Beslutningsprotokol

onsdag den 1. oktober 2014 kl. 15:30

Mødested: Aktivitetsrum 2+3, Borgerhuset, Tinglev
Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalg
Medlemmer: Kirsten Nørgård Christensen, Dorte Soll, Eivind Underbjerg Hansen, Gert Nordklitgaard, Kaare Solhøj Dahle, Karina Tietje Rogat, Kurt Andresen
Bemærkninger: Afbud: Karina T. Rogat

Mødet sluttede kl. 17.45
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/47, Sagsinitialer: bhh

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 01-10-2014

  -

  Afbud: Karina T. Rogat

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/44211, Sagsinitialer: khl

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om igangværende og kommende byggeprojekter på skoleområdet.

  Kongehøjskolen

  Ildspåsættelsen på 1. sal i den nye mellemtrinsbygning på Tøndervej medførte så store røg- og sodskader, at det ikke er muligt at færdiggøre byggeriet i henhold til tidsplanen.

  Der pågår (uge 37-38) en afdækning af røg- og sodskadernes reelle omfang, bl.a. har det været nødvendigt at foretage en del nedbrydning af allerede færdiggjorte konstruktioner, installationer mm.

  Når denne afdækning er foretaget, vil det være muligt at fastlægge en nøjagtig revideret detailtidsplan for byggeriet indtil færdiggørelsen.

  Denne tidsplan forventes udarbejdet i løbet af uge 39 (inden fredag den 26. september 2014).

  Byggeriet til indskolingsafdelingen på Dr. Margrethes Vej-afdelingerne forløber planmæssigt, således at byggeriet kan afleveres 3. oktober 2014.

  Efter mangelgennemgangene og afleveringsforretningen den 2. - 3. oktober 2014, hvor byggeriet formelt overdrages til Aabenraa Kommune, vil mangeludbedringerne blive udført af entreprenørerne.

  Kongehøjskolen kan herefter ibrugtage og indrette lokalerne fra den 20. oktober 2014 og påbegynde undervisning og SFO for indskolingen den 3. november 2014.

  Høje Kolstrup Skole

  De nye undervisnings- og fælleslokaler er taget i brug af skolen i henhold til tidsplanen.

  Mangeludbedringerne konstateret ved afleveringsforretningen er udført, og byggeregnskabet afsluttes i løbet af oktober, når nogle mindre bygherreleverancer er afsluttet (EDB).

  Lyreskovskolen

  Hovedterminerne i tidsplanen for Lyreskovskolen er fortsat som følger:

  Godkendelse af lokalplanen i Byrådet

  18. dec. 2013

  Udbud af fagentrepriserne

  22. jan. 2014

  Licitation på fagentrepriserne

  26. feb. 2014

  Opstart af byggeriet (1. spadestik)

  11. april 2014

  Rejsegilde

  3. okt. 2014

  Aflevering af byggeriet

  15. juni 2015

  Ibrugtagning af byggeriet

  11. aug.2015

  Byggeriet forløber planmæssigt i overensstemmelse med detailtidsplanerne.

  Stubbæk Skole - nyt overbygningsafsnit

  Byggeregnskabet afsluttes september/oktober 2014.

  Hærvejsskolen

  Analysen af behovet for anlægsmidler til Hærvejsskolen er udarbejdet og blev taget til efterretning på mødet i Skole- og Dagtilbudsudvalget den 26. november 2013.

  Sagen blev herefter taget til efterretning på mødet i Økonomiudvalget den 10. december 2013.

  Tinglev Skole - nyt indskolingsafsnit

  Der er iværksat yderligere målinger for at sikre, at det akustiske indeklima i den nye bygning opfylder de lovmæssige krav.

  Når dette er klarlagt og eventuelt udbedret, vil byggeregnskabet blive afsluttet september/oktober 2014.

  Bylderup Skole – nyt pædagogisk læringscenter

  Projektet, tidsplanen og byggeansøgningen omkring indretning af læringscenteret ved skolens fællesrum er fortsat under udarbejdelse.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 01-10-2014

  Taget til efterretning.

  Afbud: Karina T. Rogat

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/27419, Sagsinitialer: HJS

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om aktivitetstal for PPR for skoleåret 2013/14 og om udviklingstendenser for børn og unge med særlige behov. Der henvises til talmaterialet i bilaget.

  Generelt er PPRs aktiviteter præget af 2 tendenser

  · Tidligere indsats

  · Indsats tæt på børnenes hverdag

  Indstillinger

  Der har været 574 indstillinger til PPR i løbet af skoleåret.

  På skoleområdet har tallet ligget stabilt i de senere år, mens tallet på småbørnsområdet er faldet efter en konstant stigning gennem årene. Siden 2007/08 er andelen af indstillede småbørn vokset fra 17 % til 50 %.

  Forvaltningsmæssigt og på PPR er der større fokus på småbørnsområdet og samtidig har administrative og institutionelle omlægninger på området betydet flere indstillinger til PPR.

  Der indstilles stadig flere drenge (ca. 61 %) end piger (39 %).

  Mønsteret af indstillingsårsager (hvad man indstilles for) svarer til mønsteret fra tidligere år.

  Åbne rådgivninger og konsultationer – ikke indstillede

  Åbne rådgivninger og konsultationer er rådgivende samtaler til forældre (åben rådgivning) eller fagpersonale (konsultationer) ift. børn, der ikke er indstillede til PPR. De har med andre ord ikke en ”sag” på PPR.

  Efterhånden som disse aktiviteter er sat i system på skoler og i institutioner, er de i stærkt stigende grad blevet brugt af forældre og fagpersoner.

  Skønsmæssigt rådgiver PPR på denne måde ift. et antal børn og unge, der er dobbelt så stort som antallet af indstillede.

  På denne måde er PPRs aktiviteter kommet endnu tættere på børnene og de nære voksne.

  Særlige tilbud til grupper

  Der har i løbet af året været afviklet særlige forløb for grupper af børn med stammen, samt grupper af børn med angst (Cool Kids) og deres forældre.

  Kompetenceudvikling
  Ud over de nævnte aktiviteter, udfører PPR – alene eller i samarbejde med andre aktører - en hel række kompetenceudviklingsaktiviteter for andre børne- ungemedarbejdere:

  · Kursuskatalog med en bred vifte af kursustilbud

  · LP understøttelse i dagtilbuds- og skoleafdelingen

  · Aktionslæringsforløb for medarbejdere og ledere

  · Skræddersyede kursusforløb for andre afdelinger, institutioner og skoler

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 01-10-2014

  Taget til efterretning.

  Afbud: Karina T. Rogat

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/6973, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Der er lavet budgetopfølgning på Børne- og Uddannelsesudvalgets område pr. 31. august 2014.

  Opgørelsen viser udvalgets forventede resultat pr. 31. december 2014.

  Opgørelsen indeholder en vurdering af regnskabsresultatet på de aftalestyrede enheder ud fra forbruget på nuværende tidspunkt. Mer- eller mindreforbrug på det aftalestyrede område (institutioner) overføres til 2015.

  I forbindelse med budgetkontrollen pr. 30. september bliver udvalgets budget reguleret for mer- og mindreindskrivninger i daginstitutioner og SFO.

  Opfølgningen viser, at det på nuværende tidspunkt ikke ser ud til at være problemer med at overholde budgettet i 2014.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at budgetopfølgningen pr. 31. august 2014 tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 01-10-2014

  Taget til efterretning.

  Afbud: Karina T. Rogat

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/7186, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  FDDB (Foreningen De Danske Børneinstitutioner) og Løjt Børnehus har sendt et brev den 2. september 2014 til Børne- og Uddannelsesudvalget, hvor de anmoder om en genbehandling af sagen vedr. ansøgning om forlængelse af afviklingsplan (punkt 146 den 12. august 2014).

  Løjt Børnehus ønsker at opføre et krybbe-/ barnevognsrum i forbindelse med udvidelse af antal småbørnspladser. Sagen omkring finansiering af dette har tidligere været behandlet tre gange i udvalget.

  • Den 12. november 2013 (pkt. 203)
  • Den 8. april 2014 (pkt. 78)
  • Den 12. august 2014 (pkt. 146)

  Udvalgsbehandlet

  pkt. 203, 12.11. 2013

  pkt. 78, 8.4. 2014

  pkt. 146, 12.8. 2014

  Forventet anlægssum

       290.000

       290.000

       402.000

  Finansiering anlægspulje til småbørnspladser

        190.000

        240.000

        240.000

  Egenfinansiering Løjt Børnehus

        100.000

         50.000

        162.000

  Beslutningen den 12. august 2014 var, at projektet skulle tilpasses en byggeudgift på 290.000 kr., og at anlægspuljen til oprettelse af småbørnspladser finansierer 240.000 kr. heraf.

  Finansiering af krybbe-/ barnevognsrummet sker således af anlægsmidler afsat til oprettelse af småbørnsgrupper og institutionens driftsmidler.
  Institutionens andel af finansieringen bliver således konverteret til anlægsmidler, og anlægsmidler er ikke omfattet af dialogbaseret aftalestyring.

  I det fremsendte brev anmoder Løjt Børnehus og FDDB om en godkendelse af, at bevillingen kan overføres til 2015 hvis byggeriet ikke kan igangsættes i 2014.
  Da der er tale om anlægsmidler, er det Økonomiudvalget der har kompetencen til at beslutte, om uforbrugte midler skal overføres til næste år. Dette sker i forbindelse med regnskabsafslutningen primo 2015.

  Ifølge Dialogbaseret aftalestyring skal en institution afvikle hele merforbruget for at opfylde en afviklingsplan. Løjt Børnehus har en afviklingsplan som ifølge planen betyder, at institutionen ultimo 2014 skal have et regnskab i balance.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at Børne- og Uddannelsesudvalgets beslutning vedr. Løjt Børnehus den 12. august 2014 (pkt. 146) fastholdes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 01-10-2014

  Gert Nordklitgaard stillede forslag om, at der gives en anlægsbevilling på 402.000 kr., der finansieres af 240.000 kr. fra den allerede frigivne anlægspulje til småbørnspladser og 162.000 kr. af Løjt Børnehus´ driftsmidler, således at institutionens afviklingsplan forlænges med 1 år til og med 2015, og sagen dermed sendes til Økonomiudvalget.


  For stemte Gert Nordklitgaard (Ø), Kurt Andresen (S) og Dorte Soll (A). Imod stemte Kirsten Nørgård Christensen (V), Eivind Underbjerg Hansen (V) og Kaare Solhøj Dahle (O).

  Gert Nordklitgaard begærede sagen i byrådet.

  Afbud: Karina T. Rogat

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/16501, Sagsinitialer: chd

  Sagsfremstilling

  Udvalget besluttede på sit møde den 2. september 2014 at sende et forslag om ændrede moduler i SFO 1 til høring blandt skolerne. Udvalget skal i denne sag beslutte, om den foreslåede ændring af modulerne i SFO skal udsættes.

  Skolerne har givet høringssvar på et forslag om, at der med virkning fra 1. januar 2015 skal indføres et heltids- og et halvtidsmodul i SFO. Halvtidsmodulet kan anvendes, hvor der er behov inklusiv morgenåbning.

  Høring/udtalelse

  Blandt de 16 indkomne høringssvar er der enighed om, at skolerne skal kunne tilbyde en heltidsplads i SFO, enten som en fortsættelse af den nuværende ordning med tilkøb af et morgenmodul til en eftermiddagsplads eller - som foreslået - et heltidsmodul, der kan anvendes i hele SFO-ens åbningstid.

  5 skoler ønsker, at det ud over heltidsmodulet også bliver muligt at tilbyde et deltidsmodul som foreslået. Der gøres dog opmærksom på, at det er vanskeligt at udtale sig til et ændringsforslag, når der ikke er en konsekvensberegning.

  5 skoler ser deltidsmodulet som en mulighed for at imødekomme forældrene behov, men udtrykker betænkeligheder ved at indføre det.

  Betænkelighederne går blandt andet på:

  • Der er usikkerhed omkring økonomien. Der er ikke udarbejdet beregninger på virkningen af indførelsen af et deltidsmodul, men det forudses, at skolerne vil få færre midler til at drive SFO-en. Dette vil både gå ud over kvaliteten i SFO-en og det øgede samarbejde mellem lærerne og pædagoger, som skolereformen lægger op til. Der efterlyses beregning på takst og virkning i tildelingen til skolerne.
  • Modulet vil være svært at administrere og vil kræve en præcisering af, hvordan det kan benyttes og frister for, hvornår SFO-en skal have besked fra forældrene om mødetider.
  • Der er bekymring for, om flere børn vil være alene om eftermiddagen

  6 skoler ønsker, at den nuværende ordning fortsætter.

  4 skoler foreslår, at eventuelle ændringer bør først gennemføres når virkningerne af den længere skoledag er kendte.

  På baggrund af høringssvarene anbefaler Skole og Undervisning, at forslaget revurderes i foråret 2015 og at en eventuel ændring af modulerne i SFO udsættes til august 2015.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at der ikke foretages ændringer nu, og

  at sagen genoptages i foråret 2015.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 01-10-2014

  Godkendt.

  Afbud: Karina T. Rogat

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/12239, Sagsinitialer: chd

  Sagsfremstilling

  Elevtallet i kommunens folkeskoler pr. 5. september 2014 fremlægges til orientering.

  I alt er der 6151 elever i folkeskolerne. Heraf er 270 elever i Ung Aabenraa og 217 elever på Fjordskolen.

  • Af de 270 elever på Ung Aabenraa er de 46 bosiddende i andre kommuner
  • Af de 217 elever på Fjordskolen er de 65 bosiddende i andre kommuner

  På samme tidspunkt i 2013 var der 6265 elever i folkeskolerne. Heraf var 246 elever i 10. Aabenraa og 216 var elever i Fjordskolen.

  • Af de 246 elever på 10. Aabenraa var 20 bosiddende i andre kommuner
  • Af de 216 elever på Fjordskolen var 67 elever bosiddende i andre kommuner

  Det samlede elevtal i Aabenraa Kommune er faldet med 113 elever, hvilket svarer til 1,8 % i forhold til elevtallet den 5. september 2013. Det største procentvise fald i elevtallet er på Bolderslev Skole, hvor elevtallet er faldet med 14 %.

  Tabel over elevtalsudviklingen i de sidste tre skoleår.

  2014

  2013

  2012

  Ændring fra 2013 til 2014

  Bolderslev Skole

  111

  129

  134

  -18

  -14 %

  Bylderup Skole

  250

  268

  287

  -18

  -7 %

  Felsted Skole

  334

  343

  331

  -9

  -3 %

  Fjordskolen*

  217

  216

  222

  -1

  0 %

  Genner Skole

  89

  84

  89

  5

  6 %

  Hellevad Børnehus

  88

  83

  78

  6

  7 %

  Hjordkær Skole

  305

  309

  306

  -4

  -1 %

  Hovslund BU.

  100

  109

  111

  -9

  -8 %

  Hærvejsskolen

  761

  790

  780

  -29

  -4 %

  Høje Kolstrup

  383

  386

  366

  -3

  -1 %

  Kliplev Skole

  154

  150

  153

  4

  3 %

  Kollund Skole

  135

  147

  141

  -12

  -8 %

  Kongehøjskolen

  828

  845

  878

  -17

  -2 %

  Lyreskovskolen

  627

  686

  717

  -59

  -9 %

  Løjt Kirkeby Skole

  521

  525

  548

  -4

  -1 %

  Ravsted BU.

  81

  88

  90

  -7

  -8 %

  Stubbæk Skole

  355

  353

  350

  2

  1 %

  Tinglev Skole

  397

  364

  397

  33

  9 %

  Varnæs Skole

  145

  144

  145

  1

  1 %

  10. Aabenraa**

  270

  246

  302

  24

  10 %

  I alt

  6152

  6265

  6425

  -113

  -1,8 %

  Heraf fra andre kommuner

  *Fjordskolen

  65

  67

  71

  **10. Aabenraa

  46

  20

  34

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,
  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 01-10-2014

  Taget til efterretning.

  Afbud: Karina T. Rogat

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/25422, Sagsinitialer: kmen

  Sagsfremstilling

  Den nye pædagoguddannelse trådte i kraft i sommeren 2014. Formålet med den nye uddannelse er, at den studerende erhverver sig professionsrelevante kompetencer, viden og færdigheder til selvstændigt og i samarbejde at udøve, udvikle og formidle lærings-, udviklings- og omsorgsopgaver i et samfundsmæssigt perspektiv.

  Reformen skal styrke pædagoguddannelsen på 4 områder:

  · Højne faglighed og kvalitet

  · Handlekompetencer og bedre sammenhæng til praksis

  · Øget specialisering med mere arbejdsrelevans

  · Styrke professionelle kompetencer

  Den 4 årige pædagoguddannelse bliver fremadrettet opbygget af moduler, som skaber rammer for mere tværfaglighed og internationalisering på uddannelsen.

  Uddannelsen stiller ændrede krav til praktikvejlederne i institutionerne, der fremover skal deltage i eksamen sammen med lærer og censor ved afslutning af den studerendes praktik.

  Samtidig bliver uddannelsen opdelt i følgende 3 specialiseringsretninger: Dagtilbud, Skole/fritid og Special/socialområdet. De studerende vælger en af specialiseringerne efter fællesdelen (1 år og 7 uger) og følger den resten af uddannelsen.

  Dimensionering af lønnede praktikpladser, som kommunen skal stille til rådighed ved den nye uddannelse, er baseret på den nuværende fordeling af pædagoger på arbejdsmarkedet. Fordelingen er i størrelsesordenen:

  · 44 % på dagtilbud

  · 16 % på skole/fritid

  · 40 % på special/socialområdet

  Samtidig er der lavet en ny dimensionering af kommunernes forpligtigelse til at stille praktikpladser til rådighed. Fra sommeren 2014 er det alene befolkningstallet, der er afgørende for, hvor mange praktikpladser de enkelte kommuner skal stille til rådighed.

  Disse ændringer giver udfordringer i form af et væsentligt højere antal studerende i lønnet praktik indenfor dagtilbudsområdet. Udfordringerne er endnu større i overgangsperioden i 2015, hvor den gamle uddannelse udfases.

  Praktikudvalget under dagtilbud arbejder sammen med institutionslederne på at udvikle en ny model for økonomisk finansiering og fordeling af de lønnede studerende.

  Økonomi og afledt drift

  I budget 2015 er der afsat 1,468 mio. kr. til udgifter til pædagoguddannelsen. I 2014 var dette budget samlet i en fælles pulje på dagtilbudsområdet, men på ledermødet for daginstitutionsledere den 16. september 2014 blev det besluttet, at midlerne i 2015 skulle fordeles på institutionerne efter børnetal.

  Fra 2015 er det således daginstitutionerne selv der afholder alle udgifter til pædagogstuderende.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 01-10-2014

  Taget til efterretning.

  Afbud: Karina T. Rogat

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/42264, Sagsinitialer: kmen

  Sagsfremstilling

  Den Pædagogiske Assistent Uddannelse (PAU) er en erhvervsfaglig uddannelse og varer 2 år og 3½ måned. Der arbejdes p.t. på at kvalificere uddannelsen som en del af aftalen om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser.

  Uddannelsen er målrettet praktisk-pædagogisk arbejde med børn, unge og voksne indenfor dagtilbud, skoler og det sociale område.

  I uddannelsen indgår to praktikforløb á 26 uger.

  Eleverne er ansat i kommunen, der stiller praktikpladser til rådighed og koordinerer praktikken.

  De pædagogiske assistentelever administreres i dagtilbudsafdelingen under Børn og Skoleforvaltningen.

  I Aabenraa Kommune er det Social- og Sundhedsskolen Syd (SOSU), der varetager den teoretiske del af uddannelsen og kommunen har et tæt samarbejde med skolen omkring optagelse, ansættelse og uddannelse af eleverne.

  Dimensioneringen for Aabenraa Kommune er 19 elever om året fordelt på 2 årlige ansættelsesrunder (jan./aug.).

  I gennemsnit er der i Aabenraa Kommune ansat ca. 45 pædagogiske assistentelever heraf er 6-8 voksenelever over 25 år.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 01-10-2014

  Taget til efterretning.

  Afbud: Karina T. Rogat

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/49, Sagsinitialer: bhh

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 01-10-2014

  -

  Afbud: Karina T. Rogat