Beslutningsprotokol

tirsdag den 9. juni 2015 kl. 17:15

Mødested: Lokale 412, Rådhuset
Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalg
Medlemmer: Kirsten Nørgård Christensen, Dorte Ballhorn Soll, Eivind Underbjerg Hansen, Gert Nordklitgaard, Kaare Solhøj Dahle, Kurt Andresen, Rasmus Lyngbak Bøgen
Bemærkninger: Kaare Solhøj Dahle deltog ikke i behandlingen af punkterne 93 og 94.
Rasmus Lyngbak Bøgen deltog ikke i behandlingen af punkterne 99-107.
Kurt Andresen deltog ikke i behandlingen af punkterne 99-107.

Mødet sluttede kl. 20.30
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 15/116, Sagsinitialer: bhh

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 09-06-2015

  -

  Afbud: Kaare Solhøj Dahle

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/44211, Sagsinitialer: khl

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om igangværende og kommende byggeprojekter på skole- og daginstitutionsområdet.

  Kongehøjskolen

  Arbejdet med udbedringen af fejl og mangler er fortsat i gang.

  Afslutningen af det endelige regnskab for anlægsprojektet afventer for øjeblikket aftalemæssige afklaringer med totalrådgiveren og enkelte entreprenører.

  Høje Kolstrup Skole

  Byggeregnskabet for anlægsprojektet er ved at blive afsluttet.

  Lyreskovskolen

  Hovedterminerne i tidsplanen for Lyreskovskolen er som følger:

  Godkendelse af lokalplanen i Byrådet

  18. dec. 2013

  Udbud af fagentrepriserne

  22. jan. 2014

  Licitation på fagentrepriserne

  26. feb. 2014

  Opstart af byggeriet (1. spadestik)

  11. april 2014

  Rejsegilde

  3. okt. 2014

  Aflevering af byggeriet

  15. juni 2015

  Ibrugtagning af byggeriet

  11. aug. 2015

  Indvielse

  21. aug. 2015

  Byggeriet forløber helt i overensstemmelse med detailtidsplanerne.

  Stubbæk Skole - nyt overbygningsafsnit

  Byggeregnskabet er under afslutning.

  Hærvejsskolen

  Analysen af behovet for anlægsmidler til Hærvejsskolen er udarbejdet og blev taget til efterretning på mødet i Skole- og Dagtilbudsudvalget den 26. november 2013.

  Sagen blev herefter taget til efterretning på mødet i Økonomiudvalget den 10. december 2013.

  Byrådet godkendte på mødet den 29. april 2015 Økonomiudvalgets indstilling vedrørende fremrykning af planlægningsudgifterne på 2,0 mio. fra 2016 til 2015.

  Tinglev Skole - nyt indskolingsafsnit

  Rådgiverne har udarbejdet et tilfredsstillende forslag til lydregulering af fællesrummet.

  De lydregulerende foranstaltninger forventes monteret i løbet af sommerferien hvorefter byggeregnskabet kan afsluttes.

  Bylderup Skole – nyt pædagogisk læringscenter

  Ombygningsarbejderne følger detailtidsplanen, således at Bylderup Skole kan tage de nye faciliteter i brug ved skoleårets start august 2015.

  Stubbæk Børnehus om- og tilbygning ved Idun

  Licitation afholdes  den 19. juni 2015.

  Den 26. juni 2015 afholdes møde i bedømmelsesudvalget.

  Byggestart forventes fortsat at være primo 2016 og ibrugtagning ultimo 2016.

  Fjordskolen – evt. flytning til den tidligere Kruså Skole

  Byrådet godkendte på mødet den 29. april 2015 Økonomiudvalgets indstilling vedrørende afsættelse af en anlægsinvestering på 0,5 mio. kr. til en analyse af mulighederne for en flytning af Fjordskolen til den tidligere Kruså Skole.

  Børn og Skole har arbejdet videre med at kvalificere mulighederne og økonomien forbundet med en flytning af Fjordskolen.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 09-06-2015

  Taget til efterretning.

  Afbud: Kaare Solhøj Dahle

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/30337, Sagsinitialer: bba

  Sagsfremstilling

  I denne sag fremlægges to nye forslag til den fremtidige dagtilbudsstruktur til politisk behandling.

  Børne- og Uddannelsesudvalget behandlede den 12. maj 2015 (punkt 86) den fremtidige dagtilbudsstruktur på baggrund af høringsoplæg og høringssvar. Her blev det besluttet, at der skulle udarbejdes et forslag til en nybygget integreret institution 0-6 år i Aabenraa syd og et alternativt forslag vedr. Padborg til fornyet politisk behandling.

  Høringsoplægget bygger på følgende overordnede principper:

  • Institutionerne skal være fagligt, ledelsesmæssigt og økonomisk bæredygtige
  • Institutionerne indrettes ud fra en tidssvarende pædagogik
  • Institutionerne oprettes som integrerede institutioner for 0-6 årige børn
  • Det nuværende personale tilbydes så vidt muligt ansættelse i de nye enheder
  • Adgangen til børne- og fritidsaktiviteter, kulturelle tilbud samt rekreative områder indgår i vurderingen af den fremtidige placering
  • Gerne en central placering i forhold til skolen
  • Den besluttede reduktion/besparelse på 3 mio. kr. skal primært søges realiseret ved
   • Færre og bedre opdaterede bygninger/institutioner
   • En reduktion i de bygningsrelaterede udgifter – f.eks. el, vand, varme, rengøring, vedligeholdelse af bygninger og arealer, osv.
   • Ledelse ved færre institutioner
   • Regulering af bæredygtighedstillæg som konsekvens af større institutioner.

  Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede følgende på mødet den 12. maj 2015:

  Rødekro

  Børn og Skoles indstilling:

  - at der arbejdes videre med forslaget om én integreret institution i Rødekro

  Børne- og Uddannelsesudvalget den 12. maj 2015 pkt. 86:

  - 1. at anbefales godkendt med bemærkning om, at kommende høringssvar fra helhedsplanen vedr. Rødekro indgår i det videre arbejde.

  Efterfølgende er der på baggrund af beslutningen udarbejdet forslag til investeringsoversigten for 2016 og frem på 23 mio. kr.

  Aabenraa by

  Børn og Skoles indstilling:

  - at der arbejdes videre med model 2 i Aabenraa by – herunder at der i forbindelse med konkretiseringen af projekterne tages stilling til, om der er børnegrundlag for tre eller to institutioner

  Børne- og Uddannelsesudvalget den 12. maj 2015 pkt. 86:

  - 2. at der udarbejdes forslag til en nybygget integreret institution 0-6 år i Aabenraa syd. Tages op på næste møde den 9. juni 2015.

  Børn og Skole har undersøgt 3 placeringsmuligheder i Aabenraa syd. Den placering, som er mest central i forhold til Kongehøjskolen, er den mest velegnede til etablering af en nybygget integreret institution 0-6 år til i alt ca. 150 børn.

  Forvaltningen vil på mødet redegøre for undersøgelserne samt mulige konsekvenser for områdets nuværende institutioner.

  Anlægsudgifterne til en ny institution vil være i størrelsesordenen 25 mio. kr.

  Der er på baggrund af indstillingen udarbejdet forslag til investeringsoversigten for 2016 og frem på 25 mio. kr.

  Høje Kolstrup

  Børn og Skoles indstilling:

  - at der arbejdes videre med forslaget om én integreret institution på Høje Kolstrup der enten placeres ved Spiretoppens afdeling på Lergård eller Nyløkke

  Børne- og Uddannelsesudvalget den 12. maj 2015 pkt. 86:

  - 3. at anbefales godkendt. For stemte Kirsten Nørgård Christensen (V), Eivind Underbjerg Hansen (V), Rasmus Lyngbak Bøgen (V), Kaare Solhøj Dahle (O), Kurt Andresen (S). Imod stemte Gert Nordklitgaard (Ø) med begrundelse om, at Nørrevang Børnehave indgår som en del af løsningen i Høje Kolstrup distriktet. Dorthe Ballhorn Soll (A) undlod af stemme.

  Efterfølgende er der på baggrund af beslutningen udarbejdet forslag til investeringsoversigten for 2016 og frem på 25 mio. kr.

  Tinglev

  Børn og Skoles indstilling:

  - at der arbejdes videre med forslaget om én integreret institution i Tinglev.

  Børne- og Uddannelsesudvalget den 12. maj 2015 pkt. 86:

  - 4. at anbefales godkendt.

  Efterfølgende er der på baggrund af beslutningen udarbejdet forslag til investeringsoversigten for 2016 og frem på 25 mio. kr.

  Padborg mv.

  Børn og Skoles indstilling:

  - at der arbejdes videre med forslaget om én integreret institution i Padborg, der placeres i Stjernens bygning

  Børne- og Uddannelsesudvalget den 12. maj 2015 pkt. 86:

  - 5. at forvaltningen udarbejder et alternativt forslag i Padborg. Tages op igen på næste møde den 9. juni 2015.

  Der er redegjort for følgende modeller i vedlagte notat

  1. Høringsoplæggets forslag om én integreret institution (sammenlægning af Skovbrynets og Søndermoses aktiviteter) i Stjernens bygninger, som bliver frigivet i forbindelse med Lyreskovskolens ibrugtagning af den nye skolebygning. Denne model er beskrevet i høringsoplægget.

  2. Samling af Søndermoses og Skovbrynets aktiviteter på Skovbrynets areal + tilstødende areal som foreslået af bestyrelsen og TR-gruppen i høringssvaret.

  3. Flytning af aktiviteterne i Søndermose til Stjernen – ingen ændring for Skovbrynet

  4. Flytning af Søndermoses aktiviteter til Stjernens bygninger, som bliver frigivet i forbindelse med Lyreskovskolens ibrugtagning af den nye skolebygning OG samtidig flytning af Skovbrynets aktiviteter til de bygninger, som i dag anvendes af Vestermarkens Børnehus – matriklerne Vestermarkens Børnehus og Kornblomsten (begge i Bov)

  5. En stor nybygget institution til samling af alle institutioner i Lyreskovskolens distrikt (Søndermose, Skovbrynet, Vestermarkens Børnehus / Kornblomsten, Børnehuset Kruså). Svalen i Holbøl indgår ikke p.g.a. afstand til den nye institution.

  Bæredygtighedskriterier for landdistrikterne

  Børn og Skoles indstilling:

  - at der arbejdes videre med forslaget til bæredygtighedskriterier for landdistrikterne

  Børne- og Uddannelsesudvalget den 12. maj 2015 pkt. 86:

  ­ 6. at anbefales godkendt.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at der i Aabenraa Syd arbejdes videre med den model, som er mest centralt placeret i forhold til Kongehøjskolen, som erstatning for Kongehøjens Børnehave og Vuggestuen Fjordløkke,

  at der i Padborg foretages ny høring / dialog med de berørte institutioner om en fremtidssikret struktur, såfremt udvalget vælger at arbejde videre med en model, som omfatter andre institutioner end dem, som var omfattet af høringsoplægget, og

  at Børn og Skole bemyndiges til at udarbejde en samlet sagsfremstilling vedr. forslag til Dagtilbudsstruktur 2015 til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet på baggrund af Børne- og Uddannelsesudvalgets beslutninger vedr. dagtilbudsstruktur fra den 12. maj og 9. juni 2015.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 09-06-2015

  1. at anbefales godkendt.

  Imod stemte Gert Nordklitgaard (Ø) med baggrund i et ønske om at afskaffe lukkedage, og at det er svært at opretholde rene vuggestuepladser i en integreret institution.

  2. at Udvalget holder dialogmøde med bestyrelserne for de berørte institutioner om modelforslag 2, 3, 4 og 5 i efteråret 2015.

  3. at godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/5905, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Der er lavet budgetopfølgning på Børne- og Uddannelsesudvalgets område pr. 30. april 2015.

  Der forventes på nuværende tidspunkt et samlet merforbrug på ca. 4 mio. kr.

  Det forventede merforbrug udgør primært de to udfordringer, der er meldt ind i forbindelse med budget 2016, modtageklasser og befordring på skoleområdet, samt et forventet merforbrug på dagplejen (institution).

  På nuværende tidspunkt forventes det, at institutionernes regnskabsresultat samlet set bliver nul (bortset fra dagplejen). Mer-/ mindreforbrug på institutionerne overføres til 2016.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,
  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 09-06-2015

  Taget til efterretning.

  Afbud: Rasmus Lyngbak Bøgen

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/6116, Sagsinitialer: HLH

  Sagsfremstilling

  Med baggrund i Børne- og Uddannelsesudvalgets beslutning på mødet den 10. marts 2015 har Børn og Skole foretaget en vurdering og kvalificering af mulighederne og anlægsøkonomien i forbindelse med en samling af Fjordskolen på den tidligere Kruså Skole.

  Børn og Skole har i samarbejde med Fjordskolens ledelse og Kultur, Miljø og Erhverv/ Drift og Anlæg gennemgået det eksisterende bygningsanlæg på Åbjerg 8b i Kruså, og kan på denne baggrund konkludere, at det med relativt få bygningsmæssige ændringer og renoveringer vil være muligt at anvende den tidligere skolebygning til Fjordskolens afdeling A, D og E.

  Det kan også konkluderes, at mulighederne for at opføre en tilbygning til afdeling B på samme matrikel er gode og nærliggende.

  Det samme kan siges om mulighederne for at anlægge de yderligere ca. 100 parkeringspladser, der i givet fald vil være brug for ved en samling af Fjordskolen i den tidligere Kruså Skoles bygninger.

  Anlægget af de supplerende parkeringspladser er omfattet af den kalkulerede samlede anlægsudgift.

  Med baggrund i Økonomiudvalgets beslutning den 21. april 2015 om afsættelse af midler til analysearbejde vedr. evt. flytning af Fjordskolen og på grundlag af bygningsgennemgangen, Fjordskolens overordnede ønsker til indretning og renovering har Børn og Skole – med bistand fra en ekstern rådgiver – foretaget en vurdering og kvalificering af de bygnings- og arealmæssige muligheder samt udarbejdet kalkulationer for de samlede anlægsudgifter.

  Planmæssige forhold

  Arbejdet vil ikke umiddelbart medføre lokalplanpligt eller ændringer af Kommuneplanen, da der ikke vil ske en anvendelsesændring af de berørte bygninger, og da opførelsen af en eventuel tilbygning forventes at kunne ske inden for de gældende bestemmelser for området.

  Økonomi og afledt drift

  Kalkulationerne for de bygningsmæssige ændringer og renoveringer, der vil være påkrævet og ønskes af Fjordskolen, fører frem til en estimeret samlet anlægsudgift på 35,25 mio. kr., der bl.a. fordeler sig på:

  -        Renovering af Kruså Skole: 12,25 mio. kr. (i 2016)

  -        Nybygning afdeling B: 11 mio. kr. (i 2016/17)

  -        Varmtvandsbassin: 11 mio. kr. (i 2017)

  Såfremt Byrådet medtager anlægsønsket i budget 2016, så arbejder Børn og Skole videre med planerne om en samling af Fjordskolens aktiviteter på én matrikel.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at samlingen af Fjordskolens aktiviteter tages med i Udvalgets anlægsønsker til budget 2016.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 09-06-2015

  Godkendt.

  Afbud: Rasmus Lyngbak Bøgen

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/8664, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  På Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 12. maj 2015 blev forvaltningens budgetoplæg diskuteret.

  Forslag til beredskabskataloget blev diskuteret, og det blev besluttet, at der skulle udarbejdes enkelte yderligere beregninger.

  Projekterne til investeringsoversigten skulle ligeledes tilrettes efter beslutninger truffet på samme udvalgsmøde vedr. dagtilbudsstruktur.

  De ønskede beregninger er udarbejdet og fremgår af vedlagte bilag.

  Endvidere er der udarbejdet foreløbige takster.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at beredskabskataloget drøftes og prioriteres,

  at driftsudvidelsesønsker drøftes og prioriteres

  at nye anlægsønsker drøftes og prioriteres,

  at forslag til akutte anlægsønsker drøftes og prioriteres, og

  at budgetmaterialet tilrettes i forhold til de trufne beslutninger.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 09-06-2015

  1. at forslag 1 (1,125 mio. kr.), 3 (1,050 mio. kr.), 4 (1,060 mio. kr.), 5 (2,735 mio. kr) og 6 (1,030 mio. kr.) i beredskabskataloget prioriteres. Ialt 7 mio. kr. i 2016 og beløbene er de samme i overslagsårene.

  Gert Nordklitgaard (Ø) stemte imod.

  2. at driftsudvidelsesønske 1 og 2 prioriteres og forslag 3 udgår.

  Gert Norklitgaard (Ø) stemte imod forslag 1.

  3. at dagtilstruktur – Rødekro blev prioriteret med 2 mio kr. i 2016, 15 mio kr. i 2017 og 6 mio kr. i 2018,

  dagtilbudstruktur – Aabenraa blev prioriteret med 10 mio kr. i 2016 og 15 mio kr. i 2017,

  dagtilbudsstruktur – Høje Kolstrup blev prioriteret med 3 mio kr. i 2017, 20 mio kr. i 2018 og 2 mio kr. i 2019,

  dagtilbudsstruktur – Tinglev blev prioriteret med 3 mio kr. i 2018 og 20 mio kr. i 2019,

  dagtilbudsstruktur – Lyreskov skoledistrikt blev prioriteret med 2 mio kr. i 2019,

  renovering af daginstitution blev prioriteret med 3 mio kr. i 2016,

  Fjordskolen blev prioriteret med 15,950 mio kr. i 2016 og 19,3 mio kr. i 2017 og

  akutpulje blev prioriteret med 5 mio kr. i 2016, 2017, 2018 og 2019.

  Gert Nordklitgaard (Ø) stemte imod.

  4. at det akutte anlægsønske prioriteres.

  5. at godkendt.

  Afbud: Rasmus Lyngbak Bøgen

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/5810, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Ændringer i dagtilbudsområdets budgetter gør, at der er behov for, at få reguleret taksterne for forældrebetaling.

  Der er tale om to modsatrettede ændringer:

  Pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud

  I forbindelse med regeringsaftalen blev der afsat en pulje i 2015 og 2016 til mere pædagogisk personale i dagtilbud på 250 mio. kr.

  Aabenraa Kommune har ansøgt denne pulje, og har fået et tilsagn på 2,4 mio. kr. som nu er fordelt mellem de forskellige tilbud på dagtilbudsområdet.

  På Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 5. februar 2015 blev det besluttet, at puljen skal indregnes i forældrebetalingsgrundlaget.

  Ændret lønfremskrivning

  KTO-aftalen viser, at lønstigningen i 2015 bliver lavere end den lønstigning, der er indregnet i det vedtagne budget.

  Ved budgetvedtagelsen af 2013 blev der indregnet en lønfremskrivning på 2,0 % fra 2014 til 2015., men resultatet af overenskomstforliget viser en lønstigning på 1,38 %.

  Det betyder, at lønbudgetterne nedsættes med 0,62 %, svarende til 1,2 mio. kr.

  Reguleringen af budgetterne er sket i forbindelse med budgetkontrollen pr. 31. marts 2015.

  Derudover er der sket mindre justeringer af budgettet i løbet af året f.eks. ændringer som følge af udbud.

  For dagtilbudsområdet betyder dette, at der er behov for at taksterne reguleres i indeværende år.

  Lovgrundlag

  Dagtilbudsloven

  § 31. Kommunalbestyrelsen i opholdskommunen skal give forældre et tilskud pr. barn til brug for dagtilbud efter § 19, stk. 2-4, og § 21, stk. 2, i opholdskommunen.

  Stk. 2. Tilskud og egenbetaling fastsættes på grundlag af dagtilbuddenes vedtagne budgetter.

  Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud

  12.1.2.4 Regulering af tilskud og forældrenes egenbetaling.

  Kommunalbestyrelsen kan regulere driftstilskud og forældrenes egenbetaling for dagtilbud løbende hen over året. Ændres de gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter i løbet af året, følger det af dagtilbudslovens § 31, at der samtidig skal fastsættes tilskud og egenbetaling pr. barn i forhold til det nye budget.

  Bekendtgørelse om dagtilbud

  §17, stk. 3 Hvis en selvejende daginstitution oprettet af det tyske mindretal omlægges til en privatinstitution, og der ikke længere er selvejende daginstitutioner for det tyske mindretal i kommunen, skal kommunalbestyrelsen yde et driftstilskud pr. barn ud fra det senest kendte regnskabsår for selvejende daginstitutioner i kommunen til samme aldersgruppe for det tyske mindretal.

  Økonomi og afledt drift

  Ændringen af takster i dagtilbud som følge af pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud samt ændring af lønfremskrivningen:

  Takst pr md. (11 mdr.)

  Godkendt

  takst

  Ny takst

  Ændring

  Dagpleje

  2.603

  2.609

  +6

  Daginstitution

  0-2 år

  3-5 år

  2.828

  1.650

  2.833

  1.663

  +5

  +13

  Tilskud privat pasning

  0-2 år

  3-5 år

  5.037

  3.252

  5.050

  3.278

  +13

  +26

  Danske privatinst. 0-2 år

  Driftstilskud

  Administrationsbidrag

  Bygningstilskud

  Danske privatinst. 3-5 år

  Driftstilskud

  Administrationsbidrag

  Bygningstilskud

  6.999

  148

  49

  4.153

  89

  108

  7.017

  148

  49

  4.191

  89

  108

  +18

  0

  0

  +38

  0

  0

  Institutioner under det tyske mindretal

  0-2 år

  3-5 år

  8.838

  4.410

  8.769

  4.367

  -69

  -43

  Institutioner oprettet under det tyske mindretal er kun reguleret for ændring i lønfremskrivningen.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ovenstående takster godkendes, og

  at forvaltningen efter endelig godkendelse af taksterne varsler forældrene og de private institutioner om takstændringen med 3 måneders varsel.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 09-06-2015

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Kurt Andresen, Rasmus Lyngbak Bøgen

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/4251, Sagsinitialer: ACF

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Udvalget tage stilling til en ansøgning fra bestyrelsen for Genner Univers om udvidelse af børnetallet i småbørnsgruppen med 4 børn til i alt 12 børn.

  Udvidelsen ønskes pr. 1. august 2015 og begrundes i større søgning til småbørnsgruppen end forventet. Ansøgningen har sammenhæng med den ansøgning Børne- og Uddannelsesudvalget behandlede på mødet den 10. marts 2015 (punkt 41), hvor oprettelsen af de oprindelige 8 småbørnspladser med virkning fra 1. august 2015 blev godkendt, herunder at der ikke længere vil være kommunale dagplejere i Genner skoledistrikt.

  Institutionen kan selv afholde udgiften i forbindelse med udvidelse af småbørnspladser. Udvidelsen medfører ikke behov for bygningsmæssige tilpasninger.

  Bestyrelsen for Genner Univers oplyser, at den efter udvidelse af småbørnsgruppen stadig vil kunne tilgodese den løbende indskrivning af 3-6 årige børn fra ventelisten.

  Pr. 1. august 2015 forventer Genner Univers at have indskrevet 17 børnehavebørn og 8 børn i småbørnsgruppen.

  Der er ingen kommunale dagplejere i lokalområdet efter 1. august 2015.

  I henhold til ”Principper for oprettelse af småbørnspladser”, (senest drøftet i Børne- og Uddannelsesudvalget den 5. februar 2015, pkt. 22), skal etablering af småbørnspladser ske under hensyntagen til medarbejdernes rettigheder og de økonomiske konsekvenser.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ansøgningen om at oprette yderligere 4 småbørnspladser imødekommes, og

  at pladserne oprettes med virkning fra 1. december 2015.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 09-06-2015

  Godkendt med bemærkning om at pladserne oprettes fra 1. august 2015.

  Afbud: Kurt Andresen, Rasmus Lyngbak Bøgen

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/13081, Sagsinitialer: ACF

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Udvalget tage stilling til en ansøgning fra Bestyrelsen for Vestermarkens Børnehus om udvidelse af børnetallet i småbørnsgruppen med 4 børn til i alt 16 børn.

  Udvidelsen ønskes pr. 1. september 2015 og begrundes i tiltagende venteliste til småbørnsgruppen.

  Institutionen kan selv afholde udgiften i forbindelse med udvidelse af småbørnspladser.  Udvidelsen medfører ikke behov for bygningsmæssige tilpasninger.

  De oprindelige 12 småbørnspladser blev etableret i 2011.

  Bestyrelsen for Vestermarkens Børnehus oplyser, at den efter udvidelse af småbørnsgruppen stadig vil kunne tilgodese den løbende indskrivning af 3-6 årige børn fra ventelisten.

  Pr. 15. maj 2015 har Vestermarkens Børnehus indskrevet 58 børnehavebørn og 12 børn i småbørnsgruppen.

  Pr. 15. maj 2015 er der 5 kommunale dagplejere i lokalområdet. Alle dagplejepladser er besat.

  Alle dagplejere er i uopsagt stilling.

  I henhold til ”Principper for oprettelse af småbørnspladser”, (senest drøftet i Børne- og Uddannelsesudvalget den 5. februar 2015, pkt. 22), skal etablering af småbørnspladser ske under hensyntagen til medarbejdernes rettigheder og de økonomiske konsekvenser.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ansøgningen om at oprette 4 småbørnspladser imødekommes, og

  at pladserne oprettes med virkning fra 1. december 2015.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 09-06-2015

  Godkendt.

  Afbud: Kurt Andresen, Rasmus Lyngbak Bøgen

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/15284, Sagsinitialer: acha

  Sagsfremstilling

  I denne sag fremlægges evalueringen af den Særlige Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) i Aabenraa Kommune.

  Børne- og Uddannelsesudvalget godkendte i november 2014 kommissorium for evaluering af STU.

  Formålet med evalueringen er at vurdere, om de opnåede resultater står mål med de anvendte ressourcer. I kommissoriet til evalueringen indgår følgende spørgsmål: 

  • Lever forløbene op til lovens formål?
  • Har forløbene i de tre år, de varede, på en hensigtsmæssig måde spillet sammen med andre foranstaltninger til de unge (fx anbringelse, botilbud og anden støtte efter Serviceloven, LAB lov mv.)?
  • Vurderer de unge, at der har været udbytte af forløbene?
  • Har forløbene bragt de unge tættere på arbejdsmarkedet?
  • Har forløbene givet de unge varige personlige, sociale og faglige kompetencer, som reducerer behovet for støtte efter Serviceloven i deres voksenliv?
  • Hvor mange af de unge er kommet til at bo selv?
  • Hvordan er resultaterne set i forhold til de unges funktionsniveau?
  • Oversigt over pris pr. forløb i forhold til funktionsniveau og resultat.
  • Er der sammenhæng imellem pris og resultat?
  • Er der i forløbende opnået andre resultater, som varigt gavner de unge? 

  Konklusioner

  Overordnet set tegner evalueringen et billede af STU i Aabenraa som en velfungerende uddannelse med rigtig gode resultater, der stemmer fint overens med formålet for uddannelsen. Evalueringen viser, at flertallet af de unge udvikler sig ganske betydeligt både personligt, fagligt og socialt i løbet af STU-uddannelsen.

  Evalueringen peger på, at den gruppe unge, der får størst udbytte af STU-uddannelsen, er unge, der får opbakning og støtte hjemmefra. De unge, der får det mindste udbytte af STU-uddannelsen, synes ofte at være unge med store socio-emotionelle vanskeligheder eller multiple funktionsnedsættelser.

  Alt tyder på, at de opnåede resultater i høj grad står mål med de anvendte ressourcer.

  Det er ikke muligt at finde nogen statistisk sammenhæng mellem pris og resultatet af STU-forløbene.

  Anbefalinger

  Evalueringen peger på fire mulige udviklingsområder for STU i Aabenraa Kommune.

  Udviklingsområderne er:

  · Optimering af samarbejdet om at få den unge godt videre efter afslutning af STU – både inden uddannelsen afsluttes og efterfølgende. En mulighed kunne være en form for udslusningsperiode efter afslutning af STU-uddannelsen, hvor den unge følges særligt tæt med henblik på at sikre, at de kompetencer, der er opnået gennem uddannelsesforløbet, holdes ved lige.

  · Bedre udredning før uddannelsesstart for unge med socio-emotionelle vanskeligheder.  Udredningen danner et vigtigt fundament for tilrettelæggelse af et optimalt uddannelsesforløb.

  · Systematisk måling af tilfredsheden med forløbet hos elever/forældre ved afslutning af uddannelsen, gerne i form af en skala med mulighed for kommentarer.

  · Indførelse af en form for kvantitativ vurdering af graden af målopfyldelse ved afslutning af et STU-forløb. Det vil gøre fremtidige evalueringer mere præcise og sammenlignelige.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at evalueringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 09-06-2015

  Taget til efterretning.

  Afbud: Kurt Andresen, Rasmus Lyngbak Bøgen

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/15387, Sagsinitialer: chd

  Sagsfremstilling

  Udvalget godkendte i juni 2014 et kommissorium for arbejdet med kvalitet i skolernes fritidstilbud og understøttende undervisning.

  Efterfølgende nedsatte skolelederne en arbejdsgruppe, der ud fra kommissoriet har udarbejdet en rapport, der belyser de udfordringer, den længere skoledag stiller til skolernes fritidstilbud og samarbejdet mellem lærere og pædagoger.

  Rapporten konkluderer, at følgende temaer er aktuelle i samarbejdet mellem lærere og pædagoger:

  • Hvad gør en skolepædagog til en skolepædagog? Hvilken forskel er det mellem en skolepædagog og en speciallærer?
  • AKT og inklusionsudvikling som overskrift for udnyttelse af pædagogernes faglige kompetencer
  • Pædagogen som mentor, den gennemgående voksen for elever med særlige behov
  • Arbejde i kompetence- eller ressourceteams eventuelt som en del af skolernes PLC og LP-indsatser
  • Samarbejdet mellem lærere og pædagoger i forskellige praksisforløb
  • Pædagogen som tovholder til eksterne samarbejdspartnere
  • Organisering og planlægning af arbejdet, så der er tilstrækkelig sammenhængende tid til forberedelse og samarbejde
  • Hvordan kobler vi indholdet i UU til den fagfaglige undervisning?
  • Hvordan kombineres indholdet i fritidsaktiviteterne med de øvrige læringsforløb

  Rapport fremlægges hermed til orientering for udvalget.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 09-06-2015

  Taget til efterretning.

  Afbud: Kurt Andresen, Rasmus Lyngbak Bøgen

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/15300, Sagsinitialer: mjt

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om ændringer i ”Grundlag for administration af læreres og børnehaveklasselederes arbejdstilrettelæggelse i Aabenraa Kommune” med virkning fra 1. august 2015.

  Skole- og Dagtilbudsudvalget, Aabenraa Lærerkreds og Skolelederforeningen Aabenraa aftalte på dialogmøde den 17. december 2013, at forvaltningen på baggrund af en dialog med Danmarks Lærerforening og Skolelederforeningen Aabenraa udarbejder et forslag til administrationsgrundlag for lærernes og børnehaveklasseledernes arbejdstid til udvalgsmødet 5. februar 2014.

  Ændringerne er lavet med baggrund i resultatet fra Overenskomstforhandlingerne 2015 samt den løbende evaluering i løbet af skoleåret - herunder også det ændrede navn til ”samarbejdsgrundlag”. Arbejdet er foregået i dialog med Aabenraa Lærerkreds og Skolelederne i Aabenraa kommune.

  Formålet med administrationsgrundlaget er at sikre et godt arbejdsmiljø fysisk såvel som psykisk for ansatte ledere, lærere og børnehaveklasseledere i Aabenraa Kommune.
  Lærernes og børnehaveklasseledernes arbejdstid - indenfor den overordnede ledelsesret og ledelsespligt - administreres på baggrund af rammerne i administrationsgrundlaget.

  Aabenraa Kommunes værdibaserede personalepolitik og ledelsesgrundlag er udgangspunkt for ledelsesretten og ledelsespligten.

  Indstilling

  Børn og skole indstiller,
  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 09-06-2015

  Taget til efterretning.

  Afbud: Kurt Andresen, Rasmus Lyngbak Bøgen

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/14923, Sagsinitialer: mjt

  Sagsfremstilling

  UU´s vurdering af elevernes uddannelsesparathed skulle tidligere først foretages ved valg af ungdomsuddannelse i 9. og 10. klasse. Men fra skoleåret 2014/2015 er uddannelsesparathedsvurderingen rykket frem til 8. klasse.

  Senest den 15. januar 2015 skulle alle elever således være vurderet i forhold til uddannelsesparathed. Skolen og UU-vejlederen har derfor vurderet elevernes uddannelsesparathed ud fra faglige, personlige og sociale forudsætninger. I forhold til det rent faglige skal en elev have et karaktergennemsnit på 4,0 for at blive erklæret uddannelsesparat.

  Alle elever i 8. klasse skulle desuden inden parathedsvurderingen tilkendegive deres foreløbige valg af ungdomsuddannelse, enten til gymnasiale uddannelser eller til erhvervsuddannelserne.

  Formålet med at flytte parathedsvurderingen til 8. klasse er, at det giver elev, forældre, skole og UU mulighed for at iværksætte målrettede indsatser, som gør ikke-uddannelsesparate elever uddannelsesparate inden de forlader folkeskolen ca. 1,5 år senere. Elever, der bliver erklæret foreløbigt ikke-uddannelsesparate, bliver tilbudt en særlig vejledningsmæssig- og skolemæssig indsats i nært samarbejde med hjemmet. Indsatsen skal fremgå af elevplanen.

  Status på ikke-uddannelsesparate i Aabenraa Kommune

  En opgørelse fra UU viser, at der pr. 15. januar 2015 var 23 procent af eleverne i 8. klasse i folkeskolerne i Aabenraa Kommune, som var ikke-uddannelsesparate. Elever fra 8. klasse på Fjordskolen er ikke indregnet i dette tal. Hvis Fjordskolen regnes med, ligger procentandelen af ikke-uddannelsesparate elever i 8. klasse i Aabenraa Kommune på 26 procent. Se evt. bilag over de enkelte skolers tal.

  På landsplan ligger antallet af ikke-uddannelsesparate i folkeskolens 8. klasse på 26 procent.

  Det skal understreges, at det er første gang, at en foreløbig uddannelsesparathedsvurdering er foretaget i 8. klasse. Resultaterne for de enkelte skoler, kan se anderledes ud til næste år.

  Aftalepapir i Aabenraa Kommune om indsatser

  I Aabenraa Kommune har UU og skolerne i fællesskab udarbejdet et aftalepapir (bilag). Aftalepapiret viser, hvem der skal gøre hvad hvornår. Dermed er papiret med til at sikre kommunale indsatser i forhold til de ikke-uddannelsesparate.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 09-06-2015

  Taget til efterretning.

  Afbud: Kurt Andresen, Rasmus Lyngbak Bøgen

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/46165, Sagsinitialer: khe

  Sagsfremstilling

  I vækstplan 2018, version 1.0, fremgik det, at Aabenraa Kommune ”i stigende grad vil bruge den nyeste forskningsbaserede viden til at udvikle og tilrettelægge den pædagogiske praksis i alle kommunens dagtilbud for 0-6-årige. Målet er øget trivsel og udvikling for børnene”. På denne baggrund satte dagtilbud fokus på børnenes sproglige udvikling og den pædagogiske praksis ved at deltage i forskningsprojektet Fart på Sproget.

  Forskningsprojektet er nu afsluttet og resultaterne er offentliggjort og præsenteret bl.a. på en landsdækkende konference på Syddansk Universitet i Odense, men også til et Fart på Sproget-arrangement i Aabenraa, hvor professor i børnesprog Dorthe Bleses og lektor Anders Højen formidlede resultaterne til pædagoger, lærere, forvaltningsansatte og politikere.

  Forskningsprojektet har undersøgt

  1. om konkrete værktøjer understøtter børns sprogudvikling og pædagogers sprogpraksis

  2. om et specifikt program som Fart på Sproget øger børns sprogudvikling og pædagogers praksis

  3. om gruppestørrelse påvirker effekten af Fart på Sproget.

  Deltagelse

  I Aabenraa har 22 institutioner og 860 børn været involveret i projektet. Herudover har 13 skoler bidraget med målinger af, hvordan indsatsen virker på længere sigt.

  De 22 deltagende institutioner har haft forskellige roller. 2 institutioner har været med til at udvikle og pilot-afprøve aktivitetsforløbene, mens 20 institutioner har deltaget i en af følgende indsatser:

  · Kontrolgruppe – fortsat sædvanlig praksis

  · Fart på Sproget LILLE – 20 ugers målrettet programsat sprogarbejde i små børnegrupper af ca. 6 børn

  · Fart på Sproget STOR – 20 ugers målrettet programsat sprogarbejde i store børnegrupper af 20-22 børn

  · Fart på Sproget ÅBEN – 20 ugers målrettet sprogarbejde i små grupper af ca. 6 børn.

  Resultater

  Forskningen viser, at børnene har et øget udbytte af de 3 indsatser i forhold til ”før-skrift” (rim, skelnen af sproglyde, segmentering og bogstavkendskab). Udbyttet af indsatsen i Fart på Sproget ÅBEN er dog betydeligt større i forhold til før-skrift. Derudover er ÅBEN-indsatsens udbytte mærkbart større i forhold til børnenes ordforråd.

  De børn, der deltog i Fart på Sproget ÅBEN opnåede i løbet af de 6 måneder en sproglig udvikling i forhold til før-skrift svarende til 9,4 måneders normal udvikling. Børnene fik med andre ord 3,4 måneders ekstra læring, svarende til 57 % mere læring. For talesprog opnåede børnene i ÅBEN-indsatsen en sproglig udvikling over de 6 måneder svarende til 7,7 måneders normal udvikling. Børnene fik med andre ord 1,7 måneders ekstra læring, svarende til 27 % mere læring.

  Projektet viser altså klart, at der samlet set er et signifikant større udbytte for børnene i Fart på Sproget ÅBEN, hvor pædagogerne selv har tilrettelagt aktivitetsforløbene. I den udarbejdede forskningsrapport, skriver forskerne, at dette indikerer, at pædagoger i danske dagtilbud generelt har kompetencer til selv at sammensætte et udbytterigt forløb til at støtte børns sprog, når de får den rette introduktion (her et 2 dages kursus) og fastlagte læringsmål, som skal understøttes i ugentlige aktiviteter i små grupper.

  Projektet har endvidere analyseret selve indsatsen Fart på Sproget ÅBEN og om denne havde en forskellig effekt på

  1) Børn af forældre med hhv. ikke-dansk og dansk baggrund (som et mål for tosprogethed)

  2) Børn af forældre med hhv. lav og høj indkomst og

  3) Børn af forældre med hhv. kort og lang uddannelse.

  Her var der ingen statiske forskelle i børnenes udbytte, dvs. alle grupper af børn fik lige meget ud af indsatsen. Dog viser resultaterne, at de børn, der har deltaget i flere end 20 aktivitetsforløb (i alt var der 40 aktivitetsforløb), havde et større udbytte og særligt børn med ikke-dansk baggrund profiterede mest af at blive udsat for flere aktivitetsforløb, både i forhold til før-skrift og ordforråd.

  Jo flere gennemførte aktivitetsforløb, des større udbytte for børnene, særligt for tosprogede børn.

  Forskningsprojektet har dels givet de deltagende institutioner god erfaring med sprogarbejdet, men også givet os evidensbaseret viden i forhold til, hvordan vi understøtter børns sprogudvikling bedst muligt. Denne viden skal nu indarbejdes i alle institutionernes pædagogiske praksis, således at dagtilbud understøtter børnenes senere læse-og skrivefærdigheder og dermed skolens tiltag og fokus på dansk, jf. Bemærkninger til driftsudvidelser (vækstplan) til budgetforslag 2016-2019: ”På skoleområdet er der i foråret 2015 vedtaget en ambitiøs strategi for arbejdet med den nye skolereform. Strategien sætter blandt andet fokus på dansk, der i dagtilbudsregi f.eks. understøttes af projekt Fart på sproget. Tiltag i dagtilbud understøtter således tiltag i skolen”.

  Forskningen har også vist, at en sådan implementering kræver særlig ekstern monitorering.

  Ambitionen om at styrke børnenes sprogudvikling ved at implementere Fart på Sproget ÅBEN kan understøttes ved  

  1) at Fart på Sproget ÅBEN bliver et politisk indsatsområde for de kommende år

  2) at implementeringen evt. prioriteres via udvalgets driftsudvidelsesønsker for 2016

  3) Regeringens Børnepakke-udspil, der bl.a. har til hensigt at styrke bedre læring og sammenhæng til skolen, heriblandt styrke børnenes sprog.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 09-06-2015

  Taget til efterretning.

  Afbud: Kurt Andresen, Rasmus Lyngbak Bøgen

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/117, Sagsinitialer: bhh

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 09-06-2015

  -

  Afbud: Kurt Andresen, Rasmus Lyngbak Bøgen