Beslutningsprotokol

tirsdag den 11. august 2015 kl. 09:00

Mødested: Aktivitetsrum 2+3, Borgerhuset, Tinglev
Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalg
Medlemmer: Kirsten Nørgård Christensen, Dorte Ballhorn Soll, Eivind Underbjerg Hansen, Gert Nordklitgaard, Kaare Solhøj Dahle, Kurt Andresen, Rasmus Lyngbak Bøgen
Bemærkninger: Afbud: Eivind Underbjerg Hansen

Dorte Ballhorn Soll deltog ikke i behandlingen af punkterne 109 og 110.

Kaare Solhøj Dahle deltog ikke i behandlingen af punkt 109.

Mødet sluttede kl. 10.45
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 15/116, Sagsinitialer: bhh

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-08-2015

  Taget til efterretning.

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen, Dorte Ballhorn Soll, Kaare Solhøj Dahle

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/44211, Sagsinitialer: khl

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om igangværende og kommende byggeprojekter på skole- og daginstitutionsområdet.

  Kongehøjskolen

  Arbejdet med udbedringen af fejl og mangler er afsluttet.

  Det endelige regnskab for anlægsprojektet afventer stadig aftalemæssige afklaringer med totalrådgiveren.

  Høje Kolstrup Skole

  Byggeregnskabet for anlægsprojektet er afsluttet.

  Der var et overskud på anlægsbudgettet på ca. 0,2 mio kr, som er tilbageført.

  Børn og Skole orienterer herefter umiddelbart ikke yderligere om dette anlægsprojekt.

  Lyreskovskolen

  Hovedterminerne i tidsplanen for Lyreskovskolen er som følger:

  Godkendelse af lokalplanen i Byrådet

  18. dec. 2013

  Udbud af fagentrepriserne

  22. jan. 2014

  Licitation på fagentrepriserne

  26. feb. 2014

  Opstart af byggeriet (1. spadestik)

  11. april 2014

  Rejsegilde

  3. okt. 2014

  Endelig afleveringsforretning og overdragelse

  9. juli 2015

  Ibrugtagning af byggeriet

  11. aug. 2015

  Indvielse

  21. aug. 2015

  Mangeludbedring og enkelte afsluttende arbejder, primært bygherreleverancer, udføres i løbet af sommerferien, således at det nye byggeri står færdigt ved skoleårets start.

  Plantning og sandsynligvis en del græssåning udføres når vejr- og jordbundsforhold til efteråret er optimale.

  Stubbæk Skole - nyt overbygningsafsnit

  Resterende arbejder, mangeludbedringer som følge af 1-års eftersynet  m.m. er udført, og byggeregnskabet er under afslutning.

  Børn og Skole orienterer herefter umiddelbart ikke yderligere om dette anlægsprojekt.

  Hærvejsskolen

  Analysen af behovet for anlægsmidler til Hærvejsskolen er udarbejdet og blev taget til efterretning på mødet i Skole- og Dagtilbudsudvalget den 26. november 2013.

  Sagen blev herefter taget til efterretning på mødet i Økonomiudvalget den 10. december 2013.

  Byrådet godkendte på mødet den 29. april 2015 Økonomiudvalgets indstilling vedrørende fremrykning af planlægningsudgifterne på 2,0 mio. fra 2016 til 2015.

  Børn og Skole har på dette grundlag iværksat planlægnings- og brugerinddragelsesprocessen.

  Tinglev Skole - nyt indskolingsafsnit

  Skolen har godkendt et forslag til supplerende lydregulerende foranstaltninger til fællesrummet.

  Disse er monteret i sommerferien og en kontrollerende akustisk måling udføres den 7. august 2015.

  Det endelige byggeregnskab er under afslutning.

  Bylderup Skole – nyt pædagogisk læringscenter

  Ombygningerne til det nye pædagogiske læringscenter, Håndværk og Design, lærerarbejdspladser og møderum er afsluttet, og Bylderup Skole kan tage de nye faciliteter i brug ved skoleårets start august 2015.

  Der afholdes indvielse fredag den 14. august 2015.

  Stubbæk Børnehus om- og tilbygning ved Idun

  På mødet i bedømmelsesudvalget den 26. juni 2015 blev tilbuddet fra entreprenørfirmaet Møller & Ommen A/S udvalgt som det økonomisk mest fordelagtige ud fra de opstillede kriterier i udbuddet.

  Byggestyregruppen afholder den 12. august 2015 et møde med det vindende entreprenørfirma med henblik på udarbejdelse af en totalentreprisekontrakt.

  Byggestart forventes at være januar 2016 og aflevering af byggeriet forventes at foregå i oktober 2016.

  Fjordskolen – evt. flytning til den tidligere Kruså Skole

  Byrådet godkendte på mødet den 29. april 2015 Økonomiudvalgets indstilling vedrørende afsættelse af en anlægsinvestering på 0,5 mio. kr. til en analyse af mulighederne for en flytning af Fjordskolen til den tidligere Kruså Skole.

  Børn og Skole har med bistand fra en ekstern rådgiver yderligere kvalificeret mulighederne og økonomien forbundet med en flytning af Fjordskolen til Kruså.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-08-2015

  Taget til efterretning.

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen, Dorte Ballhorn Soll, Kaare Solhøj Dahle

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/5905, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Der er lavet budgetopfølgning på Børne- og Uddannelsesudvalgets område pr. 30. juni 2015.

  Samlet set forventes der på udvalgets område et samlet merforbrug på 6,8 mio. kr., fordelt med et merforbrug på servicedelen på 5,7 mio. kr. og et merforbrug på overførselsdelen på 1,1 mio. kr.

  Stigningen i merforbruget skyldes primært et forventet dårligere resultat på Børne- og Familieområdet, hvor der på nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på 3,9 mio. kr.. I forhold til tidligere budgetopfølgninger har der i løbet af de sidste måneder været et par nye, forholdsvis dyre anbringelsessager, og kommunen har tabt en ankesag fra 2013 på ca. 0,5 mio. kr.

  Det forventede merforbrug er et øjebliksbillede af den viden vi har om udgifterne på nuværende tidspunkt, og det forventede regnskabsresultat for 2015 er forbundet med en vis usikkerhed.

  Merforbruget på Skole- og Undervisningsområdet udgør de to udfordringer der er meldt ind i forbindelse med budget 2016, modtageklasser og befordring på skoleområdet.

  På nuværende tidspunkt forventes det, at institutionernes regnskabsresultat samlet set bliver nul, bortset fra Dagplejen hvor der fortsat forventes et merforbrug på ca. 1,3 mio. kr.

  Dagplejens forventede merforbrug er ikke indregnet i det samlede forventede forbrug, da mer-/ mindreforbrug på institutionerne overføres til 2016.

  Derudover forventes der en udfordring på EGU, som følge af en stigning i elevtallet. Der arbejdes pt. med, at lave en vurdering af størrelsen på  udfordringen, og sagen tages op i forbindelse med budgetkontrollen pr. 30. 9. 2015.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-08-2015

  Taget til efterretning.

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen, Dorte Ballhorn Soll

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/5810, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  På Byrådsmødet den 29. april 2015 blev det besluttet, at der afsættes midler i 2015 til analysearbejde af en evt. flytning af Fjordskolen på 0,5 mio. kr.

  Med baggrund i denne beslutning har Børn og Skole i samarbejde med Fjordskolens ledelse og Kultur, Miljø og Erhverv/ Drift og Anlæg gennemgået det eksisterende bygningsanlæg på Åbjerg 8b i Kruså, og det kan konkluderes, at det med relativt få bygningsmæssige ændringer og renoveringer vil være muligt at anvende den tidligere skolebygning til Fjordskolens afdeling A, D og E.

  Det kan også konkluderes, at mulighederne for at opføre en tilbygning til afdeling B på samme matrikel er gode og nærliggende.

  Det samme kan siges om mulighederne for at anlægge de yderligere ca. 100 parkeringspladser, der i givet fald vil være brug for ved en samling af Fjordskolen i den tidligere Kruså Skoles bygninger.

  På grundlag af bygningsgennemgangen, Fjordskolens overordnede ønsker til indretning og renovering vil Børn og Skole – med bistand fra en ekstern rådgiver – foretage en vurdering og kvalificering af de bygnings- og arealmæssige muligheder samt udarbejde kalkulationer for de samlede anlægsudgifter.

  Arbejdet vil ikke umiddelbart medføre lokalplanpligt eller ændringer af kommuneplanen, da der ikke vil ske en anvendelsesændring af de berørte bygninger, og da opførelsen af en eventuel tilbygning forventes at kunne ske inden for de gældende bestemmelser for området.

  Økonomi og afledt drift

  Der er ikke afsat rådighedsbeløb til Fjordskolen i investeringsoversigten. Der er tale om, at der skal gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet i 2015, finansieret af kommunens likvide midler.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet i 2015 til analysearbejde af en evt. flytning af Fjordskolen, og

  at der meddeles en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. i 2015 til ovenstående projekt finansieret af kommunens likvide midler.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-08-2015

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/5810, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  På Byrådsmødet den 29. april 2015 blev det besluttet, at der sker en fremrykning af planlægningsudgifterne af Hærvejsskolen på 2 mio. kr. til 2015.

  Rødekro Skole og Fladhøjskolen er nedlagt, og pr. 1.8. 2012 er den nye skole, Hærvejsskolen, etableret.

  Den nye skole forventes i 2016 at have ca. 830 elever i normalklasserne og dække de to skolers nuværende distrikter.

  Specialklasserækken fra 0.-9. kl. tilknyttes den nye skole med et forventet elevtal på ca. 50.

  Analysen af behovet for anlægsmidler til Hærvejsskolen er udarbejdet og blev taget til efterretning på mødet i Økonomiudvalget den 10. december 2013.

  Forprojektering af anlægget er startet i 2013, men ved budgetgodkendelsen af budget 2015-2018 blev det besluttet at udskyde byggeriet til perioden 2016-2018.

  Med beslutningen i Byrådet april 2015 er processen dermed igen fremrykket til 2015.

  Økonomi og afledt drift

  Jf. investeringsoversigten for 2016 er der afsat et rådighedsbeløb på 2 mio. kr. til Hærvejsskolen, som søges fremrykket til 2015 og frigivet.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet i 2015, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til Hærvejsskolen i 2016, og

  at der meddeles en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til planlægningsudgifterne af Hærvejsskolen. Bevillingen finansieres af det fremrykkede rådighedsbeløb til Hærvejsskolen i 2015.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-08-2015

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/29550, Sagsinitialer: MKKO

  Sagsfremstilling

  Denne sag vedrører reduktion i antallet af produktionsskoler i Aabenraa Kommune. Byrådet godkendte den 8. oktober 2014 forslag 6: ”Produktionsskoler – Fra to til én” i BDO’s beredskabskatalog.

  Sagen udspringer af en tidligere sag, som blev begæret i byrådet i november 2014 vedr. ”proces for fritagelse af grundtilskud til den ene produktionsskole” (nr. 272). Denne sag blev dog taget af byrådsmødet, idet det blev aftalt med de to produktionsskoler - Meritten og EFA-Syd -, at der blev igangsat et udvalgsarbejde med det mål at etablere én samlet bæredygtig produktionsskole i Aabenraa Kommune. Det ville således ikke være nødvendigt at opsige grundtilskuddet til den ene af produktionsskolerne. Dette udvalgsarbejde arbejdede ud fra et kommissorium godkendt i de to produktionsskolers bestyrelse jf. bilag 1.

  Udvalgsarbejdet blev afsluttet med et fælles møde i maj 2015 mellem arbejdsgruppen og de to produktionsskolers bestyrelser. På dette møde blev der fremlagt et beslutningsgrundlag for en ny, bæredygtig og samlet produktionsskole i Aabenraa, kaldet Aabenraa Produktionsskole jf. bilag 2. Arbejdsgruppen, der bestod af to repræsentanter fra hver produktionsskole –, herunder formanden, 2 repræsentanter fra produktionsskoleforeningen og 2 repræsentanter fra Aabenraa Kommune, var enige om at anbefale, at udkast til beslutningsgrundlaget godkendes i de to bestyrelser. Beslutningsgrundlaget understøtter, at en sammenlægning ville kunne ske umiddelbart uden reduktion i personale, elevtal mm. og sikre eksistensen af en samlet produktionsskole med et bredt tilbud til eleverne ud fra produktionsskolelovens formål.

  Umiddelbart efter det fælles møde mellem arbejdsgruppen og bestyrelserne, godkendte EFA-Syds bestyrelse beslutningsgrundlaget. Merittens bestyrelse godkendte dog ikke beslutningsgrundlaget, og dermed er det ikke længere muligt at arbejde hen mod én samlet produktionsskole. Derfor er det nødvendigt at sætte processen med at fratage den ene produktionsskole sit grundtilskud i gang igen.

  Tilbagekaldelse af grundtilskud

  Beslutningen om at tilbagekalde grundtilskuddet til en af produktionsskolerne skal baseres på et sagligt grundlag. Der skal være fokus på behovet for produktionsskolen, og på at skolen lever op til formålet. Ved behovsvurderingen skal det generelle behov for tilbud i kommunen sammenholdes med elevdækningen på de enkelte skoler.

  Antallet af elever fra Aabenraa Kommune til produktionsskolerne må forventes at falde i de kommende år. Det skyldes bl.a., at antallet af unge falder som følge af den almindelige demografiske udvikling med ca. 8,5 %. Dertil kommer, at Aabenraa Kommune både før og i forbindelse med folkeskoleformen, EUD reformen mv. har iværksat en lang række initiativer, der skal sikre, at flere unge går direkte fra folkeskolen til ordinære ungdomsuddannelser herunder erhvervsuddannelserne i kommunen: IBC, EUC Syd, SOSU Skolen og landbrugsskolen i Gråsten.

  Forslag til kriterier for valg mellem de to produktionsskoler

  Valget mellem de to skoler bør tage udgangspunkt i elevernes behov. Følgende forhold/ emner foreslås inddraget i overvejelserne:

  • Tilgængelighed for eleverne, herunder:
   • Mulighederne for at komme til og fra skolen med bus, tog, cykel og anden transport
  • Bygninger og faciliteter, herunder:
   • Bygningernes egnethed til formålet (værksteder, undervisningslokaler, gode miljøer for unge)
   • Værksteder og undervisningslokalers beliggenhed
  • Opnåede resultater, herunder:
   • Udslusningsstatistik for 2012, 2013 og 2014 frem til 1. november (hvor stor en andel af eleverne har - i forlængelse af et produktionsskoleophold af mindst 1 måneds varighed – været i gang med kompetencegivende uddannelse eller i beskæftigelse i min. 20 timer pr. uge (på ordinære vilkår eller i fleksjob, skånejob eller lign.) i mindst 12 uger indenfor 4 måneder
  • Skolens økonomiske bæredygtighed på lang sigt baseret på bl.a. de seneste årsrapporter (2013 og 2014) samt en aktuel økonomisk status og aktuelle elevtal
  • Indhold i tilbuddet, herunder:
   • Hvor mange elever har i perioden 1.8.2014-31.7.2015 været i praktik (opgjort på cpr-nr. og antal uger i praktik)?
   • Hvor mange elever har i perioden 1.8.2014-31.7.2015 deltaget i kombinationsforløb (opgjort på cpr-nr.)?
   • Beskrivelse af praksis og omfang for forlagt undervisning jf. § 2 stk. 7 i Lov om Produktionsskoler
   • Beskrivelse af rammer og indhold for tilbuddet til eleverne om opkvalificering i dansk og matematik
  • Andre relevante forhold

  Kommunen forventer, at skolerne medvirker til at fremskaffe og kvalitetssikre de oplysninger, som lægges til grund for den beslutning, som skal træffes. Efter inddragelse af produktionsskolerne, foretager forvaltningen en vurdering af de to skoler på baggrund af ovenfor nævnte forhold samt i forhold til andre emner, der måtte være væsentlige. Herefter skal der tages endelig stilling til hvilken skole, der med virkning fra 1. januar 2017 får opsagt grundtilskuddet.

  Økonomi og afledt drift

  Der er indregnet en besparelse på et grundtilskud på 500.000 kr. fra 1. januar 2016 og frem. Besparelsen kan dog først udmøntes i 2017, da opsigelse af grundtilskuddet skal ske med 1 års varsel til den 1. januar.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at Aabenraa Kommune meddeler de to produktionsskoler,at kommunen agter at tilbagekalde grundtilskuddet til en af produktionsskolerne pr. 1. januar 2017, og

  at forslag til kriterier for valg mellem de to skoler godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-08-2015

  Kirsten Nørgård Christensen (V) og Dorte Ballhorn Soll (A) deltog ikke i behandlingen af punktet pga. inhabilitet.

  Indstillingerne blev godkendt med bemærkning om, at der tilføjes følgende to emner/forhold til kriterierne:

  Vurdering af samarbejde om eleverne med alle relevante samarbejdsparter, og

  Vurdering af samarbejdet i forhold til udvikling af tilbuddene.

  For stemte Rasmus Lyngbak Bøgen (V), Kurt Andresen (S) og Kaare Solhøj Dahle (O)

  Imod stemte Gert Nordklitgaard (Ø) med begrundelse i Merittens bestyrelses spørgsmål til sammenlægningsudvalget af 27. maj 2015.

  Gert Nordklitgaard (Ø) begærede sagen i byrådet.

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/19402, Sagsinitialer: asm

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til, om Børnehandicapområdet kan overgå til en ny struktur i forhold til Kontakt- forældre og samråd pr. 1. januar 2016.

  Udvalget har tidligere besluttet, at forældrene skal sikres indflydelse gennem forældreråd på Børneinstitutionen Posekær, samråd i Børnehuset Lille Kolstrup og for det samlede Børnehandicapområde et kontaktråd.

  Kontaktrådet har i den seneste tid overvejet, hvordan vi kunne styrke og skabe større interesse for det arbejde, der er i de respektive råd. Tiden er løbet lidt fra de traditionelle måder at strukturere forældresamarbejdet på, derfor har Kontaktrådet set på hele området med de tre råd og vurderet, at der skal ske nogle tilpasninger. Vi vil til stadighed sikre, at rådenes arbejde er til glæde for børnene og motiverende for forældre at deltage i, samtidig med, at vi vurderer hvor mange medarbejdertimer, der anvendes på dette arbejde.

  Samråd og Forældreråd ønskes nedlagt og Kontaktrådets antal mødedeltagere tilpasses efter nedenstående skema og mødefrekvensen øges fra 2 til 4 gange om året.

  Mødedeltagere

  Lille Kolstrup afl. / bh

  2-3 forældrerepræsentanter + 2 supl. Begge afdelinger skal sikres repræsentation

  Posekær

  2 forældrerepræsentanter + 2 supl.

  Rep. Danske handicap­­-organisationer

  1 rep. pt. fra LEV

  Børne- og Uddannelsesudvalget

  1 rep.

  Medarbejder rep.

  4 (2 fra hver institution) + supl.

  og evt. referent

  Ledelse

  3 (2 afd.ledere + institutionsleder)

  I forhold til reglerne om forældrebestyrelse i børnehaven, beskriver ”Bekendtgørelsen om forældrebestyrelser i særlige dagtilbud” (nr. 1033, 2007) i § 1, stk.2, at forældre skal sikres indflydelse gennem en forældrebestyrelse, eller gennem repræsentation gennem en fællesbestyrelse.

  Kontaktrådets forslag tager højde for dette med et samlet Kontaktråd.

  Kontaktrådets opgaver udover de nedskrevne i den nuværende forretningsorden, bliver fx at have mere fokus på den politiske kontakt, tættere samarbejde med Handicaprådet, interesseorganisationer og medier, samt være med til at arbejde for at skabe mere opmærksomhed på børnehandicapområdet og sætte det på dagordenen i de forskellige fora. Desuden skal det nye kontaktråd arbejde med visioner for børnehandicapområdet i Aabenraa Kommune, Udviklingsplanen og andre relevante temaer eller områder.

  Det nye Kontaktråd skal høres om følgende spørgsmål:

  · Institutionens overordnede pædagogiske mål og principper.

  · Bygningsmæssige ændringer og ændringer i institutionens funktion i øvrigt.

  · Principper for anvendelsen af de udmeldte budgetrammer

  · Principper for institutionens forældresamarbejde

  · Principper for institutionens samarbejde med øvrige interessenter.

  Forslaget har været sendt i høring ved alle forældre på børnehandicapområdet. Der er indkommet et høringssvar, der forholder sig positivt til forslaget.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller

  at Børnehandicapområdet overgår til den foreslåede struktur for forældreinddragelse pr. 1. januar 2016.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-08-2015

  Godkendt.

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/10276, Sagsinitialer: kmen

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag træffe nærmere beslutning om et dialogmøde med bestyrelsen for Børnehaven Søndermosen/Skovbrynet i Padborg.

  Udvalget har den 9. juni 2015 behandlet Dagtilbudsstruktur 2015 (pkt. 95). I den forbindelse redegjorde forvaltningen for følgende muligheder for Børnehaven Søndermosen/Skovbrynet:

  1. Oplæggets forslag om én integreret institution (sammenlægning af Skovbrynets og Søndermoses aktiviteter) i Stjernens bygninger, som bliver frigivet i forbindelse med Lyreskovskolens ibrugtagning af den nye skolebygning (Denne model er beskrevet i oplægget)
  2. Samling af Søndermoses og Skovbrynets aktiviteter på Skovbrynets areal plus tilstødende areal som foreslået af bestyrelsen og TR-gruppen i høringssvaret
  3. Flytning af aktiviteterne i Søndermose til Stjernen – ingen ændring for Skovbrynet
  4. Flytning af Søndermoses aktiviteter til Stjernens bygninger, som bliver frigivet i forbindelse med Lyreskovskolens ibrugtagning af den nye skolebygning OG samtidig flytning af Skovbrynets aktiviteter til de bygninger, som i dag anvendes af Vestermarkens Børnehus – matriklerne Vestermarkens Børnehus og Kornblomsten (begge i Bov)
  5. En stor nybygget institution til samling af alle institutioner i Lyreskovskolens distrikt - Søndermose, Skovbrynet, Vestermarkens Børnehus / Kornblomsten, Børnehuset Kruså (Svalen i Holbøl indgår ikke pga. afstand til den nye institution)

  Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede, ”at Udvalget holder dialogmøde med bestyrelserne for de berørte institutioner om modelforslag 2, 3, 4 og 5 i efteråret 2015”.

  Forvaltningen foreslår, at udvalget afholder et dialogmøde med bestyrelsen for Børnehaven Søndermosen/Skovbrynet om pkt. 3 ”Flytning af aktiviteterne i Søndermose til Stjernen – ingen ændring for Skovbrynet” og at punkterne 2, 4 og 5 afholdes senere på året.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at udvalget beslutter tidspunkt for et dialogmøde med bestyrelsen for Børnehaven Søndermosen/ Skovbrynet og hvem der deltager.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-08-2015

  Der afholdes dialogmøde den 19. august 2015.

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/17131, Sagsinitialer: ACF

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal udvalget tage stilling til en ansøgning fra bestyrelsen for Børnehaven Bakkehuset, Felsted, om udvidelse af børnetallet i småbørnsgruppen med 2 børn til i alt 10 børn.

  Udvidelsen ønskes senest pr. 1. november 2015 og begrundes i flere henvendelser fra tilflyttere, som ønsker en småbørnsplads. 

  Institutionen kan selv afholde udgiften i forbindelse med udvidelsen af småbørnspladserne. Udvidelsen medfører ikke behov for bygningsmæssige tilpasninger.

  De oprindelige 8 småbørnspladser blev etableret i 2011.

  Bestyrelsen for Børnehaven Bakkehuset oplyser, at den efter udvidelse af småbørnsgruppen stadig vil kunne tilgodese den løbende indskrivning af 3-6 årige børn fra ventelisten.

  Pr. 1. august 2015 har Børnehaven Bakkehuset indskrevet 44 børnehavebørn og 9 børn i småbørnsgruppen.

  Pr. 1. august 2015 er der 6 kommunale dagplejere - hvoraf én er i midlertidig ansættelse - med 22 børn i lokalområdet.

  I henhold til ”Principper for oprettelse af småbørnspladser” (senest drøftet i Børne- og Uddannelsesudvalget den 5. februar 2015, pkt. 22), skal etablering af småbørnspladser ske under hensyntagen til medarbejdernes rettigheder og de økonomiske konsekvenser.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ansøgningen om at oprette 2 småbørnspladser imødekommes, og

  at pladserne oprettes med virkning fra 1. marts 2016.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-08-2015

  Udsat til næste møde den 1. september 2015.

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/15311, Sagsinitialer: chd

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til, om taksterne til skolernes fritidstilbud til eleverne i 4. – 6. årgang – SFO 2 – kan godkendes.

  Nedenstående skoler har ansøgt om, at taksterne for skolernes fritidstilbud til 4. – 6. årgang bliver godkendt med virkning fra 1. august 2015.

  Alle takster ligger mellem 200,-kr. og 2/3 af SFO1 taksten

  (834 kr. uden morgenåbning, 994 kr. m morgenåbning).

  Skole

  Takst indtil 31. juli 2015

  Takst pr. 1. august 2015

  Bolderslev Skole

  350 kr.

  400 kr.

  Bylderup Skole

  200 kr.

  Eftermiddag 200 kr.

  Morgen 50 kr.

  Felsted Skole

  495 kr.

  495 kr.

  Genner Univers

  700 kr.

  625 kr.

  Hellevad Børneunivers

  0 kr.

  800 kr.

  Hovslund Børneunivers

  600 kr.

  600 kr.

  Hjordkær Skole

  4. årg. 400 kr.

  5.- 6. årg. 300 kr.

  350 kr.

  Hærvejsskolen

  325 kr.

  300 kr.

  Høje Kolstrup Skole

  Eftermiddag 390 kr.

  Morgen 250 kr.

  Eftermiddag 390 kr.

  Morgen 250 kr.

  Kliplev Skole

  200 kr.

  250 kr.

  Kollund Skole og Børnehus

  700 kr.

  0 kr.

  4. årg. 500 kr.

  5.– 6. årg. 200 kr.

  Kongehøjskolen

  350 kr.

  500 kr.

  Lyreskovsskolen

  295 kr.

  Eftermiddag 400 kr.

  Morgen 150 kr.

  Løjt Skole

  746 kr.

  746 kr.

  Ravsted Børneunivers

  200 kr.

  500 kr.

  Stubbæk Skole

  363 kr.

  380 kr.

  Tinglev Skole

  500 kr.

  300 kr.

  Varnæs

  400 kr.

  350 kr.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at takstspændet for SFO2 er fra 200 kr. til 2/3 af SFO1-taksten pr. måned, og

  at de ønskede takster godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-08-2015

  1. at anbefales godkendt,

  2. at godkendt.

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/10603, Sagsinitialer: chd

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til, om de nuværende moduler i SFO 1 skal fastholdes.

  Udvalget besluttede på sit møde den 12. maj 2015, at sende et forslag om at fastholde de nuværende moduler i SFO 1 til høring blandt skolerne.

  Skolerne giver bred opbakning til, at de nuværende moduler fastholdes.

  Høring/udtalelse

  Bylderup Skole gør opmærksom på, at prisen er for høj i forhold til de få timer, børnene har mulighed for at bruge SFO-en.

  Hærvejsskolen ønsker at tilkendegive, at en organisering, hvor der fortsat er muligt at købe ét modul, der kan anvendes i hele SFO-ens åbningstid, bør videreføres:

  ”Da vi har forståelse for, at forældre kan have behov for et mindre modul (morgenåbning), anser vi en mulighed med et halvtidsmodul som en løsning, idet vi dog henviser til ovenstående betragtninger.

  Denne organisering vil efter vores opfattelse tilgodese langt de fleste børn og forældre, og der vil samtidig være god mulighed for at gennemføre en fritidsordning med et godt kvalitetsmæssigt indhold og sigte”.

  Stubbæk Skole henviser til deres tidligere høringssvar fra september 2014, hvor de gav udtryk for bekymring, hvis der indføres et halvtidsmodul. Der er brug for ro på området – ikke mindst efter reformens indførelse, som man endnu ikke helt kender konsekvenserne af.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at de nuværende moduler i SFO 1 fastholdes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-08-2015

  Godkendt.

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/8917, Sagsinitialer: pla

  Sagsfremstilling

  Dagtilbud har udarbejdet en oversigt over antallet af indskrevne børn pr. 30. juni 2015 fordelt på kommunens skoledistrikter.

  Oversigten omfatter børn i:

  • Kommunal dagpleje
  • Vuggestuer
  • Småbørnspladser
  • Børnehaver
  • Private institutioner – småbørnspladser
  • Private institutioner – børnehavepladser
  • Private børnepassere

  Oversigten viser endvidere de tilsvarende tal pr. 30. juni 2014 i ().

  Oversigten viser et fald i det samlede antal indskrevne børn i forhold til samme tidspunkt sidste år på 77 børn.

  Faldet dækker over et faldende børnetal i den kommunale dagpleje på 86 børn, et fald i børnehaverne på 53 børn og et fald i vuggestuerne på 37 børn, i alt et fald på 176 børn.

  Modsat har udviklingen i det sidste år vist stigende børnetal i privat regi, idet de private børnepassere har en stigning på 24 børn og de private institutioner en stigning på 75 børn, i alt en stigning på 99 børn.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-08-2015

  Taget til efterretning.

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/13106, Sagsinitialer: ACF

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres udvalget om ”Et sundt frokostmåltid” i daginstitutioner i Aabenraa Kommune.

  Folketinget vedtog den 4. juni 2010 ”Lov om fleksibel frokostordning i daginstitutioner mv”.

  Herefter skal alle børn i kommunale, selvejende, udliciterede daginstitutioner og privatinstitutioner tilbydes et sundt frokostmåltid alle hverdage.

  Forældrebestyrelsen i den enkelte daginstitution kan beslutte at fravælge ordningen.

  Kommunen skal mindst hvert andet år give mulighed for fravalg af et sundt frokostmåltid.

  En tilbagemelding på denne mulighed pr. 1. august 2015 viser, at Børnehuset Bakkebo, Vuggestuen Fjordløkken og Vuggestuen Kernehuset, har besluttet ikke at fravælge ordningen.

  De øvrige institutioner har besluttet, at fravælge ”Et sundt frokostmåltid”.

  Prisen for ”Et sundt frokostmåltid” må i 2015 maksimalt  udgøre 470 kr. pr. måned (11 mdr. pr. år), ud over den almindelige takst for en daginstitutionsplads, jfr. Byrådets takstblad.

  Der ydes friplads- og søskendetilskud efter gældende regler.

  Lovgrundlag

  Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) § 16 a og § 16 b.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-08-2015

  Taget til efterretning.

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/117, Sagsinitialer: bhh

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11-08-2015

  -

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen