Beslutningsprotokol

tirsdag den 2. december 2014 kl. 15:30

Mødested: Aktivitetsrum 2+3, Borgerhuset, Tinglev
Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalg
Medlemmer: Kirsten Nørgård Christensen, Dorte Soll, Eivind Underbjerg Hansen, Gert Nordklitgaard, Kaare Solhøj Dahle, Karina Tietje Rogat, Kurt Andresen
Bemærkninger: Afbud: Karina T. Rogat

Mødet sluttede kl. 17.30
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/47, Sagsinitialer: bhh

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 02-12-2014

  -

  Afbud: Karina T. Rogat

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/44211, Sagsinitialer: khl

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om igangværende og kommende byggeprojekter på skoleområdet.

  Kongehøjskolen

  Byggeriet til indskolingsafdelingen og Kongehøjskolens SFO 1 på Dr. Margrethes Vej blev taget i brug den 3. november 2014.

  Der er foretaget mangelgennemgang og afleveringsforretning for renoveringen og ombygningen af fagfløjen på Tøndervej.

  Arbejdet med færdiggørelsen af den nye bygning til skolens mellemtrin forløber planmæssigt, således at skolen kan tage den i brug til primo februar 2015.

  Datoen for det planlagte indvielsesarrangement er foreløbig fastsat til den 24. marts 2015. Programmet er for øjeblikket under udarbejdelse.

  Høje Kolstrup Skole

  Der mangler stadig at blive udført et mindre tillægsarbejde på ventilationsanlægget før byggeregnskabet kan afsluttes.

  Lyreskovskolen

  Hovedterminerne i tidsplanen for Lyreskovskolen er fortsat som følger:

  Godkendelse af lokalplanen i Byrådet

  18. dec. 2013

  Udbud af fagentrepriserne

  22. jan. 2014

  Licitation på fagentrepriserne

  26. feb. 2014

  Opstart af byggeriet (1. spadestik)

  11. april 2014

  Rejsegilde

  3. okt. 2014

  Aflevering af byggeriet

  15. juni 2015

  Ibrugtagning af byggeriet

  11. aug.2015

  Byggeriet forløber planmæssigt i overensstemmelse med detailtidsplanerne.

  Byggepladsen, der er stor og kompliceret, har haft besøg af Arbejdstilsynet 3 gange til dato, og disse besøg har kun givet anledning til et par enkelte mindre straks-påbud og orienteringer.

  Der har ikke været arbejdsulykker på byggepladsen, og der er heller ikke blevet registreret nogle tæt-på-ulykke hændelser.

  Antallet af ansatte på byggepladsen med udenlandsk statsborgerskab og disses ansættelsesforhold registreres på byggemøderne hver uge sammen med antallet af lærlinge beskæftiget på byggeriet.

  De sociale klausuler fastlagt i udbudsbetingelserne overholdes.

  Stubbæk Skole - nyt overbygningsafsnit

  Byggeregnskabet og byggesagen forventes afsluttet snarest.

  Hærvejsskolen

  Analysen af behovet for anlægsmidler til Hærvejsskolen er udarbejdet og blev taget til efterretning på mødet i Skole- og Dagtilbudsudvalget den 26. november 2013.

  Sagen blev herefter taget til efterretning på mødet i Økonomiudvalget den 10. december 2013.

  Tinglev Skole - nyt indskolingsafsnit

  Akustiske målinger i nybygningens fællesrum har vist sig ikke at overholde udbudsbetingelsernes krav, og der pågår derfor stadig arbejde med at få dette på plads.

  Byggeregnskabet og byggesagen afsluttes efter at disse forhold er bragt på plads.

  Bylderup Skole – nyt pædagogisk læringscenter

  Projektet til indretning af læringscenteret ved skolens fællesrum er udarbejdet og byggesagen er ved at blive myndighedsbehandlet.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 02-12-2014

  Taget til efterretning.

  Afbud: Karina T. Rogat

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/6973, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Der er lavet budgetopfølgning på Børne- og Uddannelsesudvalgets område pr. 31. oktober 2014.

  Opfølgningen viser, at der på nuværende tidspunkt forventes et samlet merforbrug på 2,4 mio. kr. pr. 31.12. 2014, hvoraf de aftalestyrede enheder forventer et merforbrug på 6 mio. kr., svarende til 0,8 %.

  Mer- eller mindreforbrug på det aftalestyrede område (institutioner) overføres til 2015.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2014 tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 02-12-2014

  Taget til efterretning.

  Afbud: Karina T. Rogat

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/7186, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med budgetlægningen blev der indgået budgetforlig mellem Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative og Slesvigsk Parti om Aabenraa Kommunes budget for 2015-18.

  Følgende er aftalt vedrørende implementering af folkeskolereformen i budgetaftalen:

  ”Der afsættes 3 mio. kr. i 2014 og yderligere 9 mio. kr. i 2015 til implementering af folkeskolereformen med overførselsret til 2016. Der forventes ekstern finansiering på minimum 2 mio. kr. herudover. Ekstern finansiering udover 2 mio. kr. tilgår den generelle reservepulje under økonomudvalget. Den generelle reservepulje på økonomiudvalgets område nulstilles.”

  De 9 mio. kr. i 2015 er indarbejdet ved budgetlægningen af budget 2015-18.

  Ved en fejl har de 3 mio. kr. i 2014 ikke været indarbejdet i bevillingskontrollen pr. 30. september 2014.

  Bevillingskontrollen viste et mindreforbrug på serviceudgifterne, der kan dække finansieringen af de 3 mio. kr. til folkeskoleområdet.

  Der søges derfor nu en tillægsbevilling herpå.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at der gives en tillægsbevilling i 2014 på 3,0 mio. kr., til implementering af folkeskolereformen finansieret af kassebeholdningen.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 02-12-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Karina T. Rogat

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/25907, Sagsinitialer: cpaa

  Sagsfremstilling

  Fordelingsmodellen på folkeskoleområdet har været i høring i skolebestyrelser og i MED-udvalg på skolerne. Høringen afsluttet. I denne sag skal høringssvarene behandles med henblik på eventuelle justeringer.

  Høringen har været gennemført i perioden fra den 8. september til den 27. oktober 2014.

  Alle bestyrelser og MED-udvalg har fremsendt høringssvar.

  Følgende elementer/principper har indgået i høringen:

  · Fordelingsmodellen for 2012

  · Visitationsøkonomien

  · Bufferpuljen (=den centrale visitationsressource)

  · Princippet om at ”Ressourcen følger opgaven”

  Der er i 2014 udarbejdet en fornyet socioøkonomisk analyse, der danner baggrund for fordeling af inklusionsressourcer til skolerne pr. 1. januar 2015.

  Høring/udtalelse

  Fordelingsmodellen:

  Generelt er der gode erfaringer med modellen. Den opleves som gennemskuelig.

  Den skal tilrettes med henblik på ændrede timetal efter indførelsen af Folkeskolereformen.

  Tre skoler (Stubbæk, Hjordkær og Hærvejsskolen) foreslår en ændret socioøkonomisk fordeling af inklusionsmidlerne gående fra 50/50 til 75/25, således at 75 % af inklusionsmidlerne tildeles efter elevtallet mens 25 % tildeles ud fra en socioøkonomisk fordeling.

  Administrativt foreslås det, at pris- og lønfremskrivningen fjernes af teksten, således at visitationstaksten på kr. 150.000 fastholdes i en periode uden fremskrivning.

  Visitationsøkonomien:

  Visitationsøkonomien er fuldt indfaset i 2014.  Tre skoler (Bylderup Skole; Kliplev Skole og Varnæs Skole) ønsker regelsættet ændret, således at der centralt skal betales for tilflyttere til distriktet eller for børn der har påbegyndt deres skolegang på en anden skole end distriktsskolen.

  Tre skoler (Bylderup Skole; Kliplev Skole og Ravsted Børneunivers) ønsker, at børn, der ikke har gået i distriktsskolen og som visiteres, bør tælle med i skolens elevtal. Dette vil reelt nedsætte visitationstaksten for de børn, der visiteres uden at have frekventeret distriktsskolen.

  Bufferpuljen: (den centrale visitationsressource)

  Det anbefales enstemmigt, at den centrale visitationsressource fortsat skal eksistere. Ressourcen giver bl.a. mulighed for, at ingen skoler kommer til at miste ressourcer ved forholdsvist mange visiterede elever.

  Princippet om, at ”ressourcen følger opgaven”:

  Der er enighed om, at dette er et rigtigt princip at følge.

  Samlet set giver høringen ikke anledning til at foreslå at ændre på ressourcemodellen eller på de tilknyttede principper.

  Modellen skal justeres i forhold til de ændrede lektionstimetal ved indførelsen af Folkeskolereformen.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at fordelingsmodellen justeres i henhold til de ændrede lektionstimetal i tilknytning til Folkeskolereformen,

  at visitationstaksten fastholdes på 150.000 kr. uden pris- og lønfremskrivning, og

  at visitationsøkonomien fortsætter i den nuværende form.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 02-12-2014

  Godkendt med de faldne bemærkninger.

  Afbud: Karina T. Rogat

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/30337, Sagsinitialer: kmen

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 8. oktober 2014 i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2015-2018 følgende:

  ”Den påbegyndte strukturændring på dagtilbudsområdet suppleres med yderligere analyse i 2015 med henblik på at klarlægge Aabenraa Kommunes fremtidige

  dagtilbudsstruktur i Rødekro og Aabenraa samt beskrive bæredygtighedskriterierne for landdistrikternes institutioner med baggrund i kvalitet, dækning og økonomi.

  Parterne ønsker at styrke dagtilbudsområdet med nye anlægsinvesteringer og halvdelen af et eventuelt strukturprovenu skal forblive på området.”

  Som en del af ovenstående er der i budgettet besluttet en reduktion/besparelse på 3 mio. kr. årligt fra 2016 og frem på strukturtilpasningen.

  Forvaltningen har udarbejdet en overordnet tids- og procesplan for arbejdet med byrådets budgetbeslutning.

  Dagtilbudsstruktur 2015 – Overordnet tids- og procesplan

  21. november 2014

  8. oktober 2014

  Budgetvedtagelse med beslutning om, at der i 2015 skal udarbejdes et strukturoplæg på dagtilbudsområdet, der med virkning fra 2016 giver et samlet rationale på 3 mio. kr. årligt

  9. oktober 2014 – 28. januar 2015

  Indsamling af oplysninger og udarbejdelse af temaoplæg/strukturoplæg

  2. december 2014

  Børne- og Uddannelsesudvalgets behandling af tids- og procesplan

  December 2014

  Dialogmøde med parter og interessenter fra Aabenraa by og Høje Kolstrup, herunder de faglige organisationer

  13.  Januar 2015

  Eventuel orientering om status på processen i Børne- og Uddannelsesudvalget

  5. februar 2015

  Børne- og Uddannelsesudvalgets behandling af temaoplæg/strukturoplæg til byrådets temamøde

  25. februar 2015

  Temamøde i byrådet

  10. marts 2015

  Børne- og Uddannelsesudvalgets behandling af høringsoplæg

  13. marts – 27. april 2015

  Strukturoplæg sendes i høring blandt høringsberettigede parter

  Marts/april 2015

  Behandling af oplæg i område MED/lokal MED

  Marts/april 2015

  Dialogmøde mellem bestyrelser og Børne- og Uddannelsesudvalget

  12. maj 2015

  Børne- og Uddannelsesudvalgets behandling af strukturoplæg med høringssvar

  27. maj 2015

  Godkendelse af strukturoplæg i byrådet.

  28. maj – 31. december 2015

  Detailplaner, herunder udarbejdelse af implementeringsplan for de af byrådet besluttede initiativer

  Fra Januar 2016

  Implementering af dagtilbudsstrukturen i henhold til implementeringsplanerne

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at tids- og procesplanen godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 02-12-2014

  Godkendt.

  Afbud: Karina T. Rogat

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/34642, Sagsinitialer: BKE

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til den fremtidige anvendelse af Grankoglen, Grønningen 4–6, Rødekro, der er ledig som følge af faldende børnetal i området.

  Grankoglen er på 278 kvadratmeter og ligger på en grund på 1822 kvadratmeter.  Bygningen er opført i 1971 og har hidtil været anvendt til børnehave for omkring 50 børn. Der er indrettet legeplads på grunden.

  Fra Børn og Skole er der tre ønsker til fremtidig anvendelse:

  Børnehus

  Børnehustilbuddet er et tilbud til 6 anbringelsestruede børn i alderen 6–12 år, der kan frekventere tilbuddet i hverdage dagligt fra kl.13.00–20.00 med mulighed for at udvide med for eksempel morgenhjælp i hjemmet, skolestøtte o. a. Populært betegnes det som en ”anbringelse uden overnatning”.

  Øget kapacitet i børnehuse bidrager til nedbringelse af anbringelsesudgifterne, men kan kun lade sig gøre, hvis der er egnende bygninger i børnenes lokalområde. Der er børn i Rødekroområdet, som vil kunne have gavn af et evt. børnehus som alternativ til anbringelse.

  Der skal visiteres til foranstaltningen, hvor der arbejdes tæt sammen med forældre, skoler, SFO, fritidsaktiviteter o.a.

  Støttet og overvåget samvær

  Behovet for støttet og overvåget samvær er steget blandt andet fordi børn, der tidligere kom på institution, nu oftere anbringes i plejefamilier.

  Støttet og overvåget samvær foregår i dag på Rønshoved Skolehjem, Strandvej 10, 6340 Kruså, samt i en lejet lejlighed på Jernbanegade 14 i Aabenraa by.

  De fysiske rammer i lejligheden i Aabenraa er for små. Opgaverne kan ikke umiddelbart blot flyttes til Rønshoved af geografiske årsager. Derfor ønskes større og mere velegnede fysiske rammer til formålet i enten Aabenraa by eller Rødekro by.

  Grankoglens beliggenhed og fysiske rammer ville være ideelle til formålet, hvor der vil der kunne være op til 2 samvær på samme tid – også samtidigt med et eventuelt børnehus.

  Sikkerhedsmæssigt er det ligeledes en styrkelse af tilbuddet, da der vil være andet personale i huset, mens samværene foregår.

  Der er tiltagende flere samvær med deltagelse af udenbys forældre, så placeringen i Rødekro, vil gøre tilbuddet mere tilgængeligt.

  Legestuen

  Legestuen er et samlingssted for 3–4 dagplejere med ca. 10–12 børn mellem 0–3 år. Legestuens indretning vil være med høje stole, pusleborde, møblement og legetøj til målgruppen. Dertil faciliteter til at barnevogne kan stå i læ.

  Vurdering

  Grankoglen vurderes særdeles velegnede til alle tre formål og kan med en rimelig enkel konstruktionsændring - opførelse af en skillevæg - kunne rumme to af tilbuddene - men ikke dem alle tre.

  Rønshoved Skolehjem og Dagplejen har afholdt møde om at finde en mulighed for at integrere alle tre tilbud på samme matrikel. Der er enighed om, at dette ikke vil være muligt.

  Planmæssige forhold

  Grankoglen, der hidtil har været anvendt til børnehave, ligger ifølge kommuneplanen i et område for boliger med tilhørende fællesareal og offentlige institutioner.

  Økonomi og afledt drift

  Hvis Grankoglen sættes til salg kan den give et provenu til Aabenraa Kommune. Den offentlige vurdering pr. 1. oktober 2013 er 1.050.000 kr.

  Børnehus for 6 børn i Rødekro vil kunne drives for omkring 180.000 kr. pr. barn. Det er halv pris i forhold til udgiften til døgnanbringelse af et barn. Hermed opnås en besparelse på udgifter til anbringelser på mindst samme beløb.  

  Samværslejligheden i Aabenraa kan opsiges med tre måneders varsel. Herved opnås en varig driftsbesparelse.

  I forbindelse med oprettelse af børnehus og flytning af støttet og overvåget samvær påregnes udgifter til skillevæg mv. på 190.000 kr., som kan finasieres indenfor Rønshoved Skolehjems fremtidige driftsbudget. 

  Fremtidige driftsudgifter til Grankoglen vil kunne dækkes af budget for Børnehus samt støttet og overvåget samvær.

  Hvis Grankoglen anvendes til formål udenfor Børn og Skole vil der eventuelt kunne opnås et driftsrationale i andre dele af kommunen.  

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at Grankoglen anvendes til støttet og overvåget samvær og Børnehus under Rønshoved Skolehjem fra 1. januar 2015.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 02-12-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Karina T. Rogat

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/33724, Sagsinitialer: cpaa

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres der om et igangsat udviklingsforløb omkring trivsel for medarbejderne på kommunens folkeskoler.

  Gennem de seneste år har folkeskoleområdet været underlagt forandringer. Forhold har været afgjort på landsplan i form af Folkeskolereformen samt en ændret arbejdstidsaftale for en del af folkeskolens medarbejdere. Lokalt har der været gennemført en ny skolestruktur. Som følge heraf har der været gennemført fusioner, hvor 7 skoler er blevet til 3. I tilknytning til fusionerne følger omfattende skolebyggerier.

  Forandringer i den størrelsesorden medfører et behov for en tydelig forventningsafstemning mellem ledelse og medarbejdergrupper på de enkelte skoler. Ligeledes kan der være individuelle behov for sparring og rådgivning for både ledere og medarbejdere.

  Aabenraa Kommune har i samarbejde med de faglige organisationer igangsat et udviklingsprojekt med fokus på trivslen og arbejdsglæden på de enkelte skoler.

  Projektet indeholder af følgende faser:

  Fase 1:       November 2014-januar 2015

  I denne fase indgår følgende:

  - Forundersøgelse (fokusgruppeinterviews)

  - Individuelle udviklingssamtaler med skolelederne

  - Akut stresshåndtering (hvis der viser sig behov herfor)

  Fase 2:       Januar – marts 2015

  I denne fase afvikles to workshops for skolernes ledere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter:

  - Workshop 1: Gør forskellighed til en styrke

  - Workshop 2: Fra konflikt og stress til arbejdsglæde og trivsel

  Fase 3:       Marts – november 2015

  I denne fase kapacitetsopbygges der på de enkelte skoler med udgangspunkt i de lokale behov.

  Værktøjskasse og beredskab opbygges lokalt.

  Fase 4:       November-december 2015

  I denne fase gennemføres der opfølgningsmøder med samtlige skoler.

  Økonomi og afledt drift

  Udgiften afholdes indenfor den budgetmæssige ramme.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 02-12-2014

  Taget til efterretning.

  Afbud: Karina T. Rogat

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/22120, Sagsinitialer: HLH

  Sagsfremstilling

  Socialstyrelsens pulje ”Tidlig indsats – livslang effekt” skal understøtte den tidlige indsats og det forebyggende arbejde i kommunerne. Kommunerne får gennem puljen mulighed for at afprøve eller implementere en eller flere af 11 selvstændige indsatser. Puljen havde ansøgningsfrist første gang den 1. oktober 2014. Der er mulighed for at søge om deltagelse i flere af indsatser de kommende år.

  Der har været nedsat arbejdsgrupper på tværs af afdelingerne i Børn og Skole for at afklare, om der var basis for at søge - og i bekræftende fald udarbejde en ansøgning - om deltagelse i indsatsen.

  Status på Børn og Skoles ansøgninger om deltagelse i de 11 indsatser:

  1. De utrolige år (DUÅ) BABY – forældrekursus til førstegangsforældre
   Sundhedsplejen og Familie- og Ungecenteret vil sammen søge om deltagelse i denne indsats men først i 2015.
  2. De utrolige år (DUÅ) VUGGESTUE – uddannelse til personalet i vuggestuer
   For at opnå en koordineret og helhedsorienteret indsats, anbefaler Socialstyrelsen, at samtlige DUÅ programmer implementeres. Dette søges imødekommet ved at ansøge om deltagelse i samtlige DUÅ programmer.
   Da Børn og Skole ønsker at komme godt i mål med LP uddannelsen,  ansøgers der først om deltagelse i DUÅ indsatserne VUGGESTUE, DAGPLEJE og BØRNEHAVE, når vi er i slutfasen eller helt færdige med LP uddannelsen.
   DUÅ VUGGESTUE søges derfor i 2016 med projektstart i 2017
  3. De utrolige år (DUÅ) DAGPLEJE – fagligt løft til dagplejere i kommunen
   DUÅ DAGPLEJE søges i 2015 med projektstart i 2016
  4. De utrolige år (DUÅ) TUMLINGE – kursus til forældre i alderen 1 – 3 år
   Specialpædagogkorpset har i 2014 søgt om kursusforløb i ”De Utrolig År, Tumlinge” til to specialpædagoger.
   DUÅ Tumlinge er et evidensbaseret program målrettet forældre til børn i alderen 1-3 år, hvor forældre gennem vejledning opnår nye redskaber til at tackle forældrerollens udfordringer, opspore udsatte familier og fremme børnenes udvikling.
   Kursusforløbet kan bruges både som et generelt forebyggende forældrekursus samt et mere behandlende forløb, hvor der er behov for at genoprette positivt samspil.
   Målet er at nå ca. 20 børn/familier pr. år.
  5. De utrolige år (DUÅ) BØRNEHAVE – uddannelse til personalet i børnehaver
   DUÅ BØRNEHAVE søges i 2016 med projektstart i 2017
  6. Vidensbaseret Indsats overfor udsatte børn i dagtilbud (VIDA) – bedre kompetencer til at spore mistrivsel
   Der søges ikke om deltagelse i VIDA, da Aabenraa Kommune har et tilsvarende tilbud i Specialpædagogkorpset. Specialpædagogkorpset tilbyder på samme måde som VIDA en mulighed for tidligt at identificere udsatte børn bl.a. gennem task force opgaver og ressourceopgaver.
  7. Tidlig opsporing – nye redskaber til at opspore børn i en udsat position
   Aabenraa Kommune har i det seneste år arbejdet med at implementere elementer af modellen til tidlig opsporing. Det drejer sig om trivselsskemaer, overgangsskemaer og småbørnsteam. Børn og Skole vil gerne videreudvikle brugen af modellen i dialog med andre kommuner og har derfor spurgt Socialstyrelsen om, hvordan de forholder sig til, at vi har bruger en version af modellen, som er tilpasset Aabenraa Kommune.
   Socialstyrelsen har svaret, at projektkommuner skal være indstillet på at bruge præcist de redskaber/metoder, som kommer til at indgå i den reviderede model.

  Børn og Skole har derfor valgt ikke at søge om deltagelse i denne indsats.

  1. KEEP = Keeping Foster Parents Trained and Supported – nye værktøjer til plejefamilier
   Ledelsen i Børn og Familie vurderer, at de samme mål og effekter kan nås igennem den igangværende ændringsproces i Børn og Familie.
  2. FFT = Funktionel Familie Terapi – tilbud om familiebehandling til teenagefamilier
   Aabenraa Kommune har i 2014 i samarbejde med Sønderborg udarbejdet en fælles ansøgning og ønsker at etablere et fælles projekt. Der er søgt søgt om at uddanne medarbejdere i begge kommuner til at varetage familiebehandlingen.
  3. Fritidspasordningen – hjælp udsatte børn og unge til et aktivt og meningsfyldt fritidsliv
   Aabenraa kommune har allerede en velfungerende fritidspasordning og vil derfor ikke kunne komme i betragtning.
  4. Fritidspas mentorkommune
   Aabenraa Kommune ønsker ikke at være Fritidspas mentorkommune.

  Oversigt over projektstart for de indsatser der er søgt eller forventes søgt deltagelse i:

  2014           - De utrolige år TUMLINGE

                     - Funktionel Familie Terapi

  2015           - De utrolige år BABY

  2016           - De utrolige år DAGPLEJE

  2017           - De utrolige år VUGGESTUE

                     - De utrolige år BØRNEHAVE    

  Læs evt. mere om Socialstyrelsens pulje Tidlig Indsats: http://www.socialstyrelsen.dk/born-og-unge/tidlig-indsats-livslang-effekt

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 02-12-2014

  Taget til efterretning.

  Afbud: Karina T. Rogat

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/49, Sagsinitialer: bhh

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 02-12-2014

  -

  Afbud: Karina T. Rogat