Beslutningsprotokol - Ekstraordinært møde

onsdag den 25. marts 2015 kl. 16:30

Mødested: Lokale 123, Skelbækvej 2, Aabenraa
Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalg
Medlemmer: Kirsten Nørgård Christensen, Dorte Ballhorn Soll, Eivind Underbjerg Hansen, Gert Nordklitgaard, Kaare Solhøj Dahle, Kurt Andresen, Rasmus Lyngbak Bøgen
Bemærkninger: Mødet sluttede kl. 16.50
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/35656, Sagsinitialer: chd

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Udvalget tage stilling til forslag om ny klubtilbudsorganisering.

  I forbindelse med budgetlægningen for 2015 blev det besluttet at reducere budgettet på området med 2 mio. kr. i 2015 og yderligere 2 mio. kr. fra 2016. Det samlede budget vil herefter være på 5,4 mio. kr. Forvaltningen har tidligere vurderet, at det lovpligtige tilbud på området i henhold til Dagtilbudsloven § 4, stk. 2 vil koste minimum 2 millioner kroner årligt.

  Reduktionen betyder, at der skal træffes beslutning om den fremadrettede struktur for fritidstilbud til 4. – 6. årgang og 7+ i Aabenraa Kommune.

  Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede den 5. februar 2015, at den nuværende model for fritidstilbud til elever i 4. – 6. årgang og 7+ ophører pr. 1. august 2015.

  Samtidigt blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal udarbejde et alternativt forslag til tilbud for 4. – 6. årgang og 7+ inden for den vedtagne økonomiske ramme. ”Forslaget skal indeholder lokale løsninger, der kan løse den kommunale forpligtelse”. Arbejdsgruppens forslag til ny klubtilbudsorganisering fremlægges som løsningsforslag 4 nedenfor.

  4. – 6. årgang

  Børn og Skole har den 5. februar fremlagt tre løsningsforslag til overvejelse vedr. 4. – 6. årgang og arbejdsgruppen fremlægger forslag 4:

  Løsningsforslag 1

  Strukturen på skolernes nuværende fritidstilbud for elever i 4. – 6. årgang og 7+ fortsætter uændret men med reduceret budget.

  Løsningsforslag 2

  De nuværende fritidstilbud til elever i 4. – 6. årgang nedlægges og der oprettes tilbud i 5 geografiske områder, der defineres med udgangspunkt i socioøkonomiske overvejelser. Tilbuddet er kun for visiterede elever.

  Løsningsforslag 3

  De nuværende fritidstilbud for elever i 4. – 6. årgang nedlægges og erstattes af ét tilbud, der placeres centralt i kommunen. Tilbuddet er kun for visiterede elever. Dette forslag tager udgangspunkt i forvaltningens minimums omkostninger på 2 mio. kr.

  Løsningsforslag 4

  • Midlerne fordeles til den enkelte skole på baggrund af elevtallet i 4.-6. klasse - se bilag over skolernes budget med og uden socioøkonomisk fordelingsnøgle.
  • Skolelederen får ansvar for det lovpligtige tilbud og sammenhæng med ”Sund Opvækst”.
  • Der er mulighed for at give ”fripladser” ved behov – der følger ikke yderligere ressourcer med.
  • Der er mulighed for at lave SFO2 ordning tilknyttet den eksisterende SFO1 med en lokal fastsat forældrebetaling, der tilfalder institutionen.
  • 7+ organiseres i Ungdomsskolen.

  Værestedfunktionen på Høje Kolstrup vil skulle finansieres særskilt.

  Børn og Skole anbefaler løsningsforslag 4, som dog fordrer stor fleksibilitet og engagement fra institutionerne samt en løbende dialog i forhold til, om opgaven kan løses med de eksisterende ressourcer.

  På grund af det reducerede budget kan Børn og Skole ikke anbefale, at tilbudsstrukturen fortsætter uændret jf. løsningsforslag 1.

  7+

  Børn og Skole vurderer fortsat, at der for 7+ tilbuddet kan overvejes følgende to løsningsforslag:

  1. Skolernes fritidstilbud for 7+ fortsætter uændret, men med reduceret budget.
  2. Fritidstilbud for elever i 7+ varetages fremover af Ungdomsskolen med et driftsbudget på 2,1 mio. kr.

  Børn og Skole anbefaler løsningsforslag B, da Ungdomsskolen allerede varetager alle kommunale tilbud fritidstilbud for 7+ undtagen Hjordkær og Stubbæk.

  Den nedsatte arbejdsgruppe foreslår, at 7+ tilbuddet organiseres i Ungdomsskolen.

  Proces       

  Den 19. marts 2015        Dialogmøde med bestyrelser

  Den 25. marts – 2. maj   Høring af forslag til organisering af fritidstilbud

  Den 12. maj 2015           Børne- og Uddannelsesudvalget

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at forslagene for fritidstilbud for 4.-6. klasse sendes i høring i skolebestyrelserne med en anbefaling af model 4 og en fordeling via socioøkonomisk faktor på 50 %, og

  at fritidstilbuddet for elever i 7+ fremover varetages af Ungdomsskolen med et driftsbudget på 2,1 millioner kroner.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 25-03-2015

  1. at godkendt

  2. at sendes også i høring.