Beslutningsprotokol

onsdag den 5. februar 2014 kl. 15:30

Mødested: Aktivitetsrum 2+3, Borgerhuset, Tinglev
Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalg
Medlemmer: Kirsten Nørgård Christensen, Philip Tietje, Kaare Solhøj Dahle, Eivind Underbjerg Hansen, Dorte Soll, Gert Nordklitgaard, Kurt Andresen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/47, Sagsinitialer: bhh

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 05-02-2014

  -

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/44211, Sagsinitialer: khl

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om igangværende og kommende byggeprojekter på skoleområdet.

  Kongehøjskolen

  Byggeriet på Tøndervej-afdelingen forløber planmæssigt.

  Der bliver i løbet af februar-marts 2014 monteret betonelementer. Man kan meget snart danne sig et godt billede af omfanget af det nye, store byggeri.

  Opstarten af arbejdet omkring den udvendige renovering af fagfløjen på Tøndervej er blevet en smule forsinket i forhold til tidsplanen. Disse bygningsarbejder vil foregå sideløbende med arbejdet på mellemtrinsbygningen og vil blive færdiggjort sammen med den øvrige del af byggeriet.

  På Dr. Margrethes Vej-afdelingen er funderingsarbejderne afsluttet. Byggeriet forløber planmæssigt.

  Rammetidsplanen er uændret - herunder afleveringen af byggeriet på begge afdelinger i den første uge af oktober 2014.

  Høje Kolstrup Skole

  Der er udstedt byggetilladelse og byggeriet opstartes den 3. februar 2014. Afleveringen er planlagt til den 1. juli 2014, således at skolen i løbet af juli kan tage lokalerne i brug og have dem klar til skoleårets start august 2014.

  Totalentreprisetilbuddet og den indgåede kontraktsum ligger inden for det disponerede beløb i anlægsbudgettet, og det opstillede byggeprograms ønsker opfyldes helt med den indgåede kontrakt.

  Byggeriet til overbygningen omfatter overordnet en tilbygning med 2 klasselokaler på ca. 70 netto m² samt et fællesrum af samme størrelse. Den nye tilbygning er samlet på ca. 250 brutto m².

  Herudover udføres nogle brandmæssige opgraderingsarbejder ved skolens fællessal, således at det er muligt at samle elever og medarbejdere her på én gang.

  Lyreskovskolen

  Hovedterminerne i tidsplanen for Lyreskovskolen er som følger:

  Godkendelse af lokalplanen i Byrådet

  18. dec. 2013

  Udbud af fagentrepriserne

  22. jan. 2014

  Licitation på fagentrepriserne

  26. feb. 2014

  Opstart af byggeriet
  (1. spadestik)

  11. april 2014

  Ibrugtagning af byggeriet

  11. aug.2015

  Til de 12 fagentrepriser projektet udbydes i, er der til hver fagentreprise blevet prækvalificeret 6 håndværksfirmaer til at afgive tilbud. Ved et par enkelte mindre entrepriser dog 2-3 firmaer færre.

  Projektet der udbydes, svarer meget nøje til det vindende konkurrenceforslag.

  Igennem projekteringsforløbet er der dog blevet indarbejdet andre tiltag, der på flere måder vil gøre Lyreskovskolen banebrydende - pædagogisk og fysisk/bygningsmæssigt:

  - Sciencefløjen til udskolingsafdelingen skulle i henhold til arkitektkonkurrenceprogrammet udformes i henhold til (Danfoss) Universe fondens forsøgsfacilitet FUF ved Nordborg. I den videre bearbejdning igennem projekteringsforløbet er det lykkedes, i et meget positivt samarbejde med skolen, at gøre konkurrenceforlaget endnu bedre.

  - I et tæt samarbejde med skolen er der ved at blive udarbejdet et meget nytænkede, integreret og identitetsskabende udsmyknings- og skiltningsprojekt, der grafisk vil komme til at hænge sammen med bl.a. skolens nye logo.

  - Håndteringen af de store mængder regnvand, der vil komme fra tage og belagte arealer, udføres i henhold til LAR-principperne (Lokal Afledning af Regnvand), hvilket i korthed vil sige, at alt regnvand beholdes på egen grund til nedsivning.
  Foruden at spare tilslutningsafgifter medfører dette at der i form af kanaler og et sø/vådområde etableres nogle landskabelige/naturmæssige værdier og pædagogiske muligheder for skolen og lokalområdet.

  Stubbæk Skole - nyt overbygningsafsnit

  Det nye depotskur og retableringerne efter den fjernede pavillon er nu ved at blive færdiggjort.

  Byggeregnskabet vil blive afsluttet efter udførelsen af disse arbejder.

  Hærvejsskolen

  Analysen af behovet for anlægsmidler til Hærvejsskolen er udarbejdet og blev taget til efterretning på mødet i Skole- og Dagtilbudsudvalget den 26. november 2013.

  Sagen blev herefter taget til efterretning på mødet i Økonomiudvalget den 10. december 2013.

  Tinglev Skole - nyt indskolingsafsnit

  Mangeludbedringer, ekstraarbejder og de resterende gartnerarbejder er færdigudført.

  En overdækning af den udvendige krea-bænk og er under udførelse som et ekstraarbejde, der rummes inden for den samlede anlægssum.

  Afklaring af ansvarsforhold omkring mangelfuld asfaltbelægning er ikke afsluttet.

  Byggeregnskabet afsluttes så snart de ovenstående forhold er på plads.

  Økonomi og afledt drift

  Overordnede, opdaterede økonomioversigter for skolebyggerierne fremgår af bilag 1.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 05-02-2014

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/46836, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Opgørelse over afsluttede anlægsprojekter i 2013 på over 2 mio. kr. forelægges til godkendelse.

  Iflg. Økonomi- og Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for afsluttede anlægsprojekter, hvis bruttoudgiften beløber sig til 2 mio. kr. eller mere.

  Aflæggelsen skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af regnskabet for det år, hvori de pågældende anlægsarbejder er afsluttet.

  På Skole- og Dagtilbudsudvalgets område afsluttes anlæggene:

  • Bolderslev Skole, utæt tag
  • Diverse anlæg 2009, Akut og pasningsgaranti
  • Langsigtet løsning i Løjt (dagtilbud)
  • Fritidshjemmet Regnbuen.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse nr. 30 af 10. januar 2012 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

  Økonomi og afledt drift

  Følgende anlægsprojekter over 2 mio. kr. på det skattefinansierede område er afsluttet:

  Anlægsprojekt (1.000 kr.)

  Bevilling

  Regnskab

  Afvigelse

  Bolderslev Skole, utæt tag

  22.350

  22.347

  3

  Div. Anlæg 2009,  Akut og pasningsgaranti

  2.029

  1.971

  58

  Langsigtet løsning i Løjt (dagtilbud)

  8.000

  8.041

  -41

  Fritidshjem Regnbuen

  6.445

  6.426

  19

  I alt

  39

  Mindreforbruget på 0,039 mio. kr. tilføres kommunens likvide midler.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at Skole- og Dagtilbudsudvalgets afsluttede anlæg med en bruttoudgift over 2 mio. kr. godkendes med et mindreforbrug på i alt 0,039 mio. kr., som tilføres kommunens likvide midler.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 05-02-2014

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/11284, Sagsinitialer: cpaa

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal udvalget behandle et forslag om fælles ledelse og fælles styrelsesvedtægt for Ungdomsskolen og 10. Aabenraa med henblik på indhentning af udtalelse fra ungdomsskolebestyrelsen og bestyrelsen for 10. klasse.  

  Der har gennem det seneste år været gennemført en proces omkring organisering af fælles ledelse mellem Ungdomsskolen og 10. Aabenraa. Til at starte med havde projektet form af en forsøgsansøgning. Men med implementering af Folkeskolereformen pr. 26. december 2013 er det muligt at etablere fælles ledelse mellem ungdomsskolen og 10. klasse uden ansøgning.

  Formålet med fælles ledelse er at målrette og skabe helhed i kommunens indsats for at gøre alle unge uddannelses-parate og hjælpe dem til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

  Fælles ledelse kan blandt andet bidrage til:

  - et bedre indblik i og overblik over de unges uddannelses- og udviklingsbehov

  - hurtig, fleksibel og helhedsorienteret opgaveløsning

  - koordineret strategi, fokus og prioritering

  - et fagligt miljø med høj kvalitet som kan sikre faglig sparring og udvikling for både elever og medarbejdere

  - bedre mulighed for at inkludere unge, der går i ungdomsskolens heltidsundervisning i 10. klasses almenundervisning og omvendt.

  - bedre mulighed for at støtte op om udviklingstruede unge i et tæt tværfagligt samarbejde

  - bedre platform for ungedemokrati

  En permanent etablering af fælles ledelse skal sendes til udtalelse i ungdomsskolebestyrelsen samt i bestyrelsen for 10. klasse.

  Undervejs i processen er etableringen kommet til at hedde ”Ung Aabenraa”.

  Der er udarbejdet et udkast til styrelsesvedtægt for den fælles bestyrelse. Styrelsesvedtægten danner rammen for etablering af og beslutningskompetencen i den fælles bestyrelse.

  Ligeledes er der udarbejdet organisationsdiagram over den fælles ledelse. Diagrammet fremgår af bilaget.

  Lovgrundlag

  Lovhjemmel til fælles ledelse findes i den seneste udgave af Folkeskoleloven – lov nr. 1640 af 26.12.13.

  §§ 4 a og 24 b

  Lovhjemmel findes i bilag.

  Høring/udtalelse

  Forslaget og udkast til styrelsesvedtægt sendes til udtalelse i bestyrelsen for hhv. Ungdomsskolen og 10. Aabenraa.

  Høringsperiode: 6. februar - 25. februar 2014.

  Sagen forelægges Børn og Uddannelsesudvalget den 11. marts med henblik på endelig godkendelse i Byrådet den 26. marts 2014.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at forslag om fælles ledelse mellem 10. Aabenraa og Aabenraa Ungdomsskole sendes til høring i de to institutioners bestyrelser.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 05-02-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/939, Sagsinitialer: BKE

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal udvalget tage stilling til en eventuel ansøgning om deltagelse i projekt om metodeprogram for stofmisbrugsbehandling under Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Sagen fremlægges til behandling i Social- og Sundhedsudvalget den 6. februar 2014.

  Fra Regeringen er der i oktober 2012 lanceret et udspil på stofmisbrugsområdet omkring ”Bedre kvalitet i stofmisbrugsindsatsen”. Et af punkterne i dette udspil har til formål at løfte kvaliteten af den sociale stofmisbrugsbehandling gennem brug af viden og metoder, der har dokumenteret effekt på borgerne.

  I den forbindelse har Social-, Børne- og Integrationsministeriet afsat 36 millioner til udvikling af et metodeprogram, der tager udgangspunkt i en metodestringent og manualbaseret tilgang. Projektet løber fra 2014-18.

  Målgruppen i projektet er unge og unge voksne mellem 15-25 år med et behandlingskrævende forbrug af cannabis, stoffer og/eller hallucinogener.
  Det er en forudsætning for deltagelse i metodeprogrammet, at den ansøgende kommune råder over minimum fire stofmisbrugsbehandlere, der kan indgå i projektet. Desuden skal kommunen have minimum 55 personer fra målgruppen i behandling årligt.

  Målet med projektet er, at de unge, der deltager i projektet, opnår stoffrihed eller reduktion af deres stofmisbrug, og der sker forbedring i de belastninger, som ikke er direkte stofrelaterede f.eks. psykisk belastning og job/ uddannelsestilknytning. Et andet mål er, at stofmisbrugsbehandlerne leverer en ensartet, helhedsorienteret behandling med udgangspunkt i evidensbaserede metoder i samarbejde med andre aktører på området.

  Fra 1. januar 2014 er der indgået et tættere samarbejde mellem Ungecentret, Bjerggade 8 – et hus til unge og Misbrugscentret omkring behandlingsindsatsen af unge mellem 14 og 25 år. I dette samarbejde ses projektet som en god mulighed for at udvikle en helhedsorienteret behandlingsindsats for de unge i Aabenraa Kommune. Misbrugscentret og Ungecentret i Aabenraa Kommune arbejder på nuværende tidspunkt efter de behandlingshandlingsmetoder, der ønskes anvendt i metodeprogrammet.

  Ungecentret, Bjerggade 8 (Hus til unge) og Misbrugscentret ønsker at ansøge Social-, Børne- og integrationsministeriet om ca. 850.000 kr. årligt til gennemførelse af projektet i Aabenraa Kommune. Projektmidlerne skal dække udgifter til projektledelse, opsøgende indsats på skoler og udgifter til opkvalificering af medarbejdere og administration. Der kan ikke ansøges om behandlingsudgifter.

  Der er enighed om at kommunens rusmiddelkoordinator i givet fald skal være projektleder, og at projektet forankres i Misbrugscentret.

  ”Social og Sundhed” og ”Børn og Skole” vurderer at resultatet af metodeprogrammet i 2018 bliver udrullet til samtlige kommuner for at sikre en national ensartet behandlingsindsats på stofmisbrugsområdet.

  Det er et krav, at ansøgningen om deltagelse i projektet er politisk godkendt.

  Der er ansøgningsfrist den 10. februar 2013.

  Hvis Aabenraa Kommune bliver udvalgt til at deltage i projektet, vil den endelige projektbeskrivelse blive fremlagt til orientering inden projektstart.

  Lovgrundlag

  Servicelovens § 101

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at der søges om deltagelse i projektet ”Metodeprogram for stofmisbrugsbehandling”.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 05-02-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/32999, Sagsinitialer: mwa

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal udvalget på baggrund af en orientering om Folkeskolereformens mål og indhold behandle forslag til principper for det videre arbejde med realiseringen af Folkeskolereformen i Aabenraa Kommune.

  Den 7. juni 2013 indgik Regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti en aftale om et fagligt løft af folkeskolen. Lovgivningen omkring reformen er i store træk vedtaget i december 2013.

  Med Folkeskolereformen indføres 3 nye mål for folkeskolen:

  1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.
  2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.
  3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.

  De nye mål og intentionerne i folkeskolereformen åbner for nye muligheder, giver anledning til en række indsatsområder og konkrete målsætninger.

  Indsatsområderne i Aabenraa Kommune er udarbejdet med udgangspunkt i anbefalinger fra KL og i samarbejde med skolelederne - og beskrives i skolernes procesplaner.

  1. Læringsmål og opfølgning på elevernes læring
  2. It i undervisning og læring
  3. Den åbne skole
  4. De fysiske rammer skal fordre den alsidige læring og bidrage til en afvekslende og motiverende skoledag
  5. 45 minutters daglig motion og bevægelse
  6. En afvekslende og motiverende skoledag
  7. Understøttende undervisning

  Konkrete mål:

  1. 95 % af en årgang skal kunne gennemføre en ungdomsuddannelse
  2. alle elever skal have karakteren 2 i dansk og matematik ved afgangsprøverne
  3. Mindst 80 pct. af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test.
  4. Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år.
  5. Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år.
  6. Elevernes trivsel skal øges.

  Med udgangspunkt i ovenstående er følgende områder relevante.

  Alle elever skal lære så meget de kan: Evaluering er et vigtigt redskab til at sikre dette. Der findes i dag forskellige systemer der understøtter dette arbejde, som også kan anvendes til dokumentation i forhold til kvalitetsrapporter og virksomhedsaftale. Et sådant værktøj bør have en høj grad af anvendelighed i evaluering med eleven og forældrene. Det foreslås at dette område bliver et prioriteret fælles indsatsområde, så der sikres en ensartet høj kvalitet i evalueringen.

  Den åbne skole: Reformen angiver at skolen skal åbne sig op mod det omkringliggende samfund. Dette kan ske gennem øget inddragelse og samarbejde med det lokale idræts- og foreningsliv f.eks. i forhold til den understøttende undervisning. Der er igangsat et centralt arbejde omkring en administrativ rammesætning for dette.

  Skolens åbning mod det omkringliggende samfund og inddragelsen af det lokale foreningsliv sikres gennem virksomhedsaftalen. Den konkrete planlægning af omfang og indhold samt afvikling af dette besluttes lokalt på de enkelte skoler i samarbejde med relevante aktører.

  Forældresamarbejde: Reformen pointerer, at det gode samarbejde med forældrene omkring barnets læring og trivsel er vigtig. Skolerne har stor erfaring med det gode forældresamarbejde som et pædagogisk og didaktisk redskab. Af denne grund bør planlægning, metoder og omfang af dette besluttes lokalt under behørigt hensyn til det enkelte barn.

  Skoledagens tilrettelæggelse: Skolereformen lægger op til en længere og mere varieret skoledag. Skolens ledelse bør i samarbejde med medarbejderne have mulighed for at tilrettelægge skoledagen, så det stemmer overens med skolens kultur og muligheder. Dette arbejde sikres gennem aftalestyringen og bestyrelserne er overordnet ansvarlige.

  Overordnende mål for skolen: De nye mål, indsatsområder og KPI’er (Key Performance Indicator – måling på valgte parametre af, hvordan en virksomhed klarer sig i forhold til de overordnede mål) fremgår af den indledende tekst. Indsatsområder og KPI’er kan fremgå af virksomhedsplanerne og kan evalueres gennem kvalitetsrapporten. Der er mulighed for at lave kommunale målsætninger. Det er væsentligt, at et arbejde omkring dette tager afsæt i skoleverdenen. Derved at sikres arbejdet med de pædagogiske intentioner i folkeskolereformen.

  Nye muligheder:

  Eliteklasser: Folkeskolereformen giver mulighed for at danne eliteklasse og tillader konkrete adgangskrav til disse.

  2. fremmedsprog: Opprioriteres ved en tidligere start i 5. klasse. ”. 2. fremmedsprog kan være tysk eller fransk. Samtidig gøres det muligt at vælge 3. fremmedsprog i forbindelse med valgfag.

  Valgfag: Der er mulighed for, med kommunalbestyrelsens godkendelse, at oprette valgfag uden for den i loven angivne valgfagsrække.

  Linje og/eller profilskoler: Gennem valgfagsrækken og lempede regler for holddannelse gøres det lettere at arbejde med begreberne linjefagsskole og profilskoler i forhold til de ældste klassetrin.

  Lovgrundlag

  Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale

  Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk

  Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen:

  Lov nr. 1640 af 26.12.2013

  Lov nr. 1641 af 26.12.2013

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at udkast til principper for realisering af Folkeskolereformen sendes til høring,

  at udkast til principper for realisering af Folkeskolereformen drøftes med bestyrelserne til dialogmødet den 19. februar.

  at der igangsættes et arbejde i forvaltningen med fokus på udvikling af kvalitetsrapport og virksomhedsaftale for skoleområdet.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 05-02-2014

  1. at godkendt med de faldne bemærkninger

  2. og 3. at godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/43944, Sagsinitialer: HLH

  Sagsfremstilling

  Formanden og næstformanden for skolebestyrelsen på Stubbæk Skole har sendt en ansøgning til Skole- og Dagtilbudsudvalget om tilskud til inventar i forbindelse med en tilbygning. Bestyrelsen gør i ansøgningen opmærksom på, at skolen tidligere i forløbet er blevet stillet i udsigt, at en del af inventaret kunne finansieres via anlægssummen.

  På rådgivers budgetopstilling fra november 2012 figurerer der et beløb på 250.000 kr. til inventar. Derfor har skolen haft en forventning om at kunne disponere over disse midler til indkøb af møbler og udstyr.

  Skole- og Dagtilbudsudvalget har den 6. december 2011 vedtaget, at tilbygningsprojektet blev sendt i udbud med en anlægsramme på 10 mio. kr. De forventede udgifter til de enkelte delelementer i byggeprojektet har ikke været udspecificeret ved denne lejlighed eller ved senere behandlinger i Skole- og Dagtilbudsudvalget.

  Der har i forvaltningerne generelt været uklarhed omkring, hvordan udgifter til inventar skulle håndteres i forbindelse med anlægsprojekter. Fremgangsmåden ved håndtering af inventarudgifter i anlægsprojekter har ikke været ensartet. Bestyrelsen har ret i, at denne usikkerhed også har været til stede i dette forløb.


  Med Byrådets vedtagelse af retningslinjer for anlægsprojekter den 30. januar 2013 er det blevet afklaret, hvordan forvaltningen skal forholde sig mht. inventar i byggesager. De vedtagne retningslinjer er tydeliggjort - men ikke ændret - i forhold til tidligere praksis ved anlægsprojekter. Retningslinjerne er vedhæftede som bilag.

  Retningslinjerne indeholder en differentiering af begrebet inventar, som gør det klart, at indkøb af inventar ikke er en del af anlægsprojektet for den nye tilbygning på Stubbæk Skole.

  Udgifter til inventar er indregnet i skolernes driftsramme og skal derfor som udgangspunkt ikke finansieres via anlægsprojekter.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,
  at ansøgningen ikke imødekommes.

  Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 08-10-2013

  Udsat.

  Afbud: Dorte Soll

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 05-02-2014

  Et flertal bestående af Kirsten Nørgaard Christensen (V), Eivind Underbjerg Hansen (V), Kaare Solhøj Dahle (O), Dorte Soll (A) og Kurt Andresen (S) stemte for indstillingen. Gert Nordklitgaard (Ø) stemte imod. Philip Tietje (V) undlod at stemme.

  Gert Nordklitgaard (Ø) ønskede sagen i byrådet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/22766, Sagsinitialer: MKKO

  Sagsfremstilling

  Produktionshøjskolen Meritten har fremsendt vedtægtsændringer til politisk godkendelse.

  I forslaget til de nye vedtægter fremgår det, at Meritten ønsker at nedsætte antallet af bestyrelsesmedlemmer fra syv til fem. Fremover vil bestyrelsen bestå af følgende medlemmer:

  • 1 byrådsmedlem fra det udvalg, som Meritten forvaltningsmæssigt hører under
  • 1 medlem fra LO i Aabenraa Kommune
  • 1 medlem fra EUC i Aabenraa Kommune
  • 1 medlem fra SOSU
  • 1 medlem fra skolens medarbejdergruppe

  Vedtægtsændringer vil fremover skulle træffes med et flertal af 4/5 bestyrelsesmedlemmer mod 4/7 tidligere.

  Vedtægtsændringerne lever indholdsmæssigt op til det gældende lovgrundlag, men opfylder ikke formkravene til vedtægter for produktionsskoler, jf. bekendtgørelse nr. 695 af 01/07/2009. Ifølge bekendtgørelsen skal der være overensstemmelse mellem standardvedtægterne og produktionsskolernes vedtægter.

  Lovgrundlag

  Lov om produktionsskoler

  Bekendtgørelse nr. 695 af 01/07/2009

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at vedtægtsændringerne godkendes under forudsætning af at Merittens vedtægter bringes i overensstemmelse med standardvedtægten.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 05-02-2014

  Forslaget til vedtægtsændringerne sendes tilbage til Meritten således at forslaget til vedtægter bringes i overensstemmelse med standardvedtægten jf. bekendtgørelse nr. 695 af 01/07/2009 og med bemærkning om, at udvalget gerne ser, at den politiske repræsentation i bestyrelsen fremadrettet fortsat er 3 byrådsmedlemmer, idet udvalget ser Produktionshøjskoler som væsentlige for kommunens ungeindsats m.v.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/3811, Sagsinitialer: HLH

  Sagsfremstilling

  Børne- og Uddannelsesudvalget skal udpege tre byrådsrepræsentanter til kontaktråd i Børn og Familie.

  Der er oprettet kontaktråd på tre institutioner under Børn og Familie. Det drejer sig om Rønshoved Skolehjem, Børne- og Handicapområdet og Familie- og Ungecentret.

  I kontaktrådene sidder forældrerepræsentanter, medarbejderrepræsentanter og ledelsesrepræsentanter. Derudover skal der sidde et byrådsmedlem, der er medlem af Børne- og Uddannelsesudvalget.

  Formålet med kontaktråd er at styrke brugerindflydelsen og dialogen mellem institutionen, brugerne samt andre af institutionens interessenter.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at der udpeges et medlem af Børne- og Uddannelsesudvalget til Kontaktråd for Rønshoved Skolehjem,

  at der udpeges et medlem af Børne- og Uddannelsesudvalget til Kontaktråd for Børne- og Handicapområdet, og

  at der udpeges et medlem af Børne- og Uddannelsesudvalget til Kontaktråd for Familie- og Ungecentret.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 05-02-2014

  1. at Dorte Soll blev udpeget,

  2. at Dorte Soll blev udpeget,

  3. at Eivind Underbjerg Hansen blev udpeget.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/3811, Sagsinitialer: HLH

  Sagsfremstilling

  Børne- og Uddannelsesudvalget skal udpege en byrådsrepræsentant til bestyrelsen for Fjordskolen, som hører under Børn og Familie.

  Fjordskolen er Aabenraa Kommunes specialskole for elever med specielle behov.

  Der skal udpeges et byrådsmedlem til skolebestyrelsen for Fjordskolen. Byrådsmedlemmet skal sidde i Børne- og Uddannelsesudvalget. Byrådsmedlemmet skal deltage i skolebestyrelsens møder uden stemmeret.

  Byrådet besluttede på mødet den 29. januar 2014 at ”Udpegning overdrages til Børne- og Uddannelsesudvalget blandt deres midte.”

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at der udpeges et medlem af Børne- og Uddannelsesudvalget til bestyrelsen for Fjordskolen.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 05-02-2014

  Gert Nordklitgaard blev udpeget.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/3136, Sagsinitialer: pla

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal udvalget tage stilling til udmøntning af ca. 540.000 kr. fra udvalgets konto for udviklingsmidler på dagtilbudsområdet.

  Skole- og Dagtilbudsudvalget besluttede den 29. januar 2013 (punkt 32) at etablere en konto for udviklingsmidler på dagtilbudsområdet svarende til en eksisterende ordning på skoleområdet. Midlerne på kontoen bliver tilvejebragt som 50 % af opnåede besparelser ved gennemførelse af strukturændringer. De øvrige 50 % tilgår kommunekassen.

  Midlerne bør udmøntes indenfor hvert enkelt regnskabsår. Derved får anvendelse af udviklingsmidlerne ikke umiddelbar betydning for fastsættelse af forældrebetalingen eller for adgangen til overførsel af over-/underskud mellem årene.

  På baggrund af udvalgets beslutning om udmøntning af midlerne, vil der blive udarbejdet mere konkrete tiltag. Derfor skal overslagspriserne tages med alle mulige forbehold. 

  Dagtilbud har følgende forslag til anvendelse af udviklingsmidlerne:

  Prisoverslag

  Beskrivelse af forslag:

  350.000 kr.

  Intranet i daginstitutionerne

  Intranet eller ”Børneintra” kan styrke kommunikationen mellem forældre og institutionerne. Det foreslås, at intranettet etableres i alle daginstitutioner og dagplejen. (svarende til skolernes skoleintra, der i vid udstrækning anvendes i skole-forældre-samarbejdet).

  Overslag over udgifter:

  Etableringsomkostninger         300.000 kr.

  Driftsomkostninger pr. år        150.000 kr.

  50.000 kr.

  Forældresamarbejde og forældreinddragelse – inklusion

  Aktiviteter, der kan understøtte, at forældre aktivt deltager i og udgør en ressource til støtte for at skabe og udvikle børnefællesskaber.

  Aktiviteter, der understøtter inkluderende forældrefællesskaber.

  30.000 kr.

  LP-modellen – 0-2 årige

  LP-modellen implementeres i alle daginstitutioner med børn fra 3-6 år som et 3-årigt projekt.

  0-2 års området er ikke omfattet af dette projekt, derfor er der i samarbejde med UCNord udarbejdet et LP projekt for medarbejdere på 0-2 års området, der starter i foråret 2014.  Herved får alle medarbejdere i institutionerne og dagplejepædagogerne uddannelsen i LP modellen.

  50.000 kr.

  Ny teknologi i daginstitutionerne

  Anvendelse af nye teknologiske muligheder i daginstitutionerne, der kan understøtte børnenes trivsel, udvikling og læring.

  50.000 kr.

  Faglig opkvalificering af medarbejdere

  På baggrund af ”Udvikling af inkluderende miljøer” afsættes der midler til fagligt at opkvalificere medarbejderne på dagtilbudsområdet.

  9.535 kr.

  Ikke disponeret beløb.

  539.535 kr.

  Sum i alt

  Økonomi og afledt drift

  Pr. 20. januar 2014 er der et disponibelt beløb på 539.535 kr. på udviklingskontoen.

  Beløbet stammer primært fra sparede huslejer og forbrugsafgifter fra lukkede institutioner.

  Beløbet er reduceret med 400.000  kr. til delvis dækning af  1% rammereduktion  på udvalgets område i forbindelse med budgetlægningen for 2014.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at forslag til udmøntning af udviklingsmidlerne godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 05-02-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/3460, Sagsinitialer: HLH

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om ”Grundlag for administration af læreres og børnehaveklasselederes arbejdstilrettelæggelse i Aabenraa Kommune”.

  Skole- og Dagtilbudsudvalget, Aabenraa Lærerkreds og Skolelederforeningen Aabenraa aftalte på dialogmøde den 17. december 2013, at forvaltningen på baggrund af en dialog med Danmarks Lærerforening og Skolelederforeningen Aabenraa udarbejder et forslag til administrationsgrundlag for lærernes og børnehaveklasseledernes arbejdstid til udvalgsmødet 5. februar 2014.

  Formålet med administrationsgrundlaget er at sikre et godt arbejdsmiljø fysisk såvel som psykisk for ansatte ledere, lærere og børnehaveklasseledere i Aabenraa kommune.

  Lærernes og børnehaveklasseledernes arbejdstid - indenfor den overordnede ledelsesret og ledelsespligt - administreres på baggrund af rammerne i administrationsgrundlaget.

  Aabenraa kommunes værdibaserede personalepolitik og ledelsesgrundlag er udgangspunkt for ledelsesretten og – pligten.

  Indstilling

  Børn og skole indstiller,
  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 05-02-2014

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/29171, Sagsinitialer: kmen

  Sagsfremstilling

  De reviderede retningslinjer for pladsanvisningen fremlægges til orientering.

  Ifølge Dagtilbudslovens § 27 skal Byrådet fastsætte og offentliggøre retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud.

  Forvaltningen har revideret de hidtil gældende anvisningskriterier (retningslinjer).

  Revideringen omfatter:

  · Opdateringer i forhold til politiske beslutninger – f.eks. nuværende institutionstyper under Dagtilbud

  · Præciseringer på baggrund af digitalisering

  · Orlovsgarantien udgår - den blev oprettet på baggrund af Lov om børnepasningsorlov – børn født før den 1. januar 2002

  Lovgrundlag

  § 27, Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven).

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 05-02-2014

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/2951, Sagsinitialer: pla

  Sagsfremstilling

  Dagtilbud har udarbejdet oversigt over antallet af indskrevne børn pr. 31. december 2013 fordelt på kommunens skoledistrikter.

  Oversigten omfatter børn i

  • Kommunal dagpleje
  • Vuggestuer
  • Småbørnspladser
  • Børnehaver
  • Private institutioner - småbørnspladser
  • Private institutioner - børnehavepladser
  • Private børnepassere

  Oversigten viser endvidere de tilsvarende tal pr. 31. december 2012 i ().

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 05-02-2014

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/3075, Sagsinitialer: clha

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om håndtering af klager i Børn og Familie. Orienteringen tager udgangspunkt i det juridiske notat ”Behandling af borgerklager”, som i 2013 blev udarbejdet til Arbejdsmarkedsudvalget, der har samme type relation til borgerne som Børn og Familie. På begge udvalgsområder træffes der hvert år tusindvis af vidtgående myndighedsbeslutninger med stor betydning for familier, børn og unge. Borgernes klagemuligheder og håndteringen af klager følger derfor også samme principper.

  Alle konkrete myndighedsafgørelser i Børn og Familie ledsages af en skriftlig klagevejledning. Borgere kan henvende sig til myndigheder og politikere med

  • klager over myndighedsafgørelser og
  • klager over sagsbehandling, herunder adfærd fra kommunens medarbejdere

  Fælles for alle klager gælder, at de kan indleveres såvel skriftligt som mundtligt. Det vil sige, at klagen kan indgives med almindelig post, på mail, over telefon eller ved personligt fremmøde. Forvaltningen kvitterer for modtagelsen.

  Der er 3 overordnede variationer imellem de to klagetyper i forhold til;

  • hvem der kan indbringe klagen
  • hvortil den skal indbringes
  • hvilke ankeinstanser man som klager kan gå videre til, hvis man ikke er tilfreds med klagesagsbehandlingens udfald.

  Klage over en afgørelse truffet af en myndighed kan indbringes af den eller dem, der er part i sagen og som klagen vedrører. Det vil typisk sige den borger eller virksomhed, som afgørelsen er rettet til. Hvis klager ønsker det, kan en 3. part involveres. Det kan være alle andre, herunder pårørende, politikere eller bekendte. En sådan involvering af 3. part forudsætter dog, at borgeren eller virksomheden giver denne et skriftligt samtykke i form af en fuldmagt.

  Klagen skal indbringes til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Denne myndighed kvitterer skriftligt for modtagelsen og skal indenfor 4 uger revurdere sagen. Fastholder myndigheden afgørelsen helt eller delvist, videresendes klagen til Ankestyrelsen, som er eneste ankeinstans. Klager og evt. 3. part informeres om udfaldet af kommunens revurdering.

  Klage over selve sagsbehandlingen, herunder adfærd/opførsel, som klager mener sig udsat for, kan indbringes af den, som mener sig forulempet. Borgeren kan klage direkte til socialrådgivere, ledere og chefer i administrationen. En sådan ”klage” kan have mange forskellige udformninger og opfattes som en del af dialogen om sagen, og det giver derfor ikke mening at foretage systematisk registrering.

  Alternativt kan borgeren klage til Borgmesteren i dennes egenskab af kommunens øverste chef for administrationen. Der forekommer også henvendelse til andre medlemmer af Byrådet. Praksis i Børn og Familie er, at alle klager/ henvendelser, der går til Borgmesteren - eller andre politikere - behandles af afdelingschefen med kopi til Direktøren for Børn og Skole. Oftest udarbejdes der et udkast til svar eller svares direkte til borgeren med kopi til Borgmesteren/ politikeren.

  I 2013 var der klager/henvendelser til borgmester/politikere i 13 sager; det er færre end i de foregående år.

  Klager til borgmesteren, direktøren og ledere mv. undersøges nærmere. Klageren kan forvente en tilbagemelding, men vil ikke blive orienteret om personalemæssige konsekvenser, som klagen eventuelt har fået. Ledelsen bestræber sig på at sikre, at vi lærer af de fejl, der begås.

  Er man som klager stadig ikke tilfreds, kan man indbringe klagen for Ombudsmanden, der så vælger, om klagen skal behandles yderligere. Ombudsmanden kan også af egen drift vælge at gå ind i en sag. I 2013 har ombudsmanden været inde i to sager i Børn og Familie. Ombudsmandens sagsbehandling har ikke givet anledning til kritik af Aabenraa Kommune.  

  Alle borgere kan henvende sig direkte til Ankestyrelsen ved mistanke eller viden om børn i mistrivsel. Siden 1. januar 2011 har politiet orienteret Ankestyrelsen om børn og unge, som mistænkes for at have begået kriminalitet. Ankestyrelsen kan også tage sager op af egen drift.

  Der vil blive fremlagt statistik over Ankestyrelsens behandling af klager fra Børn og Familie i Aabenraa kommune på udvalgsmødet den 11. marts 2014.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 05-02-2014

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/1978, Sagsinitialer: chd

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres udvalget om en henvendelse til Børne- og Uddannelsesudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget fra Løjt Lands Idrætsanlæg vedr. Løjt Kirkeby Skoles brug af Løjt Lands Idrætsanlægs haller.

  Løjt Skole herunder - også skolens SFO - har første prioritet i forhold til anvendelse af hallerne i tidsrummet 8.15 – 15.00 på skoledage. I de tidsrum, hvor skolen ikke anvender hallerne, kan disse udlejes/udlånes til andre brugere.

  Indtil Fritidshjemmet Regnbuen overgik til status som SFO den 1. januar 2012, betalte de en reduceret pris for anvendelse af hallerne i tidsrummet 13.00 – 15.00. Ved benyttelse af hallen i tidsrummet 15.00– 16.00 betalte Regnbuen fuld pris.

  Efter overgangen kan SFO’en benytte hallerne på lige fod med skolens andre idrætsmæssige aktiviteter. Dette har betydet en indtægtsnedgang for Løjt Lands Idrætsanlæg.

  Løjt Lands Idrætsanlæg ønsker en justering af det kommunale tilskud til hallen jf. det vedhæftede bilag.

  Regnbuen, den nuværende SFO 1, opsagde aftalen om brug af hallerne med virkning fra den 1. juli 2011, idet behovet for brugen af hallerne bortfaldt som følge af ibrugtagningen af egne nye bygninger.

  Kultur, Plan & Fritid afholder den 18. februar 2014 sammen med Børn & Skole et fællesmøde med skolerne og hallerne, hvor et oplæg til skolernes brug af idræts- og svømmehaller til læringsformål skal drøftes.


  I oplægget foreslås det, at skolerne og der til hørende fritidstilbud i tidsrummet kl. 08.00-16.00  får stillet et nærmere fastsat timetal til rådighed i idræts- og svømmehallerne. Timerne dækker alene skolernes benyttelse af hallen eller svømmehallen.

  Det præciseres, at det alene er til læringsformål, at timerne i hallen kan benyttes.

  Der er dog mulighed for, at den enkelte skole og hal kan træffe individuelle aftaler om benyttelsen af hallen ud over til læringsformål

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 05-02-2014

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/1186, Sagsinitialer: HLH

  Sagsfremstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv har fremsendt Forslag til Trafiksikkerhedsplan 2013-2020 til Børne- og Uddannelsesudvalget. Planen danner grundlag for de kommende års trafiksikkerhedsarbejde på kommunens veje.

  Planen nævner/omhandler bl.a.:

  · Trafikpolitikker til skoler

  · Kampagner og temadage rettet mod børn/forældre og unge vedr. skolestart, hastighed, rusmidler mv.

  · Sikre skoleveje

  · Unge bilister

  Forslaget er sendt i åben høring med deadline for svar til Kultur, Miljø og Erhverv den 7. marts 2014.

  Børn og Skole gennemgår planen for eventuelle faktuelle fejl vedr. Børn og Skoles område og sikrer, at skoler, dagtilbud og institutioner er opmærksomme på, at planen er sendt i høring.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 05-02-2014

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/2621, Sagsinitialer: HLH

  Sagsfremstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv har fremsendt forslag til Stiplan for Aabenraa kommune til Børne- og Uddannelsesudvalget. Planen fastlægger de overordnede rammer for, hvordan stinettet kan udbygges i fremtiden.

  Stiplanen skal gøre det lettere og mere sikkert at færdes som fodgænger, cyklist og knallert 30-kørere.

  Stiplanen udpeger bl.a. cykelruter, som skal give mulighed for, at flest muligt børn kan cykle til skole – også i det åbne land.

  Forslaget er sendt i åben høring med deadline for svar til Kultur, Miljø og Erhverv den 14. februar 2014.

  Børn og Skole gennemgår planen for eventuelle faktuelle fejl vedr. Børn og Skoles område og sikrer, at skoler, dagtilbud og institutioner er opmærksomme på, at planen er sendt i høring. Skolerne er blevet bedt om at have særlig fokus på forslag til kommende sti-skoleruter.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 05-02-2014

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/30895, Sagsinitialer: HLH

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om, hvilke overordnede opgaver og målsætninger, Børn og skole i forventer arbejde med i 2014. Overordnede opgaver og målsætninger 2014 er baseret på;

  • Igangsatte opgaver og initiativer som videreføres fra 2013
  • Sund Opvækst – Aabenraa Kommunes sammenhængende børne-, familie-, og ungepolitik
  • Indsats- og fokusområder fra Vækstplanen
  • Digitaliseringsstrategien
  • Direktionens Strategi 2012 – 2014
  • Dialog med Børn og Skoles chefgruppe.

  Overordnede opgaver og målsætninger 2014 for Børn og Skole suppleres i de enkelte afdelinger af virksomhedsaftaler.

  Børn og Skoles overordnede opgaver og målsætninger 2014 fremlægges i Børne- Uddannelsesudvalget, Børn og Skoles SektorMED, og LokalMED i 1. kvartal 2014.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,
  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 05-02-2014

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/49, Sagsinitialer: bhh

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 05-02-2014

  Næste møde er onsdag den 19. februar 2014 kl. 17.00 på Rådhuset i Aabenraa.