Beslutningsprotokol

tirsdag den 13. maj 2014 kl. 15:30

Mødested: Aktivitetsrum 2+3, Borgerhuset, Tinglev
Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalg
Medlemmer: Kirsten Nørgård Christensen, Dorte Soll, Eivind Underbjerg Hansen, Gert Nordklitgaard, Kaare Solhøj Dahle, Karina Tietje Rogat, Kurt Andresen
Bemærkninger: Afbud: Karina T. Rogat

Mødet sluttede kl. 18.10
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/47, Sagsinitialer: bhh

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 13-05-2014

  -

  Afbud: Karina T. Rogat

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/44211, Sagsinitialer: khl

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om igangværende og kommende byggeprojekter på skoleområdet.

  Kongehøjskolen

  Byggeriet på både Tøndervej og Dr. Margrethes Vej-afdelingerne forløber fortsat i henhold til tidsplanen - som er uændret - herunder med aflevering af hele byggeriet i den første uge af oktober 2014.

  Fredag den 25. april 2014 blev der afholdt rejsegilde.

  Høje Kolstrup Skole

  Byggeriet forløber fortsat planmæssigt, således at det kan tages i brug ved skoleårets start i august 2014.

  Mandag den 28. april 2014 blev der afholdt rejsegilde.

  Lyreskovskolen

  Hovedterminerne i tidsplanen for Lyreskovskolen er fortsat som følger:

  Godkendelse af lokalplanen i Byrådet

  18. dec. 2013

  Udbud af fagentrepriserne

  22. jan. 2014

  Licitation på fagentrepriserne

  26. feb. 2014

  Opstart af byggeriet
  (1. spadestik)

  11. april 2014

  (uge 15)

  Aflevering af byggeriet

  15. juni 2015

  Ibrugtagning af byggeriet

  11. aug.2015

  Fredag den 11. april 2014 blev det første spadestik taget.

  Rydning, forberedende arbejder, gravearbejde m.m. fortsætter nu efter detailtidsplanen, der følges nøje.

  Afsætning af den nye store bygning vil blive foretaget i uge 19.

  Der har indtil nu i forbindelse med gravearbejdet og terrænarbejdet ikke vist sig forhold, der vil medføre uforudsete fordyrelser af byggeriet.

  Stubbæk Skole - nyt overbygningsafsnit

  Mindre udvendige arbejder afventer færdiggørelse.

  Byggeregnskabet vil blive afsluttet efter udførelsen af disse.

  Hærvejsskolen

  Analysen af behovet for anlægsmidler til Hærvejsskolen er udarbejdet og blev taget til efterretning på mødet i Skole- og Dagtilbudsudvalget den 26. november 2013.

  Sagen blev herefter taget til efterretning på mødet i Økonomiudvalget den 10. december 2013.

  Tinglev Skole - nyt indskolingsafsnit

  Ændringen af belægningen på stierne omkring den nye bygning er foretaget.

  Der mangler stadig opretning af asfaltbelægningen på kørevejen.

  Dette arbejde og andre indvendige, primært tekniske mangler vil snarest blive udført, hvorefter byggeregnskabet vil blive afsluttet.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 13-05-2014

  Taget til efterretning.

  Afbud: Karina T. Rogat

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/13253, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Denne sag vedrører tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg.

  Som bilag er vedhæftet oversigt over udvalgets ansøgte tillægsbevillinger, finansieret af andre udvalg, som netto giver 0, samt de hertil hørende noter.

  Bevillingskontrollen pr. 31. marts 2014 udviser følgende ønsker om tillægsbevillinger og rammekorrektioner finansieret af andre udvalg/bevillingsområder (beløb i 1.000 kr.):

  Ønsker/finansierende udvalg

  TB 2014

  RK 2015 -2018

  Note

  Ønsker:

  -

  Projekt ”Blivende sunde kostvaner til børn”

  200

  0

  1

  Udbud

  -329

  -332

  2

  Energibesparende foranstaltninger

  -53

  -55

  3

  KINA

  -100

  -100

  4

  Ønsker Børne- og Uddannelsesudvalget i alt

  -282

  -487

  -

  Finansierende udvalg:

  -

  Social- og Sundhedsudvalget

  200

  0

  Økonomiudvalget

  -329

  -332

  Teknik og Miljøudvalget

  -53

  -55

  Arbejdsmarkedsudvalg

  -100

  -100

  Finansierende udvalg i alt

  -282

  -487

  -

  Balance

  0

  0

  De enkelte punkter er uddybet nærmere i det vedhæftede bilag (se notenummer i tabellen).

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ansøgningerne om tillægsbevillinger i 2014 (netto 0), samt rammekorrektioner i 2015 – 2018 (netto 0), finansieret af andre udvalg, jf. foranstående og vedhæftede bilag, godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 13-05-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Karina T. Rogat

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/13253, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Denne sag vedrører tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke selv kan finde finansiering.

  Oversigt over udvalgets tillægsbevillingsansøgning, samt de hertil hørende noter, er vedhæftet som bilag.

  De i forbindelse med budgetkontrollen pr. 31. marts 2014 ansøgte tillægsbevillinger og rammekorrektioner fordeler sig således på områder (beløb i 1.000 kr.):

  Område

  TB 2014

  RK 2015- 2018

  Note

  Produktionsskoler, Teknisk korrektion

  1.820

  0

  1

  Efterskoler,    Teknisk korrektion

  2.272

  0

  2

  I ALT

  4.092

  0

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ansøgningen på Børne- og Uddannelsesudvalgets område om tillægsbevilling i 2014 på 4,092 mio. kr. godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 13-05-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Karina T. Rogat

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/6973, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Der er lavet budgetopfølgning på Børne- og Uddannelsesudvalgets område pr. 30. april 2014.

  Opgørelsen viser udvalgets forventede resultat på det ikke aftalestyrede område.

  Opgørelsen indeholder ikke en vurdering af regnskabsresultatet på de aftalestyrede enheder, da et mer- eller mindreforbrug på dette område overføres til 2015.

  Opfølgningen viser, at det på nuværende tidspunkt ikke ser ud til, at være problemer med at overholde budgettet i 2014, men da det stadig er tidligt på året, er resultatet usikkert.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at budgetopfølgningen pr. 30. april 2014 tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 13-05-2014

  Taget til efterretning.

  Afbud: Karina T. Rogat

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/13253, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  I henhold til kommunens økonomiske strategi/ årshjul udarbejdes den første detaljerede bevillingskontrol i 2014 pr. 31. marts.

  Der er foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 31. marts 2014 i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne.

  Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af evt. tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.

  Jf. Økonomiudvalgets beslutning den 17. januar 2012, opdeles budgetkontrolsagerne i 4 sager:

  1. Omplaceringer indenfor eget udvalg (netto 0)

  2. Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan finde finansiering

  3. Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg
  (netto 0)

  4. Tillægsbevillinger anlæg

  Denne sag vedrører omplaceringer indenfor eget udvalg, hvilket udvalget selv er bemyndiget til at foretage.

  Der ses på nuværende tidspunkt ikke noget behov for, at omplacere mellem de forskellige politikområder indenfor udvalgets område.

  Der er heller ikke på nuværende tidspunkt behov for ændringer af anlægsbudgettet.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 13-05-2014

  Taget til efterretning.

  Afbud: Karina T. Rogat

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/7186, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Den 7. juni 2013 indgik Regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti en aftale om en folkeskolereform.

  Reformen træder i kraft pr. 1. august 2014, og gælder også for specialklasser og specialskoler. Reformen giver en række muligheder som fx en mere sammenhængende skoledag og et tættere samspil mellem lærere og pædagoger. Målet med folkeskolereformen er også på specialundervisningsområdet at sikre, at disse elever bliver så dygtige, som de kan.

  Følgende principper foreslås gældende for Rønshoved Skolehjem og Fjordskolen:

  • Den samlede budgetramme fastholdes
  • Den nuværende fordelingsmodels principper fastholdes, herunder principperne for regulering af budgettet
  • Lærernes gennemsnitlige undervisningstid øges med 80 timer pr. år, hvilket svarer til KL’s anbefalinger
  • Den øgede undervisningstid finansieres af budgettet til SFO, da åbningstiden i SFO’en forventes reduceret tilsvarende.
  • Fra SFO’en flyttes 23% af budgettet til undervisningsdelen, svarende til den omplacering der er godkendt på almenområdet.

  Der beregnes nye mellemkommunale takster pr. 1. august 2014, hvor ovenstående ændringer er indarbejdet.

  Økonomi og afledt drift

  Mellemkommunale takster pr. 1. august 2014.

  1.1.-31.7. 2014

  1.8.-31.12. 2014

  Takst pr. år

  Takst pr. dag

  Takst pr. år

  Takst pr. dag

  Fjordskolen

  Undervisning, almen

  208.683

  572

  219.143

  600

  Undervisning, udvidet

  317.603

  870

  332.822

  912

  Undervisnings, enkeltmandstakst

  640.576

  1.755

  670.715

  1.838

  FFO, almen

  77.544

  212

  55.854

  153

  FFO, udvidet

  124.339

  341

  90.711

  249

  FFO, enkeltmand

  291.222

  798

  210.205

  576

  Rønshoved Skolehjem

  Dagskoleelever, Undervisning

  330.690

  906

  353.685

  969

  Dagskoleelever, SFO

  144.175

  395

  110.595

  303

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ovenstående principper i forbindelse med ændringer på Fjordskolen og Rønshoved Skolehjem, som følge af folkeskolereformen godkendes, og

  at ovenstående mellemkommunale takster pr. 1. august 2014 godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 13-05-2014

  Godkendt.

  Afbud: Karina T. Rogat

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/630, Sagsinitialer: PIA

  Sagsfremstilling

  Der er et ønske fra Børn og Skole og Kultur, Miljø & Erhverv om at få harmoniseret området for skolernes benyttelse af idræts- og svømmehaller, samt undgå årlige overførsler imellem Høje Kolstrup Skole og Agoraen.

  Der er på direktørniveau enighed om ovennævnte harmonisering.

  Hvordan er det i dag:

  Skolernes benyttelse af idræts- og svømmehaller

  Siden kommunesammenlægningen har skolernes betaling for benyttelse af hallerne for tre af skolerne budgetmæssig været en del af Kultur- og Fritidsudvalgets budget.

  De resterende skolers betaling for benyttelse af hallerne har budgetmæssig været en del af Børne- og Uddannelsesudvalget. Kultur, Miljø & Erhverv har administrativt disponeret over budgetbeløbet i forbindelse med indgåelse af aftaler med de enkelte haller svarende til 4,137 mio. kr.

  Med de selvejende idræts- og svømmehaller har der været indgået årlige økonomiske aftaler mellem Kultur- og Fritidsudvalget og den enkelte hal for samlet køb af timer i aftaleåret. Derved er timetallet ikke påvirket af opgang eller nedgang i løbet af året.

  Overførsler imellem Høje Kolstrup Skole og Agoraen

  Høje Kolstrup Skoles SFO benytter Agoraens lokaliteter og serviceydelse og afregner herfor husleje, rengøring og forbrug af Agoraen svarende til 0,634 mio. kr. i 2014-niveau.

  Agoraen står for vedligeholdelse af udendørsareal Aktiv Torv. Vedligeholdelsesudgiften på 0,164 mio.kr. skal finansieres af Agoraen og Høje Kolstrup Skole med 50 % til hver. Høje Kolstrup Skole skal derfor afregne 0,082 mio. kr. til Agoraen i 2014-niveau.

  Jævnfør gammel aftale afregner Agoraen andel af tidligere besparelse på en pedel til Høje Kolstrup Skole svarende til 0,105 mio. kr. i 2014-niveau.

  Forslag til harmonisering

  Der er 4 forslag til harmonisering:

  • Alle skolernes betaling for benyttelse af hallerne samles under Kultur- og Fritidsudvalgets område for at budgetbeløb og dispositionsretten er under samme udvalg.
  • Høje Kolstrup Skole SFO´s budget for benyttelse af Agoraen overføres til Kultur- og Fritidsudvalget (Agoraen), idet betalingen for denne service er en del af Agoraens samlede eksistens og konstellation for, hvordan man har valgt at drive Agoraen som sted for flere brugere i kommunen.
  • For at undgå Høje Kolstrup Skoles årlige afregning af andel af vedligeholdelsesudgift Aktiv Torv overføres budgettet herfor til Kultur- og Fritidsudvalget (Agoraen).
  • For at undgå Agoraens årlige afregning af besparelse på pedel overføres budgettet herfor til Børne- og Uddannelsesudvalget (Høje Kolstrup Skole).

  Økonomi og afledt drift

  Samlet oversigt over overførsler

  Centralt budget

  2014

  2015 -

  Budgetmidler på skolernes område under funktion 03.22.02

  4.136.568

   4.235.846

  Decentralt budget

  Høje Kolstrup Skole SFO

  633.911

        649.923

  Vedligeholdelse Aktiv Torv på skolernes område

  82.000

          83.640

  Agoraen - Aftale om pedel

  -105.000

       -107.100

  I alt decentralt budget

  610.911

      626.463

  Totalbeløb der ønskes flyttet til Kultur- og Fritidsudvalget

  4.747.479

   4.862.309

  Beløbet for 2015 og fremover er prisfremskrevet med de gældende fremskrivningsprocenter.

  Høring/udtalelse

  Der er den 7. april 2014 afholdt et administrativt fællesmøde mellem Børn og Skole og Kultur, Miljø & Erhverv omkring overførsel af midler mellem de to udvalg. Der er enighed omkring overførslerne i opgørelsen.

  Indstilling

  Børn og Skole og Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der foretages en omplacering mellem Børne- og Uddannelsesudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget i budget 2014 på 4,747 mio.kr. og

  at der foretages en omplacering i budget 2015 og fremover på 4,862 mio. kr. jf. foregående opgørelse.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 13-05-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Karina T. Rogat

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/45870, Sagsinitialer: HLH

  Sagsfremstilling

  Sund Vækst er navnet på den vækststrategi, som skal gøre Aabenraa Kommune vækstparat frem mod 2018 og dermed bidrage til, at Aabenraa Kommune bliver et mere attraktivt sted at flytte til og bo, besøge og drive virksomhed i.

  Visionen i vækststrategien er, at Aabenraa Kommune skal være:

  · En aktiv og sund kommune i bevægelse

  · Et stærkt syddansk vækstcenter for sundhed og (velfærds)uddannelse

  · Førende inden for transport og logistik

  · Et dynamisk grænseområde med internationalt udsyn

  · Kendt for en smuk og levende Aabenraa by

  Vækststrategien er konkretiseret i Vækstplan 2018, der blev vedtaget af et enigt byråd den 19. december 2012. Den første version af Vækstplan 2018 indeholdt 32 projekter.

  Økonomiudvalget har på mødet den 22. april 2014 besluttet, at Vækstplan 2018 skal revideres til en version 2.0 for i endnu højere grad at styrke Aabenraa kommunes vækstpotentiale indenfor bosætning, erhvervsklima, sundhed og læring.

  Konkret er vækstpotentialet i Aabenraa Kommune knyttet sammen med etableringen af akutsygehus og psykiatrisk sygehus i Aabenraa samt udvidelsen af UC Syd i Aabenraa, hvorved antallet af arbejdspladser stiger fra 850 til 2555 på sygehusene og antallet af studerende stiger fra 650 til 1000 på de videregående uddannelser i Aabenraa. 

  For at skabe en mere fokuseret Vækstplan 2018 anbefaler Vækstsekretariatet:

  · at projekter, der i mindre grad har indflydelse på bosætning, erhvervsklima, sundhed og læring, udgår af Vækstplan 2018

  · at projekter, der er gennemført og i drift udgår af version 2.0 af Vækstplan 2018

  · at der tilføjes projekter i version 2.0 af Vækstplan 2018, der styrker Aabenraa Kommunes vækstpotentiale indenfor bosætning og erhvervsudvikling samt skaber en særlig profil indenfor sundhed og læring, der adskiller Aabenraa kommune fra andre kommuner

  En mere fokuseret version 2.0 af Vækstplan 2018 vil indeholde færre og større projekter, der alle vurderes at bidrage til at styrke kommunens konkurrenceevne i forhold til bosætning, erhvervsklima, sundhed og læring og dermed opfylde visionen i vækststrategien. Projekter, der udgår af Vækstplan 2018, kan forsat være vigtige for kommunen og relevante for udvalget at gennemføre og finansiere, hvis de understøtter udviklingen indenfor udvalgets fagområde. De vil blot ikke længere indgå i Vækstplan 2018.

  Udvælgelse af projekter til Vækstplan 2018

  Hvert fagudvalg skal vurdere, hvilke projekter der skal indgå i version 2.0 af Vækstplan 2018. Fælles for projekterne i Vækstplan 2018 er, at de er:

  · Forpligtende for de stående udvalg at gennemføre

  · Finansieret af de stående udvalg

  · Nye projekter eller fortsættelse af projekter fra den første version af Vækstplan 2018

  Udvalgets prioritering af projekter til version 2.0 af Vækstplan 2018 skal tage afsæt i det enkelte projekts vækstpotentiale i forhold til:

  · Bosætning

  · Erhvervsklima

  · Sundhed

  · Læring

  Forvaltningen anbefaler, at Børne- og Uddannelsesudvalget prioriterer følgende projekter i version 2.0 af Vækstplan 2018:

  · Udvikling af børnefællesskaber

  · Nye moderne folkeskoler

  · Aktiv Campus Aabenraa

  En række af projekterne gennemføres og finansieres i samarbejde med øvrige udvalg. Projekterne er beskrevet i bilagene.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,
  at følgende projekter indgår i version 2.0 af Vækstplan 2018:

  • Udvikling af børnefællesskaber
  • Nye moderne folkeskoler
  • Aktiv Campus Aabenraa

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 13-05-2014

  Godkendt.

  Afbud: Karina T. Rogat

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/7186, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  På Skole- og Dagtilbudsudvalgets møde den 4. december 2012 blev en fordelingsmodel for pasning af elever i 4.-6. klasse godkendt. Det blev samtidig besluttet at modellen skulle evalueres i foråret 2014.

  Fordelingsmodellen sendes derfor i høring med henblik på evaluering af modellen.

  Fordelingsmodellen er udarbejdet efter følgende principper:

  · Modellens hovedprincip er, at pengene følger barnet

  · Klubtilbuddene kan benyttes af alle børn i 4. – 6. klasse uagtet om børnene går i folkeskolen eller andre undervisningstilbud, f.eks. private skoler

  · Fordelingsmodellen understøtter stigning og fald i antallet af alle elever i 4.- 6. klasse

  · Modellen følger den valgte skolestruktur

  · Fordelingen af midler påvirkes ikke af den enkelte skoles eget valg

  · Forældrebetalingstakster fastlægges af Byrådet i forbindelse med budgetvedtagelsen hvert år i oktober

  · Forældrebetalingen tilfalder den enkelte distriktsskoles tilbud

  · I fordelingen til de enkelte distriktsskoler tages der højde for de socioøkonomiske faktorer

  Af hensyn til den videre proces fastsættes høringsfristen til den 1. juli 2014, hvorefter høringssvarene kan behandles på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 26. august 2014.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at fordelingsmodellen for pasning af 4. – 6. klasses elever sendes i høring med henblik på evaluering af modellen.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 13-05-2014

  Godkendt.

  Afbud: Karina T. Rogat

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/7186, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  På Skole- og Dagtilbudsudvalgets møde den 9. oktober 2012 blev en ressourcemodel for SFO godkendt. Der ønskes nu en evaluering og modellen sendes derfor i høring med henblik på en evaluering.

  Ressourcemodellen er udarbejdet efter følgende principper:

  · SFO’erne tildeles et grundbeløb

  · Der tildeles et kronebeløb pr. indmeldt elev

  · SFO’ernes budget reguleres kvartalvis i forhold til antal indmeldte børn

  · SFO’erne tildeles midler til inklusion, som fordeles
  50 % efter elevtal, og 50 % efter socioøkonomiske faktorer

  · Der er mulighed for tilkøb af morgenmodul

  · Der er mulighed for tilkøb af morgenmodul i ferieperioder

  Af hensyn til den videre proces fastsættes høringsfristen til den 1.juli 2014, hvorefter høringssvarene kan behandles på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 26. august 2014.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ressourcemodellen for SFO sendes i høring med henblik på evaluering af modellen.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 13-05-2014

  Godkendt.

  Afbud: Karina T. Rogat

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/10383, Sagsinitialer: hsoend

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Børne- og Uddannelsesudvalget tage stilling til, om SFO-området evt. ikke skal børnetalsreguleres i perioden august til og med oktober 2014.

  I forbindelsen med skolereformen og det udvidede skoleår er der også sket en forandring i åbningstiderne på SFO-området.

  Der er stor usikkerhed omkring, hvordan dette vil påvirke antallet af børn, der benytter SFO-tilbuddet (0.-3. klasse).

  Da området reguleres månedligt på baggrund af børnetallet, kan denne usikkerhed medføre opsigelse af medarbejdere i juni på baggrund af en virkelighed, vi endnu ikke kender.

  På et skoleledermøde har det været drøftet, om det var en mulighed/ løsning at undlade børnetalsregulering i en periode.

  Det er ledernes vurdering, at der ved at undlade regulering i en periode kan skabes tryghed blandt medarbejderne.

  Skolelederne er klar over, at dette selvfølgelig også betyder, at man hverken reguleres for færre eller flere børn.

  Erfaringer fra andre kommuner viser, at der sker et fald i børnetallet på op til 10 procent ved start af lignende forandringer. Størstedelen af børnene vender dog tilbage inden for en overskuelig periode.

  Det forventes, at en undladelse af regulering af børnetallet i SFO fra august til og med oktober kan holdes indenfor den samlede ramme for området, da der modsvarende er en besparelse på forventede ekstra omkostninger ved afskedigelser mm.

  Økonomi og afledt drift

  Den tekniske korrektion udgør pr. 1. august 8.000 kr. pr barn pr. år., hertil kommer den manglende forældrebetaling

  Børnetal pr 1. marts er 2.056.

  Udfordring pr. måned ved undladelse af regulering og nedgang på 10 % vil i alt være 278.000 kr.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at SFO-området ikke børnetalsreguleres i perioden august til og med oktober 2014, og

  at den økonomiske udfordring håndteres indenfor den samlede ramme på SFO området.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 13-05-2014

  Godkendt.

  Afbud: Karina T. Rogat

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/12447, Sagsinitialer: chd

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til, om ændringerne i forældrebetalingstaksterne på skolernes fritidstilbud til eleverne i 4. – 6. årgang - SFO 2 - kan godkendes.

  Nedenstående skoler har ansøgt om, at få godkendt ændringer i taksten på SFO 2. Ændringernes ønskes indført med virkning fra 1. august 2014.

  Alle ændrede takster overholder Byrådets beslutning om, at forældrebetalingen skal ligger under 746 kr. pr. måned

  De ønskede takster er følgende:

  Skole

  Nuværende takst

  Takst pr. 1. august 2014

  Genner Univers

  800 kr. (746 kr.)

  700 kr.

  Hellevad Børneunivers

  200 kr.

  0 kr.

  Hjordkær Skole

  4.kl. 600 kr.

  5. kl. 500 kr.

  6. kl. 400 kr.

  4.kl. 400 kr.

  5.kl. 500 kr.

  6. kl.300 kr.

  Hærvejsskolen

  798 kr.

  325 kr.

  Kollund Børneunivers

  4. kl. 805 kr. (746 kr.)

  5. – 6. kl. 150 kr.

  4. kl. 700 kr.

  5.– 6. kl. 0 kr.

  Kongehøjskolen

  500 kr.

  350 kr.

  Lyreskovskolen

  495 kr.

  295 kr.

  Løjt Skole

  793 kr.

  746 kr.

  Tinglev Skole

  4. kl. 400 kr.

  5. kl. 500 kr.

  6. kl. 600 kr.

  500 kr. for 4. – 6. kl.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at de ønskede takster godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 13-05-2014

  Anbefales godkendt, med bemærkning om, at der er en fejl i taksten for Hjordkær Skole, 5. klasse, som skal være 300 kr. i stedet for 500 kr.

  Afbud: Karina T. Rogat

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/11631, Sagsinitialer: ACF

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal udvalget tage stilling til en ansøgning om ændring af ”Retningslinjer Pladsanvisningen”. Ansøgningen kommer fra forældrebestyrelserne i Børnehuset Rødekro og Børnehuset Fladhøj og ændringerne skal alene gælde for Rødekro by.

  Bestyrelserne ønsker, at retningslinjerne ændres, så der bliver en mere ligelig fordeling af årgangene i byens to daginstitutioner.

  Bestyrelserne oplyser følgende:

  · Der er sket en markant stigning i antallet af børn fra hele Rødekro by til Børnehuset Fladhøj, efter at indskolingen på Hærvejsskolen er flyttet til Skovbrynet, som ligger i tilknytning til institutionen.

  · Der er venteliste til Børnehuset Fladhøj, som derfor ikke kan modtage børn i perioden januar til august.

  · Børnehuset Rødekro oplever færre børn og at mange kun vælger institutionen, indtil der bliver plads i Børnehuset Fladhøj til august. Det betyder mange flytninger.

  · Det faldende børnetal i Børnehuset Rødekro har medført, at bestyrelsen har besluttet at lukke afdelingen Grankoglen (den ene af tre afdelinger) pr. 31. august 2014 af økonomiske årsager. Det fører til yderligere pres på ventelisten til Børnehuset Fladhøj

  · Som tendensen ser ud, vil Børnehuset Rødekro primært kommer til at hus 3-4 årige og Børnehuset Fladhøj kommer til at huse 4-6 årige. Der ved sker der  en ulige fordeling af børnene pr. årgang i de to institutioner.

  Bestyrelserne foreslår følgende retningslinjer for anvisning af pladser i Rødekro by fra 1. august 2014

  I overensstemmelse med ”Retningslinjer Pladsanvisningen”

  Ja

  Nej

  1. Børnehuset Fladhøj ønsker at lukke for tilgangen af børnehavebørn på en årgang, når der er indskrevet 33 børnehavebørn i denne aldersgruppe. (Børnehuset Fladhøj arbejder med aldersopdelte grupper)

  X

  2. Børn fra småbørnsstuen i Børnehuset Fladhøj garanteres altid plads i børnehaven.

  X

  3. Søskendegaranti - søskendebarn har ret til en plads i dagtilbuddet, hvis der er plads.

  X

  4. Bopæl - børn fra Fladhøjskolens ”gamle skoledistrikt” anvises som udgangspunkt til Børnehuset Fladhøj og børn fra Rødekro Skoles ”gamle skoledistrikt” anvises som udgangspunkt til Børnehuset Rødekro.

  X

  5. Alder – anvisningen sker efter barnets alder

  X

  Forvaltningen gør opmærksom på følgende

  · Børnehuset Fladhøj og Børnehuset Rødekro ligger begge i Hærvejsskolens skoledistrikt.

  · Den foreslåede ændring løser ikke den generelle problemstilling; at flere søger Børnehuset Fladhøj, end de har mulighed for at optage.

  · Der må fortsat forventes en stigende søgning til Børnehuset Fladhøj som følge af den ændrede skolestruktur.

  · Der er indgået en aftale omkring samarbejde mellem Hærvejsskolen og begge institutioner om modtagelse af nye elever til 0. årgang.

  · Den foreslåede ændring vil ændre rækkefølgen på den nuværende venteliste med forholdsvis kort varsel.

  · Rødekro by vil i givet fald være det eneste område i Aabenraa Kommune med geografiske kriterier for anvisning af pladser.

  · Byrådet besluttede den 27. juni 2012 ”at der udarbejdes en økonomisk oversigt for anlægsudgifter ved at samle de 3 afdelinger i Børnehuset Rødekro på en matrikel.” (Dagtilbudsstrukturen).

  · Der er i budgettet i overslagsåret 2016 afsat 13 mio. kr. i en pulje til udmøntning af dagtilbudsstrukturen.

  · Skole- og Dagtilbudsudvalget har den 27. marts 2012 behandlet en ansøgning fra Fladhøj Børnehave om at ændre anvisningskriterierne (pkt. nr.77). Udvalget besluttede at fastholde gældende anvisningskriterier.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at de gældende retningslinjer for pladsanvisningen fastholdes og

  at den af bestyrelserne beskrevne problemstilling søges løst i forbindelse med udmøntning af dagtilbudsstrukturen i Rødekro by.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 13-05-2014

  Godkendt.

  Afbud: Karina T. Rogat

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/12742, Sagsinitialer: chd

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til, om udvalgets kompetence til at godkende valgfag i folkeskolerne skal delegeres til skolebestyrelserne.

  Eleverne i 7. – 9. årgang skal tilbydes undervisning i valgfag. I Folkeskoleloven er der oplistet 13 valgfag, som alle er godkendte.

  Folkeskoleloven giver skolerne mulighed for at oprette valgfag, der ikke er med på listen.

  Beslutningen om godkendelse af valgfag, der ikke er på listen, kan delegeres til skolebestyrelserne på de enkelte skoler.

  Lovgrundlag

  Lov nr. 1640 af 26. december 2013 § 9 stk. 6.

  Aftale mellem Regeringen (Socialdemokraterne, Radikal Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen.

  Folkeskolelovens § 40 stk. 5.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at beslutningskompetencen til godkendelse af valgfag delegeres til de enkelte skolebestyrelser og
  at udvalget årligt orienteres om etablerede valgfag.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 13-05-2014

  Godkendt.

  Afbud: Karina T. Rogat

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/32999, Sagsinitialer: mwa

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal udvalget tage stilling til, om det skal være frivilligt for skolerne at danne pædagogiske råd

  Et pædagogisk råd er et rådgivende organ for skoleledelsen hvor skolens pædagogiske personale samles på et møde for at få orientering om og drøfte forskellige emner der vedrører skolens hverdag og drift. Rådet har en formand, som er ordstyrer.

  Med Folkeskolereformen følger en intention om at forenkle regler og begrænse bureaukrati. Som led i dette arbejde bliver det fremover frivilligt for kommuner at danne pædagogiske råd på skolerne.

  Frem til 1. august 2014 er der i Folkeskolelovens § 46 en bestemmelse om, at skolerne skal danne pædagogiske råd.

  Denne bestemmelse ophæves med indførelsen af lov 1640 af 26. december 2013. Dermed bliver dannelsen af pædagogiske råd frivilligt for kommunerne. Dette skal sikre en øget fleksibilitet i organiseringen af den løbende udvikling af skolen.

  Skolens leder skal fortsat sikre samarbejdet med medarbejderne omkring skolens udvikling og hverdag. Dette kan ske gennem forskellige samarbejdsformer, f.eks. gennem MED-systemet eller andre lokale måder at organisere samarbejdet på.

  Skolerne får hermed en mere fleksibel mulighed for at vurdere og anvende de samarbejdsformer, der giver det størst mulige pædagogiske og faglige udbytte i forhold til sikring af den enkelte skoles udvikling. Vælger skolen at bruge andre metoder end det pædagogiske råd til at sikre medarbejderindflydelse og samarbejde, så skal metoden beskrives og indsendes til Skole og Undervisning.

  Lovgrundlag

  Lovbekendtgørelse nr. 521 af 27. maj 2013

  Lov nr. 1640 af 26. december 2013

  Aftale mellem Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at det gøres frivilligt for skolerne at danne pædagogiske råd og

  at den enkelte skole indsender beskrivelser af den samarbejdsform, der træder i stedet for pædagogisk råd til Skole og Undervisning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 13-05-2014

  Godkendt.

  Afbud: Karina T. Rogat

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/13378, Sagsinitialer: cpaa
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/13388, Sagsinitialer: mwa

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres udvalget om oprettelsen af en erhvervsrettet linje i 10. klasse, kaldet EUD10.

  Den 24. februar 2014 indgik Regeringen aftale om: ”Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser”.

  Af aftalen fremgår det, at alle kommuner er forpligtigede til at oprette en erhvervsrettet linje (EUD10) i 10. klasse.

  Formål

  Formålet med EUD10 er at forberede eleverne til erhvervsuddannelserne og gøre dem klar til at opfylde adgangskravene. Forløbet er målrettet de elever, der er motiveret for en erhvervsuddannelse, men ikke opfylder adgangsforudsætningerne eller er usikre på, om en erhvervsuddannelse er det rette valg.

  Organisering i Ung Aabenraa

  Ung Aabenraa ønsker at kunne udbyde EUD10 pr. 1. august 2015.

  Ung Aabenraa ønsker at påbegynde samarbejde med erhvervsuddannelserne snarest efter reformens vedtagelse.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orientering tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 13-05-2014

  Taget til efterretning.

  Afbud: Karina T. Rogat

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/8907, Sagsinitialer: mwa

  Sagsfremstilling

  Børne- og Uddannelsesudvalget orienteres under dette punkt om igangsatte initiativer i forhold til kompetenceudvikling af folkeskolens medarbejdere i forbindelse med udmøntning af Folkeskolereformen.

  Arbejdsgruppe:

  Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af skoleledere, SFO-ledere, repræsentanter fra de faglige organisationer og repræsentanter fra forvaltningen.

  Gruppen arbejder med udgangspunkt i kommissorium, udarbejdet i dialog mellem skoleledergruppen, arbejdsgruppen og forvaltningen.

  Igangsatte initiativer:

  1. Skolerne er i gang med at afklare behovet for opkvalificering af medarbejdere til undervisningskompetence (tidligere kaldet linjefagskompetence), samt deres behov for uddannelse af faglige vejledere (ressourcepersoner med et højt kompetence- og vejledningsniveau inden for specifikke fagområder f.eks. matematikvejledere)
   Behovsafklaringen er færdig medio maj.
   Herefter udarbejder arbejdsgruppen et udkast til plan for kompetenceudvikling på undervisningsfags-området.
  1. Ansøgning til Mærsk Fonden, 2. maj 2014:

  Én skole har meldt sig til projektet: ” Aktion og læring i egen praksis – fagdidaktisk kompetenceudvikling i tysk- og engelskfagene med fokus på læringsmål og progression”. Projektet gennemføres i samarbejde med UC-Syd.

  Projektets mål er at opkvalificere lærere i tysk- og engelskundervisningen. Der er fokus på en sikring af progression i elevernes læring i fagene og på den tidligere sprogstart (engelsk fra 1. klasse og tysk fra 5. klasse).

  1. Ansøgning til Mærsk Fonden, 2. maj 2014:

  13 folkeskoler i kommunen har meldt sig som deltagere i projektet ”Sprogbaseret undervisning i alle fag”. Projektet gennemføres i samarbejde med Nationalt Videncenter for Læsning.

  Projektets formål er at efteruddanne lærere og pædagoger til at kunne bruge den australske genrepædagogiks teorier om sprog og tekster til at udvikle egen undervisning. Genrepædagogikken er en metode, der er med til at udvikle elevernes sproglige udvikling og almene dannelse.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 13-05-2014

  Taget til efterretning.

  Afbud: Karina T. Rogat

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/37901, Sagsinitialer: mwa

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres udvalget om den kommende skolefunktion på børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling.

  I forbindelse med det nye sygehus i Aabenraa har Region Syddanmark besluttet at samle børne- og ungdomspsykiatriens dags- og sengeafsnit i Aabenraa og Odense.

  Med dags- og sengeafsnittet i Aabenraa følger en skolefunktion, der indgår som en del af behandlingstilbuddet. Ifølge lovgivningen er den kommune, skolefunktionen geografisk er placeret i, ansvarlig for at drive skolen. Aabenraa Kommune vil derfor være ansvarlig for driften af skolefunktionen fra 1. januar 2015.

  Der er på nuværende tidspunkt en eksisterende skolefunktion på børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling i Kolding, drevet af Kolding Kommune

  Skolefunktionen varetager undervisningen af børn i dagbehandling og børn i døgnbehandling. Der er tale om op til 30 børn. Skolen har ansat 5 lærere og én leder. Alle lærere har et højt kompetenceniveau, masteruddannelse eller diplomuddannelse, inden for specialundervisning, psykologi, vejledning m.m.

  Der har været afholdt møder med Kolding Kommune, Region Syddanmark og repræsentanter fra skolefunktionen. Der arbejdes med udgangspunkt i en overdragelsesmodel, hvor skolefunktion og personel overdrages til Aabenraa Kommune, således at et højt kompetence og erfaringsniveau bliver sikret fra skolens start.

  Lovgrundlag

  LBK 521 af 27 maj 2013 – Folkeskoleloven

  Lov 1640 af 26. december 2013 – Lov om ændring af folkeskolelove og andre love

  BEK 355 af 24. april 2006 - Bekendtgørelse om hvilken kommune udgiften til folkeskolens undervisning m.v. endeligt påhviler

  Økonomi og afledt drift

  Skolefunktionen betjener de børn, der er indlagt på afdelingen. Børnene kommer fra hele regionen.

  Økonomisk udlignes der med elevernes bopælskommuner.

  Herunder ses det af mellemkommunale regnskab for 2013 – udført Kolding kommune:

  Periode

  Opkrævet pr. kvartal

  Opkrævet pr. kvartal samlet

  Opkrævet frem til dato samlet

  Medicinsk Børneafd.

  Børne- og Ungd.psyk.

  Januar kvartal

        156.236

        804.784

         961.020

       961.020

  * heraf region

       166.352

  April kvartal

        125.888

     1.163.340

      1.289.228

  2.250.248

  * heraf region

       295.612

  Juli kvartal

          65.192

        490.064

         555.256

  2.805.504

  * heraf region

         96.664

  Oktober kvartal

        148.368

        945.284

      1.093.652

  3.899.156

  * heraf region

       237.164

  I alt år 2013

        495.684

     3.403.472

  3.899.156

  3.899.156

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 13-05-2014

  Taget til efterretning.

  Afbud: Karina T. Rogat

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/32999, Sagsinitialer: mwa

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Udvalget om status på arbejdet med Folkeskolereformen.

  Den 7. juni 2013 indgik Regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti en aftale om et fagligt løft af folkeskolen.

  På Skole- og Dagtilbudsudvalgets møde den 27. august 2013 blev procesplanen for implementering af Folkeskolereformen godkendt. Under procesplanens 4 spor; det politiske spor, projektsporet, ledelsessporet og fællessporet er der siden sidste orientering den 8. april igangsat følgende aktiviteter og initiativer:

  Det politiske spor

  De udarbejdede principper for udmøntningen af folkeskolereformen i Aabenraa Kommune er nu godkendt og sætter rammen omkring det videre arbejde med implementeringen af reformen.

  Projektsporet

  Der arbejdes i de projektgrupper, hvor et forsat arbejde er relevant. Der inddrages eksterne ressource- og videnspersoner i det omfang, det er nødvendigt.

  Det forventes af status på projektgruppernes arbejde vil være klar til fremlægning ved udgangen af dette skoleår.

  Ledelsessporet

  Lederne er i gang med at inddrage skolens personale i lokale drøftelser om den fremadrettede proces. Drøftelser foregår med udgangspunkt i skolernes procesplaner og administrationsgrundlaget.

  Fællessporet

  Inddrages i øvrigt i henhold til punkterne herover.

  Relevante områder der arbejdes med lokalt og centralt:

  1. Skolerne arbejder med at planlægge den nye skolehverdag for elever og for personale. Administrationsgrundlaget og lovgivningen åbner op for stor variation i planlægning og organisering. Samtidig er der skabt rammer for forskellige alternativer til den traditionelle opdeling i klasser og fag.

  Eks: Løjt Kirkeby Skole arbejder med udgangspunkt i Buskelundmodellen, med perioder med aldersintegreret holddeling

  Løjt Kirkeby Skole har udarbejdet et eksempel på lærerens arbejdstid. Vedlagt som bilag: ”lærerarbejdstid – regneark”

  Eks: Hærvejsskolen har ansøgt om anden opdeling af eleverne i overbygningen end den traditionelle klasse inddeling og med et aldersintegreret hold i indskolingen. Information om dette udarbejdet af Hærvejsskolen er vedlagt som bilag: ”Skolereformen og hverdagen…”

  1. Skolerne sikrer lokalt kommunikation og information til medarbejdere, elever og forældre.

  Eks: Felsted Skole har lavet et informationsbrev til forældre og medarbejdere.

  Eks: Bolderslev Skole har lavet et nyhedsbrev, som både er gået ud til forældrene og bliver trykt i Bolderslev Aktivitetsblad. Skolen afholder en informationsaften den 4. juni 2014.

  1. Forvaltningen udarbejder i samarbejde med Kommunikationsafdelingen en kommunikationsplan som kan fungere som støtte til skolernes og forvaltningens planlægning af kommunikationen.

  Udkast til skabelon er vedlagt som bilag: ”Kommunikationsplan – Skole og undervisning - skabelon”.

  Indstilling

  Børn og skole indstiller,

  at orientering tages til efterretning

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 13-05-2014

  Taget til efterretning.

  Afbud: Karina T. Rogat

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/35442, Sagsinitialer: cpaa

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om status på udvikling af udskolingerne.

  Skoleåret 2013/14 har været et projektudviklingsår, hvor der er blevet arbejdet i lokale projektgrupper med henblik på udvikling af de enkelte udskolinger.

  Der er udarbejdet et nyhedsbrev med en tværgående forvaltningsdel og med bidrag fra de enkelte udskolinger.

  Nyhedsbrevet udsendes til orientering i Børne- og Uddannelsesudvalget, alle skolebestyrelser og alle skoleledelser.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 13-05-2014

  Taget til efterretning.

  Afbud: Karina T. Rogat

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/40979, Sagsinitialer: ACF

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om status på dagtilbudsstrukturen vedr. Guldbjergparkens Børnehave.

  På baggrund af Byrådets godkendelse af dagtilbudsstrukturen den 27. juni 2012 og Skole- og Dagtilbudsudvalgets beslutning den 8. oktober 2013 (pkt. 184) er Guldbjergparkens Børnehave flyttet fra Præsteskoven 4, Aabenraa, til Borgmester Finks Gade 17, Aabenraa.

  Flytningen er sket pr. 7. april 2014.

  Der er udarbejdet en foreløbig oversigt over afledte driftsmæssige konsekvenser af flytningen. Jf. Skole- og Dagtilbudsudvalgets beslutning på mødet den 29. januar 2013 tilføres dagtilbudsområdet halvdelen af de frigivne midler som udviklingsmidler.

  Økonomi og afledt drift

  Årlig ændring

  Nuværende budget - Præsteskoven 4

  714.541

  Kommende budget - Borgmester Finks Gade 17

  313.329

  Restbudget

  401.212

  Halvdelen af restbudgettet som følge af flytningen overføres til konto for udviklingsmidler på dagtilbudsområdet.

  Der vil i 2014 være engangsudgifter til flytning mellem de to adresser.

  Den forholdsmæssige andel for 2014 – med fradag af engangsomkostninger m.v. – vil blive overført til konto for udviklingsmidler.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,
  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 13-05-2014

  Taget til efterretning.

  Afbud: Karina T. Rogat

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/9236, Sagsinitialer: mgj

  Sagsfremstilling

  Visitationsudvalget for døgnanbringelser har sammen med socialrådgiverne gennemgået alle anbringelser fra marts 2014.

  Sagerne er vurderet i forhold til anbringelsesgrundlaget 2013 og 2014, som Børne- og Familieudvalget vedtog den 4. september 2013. Ved gennemgangen blev der ikke identificeret egne sager, hvor udgifterne ikke kan begrundes i anbringelsesgrundlag eller serviceniveau.

  Børn og unge med vidtgående fysiske eller psykiske handicap tegner sig for udgifter på 11,8 mio. kr. Udgiften pr. anbringelse ligger på knapt 790.000 kr. om året. Sagerne i Børn og Familie afsluttes typisk når den unge fylder 18 år og sagen overgår til Handicap og Psykiatri.

  Sager, hvor kommunen vurderer, at det er nødvendigt med en anbringelse for at gennemføre behandling eller undersøgelse, tegner sig for 3,6 mio. kr. Denne type anbringelser er ofte meget dyre, men foregår i en kortere periode. Der er altid et kendt sluttidspunkt. Gennemsnitsprisen er godt 905.000 kr. om året.

  Beskyttelse mod fysisk og psykisk vold, seksuelle overgreb og selvskadende adfærd medfører udgifter på 9,4 mio. kr. Ofte er der tale om relativt dyre institutionsanbringelser af 15-17årige. Udgiften pr. anbringelse ligger på knapt 520.000 kr. Det er et markant fald fra tidligere, hvor prisen har været oppe på næsten 675.000 kr.

  Unge kriminelle, der er anbragt efter domstolenes afgørelser tegner sig for udgifter på 1,4 mio. kr.

  Tilknytning til anbringelsesstedet for børn og unge tegner sig for udgifter på 15,3 mio. kr. Gennemsnitsprisen er omkring 365.000 kr.

  Den største ”klump” af udgifter (35,5 mio. kr.) knytter sig til forhold hos forældrene: Manglende omsorg, misbrug og psykisk sygdom hos de voksne samt følelses- og tilknytningsforstyrrede forældre uden udviklingspotentiale. Gennemsnitsprisen er omkring 430.000 kr.

  Efterværn tegner sig for ca. 6,6 mio. kr. med en gennemsnitspris på godt 310.000 kr.

  9 sager med mellemkommunal refusion er ikke vurderet, da Aabenraa Kommune ikke er handlekommune. Mellemkommunale sager tegner sig for godt 4,0 mio. kr. med en gennemsnitspris på omkring 450.000 kr.

  I 90 % af sagerne er der gennemført børnesamtale og opfølgninger i henhold til Serviceloven. Der foreligger plan for gennemførelse af de resterende.

  Gennemgangen viste at der i 93 % af sagerne er en opdateret handleplan. I de resterende sager er nødvendige ændringer af handleplan indeholdt i referater fra opfølgningsmøder eller andet sagsmateriale.

  Ved denne gennemgang var der fokus på rådgiveres vurdering af barnet/den unges skole og dagtilbud (til og med folkeskolen):

  Barnet/ den unge klarer sig alders-svarende i almin-delig skole/ dagtilbud

  Barnet/ den uge klarer sig med støtte alders-svarende i almin-delig skole/ dagtilbud

  Barnet/ den unge har et special-tilbud

  Der er udford-ringer med hensyn til skole/ dagtil-buddet, som vi arbejder på at løse

  Ikke relevant da den unge er udover folke-skoleni-veau eller så lille at dagtilbud endnu ikke er relevant

  Skole/ dagtilbud kendes ikke da sagen er gennem-gået med en vikar

  67 (33%)

  16

   (8%)

  71 (35%)

  5

  (3%)

  32

  (16%)

  10

  (5%)

  Der blev lavet konkrete aftaler om udgiftsreducerende tiltag i alle sager hvor det var muligt. Hvis baggrunden for at gennemføre tiltagene er til stede ved den konkrete sagsbehandling frigøres 14,8 mio. kr. i løbet af det første halve år, dvs. frem til oktober 2014, yderligere 2,4 mio. kr. fra oktober til marts 2015 og 9,2 mio. kr. fra marts 2015 til marts 2016. Dertil kommer bidrag fra sager med mellemkommunal refusion mv. De frigjorte midler er til rådighed for nye anbringelser og for nye behov for dyrere foranstaltninger. 

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 13-05-2014

  Taget til efterretning.

  Afbud: Karina T. Rogat

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/1988, Sagsinitialer: kgl

  Sagsfremstilling

  Med denne sag orienteres om at Aabenraa Kommune har fået tilsagn fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold om deltagelse i forsøgsprojekt om metodeprogram for stofmisbrugsbehandling.

  Børne- og Uddannelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget har henholdsvis den 5. og 6. februar 2014 godkendt en sagsfremstilling om, at kommunen ansøger om deltagelse i projektet.

  Der er efterfølgende udarbejdet en projektansøgning, der er vedhæftet som bilag.

  Der er samlet givet tilsagn om 3.899.800 kr. fordelt på årene:

  2014: 610.600 kr.

  2015: 812.700 kr.

  2016: 815.100 kr.

  2017: 817.500 kr.

  2018: 843.900 kr.

  Midlerne er ansøgt til projektledelse, kompensation af medarbejderlønninger under uddannelse til metoden, tid brugt på indberetninger, mødeaktivitet med ministeriet, administrative udgifter og afholdelse af temadag for involverede parter.

  Indstilling

  Social & Sundhed og Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 23-04-2014

  Taget til efterretning.

  Afbud: Svend Hansen Tarp.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 13-05-2014

  Taget til efterretning.

  Afbud: Karina T. Rogat

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/13227, Sagsinitialer: acha

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres udvalget om hovedpunkterne i reformen af erhvervsuddannelserne og den betydning, som reformen forventes at få for Aabenraa Kommune.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 13-05-2014

  Taget til efterretning.

  Afbud: Karina T. Rogat

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/49, Sagsinitialer: bhh

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 13-05-2014

  -

  Afbud: Karina T. Rogat