Beslutningsprotokol

tirsdag den 14. april 2015 kl. 15:30

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej 2, Aabenraa
Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalg
Medlemmer: Kirsten Nørgård Christensen, Dorte Ballhorn Soll, Eivind Underbjerg Hansen, Gert Nordklitgaard, Kaare Solhøj Dahle, Kurt Andresen, Rasmus Lyngbak Bøgen
Bemærkninger: Mødet sluttede kl. 17.30
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 15/116, Sagsinitialer: bhh

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 14-04-2015

  -

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/44211, Sagsinitialer: khl

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om igangværende og kommende byggeprojekter på skole- og daginstitutionsområdet.

  Kongehøjskolen

  Udbedringen af de fejl og mangler, der er blevet konstateret ved afleveringsforretningerne og efterfølgende i forbindelse med den endelige ibrugtagning, er ved at blive afsluttet.

  Omkring afslutningen af det endelige regnskab for anlægsprojektet (byggeregnskabet) pågår for øjeblikket afklaringer med totalrådgiveren.

  Arbejdsgruppen fortsætter planlægningen af Åben Skole - arrangementet den 21. maj 2015.

  Høje Kolstrup Skole

  Tillægsarbejdet på styringen til ventilationsanlægget er udført og byggeregnskabet er ved at blive afsluttet.

  Lyreskovskolen

  Hovedterminerne i tidsplanen for Lyreskovskolen er fortsat som følger:

  Godkendelse af lokalplanen i Byrådet

  18. dec. 2013

  Udbud af fagentrepriserne

  22. jan. 2014

  Licitation på fagentrepriserne

  26. feb. 2014

  Opstart af byggeriet (1. spadestik)

  11. april 2014

  Rejsegilde

  3. okt. 2014

  Aflevering af byggeriet

  15. juni 2015

  Ibrugtagning af byggeriet

  11. aug.2015

  Byggeriet forløber helt i overensstemmelse med detailtidsplanerne.

  Byggeriet til udskolingens 6-9 årgange er afleveret til Aabenraa Kommune og Lyreskovskolen er ved at planlægge indretning, møblering og undervisning i de nye faciliteter.

  Stubbæk Skole - nyt overbygningsafsnit

  Fejl og mangler konstateret ved 1-års eftersynet er udbedret.

  Der har dog vist sig nogle problemer i forbindelse med koordinering af styringen af varmeanlægget i den nye tilbygning og på resten af skolens bygninger.

  Når dette styringsproblem er løst afsluttes byggeregnskabet.

  Hærvejsskolen

  Analysen af behovet for anlægsmidler til Hærvejsskolen er udarbejdet og blev taget til efterretning på mødet i Skole- og Dagtilbudsudvalget den 26. november 2013.

  Sagen blev herefter taget til efterretning på mødet i Økonomiudvalget den 10. december 2013.

  Tinglev Skole - nyt indskolingsafsnit

  I samarbejde med rådgiverne, der er forpligtiget til at anvise en løsning, der imødekommer Byggelovens krav, arbejdes der fortsat videre med løsninger til at imødekomme kravet til efterklangstiden i tilbygningens fællesrum.

  Byggeregnskabet, herunder den sidste rate på rådgiverhonoraret, afsluttes efter at disse forhold er bragt på plads.

  Bylderup Skole – nyt pædagogisk læringscenter

  Forslaget til de ombygninger, der er blevet godkendt i Byggeudvalget, blev godkendt af Skolebestyrelsen på mødet den 3. marts 2015.

  Den 27. marts 2015 blev der afholdt licitation på byggearbejderne.

  Det billigste tilbud var højere end beløbet, der er afsat i budgettet, men ikke mere end at budgettet kan overholdes med mindre besparelser og ved ikke at udnytte nogle optioner (”nice to have” ting), der var bedt om priser på i udbuddet.

  Med disse mindre ændringer kan projektet gennemføres som planlagt og som godkendt af skolebestyrelsen.

  Der afholdes opstartsmøde (planlægning af byggeplads o. lign.) på byggeriet den 9. april 2015.

  Stubbæk Børnehus om- og tilbygning ved Idun

  Udarbejdelsen af byggeprogrammet og udbudsmaterialet er i fuld gang og i løbet af april 2015 udbydes projektet i totalentreprise.

  Byggestart forventes at være primo 2016 og ibrugtagning ultimo 2016.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 14-04-2015

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/5905, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Der er lavet budgetopfølgning på Børne- og Uddannelsesudvalgets område pr. 28. februar 2015.

  Opgørelsen, der viser det forventede regnskabsresultat for 2015 på Udvalgets område, er vedhæftet som bilag.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at budgetopfølgningen pr. 28. februar 2015 tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 14-04-2015

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/8664, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  DRIFT

  Driftsramme

  Økonomiudvalget har på sit møde den 17. marts 2015 udmeldt foreløbige driftsrammer for budget 2016 og overslagsårene 2017-2019.

  For Børne- og Uddannelsesudvalgets vedkommende betyder rammeudmeldingen:

  Børne- og Uddannelse (mio. kr.)

  2016

  2017

  2018

  2019

  Serviceudgifter

  949.071

  938.522

  929.319

  925.603

  Overførselsudgifter

  7.772

  7.701

  7.687

  7.687

  Basisramme 2016-2019

  956.843

  946.223

  937.006

  933.290

  Rammeudmeldingen indeholder i forhold til det vedtagne budget 2015:

  Børne- og Uddannelse (mio. kr.)

  2016

  2017

  2018

  2019

  Budgetudfordring befordring

  1.250

  1.250

  1.250

  1.250

  Pris- og lønfremskrivning

  1,8%

  2,1%

  2,0%

  2,0%

  Tekniske korrektioner

  -6.845

  -6.940

  -7.022

  -11.427

  De tekniske korrektioner dækker primært regulering af budgettet som følge af ændring i forventet børnetal.

  Budgetbidrag

  Udvalget skal den 9. juni 2015 aflevere et budgetbidrag med et basisbudget i balance, samt forslag til beredskabskatalog og udvidelsesønsker.

  Beredskabskatalog

  Der skal samlet for Aabenraa Kommune udarbejdes et beredskabskatalog på 41 mio. kr., hvoraf Børne- og Uddannelsesudvalgets andel udgør 7 mio. kr.

  Driftsudvidelsesønsker

  Der er mulighed for, at udvalgene kan udarbejde forslag til driftsudvidelsesønsker på op til 1 % af budgetrammen til servicedrift, som primært bør være begrundet i vækstplanen.

  For Børne- og Uddannelsesudvalget kan der afleveres ønsker for i alt 9,491 mio. kr.

  Den endelige prioritering af forslagene til beredskabskataloget samt driftsudvidelsesforslagene vil ske efter budgetseminaret i september 2015 i forbindelse med Økonomiudvalgets fremsendelse af forslag til budget 2016-2019 til Byrådet.

  ANLÆG

  Processen for udarbejdelse af anlægsbudgettet udgør følgende:

  • De stående udvalg kvalificerer udgiftsfordelingen mellem årene 2016-2019 på de enkelte anlægsprojekter, der er prioriteret i den nuværende investeringsplan, og ændringerne indarbejdes i det budgetbidrag, som Udvalget fremsender til Økonomiudvalget.
  • De stående udvalg udarbejder en prioriteret liste over nye akutte investeringsforslag som f.eks. arbejdstilsynspåbud, nedbrud af tekniske installationer/klimaskærm kategoriseret som bygningsvedligeholdelseskategori 3. Forslagene fremsendes som ønsker til budget 2016-2019.
  • De stående udvalg udarbejder forslag til nye projekter, der primært har til formål at opfylde de målsætninger, der indgår i vækstplanen samt forslag, der har et effektiviseringspotentiale. Forslagene fremsendes som ønsker til budget 2016-2019.

  Nedenstående viser hvilke anlægsprojekter på Udvalgets område, der p.t. er indarbejdet i investeringsoversigten.

  Børn og Uddannelse (mio. kr.)

  2016

  2017

  2018

  2019

  Hærvejsskolen

  2,0

  30,0

  53,0

  Stubbæk Børnehave

  7,0

  Pulje dagtilbudsstruktur

  13,0

  Hovslund Børnehus

  1,3

  Småbørnsgrupper

  0,5

  BUD i alt

  23,8

  30,0

  53,0

  0,0

  PROCES

  Tidspunkt

  Aktivitet

  marts – 11. maj

  Forvaltningen gennemregner basisbudgettet, udarbejder budgetbidrag og identificerer eventuelle budgetudfordringer i Udvalgets budget samt beredskabskatalog og driftsudvidelsesønsker.

  12. maj

  Børne- og Uddannelsesudvalget behandler forslag til budgetbidrag samt beredskabskatalog og driftsudvidelsesønsker.

  9.juni

  Evt. genbehandling af budgetbidraget i udvalget.

  September

  Budgetbidrag, beredskabskatalog og driftsudvidelsesønsker behandles på budgetseminariet, og prioriteres efterfølgende af Økonomiudvalget

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at Økonomiudvalgets ramme tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 14-04-2015

  Taget til efterretning.

  Såfremt der er ønsker til beregninger sendes de til forvaltningen senest den 27. april 2015.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/9242, Sagsinitialer: acha

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Udvalget tage stilling til finansiering af tilbud til ikke uddannelsesparate unge i 2015. Målet er at sikre et relevant tilbud til alle unge i Aabenraa Kommune, der forlader 9. eller 10. klasse til sommer.

  I 2012, 2013 og 2014 har tilbuddene til disse unge været;

  • Virksomhedspraktikforløb
  • Særligt tilrettelagte forløb på produktionsskolerne (august-december) med tættere opfølgning og intensiveret samarbejde med forældrene og med UU i forhold til ordinære produktionsskoleforløb

  På baggrund af tidligere års positive erfaringer foreslås det, at disse tilbud fortsætter i 2015.

  Med EUD-reformen er der fra august 2015 indført krav om, at unge, der vil starte på en erhvervsuddannelse, skal have opnået karakteren 2 i dansk og matematik.

  Det betyder, at en gruppe unge, som tidligere ville være startet på en EUD-uddannelse, nu har brug for et andet tilbud efter 9. eller 10. klasse.

  En del af dem har vist sig at være i målgruppen for Virksomhedspraktikforløb og det særligt tilrettelagte forløb på produktionsskolerne, og der må derfor forventes en stigning i antallet af unge på disse forløb, som det fremgår af oversigten herunder:

  Virksomhedspraktik

  Særligt tilrettelagte forløb

  Årstal

  Antal unge

  Årstal

  Antal unge

  2012

  19

  2012

  31

  2013

  28

  2013

  16

  2014

  28

  2014

  22

  2015 (forventet)

  35

  2015 (forventet)

  32

  Det er unge, der har brug for et mere håndholdt tilbud end et ordinært produktionsskoleophold eller den nye KUU (Kombineret Ungdomsuddannelse). KUU tilbydes i 2015 kun i Haderslev og Sønderborg og kræver, at den unge har potentiale til at tage fag på D-niveau. Visitering til KUU sker gennem Ungdommens Uddannelsesvejledning, som vurderer, at kun ganske få unge vil påbegynde KUU i år.

  Økonomi og afledt drift

  Børne- og Uddannelsesudvalget udmøntede på mødet den 11. november 2014 i alt 484.000 kr. af DUT-midlerne i 2015 til virksomhedspraktik og særligt tilrettelagte forløb på produktionsskolerne (sag nr. 205).  I 2014 var der afsat 675.000 kr.

  Med forventningen om en stigning i antallet af unge i særligt tilrettelagte forløb og i virksomhedspraktik vurderes det, at der er behov for yderligere midler til de to tilbud.

  Det forventes, at udgifterne til særligt tilrettelagte forløb og virksomhedspraktikforløb i 2015 vil blive

  Mentorundervisning/ressourceperson

  270.000 kr.

  Undervisningsmaterialer

  14.000 kr.

  Psykologbistand

  30.000 kr.

  Særlig indsats på produktionsskolerne

          210.000 kr.

  Udvidet samarbejde mellem UU og vejlederne på produktionsskolerne

          200.000 kr.

  I alt

  724.000 kr.

  Afsat fra DUT-midler

  484.000 kr.

  Difference

  240.000 kr.

  De manglende 240.000 kr. kan finansieres af et forventet mindreforbrug i 2015 på STU (Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov).

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at der i 2015 overføres 240.000 kr. fra STU til tilbud til ikke uddannelsesparate.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 14-04-2015

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/8792, Sagsinitialer: ACF

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Udvalget tage stilling til en ansøgning fra bestyrelsen for Kollund Skole og Børnehus om udvidelse af børnetallet i småbørnsgruppen med 3 børn til i alt 15 børn.

  Udvidelsen ønskes pr. 1. august 2015 og begrundes i tiltagende venteliste til småbørnsgruppen.

  Udgiften udgør ifølge ansøgningen i alt ca. 41.000 kr. til bygningsændring og anskaffelse af krybber, fluenet og seler.

  De oprindelige småbørnspladser blev etableret i 2011 (6 pladser), i 2012 (4 pladser) og i 2015 (2 pladser).

  Bestyrelsen for Kollund Skole og Børnehus oplyser, at den efter udvidelse af småbørnsgruppen stadig vil kunne tilgodese den løbende indskrivning af 3-6 årige børn fra ventelisten. Der vil ligeledes fortsat være plads til at modtage dagplejebørn i gæstepleje.

  Pr. 1. april 2015 har Kollund Skole og Børnehus indskrevet 43 børnehavebørn og 10 børn i småbørnsgruppen.

  Der er en kommunal dagplejer med i alt 3 børn i lokalområdet.

  I henhold til ”Principper for oprettelse af småbørnspladser”, (senest drøftet i Børne- og Uddannelsesudvalget den 5. februar 2015, pkt. 22), skal etablering af småbørnspladser ske under hensyntagen til medarbejdernes rettigheder og de økonomiske konsekvenser.

  Økonomi og afledt drift

  I budget 2015 er der i alt afsat 0,5 mio. kr. til etablering af småbørnsgrupper i eksisterende bygninger. Beløbet er frigivet i Byrådet, og etableringsudgiften i Kollund Skole og Børnehus kan afholdes indenfor denne anlægsbevilling.

  Der er disponeret i alt 0,037 mio. kr. til andre projekter fra denne bevilling i 2015.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ansøgningen om at oprette 3 småbørnspladser imødekommes,

  at pladserne oprettes med virkning fra 1. november 2015, og

  at udgiften på 41.000 kr. finansieres af rådighedsbeløbet til etablering af småbørnspladser.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 14-04-2015

  1. at godkendt.

  2. at godkendt med oprettelse pr. 1. august 2015

  3. at bygningsændring på 29.280 kr. godkendt, og 11.986 kr. til krybber m.m. godkendt såfremt der ikke findes brugbare alternative overskudsmaterialer.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/5724, Sagsinitialer: pla

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Udvalget tage stilling til en ansøgning fra bestyrelsen for Løjt Børnehus, om udvidelse af børnetallet i småbørnsgruppen med 5 børn til i alt 26 børn. Udvidelsen ønskes pr. 1. august 2015 og begrundes i stigende efterspørgsel efter småbørnspladser.

  Udgiften udgør i følge ansøgningen i alt 50.000 kr. til anskaffelse af krybber, sengetøj, højstole m.v. Udgiften ønskes finansieret af Aabenraa Kommune. Udvidelsen medfører ikke behov for bygningsmæssige tilpasninger.

  De oprindelige småbørnspladser blev etableret i 2011 (10 pladser), i 2012 (6 pladser) og i 2014 (5 pladser).

  Bestyrelsen for løjt Børnehus oplyser, at den efter udvidelse af småbørnsgruppen stadig vil kunne tilgodese den løbende indskrivning af 3-6 årige børn fra ventelisten.

  Pr. 1. april 2015 har Løjt Børnehus indskrevet 78 børnehavebørn og 19 børn i småbørnsgruppen.

  Der er 8 kommunale dagplejere med i alt 28 børn i lokalområdet.

  I henhold til ”Principper for oprettelse af småbørnspladser” (senest drøftet i Børne- og Uddannelsesudvalget den 5. februar 2015  pkt. 22), skal etablering af småbørnspladser ske under hensyntagen til medarbejdernes rettigheder og de økonomiske konsekvenser. 

  Økonomi og afledt drift

  I budget 2015 er der i alt afsat 0,5 mio. kr. til etablering af småbørnsgrupper i eksisterende bygninger. Beløbet er frigivet i Byrådet, og etableringsudgiften i Løjt Børnehus kan afholdes indenfor denne anlægsbevilling.

  Der er disponeret i alt 0,037 mio. kr. til andre projekter fra denne bevilling i 2015.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ansøgningen om at oprette 5 småbørnspladser imødekommes,

  at pladserne oprettes med virkning fra 1. november 2015, og

  at udgiften på 50.000 kr. finansieres af rådighedsbeløbet til etablering af småbørnspladser.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 14-04-2015

  1. at godkendt,

  2. at godkendt med oprettelse fra 1. august 2015, og

  3. at godkendt såfremt der ikke kan findes brugbare alternative overskudmaterialer.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/7888, Sagsinitialer: AMLU

  Sagsfremstilling

  Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget skal i denne sag behandle udkast til høringssvar fra Aabenraa Kommune i forhold til oplægget ’Samspil og styring på det specialiserede socialområde’, som KKR Syddanmark har sendt til politisk høring i kommunerne.

  Baggrund

  Aftalen om rammer for justering af kommunalreformen samt lovændringer i forlængelse af denne har betydet, at kommunerne fremover kun kan overtage sociale tilbud én gang midt i hver valgperiode.

  KKR Syddanmark besluttede derfor i marts 2014, at der var behov for en strategisk drøftelse mellem kommunerne om samspil og styring på det specialiserede socialområde med henblik på at styrke den fælleskommunale strategiske tilgang til de sociale tilbud, som Region Syddanmark driver i dag.

  En arbejdsgruppe nedsat af Socialdirektørforum har udarbejdet en rapport om emnet og der foretaget en foreløbig administrativ sondering hos beliggenhedskommunerne i forhold til interessen for at overtage de nuværende regionale sociale tilbud i Syddanmark.

  På den baggrund har KKR Syddanmark sendt materialet til politisk høring i kommunerne med henblik på at høringssvarene kan indgå i KKR Syddanmarks drøftelse af emnet den 17. juni 2015.

  Oplæggets indhold

  Rapporten ’Samspil og styring på det specialiserede socialområde’ indeholder beskrivelser af fordele og ulemper ved følgende 3 modeller for overtagelse af Region Syddanmarks sociale tilbud:

  1: Kommunerne overtager alle tilbud

  2: Kommunerne overtager nogle udvalgte tilbud

  3: Kommunerne overtager ingen tilbud

  Ud fra fordele og ulemper opstiller rapporten 5 anbefalinger til de syddanske kommuner:

  1: Tilbud på det specialiserede socialområde i Syddanmark kan med fordel drives kommunalt

  2: Tværkommunalt samarbejde bør overvejes

  3. Der bør gennemføres en sondering hos beliggenhedskommuner om interesse for overtagelse

  4. Kommunerne bør stå sammen og hjælpe hinanden med den rette løsningsmodel

  5. Der bør være opmærksomhed på den nedre grænse i forhold til antal af tilbud, som Region Syddanmark kan drive bæredygtigt.

  Aabenraa Kommunes interesser og synspunkter

  Aabenraa Kommune er ikke beliggenhedskommune for regionale sociale tilbud, og skal dermed ikke forholde sig til, om vi ønsker at overtage sådanne tilbud.

  Aabenraa Kommunes køb af pladser på de syddanske regionale sociale tilbud er pr. 31. marts 2014 20 pladser og udgiften hertil udgør en meget begrænset del af de samlede udgifter på handicap- og psykiatriområdet.

  På den baggrund har Aabenraa Kommune ikke store interesser på spil i denne sag, men har dog følgende synspunkter:

  Vi støtter op om arbejdsgruppens anbefalinger nr. 1 om at tilbud på det specialiserede socialområde i Syddanmark med fordel kan drives kommunalt. Vi ser dette som en naturlig udvikling.

  Vi anerkender gyldigheden af anbefaling nr. 5 om, at der skal være opmærksomhed på, at der er en nedre grænse for, hvor få tilbud Region Syddanmark kan drive bæredygtigt. I det videre arbejde bør der desuden være opmærksomhed på at sikre den faglige og økonomiske bæredygtighed af de enkelte tilbud.

  Indstilling

  Social & Sundhed og Børn og Skole indstiller,

  at det vedlagte udkast til høringssvar til KKR Syddanmark godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 14-04-2015

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/29475, Sagsinitialer: mjt

  Sagsfremstilling

  Med strategien ”Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan”, er de overordnede rammer for implementering af folkeskolereformen i Aabenraa Kommune nu fastlagt for perioden 2015 til 2020. Strategien synliggør, hvor skolerne i Aabenraa Kommune skal hen, og hvad der skal til for at styre reformen i mål.

  På skoleledermødet den 18. marts 2015 og på et ekstraordinært ledermøde den 25. marts har Forvaltningen, skolelederne, afdelingslederne og inviterede fra de faglige organisationer behandlet ”Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan”. Samtidig har skolerne fra medio januar 2015 og frem til den 25. marts udarbejdet lokale strategier for implementering af reformen på de enkelte skoler.

  Samme faglige retning, men plads til forskellighed

  ”Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan” og skolernes lokale strategier er bygget op omkring syv fælles mål. De syv mål rummer folkeskolereformens nationale mål og Aabenraa Kommunes lokale mål. Målene er afstemt med Undervisningsministeriet i januar 2015 og finjusteret på det ekstraordinære ledermøde den 25. marts.

  Målene sikrer, at Aabenraa Kommunes samlede skolevæsen overordnet set arbejder i samme faglige retning. Samtidig sikrer skolernes lokale strategier, at der er plads til lokale forskelle.

  Strategi sætter retning for skolerne fra 2015 til 2020

  Strategien medfører, at skolerne fra 2015 til 2020 skal:

  • Arbejde efter syv strategiske mål

  1. Mindst 80 procent af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test.

  2. Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år.

  3. Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for dansk og matematik skal reduceres år for år. Alle elever skal forlade folkeskolen med mindst karakteren 2 i dansk og matematik.

  4. Trivslen blandt eleverne og medarbejderne skal øges i perioden 2015 til 2020.

  5. Hver skole skal have en kompetenceplan, som medfører, at der i 2020 er fuldkompetencedækning på hver skole.

  6. Hvert skoledistrikt skal have en strategi for inklusion, således at 96 procent af en elevårgang i skoledistriktet modtager et alment skoletilbud.

  7. I forhold til tyskundervisningen kan der blandt elever på 9. klassetrin konstateres et højere karaktergennemsnit i 2020 end i 2015.

  • udarbejde og årligt justere en forandringsmodel, det vil sige den enkelte skoles strategidokument, der viser, hvordan skolen vil realisere de syv strategiske mål frem mod 2020
  • udarbejde og årligt justere en kompetenceplan, der viser, hvorledes skolen vil arbejde sig frem mod fuld kompetencedækning i 2020
  • årligt indgå en virksomhedsaftale med forvaltningen, og efterfølgende sikre den nødvendige afrapportering gennem A3 rapporter. (A3 rapporter udgør tilbagemeldingen fra institutionerne til forvaltningen i forbindelse med regnskabsaflæggelsen overfor udvalg og byråd. Forvaltningen sikrer efterfølgende udarbejdelse af A2-rapporter i forbindelse med regnskabsaflæggelsen overfor udvalg og byråd.)
  • bidrage til udarbejdelse af kvalitetsrapporten, og arbejde aktivt med denne i forhold til bestyrelse, personale, forvaltning, Børne og Uddannelsesudvalg og Byrådet.
  • bidrage til etablering af professionelle læringsfælleskaber for både ledere og medarbejdere.

  Foreløbig tidsplan for resten af 2015

  14. april

  Strategimateriale til orientering i Børne- og Uddannelsesudvalget

  12. maj

  Temamøde med bestyrelser om strategi

  Maj-juni

  Kvalificering af lokale strategier via dialog i distrikter mellem skoler og skolechefen

  Efterår

  Arbejde med virksomhedsaftaler starter op

  Etablering af professionelle læringsfællesskaber

  Udvikling af kvalitetsrapport version 2.0

  Nov.-dec.

  Dialog i distrikter mellem skoler og skolechef om indgåelse af virksomhedsaftaler

  Dec.

  Virksomhedsaftaler indgås ml. direktør og skoler

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,
  at strategiarbejdet med implementering af folkeskolereformen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 14-04-2015

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/31952, Sagsinitialer: mjt

  Sagsfremstilling

  A.P. Møller Fondens folkeskoledonation har den 24. marts 2015 bevilliget op til 1.325.000 kr. til projekt ”Tidlig tysk i Aabenraa og Tønder Kommuner”.

  Fælles projekt om tidlig tysk i Aabenraa og Tønder

  I forbindelse med skolereformen blev tyskundervisningen fra august 2014 obligatorisk fra 5. klasse. Tidligere startede tyskundervisningen fra 7. klassetrin.

  I oktober 2014 besluttede Byrådet i Aabenraa Kommune, at indføre tyskundervisning i kommunens skoler fra 3. klassetrin, og den 13. januar 2015 besluttede Børn- og Skoleudvalget i Tønder Kommune at indføre tyskundervisning fra 0. klasse.

  Den 16. marts 2015 har A.P. Møller Fondens folkeskoledonation, UC Syddanmark, Aabenraa Kommune og Tønder Kommune aftalt hovedstrukturen i projekt ”Tidlig tysk i Aabenraa og Tønder Kommune”.

  Indhold

  Den tidlige tyskundervisning i skolerne i Aabenraa Kommune og Tønder Kommune starter fra skoleåret 2015/2016.

  Via et tæt partnerskab med UC Syddanmark og med Center for Mindretalspædagogik ønsker Aabenraa og Tønder kommune i perioden 2015 til 2018 at udvikle og gennemføre et uddannelses- og opkvalificeringsforløb med tyskfaglige lærere. Udover fælles temadage for tyskunderviserne vil der i Aabenraa Kommune især blive fokuseret på udvikling af en tyskfaglig vejlederfunktion på hver af kommunens skoler, og i Tønder Kommune vil der især blive fokuseret på udvikling af undervisningskompetence i faget tysk.

  I forenklede fælles mål er der i faget tysk fastlagt læringsmål fra og med 5. klasse. Da tyskundervisningen i dette projekt rykker ned til 0. klasse har projektet i et samspil mellem A. P. Møller Fondens folkeskoledonation, Aabenraa og Tønder kommuner samt UC Syddanmark forpligtet sig på at udvikle nye lærings- og færdighedsmål for faget tysk fra 0. til 4. klasse.

  Næste skridt

  Aabenraa Kommune, Tønder Kommune og UC Syddanmark vil hurtigst muligt etablere et møde med henblik på organisering af projektet samt udarbejde en mere detaljeret tidsplan.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 14-04-2015

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/12239, Sagsinitialer: chd

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om indskrivningen i børnehaveklasserne til det kommende skoleår.

  Der er i alt på opgørelsesdatoen den 24. marts 2015 registreret 710 børn i Aabenraa Kommune, som kan indskrives i børnehaveklasserne.

  Heraf er 514 børn indskrevet i en af de 18 folkeskoler og 104 i en privat- eller friskole.

  Der er bevilliget skoleudsættelse til 50 børn.

  Skoleplaceringen for de resterende 42 børn er ikke endelig afklaret. Børn til Fjordskolen er talt med i denne gruppe.

  Der er givet dispensation fra de kommunale regler om begrænsninger i det frie skolevalg for 8 børn fordelt på 4 skoler.

  Nedenstående tabel viser udviklingen i antallet af indskrevne børn til skolernes børnehaveklasser.

  Skoleår

  Antal i

  folkeskoler

  Udsættelser

  Andel

  Andre

  skoler

  Andel

  2011 - 2012

  619

  99

  16 %

  108

  15 %

  2012 - 2013

  590

  75

  13 %

  77

  12 %

  2013 - 2014

  542

  51

   9 %

  96

  15 %

  2014 - 2015

  509

  52

  10 %

  96

  16 %

  2015- 2016

  514

  50

  10 %

  104

  17 %

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 14-04-2015

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/4859, Sagsinitialer: mjt

  Sagsfremstilling

  Børn og Skole, Skole og Undervisning har den 25. marts 2015 fået tildelt et etårigt vejledningsforløb samt et temaforløb med Undervisningsministeriets læringskonsulentkorps.

  Formål

  Evnen til at læse og regne samt det at være en del af et fællesskab er væsentlige forudsætninger for børns muligheder for at klare sig på sigt. I januar 2015 formulerede Skole og Undervisning derfor syv strategiske mål sammen med Undervisningsministeriet. Målene skal sikre et fagligt løft af kommunens skoler, og de skal sikre en styrkelse af især dansk, matematik og trivsel. De syv mål er formuleret i strategien ”Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan”. Målene udpeger den retning, som skolerne skal styre efter fra 2015 til 2020.

  For at realisere folkeskolereformens mål om et fagligt løft og Aabenraa Kommunes syv strategiske mål, har Aabenraa Kommune ansøgt Undervisningsministeriets læringskonsulenter om hjælp til at:

  • gennemføre temamøder for udvalgte ledere og fagpersoner med fokus på læringsmålsstyret undervisning
  • udvikle professionelle læringsfællesskaber eller kompetenceenheder, som kan sikre fokus på læringsmålsstyret undervisning indenfor matematik, IT/læring, dansk, inklusion og sprog.

  Mål

  På hver af kommunens skoler skal der være en vejleder indenfor hvert område. Vejlederne skal kunne hjælpe de øvrige lærere med at arbejde med læringsmålstyret undervisning. Forvaltningens opgave er at udvikle kommissorium og strategi for facilitering, vidensdeling og kapacitetsopbygning, som den enkelte vejleder efterfølgende kan tage med i arbejdet på den enkelte skole.

  Indhold i det etårige vejlednings- og temaforløb

  Som deltagere i Undervisningsministeriets etårige vejlednings- og temaforløb får skolerne i Aabenraa Kommune input til at sætte klare mål for læring og den lokale udvikling af praksis.

  I løbet af april og maj vil Skole og Undervisning sammen med Undervisningsministeriet fastlægge et mere præcist program for det kommende forløb.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 14-04-2015

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/7787, Sagsinitialer: kmen

  Sagsfremstilling

  KL, BUPL og FOA har indbudt Aabenraa og Horsens Kommuner til et samarbejde om projektet Motorik og Sprog.

  Formålet med projektet er at indsamle og formidle viden om koblingen mellem motorik, sansemotorik og sprogtilegnelse for de 0-2-årige børn.

  Projektet går i korte træk ud på at udvikle en hjemmeside, hvor fagfolk, forældre og andre kan finde forskelligt materiale om motorik og sprogudvikling hos de mindste børn. Materialet vil både omfatte teori, videoer fra praksis og konkrete idéer til den pædagogiske praksis.

  Den 24. marts 2015 har der været afholdt en workshop for pædagogisk personale fra Aabenraa Kommune med repræsentanter fra alle faggrupper. Alle 0-2 års dagtilbud i kommunen har haft mulighed for at sende en medarbejder.

  Workshoppen var et vigtigt led i projektet, hvor personalet i Aabenraa Kommunes daginstitutioner var med til at kvalificere materialet og sikre, at det er anvendeligt i praksis inden hjemmesiden oprettes.

  På workshoppen var der fokus på, hvad krop, bevægelse og sansning betyder for sproget.

  I workshoppen deltog pædagog Anne Hussmann og motorisk konsulent Nanett Borre.

  Hjemmesiden forventes at gå i luften i sensommeren 2015 og bliver fulgt op af konferencer om temaet rundt om i landet.

  Projektet Motorik og Sprog er et samarbejdsprojekt mellem KL, BUPL og FOA i regi af Fremfærd. Fremfærd blev etableret som en del af overenskomstfornyelsen i 2013. Samarbejdet, der er aftalt mellem KL og Forhandlingsfællesskabet, har til formål at understøtte samarbejdet om at udvikle de kommunale kerneopgaver og effektiv opgaveløsning.

  Målet er et velfærdssamfund, hvor både medarbejdernes, borgernes og resten af samfundets ressourcer anvendes bedst muligt.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 14-04-2015

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/29141, Sagsinitialer: khe

  Sagsfremstilling

  Alle dagtilbud med børn fra 0-6 år skal evaluere deres pædagogiske læreplaner hvert andet år og evalueringen skal fremlægges til politisk behandling.

  Evalueringen af de pædagogiske læreplaner indgår i forvaltningens dialog med dagtilbudslederne i forbindelse med virksomhedsaftalerne.

  For at følge op på udlægning af ressourcer/opgaver fra støtte/specialpædagogkorpset til institutionerne pr. 1. januar 2014, er dette et særligt opmærksomhedspunkt i evalueringerne.

  Opsamlingen indgår som Dagtilbuds bidrag til A2 afrapporteringen (Årsberetningen).

  Evalueringerne viser, at institutionerne opfylder deres mål for læreplanerne, og at de valgte metoder, aktiviteter og børnemiljøet bidrager til at indfri de opstillede mål.

  Data fra evalueringerne af de pædagogiske læreplaner samt virksomhedsaftalerne bliver tilgængelige på Medarbejderportalen.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 14-04-2015

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/8917, Sagsinitialer: pla

  Sagsfremstilling

  Dagtilbud har udarbejdet en oversigt over antallet af indskrevne børn pr. 31. marts 2015 fordelt på kommunens skoledistrikter.

  Oversigten omfatter børn i:

  • Kommunal dagpleje
  • Vuggestuer
  • Småbørnspladser
  • Børnehaver
  • Private institutioner – småbørnspladser
  • Private institutioner – børnehavepladser
  • Private børnepassere

  Oversigten viser endvidere de tilsvarende tal pr. 31. marts 2014 i ().

  Generelt viser oversigten et fald i antallet af indskrevne børn fra 2014 til 2015 i de kommunale og selvejende institutioner Antallet af børn i småbørnspladser er dog status quo.

  Antallet af indskrevne børn i privatinstitutioner og hos private børnepassere er i samme periode stigende.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 14-04-2015

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/5226, Sagsinitialer: HLH

  Sagsfremstilling

  I denne sag bliver Udvalget orienteret om status på Udviklingsplan vedrørende kvalitetssikring af sagsbehandlingen i Børn og Familie. Udviklingsplanen er en del af den aftale, som Børn og Familie indgik med Ankestyrelsens og Socialstyrelsens Task Force den 20. maj 2014. 

  Udviklingsplanen forholder sig til alle anbefalinger i Task Forcens Analyserapport fra 31. marts 2014. Der er 10 delplaner med 32 mål, der yderligere er opdelt i en række delmål. I det vedhæftede og ret omfattende bilag er det muligt at fordybe sig i, hvor langt Børn og Familie er med udvikling på de enkelte delmål.

  Statusoverblik på Udviklingsplanen marts 2015:

  De centrale overordnede styringsdokumenter er justeret med bidrag og kvalitetssikring fra Task Forcen, og således at de fremstår som en del af Sund Opvækst og lever op til Aabenraa Kommunes økonomiske politik.

  Børne- og Uddannelsesudvalget blev den 11. november 2014 orienteret om ny udgave af Fællesskabet Børn og den 13. januar 2015 vedtog udvalget Anbringelsesgrundlag for Aabenraa Kommune 2015. Begge dokumenter er kendte og anvendes i det daglige arbejde i Børn og Familie og hos samarbejdsparter: Skoler, Dagtilbud, PPR, Sundhedspleje m.fl.

  Fagligheden i sagsbehandlingen og myndighedsudøvelse er styrket ved ansættelse to socialfaglige konsulenter pr. 1. oktober 2014: En i Tinglev og en på Kallemosen.

  Fra november 2014 blev der ansat vikarer til aflastning af de faste socialrådgivere i en periode, hvor mangler i sagerne bliver genoprettet. Alle vikarstillinger kunne ikke besættes med kvalificerede kandidater fra start og nogle vikarer kommer til senere. Status pr. 20. marts 2015 er, at sagsbehandlerne har gennemført genopretning i 45 % af sager med mangler på under 5 måneder.

  Alle sagsbehandlere har været på kursus i den socialfaglige metode ICS. Der er i marts og april 2015 afholdt 4 hele kursusdage for alle medarbejder om systematik i sagsbehandlingen.

  Den tidlige indsats og tilbuddene til de udsatte børn og unge udvikles løbende med udgangspunkt i intentionerne i Sund Opvækst. Dette omfatter blandt andet Handleplan til nedbringelse af børne- og ungdomskriminaliteten, som blev vedtaget af Børne- og Uddannelsesudvalget den 11. november 2014, Udviklingsplan for Børnehandicapområdet forelagt Børne- og Uddannelsesudvalget den 12. august 2014 og beslutning om et børnehus i Rødekro (Grankoglen) i Økonomiudvalget den 9. december 2014.

  På andre områder er Børn og Familie knap så langt fremme, som det blev planlagt i Udviklingsplanen i maj 2014. Udarbejdelsen af nye arbejdsgange, der skal føre til reviderede kvalitetsstandarder, har bl.a. afventet ansættelsen af de to socialfaglige konsulenter, sikring af grundlaget - blandt andet den nye udgave af Fællesskabets Børn - samt kurser i ICS og systematik i sagsbehandlingen.

  Der er udarbejdet forslag til kvalitetsstandarder, som kvalitetssikres ved dialog med Task Forcen på møde den 13. april 2015.

  Anvendelsen af DUBU til ledelsesinformation, herunder information om kvalitet af sagsbehandlingen er endnu ikke implementeret. Det skyldes prioriteringen af andre opgaver, samt det forhold, at DUBU umiddelbart er mindre leveringsdygtig end oprindeligt antaget.

  Ledelsestilsyn med kvaliteten af sagsbehandlingen foregår derfor på anden vis, mens rapporteringen til Børne- og Uddannelsesudvalget indtil videre følger tidligere standarder. 

  Task Forcen vil i efteråret 2015 anmode om 20 sager, som vurderes til en statusmåling, der vil indgår Task Forcens evalueringsrapport, som forventes at foreligge inden udgangen af 2015. 

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at midtvejsstatus på Udviklingsplanen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 14-04-2015

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/8088, Sagsinitialer: mgj

  Sagsfremstilling

  Ankestyrelsen har afgjort 46 klager over afgørelser i sager på Børn og Families område i 2014.

  Stadfæstelser

  Ændring

  Hjem-visning

  Afvisning/

  henvisning

  Børn - merudgiftsydelse, § 41

  6

  0

  0

  0

  Børn - tabt arbejdsfortjeneste,

  §§ 42 – 43

  10

  1

  2

  0

  Børn - personlig hjælp og ledsagelse,

  §§ 44 – 45

  1

  0

  0

  0

  Særlig støtte til børn og unge, § 52

  2

  2

  2

  0

  Egendriftsundersøgelser, § 71

  11

  0

  3

  0

  Økonomisk hjælp, § 52a

  0

  0

  0

  0

  Efterværn, § 76

  1

  0

  0

  1

  Diverse- Børn

  1

  0

  0

  0

  Magtanvendelse, børn og unge,

  § 123

  0

  0

  0

  0

  Mellemkommunal refusion, § 9c

  2

  1

  0

  0

  Enkeltydelser - særlig hjælp vedrørende børn, § 83

  0

  0

  0

  0

  Enkeltydelser - forsørgelse af børn, § 84

  0

  0

  0

  0

  I alt

  34

  4

  7

  1

  *) Antallene kan også dække voksensager

  Kilde: Tal fra Ankestyrelsen, ANKEAST1

  I 34 ud af de 46 sager er Børn og Families afgørelse blevet stadfæstet, i 4 sager har borgeren fået medhold, 7 sager er blevet sendt tilbage til Børn og Familie til fornyet sagsbehandling og en sag er blevet afvist.

  Antallet af klager over afgørelser skal ses i lyset af, at Børn og Familie permanent arbejder med sager vedrørende ca. 1300 børn og unge, og at der i løbet af et år ofte træffes adskillige afgørelser i en sag.

  Til sammenligning blev 3524 ud af 5751 klager stadfæstet på landsplan, - heraf 34 ud af 46 klager i Haderslev, 31 ud af 39 i Sønderborg og 12 ud af 23 i Tønder.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 14-04-2015

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/117, Sagsinitialer: bhh

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 14-04-2015

  -