Beslutningsprotokol

tirsdag den 8. april 2014 kl. 15:30

Mødested: Aktivitetsrum 2+3, Borgerhuset, Tinglev
Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalg
Medlemmer: Kirsten Nørgård Christensen, Dorte Soll, Eivind Underbjerg Hansen, Gert Nordklitgaard, Kaare Solhøj Dahle, Karina Tietje Rogat, Kurt Andresen
Bemærkninger: Mødet sluttede kl. 18.50
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/47, Sagsinitialer: bhh

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 08-04-2014

  -

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/44211, Sagsinitialer: khl

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om igangværende og kommende byggeprojekter på skoleområdet.

  Kongehøjskolen

  Byggeriet på både Tøndervej og Dr. Margrethes Vej-afdelingerne forløber planmæssigt i henhold til tidsplanen.

  Rammetidsplanen er uændret - herunder afleveringen af hele byggeriet i den første uge af oktober 2014.

  Høje Kolstrup Skole

  Byggeriet er opstartet og forløber planmæssigt i henhold til tidsplanen, således at det kan tages i brug ved skoleårets start i august 2014.

  Lyreskovskolen

  Hovedterminerne i tidsplanen for Lyreskovskolen er fortsat som følger:

  Godkendelse af lokalplanen i Byrådet

  18. dec. 2013

  Udbud af fagentrepriserne

  22. jan. 2014

  Licitation på fagentrepriserne

  26. feb. 2014

  Opstart af byggeriet
  (1. spadestik)

  11. april 2014

  (uge 15)

  Aflevering af byggeriet

  15. juni 2015

  Ibrugtagning af byggeriet

  11. aug.2015

  Siden afholdelsen af fagentrepriselicitationen er de indkomne tilbud blevet gennemgået af rådgiverne, og der har været afholdt projektgennemgange med de billigstbydende og konditionsmæssigt korrekte tilbudsgivere.

  Entreprisekontrakter underskrives i løbet af uge 14, 2014.

  Stubbæk Skole - nyt overbygningsafsnit

  Mindre udvendige arbejder afventer færdiggørelse.

  Byggeregnskabet vil blive afsluttet efter udførelsen af disse.

  Hærvejsskolen

  Analysen af behovet for anlægsmidler til Hærvejsskolen er udarbejdet og blev taget til efterretning på mødet i Skole- og Dagtilbudsudvalget den 26. november 2013.

  Sagen blev herefter taget til efterretning på mødet i Økonomiudvalget den 10. december 2013.

  Tinglev Skole - nyt indskolingsafsnit

  Der er konstateret mangler omkring de udvendige belægninger i løbet af vinteren, og der vil blive foretaget en opretning så snart vejrliget tillader det.

  Målingerne af det akustiske indeklima viste, at der er behov for yderligere akustisk regulering af fællesrummet, hvilket bliver udført.

  Medio april monteres en transparent overdækning af den udvendige kreabænk.

  Når disse arbejder er færdiggjort vil byggeregnskabet blive afsluttet.

  Økonomi og afledt drift

  Overordnede, opdaterede økonomioversigter for skolebyggerierne fremgår af bilag 1.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 08-04-2014

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/46836, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  På byrådsmødet den 26. marts 2014 blev der frigivet en tillægsbevilling til anlægsbevilling til Lyreskovskolen på 98,548 mio. kr. i perioden 2014-2016.

  Der er hermed i alt frigivet 109 mio. kr. ud af det afsatte rådighedsbeløb på 122,8 mio. kr.

  Der har været afholdt licitation, og efter den pligtige stand-still periode har der været foretaget projektgennemgange med alle de billigstbydende og konditionsmæssigt korrekt bydende entreprenører.

  I henhold til priserne afgivet i tilbudslisterne har der samtidig været foretaget forhandlinger med henblik på, at nå frem til endelige kontraktsummer og udarbejdelse af entreprisekontrakter, som underskrives primo uge 15.

  Det har dog været muligt at fastlægge de endelige kontraktsummer som fremgår af nedenstående budgetopstilling.

  Der afventes nu den endelige planlægning af byggeriet, hvorefter betalingsplanerne kan udarbejdes. En evt. regulering af budgettallene mellem projektårene vil medtages ved budgetkontrollen.

  Økonomi og afledt drift

  Budgetopstilling Lyreskovskolen

  Håndværkerudgifter

  (1.000 kr.)

  (1.000 kr.)

  Alle udgifter til udførende entreprenører/firmaer

  Håndværkerkontrakter

  75.000

  Bygherreleverancer

  6.000

  Vinter- og uforudseelige udgifter

  6.000

  Byggepladsudgifter

  2.000

  Håndværkerudgifter excl. moms

  89.000

  Omkostninger

  Alle andre udgifter end håndværkerudgifter

  Grundudgifter

  4.500

  Rådgivning

  10.500

  Øvrige omkostninger

  5.000

  Omkostninger excl. moms

  20.000

  Anlægssum i alt

  109.000

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at budgetopstillingen for Lyreskovskolen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 08-04-2014

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/6973, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Der er lavet budgetopfølgning på Børne- og Uddannelsesudvalgets område pr. 28. februar 2014.

  Opgørelsen viser udvalgets forventede resultat pr. 28. februar 2014 på det ikke aftalestyrede område.

  Opgørelsen indeholder ikke en vurdering af regnskabsresultatet på de aftalestyrede enheder, da et mer-/mindreforbrug på dette område overføres til 2015.

  Opfølgningen viser, at det på nuværende tidspunkt ikke ser ud til, at være problemer med at overholde budgettet i 2014, men da det er meget tidligt på året, er resultatet ret usikkert.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at budgetopfølgningen pr. 28. februar 2014 tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 08-04-2014

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/10111, Sagsinitialer: kmen

  Sagsfremstilling

  Dagplejen består dels af en ordinær kommunal dagpleje, hvor administrationen er placeret på rådhuset, samt en gruppe dagplejere der er tilknyttet de tre børneuniverser - Hovslund, Genner og Ravsted.

  Skole- og Dagtilbudsudvalget besluttede den 14. maj 2013

  · at den tilrettede fordelingsmodel for Dagplejen godkendes, og

  · at fordelingsmodellen evalueres ultimo 2014

  Det betød, at der til Budget 2014 blev udarbejdet en ny fordelingsmodel for dagplejen, hvor budgettet tildeles i forhold til antal børn samt enkelte faste budgetbeløb.

  Efter henvendelse fra de tre børneuniverser er de økonomiske konsekvenser af den nye fordelingsmodel gennemgået, og der er udarbejdet en konsekvensberegning for 2014 for de udgiftsområder, der kan sammenlignes.

  Konsekvensberegningen for 2014 viser, at den nye fordelingsmodel gør, at der er en forskel mellem et ”dagplejebarn” og et ”børneuniversbarn” på 10.561 kr., som børneuniverserne ønsker, bliver udlignet.

  Økonomi og afledt drift

  Forskel på fordeling i ny og gammel model       

  Tildeling pr. barn pr. år til hhv. dagplejen og børneuniverserne ved tidligere og nuværende fordelingsmodel.

  Tildeling Dagplejen og Børneuniverser
  kr/barn

  2013 (2014-priser)

  2014

  Dagplejen

  Børneuniv.

  Dagplejen

  Børneuniv.

  Tildeling løn dagplejere

  90.460

  100.833

  90.215

  90.215

  Dispositionsvederlag

  4.650

  150

  5.202

  0

  Ledelse

  1.443

  0

  1.721

  1.721

  Administration  og pæd. arbejde

  5.740

  5.295

  Tilsyn dagplejere

  798

  798

  Personale udg.

                         289

  239

  239

  Børnerelaterede udg.

  1.929

  1.986

  1.913

  1.913

  Tildeling pr. barn/år

  104.510

  102.970

  105.447

  94.886

  Ovenstående viser de børnetalsafhængige udgifter på dagplejen og børneuniverserne.

  Ud over de børnetalsafhængige udgifter, er der udgifter til bygninger, fællestillidsrepræsentant, pædagogisk assistent elev, dobbeltpladser (handicappladser) og tilsyn med private pasningsordninger, som afregnes konkret.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at tildelingen pr. barn pr. år for 2014 ændres således, at der tildeles samme beløb som i 2013 (fremskrevet til 2014-priser)

  at der i 2014 udarbejdes en ny fordelingsmodel gældende for 2015 for dagplejen og børneuniverserne.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 08-04-2014

  1. at godkendt

  2. at godkendt med bemærkning om, at fordelingsmodellen for 2015 tager udgangspunkt i ligestilling mellem dagpleje og universer, og modellen sendes i høring.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/10278, Sagsinitialer: hsoend
 • Udskriv
  Sagsid.: 11/6913, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Social- og Sundhedsudvalget og Børne- & Uddannelsesudvalget skal i denne sag behandle Udviklingsstrategi 2015 på det specialiserede område, med henblik på Byrådets godkendelse senest 1. juni 2014. Udviklingsstrategien er udarbejdet af Socialdirektørforum og anbefales godkendt af KKR Syddanmark.

  Udviklingsstrategien er det aftalegrundlang mellem kommunerne og regionen, der rammesætter samarbejdet tværkommunalt og med regionen på det specialiserede socialområde samt på specialundervisningsområdet.

  Den overordnede ambition for Udviklingsstrategien er, at det specialiserede socialområde skal fastholde og udvikle det høje faglige niveau, samtidig med, at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

  Udviklingsstrategiens formål er at give kommunerne et mere præcist fokus på den faglige udvikling i eksisterende tilbud og behovet for nye tilbud.

  Som led i de årlige udviklingsstrategier udvælges typisk nogle temaer, der skal sættes særligt fokus på fremadrettet for at sikre, at opgavevaretagelsen i kommunerne og i regionen svarer til de nuværende og ikke mindst forventede fremtidige behov.

  Socialministeren har adgang til at udmelde et særligt ministertema, og i år er emnet anbragte børn og unges undervisning/uddannelse. Anbringelse af børn og unge sker ofte på tværs af kommunegrænser, hvorfor en god koordinering kommunerne imellem er meget væsentlig.

  Et andet tema der er udmeldt i Udviklingsstrategien 2015 er ”det gode ældre liv for borgere med handicap og borgere med sindslidelse”. Gennemsnitsalderen for denne borgergruppe er steget, hvorfor der er behov for at sætte fokus på, hvilke tilbud der fremover er behov for.

  Det tredje og sidste tema er forberedelse til det selvstændige voksenliv for børn og unge med handicap. Overgangen fra barn til voksen ved det fyldte 18 år er typisk forbundet med strukturelle og juridiske faktorer, hvorfor der ønskes udarbejdet en fælles samarbejdsmodel på området.

  Lovgrundlag

  Lov om social service (Serviceloven).

  Høring/udtalelse

  Udviklingsstrategi 2015 vil blive forelagt til høring i Handicaprådet på deres møde den 29. april 2014.

  Indstilling

  Social & Sundhed og Børn & Skole indstiller,

  at Udviklingsstrategi 2015 på det specialiserede område godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-04-2014

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 08-04-2014

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/16480, Sagsinitialer: chd

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til, om en ansøgning fra Hærvejsskolen om forsøg med holddeling og undladelse af klassedeling i 7. – 9. årgang kan imødekommes.

  Skolen ønsker at al fagdelt og understøttende undervisning gennemføres med udgangspunkt i, at eleverne på de enkelte årgange er opdelt i hold.

  Holddannelsen sker ud fra praktiske og pædagogiske grunde og på grundlag af løbende evalueringer af elevernes forskellige behov.

  Skoleåret opdeles i fem perioder, hvor eleverne ud fra forskellige kriterier f.eks. forskellige læringsstile, lærernes kompetencer, egne valg, niveau, praktiske forhold og køn.

  I stedet for klassedeling af årgangene, så ønsker skolen at inddele eleverne i primærgrupper på ca. 15 elever bestående af elever fra alle tre årgange. Hver primærgruppe får tilknyttet en lærer, der har ansvaret for elevernes personlige, sociale og faglige udvikling.

  Formålet med forsøget er, at skolen i højere grad lever op til de tre mål for reformen:

  - Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan

  - Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater

  - Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.

  Folkeskoleloven giver ikke umiddelbart mulighed for, at skolen kan holddele eleverne og undlade en klassedeling, som beskrevet.

  Forsøget kan kun iværksættes efter forudgående dispensation, som bevilliges af undervisningsministeren jf. Folkeskolelovens § 55.

  Ansøgningen skal godkendes af Byrådet.

  Lovgrundlag

  Der skal ansøges om dispensation fra Folkeskolelovens bestemmelser om klassedannelse, jf. § 17 og  § 25.

  Forsøget skal overholde Folkeskolelovens bestemmelser vedrørende holddannelse ud fra praktiske og pædagogiske grunde, jf. § 25 a.

  Ansøgningen fremsendes til ministeriet jf. Folkeskolelovens § 55 om fremme af forsøgsvirksomhed og pædagogisk udviklingsarbejde.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ansøgningen imødekommes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 08-04-2014

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/12633, Sagsinitialer: chd

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til, om en ansøgning fra Hærvejsskolen om etablering af en aldersintegreret klasse for elever i 0. – 3. årgang kan godkendes.

  Aldersintegrerede klasser omfatter elever fra flere klassetrin.

  Formålet med klassen er at skabe mere hensigtsmæssige rammer for skolens inkluderende læringsmiljøer.

  Klassens målgruppe er elever, der udvikler sig bedst både fagligt, social og personligt, når de undervises i mindre grupper.

  Hensigten med klassen er at skabe et læringsmiljø, der i videst muligt omfang tilgodeser denne elevgruppes behov for overskuelighed og trygge rammer.

  Lovgrundlag

  Folkeskolelovens § 25 stk. 1 og 3, der giver mulighed for at små skoler og små afdelinger af skoler med op til 300 elever kan danne klasser på tværs af årgangene.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ansøgningen imødekommes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 08-04-2014

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/41922, Sagsinitialer: cpaa

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal udvalget tage stilling til et forslag om evaluering af fremmødeprocedure på folkeskoleområdet.

  I oktober 2012 godkendte Skole- og Dagtilbudsudvalget en fremmødeprocedure, der gælder som en minimumsbestemmelse på folkeskoleområdet.

  Proceduren fremgår af bilaget Godkendt fremmødeprocedure - Aabenraa Kommunale Skolevæsen okt. 2012. Den blev udarbejdet af en tværfaglig arbejdsgruppe i Børn og Skole. Der blev i efteråret 2012 gennemført en høring i skolebestyrelserne, PPRs og i Børn og Families ledergruppe. Ændringsforslagene blev indarbejdet i proceduren, som nu skal evalueres.

  Proceduren har nu fungeret i godt 1½ år. Der er fortsat et stort behov for at bevare fokus på elevers fremmøde og fravær i skolegangen. Elevers mistrivsel starter ofte med uregelmæssigheder omkring fremmøde.

  Af proceduren fremgår, at det politiske niveau bagudrettet skal orienteres om elevers fremmøde. Denne opsamling har det ikke været muligt at gennemføre, da der ikke registreres entydigt omkring fravær på de enkelte skoler.

  Ligeledes har elevforvaltningssystemet (TEA) heller ikke entydigt kunnet håndtere elevers fravær. Der har på forvaltningsniveau været gennemført en dialog med TEA. Dette arbejde pågår fortsat.

  Der er derfor behov for at gennemføre en evaluering af proceduren.

  Det foreslås at følgende områder indgår i evalueringen:

  · Hvordan er proceduren implementeret i skolens daglige praksis?

  · Proceduren er et udtryk for en minimumsbestemmelse. Har skolen skærpet minimumskravene? Hvis ja – på hvilken måde?

  · Vurderes det, at proceduren er dækkende i forhold til at håndtere elevers fravær? Hvis ikke – hvordan kunne proceduren forbedres/udbygges?

  · Bemærkninger/forslag til arbejdet med elevers fremmøde/fravær på skolen.

  · Bemærkninger/forslag til det tværfaglige arbejde i Børn og Skole med elevers fremmøde/fravær.

  Evalueringen foreslås gennemført i:

  · Skolebestyrelserne

  · PPRs ledelse

  · Børne- og Families ledergruppe

  Høring/udtalelse

  Evalueringen gennemføres på i perioden 9. april-23. maj 2014. Resultatet af evalueringen fremlægges på Børne- og Uddannelsesudvalgsmøde den 11. juni 2014.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at evalueringen gennemføres som beskrevet.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 08-04-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/630, Sagsinitialer: PIA

  Sagsfremstilling

  Med baggrund i den kommende skolereform har Kultur, Miljø & Erhverv i samarbejde med Børn og Skole udarbejdet forslag til procedure for skolernes benyttelse af idræts- og svømmehaller til læringsformål.

  Skolerne har fremadrettet et øget behov for tidsrum i hallerne på grund af længere skoledage.

  Skolernes timetal, som de har til rådighed i hallerne, vil fremadrettet være det samme timetal som før den nye skolereform.

  Proceduren skal samtidig sikre, at hallerne kan disponere over eventuelle ledige timer i tidsrummet 8-16, idet skolerne ikke fremadrettet har fuld råderet over hallerne i skoletiden.

  Formålet med proceduren for skolernes benyttelse af idræts- og svømmehaller er, at Aabenraa Kommunes haller søges benyttet mest muligt.

  Høring/udtalelse

  Proceduren er blevet debatteret på et fællesmøde den 18. februar 2014 mellem skolerne og idræts- og svømmehallerne.

  Aabenraa Fritidsråd har haft proceduren til høring, men der er ikke indkommet et høringssvar.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv og Børn og Skole indstiller,

  at forslag til procedure godkendes.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 31-03-2014

  Godkendt.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 08-04-2014

  Godkendt med bemærkning om, at privat-/friskoler skal sidestilles med folkeskolerne i planlægningen af benyttelse af idræts- og svømmehaller til læringsformål.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/37196, Sagsinitialer: cpaa

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal udvalget tage stilling til om der skal prioriteres ressourcer til udviklingsprocessen Ny retning på Fjordskolen.

  I slutningen af 2012 blev der gennemført et udviklingsarbejde, som skulle sikre tilpasning og udvikling af specialområdet i Skole og Undervisning.

  Arbejdet er beskrevet i bilaget: Ny retning i visitationen i grundskolen i Aabenraa Kommune - Høringsudgave oktober 2012.

  På baggrund af arbejdet blev der truffet beslutning om følgende delprojekter:

  1. Ressource-, viden- og kompetencecentre på skolerne

  2. Etablering af henteordning i skolevæsenet

  3. Udvikling af en fleksibel organisation med henblik på de tre centre og OU-enheden

  4. Udvikling af en sammenhængende visions- og udviklingsplan for Fjordskolen

  Denne sag drejer sig om prioritering af ressourcer til punkt 4: Udvikling af sammenhængende visions- og udviklingsplan for Fjordskolen.

  Kommissorium er udarbejdet og blev efter høring godkendt i december 2013 i Skole- og Dagtilbudsudvalget. Kommissoriet fremgår af bilaget KOMMISSORIUM: Ny retning for Fjordskolen.

  Af kommissoriet fremgår følgende om formål og overordnede opgaver:

  Formål:

  · At Fjordskolens kapacitet tilpasses de visitationsmæssige bevægelser i skolevæsenet som følge af en ny og mere inkluderende praksis på almenområdet.

  · At Fjordskolens tilbud udvikles i forhold til Folkeskolereformens muligheder.

  Overordnede opgaver der skal arbejdes med:

  · Folkeskolereform- sammenhængende skoledag

  · Fortsat udvikling af Videns- og Kompetencecenter

  · Fortsætte udviklingen af Fjordskolen som en del af OU-enheden (Observations- og Udredningsenheden) i skolevæsenet

  · Fjordskolens organisationskultur og selvforståelse

  Der har været afholdt to afklarende møder med to eksterne udviklings- og proceskonsulenter.

  Efter det sidste møde, hvor Fjordskolens ledelse deltog, har konsulenterne estimeret et forbrug på konsulentbistand og timeforbrug til involverede medarbejdere. Dette vedrører perioden frem til udgangen af skoleåret 2014/15.

  Økonomi og afledt drift

  Forventet ressourceforbrug er:

  Konsulentbistand : kr. ca. 500.000

  Medarbejdertimer: Prioriteres efter endelig projektudvikling.

  Ressourcen findes indenfor rammen til specialundervisning på folkeskoleområdet.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ressourcer svarende til udviklingsprojektet Ny retning på Fjordskolen findes indenfor rammen til specialundervisning på folkeskoleområdet i 2014/ 15.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 08-04-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/2793, Sagsinitialer: cl

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til, om forslag til Sundhedsplaner for 2014 – 2015 for skoleområdet kan godkendes.

  Sundhedsplanerne er en beskrivelse af de sundhedsindsatser, som Skole og Undervisning vil arbejde med i 2014 og 2015. De skal støtte forankringen af Sundhedspolitikken 2012 – 2020 i den daglige drift.

  Skole og Undervisning foreslår følgende to sundhedsplaner for 2014-2015:

  Sundhedsplan ”Foreninger i skolen”

  Denne sundhedsplan bygger videre på de gode erfaringer Aabenraa Kommune har fået med projektet ”Skolesport”. Skolesport har fungeret på 4 skoler/SFO’er i skoleåret 2013-2014. Der har været fokus på de idrætsuvante elever.

  Sundhedsplan ”Foreninger i skolen” er også et delprojekt af det breddeidrætsprojekt 2014-2016, som Aabenraa Kommune er blevet udvalgt til at deltage i.

  Elever i overbygningen skal tilbydes valgfag i skolesport, hvor de uddannes til at blive junioridrætsledere, der kan varetage aktivitetselementer både i indskoling og i SFO.

  Skolesport kan udbredes til, at junioridrætslederne også kan lave skolesport i lokale børnehaver.

  Hver skole skal have en skolesportsleder, dvs. en lærer eller pædagog, der har kontakten til junioridrætslederne, skolesportsbørnene og foreningerne.

  En del af konceptet i uddannelsen er at skabe mere kendskab til foreningslivet. Junioridrætslederne skal kobles til en lokal idrætsforening, som en del af deres uddannelse. Her skal del fungere som ambassadører og være et vigtigt bindeled mellem skole og idrætsforening, sådan foreningen bliver en naturlig del af skolen.

  Projektet knytter sig til den åbne skole i den nye skolereform.

  Der er mulighed for at søge eksterne midler via projektet skolesport v. Dansk Skoleidræt og Trygfonden, og der kan evt. findes yderligere finansiering via breddeidrætsprojektet.

  Sundhedsplan ”Resurseperson i sundhed og trivsel i skolen”

  Skole og Undervisning foreslår, at der uddannes en resurseperson i sundhed og trivsel på hver skole for at støtte skolernes sundhedsundervisning.

  Resursepersonen vil få en uddannelse indenfor sundhed og trivsel, og skal have den sidste nye viden omkring sundhedsfaglige emner. Resursepersonen i sundhed og trivsel skal være sparringspartner og initiativtager til forskellige sundhedstiltag på skolen.

  Funktionen har sin egen økonomi, idet 0. – 6. klasses skolerne har 40 timer, og 0. – 9. klasses skolerne har 80 timer afsat pr. år til resursepersonen.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at forslag til sundhedsplaner for  2014 – 2015 for skoleområdet godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 08-04-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/59301, Sagsinitialer: cpaa

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til, om forslag til fordeling af strukturpulje på skoleområdet skal sendes i høring.

  I forbindelse med skolestrukturarbejdet i 2011 blev det besluttet, at halvdelen af de sparede midler skulle tilbage til skolerne i form af udviklingsmidler.

  Det betyder, at der hvert år er en pulje til fordeling til udviklingstiltag i Skole og Undervisning.

  Der skal gennemføres høring af skolerne vedr. fordeling af den resterende del af skoleområdets strukturmidler for 2014.

  Økonomi og afledt drift

  Der er i 2014 prioriteret 1.900.000 kr. til implementering af Folkeskolereformen. Ligeledes er der prioriteret midler til den fortsatte implementering LP arbejdet og særlige tiltag på skoler, der pt. er i en fusionsproces.  

  Der resterer derfor 2.900.000 kr. til fordeling i 2014.

  I forbindelse med lockouten i foråret 2013 har skolerne fået råderet over en del af de sparede ressourcer. Fjordskolen var ikke en del af lockouten og har derfor ikke disse midler til rådighed.

  Forslag til fordeling af skoleområdets strukturpulje:

  • Der prioriteres kr. 500.000 til Fjordskolen
  • Den resterende del på kr. 2.400.000 fordeles til skolerne efter elevtal

  Høring/udtalelse

  Skolebestyrelserne skal høres vedrørende udviklingsmidlernes anvendelse.

  Det foreslås at der gennemføres høring i perioden 9. april – 23. maj 2014.

  Sagen vil blive forelagt til endelig politisk behandling på Børne- og Uddannelsesudvalgs møde den 11. juni 2014.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at forslaget om fordeling af den resterende del af udviklingsmidlerne for 2014  sendes til høring i skolebestyrelserne.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 08-04-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/32999, Sagsinitialer: mwa

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal udvalget tage stilling til ”Principper for udmøntningen af folkeskolereformen i Aabenraa Kommune” med anførte ændringer.

  Den 7. juni 2013 indgik Regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti en aftale om et fagligt løft af folkeskolen. Lovgivningen omkring reformen er i store træk vedtaget i december 2013.

  Med Folkeskolereformen indføres 3 nye mål for folkeskolen:

  1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.
  2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.
  3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.

  Principperne for udmøntningen af folkeskolereformen er udarbejdet på baggrund af de tre overordnede mål samt Aabenraa Kommunes indsatsområder.

  1. Læringsmål og opfølgning på elevernes læring
  2. It i undervisning og læring
  3. Den åbne skole
  4. De fysiske rammer skal fordre den alsidige læring og bidrage til en afvekslende og motiverende skoledag
  5. 45 minutters daglig motion og bevægelse
  6. En afvekslende og motiverende skoledag
  7. Understøttende undervisning

  Lovgrundlag

  Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale

  Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen:

  Lov nr. 1640 af 26.12.2013

  Lov nr. 1641 af 26.12.2013

  Høring/udtalelse

  Ved udvalgsmøde den 5. februar 2014 vedtog udvalget at sende ”Principper for udmøntningen af folkeskolereformen” i høring.

  Høringssvarene viser, at der generelt er enighed med principperne og tilfredshed med reformprocessen. Særligt nævnes den konstruktive dialog mellem de mange niveauer som noget positivt.

  Et samlet overblik over høringssvar og ændringsforslag findes i bilaget: ”Principper for udmøntningen af folkeskolereformen - Sammenstilling af høringssvar”

  Der er med udgangspunkt i de foreslåede ændringer udarbejdet en ny formulering af principperne dette fremgår af bilaget: ”Principper for udmøntningen af folkeskolereformen i Aabenraa Kommune”.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at Principper for udmøntning af Folkeskolereformen i Aabenraa Kommune godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 08-04-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/9052, Sagsinitialer: ACF

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal udvalget tage stilling til en ansøgning fra bestyrelsen for Stubbæk Børnehus om udvidelse af børnetallet i småbørnsgruppen med yderligere 4 børn til i alt 8 børn.

  Udvidelsen ønskes gennemført hurtigst muligt.

  Etableringsudgiften udgør ifølge ansøgningen 20.000 kr. til anskaffelse af 4 barnevogne. Beløbet søges finansieret af Aabenraa Kommune.

  Udvidelsen medfører ikke behov for bygningsmæssige tilpasninger. Bestyrelsen for børnehaven oplyser, at den efter udvidelse af småbørnsgruppen stadig vil kunne tilgodese den løbende indskrivning af 3-6 årige børn fra ventelisten.

  · Pr. 1. april 2014 har Stubbæk Børnehave indskrevet 98 børnehavebørn og 4 børn i småbørnsgruppen

  · Frem til 31. oktober 2014 har børnehaven en venteliste på 10 børnehavebørn og 4 småbørn

  · Pr. 1. april er der 6 kommunale dagplejere i lokalområdet med i alt 25 børn

  · Ingen dagplejere er i opsagt stilling

  I henhold til Principper for oprettelse af småbørnspladser (godkendt af Skole- og Dagtilbudsudvalget den 28. maj 2013), skal etablering af småbørnspladser ske under hensyntagen til medarbejdernes rettigheder og de økonomiske konsekvenser. På den baggrund indstiller forvaltningen, at de nye pladser først oprettes pr. 1. november 2014, så Dagplejen har mulighed for at tilpasse økonomien.

  Stubbæk Børnehus er en kommunal institution og bygningerne ejes af Aabenraa Kommune.

  Økonomi og afledt drift

  I budget 2014 er der i alt afsat 0,893 mio. kr. til etablering af småbørnsgrupper i eksisterende bygninger. Beløbet er frigivet i Byrådet, og etableringsudgiften i Stubbæk Børnehus kan afholdes indenfor denne anlægsbevilling.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ansøgningen om at oprette 4 småbørnspladser imødekommes,

  at pladserne oprettes med virkning fra 1. november 2014, og

  at etableringsudgiften på 20.000 kr. finansieres af den frigivne anlægsbevilling til etablering af småbørnspladser i 2014, hvor der er budgetmæssig dækning

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 08-04-2014

  Godkendt.

  Gert Nordklitgaard (Ø) stemte imod med bemærkning om, at oprettelsen burde kunne foregå løbende frem til senest 1. november 2014 under hensyn til de gældende principper.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/36529, Sagsinitialer: ACF

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Børne- og Uddannelsesudvalget tage stilling til en revideret ansøgning fra Løjt Børnehus om opførelse  af et krybbe-/barnevognsrum.

  Skole- og Dagtilbudsudvalget har den 12. november 2013 (punkt 203) godkendt:

  · at normeringen af småbørnspladser i Løjt Børnehus hæves med 5 pladser til i alt 21 pladser pr. 1. juni 2014,

  · at der opføres en tilbygning på ca. 50 m2 til opbevaring af barnevogne m.m.,

  · at 1. og 2. at betinges af, at der forinden foreligger en godkendt ajourføring af institutionens vedtægt og driftsoverenskomst,

  · at 1. og 2. at betinges af, at tinglysningssager vedrørende tidligere bygge-/ombygningssager er endeligt afsluttede,

  · at institutionen selv afholder en andel af byggeomkostningerne på 100.000 kr. og

  · at de resterende byggeomkostninger på 190.000 kr. finansieres af rådighedsbeløb til etablering af småbørnspladser i 2013, hvor der er budgetmæssig dækning.

  Bestyrelsen for Løjt Børnehus oplyser, at Arwos efterfølgende har meddelt, at den nye bygning vil blive opført ovenpå en større regnvandsledning, hvilket betyder, at godkendelse ikke kan gives.

  Bestyrelsen for Løjt Børnehus har derfor i brev af 15. marts 2014 sendt et revideret forslag til opførelse af et krybbe-/barnevognsrum.

  Etableringsudgiften til det nye krybbe-/barnevognsrum udgør ifølge ansøgningen 290.000 kr.

  Bestyrelsen oplyser, at de efter en revurdering af deres forventede forbrug for 2014, kun har mulighed for selv at finansiere 50.000 kr. mod tidligere ansøgning 100.000 kr.

  Ejendommen ejes af Løjt Kirkeby Danske Børnehave.

  Byrådet godkendte den 22. juni 2011”Procedure til sikring af kommunens værdier i forbindelse med investering i ejendomme, som ikke tilhører Aabenraa Kommune”.

  Kommunal investering i Løjt Børnehus vil i henhold til proceduren medføre krav om tinglysning.

  Økonomi og afledt drift

  I budget 2014 er der i alt afsat 0,893 mio. kr. til etablering af småbørnsgrupper i eksisterende bygninger. Beløbet er frigivet i Byrådet, og etableringsudgiften i Løjt Børnehus kan afholdes indenfor denne anlægsbevilling.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ansøgningen om en tilbygning til opbevaring af barnevogne m.m. imødekommes,

  at beslutningen om at hæve normeringen af småbørnspladser med 5 pladser pr. 1. juni 2014, fastholdes,

  at 1. og 2. at betinges af, at der forinden foreligger en godkendt ajourføring af institutionens vedtægt og driftsoverenskomst,

  at 1. og 2. at betinges af, at tinglysningssager vedrørende tidligere bygge-/ombygningssager er endeligt afsluttede,

  at institutionen selv afholder en andel af byggeomkostningerne på 50.000 kr. og

  at de resterende byggeomkostninger på 240.000 kr. finansieres af den frigivne anlægsbevilling til etablering af småbørnspladser i 2014, hvor der er budgetmæssig dækning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 08-04-2014

  1.–2. og 4.–6. at godkendt.

  3. at udgår, idet der allerede er en aftale mellem Aabenraa Kommune og FDDB om, at der i 2014 gennemføres en generel revision og fornyelse af de selvejende institutioners vedtægter og driftsoverenskomster.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/41034, Sagsinitialer: ACF

  Sagsfremstilling

  Børne- og Uddannelsesudvalget skal i denne sag tage stilling til, om forsøgsordningen/samarbejdet i Kollund vedr. gæstepleje skal gøres permanent.

  Skole- og Dagtilbudsudvalget har på mødet den 29. januar 2013 (punkt 37) behandlet sagen omkring samarbejde mellem Dagplejen og Kollund Skole og Kollund Børnehus vedr. gæstepleje.

  Ordningen indebærer, at dagplejens børn kan komme i fast gæstepleje i Kollund Børnehus.

  Samarbejdet omhandler følgende hovedpunkter:

  • Der afregnes for det faktiske antal børn, der kommer i gæstepleje
  • Børnehusets personale tager sig af gæsteplejebørnene i forbindelse med småbørnsgruppen
  • Dagplejen stiller det nødvendige inventar til rådighed
  • Forældrene skal, i lighed med i dagplejen, medbringe bleer m.v.
  • Børnehuset tilbyder samme åbningstid, som dagplejebarnet er indskrevet til i dagplejen.

  Ordningen er startet 1. april 2013.

  Forsøgsordningen er blevet evalueret via en spørgeskemaundersøgelse til forældre i dagplejen og småbørnsgruppen samt fra personale og ledelse fra henholdsvis Dagplejen og Kollund Børnehus.

  Evalueringen viser, at tilbuddet om gæstepleje ses som en naturlig del af samarbejdet omkring lokalområdets børn, og der kun er modtaget positive tilkendegivelser.

  På baggrund af den positive evaluering anbefales det, at samarbejde mellem Dagplejen og Kollund Skole og Kollund Børnehus vedr. gæstepleje gøres permanent

  Forsøgsordningen er afledt af Byrådets godkendelse af strukturoplægget for 0-6 års området i Aabenraa Kommune.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at samarbejdet mellem Dagplejen og Kollund Skole og Kollund Børnehus vedr. gæstedagpleje gøres permanent.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 08-04-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/5542, Sagsinitialer: acha

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal udvalget tage stilling til fortsættelse af tilbuddene til ikke uddannelsesparate unge i 2014.

  Unge, som har afsluttet 9. eller 10. klasse, og som af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) vurderes ikke uddannelsesparate, har siden 2011 haft krav på et tilbud fra kommunen. Tilbuddet skal bringe de unge tættere på at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse.

  Frem til at reglerne ændres har kommunen stadig en lovgivningsmæssig forpligtelse til at stille et tilbud til rådighed.

  Af hensyn til de unge, der er vurderet ikke uddannelsesparate og som her i foråret 2014 skal lægge planer for, hvad de skal efter 9. eller 10. klasse, er det nødvendigt at skabe klarhed over de muligheder, kommunen vil tilbyde dem. I modsat fald vil der – baseret på de hidtidige år - være ca. 20 unge, som kan stå uden et relevant tilbud.

  Tilbuddene i 2012 og i 2013 til ikke uddannelsesparate unge var:

  • Virksomhedspraktikforløb
  • Særligt tilrettelagte forløb på produktionsskole (august - december)

  På basis af de positive erfaringer med disse tilbud foreslås det at de fortsætter i 2014.

  Det forventes, at tilbuddene kan finansieres via de DUT-midler, som kommunen står til at modtage for perioden januar - juli 2014.

  Økonomi og afledt drift

  Det forventes, at udgifterne til tilbuddene til ikke uddannelsesparate unge vil blive 675.000 kr i 2014. Det dækker over følgende:

  Mentorundervisning/ressourceperson

  270.000 kr

  Undervisningsmaterialer

  10.000 kr

  Psykologbistand

  70.000 kr

  Særlig indsats på produktionsskolerne

  220.000 kr

  Udvidet samarbejde mellem UU og vejlederne på produktionsskolerne

  105.000 kr

  I alt

  675.000 kr

  Finansieringen af kommunernes tilbud til ikke uddannelsesparate er knyttet sammen med reformen af erhvervsuddannelserne jf. regeringens forslag fra oktober 2013 ”Faglært til fremtiden – bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser” side 62.

  Forventningen er, at kommunerne i 2014 vil modtage DUT-midler i samme størrelsesorden som tidligere frem til august. Det forventes, at disse midler vil kunne dække udgifterne til tilbuddene til de ikke uddannelsesparate.

  De endelige økonomiske rammer ligger dog først fast, når arbejdet med lov og bekendtgørelser vedr. erhvervsskolereformen samt forhandlingerne med KL om DUT-midler er afsluttet til sommer.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at tilbuddene til ikke uddannelsesparate om virksomhedspraktikforløb og særligt forløb på produktionsskoler fortsætter i 2014 .

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 08-04-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/8510, Sagsinitialer: acha

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal udvalget tage stilling til et forslag til kommissorium for Uddannelsesråd Aabenraa.

  Uddannelsesråd Aabenraa blev etableret til understøttelse af Aabenraa Kommunes ungeindsats.

  I Ungeindsatsen er socialrådgivere fra Børn og Familie, vejledere fra Ungdommens Uddannelsesvejledning og beskæftigelsessagsbehandlere fra Jobcentret samlet under samme tag på Kallemosen 20 i Aabenraa. Formålet med Ungeindsatsen er at sikre sammenhæng, kontinuitet og helhedsperspektiv på arbejdet med og for de unge på tværs af lovgivning og administrative strukturer.

  Ungeindsatsen skal koordinere rådgivning og sagsbehandling i forhold til de unge samt udvikling af tilbuddene til de unge indenfor forskellige kommunale forvaltninger og med eksterne parter.

  Ungeindsatsen blev oprettet på baggrund af en byrådsbeslutning fra den 29. april 2009 og officielt indviet i oktober samme år.

  Det tidligere Uddannelsesråd Aabenraa bestod af:

  • Borgmesteren
  • Udvalgsformænd fra Børne- og Familieudvalget, Socialudvalget, Sundhedsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Skole- og Dagtilbudsudvalget
  • Repræsentanter fra henholdsvis
   • IBC, EUC Syd, Aabenraa Statsskole, Deutsches Gymnasium, Social- og Sundhedsskolen og Gråsten Landbrugsskole
   • Produktionsskolerne
   • UC Syd
   • Overbygningsskolerne og 10. Aabenraa
  • Børne- og Ungdomspsykiatrien
  • Arbejdsmarkedets parter
  • Politiet i Aabenraa
  • Direktørerne for Børn & Skole, Arbejdsmarked & Social og Sundhed & Omsorg
  • Chefen for Skole og Undervisning
  • Medlemmerne af Ungeindsatsens Lederforum

  Uddannelsesråd Aabenraa afholdt sit første møde i juni 2010 og har siden da mødtes 2-3 gange årligt. I efteråret 2013 gennemførte Uddannelsesrådet en evalueringsproces, som førte til formuleringen af et forslag til kommissorium for rådets arbejde. Der har ikke hidtil været formuleret et egentligt kommissorium.

  Forslaget til kommissorium præciserer Uddannelsesrådets formål og opgaver og afspejler medlemmernes ønsker til de fremtidige rammer.

  Kommissoriet lægger op til at målrette deltagerkredsen, således at der fremover bliver lidt færre faste medlemmer af rådet. Det politiske niveau foreslås repræsenteret gennem borgmesteren og formanden for Børne- og Uddannelsesudvalget. Der er dog mulighed for at invitere relevante personer til at deltage i rådets møder efter behov. Uddannelsesrådet vil også kunne nedsætte ad hoc-grupper til at arbejde med specifikke områder og inddrage alle relevante aktører.

  Et enigt Uddannelsesråd Aabenraa står bag anbefalingen af det nye kommissorium.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at forslag til nyt kommissorium for Uddannelsesråd Aabenraa godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 08-04-2014

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/7996, Sagsinitialer: acha

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Børne- og Uddannelsesudvalget tage stilling til om babysimulatorkurser til relevante målgrupper i Aabenraa Kommune skal gøre til et permanent tilbud.

  I efteråret 2013 er der blevet gennemført et pilotforsøg med babysimulatorkurser på henholdsvis Produktionsskolen Meritten og i Ungdomsskolens dagundervisning. Sundhedsplejen og konsulenter fra Familie- og Ungecenteret har medvirket i kursusforløbene som gæstelærere og for sundhedsplejens vedkommende med hjemmebesøg, mens de unge har ”passet” babysimulatoren. Familiekonsulenterne har stået til rådighed, hvis der var behov for særlig støtte til en ung, der måtte ønske at få babysimulatoren slukket før tid.

  De unge, der har deltaget i pilotforløbene, har haft stort udbytte af kurset. De har fået udvidet deres forståelse af, hvad det indebærer at være forælder, og dermed et bedre grundlag for at træffe et valg om at få barn eller ej - nu eller på et senere tidspunkt i deres liv. Det er en klar anbefaling fra samtlige involverede, at babysimulatorkurser bliver et fast tilbud i kommunen.

   På baggrund af erfaringerne fra pilotforløbene foreslås en model med både mulighed for gruppeforløb og individuelle forløb. Modellen er nærmere beskrevet i vedhæftede bilag.

  Målgruppen er ressourcesvage og sårbare unge i Aabenraa Kommune, og deltagelse er altid frivillig for den unge.

  Forløbet skal fokusere på at kvalificere den unges grundlag for at træffe egne valg – også selvom det ikke nødvendigvis er det valg, vi som kommune/fagpersoner ønsker. Det må aldrig handle om at presse eller manipulere den unge til et bestemt valg.

  Et babysimulatorkursus kan ikke være en del af en forældreevne-undersøgelse, og der sker ikke nogen registrering vedr. kursusforløbet i den unges sag/journal.

  Gruppeforløb forankres ligesom pilotkurserne i det skoletilbud eller lignende, hvor de relevante unge er tilknyttet, og det er lærere/medarbejdere derfra, der er de gennemgående tovholdere på kursusforløbet. En sundhedsplejerske og en familiekonsulent deltager som beskrevet ovenfor.

  Det er som udgangspunkt medarbejdere fra Familie- og Ungecenteret eller fra Sundhedsplejen, der står for de individuelle kurser.

  Familie- og Ungecentret står for koordinering, udstyr/materialer og økonomi – herunder overførsel af midler til Sundhedsplejen, når medarbejdere derfra er involveret i et kursusforløb.

  Økonomi og afledt drift

  Udgifterne til implementering af permanent tilbud om babysimulatorkurser anslås til 100.000 kr. årligt. Dette beløb dækker:

  • Vedligeholdelse og supplering af udstyr
  • Medarbejdertimer i Familie- og Ungecenteret og Sundhedsplejen til gennemførelse af forløb
  • Koordinering og sikring af etik og faglighed
  • Basiskurser (med fokus på bl.a. det etiske aspekt) til nye fagpersoner/tovholdere, der bliver involveret i et babysimulatorkursus

  Finansieringen kan ske ved anvendelse af en del af provenuet fra færre børn i specialbørnehaven, der af det daværende Børne- og Familieudvalg den 7. november 2012 blev afsat til fællesinitiativer mellem Børne- og Familieudvalget og Skole- og Dagtilbudsudvalget ved senere udmøntning.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at babysimulatorkurser implementeres som et permanent tilbud i kommunen til relevante målgrupper,

  at Familie- og Ungecentret tilføres 100.000 kr. årligt til formålet, og

  at sagen sendes til orientering i Social- og Sundhedsudvalget.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 08-04-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/32999, Sagsinitialer: mwa

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres udvalget om status på arbejdet med Folkeskolereformen.

  Den 7. juni 2013 indgik Regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti en aftale om et fagligt løft af folkeskolen. Partierne blev bl.a. enige om, at der fremover bliver en gennemsnitlig skoleuge på 30 timer i børnehaveklassen til 3. klasse, 33 timer i 4.-6. klasse og 35 timer fra 7.-9. klasse.

  På Skole- og Dagtilbudsudvalgets møde den 27. august 2013 blev procesplanen for implementering af Folkeskolereformen godkendt. Procesplanerne er ajourført med aktiviteter og bemærkninger. Under procesplanens 4 spor; det politiske spor, projektsporet, ledelsessporet og fællessporet er der siden sidste orientering den 17. december 2013 igangsat følgende aktiviteter og initiativer.

  Det politiske spor:

  Reformens lovgivningsmæssige grundlag er i store træk på plads. De udarbejde principper for udmøntningen af folkeskolereformen i Aabenraa Kommune har været sendt i høring. Principperne sætter rammen omkring det viderearbejde med implementeringen af reformen.

  Der er i samarbejde mellem Skolelederforeningen og Danmarks Lærerforenings kreds i Aabenraa udarbejdet et administrationsgrundlag. Dette danner grundlaget for skolernes videre arbejde med planlægningen af kommende skoleår.

  Projektsporet:

  Der arbejdes i følgende projektgrupper med skoleledere som deltagere.

  • Logistik
  • Afbureaukratisering: Der arbejdes på at forenkle og optimere arbejdsgange med udgangspunkt i de felter, der på nuværende tidspunkt opleves som optimale og effektive.
  • Børneuniverser
  • Arbejdstid: Skolernes planlægning af kommende skoleår sker lokalt – med sparring og erfaringsudveksling på de månedlige reformmøder.

  Der er nedsat følgende arbejdsgrupper med udgangspunkt i den store skoleledergruppe og forvaltningen.

  • Arbejdsmiljø: der har været afholdt en fælles temadag. Arbejdet fortsætter lokalt
  • Den åbne skole: der afholdes en workshop den 1. april
   herefter udarbejdes der i samarbejde med Kultur og Fritid en ”gode råd og regler” skrivelse.
  • Kompetence udvikling - der er igangsat en behovsafklaring
  • Kvalitet i SFO og understøttende undervisning

  De faglige organisationer og relevante fagpersoner inviteres til at deltage i arbejdet i disse grupper.

  Ledelsessporet:
  Lederne er i gang med inddragelsen af skolens personale i lokale drøftelser om processen fremadrettet. Disse drøftelser tages med udgangspunkt i skolernes procesplaner og administrationsgrundlaget.

  Fællessporet:
  Inddrages i øvrigt i henhold til punkterne herover.

  Lovgrundlag

  ”Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love” Lov nr. 1640 af 26. december 2013

  ” Lov om ændring af lov om folkeskolen” Lov nr. 1641 af 26 dec. 2013

  ” Bekendtgørelse af lov om folkeskolen” LBK nr. 521 af 27/05/2013

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,
  at orientering tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 08-04-2014

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/10482, Sagsinitialer: cpaa

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres udvalget om det foreløbige arbejde omkring kompetenceudvikling for medarbejderne i folkeskolen 2014.

  I tilknytning til folkeskolereformen er der fremadrettet fokus på medarbejdernes kompetencer.

  Der er på landsplan afsat 1 milliard kr. i perioden 2014-20.

  Følgende er fastsat som pejlemærker for kommunernes arbejde med den systematiske kompetenceudvikling på området:

  1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag.

  2. Pædagogisk kompetenceudvikling med elevernes læring og trivsel i fokus.

  3. Uddannelse af vejledere/ressourcepersoner.

  4. Lav en kommunal kompetenceplan i en inddra­gende proces.

  5. Følg op på skolernes kompetenceudvikling og undervisningskompetence-dækning.

  6. Arbejd systematisk med kompetenceudvikling.

  7. Sæt fokus på medarbejdernes engagement i læringen.

  8. Tilrettelæg kompetenceudviklingen, så den har størst mulig effekt på elevernes læring og trivsel.

  I Aabenraa Kommune er der i Skole og Undervisning udarbejdet et kommissorium for arbejdet med den lokale kompetenceudvikling.

  Kommissoriet fremgår af bilag: Kommissorium for kompetenceudvikling - folkeskolens medarbejdere 2014.

  Der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentation fra de faglige organisationer på området, skolelederrepræsentation samt forvaltningsrepræsentation.

  Arbejdet indledes med afdækning af behovene – som disse er vurderet lokalt på skolerne.

  Denne afdækning skal være afsluttet den 16. maj 2014, hvorefter arbejdet i gruppen fortsætter.

  Registreringsskema fremgår af bilag: Kompetenceregistrering – april 2014.

  Børne- og Uddannelsesudvalget vil løbende blive inddraget i arbejdet.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 08-04-2014

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/10348, Sagsinitialer: cpaa

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres udvalget om kompetenceudvikling for skoleledere på nationalt og lokalt plan.

  Folkeskolereformen sætter en klar retning og et højt fælles ambitionsniveau for folkeskolens udvikling:

  · Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan

  · Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater

  · Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis

  Det høje ambitionsniveau for folkeskolen stiller nye og skærpede krav til skolelederens rolle. For at give skolelederne de nødvendige redskaber til at varetage denne rolle er der behov for at styrke efteruddannelsen.

  På nationalt plan er der identificeret en række pejlemærker for kompetenceudvikling af faglig ledelse og kulturforandringsledelse. Pejlemærkerne fremgår af bilaget Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltning.

  Der er pejlemærker indenfor både faglig ledelse og kulturforandringsledelse.

  Skolelederne og forvaltningen i Aabenraa Kommune har også behov for et kompetenceløft i relation til kravene til ledelse efter reformen.

  På lokalt plan har en udviklingsgruppe med tværfaglig repræsentation af skoleledere, PPR og Skole og Undervisning været i dialog med efteruddannelsesudbyder omkring et konkret uddannelsesprojekt, som kan være et indledende skridt i forhold til at imødegå de nye krav.

  Projektet er beskrevet som en vidensrejse og et aktionslæringsforløb med mulighed for tilkøb af et diplommodul i ”Pædagogisk ledelse – at lede elevers præstationer”.

  Indholdet af forløbet fremgår af bilaget Oplæg til kompetenceudvikling for skoleledere.

  Forløbet vil kunne afvikles i skoleåret 2014/15 .

  Forløbet består af tre (evt. fire) faser med følgende ramme:

  Fase 1: Temadøgn i august efterfulgt af en undervisningseftermiddag

  Fase 2: Vidensrejse til Toronto i uge 42

  Fase 3: Aktionslæringsforløb for skoleledelser og forvaltning

  Fase 4: (mulighed for tilkøb af diplommodul) ”Pædagogisk ledelse – at lede elevers læring.

  Økonomi og afledt drift

  Der er afsat en statsligt finansieret pulje til efteruddannelse af ledere på 60 mio. kr. i 2013-2015. Hertil kommer lokalt prioriterede efteruddannelsesmidler til skoleledere og muligheden for at ansøge Mærsk-fonden.

  Lokalt kompetenceudviklingsforløb:

  Fase 1, 2 og 3:      kr. 23.215 pr. deltager

  Fase 4:       

  Mulighed for tilkøb af diplommodul: kr. 3.000 pr. deltager.

  Arbejdstiden findes ved en prioritering af den samlede arbejdstid.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 08-04-2014

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/33126, Sagsinitialer: cpaa

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres udvalget om fase 1 i evalueringen af skole/hjemvejlederordningen i Skole og Undervisning.

  Pr. 1. december 2013 blev der ansat to skole/hjemvejledere i Skole og Undervisning. Ordningen er en del af udmøntningen af Børne-, Unge- og Familiepolitikken: SUND OPVÆKST.

  Skole/hjemvejlederordningen er finansieret af midler fra strukturpuljen i Skole og Undervisning. Beskrivelse af ordningen fremgår af bilaget, Skole/hjemvejleder. De to skole/hjemvejledere er ansat med tjeneste på hhv. Lyreskovskolen/Hærvejsskolen og Kongehøjskolen/Høje Kolstrup Skole.

  Begge skole/hjemvejlederne har en bred tværfaglig uddannelse og erfaring. Specifikt har de begge en familieterapeutisk baggrund.

  Formål med ordningen:

  · At yde tidlig indsats, således at elevens vanskeligheder ikke udvikler sig

  · At fremme kommunikationen mellem familien og det sociale system

  · At fremme den gensidige forståelse og dialog mellem familien og skolen, når der er bekymringer vedr. en elevs trivsel

  · At understøtte og sikre dialogen mellem Børn og Familie og skolen, når der foretages underretninger og udarbejdes skoleudtalelser i forhold til skolens elever

  · At understøtte skolerne i udarbejdelsen af kvalificerede underretninger om elever med behov for særlig støtte

  Der er udarbejdet en evalueringsplan med foreløbig to faser:

  Fase 1:

  Indledende dataindsamling (før-måling)

  Fase 2:

  Yderligere dataindsamling efter at ordningen har været i gang – og efterfølgende analyse af hele datamaterialet.

  Ad. Fase 1:

  Resultaterne af den indledende dataindsamling fremgår af referaterne fra to fokusgruppeinterview med hhv. samarbejdsparter og involverede ledere.

  Skole/hjemvejlederne registrer deres tidsforbrug i forhold til hvem de taler med (familier, lærere, ledelse, andre) og hvor samtaler med familierne finder sted. Desuden tidsregistrerer skolehjemvejlederne deres kørsel, møde- og kursusaktiviteter.

  Skole/hjemvejlederne samler data om de enkelte sager med henblik på evaluering af, om der sker en udvikling i de sagstyper, der arbejdes med.

  Der er udarbejdet et kort spørgeskema, der udleveres til familierne, når et forløb afsluttes, så der kan samles op på, hvordan forældrene har oplevet indsatsen.

  Der er endnu ikke data fra tidsregistreringen, sagsregistreringen eller spørgeskemaet til forældrene.

  Det stærke fokus på evaluering i opstarten har påvirket de to skole/hjemvejlederes arbejdsvilkår i denne indledende fase. 

  Den foreløbige evaluering er meget positiv set fra alle involveredes perspektiv.

  Børne- og Uddannelsesudvalget vil blive orienteret igen når anden fase af evalueringen er gennemført i december 2014.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 08-04-2014

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/12239, Sagsinitialer: chd

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i dette punkt om indskrivningen i børnehaveklasserne til det kommende skoleår.

  Der er i alt på opgørelsesdatoen den 24. marts 2014 registreret 699 børn i Aabenraa Kommune, som kan indskrives i børnehaveklasserne.

  Heraf er 509 børn indskrevet i en af de 18 folkeskoler og 96 i en privat- eller friskole.

  Der er bevilliget skoleudsættelse til 53 børn.

  Skoleplaceringen for de resterende 41 børn er ikke endelig afklaret. Børn til Fjordskolen er talt med i denne gruppe af børn.

  Der er givet dispensation fra de kommunale regler om begrænsninger i det frie skole valg for 6 børn fordelt på to skoler.

  Nedenstående tabel viser udviklingen i antallet af indskrevne børn til skolernes børnehaveklasser.

  Skoleår

  Antal i folkeskoler

  Udsættelser

  Andel

  Andre skoler

  Andel

  2010 - 2011

  665

  77

  11%

  90

  12%

  2011 - 2012

  619

  99

  16 %

  108

  15%

  2012 - 2013

  590

  75

  13%

  77

  12%

  2013 - 2014

  542

  51

  9 %

  96

  15%

  2014 - 2015

  509

  52

  10 %

  96

  16%

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 08-04-2014

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/5226, Sagsinitialer: HLH

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres udvalget om et udviklingsforløb mellem Socialstyrelsens og Ankestyrelsens Task Force og Aabenraa Kommune.

  Børn og Familie deltager i et udviklingsforløb med Task Forcen. Formålet med forløbet er at udvikle kvaliteten i sagsbehandlingen og opbygge faglig kapacitet i Børn og Familie. Det er et længerevarende udviklingsforløb, der er delt op i to faser.

  Fase et indeholder en omfattende analyse af kommunens myndighedsopgaver på området for børn og unge med særlige behov. Analysen omfatter både den konkrete sagsbehandling og retningslinjerne herfor samt organisering og arbejde med udsatte børn og unge. Analysen er baseret på en gennemgang af relevante dokumenter, herunder et antal sager, kommunens egne evalueringer, en nøgletalsanalyse samt interview med ledere, sagsbehandlere og samarbejdspartnere i kommunen.

  Fase et er nu gennemført og analysens resultater præsenteres for sagsbehandlerne i Børn og Familie den 1. april 2014.  Task Forcen komme også med en række anbefalinger til udvikling af kvalitet i sagsbehandlingen i Børn og Familie, se bilaget Analyserapport, Task Force på børne- og ungeområdet.

  Fase to indeholder et udviklingsforløb, hvor Børn og Skole med afsæt i analysen og anbefalingerne beslutter, hvilke udviklingstiltag der skal sættes i værk for at imødekomme anbefalingerne. Børn og Skole udarbejder i april måned en udviklingsplan sammen med Task Forcen. Planen vil blive fremlagt til orientering for udvalget.

  Analyserapporten viser bl.a.

  • at der er stor fokus på at styrke den tidlige og forebyggende indsats
  • at der er stor fokus på den økonomiske styring af området
  • at der er mangler i forhold børnefaglige undersøgelser og handleplaner samt systematik og rettidighed i sagsbehandlingen

  Socialstyrelsen tilbyder at samle relevante rådgivningstilbud på tværs af Social og Integrationsministeriets institutioner i en skræddersyet pakke til den enkelte kommune.

  Socialstyrelsens ydelser i forløbet er gratis for Aabenraa

  Anden fase forventes afsluttet inden udgangen af 2015.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,
  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 08-04-2014

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/7176, Sagsinitialer: mwa

  Sagsfremstilling

  Børne- og Uddannelsesudvalget bliver i denne sag orienteret om årsberetningen for 2013 fra Ungdommens Uddannelsesvejledning - i daglig tale UU.

  Ungepakke 2 blev indført i 2011 og evalueringen i 2012 var så positiv, at den fortsatte via finansloven i 2013.

  Lovgivningen er gældende for 2014.

  Generelt har der i 2013 været fokus på vægtning af ressourcerne, således at UU bruger flere ressourcer på vejledning 15-17-årige, som har brug for et forløb, der fører til en ungdomsuddannelse.

  De ressourcestærke elever har i højere grad været selvhjulpne gennem e-vejledningen. Dette har frigjort ressourcer til øget indsats for de unge med særligt behov. Alle unge, der oplever et behov, får mulighed for vejledning.

  Den nye kontanthjælpsreform har ført til nyt samarbejde mellem Jobcenteret og UU.

  UU vil have fokus på følgende i 2014:

  • 15-17åriges pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse mv. i overensstemmelse med deres uddannelsesplan (dog med mulighed for fritagelse)
  • Muligheden for at fratage ungeydelsen, hvis den unge og forældre ikke vil samarbejde
  • Videreudvikling af arbejdet med uddannelsesparathedsvurderingen i samarbejde med skoler og ungdomsuddannelse
  • At følge udsatte unge over i ungdomsuddannelse
  • At afholde overdragelsesmøder mellem UU og ungdomsuddannelser
  • At oplyse om e-vejledning

  UU har også fokus på den kommende vejledningsreform og dens sammenkædning med EUD-reformen og folkeskolereformen.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 08-04-2014

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/1059, Sagsinitialer: mgj

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres udvalget om underretninger i 2. halvår af 2013 på Børn og Families område.

  Alle borgere, der får kendskab til, at et barn eller en ung udsættes for vanrøgt, vold, mishandling, seksuelle overgreb mv. eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, her pligt til at underrette kommunen

  Fagpersoner har en særlig udvidet underretningspligt. De skal underrette kommunen hvis de under udøvelsen af tjenesten får kendskab til eller grund til at antage;

  1. at et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte

  2. at et barn umiddelbart efter fødslen kan få behov for særlig støtte på grund af de vordende forældres forhold

  3. at et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte på grund af barnets eller den unges ulovlige skolefravær eller undladelse af at opfylde undervisningspligten

  4. at et barn eller en ung under 18 år har været udsat for overgreb

  Hvert halve år udarbejdes der en statistik over de underretninger, myndighedsafdelingerne i Børn og Familie har modtaget.

  Opgørelsen viser, at antallet af underretninger er rimeligt stabilt i de seneste år. Det er primært professionelle, der underretter. Henover de sidste to år er der kommet lidt færre underretninger om 15-17-årige, men lidt flere om 7-14-årige. Der underrettes lidt oftere om drenge end piger.

  Børn og Familie er gået over til et nyt it system- DUBU. Det betyder, at underretninger registres lidt anderledes end tidligere. Registreringerne af underretningsdata fra tidligere år er derfor omkodet, når det har været muligt, sådan der kan sammenlignes bagud i tid. Den nye registrering har nødvendiggjort en manuel sortering/ vurdering af data på hver enkelt underretning. Omkodningen tilføjer data en vis usikkerhed. Opgørelsen er derfor det bedste bud, det har været muligt at lave.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 08-04-2014

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/7176, Sagsinitialer: mwa

  Sagsfremstilling

  I dette punkt orienteres udvalget om ændringer i ”Lov om erhvervsuddannelse”, ”Lov og vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v.” og andre love, erhvervsuddannelsesreformen og vejledningsreformen. Der orienteres med udgangspunkt i lovudkast af 19. marts 2014.

  Hovedpunkter i erhvervsuddannelsesreformen:

  • Færre indgange til uddannelsernes grundforløb
  • Skærpede adgangskrav
  • Den erhvervsrettede 10. klasse – EUD 10
  • Mulighederne for kombineret ungdomsuddannelse

  Hovedpunkter i vejledningsreformen:

  • Fremrykket parathedsvurdering
  • Kollektiv vejledning og bedre samspil med Uddannelse og Job
  • Obligatoriske introduktionskurser af 5 dages varighed til alle elever i 8. klasse, herunder de erhvervsrettede uddannelser
  • Øget anvendelse af digitale vejledningsværktøjer
   • Forbedringer i ug.dk
   • Styrkelse af eVejledning
   • Ændring og forbedring af optagelse.dk
  • Ny praksis: herunder ophør af vejledning af elever uden særlige vejledningsbehov

  Lovgrundlag

  Udkast af 19. marts 2014 –

  ”Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., og andre love” (Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser)

  Hvis lovforslaget af 19. marts bliver vedtaget vil dele af denne træde i kraft fra 1. august.

  Nuværende lovgivning er foreløbig gældende indtil 31/7 – 2014.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,
  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 08-04-2014

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/49, Sagsinitialer: bhh

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 08-04-2014

  Taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  -