Beslutningsprotokol

tirsdag den 12. maj 2015 kl. 15:30

Mødested: Junistuen, Folkehjem, Haderslevvej 7, Aabenraa
Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalg
Medlemmer: Kirsten Nørgård Christensen, Dorte Ballhorn Soll, Eivind Underbjerg Hansen, Gert Nordklitgaard, Kaare Solhøj Dahle, Kurt Andresen, Rasmus Lyngbak Bøgen
Bemærkninger: Dorte Ballhorn Soll deltog ikke i behandlingen af punkterne nr. 74-80.

Mødet sluttede k l. 19.00
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 15/116, Sagsinitialer: bhh

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12-05-2015

  -

  Afbud: Dorte Ballhorn Soll

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/44211, Sagsinitialer: khl

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om igangværende og kommende byggeprojekter på skole- og daginstitutionsområdet.

  Kongehøjskolen

  Arbejdet med udbedringen af fejl og mangler er fortsat i gang.

  Afslutningen af det endelige regnskab for anlægsprojektet afventer for øjeblikket aftalemæssige afklaringer med totalrådgiveren og enkelte entreprenører.

  Høje Kolstrup Skole

  Byggeregnskabet for anlægsprojektet er ved at blive afsluttet.

  Lyreskovskolen

  Hovedterminerne i tidsplanen for Lyreskovskolen er fortsat som følger:

  Godkendelse af lokalplanen i Byrådet

  18. dec. 2013

  Udbud af fagentrepriserne

  22. jan. 2014

  Licitation på fagentrepriserne

  26. feb. 2014

  Opstart af byggeriet (1. spadestik)

  11. april 2014

  Rejsegilde

  3. okt. 2014

  Aflevering af byggeriet

  15. juni 2015

  Ibrugtagning af byggeriet

  11. aug.2015

  Byggeriet forløber helt i overensstemmelse med detailtidsplanerne.

  Stubbæk Skole - nyt overbygningsafsnit

  Fejlen vedrørende styringen og koordineringen af varmesystemet med den gamle del af skolen er fundet og under udbedring.

  Når dette arbejde meget snart er færdiggjort, afsluttes byggeregnskabet.

  Hærvejsskolen

  Analysen af behovet for anlægsmidler til Hærvejsskolen er udarbejdet og blev taget til efterretning på mødet i Skole- og Dagtilbudsudvalget den 26. november 2013.

  Sagen blev herefter taget til efterretning på mødet i Økonomiudvalget den 10. december 2013.

  Byrådet godkendte på mødet den 29. april 2015 Økonomiudvalgets indstilling vedrørende fremrykning af planlægningsudgifterne på 2,0 mio. fra 2016 til 2015.

  Tinglev Skole - nyt indskolingsafsnit

  Der arbejdes fortsat fra rådgivernes side med at komme frem til en løsning, der imødekommer Byggelovens krav til efterklangstiden i tilbygningens fællesrum.

  Byggeregnskabet, herunder den sidste rate på rådgiverhonoraret, afsluttes efter at disse forhold er bragt på plads.

  Bylderup Skole – nyt pædagogisk læringscenter

  Ombygningsarbejderne er igangsat i henhold til tidsplanen, således at Bylderup Skole kan tage de nye faciliteter i brug ved skoleårets start august 2015.

  Stubbæk Børnehus om- og tilbygning ved Idun

  Projektmaterialet udarbejdet i samarbejde med Stubbæk Børnehus og Børn- og Skoleforvaltningen blev sendt ud til de indbudte totalentreprenører torsdag den 30. april 2015.

  Der er planlagt afholdelse af licitation 19. juni 2015 og tildelingen eller udmeldingen af vinderen forventes medio juli 2015.

  Byggestart forventes at være primo 2016 og ibrugtagning ultimo 2016.

  Fjordskolen – evt. flytning til den tidligere Kruså Skole

  Byrådet godkendte på mødet den 29. april 2015 Økonomiudvalgets indstilling vedrørende afsættelse af en anlægsinvestering på 0,5 mio. kr. til en analyse af mulighederne for en flytning af Fjordskolen til den tidligere Kruså Skole.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12-05-2015

  Taget til efterretning.

  Afbud: Dorte Ballhorn Soll

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/5905, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Der er lavet budgetopfølgning på Børne- og Uddannelsesudvalgets område pr. 31. marts 2015.

  Samlet set forventes der på nuværende tidspunkt et samlet merforbrug på 4,5 mio. kr., fordelt med et merforbrug på servicedelen på 3,3 mio. kr. og et merforbrug på overførselsdelen på 1,1 mio. kr.

  Det forventede merforbrug udgør primært de to udfordringer der er meldt ind i forbindelse med budget 2016, modtageklasser og befordring på skoleområdet, samt et forventet merforbrug på dagplejen (institution).

  På nuværende tidspunkt forventes det, at institutionernes regnskabsresultat samlet set bliver nul (bortset fra dagplejen). Mer-/ mindreforbrug på institutionerne overføres til 2016.

  Det forventede resultat er dog stadigt usikkert, da det stadig er ret tidligt på året.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at budgetopfølgningen pr. 31.marts 2015 tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12-05-2015

  Taget til efterretning.

  Afbud: Dorte Ballhorn Soll

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/5905, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  I henhold til kommunens økonomiske strategi/ årshjul udarbejdes den anden detaljerede bevillingskontrol i 2015 pr. 31. marts.

  Der er foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 31. marts 2015 i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne.

  Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af evt. tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.

  Jf. Økonomiudvalgets beslutning den 17. januar 2012 opdeles budgetkontrolsagerne i 4 sager:

  1. Omplaceringer indenfor eget udvalg (netto 0)

  2. Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan finde finansiering

  3. Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg
  (netto 0)

  4. Tillægsbevillinger anlæg

  Denne sag vedrører omplaceringer indenfor eget udvalg, hvilket udvalget selv er bemyndiget til at foretage. Det vurderes, at der ikke på nuværende tidspunkt er behov for omplaceringer indenfor udvalget.

  I sagens bilag er der en samlet oversigt over bevillingskontrollen, oversigt over emner fra budgetlægningen 2015 der endnu ikke er fuldt udmøntet, samt opfølgning på afviklingsplaner.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at oversigten tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12-05-2015

  Taget til efterretning.

  Afbud: Dorte Ballhorn Soll

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/5905, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Denne sag vedrører tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke selv kan finde finansiering.

  Oversigt over udvalgets tillægsbevillingsansøgning samt de hertil hørende noter er vedhæftet som bilag.

  De i forbindelse med budgetkontrollen pr. 31. marts 2015 ansøgte tillægsbevillinger og rammekorrektioner fordeler sig således på områder (beløb i 1.000 kr.):

  Område

  TB 2015

  RK 2016- 2019

  Privatskoler, Teknisk korrektion

  2.018

  0

  Privatskoler SFO, Teknisk korrektion

  194

  0

  Efterskoler, Teknisk korrektion

  -382

  0

  Anlægsprojekt: Løjt Børnehus – Krybbe-/barnevognsrum

  -162

  0

  Anlægsprojekt: Kollund Skole og Børnehus - ventilationsanlæg

  -279

  0

  I ALT

  1.389

  0

  Der er således tale om tekniske korrektioner af budgettet, samt flytning af midler fra drift til anlæg.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ansøgningen på Børne- og Uddannelsesudvalgets område om tillægsbevilling i 2015 på 1,389 mio. kr. godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12-05-2015

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Dorte Ballhorn Soll

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/5905, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Denne sag vedrører tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg.

  Som bilag er vedhæftet oversigt over udvalgets ansøgte tillægsbevillinger, finansieret af andre udvalg, som netto giver 0, samt de hertil hørende noter.

  Bevillingskontrollen pr. 31. marts 2015 udviser følgende ønsker om tillægsbevillinger og rammekorrektioner finansieret af andre udvalg/bevillingsområder
  (beløb i 1.000 kr.):

  Ønsker/finansierende udvalg

  TB 2015

  RK 2016 -2019

  Ønsker:

  Løn – nedjustering af P/L

  -4.652

  0

  Udbud

  -392

  -504

  Inspektørbolig – Stubbæk Skole

  -20

  -20

  Institutioners merudgift til rengøring

  186

  186

  Ønsker Børne- og Uddannelsesudvalget i alt

  -4.878

  -338

  Finansierende udvalg:

  Kultur og Fritid

  -20

  -20

  Økonomiudvalget

  -4.858

  -318

  Finansierende udvalg i alt

  -4.878

  -338

  Balance

  0

  0

  De enkelte punkter er uddybet nærmere i det vedhæftede bilag.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ansøgningerne om tillægsbevillinger i 2015 (netto 0), samt rammekorrektioner i 2016 – 2019 (netto 0) finansieret af andre udvalg, jf. foranstående og vedhæftede bilag godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12-05-2015

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Dorte Ballhorn Soll

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/5905, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Nærværende sag vedrører tillægsbevillinger anlæg.

  Som bilag er vedhæftet oversigt over udvalgets ansøgte tillægsbevillinger på anlæg, samt de hertil hørende noter.

  Samlet søges der om en tillægsbevilling på 0,441 mio. kr.

  Projekt

  TB 2015

  RK 2015- 2018

  Løjt Børnehus – Krybbe-/barnevognsrum

  162

  0

  Kollund Skole og Børnehus - ventilationsanlæg

  279

  0

  I ALT

  441

  0

  Der er tale om omplaceringer mellem drift og anlæg.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ansøgningen om en tillægsbevilling i 2015 på 0,441 mio. kr. godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12-05-2015

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Dorte Ballhorn Soll

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/8664, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  DRIFT

  På baggrund af Økonomiudvalgets rammeudmelding den 17. marts 2015 skal Børne- og Uddannelsesudvalget fremsende budgetbidrag.

  Budgetbidraget, der skal afleveres den 9. juni, skal have et basisbudget i balance, forslag til beredskabskataloget på 7 mio. kr., samt driftsudvidelsesønsker på 9,491 mio. kr.

  Der er udarbejdet forslag til beredskabskataloget, og udvidelsesønsker, som er vedhæftet sagen.

  Derudover er vedhæftet specielle bemærkninger der viser udvalgets basisbudget.

  ANLÆG

  Til anlægsprioritering skal følgende udarbejdes og prioriteres:

  • Kvalificering af udgiftsfordelingen mellem årene 2016-2019 på de anlægsprojekter der fremgår af investeringsplanen – det vurderes ikke, at der er behov for at flytte budget mellem årene
  • Akutte investeringsforslag fremsendes som ønsker prioriteret
  • Forslag til nye anlægsinvesteringer udarbejdes og prioriteres.

  Anlægsønsker er vedhæftet sagen.

  Derudover er der vedhæftet foreløbige specielle bemærkninger, der viser sammensætningen af basisbudgettet.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at beredskabskataloget drøftes og prioriteres,

  at driftsudvidelsesønsker drøftes og prioriteres

  at nye anlægsønsker drøftes og prioriteres, og

  at forslag til akutte anlægsønsker drøftes og prioriteres.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12-05-2015

  1. at drøftet. Tages op igen på mødet den 9. juni 2015,

  2. at driftsudvidelsesønske note 1+2 godkendt, dog med den bemærkning at note 2 kun er for 2016. Gert Nordklitgaard (Ø) stemte imod.

  3. at nye anlægsønsker note 1+2 godkendt. Anlægsønsker vedr. dagtilbudsstruktur præciseres på næste møde den 9. juni 2015.

  4. at akutanlægsønske note 1 godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/5810, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  På Byrådsmødet den 22. juni 2011 blev det besluttet, at der skulle oprettes småbørnsgrupper i daginstitutioner i Aabenraa Kommune.

  Der har i 2011-2013 været afsat anlægsbevilling på 1 mio. kr. til etablering af pladserne f.eks. garderobe, inventar og pusleborde, og i 2014 0,5 mio. kr.

  Pladserne oprettes efter ansøgning fra den enkelte institution, og der er pt. oprettet 119 småbørnspladser fordelt på 12 institutioner.

  Der er et ønske om, at der skal oprettes yderligere pladser fremover, og der er ved budgetvedtagelsen for budget 2015 afsat 0,5 mio. kr. til dette formål.

  Økonomi og afledt drift

  Der er på investeringsoversigten for 2015 afsat en pulje på 0,5 mio. kr. til oprettelse af småbørnspladser i daginstitutioner.

  Beløbet søges frigivet til etablering og udvidelse småbørnsgrupper i daginstitutioner.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling i 2015 på 0,5 mio. kr. til etablering af småbørnsgrupper finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2015.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12-05-2015

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/2539, Sagsinitialer: chd

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til, om et oplæg til naturskolernes undervisningsforløb kan godkendes.

  I forbindelse med udvalgets beslutning om, at folkeskolerne skal finansiere driften af naturskolerne fra 1. august 2015, blev der nedsat en arbejdsgruppe, der skulle beskrive naturskolernes fremtidige tilbud til skolerne.

  Arbejdsgruppen har udarbejdet et oplæg, der ud over en kort præsentation af naturskolerne også indeholder en beskrivelse af undervisningsforløbene, har været sendt til høring blandt skolerne med naturskolebestyrelsens forslag til ændringer.

  Undervisningsforløbene relaterer til fælles mål for folkeskolernes fag. Indholdet i undervisningsforløbene er kort beskrevet sammen med oplysninger om hvilke fag forløbet relaterer til.

  Det er især i forbindelse med naturfag, dansk og idræt at naturskolernes undervisningsforløb har relevans.

  Naturskolebestyrelsen anbefaler, at undervisningsforløbene, som er beskrevet i oplægget, godkendes.

  Høring/udtalelse

  Naturskolernes bestyrelse ønsker følgende ændringer i forhold til det udsendte oplæg:

  -        Ingen årstal på forsiden

  -        Tydeliggørelsen af fællesture og skolespecifikke ture

  -        Logo på hver side med hhv. Skovlyst og Kelstrup

  De indkomne høringssvar er positive overfor indholdet i oplægget og bestyrelsens forslag til ændringer.

  Høringsrunden giver ikke anledning til yderligere ændringer i oplægget.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at undervisningsforløbene godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12-05-2015

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/35656, Sagsinitialer: chd

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Udvalget tage stilling til forslag om ny klubtilbudsorganisering efter endt høring.

  I forbindelse med budgetlægningen for 2015 blev det besluttet at reducere budgettet for området med 2 mio. kr. i 2015 og yderligere 2 mio. kr. fra 2016. Det samlede budget vil herefter være på 5,4 mio. kr. Forvaltningen har tidligere vurderet, at det lovpligtige tilbud på området i henhold til Dagtilbudsloven § 4 stk. 2 vil koste minimum 2 millioner kroner årligt.

  Reduktionen betyder, at der skal træffes beslutning om den fremadrettede struktur for fritidstilbud til 4. – 6. årgang og 7+ i Aabenraa Kommune.

  Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede den 5. februar 2015, at den nuværende model for fritidstilbud til elever i 4. – 6. årgang og 7+ ophører pr. 1. august 2015. En arbejdsgruppe har udarbejdet et alternativt forslag til tilbud for 4. – 6. årgang og 7+ inden for den vedtagne økonomiske ramme. Arbejdsgruppens forslag til ny klubtilbuds-organisering fremlægges som løsningsforslag 4 nedenfor.

  Børne- og Uddannelsesudvalget sendte forslagene i høring den 14. april 2015.

  4. – 6. årgang

  Børn og Skole har den 5. februar fremlagt tre løsningsforslag til overvejelse vedr. 4. – 6. årgang og arbejdsgruppen fremlægger forslag 4:

  Løsningsforslag 1

  Strukturen på skolernes nuværende fritidstilbud for elever i 4. – 6. årgang og 7+ fortsætter uændret men med reduceret budget.

  Løsningsforslag 2

  De nuværende fritidstilbud til elever i 4. – 6. årgang nedlægges og der oprettes tilbud i 5 geografiske områder, der defineres med udgangspunkt i socioøkonomiske overvejelser. Tilbuddet er kun for visiterede elever.

  Løsningsforslag 3

  De nuværende fritidstilbud for elever i 4. – 6. årgang nedlægges og erstattes af ét tilbud, der placeres centralt i kommunen. Tilbuddet er kun for visiterede elever. Dette forslag tager udgangspunkt i forvaltningens minimums omkostninger på 2 mio. kr.

   Løsningsforslag 4

  • Midlerne fordeles til den enkelte skole på baggrund af elevtallet i 4.-6. klasse - se bilag over skolernes budget med og uden socioøkonomisk fordelingsnøgle.
  • Skolelederen får ansvar for det lovpligtige tilbud og sammenhæng med ”Sund Opvækst”.
  • Der er mulighed for at give ”fripladser” ved behov – der følger ikke yderligere ressourcer med.
  • Der er mulighed for at lave SFO2 ordning tilknyttet den eksisterende SFO1 med en lokal fastsat forældrebetaling, der tilfalder institutionen.
  • 7+ organiseres i Ungdomsskolen.

  Værestedfunktionen på Høje Kolstrup vil skulle finansieres særskilt.

  Børn og Skole anbefaler løsningsforslag 4, som dog fordrer stor fleksibilitet og engagement fra institutionerne samt en løbende dialog i forhold til, om opgaven kan løses med de eksisterende ressourcer.

  På grund af det reducerede budget kan Børn og Skole ikke anbefale, at tilbudsstrukturen fortsætter uændret jf. løsningsforslag 1.

  7+

  Børn og Skole vurderer fortsat, at der for 7+ tilbuddet kan overvejes følgende to løsningsforslag:

  1. Skolernes fritidstilbud for 7+ fortsætter uændret, men med reduceret budget.
  2. Fritidstilbud for elever i 7+ varetages fremover af Ungdomsskolen med et driftsbudget på 2,1 mio. kr.

  Børn og Skole anbefaler løsningsforslag B, da Ungdomsskolen allerede varetager alle kommunale tilbud fritidstilbud for 7+ undtagen Hjordkær og Stubbæk.

  Den nedsatte arbejdsgruppe foreslår, at 7+ tilbuddet organiseres i Ungdomsskolen.

  Høring/udtalelse

  I de indkomne høringssvare er der overvejende tilslutning til løsningsforslag 4.

  Enkelte anbefaler, at der anvendes en anden socioøkonomisk fordeling af midlerne end 50 %.

  Stubbæk Skole tilslutter sig løsningsforslag 1.

  Hjordkær skole har fremsendt forslag til alternativ løsning.

  På 7+ er der i Hjordkær og Stubbæk ønsker om, der fortsat er tilbud i Hjordkær og Stubbæk.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at fritidstilbud for 4.-6. klasse fremover løses efter model 4 og en fordeling via socioøkonomisk faktor på 50 %,

  at værestedet i Høje Kolstrup fortsat tildeles særskilt midler, beløbet foreslås til 150.000 kr., og

  at fritidstilbuddet for elever i 7+ fremover varetages af Ungdomsskolen med et driftsbudget på 2,1 millioner kroner.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12-05-2015

  1. at fritidstilbud for 4.-6. klasse løses efter en model hvor 50% fordeles efter 50% socioøkonomi på det samlede elevtal og 50% fordeles efter antal indmeldte børn i fritidstilbuddet og det reguleres kvartalsvis fremad. Skolebestyrelsen fastsætter forældrebetalingstaksten for fritidstilbud for 4.-6. klasse på minimum 200 kr. og maksimalt på 2/3 af SFO 1 taksten.

  2. at godkendt.

  3. at godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/10603, Sagsinitialer: chd

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til, om et forslag om at fastholde de nuværende moduler i SFO 1 skal sendes til høring blandt skolerne.

  Skole og Undervisning foreslog i september 2014, at der med virkning fra 1. januar 2015 skulle indføres et heltids- og et halvtidsmodul i SFO. Halvtidsmodulet kunne anvendes efter behov inklusiv morgenåbning.

  Baggrunden for forslaget var en antagelse om, at den længere skoledag ville betyde, at modulerne ikke længere ville imødekomme forældrenes behov for fritidstilbud.

  Det var og er stadigvæk ikke muligt at beregne forslagets virkning på tildelingen til skolernes SFO 1.

  Udvalget besluttede på sit møde den 1. oktober 2014, at der ikke skulle foretages ændringer i modulerne og at sagen skulle genoptages i foråret 2015.

  Gennem dette skoleår har der været flere udmeldinger fra SFO-en end i forrige skoleår. Ved dette skoleårs begyndelse var 85 % af eleverne i 0. – 3. årgang indmeldt i skolernes SFO-er, hvilket er 4 % mindre end året i forvejen.

  Den 1. april 2015 var 69 % af eleverne i 0. – 3. årgang indmeldt i skolernes SFO-er, hvilket er 17 % lavere end på samme tidspunkt i 2014. 

  Skolerne oplever ikke et pres fra forældrene om at ændre de nuværende moduler.

  Der er en tendens til, at eleverne udnytter de sene eftermiddagstimer i SFO-en i højere grad end tidligere.  Dette følges fra skolernes side op ved at udnytte den tidsmæssige ramme, de nuværende moduler giver til at gøre SFO-en til en attraktiv del af skolens læringsmiljø.

  Indførelse af et halvtidsmodul, som foreslået i efteråret, vil betyde, at flere børn vil være i SFO-en i kort tid. Dette begrænser skolernes mulighed for at lave længerevarende aktiviteter, der i højere grad end nu forventes at have sammenhæng med understøttende undervisning og faglig fordybelse.

  Skole og Undervisning foreslår, at de nuværende moduler fastholdes.

  Moduler:

  • Eftermiddagsmodul
  • Mulighed for tilkøb af morgenmodul
  • Tilkøb af morgenmodul i ferierne

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at forslaget om at fastholde de nuværende moduler i SFO 1 sendes til høring blandt skolerne.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12-05-2015

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/30337, Sagsinitialer: kmen

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Udvalget behandle den fremtidige dagtilbudsstruktur. Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede den 10. marts 2015 (punkt 40) at sende oplægget ”Dagtilbudsstruktur 2015” i høring frem til den 27. april 2015.

  Høringsoplægget indeholder følgende overordnede principper til den fremtidige struktur:

  - Institutionerne skal være fagligt, ledelsesmæssigt og økonomisk bæredygtige

  - Institutionerne indrettes ud fra en tidssvarende pædagogik

  - Institutionerne oprettes som integrerede institutioner for 0-6 årige børn

  - Det nuværende personale tilbydes så vidt muligt ansættelse i de nye enheder

  - Adgangen til børne- og fritidsaktiviteter, kulturelle tilbud samt rekreative områder indgår i vurderingen af den fremtidige placering

  - Gerne en central placering i forhold til skolen

  - Den besluttede reduktion/besparelse på 3 mio. kr. skal primært søges realiseret ved

  ­ Færre og bedre opdaterede bygninger / institutioner

  ­ En reduktion i de bygningsrelaterede udgifter – f.eks. el, vand, varme, rengøring, vedligeholdelse af bygninger og arealer, osv.

  ­ Ledelse ved færre institutioner

  ­ Regulering af bæredygtighedstillæg som konsekvens af større institutioner

  Rødekro

  Høringsoplægget indeholder følgende forslag:

  - Der er én integreret institution i Rødekro, som placeres ved Hærvejsskolen/Børnehuset Fladhøj.

  Af høringssvarene fremgår bl.a., at bestyrelserne og personalet i Børnehuset Rødekro og Børnehuset Fladhøj er enige om at anbefale forlaget.

  Aabenraa by

  Høringsoplægget indeholder følgende modeller, der alle bygger på tre integrerede institutioner:

  - Model 1A: De tre institutioner indrettes i de bygninger, der i dag anvendes af Kongehøjens Børnehave, Nygade Børnehave og Børnehuset Bakkebo.

  - Model 1B: De tre institutioner indrettes i de bygninger, der i dag anvendes af Kongehøjens Børnehave, Nygade Børnehave, Vuggestuen Kernehuset og Børnehuset Bakkebo.

  - Model 2: To nybyggede institutioner og en institution i den bygning, der i dag anvendes af Børnehuset Bakkebo.

  Der er indsendt høringssvar med forskellige alternative strukturforslag, der ikke matcher alle overordnede principper.

  Høje Kolstrup

  Høringsoplægget indeholder to modeller, der begge bygger på én integreret institution i Høje Kolstrup Skoles distrikt:

  - Model 1: Om/tilbygning ved Spiretoppens afd. Lergård.

  - Model 2: Om/tilbygning ved Spiretoppens afd. Nyløkke.

  Der er indsendt høringssvar med alternative strukturforslag, der ikke matcher alle overordnede principper.

  Tinglev

  Høringsoplægget indeholder følgende forslag:

  - Der er én ny integreret institution i Tinglev, som placeres centralt i forhold til skolen.

  Af høringssvarene fremgår det, at bestyrelserne for Børnehaven Sønderskov og Børnegården Nørreager er enige om at anbefale forslaget.

  Padborg

  Høringsoplægget indeholder følgende forslag:

  - Der er én integreret institution, der placeres i Stjernens bygninger, som bliver frigivet i forbindelse med Lyreskovskolens ibrugtagning af den nye skolebygning.

  Der er indsendt høringssvar med et alternativt strukturforslag.

  Bæredygtighedskriterier for landdistrikterne

  Høringsoplægget indeholder følgende forslag:

  - Bæredygtighedstillægget tildeles institutioner med 25-45 børn.

  - For institutioner under 25 børn, skal der ske en konkret vurdering af institutionens fortsatte drift og fremtid.

  - Ved tildeling af bæredygtighedstillægget skal der ske en vurdering af, om der er strukturelle tiltag, der skal arbejdes hen imod for at sikre bæredygtigheden.

  Af høringssvarene fremgår bl.a. at forslaget giver god mening.

  Generelle og tværgående bemærkninger til høringsoplægget

  Høringssvarene indeholder desuden en række generelle bemærkninger til høringsoplægget i forhold til:

  - Besparelseskravet på 3 mio. kr. og om / hvordan det kan realiseres fra 2016

  - Institutionsstørrelser

  - Integrerede institutioner kontra vuggestuer

  - Ønske om forældreundersøgelse

  - En forventning om, at de nye sammenlagte institutioner først modtager økonomisk tildeling som én institutionsenhed, når den nye institution står færdigbygget og er klar til brug

  - Implementering af strukturen herunder ledelse og understøtning af processen for at sikre god kommunikation og tryghed for børn, forældre og medarbejdere

  - Glæde over mulighed for brobygning og samarbejde ved at indtænke legestuelokaler til børn og dagplejere i forbindelse med byggeri

  - Ønske om samarbejde og inddragelse i processerne.

  Økonomi og afledt drift

  Der vil blive udarbejdet forslag til investeringsoversigt afledt af de politiske beslutninger.

  I forbindelse med konkretiseringen af de enkelte projekter vil der blive foretaget en revurdering af projekterne for at sikre, at der sker en tilpasning til de aktuelle børne- og behovstal og den forventede udvikling.

  Høring/udtalelse

  Der er kommet 29 høringssvar og 4 forslag/ kommentarer er indsendt på baggrund af dialogmødet den 16. december 2014. Der er udarbejdet et notat, der indeholder en oversigt over alternative strukturforslag.

  Forvaltningen har udarbejdet et resume af høringssvarene.

  Høringssvarene fremgår i deres fulde længde i et særskilt bilag.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at der arbejdes videre med forslaget om én integreret institution i Rødekro,

  at der arbejdes videre med model 2 i Aabenraa by - herunder at der i forbindelse med konkretisering af projekterne tages stilling til, om der er børnegrundlag for tre eller to institutioner,

  at der arbejdes videre med forslaget om én integreret institution på Høje Kolstrup der enten placeres ved Spiretoppens afdeling på Lergård eller Nyløkke,

  at der arbejdes videre med forslaget om én integreret institution i Tinglev,

  at der arbejdes videre med forslaget om én integreret institution i Padborg, der placeres i Stjernens bygning, og

  at der arbejdes videre med forslaget til bæredygtighedskriterier for landdistrikterne.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12-05-2015

  1. at anbefales godkendt med bemærkning om, at kommende høringssvar fra helhedsplanen vedr. Rødekro indgår i det videre arbejde.

  2. at der udarbejdes et forslag til en nybygget integreret institution 0-6 år i Aabenraa syd. Tages op på næste møde den 9. juni 2015.

  3. at anbefales godkendt. For stemte Kirsten Nørgård Christensen (V), Eivind Underbjerg Hansen (V), Rasmus Lyngbak Bøgen (V), Kaare Solhøj Dahle (O), Kurt Andresen (S). Imod Stemte Gert Nordklitgaard (Ø) med begrundelse om, at Nørrevang Børnehave indgår som en del af løsningen i Høje Kolstrup distriktet. Dorte Ballhorn Soll (A) undlod at stemme.

  4. at anbefales godkendt.

  5. at forvaltningen udarbejder et alternativt forslag i Padborg. Tages op igen på næste møde den 9. juni 2015.

  6. at anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/12147, Sagsinitialer: chd

  Sagsfremstilling

  Udvalget bliver i denne sag orienteret om den nationale trivselsmåling på skoleområdet.

  Den obligatoriske trivselsmåling for skolernes 0. – 9. klasser er afsluttet, og resultaterne er nu tilgængelige for de enkelte skoler og forvaltninger.

  5055 elever har deltaget i undersøgelsen, der er opdelt i en måling med 20 spørgsmål for 0. – 3. klasserne og en med 40 spørgsmål for 4. – 9. klasserne.

  På spørgsmålet vedrørende om eleverne er glade for deres skole svarer 74 % af eleverne i 0. -3. klasserne ” ja meget” og 69 % af eleverne i 4. – 9. årgang” meget tit” eller ”tit”.

  Undervisningsministeriet beregner indikatorer for trivsel ud fra målingens resultater, som offentliggøres i Ministeriets ledelsesinformationssystem (LIS) i foråret 2015.

  Indikatorerne vil forelægge på lands-, kommune- og skoleniveau. Resultaterne vil indgå i det obligatoriske datasæt til brug for de kommende kvalitetsrapporter på skoleområdet.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12-05-2015

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/18476, Sagsinitialer: ACF

  Sagsfremstilling

  Privatinstitutionen Engsig, Engsig 2-4, Aabenraa, er pr. 1. marts 2012 godkendt til 70 børn i alderen 3-5 år.

  Privatinstitutionen er efter ansøgning fra bestyrelsen nu godkendt til yderligere 5 børn i alderen 3-5 år, så institutionen nu er godkendt til alt 75 børn.

  Godkendelsen er trådt i kraft den 1. maj 2015.

  Lovgrundlag

  Dagtilbudslovens § 19, stk. 5 og § 20.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12-05-2015

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/12452, Sagsinitialer: ACF

  Sagsfremstilling

  ”Skole og Undervisning” og ”Børn og Familie” har tidligere orienteret Udvalget om afgørelser, der er påklaget, og senere afgjort i Ankestyrelsen, i sager inden for deres område.

  Inden for dagtilbudsområdet kan der indgives klager på følgende områder:

  · Friplads – både hel og delvis

  · Socialpædagogisk friplads

  · Privat pasningsordning efter §§80-85 i Dagtilbudsloven

  · Sprogstimulering

  · Sprogvurdering

  Dagtilbud har i 2014 ikke haft afgørelser, der er påklaget til Ankestyrelsen.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12-05-2015

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/22766, Sagsinitialer: HLH

  Sagsfremstilling

  I denne sag fremlægges produktionsskolernes årsrapporter for 2014.

  Der er tale om et omfattende materiale, der er opstillet og revideret efter regler fastsat af Undervisningsministeriet.

  Meritten havde i 2014 indtægter på 16,37 mio. kr., heraf 2,26 mio. kr. vedrørende indtægtsdækket virksomhed.

  Driftsresultatet før finansielle poster var på 0,535 mio. kr.

  Antallet af ordinære årselever steg fra 92,49 i 2013 til 95,24 i 2014. Merittens egenkapital steg fra 4,12 mio. kr. i 2013 til 4,751 mio. kr. i 2014. Bestyrelsen for Meritten godkendte regnskabet den 21. april 2015. 

  EFA-Syd havde i 2014 indtægter på 11,45 mio. kr. heraf 0,38 mio. kr. vedrørende indtægtsdækket virksomhed. Driftsresultatet før finansielle poster var på 1,206 mio. kr. Antallet af ordinære årselever steg fra 72,7 i 2013 til 74,4 i 2014. EFA-Syds egenkapital steg fra -3,425 mio. kr. i 2013 til -3,04 mio. kr. i 2014. Bestyrelsen i EFA-Syd godkendte regnskabet den 15. april 2015. 

  Nøgletal 2014

  Meritten

  EFA-Syd

  Årselever

  95,24

  74,4

  Lærerlønomkostninger kr. pr. årselev

  45.307

  52.103

  Ejendomsomkostninger kr. pr. årselev

  16.160

  12.892

  Administrationsomkostninger kr. pr. årselev

  12.101

  25.698

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler – LBK nr. 456 af 23. maj 2012.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,
  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12-05-2015

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/18217, Sagsinitialer: mme

  Sagsfremstilling

  Med denne sag orienteres udvalget om resultaterne af forsøget med fleksibel sundhedspleje.

  Børne- og Familieudvalget besluttede den 23. maj 2013, at Sundhedsplejen skulle igangsætte et forsøg med et reduceret tilbud til udvalgte familier betegnet fleksibel sundhedspleje. Det skulle således fortsat være muligt for de udvalgte familier at kontakte sundhedsplejen ved behov.

  Forsøget skulle bestå i, at der blev udvalgt to grupper, hvoraf den ene fik det reducerede tilbud, og den anden fik standardtilbuddet. Sidstnævnte levede som udgangspunkt op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om, at Sundhedsplejen skal tilbyde fem hjemmebesøg til familier i barnets otte første måneder. Derudover tilbydes alle familier et besøg 4-5 dage efter fødslen, hvis fødslen er foregået ambulant.  

  Forsøget startede den 1. august 2013. Udvælgelsen af familier skete i et år, så der kunne komme tilstrækkelig med deltagere i begge grupper til, at det har været muligt at lave en metodisk holdbar effektevaluering. Begge grupper blev fulgt i otte måneder, hvorfor det først har været muligt at lave evalueringsrapporten i marts 2015.

  Evalueringen viser, at 44 % af familierne i indsatsgruppen ikke oplever tilstrækkelig støtte og vejledning fra Sundhedsplejen. Dette skal ses i forhold til familierne i kontrolgruppen, som har modtaget standardtilbuddet. Samtlige af disse familier har oplevet tilstrækkelig støtte og vejledning fra Sundhedsplejen.

  Den økonomiske effektevaluering viser, at den fleksible sundhedspleje sparer 3,47 timer for Sundhedsplejen pr. familie svarende til 803,64 kr. Denne besparelse tager dog ikke højde for, at familierne i indsatsgruppen havde seks telefonsamtaler mere end kontrolgruppen med Sundhedsplejen. Der er ikke påvist afledte økonomiske konsekvenser ift. familiernes brug af øvrige ydelser i sundhedssektoren, som følge af det reducerede tilbud.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 15-04-2015

  Taget til efterretning.

  Forvaltningen anmodes om at arbejde videre med metoder, der kan understøtte en behovsorienteret indsats, herunder eksempelvis anvendelse af konsultationer og digitale løsninger.

  Svend Hansen Tarp deltog ikke i punktets behandling.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12-05-2015

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/117, Sagsinitialer: bhh

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12-05-2015

  -