Beslutningsprotokol

tirsdag den 12. august 2014 kl. 09:00

Mødested: Loungen, Rådhuset
Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalg
Medlemmer: Kirsten Nørgård Christensen, Dorte Soll, Eivind Underbjerg Hansen, Gert Nordklitgaard, Kaare Solhøj Dahle, Karina Tietje Rogat, Kurt Andresen
Bemærkninger: Mødet sluttede kl. 11.45

Afbud: Dorte Soll, Kaare Solhøj Dahle
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/47, Sagsinitialer: bhh

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12-08-2014

  -

  Afbud: Dorte Soll, Kaare S. Dahle

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/46836, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Til færdiggørelse af skolebyggerierne Kongehøjskolen og Høje Kolstrup Skole ønskes anlægsbevillinger.

  Kongehøjskolen

  Byggerierne på både Tøndervej og Dr. Margrethes Vej forløber planmæssigt i henhold til detailtidsplanerne.

  Det forventes stadig, at aflevering af hele byggeriet kan ske i den første uge i oktober 2014.

  Til færdiggørelse af projektet søges det endnu ikke frigivne rådighedsbeløb frigivet.

  Kongehøjskolen

  1.000 kr.

  Tidligere frigivet

  73.226

  Energibesparende foranstaltninger ( frigivet)

  10.000

  Ikke frigivet rådighedsbeløb

  19.000

  I alt

  102.226

  Høje Kolstrup Skole

  Byggeriet forløber planmæssigt i henhold til tidsplanen, således, at det kan tages i brug ved skoleårets start i august 2014.

  Høje Kolstrup Skole

  1.000 kr.

  Tidligere frigivet

  1.000

  Ikke frigivet rådighedsbeløb

  2.000

  I alt

  3.000

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling til Kongehøjskolen på 19,0 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2014 til formålet, og

  at der gives en anlægsbevilling til Høje Kolstrup Skole på 2,0 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2014 til formålet.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12-08-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Dorte Soll, Kaare S. Dahle

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/22492, Sagsinitialer: pla

  Sagsfremstilling

  FDDB – Foreningen De Danske Børneinstitutioner søger ved brev af 1. august 2014 om forlængelse af afviklingsplan for Løjt Børnehus.

  I 2011 fik Løjt Børnehus en 3-årig afviklingsplan for et merforbrug på 690.000 kr.

  Indtil videre følges afviklingsplanen og den sidste del af underskuddet skal ifølge planen være afviklet inden udgangen af indeværende år.

  Nogle uforudsete udgifter i 2014 – bl.a. omkostninger ved opsigelse af 2 medarbejdere, samt tinglysningsomkostninger m.v. – har betydet nogle særlige udfordringer for børnehusets økonomi.

  Dette sammenholdt med, at en planlagt tilbygning af et krybbe-/barnevognsrum til småbørn bliver væsentligt dyrere end oprindelig forventet, danner grundlag for FDDB’s ansøgning.

  Krybbe-/barnevognsrummet er oprindelig godkendt af Børne- og Uddannelsesudvalget (punkt 203 den 12.11.2013) i forbindelse med en udvidelse af antallet af småbørnspladser fra 16 til 21 pladser. Byggeudgifterne var oplyst til 290.000 kr., hvoraf børnehuset selv finansierede de 100.000 kr.

  Efterfølgende har Børne- og Uddannelsesudvalget (punkt 78 den 8.4.2014) godkendt en ny ansøgning fra børnehuset, hvorefter børnehuset grundet en revurdering af børnehusets økonomi kun ser sig i stand til at selvfinansiere 50.000 kr. Den samlede byggeudgift er uændret 290.000 kr.

  Efter at der nu er afholdt licitation på krybbe-/barnevognsrummet – og efter at projektet er skåret til, hvor dette var muligt – udgør de forventede udgifter nu i alt ca. 402.000 kr., svarende til en samlet merudgift på ca. 112.000 kr. og en samlet selvfinansiering for børnehuset på 162.000 kr.

  Herudover er det oplyst, at der ikke er afsat midler til malerarbejder.

  FDDB foreslår 3 mulige løsninger:

  1. Der bevilges en 1- eller 2-årig forlængelse af afviklingsplanen.
  2. Byggeriet gennemføres over 2 regnskabsår (2014 og 2015).
  3. Byggeudgifterne holdes uden for afviklingsplanen.

  Økonomi og afledt drift

  De bevilgede anlægsmidler til projektet på 0,240 mio. kr. finansieres af anlægsbevillingen til etablering af småbørnsgrupper i eksisterende bygninger. Beløbet er frigivet i Byrådet, og de 0,240 mio. kr. til Løjt Børnehus kan afholdes indenfor denne anlægsbevilling.

  Ifølge Dialogbaseret aftalestyring må merforbrug over 4% af det korrigerede bruttobudget ikke finde sted. Sker det alligevel overføres beløbet fuldt ud, og der skal udarbejdes en afviklingsplan med afvikling af hele merforbruget over maksimalt 3 år.

  Løjt Børnehus har i 2011 fået godkendt en afviklingsplan således, at resultatet for 2014 skal være i balance. En evt. forlængelse af afviklingsplanen skal behandles i økonomiudvalget.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ansøgningen med henvisning til reglerne i den dialogbaserede aftalestyring ikke imødekommes, og

  at Løjt børnehus tilpasser projektet til den oprindeligt oplyste byggeudgift på 290.000 kr. jf. udvalgets seneste beslutning fra 8.4.2014 (pkt. 78).

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12-08-2014

  Kurt Andresen stillede forslag om, at byggeriet gennemføres over to regnskabsår, således at der i 2014 betales med udvalgets bevilling på 240.000 kr. og Løjt Børnehus selv afholder restbeløbet op til de 402.000 kr. i 2015.

  For stemte Kurt Andresen (S) og Gert Nordklitgaard (Ø). Imod stemte Kirsten Nørgård Kristensen (V), Karina T. Rogat (V) og Eivind Underbjerg Hansen (V).

  Indstillingen godkendt.

  For stemte Kirsten Nørgård Kristensen (V), Karina T. Rogat (V) og Eivind Underbjerg Hansen (V). Imod stemte Kurt Andresen (S) og Gert Nordklitgaard (Ø).

  Afbud: Dorte Soll, Kaare S. Dahle

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/20148, Sagsinitialer: ACF

  Sagsfremstilling

  FDDB’s hovedbestyrelse har besluttet at gennemføre vedtægtsændringer.

  Hovedbestyrelsen har på en række møder drøftet den nærmere udformning af vedtægterne, som blev enstemmigt godkendt på FDDB’s generalforsamling den 26. juni 2014.

  Formålet med vedtægtsændringen har været at forenkle og modernisere FDDB’s struktur.

  Lovgrundlag

  De nye vedtægter kræver godkendelse af Byrådet og efterfølgende godkendelse af Civilstyrelsen.

  Forvaltningen har umiddelbart ingen bemærkninger til den nye vedtægt.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at vedtægten godkendes

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12-08-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Dorte Soll, Kaare S. Dahle

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/22469, Sagsinitialer: clha

  Sagsfremstilling

  Anbringelsesgrundlag for 2013 og 2014 blev vedtaget af Børne- og Familieudvalget den 4. september 2013.

  Det vedtagne anbringelsesgrundlag samlede en række tidligere beslutninger og praksis fra 2010 og frem, som ikke mindst havde til formål at reducere udgifterne til anbringelser i Aabenraa Kommune. Det er lykkedes.

  Ankestyrelsens og Servicestyrelsens Task Force påpeger i deres rapport, som blev præsenteret for Børne- og Uddannelsesudvalget den 8. april 2014, at der er uhensigtsmæssige formuleringer i Anbringelsesgrundlaget i forhold til regelgrundlaget om, hvornår børn og unge skal anbringes.

  Som en del af handleplanen med Task Forcen er det derfor aftalt, at justere anbringelsesgrundlaget for 2015, så uhensigtsmæssighederne elimineres. Det vil ske i dialog med juridiske og socialfaglige eksperter fra Task Forcen, men i første omgang (for 2015) således at målet med at holde udgifterne til anbringelser nede fastholdes. 

  Task Forcen påpeger imidlertid også, at anbringelse af børn og unge uden for eget hjem måske med fordel kan anvendes tidligere og oftere end Aabenraa Kommunes nuværende anbringelsesgrundlag lægger op til. Under tidlig og tidsbegrænset anbringelse kan der så arbejdes med forholdene i familien og netværket med henblik på hjemgivelse af barnet/den unge med eller uden støtte. Hvis der derved ofte opnås bedre resultater for børnene, de unge og deres familier bliver de samlede langsigtede udgifter for Aabenraa Kommune ved denne anderledes anbringelsesstrategi derfor ikke nødvendigvis større end de nuværende udgifter.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at Anbringelsesgrundlag 2015, der fastholder det nuværende økonomiske fokus, forelægges til beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget i efteråret 2014, og

  at eventuel ændret anbringelsesgrundlag for 2016 og frem drøftes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12-08-2014

  1. at godkendt

  2. at drøftet og tages op igen senere.

  Afbud: Dorte Soll, Kaare S. Dahle

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/16424, Sagsinitialer: clha
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/6563, Sagsinitialer: BKE

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal udvalget forholde sig til eventuel fortsættelse af Familiebasen på Høje Kolstrup efter ophør af ekstern finansiering fra Landsbyggefonden fra januar 2015.

  Fra 2012 til 2014 har driften været baseret på dette budget:

  1000 kr.

  2012

  2013

  2014

  Daglig leder 37 timer/uge

  460

  460

  460

  Projektkonsulent 15 timer/uge

  179

  179

  179

  Ungemedarbejder 15 timer/uge

  155

  155

  155

  Omsorgsmedarbejder flexjob

  95

  95

  95

  Husleje

  86

  86

  86

  Forbrug af el, vand, varme

  25

  25

  25

  Øvrig drift og aktiviteter

  80

  80

  80

  Udgifter i alt

  1080

  1080

  1080

  Landbyggefonden

  660

  660

  660

  Aabenraa Kommune

  334

  334

  334

  Boligorganisationer på Høje Kolstrup

  86

  86

  86

  Finansiering i alt

  1080

  1080

  1080

  Aabenraa Kommunes finansiering på 334.000 kr. om året er indeholdt i Familie- og Ungecentrets budget, og er også til stede i 2015 og frem. For den øvrige finansiering foreligger der kun tilsagn til udgangen af 2014.

  De gode erfaringer fra Familiebasen på Høje Kolstrup førte i 2012 til, at der blev etableret en Familiebase i Bylderup Bov. Finansieringen hertil på 270.000 kr. om året er indeholdt i Familie- og Ungecentrets budget. I praksis har det ikke været muligt, at drive basen i Bylderup Bov for de 270.000 kr. Familie- og Ungecentret har derfor inden for egen ramme prioriteret yderligere ressourcer til formålet.

  Personalet på Familiebaserne er ansat under Familie- og Ungecentret, der har det ledelsesmæssige ansvar for baserne.

  Erfaringerne både fra Høje Kolstrup og fra Bylderup Bov viser, at man med en anderledes tilgang kan nå og hjælpe familier, som vi ellers ikke ville have nået. Baserne medvirker derigennem til at forebygge mere indgribende og omkostningskrævende foranstaltninger. Det taler for at Familiebaserne fortsættes eller måske udbredes til yderligere dele af Aabenraa Kommune.

  Omvendt skal økonomien også være til stede. Familiebasernes aktiviteter ligger i snitfladen mellem det man bør kunne forvente af ”normale familier, frivillige organisationer, civilsamfund og engagerede institutioner i lokalsamfundene” på den ene side og ”kommunal institutionsdrift efter Serviceloven til børn med særlige behov” på den anden side. Sidstnævnte må ikke skubbe førstnævnte til side. 

  Det er næppe muligt at videreføre begge familiebaser i 2015 uden delvis erstatning for den finansiering fra Landbyggefondet, som bortfalder.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at sagen drøftes med henblik på at udvalget giver forvaltningen vurderinger, der kan danne grundlag for et egentligt beslutningsoplæg.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12-08-2014

  Drøftet .

  Der udarbejdes et beslutningsoplæg på baggrund af de faldne bemærkninger.

  Afbud: Dorte Soll, Kaare S. Dahle

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/22120, Sagsinitialer: clha

  Sagsfremstilling

  ”Vi famler i blinde i socialpolitikken”. Således skrev direktøren for Det Nationale Forskningscenter for velfærd i en kronik i Politikken den 27. maj 2010. Der blev orienteret herom på Børne- og Familieudvalgets møde den 30. juni 2010, sag nr. 102. 

  På Børn og Families område er det således ikke muligt at basere alle indsatser på viden fra konkrete forskningsresultater. Det gælder i Aabenraa Kommune såvel som i alle andre kommuner. 

  Socialstyrelsen støtter udbredelsen af evidensbaserede programmer. Aabenraa Kommune – herunder den daværende formand og næstformand for fagudvalget – deltog i et temamøde herom den 10. marts 2010.

  Efterfølgende undersøgte forvaltningen mulighederne for at sætte et eller flere at de daværende evidensprogrammer i drift i Aabenraa Kommune. Resultatet var nedslående, dels som følge af ganske høje opstartsudgifter til uddannelse og certificering og dels som følge af usikkerhed om, hvorvidt Aabenraa alene skulle bære den økonomiske risiko ved at iværksætte et eller flere programmer, som der ikke nødvendigvis var basis for alene til Aabenraas egne borgere.

  Aktuelt drifter Aabenraa Kommune ikke selv evidensbaserede programmer på Børn og Families område. I enkelte tilfælde har Aabenraa købt evidensbaserede forløb hos andre udbydere.

  Mange andre kommuner har evidensbaserede programmer i drift; der er kommet flere programmer til siden 2010, og Socialstyrelsens støtte til udbredelsen af programmerne er i høj grad til stede.

  Det er derfor oplagt, at Aabenraa Kommune systematisk vurderer de tilgængelige evidensbaserede programmer i forhold til den nuværende aktivitet og forventede fremtidige behov med henblik på at gøre brug af evidensbaserede programmer i størst muligt omfang.

  Rambøll har beregnet, at der kan spares betydelige beløb på lang sigt ved at gennemføre ”De Utrolige År”, som er en forebyggende indsats overfor udadreagerende børn, hvor forældrene i grupper lærer at håndtere deres børns adfærd. For en række andre programmer er der tilsvarende beregninger. Fælles for dem er, at de indeholder øgede udgifter her og nu og forventede besparelser over et helt livsforløb.

  Gennemførelse af evidensbaserede programmer i Aabenraa Kommune kan næppe alene finansieres ved at man reducerer i andre forebyggende foranstaltninger på Børn og Families område.

  Anvendelsen af evidensbaserede indsatser vil under alle omstændigheder kun kunne udgøre en mindre del af den samlede aktivitet på Børn og Families område.  

  Socialstyrelsen gennemførte fra 2009 til 2013 et dialogprojekt med en række kommuner med fokus på ”Forebyggelse som alternativ til anbringelse”. En lang række af de aktiviteter, der er beskrevet i rapporteringen fra dialogprojektet anvendes i Aabenraa Kommune, og har bidraget til at nedbringe anbringelsesudgifterne fra 2010 til dags dato.

  Principperne i anbringelsesgrundlaget for Aabenraa Kommune er baseret på en grundholdning om, at anbringelse så vidt muligt skal undgås. En anbringelse er en dramatisk indgriben i en families liv, og skal altid være sidste udvej.

  Der findes evidensbaserede programmer, som indeholder kortvarige (meget dyre) anbringelser og forventninger om lavere langsigtede udgifter. Aabenraa Kommune har købt enkelte af disse forløb hos andre udbydere. Men som hovedregel anvendes anbringelse til lavest mulige udgift som sidste udvej. Det er muligt at formulere et andet anbringelsesgrundlag, jf. anden sag på dagsordenen.

  Sagsbehandlingen i Børn og Familie er baseret på ICS – Integrated Children’s System, og derved på de bagvedliggende forskningsresultater.        

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at anvendelsen af evidensbaserede programmer drøftes.  

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12-08-2014

  Drøftet.

  Afbud: Dorte Soll, Kaare S. Dahle

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/22341, Sagsinitialer: clha

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres om udvikling af Børnehandicapområdet i Aabenraa Kommune.

  Udviklingstiltagene er baseret på:

  • Sund Opvækst – Aabenraa Kommunes sammenhængende børne-, familie- og ungepolitik 2012-2017.
  • Sund Vækst – Aabenraa Kommunes Vækstplan 2018
  • Omstilling af Børn og Familie.

  Børnehandicapområdet er navnet på den institution, der består af Posekær med døgnpladser og Lille Kolstrup med specialbørnehave og aflastning.

  Udviklingen skal ikke alene handle om institutionen og om institutionsdriften. I planen indgår tillige udvikling af Aabenraa Kommunes tilbud til handicappede børn og deres familier, selv om de ikke nødvendigvis er visiteret til et af de aktuelle tre tilbud efter Serviceloven, som findes på institutionen.

  Institutionen bør formentlig have et nyt navn.     

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning, og

  at institutionsledere anmodes om at komme med forslag til et nyt navn for institutionen.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12-08-2014

  Godkendt.

  Afbud: Dorte Soll, Kaare S. Dahle

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/14923, Sagsinitialer: acha

  Sagsfremstilling

  Folderen: Fællesskabets Børn 2010-2012 har i fire år været et afgørende redskab til samarbejdet og kommunikationen mellem de sociale myndigheder i Børn og Familie og alle andre, der arbejder med børn og unge i Aabenraa Kommune. 

  Lovgivningen er ændret siden 2010, ligesom der er sket en række ændringer i Aabenraa Kommune. Der er derfor behov for en justering og opdatering af Fællesskabet Børn. Dette er også anbefalet af Task Forcen, jf. anden sag på dagsorden.

  Formålet med Fællesskabets Børn er:

  · at alle der arbejder med børn og unge i Aabenraa, er opmærksomme på børn og unge, som kræver hjælp fra omgivelserne,

  · at være handlingsanvisende i situationer hvor børn og unge har brug for hjælp, og

  · at kommunikation mellem forskellige professionelle sker rettidigt, præcist og uden unødige omkostninger.

  Folderen fra 2010 blev trykt og omdelt i 3000 eksemplarer, og findes nu stort set kun i genoptryk.

  Den nye ”folder” vil blive lagt i en dynamisk udgave på hjemmesiden. 

  Aktuelt er Fællesskabet Børn til høring ved samarbejdsparter i skoler og institutioner mv. Task Forcen bidrager med kvalitetssikring både socialfagligt og juridisk.

  Når den nye udgave er færdig i efteråret følger udbredelse og implementering bl.a. via leder- og personalemøder mv. i hele Børn og Skole.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12-08-2014

  Taget til efterretning.

  Afbud: Dorte Soll, Kaare S. Dahle

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/5226, Sagsinitialer: HLH

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12-08-2014

  Taget til efterretning.

  Afbud: Dorte Soll, Kaare S. Dahle

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune og Task Forcen underskrev i maj 2014 en samarbejdsaftale, der indebærer udviklingsinitiativer indenfor alle de områder, som anbefales i Task Forcens analyserapport af 31. marts 2014, som blev rapporteret til Børne- og Uddannelsesudvalget den 8. april 2014, sag nr. 88. 

  Efterfølgende er samarbejdsaftalen udmøntet i en konkret udviklingsplan. Der er afholdt og aftalt jævnlige møder mellem Aabenraa Kommune og Task Forcen hvor udviklingsplanen drøftes og om nødvendig justeres.

  To gennemgående temaer fra anbefalingerne og udviklingsplanen påkalder sig særlig opmærksomhed. Det ene vedrører genopretningsplan for konstaterede mangler ved børnefaglige undersøger og handleplaner. Det andet vedrører sikring af kvaliteten af den løbende sagsbehandling.

  De to temaer hænger sammen. Genopretningen må – hvis den skal have varig betydning – foregå under hensyntagen til de kvalitetsstandarder for sagsbehandlingen, der skal gælde fremadrettet.

  Genopretningen vil derfor forløbe fra august 2014 til juni 2015 ved at de nuværende sagsbehandlere udarbejder de manglende dokumenter i deres eksisterede sager, fx i forbindelse med de halvårlige opfølgninger, der under alle omstændigheder skal finde sted i alle sager. Det kan betyde, at der i mindre omfang bliver behov for at ansætte vikarer til nye sager i genopretningsperioden.

  Finansieringen heraf vil kunne ske indenfor Børn og Families aktuelle budget i 2014 og frem.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/138, Sagsinitialer: MKKO

  Sagsfremstilling

  I denne sag præsenteres Ungeindsatsen og der sættes fokus på resultater og fremtidige indsatser.

  Baggrund

  Ungeindsatsen blev oprettet 2009 med det formål at skabe sammenhæng og helhed i hjælpen fra kommunen til de unge, der har behov for en kommunal indsats. Den sammenhængende indsats skal lede frem til uddannelse, job og selvforsørgelse.

  Ungeindsatsen er fysisk placeret på Kallemosen 20 i Aabenraa. Her sidder medarbejdere fra ungeteamet i Børn og Familie, ungeteamet i Jobcentret og Ungdommens Udannelsesvejledning under samme tag. Det er en stor styrke for Ungeindsatsen, at sagsbehandlere og vejledere er fysisk placeret det samme sted. Det giver indsigt og forståelse for hinandens faglighed og kompetencer og letter kommunikationen mellem de kommunale afdelinger til gavn for de unge.

  Ungeindsatsen har særligt fokus på de unges overgang fra børne- og ungesystemet til voksensystemet ved det 18 år. Der er udarbejdet faste arbejdsgangsbeskrivelser, der sikrer klar og tydelig kommunikation mellem afdelingerne i denne overgang.

  Ungeindsatsen har siden oprettelsen i 2009 skabt gode resultater og flere kommuner har været på studietur i Ungeindsatsen for at lære af Aabenraa Kommunes gode erfaringer.

  Resultater

  Ved Ungeindsatsens oprettelse blev der defineret to overordnede målbare mål for arbejdet i Ungeindsatsen. Målene er;

  • at andelen af unge uddannelseshjælpsmodtagere i Aabenraa Kommune skal være lavere end i sammenlignelige kommuner
  • at bringe Aabenraa Kommune nærmere det nationale mål om, at 95 % af de unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse.

  Som det fremgår af bilaget (Status for Ungeindsatsen 2014), kan der spores en positiv udvikling i Aabenraa Kommune i forhold til de to overordnede mål.

  I perioden 2009 – 2012 er andelen af unge i Aabenraa Kommune, der forventes at gennemføre en ungdomsuddannelse steget fra 87,3 % i 2009 til 90,4 % i 2012.

  I perioden april 2010 – april 2014 er antallet af unge uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere i Aabenraa Kommune faldet med på 31,9 %. Aabenraa Kommune oplevede i april 2014 det laveste antal uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere siden Ungeindsatsens oprettelse i 2009.

  Fremtidige indsatser

  Ungeindsatsens lederforum har i foråret 2014 defineret en række indsatser for 2014 og frem (bilag). Indsatserne skal alle bidrage til opfyldelsen af Ungeindsatsens to overordnede mål og fungerer som rettesnor for den fortsatte udvikling af Ungeindsatsen i 2014 og frem.

  Indstilling

  Børn og Skole, Social og Sundhed samt Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at orienteringentages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12-08-2014

  Taget til efterretning.

  Afbud: Dorte Soll, Kaare S. Dahle

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/36320, Sagsinitialer: clha

  Sagsfremstilling

  Børne- og Familieudvalget vedtog den 4. december 2013 kommissorium for udvikling af Børn og Familie. Børne- og Uddannelsesudvalget blev orienteret herom den 22. januar 2014, sag nr. 13.

  På mødet giver forvaltningen en status for arbejdet med udvikling af Børn & Familie.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12-08-2014

  Taget til efterretning.

  Afbud: Dorte Soll, Kaare S. Dahle

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/17178, Sagsinitialer: ACF

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres udvalget om indkomne ønsker til budgettet for 2015-2018.

  Økonomiudvalget har den 18. februar 2014 godkendt budgetprocedure for budget 2015-2018.

  Iflg. budgetproceduren bliver det nu hovedsagelig Byrådet, der foretager prioriteringen, mens administrationen udarbejder et såkaldt beredskabskatalog og basisbudget. Den politiske behandling og prioritering starter, når regeringsaftalen er på plads medio juni. De stående udvalg er dermed ikke involveret i budgetprocessen i forårsmånederne.

  Den 11. august 2014 samles Byrådet til minibudgetseminar, hvor beredskabskataloget bliver gennemgået, og Byrådet bliver orienteret om konsekvenserne af regeringsaftalen for Aabenraa.

  I september udarbejder Økonomiudvalget sit budgetforslag, som behandles i byrådet senere på måneden og vedtages endeligt i oktober.

  Uafhængig af budgetproceduren har forvaltningen modtaget følgende ønsker til budgettet for 2015:

  • Børnehuset Bakkebo:

  Bedre grundnormering, ladcykler, vandhaner med sensorer, solsejl, større skur til børnecykler og socioøkonomi.

  • Børnehaven Bakkehuset:

  Bedre grundnormering, renovering af legeplads, ny institution, økonomi til udflugter, socioøkonomi og generelt løft til 0-6 års området.

  • Vuggestuen Fjordløkken:

  Tildeling af personaleressourcer svarende til 1,4 timer pr. barn til løsning af nærmere beskrevne konkrete opgaver.

  • Børnegården Nørreager:

  Bedre grundnormering og vedligeholdelse af bygninger.

  • Børnehuset Rødekro og Børnehuset Fladhøj:

  Fælles henvendelse, hvor man ønsker at sætte ”Fremtidens dagtilbud i Rødekro by” på dagsordnen. Etablering af et børneunivers for 0-6 årige – hvor dagplejen er tilknyttet – bestående af det nuværende Børnehuset Fladhøj og en ny bygning beliggende i umiddelbar nærhed.

  Økonomi og afledt drift

  Forvaltningen har på nuværende tidspunkt ikke udarbejdet beregninger over de økonomiske konsekvenser ved imødekommelse af de modtagne budgetønsker.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller

  at budgetønskerne tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12-08-2014

  Taget til efterretning.

  Afbud: Dorte Soll, Kaare S. Dahle

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/49, Sagsinitialer: bhh

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12-08-2014

  -

  Afbud: Dorte Soll, Kaare S. Dahle