Beslutningsprotokol

tirsdag den 11. november 2014 kl. 15:30

Mødested: Loungen, Rådhuset
Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalg
Medlemmer: Kirsten Nørgård Christensen, Dorte Soll, Eivind Underbjerg Hansen, Gert Nordklitgaard, Kaare Solhøj Dahle, Karina Tietje Rogat, Kurt Andresen
Bemærkninger: Mødet sluttede kl. 18.15
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/47, Sagsinitialer: bhh

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-11-2014

  Mødet den 25. november 2014 er aflyst.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/44211, Sagsinitialer: khl

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om igangværende og kommende byggeprojekter på skoleområdet.

  Kongehøjskolen

  Byggeriet til indskolingsafdelingen og Kongehøjskolens SFO 1 på Dr. Margrethes Vej tages i brug den 3. november 2014.

  Ildspåsættelsen og de efterfølgende rengørings- og udbedringsarbejder har medført, at den nye mellemtrinsbygning på Tøndervej først kan være klar til ibrugtagning den 2. februar 2015.

  Ombygningen og renoveringen af Kongehøjskolens fagfløj er afsluttet, men da mellemtrinnets elever for øjeblikket undervises i de bygningsafsnit, der skal huse overbygningen, vil fagfløjen ikke skulle tages i brug før eleverne i overbygningen kan flyttes fra Ladegårdsvej 15 til Kongehøjskolen på Tøndervej.

  Andelen af uforudsete udgifter i projektets anlægsbudget er steget uforholdsmæssigt i løbet af oktober måned, hvilket har medført, at Kultur, Miljø og Erhverv har udarbejdet en budgetbemærkning pr. 14. oktober 2014. I bemærkningen tages der forbehold for, at anlægsbudgettet kan overholdes, men at der arbejdes på at belyse situationen yderligere.

  Kongehøjskolen er for øjeblikket ved at planlægge et indvielsesarrangement i marts 2015.

  Høje Kolstrup Skole

  De nye undervisnings- og fælleslokaler er taget i brug af skolen i henhold til tidsplanen.

  Den 24. oktober 2014 blev der afholdt et indvielsesarrangement i den nye tilbygning.

  Byggeregnskabet afsluttes snarest.

  Lyreskovskolen

  Hovedterminerne i tidsplanen for Lyreskovskolen er fortsat som følger:

  Godkendelse af lokalplanen i Byrådet

  18. dec. 2013

  Udbud af fagentrepriserne

  22. jan. 2014

  Licitation på fagentrepriserne

  26. feb. 2014

  Opstart af byggeriet (1. spadestik)

  11. april 2014

  Rejsegilde

  3. okt. 2014

  Aflevering af byggeriet

  15. juni 2015

  Ibrugtagning af byggeriet

  11. aug.2015

  Byggeriet forløber planmæssigt i overensstemmelse med detailtidsplanerne.

  Udskolingsafdelingen mod Kirkevej med den nye sciencefløj er nu så langt fremme, at den vil kunne afleveres og tages i brug i februar 2015.

  Lyreskovskolen vil i løbet af foråret benytte muligheden for at forberede og afprøve de nye læringsformer bygningerne til udskolingen åbner op for.

  Stubbæk Skole - nyt overbygningsafsnit

  Alle resterende mangelarbejder mm er udført og byggeregnskabet afsluttes i løbet af november 2014.

  Hærvejsskolen

  Analysen af behovet for anlægsmidler til Hærvejsskolen er udarbejdet og blev taget til efterretning på mødet i Skole- og Dagtilbudsudvalget den 26. november 2013.

  Sagen blev herefter taget til efterretning på mødet i Økonomiudvalget den 10. december 2013.

  Tinglev Skole - nyt indskolingsafsnit

  Alle resterende mangelarbejder, bygherreleverancer mm er udført og byggeregnskabet bliver afsluttet i løbet af november 2014.

  Bylderup Skole – nyt pædagogisk læringscenter

  Projektet til indretning af læringscenteret ved skolens fællesrum er udarbejdet og byggesagen er ved at blive myndighedsbehandlet.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-11-2014

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/6973, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Der er lavet budgetopfølgning på Børne- og Uddannelsesudvalgets område pr. 30. september 2014.

  Opfølgningen viser, at der på nuværende tidspunkt forventes et samlet merforbrug på 2,9 mio. kr. pr. 31.12. 2014, hvoraf de aftalestyrede enheder forventer et merforbrug på 6 mio. kr.

  I forhold til tidligere måneders opfølgning viser denne opgørelse et dårligere resultat end tidligere forventet. Dette skyldes at institutionerne til denne opfølgning selv er kommet med deres bud på forventet regnskab 2014. 

  Samlet set forventer institutionerne et merforbrug på 6 mio. kr. svarende til 0,8 %.

  Ud fra forbruget pr. 30.9. 2014 vurderes institutionernes indmeldte forventninger til regnskabsresultatet at være et forsigtigt skøn. Men generelt kan der konstateres en nedsparring i forhold til tidligere år.

  Mer- eller mindreforbrug på det aftalestyrede område (institutioner) overføres til 2015.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at budgetopfølgningen pr. 30. september 2014 tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-11-2014

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/13253, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  I henhold til kommunens økonomiske strategi/ årshjul udarbejdes den anden detaljerede bevillingskontrol i 2014 pr. 30. september.

  Der er foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 30. september 2014 i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne.

  Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af evt. tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.

  Jf. Økonomiudvalgets beslutning den 17. januar 2012, opdeles budgetkontrolsagerne i 4 sager:

  1. Omplaceringer indenfor eget udvalg (netto 0)

  2. Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan finde finansiering

  3. Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg
  (netto 0)

  4. Tillægsbevillinger anlæg

  Denne sag vedrører omplaceringer indenfor eget udvalg, hvilket udvalget selv er bemyndiget til at foretage.

  I sagens bilag er der endvidere en samlet oversigt over bevillingskontrollen, samt en oversigt over forventet forbrug pr. 31. december 2014.

  På nuværende tidspunkt forventes der på Børne- og Uddannelsesudvalgets område et samlet merforbrug på 3 mio. kr., hvoraf de aftalestyrede enheder forventer et merforbrug på 6 mio. kr.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at omplaceringerne indenfor udvalget godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-11-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/13253, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Denne sag vedrører tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke selv kan finde finansiering.

  Oversigt over udvalgets tillægsbevillingsansøgning samt de hertil hørende noter er vedhæftet som bilag.

  De i forbindelse med budgetkontrollen pr. 30. september 2014 ansøgte tillægsbevillinger og rammekorrektioner fordeler sig således på områder (beløb i 1.000 kr.):

  Område

  TB 2014

  RK 2015- 2018

  Note

  SFO,            Teknisk korrektion

  -1.978

  0

  1

  Dagtilbud,     Teknisk korrektion

  3.517

  0

  2

  I ALT

  1.539

  0

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ansøgningen på Børne- og Uddannelsesudvalgets område om tillægsbevilling i 2014 på 1,539 mio. kr. godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-11-2014

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/13253, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Denne sag vedrører tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg.

  Som bilag er vedhæftet oversigt over udvalgets ansøgte tillægsbevillinger, finansieret af andre udvalg, som netto giver 0, samt de hertil hørende noter.

  Bevillingskontrollen pr. 30. september 2014 udviser følgende ønsker om tillægsbevillinger og rammekorrektioner finansieret af andre udvalg/bevillingsområder
  (beløb i 1.000 kr.):

  Ønsker/finansierende udvalg

  TB 2014

  TB  2015

  RK 2016 -2018

  Note

  Ønsker:

  -

  PAU - dagtilbud

  300

  0

  1

  Udbud

  -26

  -328

  -1.019

  2

  Fordeling overskud barselspuljen

  2.231

  3

  Ønsker Børne- og Uddannelsesudvalget i alt

  2.478

  -328

  -1.019

  -

  Finansierende udvalg:

  -

  Social- og Sundhedsudvalget

  -300

  0

  Økonomiudvalget

  2.205

  328

  1.019

  Finansierende udvalg i alt

  -2.478

  328

  1.019

  -

  Balance

  0

  0

  0

  De enkelte punkter er uddybet nærmere i det vedhæftede bilag (se notenummer i tabellen).

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ansøgningerne om tillægsbevillinger i 2014-2015 (netto 0), samt rammekorrektioner i 2016 – 2018 (netto 0), finansieret af andre udvalg, jf. foranstående og vedhæftede bilag, godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-11-2014

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/13253, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Nærværende sag vedrører tillægsbevillinger anlæg.

  Som bilag er vedhæftet oversigt over udvalgets ansøgte tillægsbevillinger på anlæg, samt de hertil hørende noter.

  Samlet søges der om en negativ tillægsbevilling på 1,352 mio. kr.

  Projekt

  TB 2014

  RK 2015- 2018

  Note

  Pulje- Kvalitetsfondsmidler skoler

  -1.000

  0

  1

  Hærvejsskolen

  -352

  0

  5

  I ALT

  -1.352

  0

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ansøgningen om en negativ tillægsbevilling i 2014 på 1,352 mio. kr. godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-11-2014

  Anbefales godkendt.

  Gert Nordklitgaard deltog ikke i behandlingen af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/31509, Sagsinitialer: khl
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41444, Sagsinitialer: chd

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til, om et forslag til reviderede styrelsesvedtægter for Skoleområdet i Aabenraa Kommune skal sendes til høring blandt skolerne.

  Styrelsesvedtægterne indeholder bestemmelser om, hvilke skoler den omfatter, valg til skolebestyrelsen og dens sammensætning, rådgivende organer og de beføjelser, Byrådet har delegeret til skolebestyrelsen.

  De beslutninger, som Byrådet har truffet vedrørende skolestrukturen m.v., er medtaget som et bilag til styrelsesvedtægten.

  Dagtilbud har i samarbejde med Skole og Undervisning udarbejdet et forslag til en styrelsesvedtægt for skoler og dagtilbud, der er oprettet efter Folkeskolelovens § 24 a.

  Forslaget omfatter Ravsted Børneunivers, Hovslund Børneunivers, Hellevad Børnehus, Genner Univers og Kollund Skole og Børnehus.

  Forslaget erstatter de nuværende fem styrelsesvedtægter, som er udarbejdet for de enkelte skoler og dagtilbud.

  Forslaget indeholder bestemmelser om bestyrelsens sammensætning, konstituering, delegering af opgaver og beslutninger, budgetmæssige forhold og tilsyn.

  Bilaget, som er gældende for alle folkeskoler, til styrelsesvedtægterne, indeholder de kommunale bestemmelser om kommunens skolestruktur, undervisningens ordning, indskrivning og klassedannelse, andre forhold, valg til skolebestyrelsen og skolebestyrelsens beføjelser.

  Bilaget er ajourført med tidligere vedtagelser i Byrådet og ændringer som følger af folkeskolereformen.

  De bestemmelser, der hidtil har været beskrevet i et underbilag til styrelsesvedtægten, er blevet indarbejdet i bilaget.

  Som noget nyt foreslås det, at grundlovsdag bliver en fridag.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at styrelsesvedtægterne og bilag til styrelsesvedtægterne sendes til høring på skolerne.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-11-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/10482, Sagsinitialer: cpaa

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal udvalget tage endelig stilling til kompetenceplanen for folkeskolens medarbejdere efter afsluttet høring.

  På Børne- og Uddannelsesudvalgsmøde i september blev udkast til kompetenceplan for folkeskolens medarbejdere godkendt med henblik på høring i bestyrelser og MED-udvalg. 

  Målet er at uddanne medarbejderne på folkeskoleområdet i forhold til kompetencekravene i tilknytning til implementering af folkeskolereformen.

  Planen danner overordnet ramme for kompetenceudviklingen og for den tilknyttede økonomi.

  Efterfølgende skal alle skoler udarbejde lokale kompetenceplaner, der prioriterer elementerne fra den kommunale plan.

  Efteruddannelsesaktiviteter i perioden 2014-20 for folkeskolens medarbejdere vil kunne påbegyndes fra skoleåret 2015/16 og implementeres frem mod 2020.

  Overordnet indhold

  Beskrivelse

  Økonomi
  mio. kr.

  Aktionslærings-forløb for samtlige medarbejdere

  Modellen fra LP-uddannelses-forløb videreføres. Uddannelse i teams med følgende fokus: Målstyret undervisning, læringsledelse, elevens alsidige udvikling, inkluderende læringsmiljøer

  ca. 11,5

  Pædagogisk kompetenceudvikling med fokus på elevernes læring og trivsel

  Arbejdet med skolens kompetencecenter fortsættes.

  Udvikling af samarbejdet mellem skolernes pædagogiske medarbejdere

  ca. 3,1

  Uddannelse af vejledere/ res-sourcepersoner

  Matematikvejledere – IT-vejledere – Inklusionsvejledere – Læsevejledere – Uddannelse og Job (i samarbejde med UU)

  ca. 15,9

  Linjefag:

  Linjefagsuddannelse i nye fag: Håndværk og design; Uddannelse og job; tidligere sprogstart (engelsk og tysk)

  ca. 7,6

  I alt:

  ca. 38,1

  Økonomi og afledt drift

  Fra Undervisningsministeriet er der afsat 700 mio. kr. til efter-, og videreuddannelse i forbindelse med reformen. Heraf tildeles Aabenraa Kommune 7 mio. kr.

  Skolerne prioriterer medarbejderes tid, således at halvdelen af tiden til efter- og videreuddannelse finansieres af skolernes budget. Dette har en anslået værdi på 16,9 mio. kr.

  I forbindelse med godkendelse af budget 2015-2018 blev det besluttet, at der tilføres skoleområdet 3 mio. kr. i 2014 og 9 mio. kr. i 2015 til implementering af folkeskolereformen.

  Derudover forventes der ekstern finansiering af minimum 2 mio. kr.
  Ekstern finansiering udover 2 mio. kr. tilfalder Økonomiudvalget.

  Høring/udtalelse

  Høring har været gennemført i berørte bestyrelser og MED-udvalg. Overblik over høringssvar og de konkrete høringssvar fra skolerne fremgår af bilagene. 

  Høringssvarene er positive og/eller tager planen til efterretning.

  6 høringssvar indeholder bemærkninger om, at medfinansieringsdelen vil være en udfordring for skolen. De øvrige bemærker ikke medfinansieringsdelen eller bemærker, at det ligger i forlængelse af skolens egen prioritering.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at kompetenceplanen for folkeskolens medarbejdere godkendes og gennemføres inden for rammerne af den beskrevne økonomi.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-11-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/31404, Sagsinitialer: chd

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til, om en ansøgning om ekstra buskørsel fra Løjt Skole skal imødekommes.

  Skolebestyrelsen ved Løjt Skole har den 28. oktober 2014 sendt et brev til Børne- og Uddannelsesudvalget hvori de beder om, at der indsættes en ekstra bus, så eleverne fra Genner og Bodum kan transporteres hjem umiddelbart efter undervisningens ophør.

  Begrundelsen for ansøgningen er, at eleverne fra Genner og Bodum skal vente på bussen i 45 minutter efter undervisningens ophør og har efterfølgende op til 20 minutters transporttid.

  Ventetiden efter undervisningens ophør må efter Folkeskolelovens bestemmelser være op til 60 minutter og efter de kommunale servicekrav til kollektiv trafik være op til 45 minutter.

  Hjemtransporten opfylder således Folkeskolelovens og de kommunale bestemmelser.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ansøgningen ikke imødekommes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-11-2014

  Oversendes til § 17. stk. 4 udvalget vedr. kollektiv trafik til yderligere belysning og med bemærkning om, også at vurdere servicekriterierne for den kollektive trafik i Aabenraa Kommune.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/29291, Sagsinitialer: mjt

  Sagsfremstilling

  Børn og Skole, Skole og Undervisning har modtaget en henvendelse fra Kongehøjskolen.

  Baggrunden er, at Aabenraa Boldklub den 19. september 2014 har rettet henvendelse til skolebestyrelsen ved Kongehøjskolen. Aabenraa Boldklub ville høre om Kongehøjskolen og andre kommunale skoler i Aabenraa Kommune kunne være interesserede i at få adgang til den kommende kunstgræsbane, som Aabenraa Boldklub ønsker at etablere ved siden af Kongehøjskolen.

  I dag findes der en grusbane på arealet. Kunstgræsbanen bliver en 11 mands bane på ca. 8000 m2. For at sikre banen mod hærværk og uautoriseret brug skal arealet omkranses af hegn med aflåste porte. Foreningen har tidligere i år oplyst til Kultur og Fritidsudvalget, at finansieringen til en 11 mands bane er på plads. På sigt ønsker Aabenraa Boldklub at etablere en 8 mands kunstgræsbane på yderligere 3000 m2 bag den nuværende grusbane.

  Økonomi og anvendelse af kunstgræsbanen

  Mod et årligt beløb på 75.000 kr., der betales i to rater henholdsvis den 1. januar og den 1. juli, kan Kongehøjskolen og andre kommunale skoler i Aabenraa Kommune bruge banen fra mandag til fredag fra kl. 08.00 til kl. 16.00. Aabenraa Boldklub lægger op til, at yderligere brug af banen kan ske efter forudgående aftale med den forening, der skal varetage den daglige drift af banen. Prisen vil i perioden fra 1. oktober til 31. marts være 500 kr. i timen, og i perioden fra 1. april til 30. september vil prisen være 150 kr. i timen.

  Bevægelse jf. Folkeskolereformen og Sund Opvækst

  Ifølge den nye Folkeskolereform og lov fremgår det, at undervisningstiden skal tilrettelægges, så eleverne får motion og bevægelse gennemsnitligt 45 minutter om dagen. I ”Sund Opvækst” fremgår det, at Aabenraa Kommune aktivt vil understøtte udviklingen af en sund livsstil blandt børn.

  Supplerende perspektiver i forhold til sagen

  • Den 30. april 2014 vedtog Byrådet ”Udviklingsplan for Fremtidens Aabenraa – Fremtidens Købstad i 2035”. Til orientering vil Aabenraa Boldklubs nye kunstgræsbane komme til at ligge ved det planlagte Campusområde, ca. 250 meter syd for den planlagte Multiarena Aabenraa og den planlagte CampusRambla.
  • Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i forbindelse med prioriteringen af halpuljen for 2014 at afsætte 0,5 mio. kr. som tilskud til etablering af en kunstgræsbane på Aabenraa Stadion. Den samlede investering til etablering af kunstgræsbanen forventes at udgøre 2,440 mio. kr.
  • Rødekro IF har også en kunstgræsbane. Foreningen står selv for drift og vedligehold af banen.
  • Bov IF arbejder pt. også på at etablere en kunstgræsbane på Grænsestadion. Finansieringen af banen er endnu ikke på plads.

  Økonomi og afledt drift

  Finansiering tages af et evt. rationale på driften i forbindelse med samlingen af Kongehøjskolen.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at Aabenraa Kommune laver en aftale med Aabenraa Boldklub, der giver folkeskolerne adgang til den nye kunstgræsbane, og

  at aftalen tages op til revision senest ved udgangen af 2018.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-11-2014

  Sagen videresendes til Økonomiudvalget til drøftelse af finansieringen i henhold til helheden vedr. Campus området og helheden til andre kunstgræsbaner.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/29550, Sagsinitialer: clha

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Børne- og Uddannelsesudvalget tage stilling til hvilke forhold og emner, der skal indgå i overvejelserne, når udvalget på mødet i december skal anbefale, hvilken af de to produktionsskoler i Aabenraa kommune, der eventuelt skal fratages grundtilskuddet pr. 1. januar 2016. Udvalgets valg af emner og forhold, der skal indgår i overvejelserne, vil blive sendt til høring på de to skoler.

  Byrådet godkendte den 8. oktober 2014 forslag 6: ”Produktionsskoler – Fra to til én” i BDO’s beredskabskatalog. Der er indregnet en besparelse på et grundtilskud på 500.000 kr. fra 1. januar 2016 og frem.

  Antallet af elever fra Aabenraa Kommune til produktionsskolerne må forventes at falde i de kommende år. Det skyldes bl.a., at antallet af unge falder som følge af den almindelige demografiske udvikling. Dertil kommer, at Aabenraa Kommune både før og i forbindelse med folkeskoleformen, EUD reformen mv. har iværksat en lang række initiativer, der skal sikre, at flere unge går direkte fra folkeskolen til ordinære ungdomsuddannelser herunder erhvervsuddannelserne i kommunen: IBC, EUC Syd, SOSU Skolen og landbrugsskolen i Gråsten.

  Det er derfor rettidig omhu, hvis Aabenraa Kommune fra 1. januar 2016 trækker grundtilskuddet fra den ene af de to produktionsskoler, sådan at den forventede situation med færre elever kan imødegås på en økonomisk forsvarlig måde.

  Beslutning om tilbagekaldelse af grundtilskuddet til en produktionsskole skal baseres på et sagligt grundlag. Kommunen bør kunne forvente, at skolerne medvirker til at fremskaffe og kvalitetssikre de oplysninger, som lægges til grund for den beslutning, som skal træffes.

  Valget mellem de to skoler skal tage udgangspunkt i elevernes behov. Følgende forhold/ emner foreslås inddraget i overvejelserne:

  • Tilgængelighed for eleverne, herunder:
   • Mulighederne for at komme til og fra skolen med bus, tog, cykel og anden transport
  • Bygninger og faciliteter, herunder:
   • Bygningernes egnethed til formålet (værksteder, undervisningslokaler, gode miljøer for unge)
   • Værksteder og undervisningslokalers beliggenhed
  • Opnåede resultater, herunder:
   • Udslusningsstatistik for 2012, 2013 og 2014 frem til 1. november (hvor stor en andel af eleverne har - i forlængelse af et produktionsskoleophold af mindst 1 måneds varighed – været i gang med kompetencegivende uddannelse eller i beskæftigelse i min. 20 timer pr. uge (på ordinære vilkår eller i fleksjob, skånejob eller lign.) i mindst 12 uger indenfor 4 måneder
  • Skolens økonomiske bæredygtighed på lang sigt baseret på bl.a. de seneste årsrapporter (2012 og 2013) samt en aktuel økonomisk status og aktuelle elevtal
  • Indhold i tilbuddet, herunder:
   • Hvor mange elever har i perioden 1.8.2013-31.7.2014 været i praktik (opgjort på cpr-nr. og antal uger i praktik)?
   • Hvor mange elever har i perioden 1.8.2013-31.7.2014 deltaget i kombinationsforløb (opgjort på cpr-nr.)?
   • Beskrivelse af praksis og omfang for forlagt undervisning jf. § 2 stk. 7 i Lov om Produktionsskoler
   • Beskrivelse af rammer og indhold for tilbuddet til eleverne om opkvalificering i dansk og matematik
  • Andre relevante forhold

  Tidsplan

  Fra den 11. november til den 24. november 2014kan produktionsskolerne afgive høringssvar og synspunkter til kommunen; herunder:

  • Vurderinger i forhold til ovennævnte forhold og emner
  • Vurderinger i forhold til andre emner, som man finder væsentlige
  • Andet der kan være relevant for Byrådets beslutning om eventuel fratagelse af et grundtilskud til en produktionsskole fra 1. januar 2016

  Den 2. december 2014 behandler Børne- og Uddannelsesudvalget forvaltningens indstilling om fratagelse af et grundtilskud. Indstillingen vil være sagligt begrundet ud fra:

  • Forvaltningens vurderinger af de to skoler på baggrund af de opstillede forslag til forhold og emner
  • De indkomne høringssvar og vurderinger.

  Den 9. december 2014 behandler Økonomiudvalget sagen på baggrund af Børne- og Uddannelsesudvalgets behandling den 2. december.

  Den 17. december 2014 træffer Byrådet beslutning på baggrund af Økonomiudvalgets behandling den 9. december 2014.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at Børne- og Uddannelsesudvalget meddeler de to produktionsskoler, at kommunen agter at tilbagekalde grundtilskuddet til den ene skole med virkning fra 1. januar 2016,

  at dagsordentekstens forslag til forhold og emner for valg mellem de to skoler godkendes,

  at skolerne høres jf. dagsordenteksten, og

  at tidsplanen frem til Byrådets møde den 17. december 2014 godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-11-2014

  Kirsten Nørgård Christensen og Dorte Soll deltog ikke i behandlingen af punktet pga. inhabilitet.

  Indstillingerne blev godkendt med bemærkning om at der tilføjes følgende to yderligere emner/forhold:

  - Vurdering af samarbejde om eleverne med alle relevante samarbejdspartnere og

  - Vurdering af samarbejdet i forhold til udvikling af tilbuddene.

  For stemte Karina Tietje Rogat (V), Eivind Underbjerg Hansen (V), Kurt Andresen (S) og Kaare Solhøj Dahle (O).

  Imod stemte Gert Nordklitgaard (Ø) med begrundelse om, at der ikke foreligger et sagligt grundlag for at kunne fratage grundtilskuddet for den ene af produktionsskolerne.

  Gert Nordklitgaard (Ø) begærede sagen i byrådet.

  Det undersøges om sagen kan begæres i byrådet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/23428, Sagsinitialer: mbo

  Sagsfremstilling

  Som en del af erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) har Folketinget besluttet væsentlige ændringer vedrørende Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU). De samlede økonomiske virkninger for Aabenraa Kommune fremgår af denne oversigt:

  1.000 kr. (2014-priser)

  2014

  2015

  2016

  2017

  UU

  -240

  -1.172

  -1.397

  -1.445

  Skolerne

  161

  349

  363

  226

  Produktionsskoler - teknisk korrektion

  0

  0

  61

  -143

  Ungepakke II

  • Virksomhedspraktik, mentor

  0

  250

  0

  0

  • Opgaver til UU vedr. særligt tilrettelagt forløb

  0

  92

  0

  0

  • Til produktionsskoler for særligt forløb

  0

  142

  0

  0

  • Tilbud til ikke uddannelsesparate

  675

  0

  0

  0

  • Andre formål / senere udmøntning

  186

  0

  484

  484

  I alt

  782

  -340

  -488

  -877

  UU

  Reformen af erhvervsuddannelserne (EUD-reformen) og Vejledningsreformen omfatter nye initiativer og ændringer af eksisterende Ungepakke 2 med deraf følgende kommunaløkonomiske konsekvenser. Det gælder særligt UU-vejledningen, som påvirkes gennem radikale opgaveomlægninger og besparelser.

  De væsentligste dele af Ungepakke2 videreføres således fra 1. aug. 2014 finansieret ved besparelser på UU-området.

  Konkret får UU i 2014 0,240 mio. kr. mindre og i 2015 1,172 mio. kr. mindre i DUT-tildeling.

  Besparelsen begrundes for 8.-10.kl. elevers vedkommende med, at

  -   kun elever som ikke vurderes uddannelsesparate vil modtage individuel og gruppebaseret vejledning

  -   uddannelsesparate elever skal have kollektiv vejledning og i øvrigt af skolen udfordres i deres uddannelsesvalg

  -   uddannelsesparate elever skal henvises til e-vejledning

  -   det forventes, at færre elever vil blive vurderet ikke-uddannelsesparate

  -   80 % af eleverne forventes at være uddannelsesparate og skal selv sammen med forældrene tilmelde sig ungdomsuddannelse

  Skolernes del af parathedsvurderingen skal finde sted ved hjælp af en IT-baseret løsning (ny elevplan og optagelse.dk).

  Endvidere er der indregnet en væsentlig besparelse i delvis erstatning af individuel vejledning med gruppevejledning for 15-24 årige.

  Der er i DUT-reguleringen i 2014 og 2015 indregnet en mindre kompensation for de - grundet besparelserne nødvendige - personaletilpasninger, som skal effektueres i de 2 år.

  Skolerne

  Midlerne skal dække forventede merudgifter til 10. klasse, herunder samarbejde med EUD om 10. klasse.

  Produktionsskolerne

  Midlerne dækker forventede ændringer i aktiviteten på produktionsskolerne som følge af EUD reformen. I Aabenraa gives tekniske korrektioner til budgettet efter faktisk aktivitet. 

  Ungepakke II
  Midler til Ungepakke II er hidtidig givet ved etårige DUT bevillinger. Fra 2015 er der tale om permanente aktiviteter finansieret ved besparelser på UU.

  I 2014 gennemføres virksomhedspraktik og særlige forløb til ikke uddannelsesparate på produktionsskoler for 675.000 kr. finansieret af Ungepakke II på samme måde som i tidligere år, jf. sag herom på udvalgets møde den 8. april 2014.

  Der foreslås afsat midler til fortsættelse heraf i 2015; dog på lidt lavere niveau som følge af forventet mindre behov som følge af EUD reformen og den deraf følgende mindre DUT finansiering.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at udmøntningen af DUT som følge af vejledningsreform mv. godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-11-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/6563, Sagsinitialer: HLH

  Sagsfremstilling

  Børne- og Uddannelsesudvalget skal i denne sag tage stilling til en eventuel fortsættelse af familiebaserne på Høje Kolstrup og i Bylderup Bov efter ophør af ekstern finansiering fra Landsbyggefonden fra januar 2015.

  Fra 2012 til 2014 har driften på Høje Kolstrup været baseret på dette budget:

  1000 kr.

  2012

  2013

  2014

  Daglig leder 37 timer/uge

  460

  460

  460

  Projektkonsulent 15 timer/uge

  179

  179

  179

  Ungemedarbejder 15 timer/uge

  155

  155

  155

  Omsorgsmedarbejder flexjob

  95

  95

  95

  Husleje

  86

  86

  86

  Forbrug af el, vand, varme

  25

  25

  25

  Øvrig drift og aktiviteter

  80

  80

  80

  Udgifter i alt

  1080

  1080

  1080

  Landbyggefonden

  660

  660

  660

  Aabenraa Kommune

  334

  334

  334

  Boligorganisationer på Høje Kolstrup

  86

  86

  86

  Finansiering i alt

  1080

  1080

  1080

  Aabenraa Kommunes finansiering på 334.000 kr. om året er indeholdt i Familie- og Ungecentrets budget, og er også til stede i 2015 og frem. For den øvrige finansiering foreligger der kun tilsagn til udgangen af 2014.

  De gode erfaringer fra Familiebasen på Høje Kolstrup førte i 2012 til, at der blev etableret en familiebase i Bylderup Bov. Finansieringen hertil på 270.000 kr. om året er indeholdt i Familie- og Ungecentrets budget. I praksis har det ikke været muligt, at drive basen i Bylderup Bov for de 270.000 kr. Familie- og Ungecentret har derfor inden for egen ramme prioriteret yderligere ressourcer til formålet.

  Personalet på Familiebaserne er ansat under Familie- og Ungecentret, der har det ledelsesmæssige ansvar for baserne.

  Erfaringerne både fra Høje Kolstrup og fra Bylderup Bov viser, at man med en anderledes tilgang kan nå og hjælpe familier, som vi ellers ikke ville have nået. Baserne medvirker til at forebygge mere indgribende og omkostningskrævende foranstaltninger.

  Familiebasernes aktiviteter ligger i snitfladen mellem det man bør kunne forvente af ”normale familier, frivillige organisationer, civilsamfund og engagerede institutioner i lokalsamfundene” på den ene side og ”kommunal institutionsdrift efter Serviceloven til børn med særlige behov” på den anden side.

  Det er næppe muligt at videreføre begge familiebaser i 2015 uden delvis erstatning for den finansiering fra Landbyggefondet, som bortfalder.

  På baggrund af ovenstående besluttede Børne- og Uddannelsesudvalget den 18. august 2014, at der skulle udarbejdes et beslutningsoplæg.

  I det vedhæftede beslutningsnotat af 29. oktober 2014 ”Forslag til en fremtidig model for Familie og Ungecenterets fremskudte indsats – Familiebaserne” er den fremtidige indsats og økonomi på de to familiebaser beskrevet.

  Der foreligger tilsagn fra boligforeningerne på Høje Kolstrup om fortsat brug af lokaler. Der forventes ingen ændringer i brug af lokaler i Bylderup Bov.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at familiebaserne på Høje Kolstrup og i Bylderup Bov videreføres fra 1. januar 2015 som beskrevet i notatet,

  at Familie- og Ungecentrets budget tilføres 0,512 mio. kr. fra 1. januar 2015 og frem, finansieret af udvalgets budget til anbringelsesudgifter, og

  at 0,366 mio. kr. fra Familie- og Ungecentrets budget, der hidtil er anvendt på baserne, fra 1. januar 2015 anvendes til nedbringelse af Familie- og Ungecentrets ventelister.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-11-2014

  Godkendt med bemærkning om, at udvalget ønsker en status for familiebaserne ultimo 2015.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/33330, Sagsinitialer: mgj

  Sagsfremstilling

  Forslag til handleplan for nedbringelse af børne- og ungdomskriminalitet i Aabenraa Kommune fremlægges til politisk behandling.

  Børn og Skole indgik i september 2013 en projektaftale med VISO (Den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation – under Socialstyrelsen) om, at modtage rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af en handleplan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet. Det er lovpligtigt for kommunerne at udarbejde handleplanen.

  Projektets formål er:

  1. Etablering af en gyldig, opdateret og handlingsorienteret viden om arbejdet med kriminalitetstruede børn og unge i Aabenraa Kommune og om de aktuelle udfordringer på området. Der skal tilvejebringes viden om;

  a. målgruppen af børn og unge med kriminalitetsadfærd; herunder specifikt unge, som har begået kriminalitet af en vis alvorlighed og på baggrund heraf er blevet domsanbragt.

  b. kommunens opsøgende arbejde med ”lukkede” familier, hvor den socialfaglige indsats vanskeliggøres af, at familien ikke umiddelbart ønsker at samarbejde med kommunen.

  c. kommunens tværsektorielle koordination, afstemning og vidensdeling mellem de forskellige aktører, der arbejder med forebyggelse af kriminalitet blandt børn og unge i alment og specialiseret regi.

  d. Aabenraa Kommunes eksisterende kriminalpræventive tiltag og foranstaltninger med henblik på en helhedsmæssig vurdering af indsatsviften i lyset af erfaringer med de enkelte indsatsers virkning.

  2. Udarbejdelse af en konkret og operationel plan for udvikling og implementering af en sammenhængende præventiv indsats for kriminalitetstruede børn og unge i Aabenraa Kommune, som er afstemt med kommunens sammenhængende børne-, familie- og ungepolitik.

  Børn og Skole nedsatte en styregruppe med Børn og Familiechef Christian L. Hansen som formand. Styregruppen har repræsentanter fra Politi, Børn og Familie, Skole og Undervisning og PPR.

  Børn og Skole har leveret materiale til VISO i form af 6 sager på unge med alvorlig kriminalitet samt skriftligt materiale om eksisterende indsatser.

  VISO har afholdt

  · interview med tre af de unge og fem af de unges mødre

  · telefoninterview med 11 fagpersoner ansat forskellige steder i Børn og Skole

  · workshop med deltagelse af 18 fagpersoner ansat forskellige steder i Børn og Skole

  VISO har i foråret 2014 leveret en rapport, der belyser punkterne 1a-1d.

  På baggrund af VISO-rapporten har styregruppen og SSP-konsulenten udarbejdet en handleplan (pkt. 2 i formålet) til nedbringelse af børne- og ungdomskriminalitet i Aabenraa Kommune. Planen skal indgå som et tillæg til Sund Opvækst.

  Planen har været fremlagt for medarbejdere i Børn og Skole på en SSP-temadag og været til kommentering hos VISO. Begge steder uden at det førte til væsentlige ændringer.

  Den endelig handleplan sendes til orientering i lokalråd og kredsråd efter behandling i Børne- og Uddannelsesudvalget.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at handleplanen godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-11-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/30895, Sagsinitialer: clha

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Børne- og Uddannelsesudvalget tage stilling til kommissorium for evaluering af STU.

  Den Særligt Tilrettelagte Uddannelse (STU) er en ungdomsuddannelse, der tæller med i målsætningen om, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse.

  STU og EGU tilrettelægges og finansieres af kommunerne i modsætning til alle andre ungdomsuddannelser. 

  I Aabenraa er STU en matrikelløs ”uddannelsesinstitution” uden ansatte lærere. Institutionen køber undervisningen hos et større antal leverandører såvel inden for som uden for Aabenraa Kommune.

  STU’en er en treårig uddannelse med ca. 20 elever, som afslutter hvert år.

  Der foreslås at der gennemføres en evaluering af STU’en i Aabenraa Kommune med henblik på at vurdere, om de opnående resultater står mål med de anvendte ressourcer.

  Evalueringen fokuserer på balancen mellem hensynet til uddannelse, der retter sig mod job og beskæftigelse og uddannelse, der retter sig mod empowerment og livsduelighed for den unge i bredere forstand.   

  Evalueringen gennemføres af Ungeindsatsens lederforum fra november 2014 til marts 2015.

  Eksterne leverandører til STU inddrages i det omfang det er hensigtsmæssigt.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at evalueringen af STU gennemføres som beskrevet.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-11-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/31203, Sagsinitialer: ACF

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal udvalget tage stilling til en ansøgning fra bestyrelsen for Kollund Skole og Børnehus, om udvidelse af børnetallet i småbørnsgruppen med 2 børn til i alt 12 børn. Udvidelsen ønskes snarest muligt.

  Udgiften udgør iflg. ansøgningen i alt 5.993 kr., til anskaffelse af yderligere én krybbe. Udgiften ønskes finansieret af Aabenraa Kommune. Udvidelsen medfører ikke behov for bygningsmæssige tilpasninger.

  De oprindelige småbørnspladser blev etableret pr. 1. august 2011 (6 pladser) og 1. juni 2012 (2 pladser)

  Bestyrelsen for børnehaven oplyser, at den efter udvidelse af småbørnsgruppen stadig vil kunne tilgodese den løbende indskrivning af 3-6 årige børn fra ventelisten.

  Pr. 1. november 2014 har Kollund Skole og Børnehus indskrevet 36 børnehavebørn og 10 børn i småbørnsgruppen.

  Der er en kommunal dagplejer med i alt 4 børn i lokalområdet.

  I henhold til” Principper for oprettelse af småbørnspladser” (godkendt af Skole- og Dagtilbudsudvalget den 28. maj 2013), skal etablering af småbørnspladser ske under hensyntagen til medarbejdernes rettigheder og de økonomiske konsekvenser. På den baggrund indstiller forvaltningen, at de nye pladser oprettes pr. 1. juni 2015, så Dagplejen har mulighed for at tilpasse økonomien.

  Økonomi og afledt drift

  I budget 2014 er der i alt afsat 0,653 mio. kr. til etablering af småbørnsgrupper i eksisterende bygninger. Beløbet er frigivet i Byrådet, og etableringsudgiften i Kollund Skole og Børnehus kan afholdes indenfor denne anlægsbevilling.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ansøgningen om at oprette 2 småbørnspladser imødekommes, og

  at pladserne oprettes med virkning fra 1. juni 2015.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-11-2014

  Godkendt med bemærkning om, at udgiften på 5.993 kr. til en yderligere krybbe finansieres af anlægsbevillingen vedr. etablering af småbørnsgrupper.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/30809, Sagsinitialer: ACF

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal udvalget tage stilling til en ansøgning fra bestyrelsen for den selvejende daginstitution Svalen, Skolegade 2, Holbøl, 6340 Kruså, om udvidelse af børnetallet i småbørnsgruppen med 2 børn til i alt 14 børn. Udvidelsen ønskes snarest muligt.

  Udgiften udgør iflg. ansøgningen ca. 10.000 kr., til anskaffelse af yderligere to krybber. Udgiften ønskes finansieret af Aabenraa Kommune. Udvidelsen medfører ikke behov for bygningsmæssige tilpasninger.

  De oprindelige 12 småbørnspladser blev etableret pr. 1. august 2011 (8 pladser) og 1. oktober 2012 (4 pladser)

  Bestyrelsen for børnehaven oplyser, at den efter udvidelse af småbørnsgruppen stadig vil kunne tilgodese den løbende indskrivning af 3-6 årige børn fra ventelisten.

  Pr. 1. november 2014 har Svalen indskrevet 29 børnehavebørn og 11 børn i småbørnsgruppen.

  Der er ingen kommunale dagplejere i lokalområdet.

  I henhold til Principper for oprettelse af småbørnspladser (godkendt af Skole- og Dagtilbudsudvalget den 28. maj 2013), skal etablering af småbørnspladser ske under hensyntagen til medarbejdernes rettigheder og de økonomiske konsekvenser. På den baggrund indstiller forvaltningen, at de nye pladser oprettes pr. 1. juni 2015, så Dagplejen har mulighed for at tilpasse økonomien.

  Økonomi og afledt drift

  I budget 2014 er der i alt afsat 0,653 mio. kr. til etablering af småbørnsgrupper i eksisterende bygninger. Beløbet er frigivet i Byrådet, og etableringsudgiften i  den selvejende daginstitution Svalen kan afholdes indenfor denne anlægsbevilling.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ansøgningen om at oprette 2 småbørnspladser imødekommes, og

  at pladserne oprettes med virkning fra 1. juni 2015.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-11-2014

  1. at godkendt

  2. at godkendt med bemærkning om, at pladserne kan oprettes med virkning pr. 1. december 2014, idet der ikke er en kommunal dagplejer i Holbøl.

  Herudover godkendte udvalget, at udgiften på 10.000 kr. til to yderligere krybber finansieres af anlægsbevillingen vedr. etablering af småbørnsgrupper.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/29623, Sagsinitialer: bhh

  Sagsfremstilling

  Byrådet og Økonomiudvalget har fastsat egne møder for 2015, hvorefter fagudvalgene fastsætter sine møder.

  Børne- og Uddannelsesudvalgets møder er som udgangspunkt planlagt til tirsdage kl. 15.30.

  Forslag til mødedatoer:

  Tirsdag den 13. januar kl. 9.00 (pga. ØK samme dag)

  Torsdag den 5. februar kl. 15.30

  Tirsdag den 10. marts kl. 15.30

  Tirsdag den 14. april kl. 15.30

  Tirsdag den 12. maj kl. 15.30

  Tirsdag den 9. juni kl. 15.30

  Tirsdag den 11. august kl. 9.00 (pga. ØK samme dag)

  Tirsdag den 1. september kl. 15.30

  Torsdag den 1. oktober kl. 15.30

  Tirsdag den 10. november kl. 15.30

  Tirsdag den 1. december kl. 15.30

  Lovgrundlag

  Styrelseslovens § 20.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at mødekalender for 2015 godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-11-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/31332, Sagsinitialer: mjt

  Sagsfremstilling

  Arbejdet med Folkeskolereformen i Aabenraa Kommune skifter nu fokus fra implementering til kvalificering.

  Siden reformens vedtagelse den 26. december 2013 har Børne- og Uddannelsesudvalget den 8. april 2014 godkendt Principper for udmøntning af Folkeskolereformen i Aabenraa Kommune. Forvaltningen har understøttet implementering af reformen. På skolerne er der bl.a. oprettet lærerarbejdspladser, og eleverne har fået en længere skoledag.

  Nationale mål for Folkeskolen

  Ifølge folkeskolereformen skal alle folkeskoler fremadrettet styre efter tre klare mål:

  1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

  2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

  3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.

  Målene tager afsæt i de nedenstående kvantificerbare måltal, der kan opgøres på kommune- og skoleniveau:

  1. Mindst 80 procent af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test.

  2. Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år.

  3. Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år.

  4. Elevernes trivsel skal øges.

  Måltallene vil skabe grundlag for Undervisningsministeriets dialog med kommunerne om folkeskolens udvikling.

  Retning og mål for folkeskolerne i Aabenraa Kommune

  Skolevæsnet skal nu i gang med et strategisk arbejde fra 2015 til 2020. Det betyder, at skolevæsnet skal arbejde med de nationale mål, med Sund Opvækst og med Principper for udmøntning af Folkeskolereformen i Aabenraa Kommune.

  Principperne for udmøntning af Folkeskolereformen i Aabenraa Kommune vil også afføde målsætninger. Hvorledes disse mål endeligt formuleres, er endnu ikke besluttet. Men de vedtagne principper vil som minimum betyde:

  Princip 1: Fokus på progression i læring
  Via nationale test, mål på kommunalt niveau og på klasseniveau skal der følges op danskundervisningen på 2., 4., 6. og 8. klassetrin. I matematik skal der følges op på 3. og 6. klassetrin. Der vil endvidere blive sat fokus på, at skoleelever skal blive bedre til tysk. Skolerne skal selv finde vejen til at skabe progression indenfor fagene. Det er der afsat ressourcer til i kommunens kompetenceplan.

  Princip 2: Skolen ud i verden, verden ind i skolen – den åbne skole
  I forhold til den åbne skole skal de enkelte skoler selv udforme retningslinjer.

  Princip 3: Skolen er tryg, motiverende og aktiverende
  Elevers trivsel er en forudsætning for læring. Udfordringerne kan være forskellige fra skole til skole. Derfor skal skolerne udarbejde egne planer for trivsel. Fra kommunalt hold vil der blive sat mål om, at 96 procent af eleverne skal inkluderes, og at 95 procent af eleverne får en ungdomsuddannelse.

  Princip 4: Fælles ansvar for børnenes udvikling
  Med henblik på ansvar for børnenes udvikling skal der på hver skole laves et lokalt udviklingsprojekt med fokus på udviklingen af det pædagogiske samarbejde. Det er der afsat ressourcer til i kommunens kompetenceplan.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at status på arbejdet med Folkeskolereformen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-11-2014

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/12239, Sagsinitialer: chd

  Sagsfremstilling

  Elevtallet i fri- og privatskoler pr. 5. september 2014 fremlægges til orientering.

  Der er i alt indskrevet 1085 elever fra Aabenraa Kommune i fri- og privatskoler, svarende til 15,5 % af alle elever i kommunen. I 2013 var andelen 14,7 %.

  I forhold til samme tidspunkt i 2013 er der 4 % flere elever fra Aabenraa Kommune indskrevet på fri- og privatskoler.

  Af de elever, der er indskrevet i en fri- eller privatskole, er 50 % indskrevet på en tysk skole.

  Der var pr. 5. september indskrevet 458 elever på efterskoler, svarende til 26,6 % af eleverne i 8. – 10. årgang. De tilsvarende tal for 2013 var 483 elever svarende til 28,2 % af eleverne 8. – 10. årgang.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-11-2014

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/2951, Sagsinitialer: pla

  Sagsfremstilling

  Dagtilbud har udarbejdet en oversigt over antallet af indskrevne børn pr. 30. september 2014 fordelt på kommunens skoledistrikter.

  Oversigten omfatter børn i:

  • Kommunal dagpleje
  • Vuggestuer
  • Småbørnspladser
  • Børnehaver
  • Private institutioner - småbørnspladser
  • Private institutioner - børnehavepladser
  • Private børnepassere

  Oversigten viser endvidere de tilsvarende tal pr. 31. december 2013 i ().

  Desuden vedlægges oversigt over

  · Fødsler opdelt på måneder og år fra 2007 til 2014

  · Fødsler i 2014 opdelt på skoledistrikter

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-11-2014

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/31020, Sagsinitialer: mgj

  Sagsfremstilling

  Børn og Familie har modtaget 550 underretninger i 1. halvår 2014. Underretningerne drejer sig om 389 forskellige børn og unge. Det er det højeste antal underretninger, Børn og Familie har modtaget på et halvt år og markant højere end tidligere.

  Det er fortsat primært professionelle, der underretter. Der er kommet flere underretninger om de ældre børn og unge (7-17 år). Tallene er stabile for de små (0-6 år). I første halvår 2014 er der i modsætning til tidligere kommet flere underretninger om piger end drenge.

  Antallet af børne- og ungesager i Børn og Familie er stagneret eller måske endda svagt faldende i forhold til tidligere og ligger i øjeblikket på godt 1300 sager.

  Indstilling

  Børn og skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-11-2014

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/14923, Sagsinitialer: acha

  Sagsfremstilling

  På mødet den 12. august 2014 blev udvalget orienteret om arbejdet med revidering af folderen ”Fællesskabets Børn”. Den reviderede folder er nu færdig og tilgængelig på kommunens hjemmeside. Den er desuden udsendt direkte til skoler, dagtilbud, sundhedsplejen og andre relevante parter.

  Dette følges op ved orientering om den nye udgave via leder- og personalemøder i hele Børn og Skole.

  ”Fællesskabets Børn” er et redskab til at understøtte samarbejde og kommunikation mellem de sociale myndigheder i Børn og Familie og alle andre, der arbejder med Børn og Unge i Aabenraa Kommune.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-11-2014

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/49, Sagsinitialer: bhh

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-11-2014

  -