Beslutningsprotokol

torsdag den 5. februar 2015 kl. 15:30

Mødested: Aktivitetsrum 2+3, Borgerhuset, Tinglev
Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalg
Medlemmer: Kirsten Nørgård Christensen, Dorte Soll, Eivind Underbjerg Hansen, Gert Nordklitgaard, Kaare Solhøj Dahle, Karina Tietje Rogat, Kurt Andresen
Bemærkninger: Afbud: Karina T. Rogat
Kaare Solhøj Dahle deltog ikke i behandlingen af punkterne 22-30.
Kurt Andresen deltog ikke i behandlingen af punkterne 24-30.

Mødet sluttede kl. 18.15
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 15/116, Sagsinitialer: bhh

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 05-02-2015

  -

  Afbud: Karina T. Rogat

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/44211, Sagsinitialer: khl

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om igangværende og kommende byggeprojekter på skole- og daginstitutionsområdet.

  Kongehøjskolen

  Kongehøjskolen tager de nye og de ombyggede bygninger på Tøndervej-afdelingerne i fuldt brug i løbet af uge 8.

  Ibrugtagningen af disse afdelinger markeres ved en indvielse den 20. februar 2015.

  Høje Kolstrup Skole

  Der mangler stadig at blive udført et mindre tillægsarbejde på det nye ventilationsanlæg (tilkobling til den eksisterende centrale ventilations- og varmestyring) før byggeregnskabet kan afsluttes.

  For øjeblikket afventes stadig et pristilbud fra entreprenøren.

  Lyreskovskolen

  Hovedterminerne i tidsplanen for Lyreskovskolen er fortsat som følger:

  Godkendelse af lokalplanen i Byrådet

  18. dec. 2013

  Udbud af fagentrepriserne

  22. jan. 2014

  Licitation på fagentrepriserne

  26. feb. 2014

  Opstart af byggeriet (1. spadestik)

  11. april 2014

  Rejsegilde

  3. okt. 2014

  Aflevering af byggeriet

  15. juni 2015

  Ibrugtagning af byggeriet

  11. aug.2015

  Byggeriet forløber helt i overensstemmelse med detailtidsplanerne.

  Stubbæk Skole - nyt overbygningsafsnit

  Byggeregnskabet er ved at blive afsluttet.

  Der mangler dog stadig udbedring af enkelte mangler konstateret ved 1-års eftersynet.

  Hærvejsskolen

  Analysen af behovet for anlægsmidler til Hærvejsskolen er udarbejdet og blev taget til efterretning på mødet i Skole- og Dagtilbudsudvalget den 26. november 2013.

  Sagen blev herefter taget til efterretning på mødet i Økonomiudvalget den 10. december 2013.

  Tinglev Skole - nyt indskolingsafsnit

  Akustiske målinger i nybygningens fællesrum har vist sig ikke at overholde udbudsbetingelsernes krav, og der pågår derfor stadig arbejde med at få dette på plads.

  Byggeregnskabet, herunder den sidste rate på rådgiverhonoraret, afsluttes efter at disse forhold er bragt på plads.

  Bylderup Skole – nyt pædagogisk læringscenter

  Forslaget til at overdække atriumgården ved siden af fællesrummet og udnytte dette areal til bibliotek viste sig ikke at kunne gennemføres for den bevilligede anlægssum.

  Et forslag til at udnytte de eksisterende bygninger gennem om rokeringer, brugsændringer og ombygninger er derfor under udarbejdelse.

  Byggearbejderne forventes udført i løbet af foråret 2015.

  Stubbæk Børnehus – om- og tilbygning ved Idun

  Børn og Skole har i samarbejde med Stubbæk Børnehus og Kultur, Miljø og Erhverv nedsat en byggestyregruppe bestående af repræsentanter fra de pågældende forvaltninger og institutionsledelsen.

  På grundlag af Børne-og Uddannelsesudvalgets beslutning på mødet den 13. januar 2015 og Økonomiudvalgets frigivelse af 0,5 mio. til forprojektering har byggestyregruppen indgået aftale omkring bygherrerådgivning med en ekstern rådgiver.

  Der opstartes nu en bruger/medarbejderinddragelsesproces med henblik på udarbejdelse af et byggeprogram og et entrepriseudbud i henhold til Børne- og Uddannelsesudvalgets beslutning på mødet en 13. januar 2015.

  Byggestart forventes at være primo 2016 og ibrugtagning ultimo 2016.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 05-02-2015

  Taget til efterretning.

  Afbud: Karina T. Rogat

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/7186, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  På de aftalestyrede enheder under Børne- og Uddannelsesudvalgets område er der i 2014 et samlet mindreforbrug på 5,6 mio. kr. Dette kan sammenholdes med et mindreforbrug i 2013 på  7,0 mio. kr.

  Ifølge Dialogbaseret aftalestyring må merforbrug over 4% ikke finde sted. Sker det alligevel overføres beløbet fuldt ud, og der skal udarbejdes en afviklingsplan med afvikling af hele merforbruget over maksimalt 3 år (det stående udvalg kan godkende afviklingsplaner med en afviklingsperiode på maksimalt 3 år – ellers skal afviklingsplanerne forelægges Økonomiudvalget). Herudover vil der blive beregnet et rentetillæg af hele overførselsbeløbet dog justeret for evt. investeringer i energibesparende foranstaltninger.

  Ved afslutning af regnskab 2014 er der et merforbrug på hhv. Kliplev Skole og SFO samt Søndermosen ud over de

  4 %. Der er udarbejdet afviklingsplaner herpå, der angiver hvordan merforbruget vil blive afviklet.

  Tabel 1

  Afviklingsplan på 3 år eller derunder

  Institution/Skole

  Merforbrug pr. ult. 2014

  Afvikles 2015

  Afvikles 2016

  Kliplev Skole og SFO

  497

  248

  249

  Søndermosen/Skovbrynet

  258

  258

  Tabel 2

  Afviklingsplan på 3 år eller derunder

  Institution/Skole

  Merforbrug pr. ult. 2014

  Afvikles 2015

  Afvikles 2016

  Løjt Børnehus

  88

  88

  For Kliplev Skole + SFO, og Søndermosen/Skovbrynet er der tale om merforbrug over 4 % der er opstået i 2014. Der er således tale om nye afviklingsplaner som kan søges godkendt af Børne- og Uddannelsesudvalget.

  For Løjt Børnehus gælder det, at der foreligger en revideret afviklingsplan over 3 år, som ikke er overholdt, og institutionen søger derfor afviklingsplanen forlænget med et år.

  Til orientering er oversigten over mer-/mindreforbrug på de aftalestyrede enheder vedhæftet.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at Børne- og Uddannelsesudvalget godkender afviklingsplanerne jf. tabel 1., og

  at Børne- og Uddannelsesudvalget anbefaler at afviklingsplanen for Løjt Børnehus godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 05-02-2015

  1. at godkendt

  2. at anbefales godkendt.

  Afbud: Karina T. Rogat

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/35656, Sagsinitialer: chd

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag på baggrund af endt høring beslutte ny struktur for fritidstilbud for 4. – 6. årgang og 7+.

  I forbindelse med budgetlægningen for 2015, blev det besluttet at reducere budgettet for skolerne med 2 mio. kr. i 2015 og yderligere 2 mio. kr. fra 2016. Det samlede budget vil herefter være på 5,4 mio. kr. Forvaltningen har tidligere vurderet, at det lovpligtige tilbud på området i henhold til Dagtilbudsloven § 4 stk.2 vil koste minimum 2 millioner kroner.

  Reduktionen betyder, at der skal træffes beslutning om den fremadrettede struktur for fritidstilbud til 4. – 6. årgang og 7+ i Aabenraa Kommune.

  Børn og Skole vurderede, at følgende tre løsningsforslag kan overvejes for 4. – 6. årgang:

  1. Strukturen på skolernes nuværende fritidstilbud for elever i 4. – 6. årgang og 7+ fortsætter uændret, men med reduceret budget.
  2. De nuværende fritidstilbud til elever i 4. – 6. årgang nedlægges og der oprettes tilbud i 5 geografiske områder, der defineres med udgangspunkt i socioøkonomiske overvejelser. Tilbuddet er kun for visiterede elever.
  3. De nuværende fritidstilbud for elever i 4. – 6. årgang nedlægges og erstattes af ét tilbud, der placeres centralt i kommunen. Tilbuddet er kun for visiterede elever. Dette forslag tager udgangspunkt i forvaltningens minimums omkostninger på 2 mio. kr.

  Børn og Skole anbefaler løsningsforslag 2, fordi dette forslag bedst giver mulighed for at understøtte de elever i kommunen, som har størst behov for et fritidstilbud i 4. – 6. årgang.
  På grund af det reducerede budget kan Børn og Skole ikke anbefale, at tilbudsstrukturen fortsætter uændret jf. løsningsforslag 1.

  Børn og Skole vurderer, at der for 7+ kan overvejes følgende to løsningsforslag:

  1. Skolernes fritidstilbud for 7+ fortsætter uændret, men med reduceret budget.
  2. Fritidstilbud for elever i 7+ varetages fremover af Ungdomsskolen med et driftsbudget på 2,1 mio. kr.

  Børn og Skole anbefaler løsningsforslag B, da Ungdomsskolen allerede varetager alle kommunale tilbud fritidstilbud for 7+ undtagen Hjordkær og Stubbæk.

  Gennemgang af høringssvar for fritidstilbud for 4.-6. klasse:

  • Der tegner sig ikke et entydigt billede i høringssvarene.
  • Enkelte tilslutter sig løsnings forslag 2.
  • Flere ønsker en længere høringsperiode med mulighed for at undersøge alternative muligheder.
  • Der er en del ønsker om at bevare det eksisterende tilbud (løsningsforslag 1) med den nye økonomiske ramme, da man ønsker et tilbud til alle børn.
  • Generelt er der bekymring for børnegruppen i forhold til det evt. manglende tilbud.

  Børn og Skole fastholder anbefalingen af model 2 i forhold til at sikre et lovpligtigt tilbud for aldersgruppen.

  Gennemgang af høringssvar for 7+:

  • Der er bred tilslutning til at opgaven fremover skal løses af Ungdomsskolen.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at de nuværende fritidstilbud til elever i 4.-6. årgang nedlægges,

  at der oprettes tilbud til elever i 4.-6. årgang i 5 geografiske områder, jf. forslag 2,

  at der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af skoleledere, forvaltning samt repræsentanter fra BUPL og FOA, der skal lave en beskrivelse af dette tilbud - beskrivelsen forelægges udvalget til orientering i april, og

  at fritidstilbud for 7.+ overgår til Ungdomsskolen pr. 1. juli 2015 med et driftsbudget på 2,1 mio. kroner.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 05-02-2015

  Udvalget besluttede følgende:

  at den nuværende model for fritidstilbud til elever i 4. – 6. årgang og 7+ ophører pr. 1. august 2015

  at der nedsættes en arbejdsgruppe, der udarbejder et alternativt forslag til tilbud for 4. – 6. årgang og 7+ inden for den af byrådet besluttede økonomiske ramme, til ekstraordinært møde i Børne- og Uddannelsesudvalget den 25. marts 2015, og

  at forslaget indeholder lokale løsninger, der kan løse den kommunale forpligtelse.

  Afbud: Karina T. Rogat

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41444, Sagsinitialer: chd

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til, om et forslag til revideret Styrelsesvedtægt og bilag for skoleområdet kan godkendes.

  Godkendes forslaget, betyder det, at de nuværende vedtægter, som er udarbejdet for de enkelte skole og dagtilbud oprettet efter Folkeskolelovens § 24 a – børneuniverser, erstattes af en styrelsesvedtægt, der gælder for alle skoler og dagtilbud.

  Tre af børneuniverserne foreslår, at de to afsnit om hvilke bestyrelsesmedlemmer, der må træffe beslutninger, der alene har betydning for skole eller dagtilbudsdelen udgår. Afsnittene er en gentagelse af bestemmelserne i Folkeskoleloven. Da bestemmelserne fremgår af loven, kan de udelades i styrelsesvedtægten.

  Høringsrunden giver anledning til følgende ændringer i forhold til det udsendte forslag:

  • Flytning af pkt. 2.6 vedrørende klassedannelse til pkt. 3.1.
  • Grundlovsdag bliver en hel fridag i kommunens vejledende ferieplan. Forslaget anbefales af seks skoler. De øvrige skoler har ikke kommenteret forslaget. Hvis forslaget godkendes, kan det først gennemføres fra skoleåret 2015 -2016, og vil først få praktisk betydning fra skoleåret 2017 – 2018
  • Pkt. 4.2, præcisering af at det er Skole og Undervisning, der foretager vurderingen af hvad ”hjemmets nærhed” er i konkrete situationer.
  • Pkt. 4.8, tilføjelse af finansiering af naturskolernes drift jf. udvalgets beslutning den 13. januar 2015

  Skole og Undervisning foreslår, at punkterne 1, 2, 3, 5, 6 dispensationsmulighed, 7 og 10 i denne dagsordens høringsafsnit medtages som ændringsforslag til næste revidering af Styrelsesvedtægten for skoleområdet.

  Høring/udtalelse

  Forslag til Styrelsesvedtægt for skoler og dagtilbud har kun været sendt til høring på de fem børneuniverser. Hovslund, Kollund og Ravsted børneuniverser foreslår at følgende under afsnittet opgaver og beslutninger undlades i styrelsesvedtægten;

  Beslutninger, der alene har betydning for dagtilbuddets virksomhed, træffes af de medlemmer af den fælles bestyrelse, der er repræsentanter for dagtilbuddet. Forældrerepræsentanter for dagtilbuddet skal udgøre flertallet ved sådanne beslutninger.

  Beslutninger, der alene har betydning for skoledelens virksomhed, træffes af de medlemmer af den fælles bestyrelse, der er repræsentanter for skoledelen. Forældrerepræsentanter for skoledelen skal udgøre flertallet ved sådanne beslutninger”.


  Ønsker om tilføjelser, ændringer og præciseringer i bilaget:

  1. Pkt. 2.6, klassedannelse, grænsen for hvornår en skole må indskrive elever fra andre distrikter bør ændres fra 24 til 26.
   Punktet bør flyttes til afsnit 3.
  2. Pkt. 2.9, elevplaner, bør udgå da det fællesindkøbte program lever fuldt ud op til kravene fra UVM.
  3. Pkt. 2.11, lejrskoler, ekskursioner, hytteture, der bør være regler i forbindelse med afholdelse af skolerejser.
  4. Pkt. 3.1, indskrivning af elever foreslås ændret til indskrivning ser via Webindskrivning
  5. Pkt. 3.2, friere skolevalg, dispensationsmuligheden bør omfatte alle årgange.
   Ikke distriktsbørn, der har haft en dagtilbudsplads i distriktet, bør kunne indskrives i skolen sammen med øvrige børn fra deres børnegruppe.
  6. Pkt. 4.2, vurderingen af ”hjemmets nærhed” bør præciseres og det skal være tydeligt, hvem der træffer beslutningen.
   Dispensationsmulighed fra km-reglen for ældre elever, hvis der er en busrute for yngre elever.
  7. Pkt. 4.5, Tværgående udvalg i skolevæsnet bør udgå
  8. Pkt. 4.8, naturskoler, bør udgå.
   Ressourcetildeling bør fremgå af styrelsesvedtægten.
  9. Pkt. 4.9, kulturcenter, bør ændres til den åbne skole
  10.  Pkt. 5.1, muligheden for indførelsen af forskudt valg til skolebestyrelsen bør præciseres

  Andre kommentarer:

  Planlægningen af elevernes skoledag med kort ventetid vanskeliggøres af færre busafgange.

  I ressourcemodellen bør de socioøkonomiske forhold vægtes med 25 % i stedet for de nuværende 50 %.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at afsnittene om hvem i bestyrelsen, der træffer beslutninger, der alene har betydning for skoledelens eller dagtilbudsdelens virksomhed udgår,

  at grundlovsdag bliver en hel fridag i kommunens vejledende ferieplan,

  at det præciseres, at det er Skole og Undervisning, der under forslagets pkt. 4.2, befordring, træffer afgørelse om vurdering af, hvad ”hjemmets nærhed” er i konkrete situationer,

  at finansieringen af naturskolernes drift indarbejdes i forslagets punkt 4.8, naturskolerne, og

  at høringsrundens øvrige forslag indgår i den næste revidering af Styrelsesvedtægten for skoleområdet.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 05-02-2015

  Tilbagesendes til forvaltningen.

  Afbud: Karina T. Rogat

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/1644, Sagsinitialer: kmen

  Sagsfremstilling

  Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har udmeldt en pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud for 2015 og 2016. Puljen udgør 250 mio. kr. årligt.

  Af aftalen fremgår det, at kommunerne ved ansøgning forpligter sig til at anvende midlerne til pædagogisk personale på dagtilbudsområdet. Midlerne kan anvendes til mere pædagogisk personale i både daginstitutioner og dagplejen.

  Formålet med puljen er mere pædagogisk personale i dagtilbud for derved at øge kvaliteten. Dagtilbud spiller en central rolle i børnenes trivsel, udvikling og læring og dagtilbud af høj kvalitet har derfor stor betydning for, hvordan børnene klarer sig senere hen i livet.

  Afhængig af, hvordan midlerne anvendes i kommunen kan der være afledt stigning i tilskud til privatinstitutioner og privat pasning.

  Kommunen kan vælge at fastholde forældrebetalingen i dagtilbuddene, således at kun kommunens tilskud/ tildeling pr. plads tilrettes. Hvis kommunen vælger både at ændre forældrebetalingen og tilskuddet/ tildelingen,  som følge af puljen, skal indtægterne fra forældrebetalingen også anvendes på dagtilbudsområdet. Ved ændring af forældrebetalingen skal kommunen varsle ændringstidspunktet og indholdet af ændringen senest 3 måneder før, ændringen finder sted.

  I forbindelse med aflæggelse af det endelige regnskab for 2016 skal der indsendes en faglig opfølgning. Den faglige opfølgning skal indeholde en afrapportering af, hvilket formål det ekstra pædagogiske personale har opfyldt.

  For at understøtte, at det øgede pædagogiske personale medvirker til at øge kvaliteten og tilgodese den faglige opfølgning, foreslår forvaltningen, at midlerne målrettes en særlig indsats i dagtilbuddene.

  Forvaltningen foreslår, at midlerne i Aabenraa Kommune anvendes til at styrke det kvalitative samspil og relationen med børnene. Personalet skal have øget fokus på barnets trivsel, udvikling og læring.

  I dagplejen løftes opgaven ved hyppigere løbende sparring med en ressourceperson omkring børnegruppen og de enkelte børns trivsel og udvikling samt bedre vikardækning f.eks. i forbindelse med dagplejeres efteruddannelse.

  Den pædagogiske sparring må ikke forveksles med kommunens tilsynsopgaver.

  Økonomi og afledt drift

  Midlerne fordeles mellem kommunerne på baggrund af en objektiv fordelingsnøgle, svarende til antallet af 0-5 årige i kommunen. Midlerne skal dog søges og ansøgningsfristen er den 18. februar 2015.

  Der er reserveret et beløb på 2,365 mio. kr. til Aabenraa Kommune for henholdsvis 2015 og 2016. Fra 2017 overgår midlerne permanent til kommunernes bloktilskud.

  Hvis en kommune vælger ikke at søge puljen, vil de overskydende midler blive fordelt mellem de resterende ansøgerkommuner, hvis de ønsker det.

  Som opfølgning skal kommunen indsende et revisorpåtegnet regnskab for anvendelsen af midlerne, der dokumenterer, at de er anvendt til flere ansatte på dagtilbudsområdet.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller

  at Aabenraa Kommune søger det maksimale beløb, herunder også en andel af eventuelle overskydende midler, som en eller flere kommuner ikke har søgt,

  at midlerne anvendes til at styrke det kvalitative samspil og relationen med børnene i både daginstitutioner og dagpleje,
  at midlerne fordeles ligeligt pr. barn i daginstitutioner og dagplejen på baggrund af det budgetterede børnetal,

  at beløbet ikke reguleres i budgetåret på baggrund af mer-/ mindre indskrivninger,

  at taksterne til private pasningstilbud reguleres,

  at forældrebetalingstaksterne reguleres, og

  at såvel taksterne til privat pasningstilbud som forældrebetalingstaksterne tages op, når det endelige tilskudsbeløb er kendt.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 05-02-2015

  Godkendt.

  Afbud: Karina T. Rogat

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/821, Sagsinitialer: pla

  Sagsfremstilling

  Børne- og Uddannelsesudvalget har den 11. juni 2014 (punkt 130) godkendt ”Principper for oprettelse af småbørnspladser”.

  I forbindelse med udvalgets møde den 2. december 2014, hvor man blandt andet behandlede den overordnede tids- og procesplan for dagtilbudsstruktur 2015 (punkt 223), blev der fremsat ønske om, at principperne for oprettelse af småbørnspladser blev fremlagt for udvalget igen til fornyet drøftelse.

  Økonomi og afledt drift

  I budgettet for 2015 er der i investeringsoversigten afsat 0,5 mio. kr. i 2015 og 0,5 mio. kr. i 2016 til ”Pulje til småbørnsgrupper”.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at en eventuel justering af ”Principper for oprettelse af småbørnspladser” drøftes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 05-02-2015

  Drøftet.

  Afbud: Karina T. Rogat, Kaare Solhøj Dahle

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/30337, Sagsinitialer: kmen

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 8. oktober 2014 i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2015-2018 følgende:

  ”Den påbegyndte strukturændring på dagtilbudsområdet suppleres med yderligere analyse i 2015 med henblik på at klarlægge Aabenraa Kommunes fremtidige

  dagtilbudsstruktur i Rødekro og Aabenraa samt beskrive bæredygtighedskriterierne for landdistrikternes institutioner med baggrund i kvalitet, dækning og økonomi.

  Parterne ønsker at styrke dagtilbudsområdet med nye anlægsinvesteringer og halvdelen af et eventuelt strukturprovenu skal forblive på området.”

  Som en del af ovenstående er der i budgettet besluttet en reduktion/besparelse på 3 mio. kr. årligt fra 2016 og frem på strukturtilpasningen.

  Børne- og Uddannelsesudvalget har den 2. december 2014 godkendt en tids- og procesplan for arbejdet med Byrådets budgetbeslutning.

  Forvaltningen har den 16. december 2014 afholdt et dialogmøde med parter og interessenter fra Aabenraa by og Høje Kolstrup, herunder de faglige organisationer. På mødet lagde forvaltningen op til at indsende kommentarer, bidrag og ideer til strukturen.

  Jf. tids- og procesplanen afholder Byrådet den 25. februar 2015 et temamøde om den fremtidige dagtilbudsstruktur. Forvaltningen vil på udvalgsmødet præsentere tanker og principper som forslag til oplæg til byrådet temamøde.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at forvaltningens forslag til oplæg drøftes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 05-02-2015

  Drøftet.

  Afbud: Karina T. Rogat, Kaare Solhøj Dahle

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/603, Sagsinitialer: ACF

  Sagsfremstilling

  Børne- og Uddannelsesudvalget skal i denne sag tage stilling til et forslag om planlægningen af dets tilsynsbesøg på dagtilbudsområdet i 2015.

  Udvalget skal gennemføre mindst et anmeldt tilsynsbesøg pr. institution på dagtilbudsområdet pr. valgperiode. Besøgene tilrettelægges på baggrund af aktuelle behov og eventuelle problemstillinger og med udgangspunkt i en geografisk dækning af lokalområderne.

  Udvalgets tilsynsbesøg skal ses som et supplement til de forvaltningsmæssige tilsyn.

  Skole- og Dagtilbudsudvalget besluttede på mødet den 10. januar 2012 (punkt 2), at forvaltningen tilrettelægger besøgene sådan, at dagtilbud, skoler samt Børn og Familieområdet i videst muligt omfang ses i sammenhæng.

  Forvaltningen foreslår, at der fastsættes 2 dage til tilsynsbesøg i 2015.

  Lovgrundlag

  Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) nr. 668 af 17. juni 2011, § 5.

  Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med indholdet af tilbuddene og om opgaverne løses med udgangspunkt i de mål og rammer, der er fastsat i loven.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at der afsættes 2 dage til tilsynsbesøg i 2015,

  at tilsynsbesøgene lægges torsdag den 16. april og torsdag den 24. september 2015,

  at udvalget besøger Lyreskovskolen / SFO, daginstitutioner samt institutioner under Børn og Familieområdet i skoledistriktet den 16. april 2015, og

  at området for det andet tilsynsbesøg i 2015 besluttes senere.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 05-02-2015

  Godkendt.

  Afbud: Karina T. Rogat, Kaare Solhøj Dahle, Kurt Andresen

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/1859, Sagsinitialer: ACF

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Udvalget om Børn og Skoles fælles initiativer for fremskudt indsats i 2015 og 2016.

  For at styrke den fremskudte indsats implementeres fire tiltag indenfor Specialpædagogkorpsets regi. Tiltagene er en del af den fremskudte og forebyggende indsats for 0-6 årige og deres familier i Aabenraa Kommune.

  Byrådet besluttede den 28. november 2012 at omplacere 300.000 kr. i 2013 og frem fra Børne- og Familieudvalget til Skole- og Dagtilbudsudvalgets område til forsøg med fremskudt indsat i et skoledistrikt. I 2013 og 2014 har de 300.000 kr. været stillet til rådighed for Tinglev Skoledistrikt. Beløbet disponeres til nedenstående 4 indsatser på 0-6 års området i 2015 og 2016.
  Indsatserne har haft dokumenterede effekter i andre kommuner. Indsatserne er afstemt med udviklingstendenserne på skoleområdet og på børne- og familieområdet i Aabenraa Kommune.

  De fire fremskudte indsatser i 2015 og 2016:


  1.       De Utrolig År Tumlige (DUÅ)

  Aabenraa Kommune har ansøgt om at indgå i Socialstyrelsens indsatser om Tidlig indsats – Livslang læring. Programmet er målrettet forældre til børn i alderen 1-3 år, hvor forældre gennem vejledning opnår nye redskaber til at tackle forældrerollens udfordringer og dermed fremme barnets udvikling.

  2.       Familiestuer i specialgrupperne
  Skovmusen, Kridthuset og Kløveren. Familiestuerne er et tilbud til familier med børn i børnehavealderen, men kan udvides til 0-2 års-området. Formålet er at udvikle barnets kompetencer gennem leg og med forældrenes støtte, så barnet kan opnå bedre trivsel og udvikling.

  3.       Overblik og struktur i barnets nærmiljø

  Specialpædagogen hjælper med at tilpasse en almindelig hverdag i hjemmet til et barn med særlighed behov sådan at familiens hverdag ikke vælter eller påfører forældrene mange timers ekstra forberedelse. Dette er en hjælp til at få barnets hverdag til at hænge sammen både i dagtilbuddet og i familien.

  4.       Kropsbevidsthed, selvværd og fællesskab med børneyoga. Uddannede børneyoga-lærere tilbyder forløb med børneyoga for børnegrupper og sparringsrum for forældre. Yogaen åbne vej til en bedre balance samt selvværd og selvtillid for børnene.

  De fire indsatser gennemføres af pædagoger fra specialpædagogkorpset og skal skabe sammenhæng, tværfaglighed og helhed, så børn og familier støttes så tidligt og så relevant som muligt.

  Indsatsene iværksættes i et samarbejde mellem forældre, barnets dagtilbud og den specialpædagog, der er tæt på familien. Både forældre og dagtilbud kan henvende sig til specialpædagogkorpset vedrørende deltagelse i indsatserne. Forældrene inviteres løbende til at deltage via et opsøgende arbejde.

  Indsatserne 3 og 4 er påbegyndt i 2014 og indsatserne 1 og 2 forventes at blive iværksat i starten af 2015.

  Implementering af indsatsene indebærer at der er behov ekstra medarbejderressourcer, sådan at den eksisterende specialpædagogiske indsats i dagtilbuddene ikke udhules.

  En samlet evaluering af de fire indsatser fremlægges for udvalget en gang årligt i 2015 og 2016.

  ”Sund Opvækst” og den politiske beslutning om ”Inkluderende Miljøer for 0-6 års området” af 9. april 2013, sætter fokus på den forebyggende og fremskudte indsats. Socialstyrelsens undersøgelser om forebyggelse viser, at en tidlig indsats for et udsat barn har en livslang effekt både for barnet selv og for samfundet som helhed. Der er evidens for, at det fremadrettet skaber trivsel, udvikling og læring, når problemerne løses tidligt, og inden der bliver behov for mere indgribende foranstaltninger efter Serviceloven.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 05-02-2015

  Taget til efterretning.

  Afbud: Karina T. Rogat, Kaare Solhøj Dahle, Kurt Andresen

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/30895, Sagsinitialer: HLH

  Sagsfremstilling

  Status på Overordnede opgaver og målsætninger 2014fremlægges til orientering.

  Overordnede opgaver og målsætninger 2014 er Børn og Skoles fokuspunkter for året 2014. De er bl.a. fremkommet på baggrund af følgende;

  •        Igangsatte opgaver og fortløbende initiativer fra 2013

  •        Sund Opvækst – Aabenraa Kommunes sammenhængende børne-, familie-, og ungepolitik

  •        Indsats- og fokusområder fra Vækstplanen

  •        Dialog i Børn og Skoles chefgruppe

  Børn og Skoles overordnede opgaver og målsætninger 2013 blev i de enkelte afdelinger suppleret af virksomhedsaftaler.

  Overordnede opgaver og målsætninger 2015 vil blive fremlagt for udvalget i marts 2015.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,
  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 05-02-2015

  Taget til efterretning.

  Afbud: Karina T. Rogat, Kaare Solhøj Dahle, Kurt Andresen

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/29475, Sagsinitialer: mjt

  Sagsfremstilling

  I 2014 skiftede arbejdet med folkeskolereformen i Aabenraa Kommune fokus fra implementering til kvalificering.

  Siden reformens vedtagelse har Børne- og Uddannelsesudvalget i april 2014 godkendt principper for udmøntning af reformen. Forvaltningen har understøttet implementering af reformen. På skolerne er der oprettet lærerarbejdspladser. Som en del af et større aktionslæringsforløb har skolelederne i uge 42 været på videnrejse til Ontariao for at lære om målstyret undervisning. Eleverne har fået en længere skoledag. Byrådet har besluttet, at der fra august 2015 skal undervises i tysk fra 3. klasse.

  Fokus på formålet med skolen

  Som led i det strategiske arbejde med implementering af folkeskolereformen har forvaltningen og skolerne i januar 2015 sat ekstra fokus på formålet med skolen og reformen. Ifølge folkeskoleloven er formålet med skolen, at den i samarbejde med forældrene skal give eleverne kundskaber og færdigheder, der forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere. Formålet med reformen er, at give folkeskolen et fagligt løft og at gøre en god folkeskole endnu bedre.

  Den gode skole i Aabenraa Kommune

  For at opfylde formålsbestemmelserne i folkeskoleloven og i reformen ønsker skolevæsnet i Aabenraa Kommune, at skabe den gode skole. Den gode skole i Aabenraa Kommune betyder, at skolevæsnet:

  • tager udgangspunkt i det enkelte barn, og fokuserer på individuelle læringsmål
  • skaber trivsel og trygge rammer, som er grundlaget for barnets udvikling af selvværd, selvtillid og sociale kompetencer
  • sætter ekstra fokus på dansk og matematik, og ønsker at alle elever skal bestå afgangsprøven i de to fag

  Styring efter syv klare mål fra 2015 til 2020

  Ifølge folkeskolereformen skal alle folkeskoler fremadrettet styre efter klare mål. Nationalt er der formuleret tre mål, som handler om: udfordringer til alle elever, betydningen af social baggrund skal mindskes og tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes.

  I samarbejde med Undervisningsministeriet har Aabenraa Kommune konkretiseret statens tre mål til en Aabenraa-kontekst og kombineret dem med kommunens egne mål:

  1. Mindst 80 procent af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test.
  2. Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år.
  3. Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år. Alle elever skal forlade folkeskolen med mindst karakteren 2 i dansk og matematik.
  4. Trivslen blandt eleverne og de pædagogiske medarbejdere skal øges i perioden 2015 til 2020.
  5. Hver skole skal have en kompetenceplan, som medfører, at der i 2020 er fuld kompetencedækning på hver skole.
  6. Hver skole skal have en strategi for inklusion, således at 96 procent af en årgang modtager et alment skoletilbud.
  7. I forhold til tyskundervisningen kan der blandt elever på 7. klassetrin konstateres et højere karaktergennemsnit i 2020 end i 2015.

  I Aabenraa Kommune medfører de syv mål, at der i perioden 2015 til 2020 bliver fokuseret stærkt på dansk og matematik, trivsel, kompetencedækning blandt lærer i alle fag, inklusion og tysk.

  Tidsplan forår 2015

  Styringsmæssigt skal der i foråret 2015 indgås strategiaftaler om målsætninger mellem forvaltningen og hver skole. Aftalerne skal gennem brug af SMARTE mål (Specifikke, Målbare, Attraktive, Realistiske, Tidsbestemte mål) vise, hvordan hver skole vil realisere de syv mål. Samtidig vil forvaltningen lave en overordnet strategi, som angiver retning for det videre arbejde med folkeskolereformen i perioden 2015 til 2020.

  Efter skolernes arbejde med de individuelle planer for realisering af reformen og efter drøftelser af den overordnede strategi mellem skolelederne og forvaltningen, forventes det samlede strategimateriale sendt til politisk godkendelse i Børne- og Uddannelsesudvalget den 14. april 2015.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at status på arbejdet med folkeskolereformen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 05-02-2015

  Taget til efterretning.

  Afbud: Karina T. Rogat, Kaare Solhøj Dahle, Kurt Andresen

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/33126, Sagsinitialer: cpaa

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Udvalget om erfaringerne i Børn og Skole efter 1 år med skole-/ hjemvejlederordningen.

  Den 1. december 2013 blev der ansat to skole/hjemvejledere i Skole og Undervisning. Ordningen er organisatorisk forankret i Skole og Undervisning. I praksis har der været arbejdet tværfagligt med en tæt kobling mellem Børn og Familie samt de 4 involverede skoler (Kongehøjskolen, Lyreskovskolen, Hærvejsskolen samt Høje Kolstrup Skole).

  Der er udarbejdet en rapport, der opsamler de væsentligste erfaringer fra arbejdet.

  Arbejdet blev påbegyndt med udgangspunkt i en meget bred og favnende beskrivelse af muligt indhold i funktionen.

  Følgende temaer indgik i beskrivelsen:

  · Rådgivning og vejledning af elever og familier inden deres udfordringer udvikler sig

  · Gennemførelse af gruppeintervention for udvalgte elever vedr. f.eks. skilsmisse, sorg eller mobning

  · Vejledning og opkvalificering af lærere og skoler i relation til ovenstående

  · Udvikling af hensigtsmæssige strukturer vedr. skolernes arbejde med børn i faldend trivsel

  · Bindeled mellem de enkelte skoler og Børn og Familie.

  · Kvalificering af underretninger

  · Håndtering af elevers fravær

  Følgende fremgår af rapporten:

  Erfaringsopsamlingen peger i retning af en generel høj tilfredshed med ordningen fra alle involverede samarbejdsparter.

  · Skolerne er meget tilfredse med skole-/ hjemvejlederne og ønsker mere af samme slags.

  · Der kan ikke dokumenteres et fald i antallet af underretninger, men Børn og Familie giver udtryk for at underretningerne er mere kvalificerede, når skole-/ hjemvejlederne har været inde i sagen.

  · Børn og Familie bruger skole-/ hjemvejledere som midlertidig foranstaltning, mens den børnefaglige undersøgelse pågår.

  · Der kan ikke dokumenteres et fald i fraværet, men kvaliteten i arbejdet med fraværs- problematikker er steget

  · Skolerne er glade for at der er kommet en social faglighed på skolerne. Det bidrager til nye vinkler i arbejdet i relation til en tidlig og forebyggende indsats.

  · Indsatsen er hurtig og fleksibel i forhold til iværksættelse.

  Erfaringsopsamlingen fremgår af bilaget.

  Rapporten rundes af med en række mere overordnede anbefalinger i tilknytning til en eventuel udvidelse af ordningen.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 05-02-2015

  Taget til efterretning.

  Afbud: Karina T. Rogat, Kaare Solhøj Dahle, Kurt Andresen

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/30943, Sagsinitialer: cpaa

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der orienteres om etablering af distriktsvejlederordning i Børn og Skole.

  Med udgangspunkt i erfaringerne fra skole/hjemvejlederordningen gennem det seneste år, etableres der nu en udvidelse af ordningen. Der ansættes tre ekstra, således at der i alt er 5 distriktsvejledere i Børn og Skole. Disse tilknyttes følgende distrikter:

  Nr.

  Primære distrikt:

  Sekundært tilknyttede distrikter:

  1.

  Hærvejen

  Hovslund, Hjordkær, Hellevad

  2.

  Kongehøjen

  Stubbæk

  3.

  Høje Kolstrup

  Løjt, Genner

  4.

  Tinglev

  Bylderup, Ravsted, Bolderslev

  5.

  Lyreskoven

  Kollund, Kliplev, Felsted, Varnæs

  Tilknytningen er til de primære distrikter. Der kan ad hoc løses opgaver i de sekundært tilknyttede distrikter.

  Skole/hjemvejlederne arbejdede med udgangspunkt i skolebørn og deres familier i samarbejde med skolen.

  Distriktsvejlederne skal fortsat arbejde med udgangspunkt i skolebørn men med et mere helhedsorienteret blik på børnene i familien, således at der også i praksis samarbejdes med dagtilbuddet, hvis der er yngre søskende. Fokus vil primært være på overgangen fra dagtilbud til skole.

  Fra erfaringsopsamlingen vedrørende skole/hjemvejlederne fremgår følgende anbefalinger ved en mulig udvidelse af ordningen:

  Implementering:

  · Fokus på medarbejdernes trivsel i feltet mellem en primær og flere sekundære skoleledelser og dagtilbudsledelser

  · Fokus på de nødvendige fysiske rammer (mødefaciliteter, it, mv.)

  · Organisatorisk tilknytning til Skole og Undervisning

  Udvikling:

  · Tilbud om fast supervision

  · Aftale om faste evalueringsmøder med involverede ledelser, Børn og Familie samt den enkelte vejleder

  · Faste samarbejdsmøder med Modtagelsen i Børn og Familie

  · Fortsat fokus på den faglige udvikling af teamet af skole-/ hjemvejledere

  · Udarbejdelse af funktionsbeskrivelse med henblik på at målrette arbejdet

  Faglighed:

  · Ansættelse af medarbejdere med faglige ressourcer i forhold til intervention i familier

  · Ansættelse af medarbejdere, der er systemteoretisk funderet

  · Besiddelse af socialfaglige kompetencer >< traditionelt skolefaglige kompetencer

  Ovenstående anbefalinger vil blive inddraget i det fortsatte arbejde med en udvidelse af ordningen.

  Der er nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe med repræsentanter fra Dagtilbud, to dagtilbudsledere, Børn og Familie, en skoleleder, en skole/hjemvejleder samt fra Skole og Undervisning.

  Ansættelse forventes at kunne være på plads til 1. juni 2015.

  Der vil fortsat blive fulgt tæt op på indsatsen, og løbende justering vil blive foretaget, hvis der viser sig behov herfor.

  Økonomi og afledt drift

  Skole og Undervisning finansierer to stillinger fra den centrale visitationsressource.

  De fem primære skoler finansierer til sammen en stilling af den decentrale ramme.

  Børn og Familie finansierer to stillinger fra ressourcerne til tidlig og forebyggende indsatser.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 05-02-2015

  Taget til efterretning.

  Afbud: Karina T. Rogat, Kaare Solhøj Dahle, Kurt Andresen

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/117, Sagsinitialer: bhh

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 05-02-2015

  -

  Afbud: Karina T. Rogat, Kaare Solhøj Dahle, Kurt Andresen