Beslutningsprotokol

tirsdag den 11. marts 2014 kl. 15:30

Mødested: Lokale 95, Tinglev
Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalg
Medlemmer: Kirsten Nørgård Christensen, Dorte Soll, Eivind Underbjerg Hansen, Gert Nordklitgaard, Kaare Solhøj Dahle, Karina Tietje Rogat, Kurt Andresen
Bemærkninger: Mødet sluttede kl. 17.30
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/47, Sagsinitialer: bhh

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-03-2014

  -

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/44211, Sagsinitialer: khl

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om igangværende og kommende byggeprojekter på skoleområdet.

  Kongehøjskolen

  Byggeriet på Tøndervej-afdelingen forløber planmæssigt.

  Monteringen af betonelementerne er opstartet medio uge 9 og skrider hurtigt frem.

  Opstarten af arbejdet omkring den udvendige og indvendige renovering af fagfløjen på Tøndervej er opstartet .

  På Dr. Margrethes Vej-afdelingen forløber byggeriet planmæssigt.

  Rammetidsplanen er uændret - herunder afleveringen af hele byggeriet i den første uge af oktober 2014.

  Høje Kolstrup Skole

  Byggeriet er opstartet og forløber planmæssigt, således at det kan tages i brug ved skoleårets start i august 2014.

  Lyreskovskolen

  Hovedterminerne i tidsplanen for Lyreskovskolen er fortsat som følger:

  Godkendelse af lokalplanen i Byrådet

  18. dec. 2013

  Udbud af fagentrepriserne

  22. jan. 2014

  Licitation på fagentrepriserne

  26. feb. 2014

  Opstart af byggeriet
  (1. spadestik)

  11. april 2014

  Ibrugtagning af byggeriet

  11. aug.2015

  Licitationen på fagentrepriserne blev afholdt planmæssigt og tilbudene bliver nu gennemgået af rådgiverne med henblik indgåelse af entreprisekontrakter primo april 2014.

  Stubbæk Skole - nyt overbygningsafsnit

  Det nye depotskur og retableringerne efter den fjernede pavillon er nu ved at blive færdiggjort.

  Byggeregnskabet vil blive afsluttet efter udførelsen af disse arbejder.

  Hærvejsskolen

  Analysen af behovet for anlægsmidler til Hærvejsskolen er udarbejdet og blev taget til efterretning på mødet i Skole- og Dagtilbudsudvalget den 26. november 2013.

  Sagen blev herefter taget til efterretning på mødet i Økonomiudvalget den 10. december 2013.

  Tinglev Skole - nyt indskolingsafsnit

  Der er konstateret mangler omkring de udvendige belægninger i løbet af vinteren, og der vil blive foretaget en opretning så snart vejrliget tillader det.

  Medio april monteres en transparent overdækning af den udvendige kreabænk, hvorefter byggeregnskabet vil blive afsluttet.

  Økonomi og afledt drift

  Overordnede, opdaterede økonomioversigter for skolebyggerierne fremgår af bilag 1.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-03-2014

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/46836, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Der har været afholdt licitation på de udbudte håndværkerentrepriser på Lyreskovskolen den 26. februar 2014.

  Der mangler stadig de endelige forhandlinger, og at blive skrevet kontrakt med entreprenøren, da vi pt. afventer stand-still-periodens udløb.

  De estimerede samlede udgifter til Lyreskovskolen udgør 109 mio. kr.

  Udgift

  Anlægssum

  (mio. kr.)

  Licitationsresultat

  75

  Byggepladsomkostninger (byggepladsdrift, disponering af vinterforanstaltninger og uforudseelige m.m.)

  8

  Omkostninger (brugerinddragelse, rådgivning, tilslutningsafgifter m.m.)

  20

  Bygherreleverancer (udstyr, skiltning, brandalarmeringsanlæg, tyverialarmanlæg dørkontrolanlæg m.m.) – kommer i udbud senere

  6

  Anlægssum i alt

  109

  Når den samlede budgetopstilling og betalingsplan er udarbejdet, vil den blive fremlagt til politisk godkendelse og samtidig tilrettes budgettet.

  For at kunne igangsætte arbejdet i forhold til den godkendte tidsplan, er der behov for på nuværende tidspunkt, at få givet en anlægsbevilling så byggeriet kan igangsættes.

  Økonomi og afledt drift

  Til projektet vedr. Lyreskovskolen er der afsat følgende anlægssum:

  Anlægssum

  (mio. kr.)

  Oprindelig anlægssum

             125,0

  Byråd 28. nov. 2012. - Afslutning af gamle anlæg

               -1,7

  Byråd 29. maj 2013 - Budget til projektering Hærvejsskolen

               -0,5

  Anlægssum pr. 11. marts 2014

              122,8

  I forbindelse med budgetkontrollen pr. 31.3. 2014 vil der søges overflyttet 0,5 mio. kr. fra Hærvejsskolen tilbage til  Lyreskovskolen.

  De samlede estimerede udgifter til byggeri af Lyreskovskolen udgør 109 mio. kr.

  Der er tidligere meddelt anlægsbevilling på i alt 10,452 mio., og nu søges anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til selve byggeriet på de manglende 98,548 mio. kr.

  Lyreskovskolen

  (mio. kr)

  Anlægsbevilling 2012 + 2013

                6,9

  anlægsbevilling 2014 - frigivet 29.1. 2014

                3,5

  Rådighedsbeløb 2014

              40,6

  Rådighedsbeløb 2015

              54,7

  Rådighedsbeløb 2016

              17,1

  Anlægssum i alt

              122,8

  I budgetoverslagsår 2016 er der afsat 17,100 mio. kr. hvilket er 13,8 mio. kr. mere end de estimere udgifter viser der er behov for. Det anbefales at de 13,8 mio. kr. bliver stående på anlægsprojektet indtil de endelige tal foreligger, og at restbeløbet tilføres kommunens kasse i forbindelse med sagen hvor budgetopstilling og betalingsplanen godkendes.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at  der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling til Lyreskovskolen på 98,548 mio. kr. finansieret af

  - det afsatte restrådighedsbeløb i 2014 til Lyreskovskolen på 40,618 mio. kr.

  - det afsatte rådighedsbeløb i budgetoverslagsår 2015 til Lyreskovskolen på 54,652 mio. kr., som hermed frigives, og

  - det afsatte rådighedsbeløb i budgetoverslagsår 2016 til Lyreskovskolen på 3,278 mio. kr. som hermed frigives.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-03-2014

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-03-2014

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/6973, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Der er lavet budgetopfølgning på Børne- og Uddannelsesudvalgets område pr. 31. januar 2014.

  Opgørelsen viser udvalgets forventede resultat pr. 31.1. 2014 på det ikke aftalestyrede område.

  Opgørelsen indeholder pt. ikke en vurdering af regnskabsresultatet på de aftalestyrede enheder, da et mer-/mindreforbrug på dette område overføres til 2015.

  Opfølgningen viser, at det på nuværende tidspunkt ikke ser ud til, at der vil være problemer med at overholde budgettet i 2014, men da det er meget tidligt på året, er resultatet ret usikkert.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at budgetopfølgningen pr. 31. januar 2014 tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-03-2014

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/8646, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Sektorbeskrivelse for drift og anlæg samt oversigter vedr. overførsel af driftsbevillinger for 2013 til 2014 fremlægges til orientering.

  Sektorbeskrivelsen og overførsler skal ikke politisk godkendes i de enkelte udvalg, men behandles direkte i Økonomiudvalg og Byråd.

  Sektorbeskrivelsen for Børne- og Familieudvalget vil blive indarbejdet i Aabenraa Kommunes årsberetning for 2013.

  Overførsler kan opdeles i 3 kategorier. Vedlagte bilag vedrører overførsel af mer-/mindreforbrug på

  • aftalestyrede enheders garantioverførsler (kategori 1)
  • puljer og projekter (kategori 2)
  • øvrige overførsler (kategori 3)

  På Børne- og Familieudvalgets område søges der ikke overførsel af beløb under kategori 3.

  Økonomi og afledt drift

  Drift

  Børne- og Familieudvalgets regnskabsresultat for 2013 viser et mindreforbrug på 2,4 mio. kr., hvoraf 1,3 mio. kr. kan tilskrives de aftalestyrede enheder.

  Der er i 2013 meddelt en tillægsbevilling på i 16,0 mio. kr. til området, hvoraf 15,5 mio. kr. er tilfaldet anbringelsesområdet, mens 0,5 mio. kr. er bevilget som en teknisk korrektion til produktionsskolerne.

  Af de ansøgte overførsler udgør garantioverførslerne 1,3 mio. kr., og overførsel af puljer 0,1 mio. kr.

  Anlæg

  Der har i 2013 ikke været anlægsprojekter på Børne- og Familieudvalgets område.

  Yderligere specificering fremgår af vedlagte bilag.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at sektorbeskrivelsen for Børne- og Familieudvalget for 2013 tages til efterretning, og

  at orienteringen vedr. driftsoverførsler fra 2013 til 2014 tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-03-2014

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/8647, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Sektorbeskrivelse for drift og anlæg samt oversigter vedr. overførsel af driftsbevillinger for 2013 til 2014 fremlægges til orientering.

  Sektorbeskrivelsen og overførsler skal ikke politisk godkendes i de enkelte udvalg, men behandles direkte i Økonomiudvalg og Byråd.

  Sektorbeskrivelsen for Skole- og Dagtilbudsudvalget vil blive indarbejdet i Aabenraa Kommunes årsberetning for 2013.

  Overførsler kan opdeles i 3 kategorier. Vedlagte bilag vedrører overførsel af mer-/mindreforbrug på

  • aftalestyrede enheders garantioverførsler (kategori 1)
  • puljer og projekter (kategori 2)
  • øvrige overførsler (kategori 3)

  På Skole- og Dagtilbudsudvalgets område søges der ikke overførsel af beløb under kategori 3.

  Økonomi og afledt drift

  Drift

  I forhold til Skole- og Dagtilbudsudvalgets korrigerede budget på i alt 805,4 mio. kr. viser regnskabet et mindreforbrug på 11,0 mio. Heraf søges et mindreforbrug på 5,1 mio. kr. overført til 2014, og 6,0 mio. kr. tilføres kommunens likvide midler.

  Det samlede mindreforbrug på 11,0 mio. kr. dækker over et mindreforbrug på de aftalestyrede enheder på 5,3 mio. kr., heraf et merforbrug på dagtilbud på 0,3 mio. kr. og et mindreforbrug på Skole- og Undervisning på 5,6 mio. kr. Derudover søges der overført puljemidler vedr. PAU på 0,3 mio. kr..

  Anlæg

  I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2013 blev der afsat et anlægsbudget på 56 mio. kr. til Skole- og Dagtilbudsudvalgets område.

  Ved regnskabsafslutningen for 2012 blev der overført 10,925 mio. kr. til 2013.

  I løbet af 2013 er der i alt givet en negativ tillægsbevilling på 27,2 mio. kr. hvor der primært er tale om, at budgetmidler på enkelte anlægsprojekter er flyttet fra 2013 til 2014.

  Ved regnskabsafslutningen søges der samlet set om overførsel af uforbrugte anlægsmidler på 0,250 mio. kr.

  Yderligere specificering fremgår af vedlagte bilag.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at sektorbeskrivelsen for Skole- og Dagtilbudsudvalget for 2013 tages til efterretning, og

  at orienteringen vedr. driftsoverførsler fra 2013 til 2014 tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-03-2014

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/14690, Sagsinitialer: chd

  Sagsfremstilling

  Byrådet skal hvert år udarbejde en kvalitetsrapport for skoleområdet. Udkast til Kvalitetsrapport for skoleåret 2012–2013 fremlægges til politisk behandling.

  Udkast til Kvalitetsrapport for skoleåret 2012-2013 har været sendt i høring på skolerne. Svarene har ikke givet anledning til at ændre i rapporten.

  Rapporten indeholder oplysninger om skolernes rammebetingelser herunder oplysninger om elevtal, timetal og driftsmæssige forhold.

  Skole og Undervisning har bedt skolerne om at bidrage med oplysninger om etablering af trådløse netværk, digital parathed, inklusion og en oversigt over egne indsatsområder.

  Kendetegnende for alle skoler er, at de arbejder med at udvikle inkluderende læringsmiljøer. Det betyder, at der især er fokus på elevernes faglige udvikling og trivsel samt udviklingen af ledelse af den inkluderende skole.

  Skolernes faglige niveau vurderes til at være tilfredsstillende.

  I rapporten anbefales følgende:

  • IT strategioplægget sendes til høring på skolerne. Denne proces er igangsat og er behandlet som særskilt punkt af udvalget.
  • Styrkelse af børnefællesskaber skal fortsat være grundlaget for skolernes samlede virksomhed.
  • Skoler, hvor karakterniveauet på enkelte eller flere fag over en treårig periode ligger under landsgennemsnittet, skal fortsat fokusere på undervisningens indhold og didaktik. På modtageskolerne inddrages tillige fødeskolerne i processen.

  Kvalitetsrapporten skal efter behandling i Byrådet offentliggøres på Aabenraa Kommunes hjemmeside.

  Hvis rapporten ikke er tilfredsstillende, skal der udarbejdes en handleplan, som forbedrer niveauet på den enkelte skole.

  Lovgrundlag

  Folkeskolelovens § 40 a.

  Høring/udtalelse

  Af de indsendte høringssvar fremgår det, at skolerne tilslutter sig anbefalingerne om styrkelse af børnefællesskaber som grundlag for skolernes drift og fortsat fokus på indhold og didaktik.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at Kvalitetsrapport for skoleåret 2012- 2013 godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-03-2014

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-03-2014

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/7186, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Felsted Centralskole har sendt en ansøgning til Børne- og Uddannelsesudvalget, hvor de søger om en et bevilliget merforbrug på 0,250 mio. kr. i 2014.

  Skolen ønsker at investere 0,350 mio. kr. i et trådløst netværk, så eleverne kan gå på internettet. Skolen forventer selv at kunne finansiere de resterende 0,100 mio. kr. af årets budget.

  Ifølge Dialogbaseret aftalestyring må merforbrug over 4 % ikke finde sted. Sker dette alligevel overføres beløbet fuldt ud til året efter, og der skal udarbejdes en afviklingsplan med afvikling af hele merforbruget over maximalt 3 år. Afviklingsplaner med afvikling over 3 år skal godkendes i Økonomiudvalget.

  I 2010 havde Felsted Centralskole et merforbrug 1,474 mio. kr., og der blev lavet en afviklingsplan hvor merforbruget skulle afvikles over 3 år. Ultimo 2012 blev afviklingsplanen ændret da inklusionsøkonomien gav en stor nedgang i skolens budget.

  Ved regnskabsafslutningen 2013, overfører Felsted Centralskole et merforbrug på 0,4 mio. kr. til 2014. Ifølge planen skal dette merforbrug afvikles i 2014.

  Til finansiering af det trådløse netværk søger Felsted Centralskole således om, en ændring af afviklingsplanen, hvor de 0,4 mio. kr. afvikles i 2014, og de 0,250 mio. kr. afvikles i 2015.

  Revideret afviklingsplan er vedlagt som bilag.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at Felsted Centralskoles reviderede afviklingsplan godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-03-2014

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-03-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41444, Sagsinitialer: chd

  Sagsfremstilling

  Denne sag vedrører nye regler for valg til skolebestyrelserne og skolebestyrelsernes fremtidige sammensætning.

  Forslag til regler for valg til skolebestyrelser og forslag til skolebestyrelsernes sammensætninger har været i høring på skolerne.

  Valg til skolebestyrelserne

  Forslaget betyder, at ansvaret for gennemførelsen af skolebestyrelsesvalget på egen skole delegeres til de siddende skolebestyrelser. Bestyrelsen skal nedsætte en valgbestyrelse, der skal sørge for, at valgprocessen sker, som beskrevet i bilaget ”Valg til skolebestyrelserne i Aabenraa Kommune”.

  Byrådet vil som hidtil have ansvaret for at der afholdes valg til skolebestyrelserne. Reglerne for gennemførelse af bestyrelsesvalget skal indgå som et bilag til Aabenraa Kommunes styrelsesvedtægt for skoleområdet.

  Skolebestyrelsernes sammensætning

  Med folkeskolereformen har Byrådet fået kompetence til at træffe beslutning om skolebestyrelsernes sammensætning.

  Skole og Undervisning foreslår følgende retningslinjer for skolebestyrelsernes sammensætning:

  • Antallet af forældrevalgte medlemmer i skolebestyrelserne er 7 eller 9. Ønsker en skole at have et andet antal forældrevalgte medlemmer, så skal Byrådet ansøges om dispensation.
  • Forud for hvert skolebestyrelsesvalg træffer skolens bestyrelse beslutning om, hvorvidt der skal være repræsentation fra det lokale erhvervs- eller foreningsliv eller uddannelsesinstitutioner i skolebestyrelsen. Beslutningen gælder for hele valgperioden. Eventuel repræsentation vil ikke reducere antallet af forældrevalgte medlemmer.
  • Under hensyntagen til de gældende regler på området, træffer skolebestyrelsen beslutning om antallet af medarbejder- og elevrepræsentanter i bestyrelsen.
  • Skolebestyrelsen træffer beslutning om, der skal ske en udvidelse af skoleledelsens repræsentation på bestyrelsesmøderne.

  Lovgrundlag

  • Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen
  • Folkeskolelovens § 42 og § 43

  Høring/udtalelse

  Høringssvarene vedr. sammensætning af skolebestyrelser viser, at alle skoler ønsker at beholde det nuværende antal forældrevalgte i bestyrelsen. Alle skoler udtrykker ønske om at samarbejde med lokale interessenter.

  Enkelte skoler ønsker en permanent deltagelse af afdelingsledere og/eller SFO ledere i bestyrelsesmøderne. Generelt udtrykker skolerne ønske om at kunne indkalde disse ledere til relevante punkter og temaer, som skal drøftes i skolebestyrelsen. Svarene er indarbejdet i forslaget.

  Høringssvarene gav ikke anledning til ændringer i forslaget til valg til skolebestyrelserne.

  Skolerne blev i forbindelse med høringen bedt om at tilkendegive, om de ønsker forskudte valg til skolebestyrelserne. Varnæs og Bolderslev skoler har ønsket at indføre forskudte valg.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at forslaget til valg til skolebestyrelserne godkendes,

  at Varnæs og Bolderslev skolers ønske om at indføre forskudte valg til skolebestyrelsen imødekommes, og

  at retningslinjer for sammensætning af skolebestyrelserne godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-03-2014

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-03-2014

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/11284, Sagsinitialer: cpaa

  Sagsfremstilling

  Denne sag vedrører etablering af fælles ledelse mellem Ungdomsskolen og 10. Aabenraa samt eventuel godkendelse af styrelsesvedtægten.

  På Skole- og Dagtilbudsudvalgsmødet den 6. august 2013 blev det besluttet at arbejde frem mod etablering af samdrift mellem 10. Aabenraa og Aabenraa Ungdomsskole pr. 1. august 2014. Forslag om permanent fælles ledelse skulle fremlægges til politisk behandling, når den nye folkeskolelov var vedtaget.

  Børne- og Uddannelsesudvalget sendte forslag om fælles ledelse til høring den 5. februar 2014. Ungdomsskolens bestyrelse og 10. Aabenraas bestyrelse har fremsendt høringssvar. Høringssvarene indeholder bemærkninger vedr. fælles ledelse, styrelsesvedtægten (herunder bestyrelsessammensætningen) og organisationsdiagrammet.

  Fælles ledelse

  Ungdomsskolens bestyrelse er generelt positive overfor etablering af fælles ledelse. Det vil styrke koordineringsmulighederne og robustheden i organisationen.

  10. Aabenraas bestyrelse er positiv i tilgangen til fælles ledelse. De ser gerne, at 10. Aabenraa fortsat er et uddannelsestilbud til alle ikke uddannelsesparate unge.

  Der udtrykkes håb om, at den fælles ledelse kan udvikle visioner for de unge mellem grundskole og ungdomsuddannelse i Aabenraa Kommune.

  Styrelsesvedtægten

  Vedr. styrelsesvedtægten indeholder høringssvaret forslag til justeringer. Disse er indarbejdet i det vedhæftede forslag til styrelsesvedtægt.

  Omkring bestyrelsessammensætninger er følgende udvidelse foreslået i høringssvaret:

  • 4 medarbejderrepræsentanter: to fra 10. Aabenraa og to fra Ungdomsskolen
  • 4 elevrepræsentanter: to fra 10. Aabenraa og to fra Ungdomsskolen.
  • 1 repræsentant fra fødeskolernes bestyrelser - for at sikre brobygningen fra fødeskolerne

  Med ovenstående forslag ville bestyrelsen blive på 16 personer suppleret med minimum to ledelsesrepræsentanter.

  Skole og Undervisning vurderer, at medarbejdere og elever er rimeligt repræsenteret i bestyrelsen med én repræsentant hver fra henholdsvis 10. Aabenraa og Ungdomsskolen - dvs. 4 elev- og medarbejderrepræsentanter i alt.

  Skole og Undervisning vurderer, at ønsket om repræsentation fra fødeskolernes bestyrelser er en reminiscens fra sammensætningen af 10. klasses skolebestyrelse. Folkeskolelovens intentioner med det 10. skoleår som start på et ungdomsuddannelsesforløb for ikke uddannelsesparate unge giver en kobling til det fremadrettede forløb frem for det bagudrettede. Derfor er der i forslag til styrelsesvedtægt ikke taget højde for repræsentation fra fødeskolernes bestyrelser.

  Organisationsdiagrammet

  Ungdomsskolen har ingen bemærkninger til diagrammet.

  10. Aabenraas bestyrelse anfører, at der er uklarheder i forhold til kompetenceforholdene i relation til niveauet under den øverste leder.

  Organisationsdiagrammet vedrører alene den organisatoriske struktur omkring fælles ledelse mellem Ungdomsskolen og 10. Aabenraa.

  Det bemærkes, at den fælles ledelse for Ung Aabenraa (arbejdstitlen på det fælles ledelseskonstruktion) består af én leder øverst og en række parallelle ledere i næste ledelsesniveau, hvoraf lederen af 10.  Aabenraa er den ene.

  Udover ovenstående bemærkninger er der foretaget følgende administrative justeringer i forslaget:

  • § 2 stk. 2: Månedslønnede præciseres ved at tilføje parentes: (min. 8 timer ugentligt).
  • § 11 stk. 1: ”Referatet godkendes på det efterfølgende bestyrelsesmøde”. Erstattes med: ”Protokollen godkendes på bestyrelsesmødet”.               

  Notat med sagens historik fremgår af bilaget Fælles ledelse - sagshistorik. Beskrivelse af processen blev fremlagt til orientering på Skole- og Dagtilbudsudvalget den 17. december 2013.

  Lovgrundlag

  Lovhjemmel til fælles ledelse findes i den seneste udgave af Folkeskoleloven – lov nr. 1640 af 26.12.13.

  §§ 4 a og 24 b.

  Lovhjemmel findes i bilag.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at der indføres fælles ledelse mellem Ungdomsskolen og 10. Aabenraa, og

  at styrelsesvedtægten godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-03-2014

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-03-2014

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/12037, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Pr. 1. august 2014 træder en ny Folkeskolereform i kraft, og der er derfor behov for, at få godkendt nye takster på SFO og fritidstilbudsområdet.

  På Skole- og Dagtilbudsudvalgets møde den 27. august 2013 blev økonomien i forbindelse med Folkeskolereformen behandlet, og forudsætningerne for beregningen blev godkendt.

  Den 12. november 2013 blev finansieringen af Folkeskolereformen ligeledes besluttet i Skole- og Dagtilbudsudvalget.

  Ved beregning af de økonomiske konsekvenser ved Folkeskolereformen blev KL’s beregningsmodel og deres anbefalinger fulgt.

  Iflg. modellen vil midlerne til pædagogernes andel af understøttende undervisning tilsvarende reducere behovet for midlerne til SFO med netto 7,4 mio. kr.

  Takst SFO

  Det forudsættes, at den reelle forældrebetalingsandel (inkl. søskenderabat og fripladser) fastholdes, og derved vil forældrebetalingstaksten udgøre:

  Takst pr. md. (11 mdr)

  1.8.-31.12.2014

  1.1.-31.7. 2014

  SFO inkl. morgenåbning

  1.492

  1.610

  SFO uden morgenåbning

  1.252

  1.360

  Taksterne er gældende for alle SFO’er inkl. Fjordskolens SFO.

  Takst  Fritidstilbud 4.-6. klasse

  På Byrådsmødet den 28. november 2012 blev fordelingsmodellen for fritidstilbud for 4.-6. klasse godkendt. Af sagen fremgår det, at taksten fastsættes til at udgøre 50% af SFO-taksten.

  Dette betyder, som følge af ovenstående ændring, at forældrebetalingstaksten vil udgøre:

  Takst pr. md. (11 mdr)

  1.8.-31.12.2014

  1.1.-31.7. 2014

  Fritidstilbud 4.-6. klasse

  746

  805

  Fritidstilbuddene fastsætter selv deres forældrebetalingstakst, men ovenstående takst, 746 kr/md er den maksimale takst der kan opkræves pr. 1.8. 2014.

  Ændring af disse fritidstilbudstakster vil blive fremlagt for Børne- og Uddannelsesudvalget senere.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ovenstående SFO takster pr. 1. august 2014 godkendes, og

  at ovenstående takst pr. 1.august 2014 for fritidstilbud til 4.-.6. klasseelever godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-03-2014

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-03-2014

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/31078, Sagsinitialer: mwa

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at forslag til ny fremgangsmåde for tilsyn med hjemmeunderviste i Aabenraa Kommune godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-03-2014

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal udvalget tage stilling til, om der skal indføres en ny fremgangsmåde for tilsynet med hjemmeunderviste børn.

  Aabenraa Kommune har i øjeblikket 18 hjemmeunderviste børn, som fordeler sig på følgende klassetrin.

  Indskoling    (0. - 3. kl.): 5 børn

  Mellemtrin    (4. – 6. kl.): 7 børn

  Udskoling     (7. – 9. kl.): 6 børn

  Nuværende fremgangsmåde:

  Forældrene meddeler Skole og Undervisning, at barnet modtager hjemmeundervisning.

  • Forvaltningen sender en bekræftelse på, at oplysningen om ønsket om hjemmeundervisning er modtaget. Bekræftelsen indeholder oplysninger om den lov, der gælder for hjemmeundervisning af børn.
  • PPR foretager én årlig testning af de hjemmeunderviste børn fra 0.–8. klassetrin. De testes i dansk, engelsk og matematik. Der bruges godkendte test i dansk og matematik f.eks. RM tests og sprogvurderingstest.
  • Testene vurderer eleverne ud fra en forventet normaludvikling for et folkeskolebarn i Danmark.
  • I engelsk vurderes eleverne i forhold til fælles mål med udgangspunkt i materialer, som PPR har fremstillet.
  • PPR planlægger testningen i dialog med barnets forældre.

  Skole og Undervisning ønsker at give den nuværende fremgangsmåde et kvalitetsløft for at sikre at lovgivningen følges.

  Forslag til ny fremgangsmåde:
  Forældrene meddeler Skole og Undervisning, at de ønsker at hjemmeundervise deres barn/børn.

  • Forvaltningen sender en bekræftelse på at have modtaget oplysningen om ønsket hjemmeundervisning. Bekræftelsen indeholder også oplysninger om den lovgivning, der er gældende for området.
  • Forældrene bliver bedt om at oplyse, hvor barnet/børnene bliver undervist og af hvem.
  • Børnenes faglige udvikling følges gennem tests i henhold til § 35, stk. 3 i Lov om friskoler og private grundskoler.
  • Børnene testes en gang om året.
  • Der testes i dansk, matematik og engelsk.
  • PPR og Skole og Undervisning vurderer om hjemmeundervisningen har stået mål med hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. PPR og Skole og Undervisning kan i den forbindelse bede om oplysninger om undervisningens indhold og omfang.
  • Vurderingen skal ske under hensyntagen til den enkelte elevs konkrete situation.
  • Ungdommens Uddannelsesvejledning tilbyder vejledning og brobygning til ungdomsuddannelserne i lighed med folkeskolelever.

  Lovgrundlag

  Grundloven § 76

  Folkeskoleloven (LBK nr. 521 af 27/05/2013) § 32 og § 33

  Lov om friskoler (LBK nr. 166 af 25/02/2013) § 34, § 35 og § 36

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41950, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  Det fremgår af konstitueringsaftalen, at der under Social- & Sundhedsudvalget skal nedsættes et § 17, stk. 4 udvalg vedrørende forebyggelse og misbrug.

  Et § 17, stk. 4 udvalg er et særligt udvalg, der kan nedsættes af byrådet til varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for byrådet, økonomiudvalget eller et stående udvalg. Byrådet bestemmer det særlige udvalgs sammensætning og fastsætter regler for dets virksomhed.

  § 17, stk. 4 udvalget refererer til Social- & Sundhedsudvalget og er således rådgivende i forhold til dette udvalg. Nedsættelse af § 17, stk. 4 udvalget ændrer ikke ved Social- & Sundhedsudvalgets kompetencer. Ifølge konstitueringsaftalen er § 17, stk. 4 udvalget vedrørende forebyggelse og misbrug midlertidigt og evalueres efter to år.

  Sekretariatsbetjeningen af § 17, stk. 4 udvalget varetages af Social & Sundhedsforvaltningen.

  Udvalget foreslås at bestå af i alt seks medlemmer. Fem medlemmer af byrådet med viden og indsigt indenfor følgende udvalgsområder:

  · Arbejdsmarked

  · Børn og unge

  · Kultur og fritid

   Endvidere deltager en ekstern ressourceperson med særlig ekspertise indenfor udvalgets opgaver.

  Ifølge konstitueringsaftalen tildeles formandsposten Socialdemokratiet.

  Forvaltningen har udarbejdet et udkast til kommissorium for udvalget; herunder med opgaver indenfor følgende indsatsområder:

  · Rusmiddelindsatsen med særlig fokus på familiebehandling,

  · Forebyggelse af overvægt med særlig fokus på unge,

  · Forebyggelse med særlig fokus på at understøtte en uddannelses- og arbejdsmarkedsrettet indsats for borgere med dobbeltdiagnoser.

  Forvaltningen har endvidere udarbejdet udkast til forretningsorden for § 17, stk. 4 udvalget vedrørende forebyggelse og misbrug.

  Endelig foreslås en månedlig mødefrekvens i de uger, hvor der er møder for Byrådet. Forslag til mødekalender vil blive forelagt på første møde for § 17, stk. 4 udvalget vedrørende forebyggelse og misbrug.

  Forslaget til § 17, stk. 4 udvalget vedrørende forebyggelse og misbrug foreslås sendt i høring i berørte fagudvalg forud for byrådets behandling af sagen.

  Lovgrundlag

  Styrelsesloven § 17, stk. 4.

  Indstilling

  Social og Sundhed indstiller,

  at sagen høres i Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget,

  at der nedsættes et § 17, stk. 4 udvalg vedrørende forebyggelse og misbrug med reference til Social- og Sundhedsudvalget,

  at kommissorium for § 17, stk. 4 udvalget godkendes, og

  at forretningsorden for § 17, stk. 4 udvalget godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-02-2014

  1. og 4. at: Godkendt.
  2. og 3. at: Anbefales godkendt.

  Afbud: Mette Hørlück.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 17-02-2014

  Godkendt.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 10-03-2014

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-03-2014

  Godkendt – med bemærkning om, at medlemsfordelingen mellem politikere (5) og fagfolk (1) vurderes som uhensigtsmæssig.

  Beslutning Økonomiudvalget den 18-03-2014

  Anbefales godkendt og herudover indstiller Økonomiudvalget, at formanden får et vederlag på 7% af borgmesterens vederlag.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/6520, Sagsinitialer: chd

  Sagsfremstilling

  Formanden for Børne- og Uddannelsesudvalget har bedt om en beregning på indførelse af tysk fra 3. klasse.

  Faget tysk er under den nuværende Folkeskolelov blevet et valgfag, som skal tilbydes eleverne i 7.–9. årgang.

  Indførelsen af folkeskolereformen betyder, at eleverne fremover skal undervises i tysk på 5. til 9. årgang.

  Udvalget vil i denne sag blive orienteret om beregningerne på omkostninger ved at indføre tyskundervisning i skolerne i 3.-4. årgang.

  Forudsætningen for beregningerne er:

  • Elevtallet i 3. og 4. årgang pr. 5. september 2013
  • Klassedannelse og klassedeling ved elev nummer 29 i klassen
  • 2 ugentlige lektioner
  • En årlig undervisningstid på 750 timer svarende til en u-tid på 44,6 %
  • En gennemsnitlig lærerlønomkostning på 473.000 kr. årligt

  Ud fra disse forudsætninger viser beregningen, at lærerlønomkostningen til indførelse af tysk for 3. og 4. årgang vil være ca. 2,3 mio. kr.

  Lovgrundlag

  Folkeskolelovens § 5, stk. 5.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-03-2014

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/3166, Sagsinitialer: cpaa

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om en henvendelse fra Tinglev Skoles bestyrelse til Børn og Skole vedr. reglerne omkring inklusionsøkonomien.

  I henvendelsen rejser bestyrelsen problemstillingen om visitationsbetaling for alle distriktets elever. I den nuværende form er det således, at distriktsskolen betaler visitationstakst for alle elever i distriktet, der er visiteret eller visiteres til en skolemæssig specialforanstaltning.

  Dette gælder også for elever fra de frie grundskoler.

  Denne problemstilling har været rejst flere gange, da en skole kan opfatte det som urimeligt, at visitationstakst opkræves for elever, som aldrig har været indskrevet på skolen.

  Inklusions-/visitationsøkonomien er fuldt indfaset pr. 1. januar 2014. Modellen vil blive evalueret umiddelbart efter sommerferien i 2014. Evalueringen vil blive fremlagt til politisk behandling.

  Tinglev Skole er økonomisk kompenseret for underskud på deres inklusionsøkonomi i 2013. Dette har ”nulstillet” deres økonomi vedr. inklusion, men det har ikke bibragt skolen ressourcer til forebyggende arbejde i relation til inklusion.

  Den problemstilling, som Tinglev skoles bestyrelse rejser, vil blive behandlet i evalueringen i efteråret 2014. Henvendelsen vil indgå i evalueringsarbejdet vedr. inklusionsøkonomien i efteråret 2014.

  Henvendelsen fra Tinglev Skoles bestyrelse og regelsættet vedr. inklusionsøkonomi i Skole og Undervisning er vedlagt som bilag.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-03-2014

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/12691, Sagsinitialer: HLH

  Sagsfremstilling

  Skole- og Dagtilbudsudvalget besluttede på mødet den 9. april 2013 at etablere et særligt værested for børn og unge på Høje Kolstrup Skole. Udvalget ønskede en orientering om brugen af tilbuddet et halvt år efter opstart.

  Baggrund

  Byrådet godkendte den 19. september 2012 principper for en fremtidig organisering af fritidsklubber i Aabenraa kommune. Omorganiseringen betød, at kommunens fritidstilbud fik sammenlignelige vilkår og rammer. Værestedet Huset på Høje Kolstrup Skole var et særligt lokalt tiltag for udsatte børn og unge, som ikke umiddelbart kunne indeholdes i den nye struktur.

  Der blev etableret en værestedsfunktion i tilknytning til SFO2 og Ungdomsklubben på Høje Kolstrup Skole for de tidligere brugere af Huset. Forventningen var, at der ville være ca. 20 daglige brugere af Værestedsfunktionen.

  Formålet med tilbuddet er at give udsatte unge i lokalområdet mulighed for at være sammen med andre unge under voksent opsyn, men også at give den unge adgang til medarbejdere/voksne, der kan støtte med råd, vejledning og voksenkontakt.

  Ansvaret for løsningen af opgaven blev placeret i Aabenraa Ungdomsskole - i tæt samarbejde med Høje Kolstrup Skole. Ordningen trådte i kraft den 1. august 2013. Den planlagte åbningstid er hverdage fra kl. 17.00-22.00.

  Værestedsfunktionen i SFO2s åbningstid er imødekommet ved at øge adgangen til pædagogisk friplads med ca. 20 pladser. Tilbuddet finansieres af det samlede budget til SFO2, med 0,188 mio. kr. i 2013 og 0,450 mio. kr. i overslagsårene.

  Status

  De unge brugere af Klubben og Værestedet på Høje Kolstrup er generelt børn og unge, som har brug for hjælp.

  I Værestedet (4.-7. kl.), som har åbent fra 17.00 – 19.00 hver dag, kommer op til 14 unge pr. dag, heraf er 9 unge gennemgående, mens de øvrige kommer mere tilfældigt. Enkelte gange har der været over 14 unge i Værestedet.

  Normeringen i tilbuddet er normalt én medarbejder, men pga. aktuelle udfordringer med en gruppes unges adfærd, er der indsat en ekstra medarbejder i en periode.

  Klubben (fra 7. kl.) har åbent tre dage om ugen fra kl. 19.00  og 22.00 og her kommer der mellem 10 og 20 unge pr. gang – nogle gang flere.

  Værestedet har god tid til både samtaler med den enkelte og socialt samvær i grupper.

  Der ydes lektiehjælp og samtaler omkring personlige forhold og problemer. Men en stor del af tilbuddet går ud på at være sammen på en god måde med madlavning, spil og snak.

  Brugerne af Værestedet og Klubben er ofte unge med særlige behov typisk fra ressourcesvage hjem med begrænset forældrerevne og mangel på nærvær. En del af brugerne går på specialskole eller i specialklasser og en stor del er unge med anden etnisk baggrund end dansk.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,
  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-03-2014

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/16654, Sagsinitialer: ACF

  Sagsfremstilling

  Alle institutioner under Dagtilbud skal have foretaget en legepladsinspektion én gang årligt ifølge de politisk godkendte retningslinjer.

  Forvaltningen har udarbejdet en oversigt over legepladsinspektion/legepladssikkerhed for 2013.

  Oversigten viser, at alle institutioner under Dagtilbud har fået foretaget legepladsinspektion i 2013. Der er ikke registreret alvorlige ulykker. Oversigten fremlægges til orientering.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-03-2014

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/39059, Sagsinitialer: khe

  Sagsfremstilling

  Opsamling på virksomhedsaftaler i Dagtilbud fremlægges til orientering.

  Forvaltningerne udarbejder hvert år virksomhedsaftaler med deres institutioner. Virksomhedsaftalen indgås mellem den enkelte institution og direktøren for forvaltningen.

  På dagtilbudsområdet suppleres virksomhedsaftalen med en dialogsamtale mellem afdelingschefen, den pædagogiske konsulent og lederen af den enkelte institution.

  I virksomhedsaftalen indgår grundoplysninger, aktivitet og økonomi samt informationer om det pædagogiske arbejde, herunder;

  · den enkelte institutions arbejde med indsatsområderne for 2013

  · udvikling af inkluderende miljøer

  · overgange

  · indsatsområder for 2014.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-03-2014

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/3075, Sagsinitialer: clha

  Sagsfremstilling

  I denne sag fremlægges statistik for klager over afgørelser i Børn og Families regi i 2013.

  Borgerne klagede i 2013 over 33 afgørelser, som var truffet af Børn og Familie:

  • kommunen fik medhold i 5 sager
  • borgeren fik medhold i 1 sag
  • 4 sager blev hjemvist, trukket eller afvist
  • 23 sager ikke var afgjort ved årets udgang

  Antallet af klager over afgørelser skal ses i lyset af, at Børn og Familie permanent arbejder med sager vedrørende ca. 1300 børn og unge, og at der i løbet af et år ofte træffes adskillige afgørelser i en sag. 

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-03-2014

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/19013, Sagsinitialer: cpaa

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres udvalget om udvikling af børne- og ungefællesskaber og status på projektet i Børn og Skole.

  Projektet tager sit afsæt i Aabenraa Kommunes sammenhængende børne-, familie- og ungepolitik SUND OPVÆKST. Her fremgår det, at børn i Aabenraa Kommune skal være en del af et inkluderende miljøog opleve, at de har adgang til - og er ligeværdige deltagere i - det sociale og læringsmæssige fællesskab.

  Projektet er tilknyttet et udviklingsprojekt i Undervisningsministeriet, hvor 20 kommuner er blevet udvalgt til deltage i et samarbejde med ministeriets konsulenter om udvikling af inklusion - se evt. www.inklusionsudvikling.dk

  Samarbejdet med Undervisningsministeriet rækker fra august 2013 frem til udgangen af 2015. Af samarbejdsaftalen (bilaget Samarbejdsaftale) fremgår følgende omkring formål og mål for arbejdet:

  Formål

  At udarbejde og omsætte en strategi for udvikling af børne- og unge fællesskaber til praksis, med fokus på, at der sikres sammenhæng og fælles retning i kommunens indsatser, der understøtter skabelsen af inkluderende udviklings- og læringsmiljøer.

  Mål 1: Skabe og udvikle netværk mellem de faglige søjler i Børn og Skole

  Der eksisterer tværfaglige og tværorganisatoriske samarbejder, der bidrager positivt til børn og unges udvikling, trivsel og læring så tæt på almenmiljøet som muligt.

  Mål 2: Forældresamarbejde og forældreinddragelse

  Forældre og civilsamfund deltager aktivt og udgør en ressource til støtte for at skabe og udvikle børne- og ungefællesskaber.

  Mål 3: Udvikling af medarbejderkompetencer

  Der eksisterer ressource- og vidensnetværk, som understøtter medarbejdere i Børn og Skole i arbejdet med at skabe og udvikle børne- og ungefællesskaber.

  Der er nedsat en administrativ styregruppe for arbejdet i Børn og Skole. Forvaltningens direktør er formand for styregruppen. Det politiske niveau vil løbende blive informeret og inddraget i processen.

  Status på aktiviteter i projektet

  Styregruppen har med sparring fra konsulenterne udarbejdet en forandringsmodel (bilag Forandringsmodel) for arbejdet. Modellen er et dynamisk arbejdspapir, der løbende udvikles.

  Styregruppen er pt. i gang med at etablere overblik over eksisterende arbejdsgrupper, der kan koble sig på målene i projektet.

  Styregruppen er også i gang med at omsætte statusundersøgelsens resultater til indsatser i forandringsmodellen jf. nedenfor.

  Styregruppen indgår i 2014 i et netværk med Herlev Kommune.

  Praksisundersøgelse

  I efteråret 2013 er der gennemført en statusanalyse (bilag Status på arbejdet med inklusion) blandt alle ledere og medarbejdere på dagtilbuds- og skoleområdet.

  Statusrapporten beskriver inklusionsindsatsen på fire områder:

  1. Ledelse og styring af inklusion

  2. Skoleområdet

  3. Dagtilbudsområdet

  4. Samarbejde på tværs af faggrupper og institutioner

  Statusundersøgelsen gentages i 2015 med henblik på en vurdering af kommunens indsats i den forløbne periode.

  Fremadrettet vil forandringsmodellens indsatser blive implementeret i PPR, Børn og Familie, på dagtilbudsområdet og på skoleområdet.

  Områdernes ledere og medarbejdere vil naturligt blive væsentlige aktører i dette arbejde.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-03-2014

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/5251, Sagsinitialer: clha

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres udvalget om et forskningsprojekt, som Børn og Familie søger om at deltage i. SFI (Det nationale forskningscenter for velfærd) vil undersøge effekten af skolestøttende indsatser for børn i 1.-6. klasse, som er anbragt i plejefamilie i Aabenraa Kommune.  

  SFI organiserer og finansieres indsatserne for de deltagende skoler og familier. Det koster derfor ikke Aabenraa kommune noget at deltage i projektet.

  SFI´s projekt er bevilget af Social-, Børne- og Integrationsministeriet, og anbefales som kommunalt udviklingsprojekt af Undervisningsministeriet.

  Skolegangen er af afgørende betydning for anbragte børns succes i livet, og vi ved fra tidligere forskning - der ikke specifikt handler om Aabenraa Kommune - at alt for mange anbragte børn har haft mangelfuldt udbytte af deres skolegang.

  Med SFI´s projekt kan vi øge vores viden om anbragte børns skolegang, og projektet kan dermed bidrage til, at vi kan øge de anbragte børns udbytte af skolen.  

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-03-2014

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/49, Sagsinitialer: bhh

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-03-2014

  -