Beslutningsprotokol

tirsdag den 13. januar 2015 kl. 09:00

Mødested: Aktivitetsrum 2+3, Borgerhuset, Tinglev
Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalg
Medlemmer: Kirsten Nørgård Christensen, Dorte Soll, Eivind Underbjerg Hansen, Gert Nordklitgaard, Kaare Solhøj Dahle, Karina Tietje Rogat, Kurt Andresen
Bemærkninger: Karina T. Rogat mødte senere og deltog ikke i punkt 1 og 2.

Mødet sluttede kl. 11.15
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 15/116, Sagsinitialer: bhh

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 13-01-2015

  -

  Karina Tietje Rogat deltog ikke i punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/44211, Sagsinitialer: khl

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om igangværende og kommende byggeprojekter på skoleområdet.

  Kongehøjskolen

  Den nye fløj til mellemtrinnet tages i brug fra uge 5.

  Udskolingsafdelingen tager herefter de 3 fløje, som mellemtrinseleverne har benyttet i byggeperioden, samt den ombyggede og renoverede fagklassefløj, i brug fra uge 8.

  Efter uge 7 vil Kongehøjskolen derfor ikke mere (ud over de to gymnastiksale) anvende bygningerne på Ladegårdsvej 15.

  Høje Kolstrup Skole

  Der mangler stadig at blive udført et mindre tillægsarbejde på det nye ventilationsanlæg (tilkobling til den eksisterende centrale ventilations- og varmestyring) før byggeregnskabet kan afsluttes.

  For øjeblikket afventes et pristilbud fra entreprenøren.

  Lyreskovskolen

  Hovedterminerne i tidsplanen for Lyreskovskolen er fortsat som følger:

  Godkendelse af lokalplanen i Byrådet

  18. dec. 2013

  Udbud af fagentrepriserne

  22. jan. 2014

  Licitation på fagentrepriserne

  26. feb. 2014

  Opstart af byggeriet (1. spadestik)

  11. april 2014

  Rejsegilde

  3. okt. 2014

  Aflevering af byggeriet

  15. juni 2015

  Ibrugtagning af byggeriet

  11. aug.2015

  Byggeriet forløber planmæssigt i overensstemmelse med detailtidsplanerne.

  Udskolingsafdelingen, der består af en del af den tidligere Bov Skole og en helt ny science- eller naturfagsfløj, afleveres af entreprenørerne allerede i løbet af februar 2015, hvorefter Lyreskovskolen vil tage den i brug til planlægning og afprøvning af de nye undervisnings- og læringsformer, som bygningen giver mulighed for.

  Stubbæk Skole - nyt overbygningsafsnit

  Byggeregnskabet er ved at blive afsluttet.

  Der mangler dog stadig udbedring af enkelte mangler konstateret ved 1-års eftersynet.

  Hærvejsskolen

  Analysen af behovet for anlægsmidler til Hærvejsskolen er udarbejdet og blev taget til efterretning på mødet i Skole- og Dagtilbudsudvalget den 26. november 2013.

  Sagen blev herefter taget til efterretning på mødet i Økonomiudvalget den 10. december 2013.

  Tinglev Skole - nyt indskolingsafsnit

  Akustiske målinger i nybygningens fællesrum har vist sig ikke at overholde udbudsbetingelsernes krav, og der pågår derfor stadig arbejde med at få dette på plads.

  Byggeregnskabet, herunder den sidste rate på rådgiverhonoraret, afsluttes efter at disse forhold er bragt på plads.

  Bylderup Skole – nyt pædagogisk læringscenter

  Projektet til indretning af læringscenteret ved skolens fællesrum er udarbejdet og byggesagen er ved at blive myndighedsbehandlet.

  Den 8. januar 2015 afholdes næste møde i Byggestyregruppen. På mødet aftales og besluttes det videre forløb for projektet.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 13-01-2015

  Taget til efterretning.

  Karina Tietje Rogat deltog ikke i punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/6973, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Der er lavet budgetopfølgning på Børne- og Uddannelsesudvalgets område pr. 30. november 2014.

  Opfølgningen viser, at der på nuværende tidspunkt forventes et samlet mindreforbrug på 3,5 mio. kr. pr. 31.12.2014, hvoraf de aftalestyrede enheder forventer et merforbrug på 6 mio. kr., svarende til 0,8 %.

  Mer- eller mindreforbrug på det aftalestyrede område (institutioner) overføres til 2015.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at budgetopfølgningen pr. 30. november 2014 tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 13-01-2015

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/13396, Sagsinitialer: chd

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til et forslag vedr. den fremtidige finansiering af det kommunale tilskud til naturskolerne Kelstrup og Skovlysts drift.

  I forbindelse med budgetlægningen for 2015, blev det besluttet, at det kommunale tilskud til naturskolernes drift på 1,24 mio. og 0,11 mio. til kørsel i alt 1,35 mio. bortfalder med virkning fra august 2015.

  Naturskolerne skal fremme elevernes forståelse for naturen.  De arrangementer og ture, som naturskolerne tilbyder skolerne, kan både indgå som et supplement til eller som en selvstændig del af et eller flere læringsforløb.

  Målgruppen er i første række folkeskolelever i Aabenraa Kommune og dernæst institutioner og andre skoler.

  Skole og Undervisning foreslår, at driften af naturskolerne og kørslen med eleverne til disse med virkning fra 1. august 2015 finansieres af folkeskolerne, og at der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentation fra naturskolerne og skolerne.

  Arbejdsgruppen skal beskrive naturskolernes fremtidige tilbud til skolerne. Tilbuddene skal relateres til fælles mål for folkeskolerne, jf. Folkeskolelovens § 10.

  Beskrivelsen af tilbuddene skal sendes til høring blandt skolebestyrelserne inden den behandles af Byrådet.

  Planmæssige forhold

  Naturskolerne drives i et samarbejde mellem Aabenraa Kommune og Naturstyrelsen. Samarbejdsaftalen, som er indgået mellem Aabenraa Kommune og Skov- og Naturstyrelsen, Gråsten, kan opsiges af begge parter med et års varsel til udgangen af et kalenderår.

  Økonomi og afledt drift

  Skole og Undervisning foreslår, at finansieringen af naturskolernes drift og kørsel til disse fordeles mellem skolerne ud fra elevtallet pr. 5. september 2014.

  Virkningen af de enkelte skolers bidrag til driften for 2015 fremgår af nedenstående tabel. Beregningen er foretaget ud fra elevtallet pr. 5. september 2014.

  Finansiering af naturskolerne inkl. kørsel

  Årsvirkning

  5/12

  Bolderslev Skole

  24.434

  10.181

  Bylderup Skole

  55.031

  22.930

  Felsted Centralskole

  73.522

  30.634

  Fjordskolen

  47.767

  19.903

  Genner Skole

  19.591

  8.163

  Hellevad Børnehus

  19.371

  8.071

  Hjordkær Skole

  67.138

  27.974

  Hovslund Børneunivers

  22.013

  9.172

  Hærvejsskolen

  179.403

  74.751

  Høje Kolstrup Skole

  105.000

  43.750

  Kliplev Skole

  33.899

  14.125

  Kollund Skole

  29.717

  12.382

  Kongehøjskolen

  190.849

  79.520

  Lyreskovskolen

  143.082

  59.617

  Løjt Kirkeby Skole

  114.686

  47.786

  Ravsted Børneunivers

  17.610

  7.338

  Stubbæk Skole

  78.145

  32.560

  Tinglev Skole

  87.390

  36.412

  Varnæs Skole

  31.918

  13.299

  10. klasse Aabenraa

  59.434

  24.764

  I alt

  1.400.000

  583.333

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at finansieringen af naturskolernes drift fordeles mellem skolerne ud fra elevtallene pr. 5. september 2014, og

  at der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal beskrive naturskolernes fremtidige tilbud.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 13-01-2015

  Godkendt.

  For stemte Kirsten Nørgård Christensen (V), Karina Tietje Rogat (V), Eivind Underbjerg Hansen (V), Kaare Solhøj Dahle (O), Dorte Soll (A) og Kurt Andresen (S).

  Imod stemte Gert Nordklitgaard (Ø).

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/13557, Sagsinitialer: chd

  Sagsfremstilling

  Byrådet skal udarbejde en kvalitetsrapport for skoleområdet en gang om året. Udkast til Kvalitetsrapport for skoleåret 2013 - 2014 er nu klar til politisk behandling i Børne- og Uddannelsesudvalget.

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til om kvalitetsrapporten kan sendes i høring i skolebestyrelserne.

  Rapporten indeholder oplysninger om skolernes rammebetingelser herunder oplysninger om elevtal, timetal og driftsmæssige forhold.

  Kendetegnende for alle skoler er, at de arbejder med at udvikle inkluderende læringsmiljøer. Det betyder, at der især er fokus på elevernes faglige udvikling og trivsel og på udviklingen af ledelse i den inkluderende skole.

  I rapporten anbefales følgende:

  • Styrkelse af børnefællesskaberne skal fortsat være grundlaget for skolernes samlede virksomhed
  • Dansk og matematik bliver et kommunalt indsatsområde
  • Kompetenceudviklingsforløbene fortsætter.
  • Samarbejdet mellem lærere og pædagoger – fælles faglighed – bliver et kommunalt indsatsområde
  • Udskolings projektet fortsætter som indsatsområde

  Hvis Udvalget på baggrund af rapporten vurderer, at niveauet på skolerne ikke er tilfredsstillende, skal der udarbejdes en handleplan, som forbedrer niveauet på den enkelte skole.

  Skole og Undervisning vurderer skolernes faglige niveau til at være tilfredsstillende.

  Kvalitetsrapporten skal behandles i Byrådet og derefter offentliggøres på Aabenraa Kommunes hjemmeside.

  Høring/udtalelse

  Et udkast til kvalitetsrapporten har været sendt til udtalelse hos skolelederne. Dette gav anledning til enkelte tilføjelser og rettelser i de faktuelle oplysninger.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at udkast til Kvalitetsrapport for skoleåret 2013 – 2014 sendes i høring i skolebestyrelserne.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 13-01-2015

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/35656, Sagsinitialer: chd

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag behandle et forslag til ny organisering af fritidstilbud for 4. – 6. årgang og 7+.

  I forbindelse med budgetlægningen for 2015, blev det besluttet at reducere budgettet for skolerne med 2 mio. kr. i 2015 og yderligere 2 mio. kr. fra 2016. Det samlede budget vil herefter være på 5,4 mio. kr.

  Reduktionen betyder, at der skal træffes beslutning om den fremadrettede organisering af fritidstilbud til 4. – 6. årgang og 7+ i Aabenraa Kommune.

  Børn og Skole vurderer, at følgende tre løsningsforslag kan overvejes for 4. – 6. årgang:

  1. Skolernes og ungdomsskolens nuværende fritidstilbud for elever i 4. – 6. årgang og 7+ fortsætter uændret, men med reduceret budget.
  2. De nuværende fritidstilbud til elever i 4. – 6. årgang nedlægges og der oprettes tilbud i 5 geografiske områder, der defineres med udgangspunkt i socioøkonomiske overvejelser. Tilbuddet er kun for visiterede elever.
  3. De nuværende fritidstilbud for elever i 4. – 6. årgang nedlægges og erstattes af ét tilbud, der placeres centralt i kommunen. Tilbuddet er kun for visiterede elever.

  Børn og Skole anbefaler løsningsforslag 2, fordi dette forslag bedst giver mulighed for at understøtter de elever i kommunen, som har størst behov for et fritidstilbud i 4. – 6. årgang.
  På grund af det reducerede budget kan Børn og Skole ikke anbefale, at fritidstilbuddene fortsætter uændret jf. løsningsforslag 1.

  Børn og Skole vurderer, at der for 7+ kan overvejes følgende to løsningsforslag:

  1. Skolernes fritidstilbud for 7+ fortsætter uændret, men med reduceret budget.
  2. Fritidstilbud for elever i 7+ varetages fremover af Ungdomsskolen med et driftsbudget på 2,1 mio. kr.

  Børn og Skole anbefaler løsningsforslag B, da Ungdomsskolen allerede varetager alle kommunale tilbud fritidstilbud for 7+ undtagen Hjordkær og Stubbæk.

  Proces

  Løsningsforslagene og Børn og Skoles anbefalinger sendes i høring i skolebestyrelserne fra den 13. januar til den 26. januar 2015 med henblik på behandling i Børne- og Uddannelsesudvalget den 5. februar 2015.

  Der nedsættes efterfølgende en arbejdsgruppe med repræsentanter fra skoler, forvaltning og BUPL/FOA. Arbejdsgruppen skal udarbejde et konkret oplæg til ny organisering af fritidstilbud for 4. – 6. årgang og 7+ på baggrund af Børne- og Uddannelsesudvalgets valg af løsningsforslag den 5. februar 2015.

  Antal elever i skolernes fritidstilbud for 4. – 6. årgang

  November 2014

  Indmeldte i alt

  December 2014

  Indmeldte i alt

  Institution

  Bolderslev Skole

  6

  6

  Bylderup Skole

  17

  16

  Felsted Skole

  21

  21

  Genner

  1

  1

  Hjordkær Skole

  64

  65

  Hovslund

  2

  2

  Høje Kolstrup Skole

  54

  51

  Kliplev Skole

  11

  12

  Kollund

  29

  32

  Kongehøjskolen

  47

  44

  Lyreskovskolen

  21

  19

  Løjt Kirkeby Skole

  39

  34

  Hærvejsskolen

  27

  24

  Stubbæk Skole

  84

  83

  Tinglev Skole

  70

  70

  Varnæs Skole

  10

  10

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at løsningsforslag og Børn og Skoles anbefalinger sendes i høring i skolebestyrelserne fra den 13. januar til den 26. januar med henblik på politisk behandling i Børne- og Uddannelsesudvalget den 5. februar 2015.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 13-01-2015

  Løsningsforslag 1-3 og A-B sendes i høring i skolebestyrelserne fra den 14. januar 2015 – 26. januar 2015.

  Børn og Skoleforvaltningen anbefaler forslag 2 og forslag B

  Børne- og Uddannelsesudvalget behandler sagen igen efter høringen på mødet den 5. februar 2015

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/41019, Sagsinitialer: kmen

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal udvalget tage stilling til et anlægsprojekt for Stubbæk Børnehus.

  Stubbæk Børnehus opstod i maj 2003 ved, at to kommunale børnehaver (Børnehaven Idun og Børnehaven Stubben) blev lagt sammen under én ledelse og med én bestyrelse. Stubbæk Børnehus har til huse i de oprindelige børnehavebygninger, der også omfatter en tidligere brandstation og en pavillon. De to børnehaver ligger ikke i umiddelbar nærhed af hinanden. Det er et ønske fra børnehavens bestyrelse at samle Stubbæk Børnehus på én matrikel.

  Byrådet besluttede den 27. juni 2012 i forbindelse med godkendelse af struktur på 0-6 års området, at

  de bygningsmæssige forhold tager udgangspunkt i det igangsatte arbejde med helhedsvurdering af bygninger til dagtilbuds- og skoleformål i Stubbæk”.

  Skole- og Dagtilbudsudvalget besluttede derfor, den 9. oktober 2012, at ”der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra skole- og dagtilbudsområdet i Stubbæk samt Børn og Skole for at arbejde videre med en helhedsløsning med udgangspunkt på skolens matrikel.”

  Arbejdsgruppen udarbejdede to forslag, hvoraf det ene tog udgangspunkt på skolens matrikel og det andet omfattede en tilbygning ved afdelingen Idun. Bestyrelserne for Stubbæk skole og Stubbæk Børnehave pegede på en tilbygning ved Idun som det mest attraktive forslag.

  Byrådet besluttede i forbindelse med budgetvedtagelsen 2015-2018 at afsætte 0,5 mio. kr. i 2015 og 7 mio. kr. i 2016 til dagtilbudsstruktur – Stubbæk Børnehave. 

  Børn og Skole opstarter sammen med Kultur, Miljø og Erhverv/Ejendomme primo 2015 en brugerinddragelsesproces med henblik på udarbejdelse af et byggeprogram. En grundlæggende forudsætning vil være, at den eksisterende børnehavebygning (Idun) bevares, men at den renoveres og ombygges i fornødent omfang.

  Byggeprogrammet vil danne grundlag for et begrænset udbud i totalentreprise, udbudt i omvendt licitation, hvilket vil sige at 4-6 prækvalificerede entreprenører indbydes til at afgive en fast pris med et tilhørende arkitekt-/ingeniørforslag til byggeriet. En betingelse i udbuddet vil være at tilbudsprisen skal holdes inden for en nærmere fastlagt samlet totalentreprisesum.

  Ud fra en række kriterier beskrevet i udbuddet vælges det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Projektet udbydes medio 2015, således at der kan indgås kontrakt med den udvalgte totalentreprenør og udarbejdes et byggeprojekt, søges/opnås byggetilladelse m.m. inden udgangen af 2015. Byggeriet kan herefter opstartes i begyndelsen af 2016 og afsluttes/ibrugtages i slutningen af samme år.

  De samlede bygningsmæssige driftsudgifter (forbrug og vedligeholdelse) for Stubbæk Børnehus vil ved gennemførelsen af projektet blive tilpasset det nye behov.

  Salg af Stubbens bygninger vil evt. kunne indgå i finansieringsgrundlaget for byggeriet.

  Planmæssige forhold

  Området er omfattet af bestemmelserne i Lokalplan S 13 fra 1992. Lokalplanen angiver et byggefelt, der vil kunne rumme en tilbygning til den eksisterende børnehavebygning (Idun). Der vil derfor ikke opstå en lokalplanpligt (udarbejdelse og vedtagelse af en ny lokalplan for området) i forbindelse med gennemførelsen af projektet.

  Økonomi og afledt drift

  Til opstart af byggeriet af Stubbæk Børnehus ønskes frigivet en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til dækning af udgifter til forprojektering, bygherrerådgivning og de første byggeudgifter.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at Stubbæk Børnehus samles ved Idun, Stubbæk Skolegade 8, Stubbæk,

  at der bygges om og til Idun inden for en samlet anlægsramme på 7,5 mio. kr.,

  at om- og tilbygningsarbejderne udbydes i totalentreprise, udbudt i omvendt licitation, og

  at der gives en anlægsbevilling i år 2015 på 0,5 mio. kr. til opstart af projektet Stubbæk Børnehus, finansieret af det afsatte beløb til formålet i investeringsoversigten 2015-18.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 13-01-2015

  1.-3. at godkendt, og

  4. at anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/22469, Sagsinitialer: clha

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal udvalget tage stilling til Anbringelsesgrundlag for 2015.

  I overensstemmelse med beslutningen i Børne- og Uddannelsesudvalget den 12. august 2014 fastholdes det økonomiske fokus, som har været gældende hidtil, også i 2015.

  Task Forcens bemærkninger til forvaltningens forslag til Anbringelsesgrundlag af 30. september 2014 er i vidt omfang indarbejdet i Anbringelsesgrundlag for 2015. Specielt gælder, at der som anbringelsesgrundlag fremover også anbringes når:

  ”Andre forhold, der gør det nødvendigt at anbringe. Anbringelser efter dette kriterium rapporteres i anonymiseret og koncentreret form til Børne- og Uddannelsesudvalget i forbindelse med den halvårlige sagsgennemgang”.   

  Anbringelsesgrundlaget 2015 for Aabenraa Kommune er baseret på:

  1. Lovgivningen
  2. Sund Opvækst. Aabenraa Kommunes sammenhængende børne-, familie og ungepolitik 2012-2017
  3. Fællesskabets Børn. En handleguide til dig, der arbejder med børn og unge i Aabenraa Kommune 2014-2017
  4. Aabenraa Kommunes økonomiske politik

  Punkt 4 betyder, at Aabenraa Kommune inden for lovens rammer administrerer efter et serviceniveau, der har til formål at begrænse de kommunale udgifter.

  For at opnå dette har forvaltningen valgt ikke indarbejdet alle Task Forcens bemærkninger. Det drejer som om bemærkninger 9 og 12. På mødet gives en mundligt begrundelse for valgene. 

  Samlet set forventes ovennævnte forhold ikke at få betydning for Aabenraa Kommunes udgifter til anbringelser.

  Adgangen til efterværn for unge med handicap er i 2015 og frem udvidet i forhold til anbringelsesgrundlaget for 2014. Også handicappede kan fremover få efterværn hvis der er udsigt til en positiv udvikling. Det vil kunne øge udgifterne på Børn & Families område, men vil samtidig kunne føre til lavere udgifter i andre dele af kommunen. Området følges i Ungeindsatsen og der er ikke på nuværende tidpunkt basis for budgetomplaceringer.

  Lovgrundlag

  Med virkning fra den 1. september 2012 blev det præciseret i serviceloven, at afgørelser om hjælp efter loven træffes på baggrund af faglige og økonomiske hensyn, jf. § 1, stk. 3.

  Det blev samtidig i § 138 præciseret, at kommunalbestyrelsen inden for lovens rammer, kan træffe beslutning om vejledende serviceniveauer for udmøntning af hjælp efter loven.  

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at Anbringelsesgrundlag 2015 godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 13-01-2015

  Godkendt.

  For stemte Kirsten Nørgård Christensen (V), Karina Tietje Rogat (V), Eivind Underbjerg Hansen (V), Kaare Solhøj Dahle (O), Dorte Soll (A) og Kurt Andresen (S).

  Imod stemte Gert Nordklitgaard (Ø).

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/37139, Sagsinitialer: clha

  Sagsfremstilling

  EFA-Syd har fremsendt anmodning om godkendelse af ændrede vedtægter.

  De ændrede vedtægter er godkendt på bestyrelsesmøder den 22. april og 23. september 2014, og opfylder dermed kravene i § 10 om vedtægtsændringer.

  De fremsendte vedtægter er udarbejdet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets standardvedtægter for produktionsskoler. 

  I forhold til de hidtidige vedtæger er der tale om, at bestyrelsen ændres fra 7 til 5 medlemmer.

  Kommunalbestyrelsen i Aabenraa Kommune, LO og skolens medarbejdere udpeger hver et medlem som hidtil.

  Tidligere udpegedes et medlem af DA. Fremover udpeger det lokale erhvervsliv et medlem. Efter loven skal de lokale arbejdsmarkeds organisationer være repræsenteret. 

  Tidligere var der tre bestyrelsesmedlemmer fra henholdsvis PPR, beskæftigelseskonsulenterne og erhvervsskolernes studievejledere. Fremover vælges der ét medlem til bestyrelsen blandt disse tre.     

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse om standardvedtægt m.v. for produktionsskoler - BEK nr. 695 af 01/07/2009

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at Vedtægter for EFA-Syd Produktionsskole godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 13-01-2015

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/34756, Sagsinitialer: acha

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om status på handleplanen for fase 1 af implementeringen af Sund Opvækst – Aabenraa Kommunes sammenhængende børne-, familie- og ungepolitik.

  Sund Opvækst blev vedtaget af Byrådet i august 2012 og omfatter hele Børn og Skoles virksomhed. Handleplanen for fase 1 dækker perioden frem til udgangen af 2014, og der skal udarbejdes en handleplan for fase 2, der dækker perioden 2015-16.

  Handleplanen for fase 2 vil få form af et dokument, der beskriver sammenhængen mellem målene i Sund Opvækst og strategien/handleplanen for inklusionsudvikling. Denne strategi/handleplan er udarbejdet i samarbejde med konsulenter fra Undervisningsministeriets inklusionsudviklingsteam i regi af den aftale, som Aabenraa Kommune har indgået med ministeriet, og som løber til udgangen af 2015.

  I 2017 udløber Sund Opvækst, og hele børne- familie- og ungepolitikken tages op til revision.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 13-01-2015

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/2951, Sagsinitialer: pla

  Sagsfremstilling

  Dagtilbud har udarbejdet en oversigt over antallet af indskrevne børn pr. 31. december 2014 fordelt på kommunens skoledistrikter.

  Oversigten omfatter børn i:

  • Kommunal dagpleje
  • Vuggestuer
  • Småbørnspladser
  • Børnehaver
  • Private institutioner - småbørnspladser
  • Private institutioner - børnehavepladser
  • Private børnepassere

  Oversigten viser endvidere de tilsvarende tal pr. 31. december 2013 i ().

  Desuden vedlægges oversigt over

  · Fødsler opdelt på måneder og år fra 2007 til 2014

  · Fødsler i 2014 opdelt på skoledistrikter

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 13-01-2015

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/36121, Sagsinitialer: pla

  Sagsfremstilling

  Sagen er en årlig orientering om antallet af dispensationer fra 26 ugers reglen i dagtilbud. Ifølge Dagtilbudsloven skal alle børn over 26 uger og indtil skolestart have adgang til at blive optaget i et dagtilbud. Forældre med børn under 26 uger kan søge dispensation, så barnet kan starte tidligere.

  Udvalget behandlede en ansøgning om dispensation fra 26 ugers reglen den 17. december 2013 (punkt 226) og besluttede, at forvaltningen kunne tage stilling til dispensation i lignende sager.

  Der skal årligt udarbejdes en opgørelse til udvalget over antallet af dispensationer.

  Forvaltningen har i 2014 behandlet 2 ansøgninger om dispensation, som begge er imødekommet. Forvaltningen kan eventuelt redegøre for dispensationerne på udvalgsmødet.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 13-01-2015

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/205, Sagsinitialer: HLH

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres udvalget om arbejdet med EUD10 i Aabenraa Kommune og forventninger til økonomi i forbindelse med det nye tilbud.

  Folketinget har besluttet, at alle kommuner skal tilbyde en erhvervsrettet linje til elever, der vælger 10. klasse - EUD10.

  Linjen henvender sig særligt til elever, der ikke er afklaret om deres uddannelsesvalg, men overvejer til en erhvervsuddannelse, samt til elever, der ikke har opnået karakteren 02 i dansk og matematik, og derfor ikke kan starte direkte i en erhvervsuddannelse.

  EUD10 skal bidrage til at understøtte opfyldelsen af 95 % målsætningen om unge, der tager en ungdomsuddannelse samt erhvervsreformens delmål om, at 25 % af en årgang inden 2020 tager en erhvervsuddannelse.

  I Aabenraa Kommune forventes elevgrundlaget at være ca. 50 elever i EUD10 pr. skoleår. Aabenraa Kommune er forpligtet på at indgå en samarbejdsaftale med mindst én erhvervsskole.

  Uddannelsen placeres organisatorisk under UNG Aabenraa sammen med det øvrige kommunale 10. klassetilbud. Da der er krav om samarbejde med en erhvervsskole i mindst 30 % af tiden, tilrettelægges uddannelsen som en vekslen mellem undervisning i den traditionelle 10. klasse-sammenhæng, undervisning på en erhvervsskole og 6 ugers obligatorisk brobygning eller praktik.

  Der har været afholdt møder med repræsentanter fra EUC-Syd, IBC Aabenraa, SOSU-Skolen, Gråsten Landbrugsskole, Ungdommens Uddannelsesvejledning, UNG Aabenraa og Børn og Skoleforvaltningen.  Der enighed om, at det første år er et opstarts-år hvor der skal tages højde for mange og evt. ukendte faktorer, og der var fokus på at komme i gang med det reelle planlægningsarbejde.

  Ung Aabenraa laver et oplæg til indhold i tilbuddet, optagelseskriterier og proces, og sender oplægget til kommentering hos erhvervsskolerne.

  Aabenraa kommune er indstillet på at betale taxameterpris pr. elev i en 30 % model og med en forudsætning på hold der modsvarer taxameterprisens grundlag.

  Der er også enighed om, at dette kun gælder det første år og at prisen skal genforhandles efterår 2015.

  Når det reelle antal elever kendes, udarbejdes der en konkret køreplan for skoleåret 2015/16 og der aftales evt. justering i pris (ved få/mange elever) samt evt. merpris ved behov for ekstra samarbejde og koordinering med personale.

  Økonomi og afledt drift

  Kommunen har fået følgende DUT-Midler til EUD10:

  2015: 141.000 kr.

  2016: 243.000 kr.

  2017: 15.000 kr.

  2018: 15.000 kr.

  Merudgiften pr. elev på EUD10 er mellem 3700 kr.(IBC og SOSU) og 8000 kr. (EUC-Syd). Dette betyder en merudgift på op til 400.000 kr. ved 50 elever, der vælger et EUC-Syd-tilbud. Det giver en budgetudfordring på 25.000 ved 50 elever i 2015 stigende til 160.000 i 2016. Derudover kan der også forventes ekstraudgifter til personale på UNG Aabenraa afhængigt af det endelige tilbud.

  I 2015 håndteres det indenfor det samlede budget for 10. klasse og i 2016 tænkes det med i den samlede budgetlægning.

  Udvalget vil blive orienteret, når det konkrete elevtal og tilbud kendes.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 13-01-2015

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/10348, Sagsinitialer: cpaa

  Sagsfremstilling

  Udvalget inviteres til et temaarrangement med Mary Jean Gallagher. Hun er viceundervisningsminister i Ontario i Canada.

  Arrangementet afvikles den 27. januar 2015 kl. 15.00-17.30 i Byrådssalen i Aabenraa.

  Hun kommer nu til Danmark, og der er arrangeret et temamøde med hende i Aabenraa Kommune for politikere og skoleledere.

  Temamødet afholdes på engelsk. Mary Jean Gallagher taler et enkelt og let forståeligt engelsk.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 13-01-2015

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/117, Sagsinitialer: bhh

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 13-01-2015

  -