Beslutningsprotokol

tirsdag den 2. september 2014 kl. 13:00

Mødested: NH Hotel og Konference, Nr. Hostrup
Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalg
Medlemmer: Kirsten Nørgård Christensen, Dorte Soll, Eivind Underbjerg Hansen, Gert Nordklitgaard, Kaare Solhøj Dahle, Karina Tietje Rogat, Kurt Andresen
Bemærkninger: Mødet sluttede kl. 15.00
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/47, Sagsinitialer: bhh

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 02-09-2014

  Mødet den 23. september 2014 aflyses.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/44211, Sagsinitialer: khl

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om igangværende og kommende byggeprojekter på skoleområdet.

  Kongehøjskolen

  Byggerierne på både Tøndervej og Dr. Margrethes Vej-afdelingerne forløber planmæssigt i henhold til detailtidsplanerne, således at byggeriet kan afleveres samlet 3. oktober 2014.

  Uventet og uforudseelig manglende optørring af de in situ-støbte betongulve medfører dog en del udfordringer i forbindelse med montering af linoleumsgulvene.

  Afleveringsforretningen forventes fortsat afholdt i slutningen af uge 40.

  Høje Kolstrup Skole

  De nye undervisnings- og fælleslokaler er taget i brug af skolen i henhold til tidsplanen.

  Lyreskovskolen

  Hovedterminerne i tidsplanen for Lyreskovskolen er fortsat som følger:

  Godkendelse af lokalplanen i Byrådet

  18. dec. 2013

  Udbud af fagentrepriserne

  22. jan. 2014

  Licitation på fagentrepriserne

  26. feb. 2014

  Opstart af byggeriet (1. spadestik)

  11. april 2014

  Rejsegilde

  3. okt. 2014

  Aflevering af byggeriet

  15. juni 2015

  Ibrugtagning af byggeriet

  11. aug.2015

  Byggeriet forløber planmæssigt i overensstemmelse med detailtidsplanerne.

  Stubbæk Skole - nyt overbygningsafsnit

  De konstaterede mangler ved 1-års eftersynet er udbedret og byggeregnskabet afsluttes september/oktober 2014.

  Hærvejsskolen

  Analysen af behovet for anlægsmidler til Hærvejsskolen er udarbejdet og blev taget til efterretning på mødet i Skole- og Dagtilbudsudvalget den 26. november 2013.

  Sagen blev herefter taget til efterretning på mødet i Økonomiudvalget den 10. december 2013.

  Tinglev Skole - nyt indskolingsafsnit

  1-års eftersyn af byggeriet er afholdt og byggeregnskabet vil blive afsluttet september/oktober 2014, når de sidste fakturaer er fremsendt.

  Bylderup Skole – nyt pædagogisk læringscenter

  Projektet og tidsplanen omkring indretning af læringscenteret er under udarbejdelse.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 02-09-2014

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/6973, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Der er lavet budgetopfølgning på Børne- og Uddannelsesudvalgets område pr. 31. juli 2014.

  Opgørelsen viser udvalgets forventede resultat pr. 31. december 2014.

  Opgørelsen indeholder en vurdering af regnskabsresultatet på de aftalestyrede enheder ud fra forbruget på nuværende tidspunkt. Mer- eller mindreforbrug på det aftalestyrede område (institutioner) overføres til 2015.

  I forbindelse med budgetkontrollen pr. 30. september bliver udvalgets budget reguleret for mer- og mindreindskrivninger i daginstitutioner og SFO.

  Opfølgningen viser, at det på nuværende tidspunkt ikke ser ud til at være problemer med at overholde budgettet i 2014.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at budgetopfølgningen pr. 31. juli 2014 tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 02-09-2014

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/10482, Sagsinitialer: cpaa

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Udvalget behandle et udkast til kompetenceplan for folkeskolens medarbejdere.

  Et tværfagligt partsudvalg under Undervisningsministeriet har udarbejdet en række pejlemærker, der indkredser de væsentligste perspektiver fra folkeskolereformen koblet på medarbejdernes kompetenceudvikling. Kompetenceplanen tager udgangspunkt i dette oplæg.

  Pejlemærkerne er følgende:  

  1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag
  2. Pædagogisk kompetenceudvikling med elevernes læring og trivsel i fokus
  3. Uddannelse af vejledere/ressourcepersoner
  4. Lav en kommunal kompetenceplan i en inddragende proces
  5. Følg op på skolernes kompetenceudvikling og undervisningskompetencedækning
  6. Arbejd systematisk med kompetenceudvikling
  7. Sæt fokus på medarbejdernes engagement i læringen
  8. Tilrettelæg kompetenceudviklingen, så den har størst mulig effekt på elevernes læring og trivsel

  I Aabenraa Kommune har et lokalt partsudvalg bestående af skoleledelsesrepræsentanter, organisationsrepræsentanter (SL, DLF, BUPL, FOA) samt forvaltningsrepræsentanter foretaget følgende med henblik på udviklingen af den lokale kompetenceplan:

  · Gennemført en afdækning af skolernes behov for kompetenceudvikling med udgangspunkt i ovenstående pejlemærker. Skoleledelserne har vurderet de lokale behov

  · Foretaget en prioritering med henblik på planlægning og gennemførelse af lokale centrale og decentrale efteruddannelsesaktiviteter

  · Drøftet prioriteringen i skoleledergruppen

  Ovenstående proces har ført frem til, at følgende efteruddannelsesaktiviteter prioriteres i perioden 2014-20 for folkeskolens medarbejdere:

  Overordnet indhold

  Beskrivelse

  Økonomi
  mio. kr.

  Aktionslærings-forløb for samtlige medarbejdere

  Modellen fra LP-uddannelses-forløb videreføres. Uddannelse i teams med følgende fokus: Målstyret undervisning, læringsledelse, elevens alsidige udvikling, inkluderende læringsmiljøer

  ca. 11,5

  Pædagogisk kompetenceudvikling med fokus på elevernes læring og trivsel

  Arbejdet med skolens kompetencecenter fortsættes.

  Udvikling af samarbejdet mellem skolernes pædagogiske medarbejdere

  ca. 3,1

  Uddannelse af vejledere/ res-sourcepersoner

  Matematikvejledere – IT-vejledere – Inklusionsvejledere – Læsevejledere – Uddannelse og Job (i samarbejde med UU)

  ca. 15,9

  Linjefag:

  Linjefagsuddannelse i nye fag: Håndværk og design; Uddannelse og job; tidligere sprogstart (engelsk og tysk)

  ca. 7,6

  I alt:

  ca. 38,1

  Ovenstående vil efter en nærmere prioritering kunne påbegyndes fra skoleåret 2015/16 og implementeres frem mod 2020.

  På den korte bane er nedenstående planlagt til gennemførelse i efteråret 2014 for alle pædagogiske medarbejdere på skoleområdet.

  Den 22. og 23. oktober kommer James Nottingham til Aabenraa. Alle kommer til at deltage i et 3½ t langt undervisningsforløb. Alle medarbejdere på folkeskoleområdet får indsigt i følgende:

  · Verdens største undersøgelse af, hvad der virker i undervisningen

  · Redskaber til at omsætte evidensbaseret forskning til konkret praksis

  · Viden om synliggørelse af læring og læringsmål, feedback og feed-forward, som de vigtigste redskaber til målbar forbedring af elever læring.

  Økonomi og afledt drift

  Fra ministeriet er der afsat 700 mio. kr. til efter/videreuddannelse i forbindelse med reformen, heraf tildeles Aabenraa Kommune 7 mio. kr..

  Forslag til finansiering

  Skolerne prioriterer medarbejderes tid, således at halvdelen af tiden til efter- og videreuddannelse finansieres af skolernes budget. Dette har en anslået værdi på 16,9 mio. kr. – det resterende beløb (14,2 mio. kr.) søges tilført fra tildelingen til implementering af reformen.

  Høring/udtalelse

  Kompetenceplanen sendes i høring i skolebestyrelser og MED-udvalg i perioden 8. september – 10. oktober 2014.

  Kompetenceplanen vil derefter blive forelagt Børne- og Uddannelsesudvalget den 1. oktober 2014.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at kompetenceplanen sendes i høring i skolernes bestyrelser og MED-udvalg i perioden 8. september – 10. oktober 2014.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 02-09-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/32999, Sagsinitialer: lhen

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Børne- og Uddannelsesudvalget om status på udgifter til implementering af skolereformen i Aabenraa Kommune.

  På hhv. Skole- og Dagtilbudsudvalgsmødet den 27. august 2013 og Børne- og Uddannelsesudvalgsmødet den 11. juni 2014 blev der besluttet, at de resterende lockout-midler for 2013 og de resterende 2,9 millioner fra skolernes strukturpulje i 2014 skulle tildeles skolerne til dækning af udgifter i forbindelse med implementering af reformen.

  Der er nu skabt et overblik over skolernes forbrug i forbindelse med reformen, og det generelle billede er, at der har været ressourcer til at løse opgaven.

  Enkelte skoler har dog haft behov for yderligere ressourcer, der er taget fra skolens eget budget.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at skolerne med udgifter, der overstiger tildelingen, gives mulighed for et merforbrug i 2014 der modsvarer de ekstra udgifter og

  at skolernes forbrug tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 02-09-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/7186, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  På Skole- og Dagtilbudsudvalgets møde den 6. december 2011 blev en fordelingsmodel til folkeskolen godkendt. Der ønskes nu en evaluering, og modellen sendes derfor i høring med henblik på en evaluering.

  Fordelingsmodellen er udarbejdet efter følgende principper:

  1. Fordelingsmodel der understøtter stigning og fald i elevtalsudviklingen.
  2. Modellen skal understøtte den valgte skolestruktur
  3. Modellen skal forudsætte en enkel tildeling
  4. Modellen indrettes så den ikke påvirkes af den enkelte skoles eget valg
  5. Tildelingen skal ske som et budgetbeløb pr. elev, og differentieret i forhold til de enkelte niveauer 0.kl., 1.-3. kl., 4.-6. kl. og 7.-9. kl.
  6. Modellen skal sikre, at der kan undervises på minimumstimetallet
  7. Modellen skal understøtte inklusion af elever og indeholde en takst til almindelig og enkeltintegreret specialundervisning, specialklasser og specialskoler
  8. Modellen skal indeholde en regulering af skolens budget hvis en elev visiteres til andet tilbud udenfor skolen.

  Skole og Undervisning foreslår en evalueringsproces, hvor skolerne bliver bedt om at udtale sig til følgende områder:

  • Inklusionsøkonomi, herunder bufferpuljen

  Med udgangspunkt i de indkomne evalueringssvar, udarbejder forvaltningen efterfølgende et oplæg til eventuelle ændringer og præciseringer i den eksisterende fordelingsmodel til folkeskole-området.

  Af hensyn til den videre proces fastsættes høringsfristen til den 27. oktober 2014, hvorefter høringssvarene kan behandles på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 11. november 2014.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at fordelingsmodellen til folkeskolen sendes i høring med henblik på evaluering af modellen.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 02-09-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/16501, Sagsinitialer: chd

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til, om et forslag om ændring af modulerne i SFO skal sendes i høring i skolerne. Ressourcemodellerne for SFO og fritidstilbud for elever i 4. – 6. klasse er blevet evalueret på skolerne. Høringssvarene fra denne evaluering danner baggrund for forslaget om ændring af modulerne.

  Ressourcemodellen for SFO bygger på følgende principper:

  Ressourcedel:

  • SFO’ erne tildeles et grundbeløb
  • Der tildeles et kronebeløb pr. indmeldt barn
  • SFO’ ernes budget reguleres kvartalsvis i forhold til antal indmeldte børn
  • SFO’ erne tildeles midler til inklusion, som fordeles
   50 % efter elevtal, og 50 % efter socioøkonomiske faktorer

  Modulerne:

  • Eftermiddagsmodul
  • Mulighed for tilkøb af morgenmodul
  • Mulighed for tilkøb af morgenmodul i ferierne

  Høringssvarene vedrørende SFO giver ikke anledning til at foreslå ændringer i modellens ressourcedel.

  Folkeskolereformen medfører, at fokus på elevernes læring, udvikling og trivsel øges. Dette sker blandt andet gennem et udvidet samarbejde mellem pædagoger og lærere. SFO’ en er en integreret del af skolens pædagogiske læringsmiljø, men skal derudover også imødekomme forældrenes og elevernes behov for et fritidstilbud. Den længere skoledag betyder, at eftermiddagsmodulet med mulighed for tilkøb af et morgenmodul ikke længere imødekommer behovet for fritidstilbud.

  Ændringsforslag

  Skole og Undervisning foreslår derfor, at der tilbydes et heltidsmodul og et halvtidsmodul. Heltidsmodulet kan anvendes i hele SFO’ ens åbningstid. Halvtidsmodulet kan anvendes på de tidspunkter, hvor der er behov inklusiv morgenåbning.

  Ressourcemodellen for fritidstilbud for 4. – 6. klasse bygger på følgende principper:

  • Pengene følger barnet
  • Tilbuddene kan benyttes af alle børn i 4. – 6. klasse uagtet om børnene går i folkeskolen eller andre undervisningstilbud
  • Fordelingsmodellen understøtter stigning og fald i antallet af alle elever i 4. – 6. klasse
  • Modellen følger den valgte skolestruktur
  • Fordelingen af midler påvirkes ikke af den enkelte skoles eget valg
  • Forældrebetalingstakster fastlægges af Byrådet i forbindelse med budgetvedtagelsen hvert år i oktober
  • Forældrebetalingen tilfalder den enkelte distriktsskoles tilbud
  • I fordelingen til de enkelte distriktsskoler tages der højde for de socioøkonomiske faktorer

  Høringssvarene vedrørende fritidstilbud til elever i 4. - 6. klasse giver ikke anledning til, at der skal foretages ændringer i den nuværende model, idet der er meget stor opbakning til den.

  Oversigt over fritidstilbud 4. - 6. klasse, 549 børn i alt pr. 26. 8. 14

  Skole

  Modul

  Antal bet. mdr.

  Ferie og Fridage

  Børnetal pr. 26.8. 2014

  Pris

  Høje Kolstrup

  Eftermiddag

  11

  Følger åbningstiden i SFO

  56

  390 kr.

  Løjt

  11

  Åbent 8 - 16.45, fredage dog 8 - 16.

  64

  746 kr.

  Kongehøj

  Eftermiddag

  11

  Åbent 10 - 15

  48

  350 kr.

  Genner

  11

  Åbent 8 - 17

  2

  700 kr.

  Hjordkær

  4. kl.

  11

  Åbent 10 - 15.30

  24

  400 kr.

  5. kl.

  11

  30

  300 kr.

  6. kl.

  11

  16

  300 kr.

  Stubbæk

  11

  Åbent 10 - 15.30

  89

  363 kr.

  Tinglev

  11

  Åbent 10 -17

  76

  500 kr.

  Felsted

  11

  26

  495 kr.

  Lyreskov

  Eftermiddag

  10 ½

  Åbent 8 - 17

  19

  295 kr.

  Bylderup

  11

  16

  200 kr.

  Bolderslev

  11

  15

  350 kr.

  Kliplev

  10

  12

  200 kr.

  Varnæs

  10

  11

  400 kr.

  Ravsted

  Okt.-marts

  0

  200 kr.

  Hellevad

  4. kl. - 6. kl.

  0

  0

  Hovslund

  11

  3

  600 kr.

  Kollund

  4. kl.

  11

  7

  700 kr.

  5. – 6. kl

  6

  0

  Hærvejsskolen, Røde Mølle

  Eftermiddag

  Man - ons 10 - 16.30
  tors - fre 10 - 16

  29

  325 kr.

  Høring/udtalelse

  SFO 1:

  Der er tilfredshed med modellens grundtildeling og tildeling af et beløb pr. barn. En enkelt skole foreslår dog, at grundbeløbet justeres efter SFO’ens størrelse.

  En del af svarene giver udtryk for, at den kvartalsvise regulering giver stor økonomisk usikkerhed, som besværliggør en langsigtet planlægning af SFO’ens drift. Enkelte peger på, at reguleringen i stedet kunne gøres årligt eventuelt ud fra børnetallet den 5. september 2014.

  Der er opbakning til at en del af ressourcetildelingen sker på baggrund af socioøkonomiske faktorer. Enkelte peger på at fordelingen på 50/50 bør ændres, men der er ikke enighed hvad den bør ændres til.

  Mange af svarene opfordrer til, at der kun skal være mulighed fort at købe ét modul, der kan anvendes i hele SFO’ens åbningstid. Der er dog også udtrykt ønske om, at kunne købe et mindre modul, og at morgenåbningen bliver et selvstændigt modul.

  Pasningstilbud til elever i 4. – 6. årgang:

  Der er generel tilfredshed med modellen. Enkelte peger på at fordelingen på 50/50 mellem elevtal og socioøkonomiske forhold bør ændres.

  Forældrebetalingen tilfalder skolen, hvilket, på trods af den budgetusikkerhed det giver, opfattes som godt. Muligheden for at opnå søskenderabat kan have stor indvirkning på de midler som skolen får.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at de foreslåede ændringer i modulerne på SFO 1 sendes til høring på skolerne.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 02-09-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/17938, Sagsinitialer: chd

  Sagsfremstilling

  Kollund Skole og Børnehus fik i januar måned et påbud fra Arbejdstilsynet om at foretage forbedringer af indeklimaet i undervisningslokalerne på første sal.

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til, om et forslag til finansieringen af forbedringerne kan godkendes.

  Kollund Skole og Børnehus har fået faglig bistand og rådgivning til at undersøge indeklimaet på hele skolen med henblik på etablering af ventilation.

  Rådgiveren konkluderer, at der snarest bør etableres ventilation, der kan betjene skolens øverste etage. Ventilationsanlægget kan med fordel placeres på gymnastiksalens loft.

  Rådgiveren konstaterer endvidere, at der på et senere tidspunkt kan blive nødvendigt at etablere ventilation på skolens øvrige etager.

  Ventilationsanlægget bør allerede nu dimensioneres, så det alene kan betjene alle etager, idet det vil være en uforholdsvis dyr løsning at skulle installere ventilationsanlæg ad to omgange.

  Bestyrelsen for Kollund Skole og Børnehus ansøger på baggrund af undersøgelsen om 1,1 mio. kr. til etablering af et ventilationsanlæg, der er dimensioneret til at kunne betjene hele skolen.

  Skole og Undervisning foreslår, at udgiften finansieres som en anlægsudgift.

  Økonomi og afledt drift

  Til etablering af ventilationsanlæg i Kollund Skole og Børnehus forventes det, at udgiften vil være i alt 1,1 mio. kr. som finansieres af institutionens driftsbudget

  Det anbefales, at projektet etableres som en anlægssag således, at servicerammen ikke påvirkes.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at der meddeles en anlægsbevilling på 1,1 mio. kr. i 2014 til ventilationsanlæg i Kollund Skole og Børnehus finansieret med en omplacering af 1,1 mio. kr. fra Kollund Skole og Børnehus’ driftsmidler, og

  at Kollund Skole og Børnehus bevilliges, at et merforbrug på 1,1 mio. kr. kan afdrages over 3 år uden straf-renter.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 02-09-2014

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/42790, Sagsinitialer: khl

  Sagsfremstilling

  Børne- og Uddannelsesudvalget orienteres i denne sag om udgiftsbehovet ved en eventuel anlægsbevilling til renovering af Bolderslev Skole.

  Bolderslev Skoles gymnastiksals- og SFO-bygnings tagkonstruktioner skal renoveres for skimmelforekomster i nær fremtid. Endvidere er der sætningsskader i SFO-bygningens gavl, hvis omfang er uafklaret.

  Børn og Skole har i den forbindelse i samarbejde med Bolderslev Skole, Bolderslev Lokalråd, idrætsforeningerne samt Kultur, Miljø & Erhvervs forvaltning udarbejdet to scenarier/ forslag til helhedsløsninger for Bolderslev Skole på dette område.

  Baggrunden for forslagene er et ønske om at komme frem til en optimal anlægs- og driftsmæssig løsning.

  Scenarie 1

  En løsning hvor gymnastiksalsbygningen bevares, SFO-bygningsafsnittet nedrives og SFO-funktionen flyttes til selve skolebygningen, hvor der foretages mindre ombygninger.

  Driftsudgiften er afhængig af anlægsbevillingen, udskydes anlægsbevillingen udskydes driftsudgiften. Set ud fra et byggeteknisk og økonomisk synspunkt er det hensigtsmæssigt at undgå en opdeling af projektet.

  Scenarie 2

  En løsning hvor både gymnastiksalsbygningen og SFO-bygningsafsnittet nedrives.

  SFO-funktionen flyttes til selve skolebygningen og der bygges en ny multisal til skolen som erstatning for gymnastiksalen.

  De to scenarier blev behandlet på mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget den 11. juni 2014.

  Udvalget besluttede, at der skulle arbejdes videre med scenarie 1.

  Økonomi og afledt drift

  Som følge af Børne- og Uddannelsesudvalgets beslutning på mødet den 11. juni 2014 har Kultur, Miljø & Erhverv, Drift og Anlæg udarbejdet kalkulationer for udgifter ved gennemførelse af scenarie 1.

  Scenarie 1 er estimeret til en samlet udgift på 2,85 mio. kr.

  Kultur, Miljø & Erhvervs driftsmidler til udvendig bygningsvedligeholdelse finansierer 0,94 mio. kr. af den samlede udgift. Den resterende finansiering på 1,91 mio. kr. skal findes via anlægsmidler.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen om størrelsen af anlægsbehovet på Bolderslev Skole tages til efterretning, og

  at anlægsønsket indgår i den samlede prioritering af anlægsønsker i forbindelse med budgetlægning 2015-2018.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 02-09-2014

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/10111, Sagsinitialer: ACF

  Sagsfremstilling

  Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede den 8. april 2014 (punkt 66), at der i 2014 skulle udarbejdes en ny fordelingsmodel gældende for 2015 for dagpleje og børneuniverserne, at fordelingsmodellen skulle tage udgangspunkt i ligestilling mellem dagpleje og universer, samt at modellen skulle sendes i høring.

  Dagtilbud har udarbejdet et udkast til en ny fordelingsmodel. Udkastet er blevet til i samarbejde med repræsentanter fra dagplejen og universerne. Samarbejdet har specielt haft fokus på at afdække områder, hvor dagpleje og universer ikke umiddelbart kan ligestilles, men kræver forskellig budgettildeling.

  Udgangspunktet i fordelingsmodellen er, at budgetterne grundlæggende skal ligestilles, da der tilstræbes samme serviceniveau blandt dagplejebørnene, uanset om de passes i dagplejen eller i universernes dagpleje, men der er nogle få områder, hvor der er forskelle, som kræver forskellig budgettildeling:

  • Pædagogisk Assistent Uddannelse (PAU)
  • Fælles Tillids Repræsentant (FTR)
  • Bygninger/husleje
  • Godkendelse og tilsyn med private børnepassere
  • (Handicappladser)

  Der henvises til en nærmere omtale af de enkelte punkter i fordelingsmodellen. Samtidig kan det oplyses, at de konkrete budgettal vil kunne aflæses i de specielle bemærkninger til de enkelte års budgetter.

  Økonomi og afledt drift

  Den samlede budgetramme til dagplejen og universernes dagpleje påvirkes ikke af, at der sker ændringer i forhold til den hidtidige fordeling – der er udelukkende tale om en ny fordeling af den bestående ramme.

  Forskellen mellem den budgetterede udgift pr. barn til et barn i dagpleje og til et dagplejebarn i et univers vil udelukkende kunne henføres til dagplejens specielle udgifter til PAU, FTR og bygningsudgifter/husleje m.v. – udgifter, som ikke eksisterer i universerne.

  I det korrigerede budget for 2014 udgør forskellen 1.304 kr. årligt pr. barn (2014-priser).

  Børn og Skole indstillede den 11. september 2014

  at udkastet til fordelingsmodel skulle sendes i høring i dagplejens og de berørte universers bestyrelser.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11. juni 2014

  Godkendt – Udkastet tilrettes med de faldne bemærkninger.

  Sagen genoptages på baggrund af endt høringsperiode.

  Høring/udtalelse

  ”Udkast til fordelingsmodel 2015” har været i høring i perioden 11. juni til 7. juli 2014 ved de berørte institutioner, som er Dagplejen, Genner Univers, Hovslund Børneunivers, og Ravsted Børneunivers.

  Der er modtaget 4 høringssvar, som vedlægges.

  En gennemgående bemærkning i høringssvarene er tilfredshed med, at budgetterne nu bliver harmoniseret. Samtidig gøres der opmærksom på, at fordelingsmodellen ikke indeholder midler til dækning af engangsomkostninger (fratrædelsesgodtgørelse og feriepenge) i forbindelse med reduktion i antallet af dagplejere som følge af faldende børnetal.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ”Udkast til fordelingsmodel 2015” godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 02-09-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/41521, Sagsinitialer: khe

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune indgår virksomhedsaftaler med alle decentrale institutioner. Virksomhedsaftalen er kernen for dialogen og samarbejdet mellem forvaltningen og institutionerne. Aftalen indeholder opgaver, mål, økonomi, aktiviteter, institutionens øvrige rammer samt dialog og opfølgningsproces.

  I Dagtilbud er det besluttet, at aftalerne fremover indgås hvert 2. år, hvor de tillige indeholder de lovpligtige evalueringer af institutionernes læreplaner.

  Til virksomhedsaftalerne kan Børne- og Uddannelsesudvalget udpege politiske indsatsområder.

  I 2014 var indsatsområderne ”inklusion og udvikling af børnefællesskaber”, og dagtilbud har bl.a.:

  · arbejdet med inkluderende miljøer i almenområdet ved hjælp af de tilførte ressourcer fra Specialkorpset.

  · deltaget i uddannelsen i Læringsmiljø og Pædagogisk analyse (LP-modellen). Uddannelsen er 3-årig og fortsætter til udgangen af 2016.

  · iværksat tiltag på baggrund af de afsatte udviklingsmidler, bl.a. i forhold til faglig opkvalificering af medarbejdere samt forældresamarbejde og forældreinddragelse.

  · deltaget i forskningsprojektet Fart på Sproget, der afsluttes ultimo 2014. De endelige resultater præsenteres i 2015.

  Aabenraa Kommunes samarbejde om inklusion med Det Nationale Rådgivningsteam er stadig under udvikling og gennemførelse, hvorfor Inklusion og udvikling af børnefællesskaber fortsat vil være et overordnet fokus for dagtilbud.

  Til at understøtte dette fokus yderligere, foreslår Dagtilbud følgende indsatsområder for 2015/16:

  · Fortsættelse af arbejdet med at udvikle børnefællesskaber, herunder forældreinvolverende tiltag

  · Styrkelse af den småbørnspædagogiske indsats (0-2-årige)

  · Øge fokus på forebyggende muligheder i daginstitutionerne

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at de foreslåede indsatsområder for 2015/16 godkendes og

  at indsatsområderne udmeldes til institutionerne i virksomhedsaftalerne for 2015/ 16.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 02-09-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/6913, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Denne sag forelægges for Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget med henblik på udvalgenes anbefaling af Byrådets godkendelse af Styringsaftale 2015. KKR Syddanmark har fremsendt Styringsaftale 2015 på det specialiserede sociale område til godkendelse i alle kommuner og regionen.

  KKR Syddanmark anbefaler alle kommuner og regionen at godkende forslaget til Styringsaftale 2015.

  Styringsaftalen for 2015 deler ambition med Udviklingsstrategien for 2015 om, at ”det specialiserede socialområde skal fastholde og udvikle det høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau”.

  Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen for de tilbud, som Styringsaftalen omfatter. Styringsaftalen sikrer, at der tages stilling til de styringsmæssige forhold ved kommunernes køb og salg af pladser samt regionens salg af pladser.

  Styringsaftalen fastlægger reglerne mellem købere og sælgere på det specialiserede socialområde hvad angår bl.a.:

  - angivelse af hvilke tilbud der er omfattet af aftalen

  - aftaler om takster, prisstruktur

  - aftaler om oprettelse og lukning af tilbud, herunder finansiering og frister for afregning.

  Om styring af udgifterne er det konkret aftalt, at de samlede udgifter på det specialiserede socialområde i Syddanmark skal falde, minimum fastholdes i forhold til 2014 i alle kommuner og regionen. Dette skal ske ved at sætte fokus på udvikling af nye og mere effektfulde tilbud til borgeren samt øget effektivitet. I 2015 vil Socialdirektørkredsen analysere udvalgte udgiftsområder, der er i risiko for at stige enten som følge af demografi eller pres på kvaliteten. Hvis områder tegner til at udvikle sig bekymrende, vil dette forsøges imødegået i fællesskab.

  Det fremgår nu af Styringsaftalen, at selvejende institutioner med driftsaftale med kommuner/region er omfattet af styringsaftalen.

  Høring/udtalelse

  Ved høring i Handicaprådet den 18. august 2014 er Styringsaftale for 2015 taget til efterretning.

  Indstilling

  Social & Sundhed og Børn og Skole indstiller,
  at Styringsaftale 2015 godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 02-09-2014

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/16828, Sagsinitialer: mme

  Sagsfremstilling

  Med denne sag skal Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget drøfte en henvendelse fra TUBA om øgning af kommunens støtte til organisationen. I forbindelse hermed orienteres udvalgene om projektet ”Den familieorienterede alkoholbehandling”.

  TUBA er en organisation, der tilbyder rådgivning og terapi for unge, der er børn af alkoholmisbrugere. Målgruppen er børn og unge mellem 14 og 35 år.

  TUBA har i foråret henvendt sig til kommunen og forespurgt om muligheden for at indgå en ny partnerskabsaftale, der indebærer, at kommunen øger støtten til organisationen. TUBA påpeger i henvendelsen, at organisationen fra 2015 og frem mister statslig støtte. Det er derfor en forudsætning for en videreførelse af TUBA i Aabenraa Kommune, at kommunen øger støtten til organisationen.

  Aabenraa Kommune gennemfører i 2012-14 et pilotprojekt under titlen: ”Den familieorienterede alkoholbehandling”. Projektet har både fokus på alkoholmisbrugere og pårørende og har derfor en sammenfaldende målgruppe som TUBA.

  På mødet orienteres yderligere om de to tilbud.

  I forbindelse med budgetlægningen skal der tages stilling en eventuel videreførelse af tilbuddene. Med denne dagsorden indledes udvalgets drøftelse heraf.

  Økonomi og afledt drift

  Det tidligere Børne- og Familieudvalg besluttede den 9. maj 2012 at støtte TUBA med et årligt beløb på 0,130 mio. kr. med virkning fra og med 2013. Det blev forudsat, at det tidligere Socialudvalg skulle bidrage med halvdelen af beløbet.

  Det bemærkes endvidere, at der i forbindelse med budgetlægningen for 2014 – 2017 blev fremsendt et ønske fra TUBA om et årligt tilskud, udover de 0,130 mio. kr., på 0,300 mio. kr. årligt i 2014 og 2015. Ønsket blev ikke imødekommet.

  Indstilling

  Social & Sundhed og Børn og Skole indstiller,

  at henvendelsen fra TUBA drøftes og

  at orienteringen om ”Den familieorienterede alkoholbehandling” tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 19-06-2014

  1. at: Drøftet.
  2. at: Taget til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 02-09-2014

  1. at drøftet. Det anbefales, at sagen tages op i § 17, stk. 4 udvalget - Forebyggelse og Misbrug.

  2. at taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/32999, Sagsinitialer: lhen

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Børne- og Uddannelsesudvalget om status på arbejdet med delelementer i folkeskolereformen på skolerne i Aabenraa Kommune. Udvalget skal også beslutte, hvornår det næste dialogmøde med skolebestyrelserne skal finde sted.

  Med udgangspunkt i de vedtagne principper vedrørende reformen i Aabenraa Kommune har skolerne selv beskrevet og i gang sat arbejdet med reformen, her gives en orientering om status på 4 hovedemner:

  Faglig fordybelse/Lektiecafe

  Den nye, længere og varierede skoledag giver ekstra tid til faglig fordybelse, hvor alle elever får faglige udfordringer eller hjælp i løbet af skoledagen. Den faglige fordybelse og lektiehjælpen skal målrettes både de fagligt stærke og de fagligt mindre stærke elever, så alle lærer mere.

  Skolerne har generelt stor tilslutning til området. Timerne læses de fleste steder af lærere eller pædagoger. Pædagoger deltager oftest i indskolingen.

  Den åbne skole

  Skolerne skal i højere grad åbne sig over for det omgivende samfund ved at inddrage lokale idrætsforeninger, musik- og billedskoler, museer eller andre lokale foreninger. Samarbejdet skal bidrage til, at eleverne lærer mere og styrker deres kendskab til foreningsliv og samfund.

  Bevægelse

  Motion og bevægelse styrker motivation, læring og sundhed. Med reformen bliver motion og bevægelse integreret i alle elevers skoledag.

  Længere skoledag

  Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag.

  Ifølge procesplanen skal det næste dialogmøde mellem Børne- og Uddannelsesudvalget, skolebestyrelserne og skolelederne afholdes i efteråret 2014.

  Skole og Undervisning foreslår at mødet afholdes den 11. eller den 25. november.

  Skolernes tilbagemeldinger til Skole og Undervisning er samlet i bilaget ”Skoleåret 2014 – 2015 – samlede bilag fra skolerne” til eventuel videre fordybelse.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at dialogmødet afholdes den 11. eller den 25 november  og

  at orienteringen om skolereformen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 02-09-2014

  1. at dialogmødet afholdes den 11. november 2014,

  2. at taget til efterretning

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/15979, Sagsinitialer: cpaa

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Udvalget om tilgangen til inklusionsopgaven i Skole og Undervisning.

  Økonomien på specialområdet i Skole og Undervisning er en visitationsøkonomimodel, hvor ressourcerne er udlagt til skolerne efter en socioøkonomisk fordeling. Efterfølgende tilbagefører den enkelte skole ressourcer for de børn, der frekventerer et visiteret skoletilbud.

  Visitationsøkonomien blev indført pr. 1. januar 2012 og indfaset over en treårig periode, således at modellen er fuldt indfaset i 2014.

  Visitationstaksten har udviklet sig således:

  2012: 50.000 kr. pr. år

  2013: 100.000 kr. pr. år

  2014: 150.000 kr. pr. år

  Økonomien på skoleområdets almene og specielle område er at betragte som ”forbundne kar”. Det betyder, at når den overordnede ramme fastholdes kan ressourcerne bevæge sig mellem de to områder.

  I henhold til intentionerne i SUND OPVÆKST skal løsningerne etableres så tæt på almenområdet som muligt. Der skal etableres løsninger, der er så lidt indgribende for børnene som muligt.

  I praksis giver ovenstående mulighed for, at ”ressourcerne kan følge opgaven”, når der skal etableres udviklende løsninger for de enkelte børn og unge.

  Decentralt kan skolen – inden barnet/den unge visiteres – anvende visitationstaksten til løsninger på skolen, der målretter sig barnets/den unges behov.

  Hvis skolen vælger at visitere barnet/den unge, kan visitationsudvalget i samarbejde med forældrene, skolen og PPR etablere løsninger, hvor ressourcen i praksis kommer til at følge opgaven. Eksempler herpå kan være følgende:

  • Et ungt menneske i særlige udfordringer har været på efterskole i 9. og 10. klasse. Der eksisterer fortsat en række udviklingsområder i forhold til uddannelsesparathed, som et år ekstra på efterskole ville kunne give. Ressourcen – som skulle have været anvendt på det ekstra år internt i kommunen – kan anvendes som tilskud til forældrebetalingen til et ekstra år på efterskolen, således at vedkommende kan påbegynde en ungdomsuddannelse efter et år ekstra på efterskolen.
  • En elev i særlige udfordringer ville skulle visiteres til en specialforanstaltning i kommunen. I processen viser det sig, at det udviklende læringsmiljø kan etableres på en lille fri grundskole. Her kan skolen ”nøjes” med at betale forældrebetalingen til friskolen, frem for visitationstaksten.
  • Et ungt menneske i særlige udfordringer trives ikke sin familie og ej heller på skolen. Anbringelsesgrundlaget betinger ikke en anbringelse i Børn og Familie. Det er i samarbejde med PPR vurderet, at et år på kostskole vil være udviklende for det unge menneske. Her ”betaler” skolen, ved forvaltningens mellemkomst, halvdelen af visitationstaksten som tilskud til forældrenes relativt høje egenbetaling til kostskolen.
  • En elev i særlige udfordringer kan ikke bringes ind i et udviklende læringsmiljø på den store distriktsskole. Den mindre naboskole kan etablere det udviklende læringsmiljø for eleven – der er behov for særlig støtte i en overgang. Den store skole finansierer støtten i en periode. Alternativet for den store skole ville være en visiteret foranstaltning længere væk fra det almene.

  Forældrene, skolerne, PPR og Skole og Undervisning udvikler i et samarbejde fleksible løsninger for de enkelte børn og unge, hvor ”ressourcen følger opgaven”. Der hersker stor tilfredshed med de enkelte løsninger. Løsningerne lever op til intensionerne i SUND OPVÆKST i forhold til, at løsninger skal etableres så tæt på det almene miljø som muligt.

  Visitationsøkonomien har muliggjort en udviklingsretning, hvor fleksible løsninger kan etableres med stort udviklingspotentiale og en høj grad af tilfredshed for de involverede parter.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 02-09-2014

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/16480, Sagsinitialer: chd

  Sagsfremstilling

  Udvalget bliver i denne sag orienteret om status på forsøg med holddeling på Hærvejsskolen.

  Byrådet besluttede på sit møde den 30. april 2014 at søge ministeriet om dispensation fra Folkeskolelovens bestemmelser om klassedannelse på 7. – 9. årgang. Eleverne ville i stedet ville blive inddelt i hold både på tværs af årgangene og på de enkelte årgange. Skolen ønskede, at al fagdelt undervisning kunne gennemføres med udgangspunkt i, at eleverne ville være opdelt i hold.

  Undervisningsministeriet har nu givet afslag på ansøgningen.

  Begrundelsen for afslaget er, at der med folkeskolereformen er gjort op med, hvordan holddannelse skal være reguleret. Eleverne inddeles i klasser og en væsentlig del af den fagdelte undervisning skal tage udgangspunkt i de enkelte klasser.

  Som konsekvens heraf foretager Hærvejsskolen en klassedannelse af eleverne på 7. – 9. årgang efter Folkeskolelovens bestemmelser.

  En væsentlig del af den fagdelte undervisning vil tage udgangspunkt i de enkelte klasser.  Der vil dog stadigvæk være mulighed for at danne hold under afviklingen af de forskellige undervisningsforløb, hvis det er hensigtsmæssigt.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 02-09-2014

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/2951, Sagsinitialer: pla

  Sagsfremstilling

  Dagtilbud har udarbejdet en oversigt over antallet af indskrevne børn pr. 30. juni 2014 fordelt på kommunens skoledistrikter.

  Oversigten omfatter børn i:

  • Kommunal dagpleje
  • Vuggestuer
  • Småbørnspladser
  • Børnehaver
  • Private institutioner - småbørnspladser
  • Private institutioner - børnehavepladser
  • Private børnepassere

  Oversigten viser endvidere de tilsvarende tal pr. 31. december 2013 i ().

  Desuden vedlægges oversigt over fødsler i 2014.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 02-09-2014

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/51051, Sagsinitialer: ACF

  Sagsfremstilling

  Privatinstitutionen Smilehullet, Hjordkær Idræt og Naturhus, Kirkegade 5, 6230 Rødekro, er pr. 1. april 2013 godkendt til 14 børn i alderen 0-2 år samt 60 børn i alderen 3-5 år.

  Privatinstitutionen er, efter ansøgning fra bestyrelsen, nu godkendt til yderligere 6 børn i alderen 0-2 år og 6 børn i alderen 3-5 år.

  Godkendelsen er trådt i kraft 1. august 2014.  

  Lovgrundlag

  Dagtilbudslovens § 19, stk. 5 og § 20.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 02-09-2014

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/19580, Sagsinitialer: ASK

  Sagsfremstilling

  Privatinstitutionen Børnehuset Evigglad, Kresten Philipsensvej 1, 6200 Aabenraa, er godkendt som privatinstitution. Godkendelsen er trådt i kraft den 1. august 2014.

  Børnehuset Evigglad blev godkendt til 20 børn i alderen 0-2 år og 35 børn i alderen 3-5 år.

  Lovgrundlag

  Dagtilbudslovens § 19, stk. 5 og § 20.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at  orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 02-09-2014

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/10784, Sagsinitialer: ACF

  Sagsfremstilling

  Bestyrelsen for Børnehuset Rødekro har besluttet at lukke afdeling Grankoglen, Grønningen 4, Rødekro. Lukningen sker pr. 30. august 2014.

  Beslutningen om at lukke Grankoglen sker for at tilpasse kapaciteten på grund af faldende børnetal.

  Børnene er tilbudt pasning i Børnehuset Rødekros to andre afdelinger, Solsikken, Løkkegårdsvej 52, Rødekro og Rødekro Danske Børnehave, Østergade 40, Rødekro.

  Forvaltningen arbejder med løsningsforlag i forhold til den fremtidige anvendelse af bygningen Grønningen 4, Rødekro.

  Økonomi og afledt drift

  Budgettet til Grankoglen består af:

  · kronebeløb pr. barn

  · driftsudgifter til bygningen

  Ved en lukning af Grankoglen vil kronebeløbet pr. barn følge barnet, hvilket betyder at budgettet til denne del af budgettet ikke ændres. Mht. driftsudgifterne til bygningen afventes en beslutning om hvad der skal ske med bygningen fremadrettet.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 02-09-2014

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/40970, Sagsinitialer: ACF

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 27. juni 2012 et samlet strukturoplæg for 0 – 5 års området, herunder at ”bestyrelserne for Hjelmrode Børnehave og Børneviften opfordres til at sammenlægge de 2 institutioner, når Hjelmrodebygningen ikke længere anvendes til SFO fra 2014, og at der udarbejdes oplæg til, hvordan den sammenlagte institution kan udvides til også at omfatte en integreret støtte-/specialgruppe”.

  FDDB har den 21. august 2014 skrevet til Børne- og Uddannelsesudvalget vedr. en afklaring af bl.a. de bygningsmæssige forhold.

  Der vil på mødet blive givet en orientering om status på projektet.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 02-09-2014

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/16756, Sagsinitialer: chd

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om resultatet af rengøringsudbuddet på skole- og dagtilbudsområdet, der blev offentliggjort den 10. juni 2014.

  Følgende firmaer overtager med virkning fra den 1. september 2014 rengøringen på følgende skoler og institutioner:

  DANREN A/S - Bogdol Gebäude-management GmbH

  Bylderup Skole

  Absolut Rengøring A/S

  Løjt Skole

  Forenede Service A/S

  Bolderslev Skole

  Varnæs Skole

  Kliplev Skole

  Tinglev Skole

  Stubbæk Skole

  Høje Kolstrup Skole

  Felsted Skole

  Fjordskolen

  Ravsted Børneunivers

  Børnehuset Bakkebo

  Hjelmrode Børnehave

  Ved indsigelsesfristens udløb var der ikke indkommet indsigelser vedrørende processen.

  Økonomi og afledt drift

  Den samlede besparelse ved udbuddet er 2,62 mio. kr.

  75 % af besparelsen trækkes ved institutionerne i alt 1,965 mio. kr.

  I forbindelse med budgetlægning er der indarbejdet en besparelse på 0,88 mio. kr.

  Yderligere besparelse udgør herefter 1,085 mio. kr.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 02-09-2014

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/49, Sagsinitialer: bhh

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 02-09-2014

  -