Beslutningsprotokol

tirsdag den 10. marts 2015 kl. 15:30

Mødested: Aktivitetsrum 2+3, Borgerhuset, Tinglev
Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalg
Medlemmer: Kirsten Nørgård Christensen, Dorte Ballhorn Soll, Eivind Underbjerg Hansen, Gert Nordklitgaard, Kaare Solhøj Dahle, Kurt Andresen, Rasmus Lyngbak Bøgen
Bemærkninger: Mødet sluttede kl. 18.15
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 15/116, Sagsinitialer: bhh

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 10-03-2015

  -

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/5905, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Sektorbeskrivelse for drift og anlæg samt oversigter vedr. overførsel af driftsbevillinger for 2014 til 2015 fremlægges til orientering.

  Sektorbeskrivelsen og overførsler skal ikke politisk godkendes i de enkelte udvalg, men behandles direkte i Økonomiudvalg og Byråd.

  Sektorbeskrivelsen for Børne- og Uddannelsesudvalget vil blive indarbejdet i Aabenraa Kommunes årsberetning for 2014.

  Overførsler kan opdeles i 3 kategorier. Vedlagte bilag vedrører overførsel af mer-/mindreforbrug på

  aftalestyrede enheders garantioverførsler (kategori 1)

  puljer og projekter (kategori 2)

  øvrige overførsler (kategori 3).

  Økonomi og afledt drift

  Drift

  I forhold til Børne- og Uddannelsesudvalgets korrigerede budget på i alt 1.001,8 mio. kr. viser regnskabet et mindreforbrug på 15,6 mio. Heraf søges et mindreforbrug på 10,0 mio. kr. overført til 2015, og 5,6 mio. kr. tilføres kommunens likvide midler.

  Det samlede mindreforbrug på 15,6 mio. kr. dækker over et mindreforbrug på de aftalestyrede enheder på 5,8 mio. kr.

  Derudover søges der overført puljemidler på i alt 4,2 mio. kr.

  Anlæg

  I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2014 blev der afsat et anlægsbudget på 76,7 mio. kr. til Børne- og Uddannelsesudvalgets område. Ved regnskabsafslutningen for 2013 blev der overført 2,5 mio. kr. til 2014.

  I løbet af 2014 er der i alt givet en tillægsbevilling på 42,2 mio. kr. inkl. overførsel fra 2013, til diverse anlægsprojekter

  Ved regnskabsafslutningen søges der samlet set om overførsel af uforbrugte anlægsmidler på 2,3 mio. kr.

  Yderligere specificering fremgår af vedlagte bilag.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at sektorbeskrivelsen for Børne- og Uddannelsesudvalget for 2014 tages til efterretning, og

  at orienteringen vedr. driftsoverførsler fra 2014 til 2015 tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 10-03-2015

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/5905, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Der er lavet budgetopfølgning på Børne- og Uddannelsesudvalgets område pr. 31. januar 2015.

  Opgørelsen viser det forventede regnskabsresultat for 2015 på udvalgets område. Da det er meget tidligt på året er resultatet endnu ret usikkert.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at budgetopfølgningen pr. 31. januar 2015 tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 10-03-2015

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/44211, Sagsinitialer: khl

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om igangværende og kommende byggeprojekter på skole- og daginstitutionsområdet.

  Kongehøjskolen

  Den 16. februar 2015 begyndte flytningen af de sidste elever, inventar m.m. fra afdelingen på Ladegårdsvej 15 og den 20. februar 2015 afholdtes indvielsen af Kongehøjskolens nye byggeri.

  For øjeblikket er et større arrangement, kaldet Åben Skole, den 21. maj 2015 ved at blive planlagt i en arbejdsgruppe med medvirken fra Kongehøjskolens medarbejdere, ansatte fra Kultur, Plan og Fritid, Vækstsekretariatet og Skole og Undervisning.

  Høje Kolstrup Skole

  Det mindre tillægsarbejde på styringen til skolens ventilationsanlæg er igangsat, og umiddelbart herefter afsluttes byggeregnskabet.

  Lyreskovskolen

  Hovedterminerne i tidsplanen for Lyreskovskolen er fortsat som følger:

  Godkendelse af lokalplanen i Byrådet

  18. dec. 2013

  Udbud af fagentrepriserne

  22. jan. 2014

  Licitation på fagentrepriserne

  26. feb. 2014

  Opstart af byggeriet (1. spadestik)

  11. april 2014

  Rejsegilde

  3. okt. 2014

  Aflevering af byggeriet

  15. juni 2015

  Ibrugtagning af byggeriet

  11. aug.2015

  Byggeriet forløber helt i overensstemmelse med detailtidsplanerne.

  Aabenraa Kommunes sociale klausul vedrørende antallet af lærlinge på de større byggerier imødekommes fuldt ud. Der har kontinuerligt arbejdet 10-15 % lærlingeansatte af samtlige ansatte på byggepladsen.

  Stubbæk Skole - nyt overbygningsafsnit

  Byggeregnskabet er ved at blive afsluttet.

  Der mangler dog stadig udbedring af enkelte mangler konstateret ved 1-års eftersynet.

  Hærvejsskolen

  Analysen af behovet for anlægsmidler til Hærvejsskolen er udarbejdet og blev taget til efterretning på mødet i Skole- og Dagtilbudsudvalget den 26. november 2013.

  Sagen blev herefter taget til efterretning på mødet i Økonomiudvalget den 10. december 2013.

  Tinglev Skole - nyt indskolingsafsnit

  Det har endnu ikke været muligt at komme frem til acceptable løsninger på de akustiske udfordringer, der er i den nye bygnings fællesrum.

  I samarbejde med rådgiverne, der er forpligtiget til at anvise en løsning, der imødekommer Byggelovens krav, arbejdes der videre med sagen.

  Byggeregnskabet, herunder den sidste rate på rådgiverhonoraret, afsluttes efter at disse forhold er bragt på plads.

  Bylderup Skole – nyt pædagogisk læringscenter

  Den 27. februar 2015 blev afholdt et møde i Byggeudvalget, hvor den tilknyttede arkitekt fremlagde det endelige forslag til den ombygning, der imødekommer Bylderup Skoles ønsker og behov.

  Forslaget blev godkendt i Byggeudvalget og det fremlægges på Skolebestyrelsesmødet den 3. marts 2015.

  Sideløbende informeres alle skolens medarbejdere om planerne, og de vil samtidig have mulighed for at kommentere dem endeligt.

  Forslaget er udarbejdet på grundlag af input fra skolen og dens medarbejdere.

  Ud over at forbedre forholdene for skolens pædagogiske læringscenter og lærerarbejdspladser vil der samtidig, inden for samme anlægsramme, blive skabt bedre forhold for undervisningen i det nye fag Håndværk og Design.

  Byggearbejderne forventes udført i løbet af foråret og juni 2015.

  Stubbæk Børnehus – om- og tilbygning ved Idun

  Den 23. februar 2015 er blevet afholdt en workshop med alle institutionens medarbejdere.

  Stubbæk Børnehus har løbende involveret medarbejderne omkring ønsker og forventninger til en mulig samling af institutionen på én adresse, og sammen med de input og ønsker, der blev fremlagt på workshoppen, er bygherrerådgiveren nu gået i gang med at udarbejde det byggeprogram, der skal danne grundlaget for totalentrepriseudbuddet.

  Byggestart forventes at være primo 2016 og ibrugtagning ultimo 2016.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 10-03-2015

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/6116, Sagsinitialer: HLH

  Sagsfremstilling

  Skolebestyrelsen på Fjordskolen har sendt en orientering om akut pladsmangel på Fjordskolen til formanden for Børne- og Uddannelsesudvalget Kirsten Nørgård Christensen.

  Grundet nedrivningen af den gamle Brundlundskole skal pyramiderne rømmes pr. 1. april 2015. Fjordskolen står med et akut lokaleproblem, da eleverne i pyramiderne ikke kan rummes på Skolevænget.

  Derfor anmoder bestyrelsen om at få bevilliget en pavillon, så der er undervisningslokaler til eleverne efter 1. april 2015, hvor undervisningen af eleverne kan foregå.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,
  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 10-03-2015

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/6116, Sagsinitialer: HLH

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til om løsningsforslag i forhold til de lokalemæssige udfordringer, der pt. er på kommunens specialskole Fjordskolen, skal sendes i høring.

  Fjordskolens børn, medarbejdere og aktiviteter er fordelt på tre matrikler og ønskes samlet. Fjordskolens aktiviteter foregår for øjeblikket på følgende tre adresser: Skolevænget 33 i Aabenraa, Posekærvej 8 i Aabenraa og Kystvejen 36 i Aabenraa (SFO). Dette er uhensigtsmæssigt pædagogisk, administrativt og driftsøkonomisk.

  Fjordskolens bestyrelse har tidligere henvendt sig med ønsket om at samle skolen på én matrikel. I dialog med Fjordskolens ledelse har Børn og Skole derfor afdækket, hvad kapacitetsbehovet for Fjordskolen er.

  Skolen har en del udfordringer i form af akut opstået lokalemangel til afdeling E, manglende lokalekapacitet generelt, manglende faglokaler, uforholdsmæssigt tids- og ressourceforbrug til kørsel mellem matriklerne, behov for renovering af arbejdsmiljømæssige årsager herunder problemer med pcb, samt kapacitetsproblemer i forhold til parkerings- og adgangsforhold.

  På denne baggrund anbefaler forvaltningen, at Fjordskolen samles på én matrikel.

  En mulig løsning kan være at flytte Fjordskolen til lokaler på den tidligere Kruså Skole samt det tidligere fritidshjem, Krusådalen, Åbjerg 8B i Kruså. Det vurderes, at det samlede lokalebehov for Fjordskolen kan dækkes via renovering og ombygning af de eksisterende lokaler og en tilbygning primært til elevgruppen i afdeling B.

  Børn og Skole har udarbejdet to scenarier i forhold til en samling af Fjordskolen i Kruså:

  Scenarie 1

  Kruså Skole om- og tilbygges på én gang, således at Fjordskolen flytter samlet hurtigst muligt. Efterfølgende vil det være muligt at disponere over områderne ved Skolevænget og Posekærvej til andre formål samt fraflytte lejemålet på Kystvej.

  Scenarie 2

  Kruså Skole ombygges således at afdeling A, D og E kan flyttes hurtigst muligt. Tilbygningen udskydes til færdiggørelse og ibrugtagning på et senere tidspunkt.

  Der er fortsat også den mulighed, at Fjordskolen ikke samles på én matrikel:

  Scenarie 3

  Der fokuseres på at løse Fjordskolens situation vedr. pladsmangel og øvrigt udfordringer i de eksisterende lokaler på tre matrikler og ved at anvende Kruså Skoles faglokaler.

  Afdeling E´s akutte lokalebehov kan løses på følgende vis;

  • Afdelingen flyttes til Kruså Skole, hvilket vil betyde, at Fjordskolen vil få aktiviteter på 4 matrikler
  • Afdelingen placeres i en pavillon på Skolevænget

  Bestyrelsen på Fjordskolen har efterspurgt en pavillon til placering på Skolevænget som løsning på akut opstået lokalemangel pr. 1. april, jf. henvendelse af 20. februar 2015.

  Tidsplan

  10. marts    Scenarierne sendes i høring i Fjordskolens bestyrelse

  18. marts    Dialog med Handicaprådet

  24. marts    Dialog med forvaltning, medarbejdere og organisationer

  25. marts     Dialog med forældre og andre interessenter

  27. april       Frist for indsendelse af høringssvar

  12. maj        Behandling i Børne- og Uddannelsesudvalget

  19. maj        Behandling i Økonomiudvalget

  27. maj        Behandling i Byrådet

  Planmæssige forhold

  Ingen af de beskrevne scenarier vil umiddelbart medføre lokalplanpligt eller ændringer af Kommuneplanen, da der ikke vil ske en anvendelsesændring af de berørte bygninger.

  Økonomi og afledt drift

  Beregninger på et overordnet overslag over anlægsudgifterne og afledte driftsudgifter på scenarierne pågår frem til udvalgsmødet og vil blive fremlagt på mødet.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,
  at scenarierne sendes i høring i Fjordskolens bestyrelse og Handicaprådet.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 10-03-2015

  Drøftet.

  Forvaltningen arbejder videre med en samling af Fjordskolen på en matrikel, herunder yderligere kvalificering af anlægsøkonomien.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41444, Sagsinitialer: chd

  Sagsfremstilling

  Forslag til revideret styrelsesvedtægt og bilag for skoleområdet fremlægges til politisk behandling.

  Godkendes forslaget, betyder det, at de nuværende styrelsesvedtægter, som er udarbejdet for de enkelte skole og dagtilbud oprettet efter Folkeskolelovens § 24 a – børneuniverser, erstattes af en styrelsesvedtægt, der gælder for alle skoler og dagtilbud.

  Der har været gennemført høring af forslag til revideret styrelsesvedtægt. Høringsforslag og tilføjelser til ændringer er indarbejdet i den reviderede styrelsesvedtægt og bilaget i det omfang, de ligger inden for rammerne af denne revision.

  Tre af børneuniverserne foreslår, at to afsnit, der beskriver hvilke bestyrelsesmedlemmer der må træffe beslutninger som alene har betydning for skole eller dagtilbudsdelen, udgår. Afsnittene er en gentagelse af bestemmelserne i Folkeskoleloven og kan derfor udelades i styrelsesvedtægten.

  Efter høringsrunden er der foretaget følgende ændringer i bilaget til styrelsesvedtægten:

  • Flytning af pkt. 2.6 vedrørende klassedannelse til pkt. 3.1.
  • Grundlovsdag bliver en hel fridag i kommunens vejledende ferieplan. Forslaget anbefales af seks skoler. De øvrige skoler har ikke kommenteret forslaget. Hvis forslaget godkendes, kan det gennemføres fra skoleåret 2015 -2016, men vil først få praktisk betydning fra skoleåret 2017 – 2018.
  • Pkt. 4.2 - præcisering af at det er Skole og Undervisning, der foretager vurderingen af, hvad ”hjemmets nærhed” er i konkrete situationer
  • Pkt. 4.8 - tilføjelse af finansiering af naturskolernes drift jf. udvalgets beslutning den 13. januar 2015

  Derudover er der i høringsrunden fremsat følgende forslag til justering af bilaget:

  1. Pkt. 2.6 - klassedannelse
   Grænsen for, hvornår en skole må indskrive elever fra andre distrikter, bør ændres fra 24 til 26.
  2. Pkt. 2.9 - elevplaner
   Bør udgå, da det fællesindkøbte program lever fuldt ud op til kravene fra UVM.
  3. Pkt. 2.11 - lejrskoler, ekskursioner og hytteture
   Der bør være regler i forbindelse med afholdelse af skolerejser.
  4. Pkt. 3.1 - indskrivning af elever.
   Ændres til indskrivning sker via Webindskrivning.
  5. Pkt. 3.2 - friere skolevalg
   Dispensationsmuligheden bør omfatte alle årgange. Ikkedistriktsbørn, der har haft en dagtilbudsplads i distriktet, bør kunne indskrives i skolen sammen med øvrige børn fra deres børnegruppe.
  6. Dispensationsmulighed fra km-reglen for ældre elever, hvis der er en busrute for yngre elever.
  7. Pkt. 4.5 - tværgående udvalg i skolevæsnet bør udgå.
  8. Pkt. 4.9 - kulturcenter bør ændres til den åbne skole.
  9. Pkt. 5.1 - muligheden for indførelsen af forskudt valg til skolebestyrelsen bør præciseres.

  Skole og Undervisning foreslår, at punkterne 1 – 9 medtages som ændringsforslag ved næste revidering af Styrelsesvedtægten for skoleområdet.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at Styrelsesvedtægt for Aabenraa Kommunes Skolevæsen godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 10-03-2015

  Anbefales godkendt.
  Dorte Ballhorn Soll (A) og Gert Nordklitgaard (Ø) stemte imod pkt. 4.8 – tilføjelse af finansiering af naturskolernes drift.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/13557, Sagsinitialer: chd

  Sagsfremstilling

  Et udkast til kvalitetsrapport for skoleåret 2013 – 2014 har været sendt til høring blandt skolerne og fremlægges nu til politisk behandling.

  Rapporten indeholder oplysninger om skolernes rammebetingelser herunder oplysninger om elevtal, timetal og driftsmæssige forhold.

  Kendetegnende for alle skoler er, at de arbejder med at udvikle inkluderende læringsmiljøer. Det betyder, at der især er fokus på elevernes faglige udvikling og trivsel og på udviklingen af ledelse i den inkluderende skole.

  I rapporten anbefales følgende:

  • Styrkelse af børnefællesskaberne skal fortsat være grundlaget for skolernes samlede virksomhed
  • Dansk og matematik bliver et kommunalt indsatsområde
  • Kompetenceudviklingsforløbene fortsætter.
  • Samarbejdet mellem lærere og pædagoger – fælles faglighed – bliver et kommunalt indsatsområde
  • Udskolings projektet fortsætter som indsatsområde

  Høringsrunden har ikke givet anledning til at foretage ændringer i udkastet til kvalitetsrapporten.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at kvalitetsrapporten for skoleåret 2013 – 2014 godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 10-03-2015

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/6225, Sagsinitialer: HLH

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Udvalget tage stilling til overdragelse af ejendommen Frøslevvej 64, 6330 Padborg, Frøslev-Padborg Skole til Økonomiudvalget.

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. april 2011 en ny skolestruktur i Aabenraa Kommune. Her blev det besluttet at samle Kruså, Bov og Frøslev-Padborg skoler til én ny skole – Lyreskovskolen - placeret i Bov.

  I forbindelse med færdiggørelse og ibrugtagning af skolen i Bov fraflyttes skolebygningerne på Frøslevvej 64, den tidligere Frøslev-Padborg Skole pr. 1. august 2015.

  Børn og Skole anbefaler, at bygningen overgives til Økonomiudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Driftsmidlerne fra Frøslev-Padborg Skole indgår i driften af den nye skole.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ejendommen Frøslevvej 64, 6330 Padborg overdrages til Økonomiudvalget.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 10-03-2015

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/30337, Sagsinitialer: kmen

  Sagsfremstilling

  Børne- og Uddannelsesudvalget skal i denne sag tage stilling til, om oplæg til Dagtilbudsstruktur 2015 skal sendes i høring.

  Byrådet besluttede den 8. oktober 2014 i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2015-2018 følgende:

  ”Den påbegyndte strukturændring på dagtilbudsområdet suppleres med yderligere analyse i 2015 med henblik på at klarlægge Aabenraa Kommunes fremtidige

  dagtilbudsstruktur i Rødekro og Aabenraa samt beskrive bæredygtighedskriterierne for landdistrikternes institutioner med baggrund i kvalitet, dækning og økonomi.

  Parterne ønsker at styrke dagtilbudsområdet med nye anlægsinvesteringer og halvdelen af et eventuelt strukturprovenu skal forblive på området.”

  Som en del af ovenstående er der i budgettet besluttet en reduktion/besparelse på 3 mio. kr. årligt fra 2016 og frem på strukturtilpasningen.

  Børne- og Uddannelsesudvalget har den 2. december 2014 godkendt en overordnet tids- og procesplan for arbejdet med Byrådets budgetbeslutning.

  Forvaltningen har den 16. december 2014 afholdt et dialogmøde med parter og interessenter fra Aabenraa by og Høje Kolstrup, herunder de faglige organisationer. På mødet lagde forvaltningen op til at der kunne indsendes kommentarer, bidrag og ideer til strukturen. Der er efterfølgende kommet tre tilbagemeldinger, som er vedlagt som bilag.

  Børne- og Uddannelsesudvalget drøftede den 5. februar 2015 forvaltningens forslag til oplæg på Byrådets temamøde den 25. februar 2015.

  Forvaltningen har, på baggrund af de politiske drøftelser og de indsendte tilbagemeldinger fra institutionerne, udarbejdet forslag til oplæg til ”Dagtilbudsstruktur 2015”.

  Af den overordnede tids- og procesplan fremgår det, at strukturoplægget sendes i høring i perioden fra den 13. marts – 27. april 2015 og at der i høringsperioden afholdes dialogmøde mellem bestyrelserne og Børne- og Uddannelsesudvalget.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at oplægget ”Dagtilbudsstruktur 2015” sendes i høring i perioden fra den 13. marts – 27. april. 2015, og

  at Børne- og Uddannelsesudvalget afholder dialogmøde den 14. april 2015 kl. 19.00-21.00.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 10-03-2015

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/4251, Sagsinitialer: pla

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal udvalget tage stilling til en ansøgning fra bestyrelsen for Genner Univers om oprettelse af en småbørnsgruppe med 8 børn pr. 1. august 2015.

  Udgiften udgør iflg. ansøgningen i alt ca. 37.000 kr., til overdækning af barnevogne, sandkasse mm, nyt køleskab og madrasser samt til ny gulvbelægning. Udgiften ønskes finansieret af Aabenraa Kommune. Udvidelsen medfører ikke behov for bygningsmæssige tilpasninger.

  Der er p.t. ansat 3 kommunale dagplejere i lokalområdet. Dagplejerne er organisatorisk ansat under Genner Univers. Såfremt ansøgningen imødekommes vil der ikke længere være dagplejere i Genner skoledistrikt.

  Bestyrelsen for Genner Univers oplyser, at den efter oprettelse af småbørnsgruppen stadig vil kunne tilgodese den løbende indskrivning af 3-6 årige børn fra ventelisten.

  Pr. 31. december 2014 har Genner Univers indskrevet 19 børnehavebørn og 10 børn i dagplejen.

  Pr. 1. august 2015 forventes 6 børn at have forladt dagplejen for at gå i børnehave, og 4 nye børn forventes at have frekventeret dagplejen.

  I henhold til ”Principper for oprettelse af småbørnspladser” (senest drøftet i Børne- og Uddannelsesudvalget den 5. februar 2015, pkt. 22), skal etablering af småbørnspladser ske under hensyntagen til medarbejdernes rettigheder og de økonomiske konsekvenser.

  Økonomi og afledt drift

  I budget 2015 er der i alt afsat en pulje på 0,5 mio. kr. til etablering af småbørnsgrupper. Beløbet er frigivet i Byrådet, og etableringsudgiften i Genner Univers kan afholdes indenfor denne anlægsbevilling.

  Der er ikke disponeret midler til andre projekter fra denne pulje i 2015.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ansøgningen om at oprette 8 småbørnspladser imødekommes,

  at pladserne oprettes med virkning fra 1. august 2015, og

  at udgiften på 37.000 kr. finansieres af rådighedsbeløbet til etablering af småbørnspladser.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 10-03-2015

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/4668, Sagsinitialer: clha

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres om re-godkendelse af 12 døgnpladser på Rønshoved Skolehjem og 24 døgnpladser på Børnehandicapområdet. Som konsekvens heraf bør den økonomiske reguleringsmodel for Rønshoved Skolehjem ændres. 

  Den 1. januar 2014 blev ansvaret for godkendelse og tilsyn med døgninstitutioner, opholdssteder og plejefamilier flyttet fra kommunerne til fem nye socialtilsyn – en i hver region. I Region Syddanmark har Fåborg-Midtfyn Kommune opgaven, som ligger i det nye Socialtilsyn Syd. Lovændringen indebærer, at alle døgnpladser skal re-godkendes indenfor de første to år efter lovens ikrafttrædelse.

  Re-godkendelsen sker efter en ny kvalitetsmodel, som er ens for hele landet.   

  Der foreligger nu re-godkendelse af 12 døgnpladser på Rønshoved Skolehjem og 24 døgnpladser på Børnehandicapområdet.

  Der har været positive tilsynsbesøg på hyblerne i Rødekro og på aflastningen på Ll. Kolstrup, men den fuld re-godkendelse kommer først senere. Dette skyldes Socialtilsyn Syds prioriteringer.

  Re-godkendelserne dokumenterer, at Børn og Families døgninstitutioner har den nødvendige kvalitet. På rigtig mange punkter vurderer Socialtilsyn Syd kvaliteten til 5 som udtryk for ”i meget høj grad opfyldt” eller til 4 som udtryk for ”i høj grad opfyldt”.

  På enkelte punkter ligger vurderingerne på 3 som udtryk for ”i middel grad opfyldt”. Kun en enkelt vurdering ligger lavere. Her er der igangsat aktiviteter med henblik på at øge kvaliteten.

  Re-godkendelserne begrænser noget af tidligere tiders fleksibilitet for Børn og Familie som helhed.

  Det er således ikke længere muligt at have lejlighedsvis overbelægning på Rønshoved Skolehjems 12 døgnpladser. Det har allerede i et enkelt konkret tilfælde betydet, at der har måttes visiteres til en mindre hensigtsmæssig og dyrere foranstaltning end det ellers ville havde været muligt.

  Den økonomiske reguleringsmodel for Rønshoved Skolehjem er baseret på, at institutionen skal have incitamenter til lejlighedsvis overbelægning, som fører til øgede indtægter. Til gengæld reduceres budgettet ved underbelægning. Denne reguleringsmodel har fungeret fint i mange år og på mange institutioner. Med re-godkendelsen af de 12 døgnpladser på Rønshoved Skolehjem falder baggrunden for reguleringsmodelen delvist bort, og der bør vedtages en ny. Det samme gælder for de 6 pladser på Hyblerne i Rødekro.

  I punktet ”Ansøgning om etablering af aflastning på Rønshoved Skolehjem” på denne dagsorden fremsættes forslag om at indsende ansøgning til Socialtilsyn Syd om godkendelse af 5 aflastningspladser på Rønshoved Skolehjem. Det vil kunne genskabe noget af fleksibiliteten.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at den økonomiske reguleringsmodel for døgnpladserne på Rønshoved Skolehjem sættes i bero indtil der etableres ny model for 2016, som tager hensyn til eventuelle aflastningspladser, og

  at orienteringen om re-godkendelse af Rønshoved Skolehjem og Posekær tages til efterretning.  

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 10-03-2015

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/1961, Sagsinitialer: clha

  Sagsfremstilling

  Børn og Familie foreslår, at Aabenraa Kommune søger Socialtilsyn Syd om godkendelse af 5 aflastningspladser på Rønshoved Skolehjem.

  De nye aflastningspladser henvender sig til børn fra 5 til 15 år, som har så svære problemstillinger, at de ikke kan være i aflastning i plejefamilier. Aflastning på Rønshoved Skolehjem forebygger anbringelse på døgninstitution.

  Aflastning i et professionelt miljø på Rønshoved Skolehjem muliggør også pædagogisk arbejde og observationer, der kan støtte den indsats, der i øvrigt foregår til gavn for børnene og deres familier.   

  Aflastningspladserne på Rønshoved Skolehjem forventes fortrinsvis anvendt til børn fra Aabenraa Kommune.

  Aflastningspladserne på Rønshoved Skolehjem skal i givet fald finansieres af færre udgifter til aflastning i andet regi og af færre udgifter til døgnanbringelser.

  Døgntaksten for aflastningspladser på Rønshoved Skolehjem vil være omkring 2.500 kr. Det er væsentligt mere end for aflastning i plejefamilier, men lavere end aflastning på Ll. Kolstrup.

  Aflastning på Rønshoved Skolehjem skal i givet fald kun anvendes til børn, som ikke kan profitere af aflastning i en plejefamilie.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at der indsendes ansøgning til Socialtilsyn Syd vedr. godkendelse af 5 aflastningspladser på Rønshoved Skolehjem.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 10-03-2015

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/16828, Sagsinitialer: mme

  Sagsfremstilling

  Med denne sag anbefaler § 17, stk. 4 udvalg vedrørende Forebyggelse og Misbrug til Børne- og Uddannelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget, at der afsættes 0,1 mio. kr. til Terapi og rådgivning for Unge som er Børn af Alkoholmisbrugere (TUBA) i 2015.

  TUBA deltog på Underudvalgets møde den 16. december og orienterede dels om organisationens arbejde, dels de økonomiske udfordringer, TUBA står overfor i 2015. Underudvalget anbefalede i den forbindelse, at det kommunale tilskud til TUBA blev hævet med 0,1 mio. kr. i 2015, og at samarbejdet mellem aktørerne intensiveres.

  Siden mødet har der været drøftelser mellem forvaltningen og TUBA, om hvordan samarbejdet kan øges. Der er enighed om at styrke samarbejdet på følgende tre områder:

  • Folkeskoler: TUBA har fået fondsmidler til at holde oplæg på landets skoler om forebyggelse af mistrivsel og har allerede udsendt information herom til landets skoler. TUBAs indsats gælder i 2015, da midlerne ophører ved årets udgang. I Aabenraa Kommune er der i 2015 fokus på at arbejde med rusmiddelpolitikker på skolerne, herunder arbejdet med metoden sociale misforståelser. Det er aftalt, at indsatserne mellem TUBA og Aabenraa Kommune koordineres, så skolerne oplever en sammenhængende indsats.
  • Ungdomsuddannelser: TUBA har erfaring fra bl.a. Kolding og Sønderborg kommuner om en fælles dialog med ungdomsuddannelserne om misbrug og forebyggelse af mistrivsel. Det er aftalt, at TUBA og Aabenraa Kommune laver en fælles indsats i Aabenraa, og at forvaltningen kommer med et forslag til en indsats koordineret med Ungecentret og Misbrugscentret.
  • Formaliseret samarbejde: I dag er et uformelt samarbejde mellem TUBA og Misbrugscentret omkring henvisninger af børn og unge mellem de to tilbud. For at sikre at ingen borgere ”falder mellem to stole” er det hensigten at følge op telefonisk mellem de to tilbud for at sikre, at den pågældende borger er i dialog med det tilbud, vedkommende er henvist til. I forhold til at sikre, at unge, som opsøger TUBA får den relevante hjælp, de har brug for, vil TUBA lave en håndholdt indsats. Den består i, at når TUBA har kontakt med en ung – for hvem det vil være relevant at benytte et tilbud på Misbrugscentret – så vil TUBA med den unges accept tilbyde den unge: At kontakte misbrugscenteret sammen med den unge for at lave en aftale, og/eller følge den unge ned på Misbrugscenteret til den første samtale/åben rådgivning. Derudover skal informationsniveauet omkring de forskellige tilbud forbedres f.eks. gennem årlige dialogmøder mellem TUBA, Misbrugscentret og Hus for unge – Bjerggade 8.

  Økonomi og afledt drift

  Det bemærkes, at Social- og Sundhedsudvalgets andel på 0,060 mio. kr. foreslås finansieret via midler til sundhedsfremme og forebyggelse.

  Børne- og Uddannelsesudvalgets andel på 0, 040 mio. kr. kan finansieres fra Børn og Families midler til forebyggende foranstaltninger.

  Indstilling

  Social & Sundhed og Børn og Skole indstiller,

  at § 17, stk. 4 udvalg vedrørende Forebyggelse og Misbrug drøfter sagen med henblik på anbefaling af sagen til Social- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Uddannelsesudvalget.

  at Social- og Sundhedsudvalget hæver tilskuddet til TUBA i 2015 med 0,06 mio. kr.

  at Børne- og Uddannelsesudvalget hæver tilskuddet til TUBA i 2015 med 0,04 mio. kr.

  Beslutning Forebyggelse og Misbrug - § 17, stk. 4 den 24-02-2015

  1. at: Drøftet. Forslaget til aktiviteter danner grundlag for anbefaling af et øget tilskud på 0,1 mio. kr. til TUBA aktiviteter i Aabenraa Kommune i 2015.

  2. at: Anbefales godkendt.

  3. at: Anbefales godkendt.

  Afbud: Martin Ugilt Thomsen

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-03-2015

  2. at: Godkendt.

  Afbud: Michael Christensen. H. Kristian Wollesen.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 10-03-2015

  3. at godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/31952, Sagsinitialer: mjt

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med vedtagelsen af budget 2015-2018 besluttede Aabenraa Kommunes byråd i oktober 2014, at tyskundervisning skal være obligatorisk i kommunens skoler fra 3. klassetrin. Ordningen træder i kraft fra skoleåret 2015/2016.

  Projektansøgning til A. P. Møller Fonden 26. november 2014

  Den 26. november 2014 søgte Skole og Undervisning i samarbejde med UC Syddanmark og Center for Mindretalspædagogik midler hos A.P. Møller Fonden til projekt ”Tysk fra 3. klasse som vækstgenerator i Aabenraa Kommune”.

  På landsplan er gennemsnittet for mundtlig tysk ved 9. klasses afgangseksamen steget fra 5,5 til 5,9 i perioden 2009 til 2013. I Aabenraa Kommune er karaktergennemsnittet faldet fra 7,5 i 2011 til 6,5 i 2013. I forbindelse med ansøgningen er kommunens skoleledere blevet enige om, at karaktergennemsnittet ved 9. klasses afgangseksamen i tysk mundtlig skal op på et gennemsnit på minimum 7,75 i 2022. Projektet fokuserer på at etablere en kompetenceenhed bestående af 18 tysklærere, som kan vejlede skolevæsnets øvrige tysklærere. Projektet skal gavne regionen erhvervsmæssigt og kulturelt. Budgettet ligger på 3.186.840 kr. Egenfinansieringen udgør 2.264.340 kr. Det ansøgte beløb udgør 922.500 kr.

  Dialog med Møller Fonden den 28. januar 2015

  Møller Fondens vurderingsudvalg har fundet ”mange væsentlige kvaliteter” i projektet. Fonden havde dog brug for yderligere oplysninger inden en evt. bevilling. Blandt andet om hvordan en varig effekt sikres i kommunen efter projektet, og om der kunne etableres et samarbejde med Tønder, som vil starte tysk fra børnehaveklassen. Skole og Undervisning var derfor til møde med Fonden den 28. januar 2015.

  På mødet meddelte Fonden, at der kunne forventes svar på ansøgningen efter vinterferien. Der er dog endnu ikke kommet svar. På www.apmollerfonde.dk fremgår det den 27. februar, at Fonden fortsat er i dialog med 22 kommuner efter efterårets ansøgningsrunde.

  Etablering af fagmål, næste skridt i tysk fra 3. klassetrin

  På mødet med Fonden den 28. januar 2015 deltog professor Jens Rasmussen, Aarhus Universitet, Institut for uddannelse og pædagogik. På mødet foreslog han, at Aabenraa Kommune udarbejder fagmål for tyskundervisningen i 3. og 4. klasse.

  Uanset om Møller Fonden bevilliger penge til projektet eller ej, så skal tyskundervisningen i gang efter sommerferien. Skolevæsnet i Aabenraa Kommune har derfor besluttet at etablere en lille projektgruppe bestående af tre tysklærere, en forvaltningsperson og evt. en deltager fra UC Syddanmark. Målet er hen over foråret, at få udarbejdet fagmål samt en plan for undervisningen for tysk i 3. og 4. klasse. Det forventes, at der skal afvikles en ugentlig lektion i faget på hvert klassetrin.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 10-03-2015

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/35720, Sagsinitialer: chd

  Sagsfremstilling

  Kvalitetsrapporten for skoleområdet skal med virkning fra skoleåret 2015 – 2016 kun udarbejdes hvert andet år.

  Skoleårene 2014 -2015 og 2015 – 2016 er overgangsår, hvor der for skoleåret 2014 – 2015 skal udarbejdes en ekstraordinær kvalitetsrapport ud fra de data, der er klar i Undervisningsministeriets nye ledelsesinformationssystem LIS.

  Et udkast til den ekstraordinære kvalitetsrapport for skoleområdet fremlægges til orientering.

  Rapporten er en status på skolernes niveau set i forhold til de mål, som de politiske partier bag folkeskolereformen har aftalt:

  • Mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test
  • Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år
  • Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik uanset social baggrund skal reduceres år for år
  • Elevernes trivsel skal øges

  Den ekstraordinære kvalitetsrapport skal fungere som sammenligningsgrundlag for de resultater, der dokumenterer skolernes niveau og udvikling i kvalitetsrapporterne for de kommende skoleår.

  Rapporten indeholder kun oplysninger, som skolerne har indberettet til ministeriet og landsresultater fra de nationale test.

  Den indeholder ikke oplysninger om enkelte skoler eller skolevæsnet som helhed og skal derfor ikke sendes til høring blandt skolerne.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,
  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 10-03-2015

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/6023, Sagsinitialer: mjt

  Sagsfremstilling

  Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) har udarbejdet Årsberetningen for 2014.

  I forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen besluttede regeringen i februar 2014, at der skulle findes varig finansiering af initiativerne i Ungepakke II. Finansieringen blev fundet via besparelser på UU-vejledningen gennem den såkaldte vejledningsreform. UU har i 2014 brugt megen energi på at informere forældre og samarbejdspartnere om indhold og konsekvenser af vejledningsreformen. Reformen trådte i kraft den 1. august 2014.

  De væsentligste elementer i vejledningsreformen er:

  • Parathedsvurdering i 8. klasse
  • Klare kriterier for parathed, det vil sige, om den unge er fagligt, personligt og social parat til uddannelse
  • Alle elever skal have kollektiv vejledning
  • Individuel vejledning er kun for ikke-uddannelsesparate
  • Øget anvendelse af digitale vejledningsværktøjer, det vil sige gennem ug.dk og e-vejledning
  • Obligatoriske introduktionskurser til ungdomsuddannelser for alle elever i 8. klasse
  • Brobygning i 9. klasse er fremover kun for ikke-uddannelsesparate.

  Endvidere fokuseres der i vejledningsreformen på det obligatoriske emne i folkeskolen ”Uddannelse og Job”.

  Endelig har kravene om 02 i dansk og matematik været et fokuspunkt i UU´s arbejde i 2014. Opnåelse af minimum 02 i dansk og matematik er et krav for at unge kan påbegynde en erhvervsuddannelse fra 1. august 2015.

  Det bør endvidere fremhæves fra Årsberetningen:

  • at elevernes tilfredshed med vejledningen i UU Aabenraa opnår den 3. højeste score i landet
  • at alle samarbejdspartnere giver UU Aabenraa 10 eller 12 for den måde UU Aabenraa løser sin opgave på.

  I øjeblikket afventer UU, hvad den kommende gymnasiereform vil komme til at indeholde.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ”Årsberetning 2014 for Ungdommens Uddannelsesvejledning” tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 10-03-2015

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/20777, Sagsinitialer: HLH

  Sagsfremstilling

  Klagenævnet for Specialundervisnings årsrapport for 2014 er udkommet. Klagenævnet behandler klager over kommunale afgørelser om specialundervisning og specialpædagogisk bistand til børn, unge og voksne.

  Rapporten viser, at nævnet fik lidt færre klager end året før. I 2014 modtog nævnet 285 klager, mens tallet i 2013 var 303. Det er et fald på seks procent.

  Rapporten viser også, at der er kommet færre klager over specialundervisning i folkeskolen generelt. En af forklaringerne på faldet kan være, at der den 1. maj 2012 kom nye regler for inklusion på specialundervisningsområdet.

  I 2011 fik nævnet 44 klager vedr. Aabenraa Kommune.

  I 2012, 2013 og 2014 har nævnet ikke modtaget klager vedr. Aabenraa Kommune. Aabenraa Kommune indførte inklusionsøkonomi pr. 1. januar 2012.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,
  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 10-03-2015

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/9930, Sagsinitialer: ACF

  Sagsfremstilling

  Alle institutioner under Dagtilbud skal have foretaget en legepladsinspektion én gang årligt ifølge de politisk godkendte retningslinjer.

  Forvaltningen har udarbejdet en oversigt over legepladsinspektion/legepladssikkerhed for 2014.

  Oversigten viser, at alle institutioner under Dagtilbud har fået foretaget legepladsinspektion i 2014. Der er ikke registreret alvorlige ulykker.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 10-03-2015

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/35534, Sagsinitialer: ACF

  Sagsfremstilling

  Privatinstitutionen Wir 3, som består af Deutscher Kindergarten Tingleff, Deutscher Kindergarten Rapstedt og Deutscher Kindergarten Bülderup, er pr. 1. oktober 2011 godkendt til 40 børn i alderen 0-2 samt 100 børn i alderen 3-5 år.

  Privatinstitutionen er, efter ansøgning fra bestyrelsen, nu godkendt til yderligere 10 børn i alderen 0-2 år.

  Godkendelsen er trådt i kraft 2. februar 2015.

  Lovgrundlag

  Dagtilbudslovens § 19, stk. 5 og § 20.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at  orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 10-03-2015

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/31020, Sagsinitialer: mgj

  Sagsfremstilling

  Der er indkommet 524 underretninger i 2. halvår 2014 til Børn og Familie. Underretningerne handler om 352 forskellige børn og unge. Det er et lille fald i forhold til første halvår 2014, men stadig højere end tidligere år.

  Det er fortsat primært professionelle, der underretter. De øgede antal underretninger i forhold til tidligere år er primært vedrørende børn i skolealderen. I 2014 er der i modsætning til tidligere kommet flere underretninger om piger end drenge.

  Antallet af sager i Børn og Familie er stagneret / har svagt faldende tendens i forhold til tidligere år og ligger i øjeblikket på ca. 1300 sager.

  Indstilling

  Børn og skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 10-03-2015

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/332, Sagsinitialer: mgj

  Sagsfremstilling

  Visitationsudvalget for døgnanbringelser har sammen med socialrådgiverne gennemgået anbringelser fra oktober 2014. Sagerne er vurderet i forhold til anbringelsesgrundlaget 2013 og 2014, som Børne- og Familieudvalget vedtog den 4. september 2013. Ved gennemgangen blev der ikke identificeret egne sager, hvor udgifterne ikke kan begrundes i anbringelsesgrundlag eller serviceniveau.

  Gennemgangen viste forventet af sager svarende til 7,0 mio. kr. i løbet af det første halve år, dvs. frem til april 2015, yderligere 6,2 mio. kr. fra april til november 2015, og 12,3 mio. kr. fra april 2015 til april 2016. Dertil kommer bidrag fra sager med mellemkommunal refusion og de sager der ikke er gennemgået. Disse beløb skal anvendes til at finansiere nye anbringelser.

  Datagrundlag

  Der er gennemgået 171 sager, der indgår i beregningerne og sager for to u-ledsagede flygtningebørn hvor Aabenraa Kommune modtager fuld refusion.

  Data indeholder 8 sager med samlede udgifter for 3,5 mio. kr. hvor Aabenraa betaler, men andre kommuner handler. 6 af disse sager er efterværnssager, og må derfor forventes at blive afsluttet inden for de næste få år. Disse sager er ikke gennemgået, da andre kommuner handler. Sagerne indgår derfor ikke i de følgende beregninger.

  Én rådgivers sager har ikke været mulige at gennemgå pga. arbejdspres fra tunge tvangssager. Det drejer sig om 31 sager, med en samlet udgift på 12,7 mio. kr. årligt. Da sagsgennemgangen ikke er gennemført, er der ikke data om det nuværende anbringelsesgrundlag for disse sager. Derfor indgår sagerne ikke i de efterfølgende beregninger.

  Udgifter fordelt på anbringelsesgrundlaget

  Børn og unge med vidtgående fysiske eller psykiske handicap tegner sig for udgifter på 12,1 mio. kr. Udgiften pr. anbringelse ligger på knapt 850.000 kr. om året. Sagerne i Børn og Familie slutter typisk, når den unge fylder 18 år og sagen overgår til Handicap & Psykiatri.

  Sager, hvor kommunen vurderer at det er nødvendigt med en anbringelse for at gennemføre behandling eller undersøgelse, tegner sig for 3,3 mio. kr. Denne type anbringelser er ofte meget dyre, men i en kortere periode. Der er altid et kendt sluttidspunkt. Gennemsnitsprisen er knapt 490.000 kr. om året i øjeblikket, men det varierer meget.

  Beskyttelse mod fysisk og psykisk vold, seksuelle overgreb og selvskadende adfærd medfører udgifter på 12,3 mio. kr. Ofte er der tale om relativt dyre institutionsanbringelser af 15-17-årige. Udgiften pr. anbringelse ligger knapt 550.000 kr.

  Unge kriminelle, der er anbragt efter domstolenes afgørelser tegner sig for udgifter på 2,1 mio. kr.

  Tilknytning til anbringelsesstedet for børn og unge tegner sig for udgifter på 16,5 mio. kr. Gennemsnitsprisen er godt 390.000 kr.

  Den største ”klump” af udgifter (27,6 mio. kr.) knytter sig til forhold hos forældrene: Manglende omsorg, misbrug og psykisk sygdom hos de voksne samt følelses- og tilknytningsforstyrrede forældre uden udviklingspotentiale. Gennemsnitsprisen er godt 420.000 kr.

  Efterværn tegner sig for ca. 5,9 mio. kr. med en gennemsnitspris knapt 330.000 kr.

  Lovmedholdelighed

  I ca. 90 % af sagerne er der gennemført børnesamtale og opfølgninger i henhold til Serviceloven. Der foreligger plan for gennemførelse af de resterende.

  Gennemgangen viste at der i 93 % af sagerne er en opdateret handleplan. I de resterende sager er nødvendige ændringer af handleplan indeholdt i referater fra opfølgningsmøder eller andet sagsmateriale.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 10-03-2015

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/3506, Sagsinitialer: MKKO

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om, hvilke overordnede opgaver og målsætninger, Børn og Skole forventer at arbejde med i 2015. Overordnede opgaver og målsætninger 2015 er baseret på;

  • Igangsatte opgaver og initiativer som videreføres fra 2015
  • Sund Opvækst – den sammenhængende børne-, familie-, og ungepolitik
  • Udviklingen af børne- og ungefællesskaber
  • Indsats- og fokusområder fra Vækstplanen
  • Digitaliserings- og onlinestrategi for Aabenraa Kommune
  • Dialog med Børn og Skoles chefgruppe

  Overordnede opgaver og målsætninger 2015 for Børn og Skole suppleres i de enkelte afdelinger af virksomhedsaftaler.

  Børn og Skoles overordnede opgaver og målsætninger 2015 fremlægges i Børne- og Uddannelsesudvalget samt Børn og Skoles Sektor MED og Lokal MED i 2. kvartal 2015.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 10-03-2015

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/117, Sagsinitialer: bhh

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 10-03-2015

  -