Beslutningsprotokol

tirsdag den 1. september 2015 kl. 15:30

Mødested: Aktivitetsrum 2+3, Borgerhuset, Tinglev
Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalg
Medlemmer: Kirsten Nørgård Christensen, Dorte Ballhorn Soll, Eivind Underbjerg Hansen, Gert Nordklitgaard, Kaare Solhøj Dahle, Kurt Andresen, Rasmus Lyngbak Bøgen
Bemærkninger: Mødet sluttede kl. 17.45
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 15/116, Sagsinitialer: bhh

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 01-09-2015

  -

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/44211, Sagsinitialer: khl

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om igangværende og kommende byggeprojekter på skole- og daginstitutionsområdet.

  Kongehøjskolen

  Arbejdet med udbedringen af fejl og mangler er afsluttet.

  Det endelige regnskab for anlægsprojektet afventer stadig aftalemæssige afklaringer med totalrådgiveren.

  Lyreskovskolen

  Hovedterminerne i tidsplanen for Lyreskovskolen er som følger:

  Godkendelse af lokalplanen i Byrådet

  18. dec. 2013

  Udbud af fagentrepriserne

  22. jan. 2014

  Licitation på fagentrepriserne

  26. feb. 2014

  Opstart af byggeriet (1. spadestik)

  11. april 2014

  Rejsegilde

  3. okt. 2014

  Endelig afleveringsforretning og overdragelse

  9. juli 2015

  Ibrugtagning af byggeriet

  10. aug. 2015

  Indvielse

  21. aug. 2015

  Hærvejsskolen

  Analysen af behovet for anlægsmidler til Hærvejsskolen er udarbejdet og blev taget til efterretning på mødet i Skole- og Dagtilbudsudvalget den 26. november 2013.

  Sagen blev herefter taget til efterretning på mødet i Økonomiudvalget den 10. december 2013.

  Byrådet godkendte på mødet den 29. april 2015 Økonomiudvalgets indstilling vedrørende fremrykning af planlægningsudgifterne på 2,0 mio. fra 2016 til 2015.

  Børn og Skole har på dette grundlag iværksat planlægnings- og brugerinddragelsesprocessen, der opstartes med en studie- og inspirationstur den 8. oktober 2015.

  Tinglev Skole - nyt indskolingsafsnit

  Målingen udført den 7. august 2015 viste, at de akustiske forhold i den nye bygning nu opfylder kravene i Byggeloven og i udbudsmaterialet.

  Det endelige byggeregnskab er under afslutning.

  Bylderup Skole – nyt pædagogisk læringscenter

  De nye faciliteter til det pædagogiske læringscenter, Håndværk og Design og lærerarbejdspladserne er taget i brug ved skoleårets start.

  Indvielsen af dem blev afholdt fredag den 14. august 2015.

  Stubbæk Børnehus om- og tilbygning ved Idun

  Byggestyregruppen afholdt den 12. august 2015 et møde med det vindende entreprenørfirma med henblik på mindre tilpasninger af det tilbudte byggeri.

  Kontrakt med entreprenørfirmaet forventes indgået omkring 1. september 2015.

  Byggestart forventes at være januar 2016 og aflevering af byggeriet forventes at foregå til oktober 2016.

  Fjordskolen – evt. flytning til den tidligere Kruså Skole

  Byrådet godkendte på mødet den 29. april 2015 Økonomiudvalgets indstilling vedrørende afsættelse af en anlægsinvestering på 0,5 mio. kr. til en analyse af mulighederne for en flytning af Fjordskolen til den tidligere Kruså Skole.

  Børn og Skole har med bistand fra en ekstern rådgiver yderligere kvalificeret mulighederne og økonomien forbundet med en flytning af Fjordskolen til Kruså.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 01-09-2015

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/5905, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Der er lavet budgetopfølgning på Børne- og Uddannelsesudvalgets område pr. 31. juli 2015.

  Der forventes på nuværende tidspunkt et samlet merforbrug på 5,7 mio. kr., heraf 4,5 mio. kr. på serviceudgifter.

  Det forventede merforbrug udgør et merforbrug på Børn og Familie område. og udfordringen på befordring på skoleområdet, der er meldt ind i forbindelse med budget 2016.

  På nuværende tidspunkt forventes det, at institutionernes regnskabsresultat samlet set bliver. Mer-/ mindreforbrug på institutionerne overføres til 2016.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,
  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 01-09-2015

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/5810, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Børne- og Uddannelsesudvalget har modtaget en fælles ansøgning fra bestyrelserne i Hovslund Børneunivers og på Hærvejsskolen.

  På Byrådsmødet den 25. august 2015 blev der givet en anlægsbevilling til planlægningsudgifterne af Hærvejsskolen på 2,0 mio. kr. i 2015, finansieret af rådighedsbeløbet til projektet i 2016.

  Det forventes at det kun vil være muligt at bruge ca. 0,5 mio. kr. af anlægsbevillingen på Hærvejsskolen i 2015. Der resterer således et restrådighedsbeløb på 1,5 mio. kr., der først forventes anvendt i 2016.

  På investeringsoversigten for budget 2015-2018 er der i 2016 afsat et rådighedsbeløb på 1,346 mio. kr. til renovering/ombygning af omklædningsfaciliteter i Hovslund Børneunivers.

  De to skolers bestyrelser søger om, at Hovslund Børneunivers får ombygget omklædningsfaciliteterne i indeværende år, finansieret af de afsatte midler til Hærvejsskolen i 2015 og, at de afsatte midler til Hovslund Børneunivers i 2016 i stedet tilfalder Hærvejsskolen.

  Økonomi og afledt drift

  Aktuel investeringsoversigt for Hærvejsskolen og Hovslund Børneunivers

  (1.000 kr.)

  2015

  2016

  2017

  2018

  Hærvejsskolen

  2.000

  0

  30.000

  53.000

  Hovslund Børneunivers

  0

  1.346

  0

  0

  Der er givet en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. i 2015 til Hærvejsskolen.

  I overslagsårene er der tale om afsatte rådighedsbeløb.

  Forslag til ændring af rådighedsbeløb:

  (1.000 kr.)

  2015

  2015

  Hærvejsskolen

  -1.346

  1.346

  Hovslund Børneunivers

  1.346

  -1.346

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling i 2015 på 1,346 mio. kr. til renovering af omklædningsfaciliteter i Hovslund Børneunivers, finansieret jf. ovenstående ændring af rådighedsbeløb

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 01-09-2015

  Anbefales godkendt.

  Dorte Ballhorn Soll (A) og Gert Nordklitgaard (Ø) undlod at stemme.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/23193, Sagsinitialer: kmen

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag drøfte udviklingen indenfor dagtilbudsordninger for børn i aldersgruppen 0-2 år i Aabenraa Kommune.

  Disse ordninger er dagplejen, kommunale og selvejende institutioner (vuggestuer/småbørnsgrupper), privatinstitutioner og private pasningsordninger.

  Dagtilbud har udarbejdet et notat med faktuelle oplysninger vedr. udviklingen.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at udvalget drøfter udviklingen

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 01-09-2015

  Drøftet og tages op igen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/17131, Sagsinitialer: ACF

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal udvalget tage stilling til en ansøgning fra bestyrelsen for Børnehaven Bakkehuset, Felsted, om udvidelse af børnetallet i småbørnsgruppen med 2 børn til i alt 10 børn.

  Udvidelsen ønskes senest pr. 1. november 2015 og begrundes i flere henvendelser fra tilflyttere, som ønsker en småbørnsplads.

  Institutionen kan selv afholde udgiften i forbindelse med udvidelsen af småbørnspladserne. Udvidelsen medfører ikke behov for bygningsmæssige tilpasninger.

  De oprindelige 8 småbørnspladser blev etableret i 2011.

  Bestyrelsen for Børnehaven Bakkehuset oplyser, at den efter udvidelse af småbørnsgruppen stadig vil kunne tilgodese den løbende indskrivning af 3-6 årige børn fra ventelisten.

  Pr. 1. august 2015 har Børnehaven Bakkehuset indskrevet 44 børnehavebørn og 9 børn i småbørnsgruppen.

  Pr. 1. august 2015 er der 6 kommunale dagplejere - hvoraf én er i midlertidig ansættelse - med 22 børn i lokalområdet.

  I henhold til ”Principper for oprettelse af småbørnspladser” (senest drøftet i Børne- og Uddannelsesudvalget den 5. februar 2015, pkt. 22), skal etablering af småbørnspladser ske under hensyntagen til medarbejdernes rettigheder og de økonomiske konsekvenser.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ansøgningen om at oprette 2 småbørnspladser imødekommes, og

  at pladserne oprettes med virkning fra 1. marts 2016.

  Bilag:

  Ansøgning om udvidelse af småbørnsgruppen

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 11. august 2015

  Udsat til næste møde den 1. september 2015.

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen

  Sagen genoptages.

  Økonomi og afledt drift

  Omkostningen i dagplejen ved en tom plads i en opsigelsesperiode udgør ca. 11.000 kr./barn/måned.

  Omkostningen er beregnet som de variable udgifter pr. barn + mistet forældrebetaling.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ansøgningen om at oprette 2 småbørnspladser imødekommes, og

  at pladserne oprettes med virkning fra 1. marts 2016.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 01-09-2015

  Godkendt.

  For stemte Kirsten Nørgaard Christensen (V), Eivind Underbjerg Hansen (V), Rasmus Lyngbak Bøgen (V) og Kaare Solhøj Dahle (O).

  Imod stemte Dorte Ballhorn Soll (A), Kurt Andresen (S) og Gert Nordklitgaard (Ø) med begrundelse i, at der 1. januar 2016 alligevel tages stilling til antal dagplejepladser i området.

  Gert Nordklitgaard begærede sagen i byrådet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/16728, Sagsinitialer: chd

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til, om der kan dispenseres fra minimumstaksten på klubområdet.

  Byrådet godkendte på sit møde den 25. august 2015, at forældrebetalingstaksten minimum skal være 200 kr. pr. måned og maksimalt 2/3 af SFO1 taksten.

  Hovslund Børneunivers har ansøgt om, at få godkendt en takst på 100 kr. pr. måned i de fem måneder, hvor klubben er åben.

  Begrundelsen for anmodningen er, at udvalgets beslutning betyder, at der skal opkræves 1000 kr. for de fem måneder, hvor der er klubeftermiddage.

  Fællesbestyrelsen vurderer, at denne pris vil resultere i, at mange af eleverne i 4.– 6. klasse vil være overladt til sig selv indtil deres forældre kommer hjem.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ansøgningen ikke imødekommes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 01-09-2015

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/24168, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Denne sag forelægges med henblik på godkendelse af Rammeaftale 2016.

  KKR Syddanmark har fremsendt Rammeaftalen for 2016 på det specialiserede sociale område til godkendelse i alle kommuner og regionen. Aftalen skal være godkendt senest 15. oktober 2015. Aftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen for de tilbud, som aftalen omfatter og de styringsmæssige forhold ved kommunernes køb og salg af pladser. Aftalen sikrer således nogle spilleregler for samarbejdet mellem køber og sælger af pladser.

  I indledningen til aftalen for 2016 beskrives det, hvordan det sociale område i disse år er under udvikling. Således ses velfærd ikke længere som noget der leveres fra kommune til borger, men som noget kommune og borger skaber sammen. I dette paradigmeskifte får borgeren en mere aktiv rolle i eget forløb, og der er større fokus på ressourcer, dialog, rehabilitering/habilitering progression, metode og effekt.

  Som noget nyt i år er Udviklingsstrategien og Styringsstrategien blevet sammenskrevet i ét dokument, hvor hver strategi udgør et hovedafsnit. Frem imod rammeaftalen for 2017 vil der blive arbejdet hen imod en endnu mere integreret rammeaftale.

  I de foregående år var den overordnede ambition i rammeaftalen både et fokus på det faglige niveau og et lavere omkostningsniveau, hvorimod der i rammeaftalen for 2016 er lagt et meget skarpt fokus på økonomi og effekt.

  Rammeaftalens overordnede ambition for 2016 er således et fokus på, at de samlede udgifter på det specialiserede socialområde i Syddanmark skal falde, minimum fastholdes i forhold til 2015 i alle kommuner og regionen. Der tages dog højde for pris og lønfremskrivning, hvilket i praksis betyder, at udgifterne fra 2015 til 2016 maximalt må stige med KL’s pris og lønfremskrivning. Dette skal ske ved at fastholde fokus og øget effektivisering af de tilbud, der eksisterer samt via fokus på udvikling af nye og effektfulde tilbud.

  Efter evalueringen af kommunalreformen blev der oprettet en national koordinationsstruktur i regi af Socialstyrelsen. Denne skal sikre overblik, viden og tilbud omkring/til meget sjældne funktionsnedsættelser, særligt komplekse sociale problemer og andre komplekse behov. Den nationale koordinationsstruktur har ligesom ministeren fået mulighed for at udmelde temaer til kommunerne.

  Socialministeren har tidligere udmeldt temaer til rammeaftalen, og derudover har rammeaftalens parter selv udvalgt nogle temaer, der skulle arbejdes med i det pågældende år. I år har Socialministeren valgt ikke at udmelde et tema til rammeaftalen 2016, idet den nationale koordinationsstruktur 1. november 2014 udmeldte 2 temaer (Voksne med kompleks hjerneskade og Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse), som der skal arbejdes med frem til 1. marts 2016. I 2015 havde parterne valgt temaerne "Det gode ældre liv for borgere med handicap og borgere med sindslidelse" samt "Forberedelse til det selvstændige voksenliv for børn og unge med handicap".

  I rammeaftalen for 2016 er der derfor ikke som sådan udvalgt yderligere temaer. SFI (Det Nationale Forskningscenter) udgav i 2014 en rapport om metoder i botilbud som dog rejst en række spørgsmål om metodeanvendelse, evidens og effekt, som vil være med til at sætte dagsordenen i 2015 og 2016.

  Udviklingsstrategien 2016 peger på en fortsat stigning af hjemløshed på både børne- og voksenområdet, samt at flere borgere diagnosticeres i dag med psykiske lidelser og den deraf følgende efterspørgsel på specialviden.

  Derudover har parterne udpeget en række initiativer, som der skal sættes fokus på. Udover den ovenfor nævnte nationale koordination drejer det sig om:

  - Samspil og styring på det sociale område: Fælles strategiske beslutninger omkring samarbejde på tværs af kommunegrænser ved kommunale overtagelser af regionale tilbud.

  - Kompetenceudvikling: Det føromtalte paradigmeskifte medfører nye krav til medarbejderne. Der er derfor iværksat et kompetenceprojekt, som vil løbe i 2016.

  - Vidensdeling: I 2016 iværksættes der 3-4 workshops om emner, der har en bred interesse.

  Disse workshops vil blive lavet i samarbejde med kommuner/region, der har nogle spændende projekter eller erfaringer, som andre kan lære af.

  Høring/udtalelse

  Rammeaftale 2016 vil blive forelagt til høring i Handicaprådet den 23. september 2016, forud for Byrådets endelige godkendelse af aftalen den 7. oktober 2016.

  Indstilling

  Social & Sundhed og Børn og Skole indstiller,

  at Rammeaftale 2016 godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 01-09-2015

  Anbefales godkendt,

  Gert Nordklitgaard (Ø) undlod at stemme.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/5408, Sagsinitialer: mjt

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om engangsinvesteringer til implementering af folkeskolereformen i skoleåret 2015/16. I forbindelse med den videre implementering af folkeskolereformen i Aabenraa Kommune og dermed skabelsen af den gode skole i Aabenraa Kommune, har der på skolerne samt på forvaltningsniveau været et øget behov for engangsinvesteringer i skoleåret 2015/2016.

  Det drejer sig om nye undervisningsmaterialer bl.a. i forbindelse med indførelse af tysk fra 3. klasse, ny læringsplatform jf. regeringsaftalen 2014 og indretning af læringsmiljøer mv. jf. ændrede krav til læringsmiljøer.

  I forbindelse med budgetudfordringerne for 2016 har Børn og Skole tidligere gjort opmærksom på disse forhold.

  Med udgangspunkt i strategien ”Alle børn i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan” og derunder de syv strategiske mål for realisering af folkeskolereformen i Aabenraa Kommune har skolerne lavet forandringsmodeller for arbejdet med indfrielse af målene. Derefter har skolerne planlagt skoleåret 2015/16.

  På baggrund af denne planlægning har den enkelte skole opgjort investeringsbehovet for skoleåret og indsendt dette til forvaltningen. 18 skoler har tilsammen givet udtryk for et investeringsbehov svarende til kr. 4.920.098,-.

  For det samlede skolevæsen i Aabenraa Kommune fordeler udgifterne til implementering af reformen i skoleåret sig således:

  Område

   Udgift i kroner

  Læringsmål – Dansk

                        230.698

  Læringsmål – Matematik

                        225.178

  Tidlig sprogstart – Engelsk

                        210.713

  Tidlig sprogstart - Tysk

                        178.904

  Indretning af nye læringsmiljøer

                        946.584

  Uddannelse og job

                        228.232

  Bevægelsesaktiviteter

                        409.778

  Den åbne skole

                         56.631

  Elevernes trivsel

                        176.968

  IT og læring

                     1.376.076

  Særlige forhold

                        880.336

  I alt

                     4.920.098

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at sagen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 01-09-2015

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/23130, Sagsinitialer: chd

  Sagsfremstilling

  Udvalget bliver i denne sag orienteret om øgede udgifter til EGU.

  Målgruppen for EGU-elever er unge under 30 år, der bor i kommunen og ikke er under uddannelse herunder i produktionsskoleforløb eller i beskæftigelse.

  Unge i målgruppen har ikke umiddelbart forudsætninger for at gennemføre en anden kompetencegivende ungdomsuddannelse.

  Tilrettelæggelsen af EGU er samlet i Ung Aabenraa.

  Hvis UU-vejlederne visiterer en ung til at være i målgruppen, så har den unge krav på en EGU-plads.

  EGU er en 2-årig uddannelse med mindst 20 og højst 40 ugers skolegang. Resten af uddannelsen er praktik.

  I skoleperioder yder kommunen skoleydelse.

  I praktiktiden betaler kommunen praktikydelse, hvis det er en offentlig praktikplads.

  Hvis det er en privat praktikplads, betaler arbejdsgiveren praktikydelse (lærlingeløn).

  I 2013 forsvandt løntilskuddet til praktikforløbene hos de private arbejdsgivere. Herefter steg antallet af offentlige praktikpladser.

  I 2015 har antallet af EGU-elever indtil august måned ligget på over 40. Ung Aabenraa forventer, at antallet vil nå 60 inden udgangen af 2015.

  Udviklingen i antallet af EGU-elever 2007 – 2015

  År

  Antal startede

  2007

  10

  2008

  16

  2009

  17

  2010

  20

  2011

  10

  2012

  33

  2013

  14

  2014

  27

  2015 (4 mdr.)

  11

  På basis af årets første 8 måneder, er den beregnede udgift til henholdsvis skoleydelse og praktikløn i 2015 i alt 4,138 mio. kr.

  Derudover vil der være løbende driftsudgifter på ca. 0,120 mio. kr.

  Endelig vil lønudgiften til ekstra vejlederressource påvirke det samlede forbrug.

  Budgettet udgør i 2015 – 2,003 mio. kr. Dertil kommer indtægter i form af refusion for skoleydelse 2014 på ca. 0,360 mio. kr. og refusion fra Jobcentret på ca. 0,213 mio. kr. (Refusion fra jobcenter er under afvikling). I alt et budget på 2,57 mio. kr.

   Forventet merudgift i 2015 udgør 1,682 mio. kr. (2,003+0,360 -4,138-0,120+0,213)

  Lovgrundlag

  Lov om erhvervsgrunduddannelse

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 01-09-2015

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/23674, Sagsinitialer: mgj

  Sagsfremstilling

  Visitationsudvalget for døgnanbringelser har sammen med socialrådgiverne gennemgået anbringelser fra juni 2015. Sagerne er vurderet i forhold til anbringelsesgrundlaget 2015, ved taget af Børne og uddannelsesudvalget 13. januar 2015. Gennemgangen viser et øjebliksbillede af de forventede udgifter forbundet med anbringelsessagerne i juni 2015.

  Datagrundlag

  Der er gennemgået 197 sager, der indgår i beregningerne heraf tre sager for uledsagede flygtningebørn hvor Aabenraa Kommune modtager fuld refusion.

  Data indeholder syv sager med samlede udgifter for 3,1 mio. kr. hvor Aabenraa betaler, men andre kommuner handler. Fem af disse sager er efterværnssager, og må derfor forventes at blive afsluttet inden for de næste få år. Disse sager er ikke gennemgået, da andre kommuner handler. Sagerne indgår derfor ikke i de følgende beregninger.

  Udgifter fordelt på anbringelsesgrundlaget

  Børn og unge med vidtgående fysiske eller psykiske handicap tegner sig for udgifter på 11,1 mio. kr. Udgiften pr. anbringelse ligger på god 1 mio. kr. om året. Sagerne i Børn & Familie slutter typisk når den unge fylder 18 år og sagen overgår til Handicap & Psykiatri.

  Sager hvor kommunen vurderer, at det er nødvendigt med en anbringelse for at gennemføre behandling eller undersøgelse tegner sig for 2,8 mio. kr. Denne type anbringelser er ofte meget dyre, men i en kortere periode. Der er altid et kendt sluttidspunkt. Gennemsnitsudgiften er godt 590.000 kr. om året i øjeblikket, men det varierer meget.

  Beskyttelse mod fysisk og psykisk vold, seksuelle overgreb og selvskadende adfærd medfører udgifter på 5,1 mio. kr. Ofte er der tale om relativt dyre institutionsanbringelser af 15-17-årige. Udgiften pr. anbringelse ligger knapt 525.000 kr.

  Unge kriminelle, der er anbragt efter domstolenes afgørelser tegner sig for udgifter på 3,6 mio. kr.

  Tilknytning til anbringelsesstedet for børn og unge tegner sig for udgifter på 4,7 mio. kr. Gennemsnitsudgiften er godt 370.000 kr.

  Den største ”klump” af udgifter (62 mio. kr.) knytter sig til forhold hos forældrene: Manglende omsorg, misbrug og psykisk sygdom hos de voksne samt følelses- og tilknytningsforstyrrede forældre uden udviklingspotentiale. Gennemsnitsudgiften er 470.000 kr.

  Uledsagede flygtninge tegner sig for udgifter på 0,7 mio. med et gennemsnit på knapt 245.000 kr. Der er fuld refusion på disse udgifter.

  Nogle få anbringelser er nødvendige, men kan ikke rummes i ovenstående kategorier. Disse tegner sig for 1,6 mio. kr. med et gennemsnit på ca. 545.000 kr. Det drejer sig om, en sag hvor mor er død, en sag hvor der arbejdes på hjemgivelse, og en sag hvor begrundelsen ikke er angivet i data.

  Efterværn tegner sig for ca. 4,8 mio. kr. med en gennemsnitsudgift på knapt 265.000 kr.

  Der er gennemført børnesamtaler i 97% af sagerne og opfølgninger i henhold til Serviceloven i 99% af sagerne. Der foreligger plan for gennemførelse af de resterende. Dette er en stigning ift. tidligere, og skyldes det store fokus på genopretning.

  Lovmedholdelighed

  Gennemgangen viste at der i 97 % af sagerne er en opdateret handleplan. I de resterende sager er nødvendige ændringer af handleplan indeholdt i referater fra opfølgningsmøder eller andet sagsmateriale.

  Gennemgangen peger på forventede mindreudgifter på 7,4 mio. kr. frem til oktober 2015, såfremt sagerne udvikler sig som forventet. Med samme forbehold forventes yderligere mindreudgifter på 4,3 mio. kr. fra oktober 2015 til april 2016, og 11,4 mio. kr. fra april 2016 til april 2017. Sagsgennemgangen ser kun på de eksisterende sager. Det må forventes, at der kommer nye anbringelser, som kan finansieres af mindreudgifterne.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 01-09-2015

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/23795, Sagsinitialer: mgj

  Sagsfremstilling

  Der er kommet 462 underretninger i 1. halvår 2015 til Børn og Familie. Disse handler om 316 forskellige børn og unge. Det er et markant fald ift. 2014 på 88 færre underretninger i forhold til første halvår. Antallet af underretninger er nu på samme niveau som i 2013.

  Det er fortsat primært professionelle, der underretter. På trods af det generelle fald i antallet af underretninger ses der en stigning hos de 15-17-årige. Generelt er der en overvægt af underretninger om børn og unge fra skolealderen, men det er ikke væsentligt anderledes end tidligere. I 2014 kom der i modsætning til tidligere flere underretninger om piger end drenge. I første halvår af 2015 er der igen flest underretninger om drenge.

  Antallet af sager i Børn og Familie er i øjeblikket på 1338 sager. Det er ikke væsentligt forskelligt fra tidligere.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 01-09-2015

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/117, Sagsinitialer: bhh

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 01-09-2015

  -