Beslutningsprotokol

onsdag den 11. juni 2014 kl. 15:30

Mødested: Aktivitetsrum 2-3, Borgerhuset, Tinglev
Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalg
Medlemmer: Kirsten Nørgård Christensen, Dorte Soll, Eivind Underbjerg Hansen, Gert Nordklitgaard, Kaare Solhøj Dahle, Karina Tietje Rogat, Kurt Andresen
Bemærkninger: Dorte Soll forlod mødet kl. 17.50 og deltog derfor ikke i behandling af punkt nr. 142 og 143.

Mødet sluttede kl. 18.00
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/47, Sagsinitialer: bhh

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-06-2014

  -

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/44211, Sagsinitialer: khl

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om igangværende og kommende byggeprojekter på skoleområdet.

  Kongehøjskolen

  Byggerierne på både Tøndervej og Dr. Margrethes Vej-afdelingerne forløber planmæssigt i henhold til detailtidsplanerne.

  Høje Kolstrup Skole

  Byggeriet forløber planmæssigt, således at det kan tages i brug ved skoleårets start i august 2014.

  Lyreskovskolen

  Hovedterminerne i tidsplanen for Lyreskovskolen er fortsat som følger:

  Godkendelse af lokalplanen i Byrådet

  18. dec. 2013

  Udbud af fagentrepriserne

  22. jan. 2014

  Licitation på fagentrepriserne

  26. feb. 2014

  Opstart af byggeriet
  (1. spadestik)

  11. april 2014

  (uge 15)

  Aflevering af byggeriet

  15. juni 2015

  Ibrugtagning af byggeriet

  11. aug.2015

  Byggeriet forløber planmæssigt i overensstemmelse med detailtidsplanerne.

  Stubbæk Skole - nyt overbygningsafsnit

  Mindre udvendige mangelarbejder afventer færdiggørelse, hvorefter byggeregnskabet kan afsluttes.

  Hærvejsskolen

  Analysen af behovet for anlægsmidler til Hærvejsskolen er udarbejdet og blev taget til efterretning på mødet i Skole- og Dagtilbudsudvalget den 26. november 2013.

  Sagen blev herefter taget til efterretning på mødet i Økonomiudvalget den 10. december 2013.

  Tinglev Skole - nyt indskolingsafsnit

  Der mangler stadig en opretning af asfaltbelægningen på kørevejen, da arbejdet afventer optimale vejrforhold.

  Dette arbejde og andre mindre mangler vil snarest blive udført, hvorefter byggeregnskabet kan afsluttes.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-06-2014

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/7186, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommunes eksterne revision KPMG har fremsendt revisionsberetning nr. 6 om revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion m.v. vedr. regnskabsåret 2013.

  Revisionsberetningen behandles i de berørte fagudvalg, hvorefter Staben forelægger revisionsberetningen for Økonomiudvalget. Har revisionen givet bemærkninger udarbejder forvaltningen en redegørelse der godkendes i fagudvalget.

  For forvaltningen Børn og Skole har revisionsberetningen for 2013 ikke givet anledning til revisionsbemærkninger.

  Revisionen skal i deres revisionsberetning følge op på tidligere års revisionsbemærkninger.

  Der er i 2012 og tidligere år givet revisionsbemærkninger vedrørende følgende forhold:

  • Journalføring på personsager, SEL § 100

  Det fremgår af revisionsberetningen, at revisionsmærkningen anses som afsluttet.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,
  at revisionsberetning nr. 6, hvad angår Børne- og Uddannelsesudvalgets område, tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-06-2014

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/15387, Sagsinitialer: chd

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag behandle et forslag til kommissorium for arbejdet med kvalitet i skolernes fritidstilbud og understøttende undervisning.

  Kvalitet i skolernes fritidstilbud og understøttende undervisning er et af de indsatsområder, som skoleområdet fokuserer på i forbindelse med gennemførelsen af folkeskolereformen.

  Kommissoriet er udarbejdet af en gruppe nedsat af skolelederne.

  Skolelederne nedsætter en arbejdsgruppe, der ud fra kommissoriet skal belyse de udfordringer, den længere skoledag stiller til skolernes fritidstilbud og samarbejdet mellem lærere og pædagoger.

  Kommissoriet tager udgangspunkt i 2 af de 4 principper, som er styrende for reformens indførelse.

  1. Fokus på progression i læring
  2. Skolen ud i verden, verden ind i skolen – den åbne skole
  3. Skolen er tryg, motiverende og aktiverende
  4. Fælles ansvar for børns udvikling

  Under princip 1 skal arbejdsgruppen beskrive eksempler på læringsmiljøer, hvor både SFO og den fagdelte- og understøttende undervisning synliggøres som selvstændige, men sammenhængende værktøjer.

  Under princip 4 skal arbejdsgruppen indsamle erfaringer fra skolerne om, hvordan de skaber udviklende læringsmiljøer, der understøtter reformens formål, med særlig fokus på samarbejdet mellem lærer og pædagoger.

  Arbejdsgruppen skal derudover medvirke i evalueringen af de nuværende ressourcemodeller på SFO-området og udarbejde et oplæg til en til ændring af disse.

  I oplægget skal parametrene for eventuelle nye ressourcemodeller begrundes i de ønskede udviklinger af skolernes læringsmiljøer.

  Høring/udtalelse

  Forslag til kommissorium er blevet behandlet af skolelederne. Skoleledernes ønsker og ændringer er blevet indarbejdet i det forslag, der her fremlægges.

  Indstilling

  Børn og Skoler indstiller,

  at Kommissorium for arbejdet med kvalitet i skolernes fritidstilbud og understøttende undervisning godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-06-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/16010, Sagsinitialer: HLH

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Udvalget tage stilling til nye tildelinger for specialklassetilbuddene i Aabenraa Kommune for skoleåret 2014/15.

  Baggrunden for de ændrede takster er følgende forhold:

  · Folkeskolereformen har medført et ændret timebehov for de forskellige faser i specialklasserne

  · Ændrede arbejdstidsforhold for lærerne

  · Midler fra SFO-området overført til skoleområdet pga. ændret skoledag

  · Besparelse på befordringsområdet

  Reformen medfører generelt forlængelse af skoledagen, men særligt mellemtrinnet (fase 2) har en stor stigning i timetallet.

  De ændrede arbejdstidsforhold for lærerne, hvor lærerne i Aabenraa Kommune gennemsnitligt skal undervise 80 timer mere årligt betyder, at den enkelte lærers undervisningseffektivitet stiger med ca. 12 procent.

  På baggrund af den ændrede skoledag overføres der lønmidler på 425.000 kr. fra SFO-området til specialklasseområdet, - på samme måde som det er tilfældet på almenområdet.

  Udvalget har tidligere udmøntet en besparelse på befordringsområdet, hvor den resterende besparelse skulle findes på tildeling til specialklasserne Denne besparelse er også indregnet i de nye tildelinger.

  Økonomi og afledt drift

  Der er udelukkende tale om en omfordeling af de eksisterende midler.

  Tildeling pr. elev 1. januar – 31. juli 2014 (kr./ år)

  Kategori

  Fase 0

  Fase 1

  Fase 2

  Fase 3

  Almen

  61.634

  96.155

  103.066

  112.136

  Udvidet

  134.366

  175.791

  184.084

  194.967

  Taleklasse

  90.803

  142.585

  0

  0

  Kompasset/ OU

  233.342

  233.342

  233.342

  233.342

  Tildeling pr. elev 1. august – 31. december 2014 (kr./ år)

  Kategori

  Fase 0

  Fase 1

  Fase 2

  Fase 3

  Almen

  68.125

  92.310

  105.172

  112.137

  Udvidet

  142.717

  168.761

  189.096

  194.969

  Taleklasse

  90.804

  142.586

  0

  0

  Obs og Udredning

  233.344

  233.344

  233.344

  233.344

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,
  at tildelingen pr. elev til specialklasserne for skoleåret 2014/ 2015 godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-06-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/42790, Sagsinitialer: khl

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Børne- og Uddannelsesudvalget drøfte to scenarier for SFO- og gymnastikfaciliteterne ved Bolderslev Skole.

  Skolens SFO- og gymnastiksalsbygnings tagkonstruktion og ydervægge står foran en nødvendig renovering. Der er et ønske om, at skolens gymnastik- og idrætsfaciliteter indtænkes i en helhedsløsning for idræts- og fritidslivet i Bolderslev. Mulige driftsbesparelser og en bedre udnyttelse af skolens bygningsarealer er også tænkt ind som en del af baggrunden.

  Hovedtrækkene i sagens historik er følgende:

  • På grundlag af 3 scenarier til en helhedsløsning for Bolderslev Skoles bygningsanvendelse, besluttede Skole- og Dagtilbudsudvalget den 5. marts 2013, at ”Børn og Skole indkalder til et dialogmøde mellem repræsentanter fra skolen, Lokalrådet, Børn og Skole og Kultur, Miljø & Erhverv med henblik på at afklare de forskellige behov for en fremtidig løsning.”
  • På grundlag af de ønsker og behov, som blev fremlagt på dialogmødet den 09. april 2013, udarbejdede en arbejdsgruppe af lokale interessenter 3 forslag til helhedsløsninger for idrætsfaciliteterne i Bolderslev.
  • Disse forslag blev på mødet den 14. maj 2013 forelagt Skole- og Dagtilbudsudvalget, der besluttede at sende sagen tilbage til forvaltningen til videre behandling ud fra de fremsendte forslag.
  • På dette grundlag indkaldte Børn og Skole til et nyt møde den 27. november 2013 med repræsentanter fra Bolderslev Skoles ledelse, Skolebestyrelsen, Lokalrådet, BVU, Fritidscentret, afdelingschefen for Kultur, Plan og Fritid, afdelingschefen for Skole og Undervisning, en repræsentant fra Drifts- og Anlægsafdelingen samt en repræsentant/projektleder fra Skole og Undervisning. Konklusionen på mødet blev, at der arbejdes videre med de to scenarier, der er beskrevet i det efterfølgende.

  Scenarie 1.

  Det forudsættes, at Bolderslev Skoles gymnastiksal bevares. Klimaskærmen renoveres (tagbelægning/tagkonstruktion) og der foretages en renovering for skimmelforekomster i tagetagen. SFO-afdelingens bygninger, der er sammenbyggede med gymnastiksalen nedrives (der er også her konstateret skimmelforekomster og sætninger i tagkonstruktionerne og sætninger af ydervægge i den ældste del).
  SFO´en flyttes til den nyrenoverede skolebygning, hvor den vil kunne få egne lokaler efter at der er udført mindre ombygningsarbejder.
  Når SFO-bygningen er fjernet, vil der skulle foretages udbedringer og efterisolering af den blotlagte gavl på gymnastiksalen samt retablering af terrænet.

  Børn og Skole har i samarbejde med Teknik, Miljø og Erhverv estimeret de samlede anlægsudgifter til gennemførelsen af dette scenarie.

  Arbejde

  Vurderet samlet pris, mio. kr.

  Bemærkninger

  Nedbrydning af SFO bygning

  0, 40

  Renovering af klimaskærm på gymnastiksalsbygning.

  0, 65

  Tag, vinduer.

  Skimmelrenovering i gymnastiksalsbygning

  0, 25

  Renovering/opgradering af installationer i gymnastiksalsbygning

  0,35

  Mindre fyr, ventilation mm

  Retableringer ved gavl, terræn mm

  0,30

  Indretning af SFO faciliteter i eksisterende skolebygning

  0,35

  Inkl. nyt køkken, alle overflader mm

  Administrative omkostninger

  0,05

  Intern bistand

  Øvrige omkostninger, uforudseelige udg.

  0,50

  Rådgivere, gebyrer mm

  Anlægssum i alt ekskl. moms

  2,90

  Vurderet årlig driftsbesparelse for Bolderslev Skole

  0,08

  Kun forbrug

  Scenarie 2.

  Forudsætningen i dette scenarie er, at både SFO-bygningen og gymnastiksalsbygningen nedrives helt.
  Som ved scenarie 1 flyttes SFO´en til den eksisterende skole og terrænet retableres efter nedrivningen, indtil videre som grønt areal.

  Som erstatning for gymnastiksalen bygges en multi/ tumlesal til skolen på den teknisk-, økonomisk- og adgangsmæssigt bedste måde.

  Børn og Skole har i samarbejde med Teknik, Miljø og Erhverv estimeret de samlede anlægsudgifter til gennemførelsen af dette scenarie.

  Arbejde

  Vurderet samlet pris, mio. kr.

  Bemærkninger

  Nedbrydning af gymnastiksal og SFO bygning

  0,65

  Retableringer terræn mm

  0,50

  Ny multi/tumlesal, div. ombygninger

  3,50

  Indretning af SFO faciliteter i eksisterende skolebygning, diverse ombygninger

  0,45

  Incl. nyt køkken, alle overflader mm

  Administrative omkostninger

  0,10

  Intern bistand

  Øvrige omkostninger, uforudseelige udg.

  0,75

  I alt ekskl. moms

  5,95

  Vurderet årlig driftsbesparelse for Bolderslev Skole

  0,15

  Planmæssige forhold

  Gennemførelse af begge de to scenarier vil ikke være i strid med vedtagne lokalplaner, Kommuneplan 2009 eller fredninger.

  Børn og Skole vurderer umiddelbart, at hverken gennemførelsen af scenarie 1 eller 2 vil medføre lokalplanpligt.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at Børne- og Uddannelsesudvalget drøfter sagen.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-06-2014

  Drøftet – der arbejdes videre med scenarie 1.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/15844, Sagsinitialer: khl

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Børne- og Uddannelsesudvalget tage stilling til etablering og finansiering af et nyt pædagogisk læringscenter på Bylderup Skole.

  Bylderup Skole ønsker at placere og indrette de lærerarbejdspladser, der skal etableres i forbindelse med gennemførelse af folkeskolereformen, i skolens nuværende pædagogiske læringscenter (biblioteket).

  Denne placering vil være hensigtsmæssig i forhold til administrationens og pauserummets placering. Samtidig er det nuværende pædagogiske læringscenters størrelse og udformning meget passende til denne nye funktion.

  Bylderup Skole har længe haft et stort ønske om, at det pædagogiske læringscenter placeres mere centralt i forhold til de ældste elevers klasselokaler og faglokalerne. Det vil derfor være meget nærliggende at flytte det til det nuværende fællesrum ved udskolingen.

  Bylderup Skole har også et ønske om, at centret skal kunne fungere mere aktivt i undervisningen og i andre og nye former for læringsstile.

  Fællesrummet er dog ikke alene stort nok til at kunne rumme disse funktioner, da funktionen som fællesrum skal bevares. Derfor foreslås atriumgården, som ligger ved fællesrummet overdækket, åbnet op og inddraget i fællesrummet og det nye pædagogiske læringscenter. Atriumgården er på ca. 75 m2 og overdækningen/lukningen vil være at betragte som en tilbygning.

  Planmæssige forhold

  Der er ingen planmæssige hindringer for at gennemføre tilbygningen, og der vil ikke opstå en lokalplanpligt i denne forbindelse.

  Økonomi og afledt drift

  Anlægsrammen for gennemførelse af projektet vil være 0,6 mio. kr.

  Der forventes ikke ændringer i den afledte drift, da det ikke forventes at bygningens samlede varmetab forøges.

  Anlægget finansieres af Bylderup Skoles driftsbudget, bl.a. ved skolens overførte mindreforbrug fra 2013 på 0,4 mio. kr.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at der meddeles en anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. i 2014 til etablering af nyt pædagogisk læringscenter finansieret af Bylderup Skoles driftsbudget.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-06-2014

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/59301, Sagsinitialer: cpaa

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage til stilling til fordeling af strukturmidler på skoleområdet.

  På Børne- og Uddannelsesudvalgsmøde den 8. april 2014 blev det besluttet at sende forslag til fordeling af strukturmidlerne i høring i skolebestyrelserne. Der er indkommet høringssvar fra 19 skoler.

  Der resterer i alt 2.900.000 kr. til fordeling i 2014.

  Forslaget til fordeling der blev sendt i høring:

  · Der prioriteres 500.000 kr. til Fjordskolen

  · Den resterende del på 2.400.000 kr. fordeles til skolerne efter elevtal

  Høringssvarene fremgår af Bilag med høringssvar vedr. strukturmidler.

  Alle høringssvar bifalder samstemmigt den foreslåede fordeling. Derudover har følgende bestyrelser har særlige bemærkninger:

  Bylderup Skole

  De kr. 2.400.000 bør fordeles under hensyntagen til de socioøkonomiske forhold.

  Varnæs Skole

  Udtrykker tilfredshed med at strukturpuljen findes.

  Økonomi og afledt drift

  Der resterer 2.900.000 kr. af strukturpuljen for 2014.

  Høring/udtalelse

  Høring har været gennemført.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at Fjordskolen modtager 500.000 kr. og

  at 2.400.000 kr. fordeles til skolerne efter elevtal.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-06-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/41922, Sagsinitialer: cpaa

  Sagsfremstilling

  I oktober 2012 godkendte det daværende Skole og Dagtilbudsudvalg Fremmødeprocedure for folkeskoleområdet. På mødet den 8. april 2014 i Børne- og Uddannelsesudvalget blev det besluttet at evaluere proceduren.

  Der har i foråret været gennemført en evaluering i skolebestyrelserne. Evalueringerne fremgår af Bilag med evalueringer vedr. fremmødeprocedure. Der er indsendt evalueringer fra 19 skoler.

  Proceduren er implementeret med store lokale forskelle i skolernes lokale praksis. Der er markant forskel på, hvordan skolerne oplever udfordringerne vedr. elevernes fremmøde eller mangel på samme. Der er derfor forskel på i hvor høj grad, skolerne har skærpet den godkendte procedure.

  Skole/hjemvejlederne omtales positivt som et godt redskab i forhold til arbejdet med elevers fravær.

  Proceduren har ikke ændret ved, at det forsat er en stor udfordring at arbejde med de børn og familier, hvor der fortsat eksisterer et omfattende fravær fra undervisningen.

  Der er en ny bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen på vej. Det forventes at den træder i kraft pr. 1. august 2014. Når den nye bekendtgørelse er vedtaget, skal den implementeres i en revideret Fremmødeprocedure for skolerne i Aabenraa Kommune.

  I 2012 blev Fremmødeproceduren udarbejdet af en tværfaglig arbejdsgruppe med repræsentation fra skoleledergruppen, UU, Børn og Familie og Skole og Undervisning.

  Evalueringerne kan sammen med den nye bekendtgørelse (når den er vedtaget) tilgå en tværfaglig arbejdsgruppe, der udarbejder en revideret og tilpasset Ny procedure for fremmødet på folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune.

  Arbejdet vil formentlig kunne være afsluttet ultimo oktober med henblik på politisk godkendelse i november 2014.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at en tværfaglig arbejdsgruppe reviderer fremmødeproceduren med udgangspunkt i evalueringerne og den kommende bekendtgørelse vedr. elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-06-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/10111, Sagsinitialer: kmen

  Sagsfremstilling

  Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede den 8. april 2014 (punkt 66), at der i 2014 skulle udarbejdes en ny fordelingsmodel gældende for 2015 for dagpleje og børneuniverserne, at fordelingsmodellen skulle tage udgangspunkt i ligestilling mellem dagpleje og universer, samt at modellen skulle sendes i høring.

  Dagtilbud har udarbejdet et udkast til en ny fordelingsmodel. Udkastet er blevet til i samarbejde med repræsentanter fra dagplejen og universerne. Samarbejdet har specielt haft fokus på at afdække områder, hvor dagpleje og universer ikke umiddelbart kan ligestilles, men kræver forskellig budgettildeling.

  Udgangspunktet i fordelingsmodellen er, at budgetterne grundlæggende skal ligestilles, da der tilstræbes samme serviceniveau blandt dagplejebørnene, uanset om de passes i dagplejen eller i universernes dagpleje, men der er nogle få områder, hvor der er forskelle, som kræver forskellig budgettildeling:

  • Pædagogisk Assistent Uddannelse (PAU)
  • Fælles Tillids Repræsentant (FTR)
  • Bygninger/husleje
  • Godkendelse og tilsyn med private børnepassere
  • (Handicappladser)

  Der henvises til en nærmere omtale af de enkelte punkter i fordelingsmodellen. Samtidig kan det oplyses, at de konkrete budgettal vil kunne aflæses i de specielle bemærkninger til de enkelte års budgetter.

  Økonomi og afledt drift

  Den samlede budgetramme til dagplejen og universernes dagpleje påvirkes ikke af, at der sker ændringer i forhold til den hidtidige fordeling – der er udelukkende tale om en ny fordeling af den bestående ramme.

  Forskellen mellem den budgetterede udgift pr. barn til et barn i dagpleje og til et dagplejebarn i et univers vil udelukkende kunne henføres til dagplejens specielle udgifter til PAU, FTR og bygningsudgifter/husleje m.v. – udgifter, som ikke eksisterer i universerne.

  I det korrigerede budget for 2014 udgør forskellen 1.304 kr. årligt pr. barn (2014-priser).

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at udkast til fordelingsmodel sendes i høring i dagplejens og de berørte universers bestyrelser.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-06-2014

  Godkendt – Udkastet tilrettes med de faldne bemærkninger.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/9598, Sagsinitialer: ACF

  Sagsfremstilling

  Skole- og Dagtilbudsudvalget har den 28. maj 2013 (punkt126) godkendt ”Principper for oprettelse af småbørnspladser”.

  Udvalget besluttede samtidig, at principperne skulle evalueres i juni 2014.

  Forvaltningen har revideret de hidtil gældende ”Principper for oprettelse af småbørnspladser”. Der er ikke sket ændringer af indholdsmæssig karakter.

  Forvaltningen anbefaler, at principperne fortsætter.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at udvalget godkender de reviderede ”Principper for oprettelse af småbørnspladser”.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-06-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/15841, Sagsinitialer: ACF

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Udvalget tage stilling til en eventuel oprettelse af en aldersintegreret institution.

  Bestyrelsen for Børnehaven Regnbuen, Bovrup, har oplyst, at de ønsker at nedlægge deres småbørnsgruppe med virkning fra den 1. september 2014. Bestyrelsen oplyser, at beslutningen om nedlæggelse af småbørnsgruppen skyldes et generelt faldende børnetal i årene 2014-2016 samt manglende tilgang til småbørnsgruppen. Børnehaven stopper for indskrivning af børn under to år til småbørnsgruppen pr. 1. juni 2014.

  Samtidig søger bestyrelsen om, at etablere en aldersintegreret daginstitution med børn fra 2 – 6 år.

  Bestyrelsen begrunder deres ansøgning om etablering af en aldersintegreret daginstitution med børn fra 2 – 6 år med, at deres erfaring og faglighed viser, at toårige børn vil udfordres både personligt og socialt. Dette mener bestyrelsen, at institutionen kan tilgodese inden for deres rammer og nuværende ressourcer.

  Skole- og Dagtilbudsudvalget har på mødet den 28. maj 2013 godkendt ”Principper for oprettelse af småbørnspladser. Det fremgår heraf, at udvalget bl.a. har truffet beslutning om, ”at der kun oprettes småbørnspladser for ”hele aldersgruppen 0-2 år”.

  Forvaltningen anbefaler at principperne for oprettelse af småbørnspladser følges.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at beslutningen om at nedlægge småbørnsgruppen med virkning fra den 1. september 2014 tages til efterretning, og

  at ansøgningen om at etablere en aldersintegreret daginstitution med børn fra 2 – 6 år ikke imødekommes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-06-2014

  1. at taget til efterretning

  2. at godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/603, Sagsinitialer: ACF

  Sagsfremstilling

  Denne sag vedrører planlægning af Børne- og Uddannelsesudvalgets andet tilsynsbesøg i dagtilbud og skoler i 2014.

  Udvalget har på mødet den 22. januar 2014 besluttet, at der fastsættes 2 årlige dage for tilsynsbesøg i 2014.

  Forvaltningen foreslår, at det andet tilsynsbesøg gennemføres den 28. oktober 2014.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at andet tilsynsbesøg bliver torsdag den 28. oktober 2014, og

  at Udvalget besøger Hærvejsskolen og SFO samt daginstitutioner i skoledistriktet.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-06-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/15606 , Sagsinitialer: HLH

  Sagsfremstilling

  Produktionsskolen Meritten har fremsendt vedtægt til politisk godkendelse.

  Den 5. februar 2014 behandlede Børne- og Uddannelsesudvalget et forslag til ny vedtægt fra Meritten. Udvalget besluttede her at sende forslaget til vedtægtsændringer tilbage til Meritten med henblik på at bringe vedtægten i overensstemmelse med standardvedtægten. Udvalget gjorde også opmærksom på, at det gerne ser, at den politiske repræsentation i Merittens bestyrelse fortsat er 3 byrådsmedlemmer, da produktionsskoler er en vigtig del af kommunens ungeindsats.

  Det fremsendte forslag til vedtægt er i overensstemmelse med standardvedtægten, og den politiske repræsentation i bestyrelsen er på 3 byrådsmedlemmer.

  Byrådet udpegede på mødet den 26. februar 2014 følgende tre bestyrelsesmedlemmer til Meritten:

  • Eivind Underbjerg Hansen
  • Ejler Schütt
  • Gert Nordklitgaard

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at vedtægt forMeritten godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-06-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/15606, Sagsinitialer: HLH

  Sagsfremstilling

  Produktionsskolen Merittens bestyrelse har i en mail fra den 20. maj 2014 fremsat ønske om, at Børne- og Uddannelsesudvalget orienteres om Merittens svar på en henvendelse fra produktionsskolen EFA-Syd.

  I svaret til EFA-Syd fremgår det, at Merittens nye bestyrelse ikke ønsker at indgå i en fusion - eller i drøftelser om en eventuel fusion - af de to produktionsskoler i Aabenraa Kommune.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,
  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-06-2014

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/22766, Sagsinitialer: MKKO

  Sagsfremstilling

  I denne sag fremlægges produktionsskolernes årsrapporter for 2013.

  Der er tale om et omfattende materiale, der er opstillet og revideret efter regler fastsat af Undervisningsministeriet.

  Meritten havde i 2013 indtægter på 15,50 mio. kr., heraf 2,32 mio. kr. vedrørende indtægtsdækket virksomhed. Driftsresultatet før finansielle poster var på 0,19 mio. kr. Bestyrelsen for Meritten godkendte regnskabet den 23. april 2014.  Antallet af ordinære årselever steg fra 58,94 i 2012 til 92,49 i 2013. Merittens egenkapital steg fra 4,02 mio. kr. i 2012 til 4,12 mio. kr. i 2013.

  EFA-Syd havde i 2013 indtægter på 11,34 mio. kr., heraf 0,36 mio. kr. vedrørende indtægtsdækket virksomhed. Driftsresultatet før finansielle poster var på -1,28 mio. kr. Bestyrelsen for EFA-Syd godkendte regnskabet den 22. april 2014. Antallet af ordinære årselever faldt fra 87,9 i 2012 til 72,7 i 2013. EFA-Syds egenkapital faldt fra -1,48 mio. kr. i 2012 til -3,42 mio. kr. i 2013.

  Nøgletal 2013

  Meritten

  EFA-Syd

  Årselever

  92,49

  72,7

  Lærerlønsomkostninger kr. pr. årselev

  42.615

  53.088

  Ejendomsomkostninger kr. pr. årselev

  18.663

  41.523

  Administrationsomkostninger kr. pr. årselev

  14.443

  29.105

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler – LBK nr. 456 af 23. maj 2012.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller

  at EFA-Syds og Merittens årsrapporter tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-06-2014

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/32999, Sagsinitialer: mwa

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Udvalget om status på arbejdet med Folkeskolereformen.

  Den 7. juni 2013 indgik Regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti: Aftale om et fagligt løft af folkeskolen. Partierne blev bl.a. enige om, at der fremover bliver en gennemsnitlig skoleuge på 30 timer i børnehaveklassen til 3. klasse, 33 timer i 4.-6. klasse og 35 timer fra 7.-9. klasse.

  På Skole- og Dagtilbudsudvalgets møde den 27. august 2013 blev procesplanen for implementering af Folkeskolereformen godkendt. Procesplanerne er ajourført med aktiviteter og bemærkninger. Under procesplanens 4 spor; det politiske spor, projektsporet, ledelsessporet og fællessporet er der siden sidste orientering den 8. april 2014 igangsat følgende aktiviteter og initiativer:

  Det politiske spor

  De udarbejdede principper for udmøntningen af folkeskolereformen i Aabenraa Kommune er nu godkendte og sætter rammen omkring det videre arbejde med implementeringen af reformen.

  Projektsporet

  Der arbejdes i de projektgrupper, hvor et forsat arbejde er relevant. Der inddrages eksterne ressource- og videnspersoner i det omfang, det er nødvendigt.

  Ledelsessporet

  Lederne er i gang med at inddrage skolens personale i lokale drøftelser om den fremadrettede proces. Drøftelserne foregår med udgangspunkt i skolernes procesplaner, administrationsgrundlaget og ”Principper for udmøntningen af folkeskolereformen i Aabenraa Kommune”.

  Skolerne er i gang med at opdatere procesplanerne. Eksempler på opdaterede procesplaner er vedlagt som bilag.

  Fællessporet:

  Inddrages i øvrigt i henhold til punkterne herover.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-06-2014

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/10482, Sagsinitialer: mwa

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Udvalget om status for kompetenceudviklingen for folkeskolens medarbejdere.

  Der har i foråret været foretaget en afdækning og registrering af alle medarbejderes kompetencer med henblik på afdækning af fremtidige behov for kompetenceudvikling på skoleområdet.

  Afdækningen er et øjebliksbillede, der formodentlig vil forandre sig, når ansættelsesrunderne på skolerne er afsluttet med udgangen af juni 2014.

  Der har været arbejdet med afdækningen i kompetenceudvalget, hvor områdets tre faglige organisationer er repræsenteret sammen med skoleledere, afdelingsledere og forvaltning.

  Efterfølgende skal der foretages en prioritering af uddannelsesønskerne i samarbejde med skoleledergruppen.

  Derefter udarbejdes en samlet kompetenceudviklingsplan, der rækker frem til 2020.

  Der er afsat to dage i efteråret til en opstartskonference vedr. medarbejdernes arbejde med reformen i Aabenraa Kommune. Der vil her bl.a. være fokus på den enkelte elevs læring og synliggørelse af læringsmål for den enkelte elev.

  Den 22. og 23. oktober 2014 kommer James Nottingham til Aabenraa (4 halve dage)

  James Nottingham er en international anerkendt forfatter, foredragsholder og konsulent. Han er direktør i JN Partnership, Ltd., som tilbyder læringsfremmende programmer til skoler, uddannelsessteder og arbejdspladser.

  Som deltager i konferencen får alle folkeskolens medarbejdere:

  - indsigt i verdens største undersøgelse af, hvad der virker i undervisningen

  - redskaber til at omsætte evidensbaseret forskning til konkret praksis

  - viden om synliggørelse af læring og læringsmål, feedback og feed-forward, som de vigtigste redskaber til målbar forbedring af elevers læring.

  Når det endelige program foreligger, vil Børne- og Uddannelsesudvalget få en invitation til arrangementet.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-06-2014

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/15771, Sagsinitialer: cpaa

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Udvalget om den foreløbige afrunding på kompetenceudviklingsforløb i inklusionsledelse for skolelederne.

  I august 2013 blev der startet et kompetenceudviklingsforløb op omkring inklusionsledelse. Der var mulighed for, at forløbet kunne afsluttes med et diplommodul. Arbejdet blev gennemført i samarbejde med Ledelsesakademi Lillebælt

  Alle skoler deltog med hele ledelsesteam. Uddannelsen blev gennemført, således at der var deadline for aflevering af lokale projekter omkring ledelse af inklusionsarbejdet på skolerne ultimo januar. Alle skoler har afleveret projektbeskrivelser, der udstikker rammerne for den enkelte skoles strategiske arbejde inklusion.

  Projektbeskrivelserne fremgår af Bilag vedr. skolernes arbejde med Inklusion.

  I samme omgang blev skolerne anmodet om at forholde sig til, om de så behov for tværgående aktiviteter i skolevæsenet i forhold til inklusion. Sammendraget af skolernes bidrag hertil fremgår af bilaget Opsamling på behov for fælles initiativer i skolevæsenet. Disse bidrag vil indgå i arbejdet med planlægning af kompetenceudviklingen på ledelses- og medarbejderplan.

  Samtidig med at uddannelsesforløbet blev gennemført, blev folkeskolereformen gennemført, og implementeringen heraf blev foldet ud lokalt og på landsplan.

  Den enkelte elevs læring og synlighed herom er helt central i folkeskolereformen. Dette gælder uanset elevens læringspotentiale. Alle elever skal blive så dygtige, som de kan. Her kobles inklusion for alvor sammen med principperne i - og tankesættet omkring - reformen.

  Fremadrettet vil

  · Udvikling af børnefællesskaber

  · Synlighed omkring den enkelte elevs læring

  være de to indsatsområder, der skal præge udviklingen og arbejdet på skolerne.

  Børne- og Uddannelsesudvalget vil løbende blive orienteret om den centrale og decentrale udvikling i forhold til disse indsatsområder.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-06-2014

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/32999, Sagsinitialer: mwa

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Udvalget om kommissoriet for arbejdsgruppen omkring den åbne skole.

  I forbindelse med reformarbejdet på skolerne er der nedsat en arbejdsgruppe om den åbne skole. Arbejdsgruppen har igangsat en række initiativer i samarbejde med bl.a. Kultur, Plan og Fritid. Der har bl.a. været afholdt to workshops hen over vinteren og foråret. Den ene havde fokus på ledelsesniveau og den anden havde fokus på foreninger, skoler og andre aktører.

  Arbejdsgruppen har udarbejdet et kommissorium for det fortsatte arbejde i gruppen.

  Kommissoriet er godkendt i gruppen af skoleledere ved reformmødet den 21. maj. 2014.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-06-2014

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/15979, Sagsinitialer: cpaa

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om den interne beregningsmetode vedr. visiterede elever i Aabenraa Kommune.

  I Aabenraa Kommune er der godkendt en visitationsøkonomi, som betyder, at skolerne skal betale visitationstakst for elever bosiddende i skoledistriktet. Det forholder sig sådan uanset om eleven går på en kommunal skole eller en privat grundskole og efterfølgende visiteres til en specialforanstaltning. Regelsættet fremgår af bilaget: Oversigt over baggrunden/reglerne for visitationsøkonomien. Visiterede elever er den andel af en kommunes elever, der frekventerer en specialforanstaltning på skoleområdet.

  På landsplan beregnes inklusionsprocenten med udgangspunkt i elever indskrevet på kommunale folkeskoler.

  I Aabenraa Kommune internt vil det – i forlængelse af visitationsøkonomien – skabe sammenhæng, hvis vi internt opererer med en inklusionsprocent beregnet på grundlag af kommunens samlede elevtal, - det vil sige inkl. elever på private grundskoler.

  Af Bilag vedr. inklusionsprocenten i Aabenraa Kommune på skoleområdet fremgår udviklingen i inklusionsprocenten for årene 2009-2012-2013. Disse inklusionsprocenter er beregnet på baggrund af kommunens samlede elevtal.

  Det fremgår af beregningerne, at 95,7 % af eleverne i Aabenraa Kommune i 2013 var inkluderet i et alment skoletilbud.

  I de landsdækkende opgørelser vil Aabenraa Kommune fremstå med en lavere inklusionsprocent, da kommunens inklusionsprocent som beskrevet er beregnet på baggrund af eleverne i de kommunale folkeskoler 0.-9. årgang.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-06-2014

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/4569, Sagsinitialer: mwa

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Udvalget om konfirmandundervisningens placering.

  Den 7. juni 2013 vedtog regeringen sammen med Venstre og Dansk Folkepart Aftale om et fagligt løft af folkeskolen. En konsekvens af dette er bl.a. en længere skoledag for folkeskolens elever. Skoleugen for 7. klassetrin er 35 timer.

  Der har været tradition for, at konfirmandundervisningen har været placeret som en del af skoledagen. Hos nogle skoler har den fået plads i morgentimerne og hos andre tidligt på eftermiddagen.

  Med folkeskolereformen er der fortsat mulighed for at aftale rammerne for konfirmandundervisningens placering i forhold til skoledagen i samarbejde med den lokale præst.

  Skolerne har i dialog med de lokale præster fundet følgende løsninger på placeringen af konfirmandforberedelsen i det kommende skoleår:

  Bylderup Skole

  Konfirmandundervisningen placeres onsdag eftermiddag. De elever, der ikke skal til præst, har fordybelsestimer i samme tidsrum.

  Felsted Centralskole

  Konfirmandundervisningen placeres onsdag morgen og på to hele skoledage, kaldet præstedage.

  Fjordskolen

  Konfirmandundervisningen placeres onsdag og fredag. Konfirmandundervisningen betragtes som en del af skoledagen, da eleverne ikke kan sendes af sted uden medfølgende personale.

  Hjordkær Skole

  Tirsdage efter kl. 14.00

  Hærvejsskolen

  Konfirmandundervisningen organiseres således, at to hold placeres onsdag morgen fra 8.15-9.45 og to hold placeres torsdag eftermiddag kl. 13.45 – 15.15.

  De elever, der ikke er til konfirmandundervisning, har idrætsundervisning på skolen.

  Høje Kolstrup Skole

  Konfirmandundervisningen placeres tirsdag eftermiddag efter kl. 14.00.

  Kongehøjskolen

  7.a og 7.b: tirsdage fra 14.15

  7.c og 7.d: onsdage fra 14.15

  Lyreskovskolen

  Tirsdag og torsdag kl. 14.00-16.00

  Udover dette planlægges en tværfaglig temauge, hvor præsterne indgår som ekstra ressource både i planlægningen og i undervisningen. Denne tværfaglige temauge er for alle elever på 7. årgang.

  Løjt Kirkeby Skole

  Konfirmandundervisningen placeres i valgfagsblokken som en del af faget, Livskundskab, hvor konfirmandundervisning kombineres med andre temaer.

  Stubbæk Skole

  1. halvår: Konfirmandundervisningen ligger fra 14.15 – 15.15 samt en skoledag i september. Præsten tager også en lørdag med.

  2. halvår overvejes at konfirmandundervisning indlejres i et valgfag.

  Tinglev Skole

  Foreløbig er aftalen, at det bliver et antal tirsdage fra 14.00 -16.00 og to hele fredage.

  Lovgrundlag

  Folkeskolelovens § 53 samt § 40 stk. 2 og § 44 stk. 2

  Lov om ændring af folkeskoleloven og forskellige andre love (Lov nr. 1641 af 26. december 2013)

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orientering tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-06-2014

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/15375, Sagsinitialer: mwa

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres udvalget om afholdelse af Regionsmesterskab Iværksætteri og Innovation i Aabenraa Kommune. 

  Ung Aabenraa, afdeling 10. Aabenraa, er den 13. marts 2015 vært for Regionsmesterskaberne i Iværksætteri og Innovation i samarbejde med Young Enterprise.

  Young Enterprise (YE) er en non-profit organisation, der har til formål at fremme unges kompetencer inden for iværksætteri og innovation. YE fungerer som en serviceorganisation og gennemfører undervisningsforløb for blandt andet folkeskoler og ungdomsuddannelser.

  Regionsmesterskaberne indgår som en del af et større undervisningsprogram og afsluttes med en landsfinale. I 2014 blev regionsmesterskabet afholdt i Odense med omtrent 1800 deltagere og en landsfinale hos Danfoss Universe for de vindende hold. 

  Ved arrangementet i Aabenraa den 13. marts 2015 estimeres deltagerantallet at lande mellem 700 og 1000 deltagere. Dommere rekrutteres fra erhvervslivet.

  10. Aabenraa har i foråret 2013 afholdt det lokale Regionsmesterskab for Young Enterprise. I foråret 2014 gennemførte lærere og elever fra 10. Aabenraa regionmesterskabsarrangementet i samarbejde med Young Enterprise i Odense samt finalen i Universe, Nordborg. 

  10. Aabenraa har således samlet god erfaring med afholdelse af disse arrangementer.

  10. Aabenraa afholder arrangementet med støtte fra forvaltningen.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-06-2014

  Taget til efterretning.

  Afbud: Dorte Soll

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/49, Sagsinitialer: bhh

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-06-2014

  -

  Afbud: Dorte Soll