Beslutningsprotokol

torsdag den 1. oktober 2015 kl. 15:30

Mødested: Aktivitetsrum 2+3, Borgerhuset, Tinglev
Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalg
Medlemmer: Kirsten Nørgård Christensen, Dorte Ballhorn Soll, Eivind Underbjerg Hansen, Gert Nordklitgaard, Kaare Solhøj Dahle, Kurt Andresen, Rasmus Lyngbak Bøgen
Bemærkninger: Afbud: Rasmus Lyngbak Bøgen, Kurt Andresen

Mødet sluttede kl. 17.30
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 15/116, Sagsinitialer: bhh

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 01-10-2015

  -

  Afbud: Rasmus Lyngbak Bøgen, Kurt Andresen

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/44211, Sagsinitialer: khl

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om igangværende og kommende byggeprojekter på skole- og daginstitutionsområdet.

  Kongehøjskolen

  Det endelige regnskab for anlægsprojektet afventer stadig aftalemæssige afklaringer med totalrådgiveren.

  Lyreskovskolen

  Lyreskovskolens nye byggeri er nu taget fuldt i brug.

  Manglende træplantning og græssåning vil blive foretaget snarest.

  Det endelige anlægsregnskab er under udarbejdning.

  Hærvejsskolen

  Analysen af behovet for anlægsmidler til Hærvejsskolen er udarbejdet og blev taget til efterretning på mødet i Skole- og Dagtilbudsudvalget den 26. november 2013.

  Sagen blev herefter taget til efterretning på mødet i Økonomiudvalget den 10. december 2013.

  Byrådet godkendte på mødet den 29. april 2015 Økonomiudvalgets indstilling vedrørende fremrykning af planlægningsudgifterne på 2,0 mio. fra 2016 til 2015.

  Børn og Skole har på dette grundlag iværksat planlægnings- og brugerinddragelsesprocessen, der i 2015 omfatter en studie- og inspirationstur den 8. oktober 2015 og en indledende brugerinddragelsesworkshop planlagt til afholdelse den 16. november 2015.

  Tinglev Skole - nyt indskolingsafsnit

  Det endelige anlægsregnskab er afsluttet og ikke-forbrugte anlægsmidler er tilbageført.

  Børn og Skole orienterer herefter ikke yderligere om dette anlægsprojekt.

  Bylderup Skole – nyt pædagogisk læringscenter

  Anlægsregnskabet afsluttes med udgangen af september 2015. Regnskabet stemmer helt overens med den givne anlægsbevilling.

  Børn og Skole orienterer herefter ikke yderligere om dette anlægsprojekt.

  Stubbæk Børnehus om- og tilbygning ved Idun

  Der er indgået kontrakt med det vindende totalentreprenørfirma.

  Byggestart vil være januar 2016 og aflevering af det færdige byggeri er kontraktmæssigt aftalt til oktober 2016.

  Fjordskolen – evt. flytning til den tidligere Kruså Skole

  Byrådet godkendte på mødet den 29. april 2015 Økonomiudvalgets indstilling vedrørende afsættelse af en anlægsinvestering på 0,5 mio. kr. til en analyse af mulighederne for en flytning af Fjordskolen til den tidligere Kruså Skole.

  Børn og Skole har med bistand fra en ekstern rådgiver yderligere kvalificeret mulighederne og økonomien forbundet med en flytning af Fjordskolen til Kruså.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 01-10-2015

  Taget til efterretning.

  Afbud: Rasmus Lyngbak Bøgen, Kurt Andresen

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/5905, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Der er lavet budgetopfølgning på Børne- og Uddannelsesudvalgets område pr. 31. august 2015.

  Der forventes på nuværende tidspunkt et samlet merforbrug på 6,1 mio. kr., heraf 3,2 mio. kr. på serviceudgifter.

  Der forventes et merforbrug på områderne Børn og Familie, og på Skole og Undervisning.

  På Børn og Familieområdet er der tale om et samlet merforbrug 3,2 mio. kr., hvilket er 1,3 mio. kr. mindre end budgetopfølgningen ultimo juli viste. Ændringen skyldes at der forventes større refusioner på flygtningeudgifter og særligt dyre enkeltsager. 

  Det forventede merforbrug på Skole og Undervisning er i alt 3,0 mio. kr. De 1,3 mio. kr. udgør udfordringen vedr. befordring på skoleområdet, der er meldt ind i forbindelse med budget 2016. Derudover forventes der en udfordring på EGU på 1,7 mio. kr., som følge af en stigning i elevtallet. Håndtering af merforbruget vil blive behandlet i forbindelse med budgetkontrollen pr. 30. september 2015.

  På nuværende tidspunkt forventes det, at institutionernes regnskabsresultat samlet set bliver nul, men ved budgetkontrollen pr. 30. september 2015 vil der foreligge, en vurdering fra institutionerne om forventet regnskabsresultat.

  Budgetopfølgningen er opgjort pr. 31. august 2015, men vi har i september fået oplyst at kommunen har vundet en ankesag fra 2012.  Der har været reserveret 1,8 mio. kr. til denne sag, hvilket betyder, at i næste budgetopfølgning vil merforbruget på Børn og Familieområdet, alt andet lige, være 1,4 mio. kr. i stedet for de 3,2 mio. kr.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,
  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 01-10-2015

  Taget til efterretning.

  Afbud: Rasmus Lyngbak Bøgen, Kurt Andresen

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/23193, Sagsinitialer: kmen

  Sagsfremstilling

  Børne- og Uddannelsesudvalget drøftede den 1. september 2015 udviklingen indenfor dagtilbudsordninger for børn i aldersgruppen 0-2 år i Aabenraa Kommune og besluttede at tage sagen op igen.

  Forvaltningen har udarbejdet et forslag til høringsoplæg om dagtilbudsordninger for børn i aldersgruppen 0-2 år.

  Dagtilbudsordninger for 0-2 årige børn kan jf. dagtilbudsloven etableres som dagtilbud i daginstitutioner og dagtilbud i private hjem.

  Herudover kan forældrene vælge et økonomisk tilskud til privat pasning (private pasningsordninger) i stedet for at benytte en plads i et dagtilbud.

  Forslag til høringsoplæg indeholder

  · En beskrivelse af de forskellige dagtilbudsordninger,

  · Generelle udfordringer, vilkår og muligheder

  · Forvaltningens forslag,

  · Udvalgets godkendte ”Principper for oprettelse af småbørnspladser”

  · Udkast til ændrede ”Principper for oprettelse af 0-2 års pladser.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at forslaget til ”Høringsoplæg om dagtilbudsordninger på 0-2 års området” drøftes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 01-10-2015

  Drøftet – tages op igen på næste møde.

  Afbud: Rasmus Lyngbak Bøgen, Kurt Andresen

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/41521, Sagsinitialer: kmen

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune indgår virksomhedsaftaler med alle decentrale institutioner. Virksomhedsaftalen er kernen for dialogen og samarbejdet mellem forvaltningen og institutionerne. Aftalen indeholder opgaver, mål, økonomi, aktiviteter, institutionens øvrige rammer samt dialogen og opfølgningsprocessen.

  Til virksomhedsaftalerne kan Børne- og Uddannelsesudvalget udpege politiske indsatsområder.

  Aabenraa Kommunes samarbejde om inklusion med Det Nationale Rådgivningsteam er stadig under udvikling og gennemførelse og fortsætter indtil udgangen af 2015.  Det betyder, at inklusion og udvikling af børnefællesskaber er et overordnet fokus i dagtilbud.

  For at understøtte dette fokus udpegede Børne- og Uddannelsesudvalget følgende indsatsområder for 2015/16.

  Indsats

  Aktiviteter i 2015

  Fortsættelse af arbejdet med at udvikle børnefællesskaber, herunder forældreinvolverende tiltag

  Temadag for bestyrelser i Børn og Skole.

  De enkelte dagtilbud har hver især igangsat forældreinvolverende tiltag. Det forventes, at den igangværende forældreundersøgelse, der skal afdække forældrenes vurdering af og betydning for børnefællesskaber i deres barns dagtilbud, kan danne grundlag for dagtilbuddenes videre arbejde i 2016.

  Styrkelse af den småbørnspædagogiske indsats (0-2årige)

  Projektet ”Motorik og sprog” er et samarbejde mellem KL, BUPL og dagtilbud i Aabenraa Kommune. Projektets formål er at indsamle og formidle viden om koblingen mellem motorik, sansemotorik og sprogtilegnelse for de 0-2 årige. Der har i 2015 været afholdt 2 workshop for pædagogisk personale i Aabenraa Kommune, hvor alle 0-2 års dagtilbud har haft mulighed for, at få mindst en medarbejder med.

  Øget fokus på forebyggende muligheder i daginstitutionerne

  Specialpædagogkorpset har igangsat projektet ”Familiestuer” som forebyggende indsats. Familiestuer er et tilbud til familier med børn i alderen 0-6 år. Formålet er at skabe bedre trivsel i familien og finde nye måder at være sammen på i udfordrende situationer.

  Dagtilbud i Aabenraa Kommune har i 2012-2014 deltaget i forskningsprojektet ”Fart på Sproget”. Resultaterne viser, at det er muligt at styrke alle børns sprogudvikling ved at arbejde systematisk ud fra fastsatte læringsmål. Antallet af aktivitetsforløb og intensitet har betydning for udbyttet.

  Dagtilbud foreslår derfor følgende indsatsområde for 2016/2017

  · Implementering af en målrettet sprogpraksis i alle dagtilbud med baggrund i erfaringerne fra forskningsprojektet ”Fart på Sproget”.

  Sprogindsatsen skal

  · tage afsæt i ”Sund Opvækst – Aabenraa Kommunes sammenhængende børne-, familie- og ungepolitik”, der lægger op til, at alle børn og unge oplever sig som en del af et fællesskab og trives, lærer og udvikler sig som en del af dette fællesskab i dagtilbud og skoler, og

  · understøtte skolernes mål om at flere børn får 2 eller derover i dansk.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at indsatsområdet for 2016/17 godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 01-10-2015

  Godkendt.

  Afbud: Rasmus Lyngbak Bøgen, Kurt Andresen

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/13722, Sagsinitialer: kmen

  Sagsfremstilling

  I denne sag fremlægges forslag til ”Rammer for tilsyn med dagtilbud i Aabenraa Kommune” som erstatning for ”Aabenraa Kommunes rammer for tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud” godkendt af Børn og Undervisningsudvalget den 30. september 2008.

  Kommunalbestyrelsen skal ifølge dagtilbudslovens § 5 føre tilsyn med indholdet af dagtilbuddene og den måde, hvorpå opgaverne udføres. Herunder falder også det pædagogiske og ledelsesmæssige tilsyn, tilsyn med økonomiske forhold i dagtilbuddet, sikkerhed, brandforhold, hygiejne og sundhed. m.v.

  Kommunalbestyrelsen skal formulere og offentliggøre rammerne herfor.

  Tilsynet skal sikre, at kommunens dagtilbud drives i overensstemmelse med lovgivningen, og at den ydelse, som dagtilbuddet leverer til børn og forældre, er i overensstemmelse med det serviceniveau, som byrådet har besluttet.

  Tilsynet omfatter alle typer af dagtilbud – både kommunale, selvejende og private institutioner samt dagplejen og private pasningsordninger.

  Lovgrundlag

  Dagtilbudsloven § 5.

  Tilsynsforpligtigelsen jf. dagtilbudsloven skal ses i sammenhæng med servicelovens § 146, som fastslår, at kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med de forhold, hvorunder børn og unge under 18 år lever, samt retssikkerhedslovens § 16, der omhandler kommunens pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses – hvad angår både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ”Rammer for tilsyn med dagtilbud i Aabenraa Kommune” godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 01-10-2015

  Godkendt – med bemærkning om, at udvalget orienteres en gang årligt om status på de førte tilsyn.

  Afbud: Rasmus Lyngbak Bøgen, Kurt Andresen

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/23780, Sagsinitialer: lkd

  Sagsfremstilling

  Børn og Skole, Kultur, Miljø & Erhverv og Social & Sundhed ønsker efter fælles dialogmøde den 21. august 2015 at videreføre Breddeidrætsprojektet. Forvaltningerne arbejder derfor på at udarbejde et nyt projektprogram samt en fondsansøgning, der skal finansiere og bygge videre på de gode erfaringer breddeidrætsprojekterne har givet. Breddeidrætsprojektet udløber i sin nuværende form ved udgangen af 2016.

  Omdrejningspunktet for et nyt projektprogram, der påtænkes at skulle løbe fra 2016-20, er Folkeskolen og dermed de 19 skoler i Aabenraa Kommune. Her ses muligheder for, at alle tre udvalg kan være med til at løfte det fælles formål at øge børnenes læring, sundhed og trivsel. Et fokus på dette område vil ligeledes understøtte og være med til at indfri visionen i Vækstplan 2018 om, at vi skaber sundhed og læring i Aabenraa Kommune.

  Skolerne har i de første to år efter reformen været udfordret af de strukturelle og indholdsmæssige ændringer, og de har derfor kun i et vist omfang formået at indfri alle reformens krav. De tre forvaltninger ser et stort potentiale i, at skolerne udvikler deres idræts- og sundhedsprofil yderligere og på den måde realiserer reformens krav om mere bevægelse i løbet af skoledagen samt elementerne, der ligger i Den åbne skole.

  Kultur & Fritid, hvor breddeidrætsprojektet er forankret, har det fagpersonale, der kan løfte opgaverne, hvorfor det nye projektprogram også ønskes forankret her.

  Projektprogrammet påtænkes at indeholde følgende delprojekter:

  · Sundheds- og bevægelsesråd

  · Idræts- og bevægelsesskolecertificering

  · Dynamoen

  · Aabenraa i Bevægelse

  · Grejbanken

  · Take Action

  Deadline for fondsansøgningen er den 28. oktober 2015, hvorfor en ansøgning vil blive sendt til fonden med forbehold for udvalgenes godkendelse på efterfølgende udvalgsmøder.

  Sagen godkendes i Børne- og Uddannelsesudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Social og Sundhedsudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Et foreløbigt overslag på projektprogrammets samlede budget er: 14,440 mio. kr.

  Heraf påtænker forvaltningerne at søge 7,320 mio. kr.

  Egenfinansieringen ligger primært hos Børn & Skole.

  Det forventes dog, at Kultur, Miljø & Erhverv bidrager med medarbejdertimer samt økonomi, der findes i Kultur- og Fritidspolitikken, ligesom det forventes, at Social & Sundhed bidrager med medarbejdertimer og økonomi fra deres Sundhedsfremmemidler.

  Samlet budgetoverslag for 2016-20

  Aktivitet

  Ansøgt beløb

  Egenfinansiering Aabenraa Kommune

  1

  1 programleder

  2 projektmedarbejdere

  3,750 mio. kr.

  3,750 mio. kr.

  2

  Sundheds- og bevægelsesråd

  0,230 mio. kr.

  0,230 mio. kr.[1]

  3

  Idræts- og bevægelses-skolecertificering

  1,170 mio. kr.

  1,170 mio. kr.[2]

  4

  Dynamoen, aktivitetsmidler

  1,000 mio. kr.

   1,000 mio. kr.

  5

  Aabenraa i Bevægelse

  0,900 mio. kr.

  0,900 mio. kr.

  6

  Grejbanken

  0,400 mio. kr.

  0,200 mio. kr.

  7

  Take Action

  0,050 mio. kr.

  0,050 mio. kr.[3]

  I alt

  7,500 mio. kr.

  7,300 mio. kr.

  Overslag over udgift

  Udgiften for Aabenraa kommune er 7,300 mio. kr.

  Gennemsnitlig udgift for hele perioden for Social & Sundhed er 1,080 mio. kr.

  Gennemsnitlig udgift for hele perioden for Kultur & Fritid er 1,150 mio. kr.

  Gennemsnitlig udgift for hele perioden for Børn & Skole er 5,070 mio. kr.


  [1] Beløbet dækker kursusudgifter, materialer. Udgifter til vikardækning og lønudgift til pædagoger og lærere er ikke medregnet. Lønudgift til sundhedsplejersker er medregnet. Beregnet ud fra en timeløn på 275 kr.

  [2] Udgifter til vikardækning, lønudgift til pædagogisk personale er ikke medregnet.

  [3] Udgifter til vikardækning og lønudgift til lærere er ikke medregnet.

  Indstilling

  Børn og Skole, Kultur, Miljø & Erhverv og Social & Sundhed indstiller,

  at arbejdet med udviklingen af projektprogrammet og fondsansøgningen godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 01-10-2015

  Godkendt.

  Afbud: Rasmus Lyngbak Bøgen, Kurt Andresen

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/29475, Sagsinitialer: mjt

  Sagsfremstilling

  Arbejdet med implementering af folkeskolereformen i Aabenraa Kommune resulterede i foråret 2015 i formuleringen af strategien ”Alle børn i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan”. Dermed blev der sat en strategisk retning for arbejdet med folkeskolen i perioden 2015 til 2020.

  Gennem forskellige styringsmæssige og skolefagligt kompetenceudviklende aktiviteter er strategien nu ved at blive realiseret.

  Virksomhedsaftaler med fokus på central styring og decentral ledelse

  Set fra et styringsmæssigt perspektiv betyder realisering af strategien, at der senest før jul 2015 skal være indgået en virksomhedsaftale mellem hver af kommunens skoler og direktøren for Børn og Skole.

  Gennem strategien og gennem virksomhedsaftalerne, der blandt andet rummer oplysninger om de enkelte skolers budget, så sætter denne styringsaktivitet fra centralt hold rammerne om de enkelte skolers aktiviteter. Set fra det centrale og det decentrale perspektiv, så rummer virksomhedsaftalerne endvidere en forandringsmodel og en baseline. Baseline synliggør gennem tal de enkelte skolers faglige niveau indenfor blandt andet dansk, matematik og trivsel. Gennem forandringsmodellen skal hver enkelt skole forholde sig til, hvordan de vil realisere strategiens syv overordnede målsætninger. Forandringsmodellen giver skolerne plads til pædagogisk udvikling med fokus på det enkelte barns læring. Gennem baseline er der et kvantitativt afsæt i forhold til at måle, om skolen rykker sig rent fagligt fra indeværende skoleår til næste skoleår. Baseline er dermed udgangspunktet for at skolevæsnet kan arbejde med progression, som er en central del af folkeskolereformen. Baseline bliver dermed også et centralt dialogværktøj i relationen mellem forvaltning og skolerne i årene fremover i forhold til realisering af strategien.

  Arbejdet med indgåelse af virksomhedsaftaler understøttes af, at skolechefen i efteråret besøger samtlige skoler med fokus på kvalificering af skolernes SMARTE mål. Dernæst afholdes der distriktsmøder i november, hvor skolerne fremlægger 1. udkast til virksomhedsaftaler. Den 18. december er der deadline for indgåelse af virksomhedsaftaler.

  Skolefagligt kompetenceudviklende aktiviteter

  Realisering af ”Alle børn i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan”, rummer flere skolefagligt kompetenceudviklende aktiviteter.

  Kompetenceudvikling

  Som led i strategien er der vedtaget en kompetenceplan, der skal udvikle det pædagogiske personales faglige kompetencer. I samarbejde med UC Syddanmark afvikles der i øjeblikket diplomforløb indenfor uddannelserne Læringsvejleder, Matematikvejleder og Tyskvejleder. Tyskvejlederuddannelsen er støttet af A. P. Møllerfonden gennem projekt ”Tidlig tysk i Aabenraa og Tønder Kommune”. Sideløbende afvikler PPR 5 kursusdage for 16 skoler i målstyret undervisning. De øvrige skoler står selv for implementering af læringsmålsstyret undervisning.

  I samarbejde med Undervisningsministeriet afvikles der i løbet af 2015 / 2016 også fire kursusdage for lærere i læringsmålsstyret undervisning i dansk og fire kursusdage i læringsmålsstyret undervisning i matematik.

  Udvikling af professionelle læringsfællesskaber

  Sideløbende med styrings- og kompetenceudviklingsaktiviteterne har Skole og Undervisning sammen med Undervisningsministeriet også iværksat projekt ”Fra faglige netværk til udvikling af professionelle læringsfællesskaber”. Fokus i projektet er, at skabe læringsfællesskaber på lederniveau og vejlederniveau, som skal styrke elevernes læringsudbytte. På ledelsesniveau betyder det, at der skal sættes en tydeligere fælles ledelsesmæssig retning i skolevæsnet for indskoling, mellemtrin, udskoling, specialcentre og administration og drift. På vejlederniveau betyder det, at der skal udvikles produkter i form af f.eks. planer for læringsforløb indenfor matematik, IT/læring, dansk, læsning, sprog og inklusion. Projektet kører frem til sommeren 2016.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at sagen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 01-10-2015

  Taget til efterretning.

  Afbud: Rasmus Lyngbak Bøgen, Kurt Andresen

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/23729, Sagsinitialer: chd

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om praksis i Hovslund Børneunivers.

  Skole og Undervisning har fået kortlagt Hovslund Børneunivers praksis, bagvedliggende teori og opbygning af ny viden i arbejdet med dagtilbud og undervisning til og med 6. klasse.

  Formålet med kortlægningen er at få et indblik i, hvad der gør, at Hovslund Børneunivers i høj grad lykkes med at skabe sammenhæng i børns udvikling og læring.

  Kortlægningen giver et nuanceret billede af universets pædagogiske læringsmiljø og forskellige samarbejdsfora set ud fra medarbejdernes, ledelsens og fællesbestyrelsens perspektiv.

  Kortlægningen bygger på viden, der er fremkommet gennem fokusgruppeinterview om hensigten med den pædagogiske praksis og en beskrivelse af universets interne rammebetingelser.

  Universets praksis er kendetegnet ved, at der er et stærkt fokus på det enkelte barns behov, og hvordan det bedst udfordres i læringsforløbene.

  Kulturen er anerkendende. Der er ligeværdighed og stor respekt imellem de forskellige faggrupper.

  Der er en kort proces fra idé til handling. Omdrejningspunktet er, hvad virker i forhold til det enkelte barn.
  Det professionelle sprog udvikles fortløbende, så det matcher den virkelighed, som universet ønsker at opnå for børnenes udvikling og læring.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 01-10-2015

  Taget til efterretning.

  Afbud: Rasmus Lyngbak Bøgen, Kurt Andresen

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/12239, Sagsinitialer: chd

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om elevtallet i kommunens folkeskoler pr. 5. september 2015.

  I alt er der 6290 elever indskrevet i folkeskolerne.

  Heraf er 253 elever på 10. Aabenraa, 157 i specialklasserne, 62 i modtageklasserne og 250 på Fjordskolen.

  40 af eleverne på 10. Aabenraa og 62 på Fjordskolen er bosiddende i andre kommuner.

  På samme tidspunkt i 2014 var der 6360 elever i folkeskolerne.
  Heraf var 270 elever på 10. Aabenraa, 154 i specialklasserne, 55 i modtageklasserne og 217 på Fjordskolen.

  46 af eleverne på 10. Aabenraa og 65 på Fjordskolen var bosiddende i andre kommuner.

  Det samlede elevtal i folkeskolernes almenklasser er faldet med 114, hvilket svarer til 1,9 % i forhold til elevtallet den 5. september 2014.

  Det største procentvise fald i elevtallet er på Hjordkær Skole, hvor elevtallet er faldet med 7,9 %.

  Skole

  Almen området

  Ændring fra 2014 - 2015

  Ændring fra
  2014 - 2015

  2015

  2014

  Bolderslev Skole

  104

  111

  - 7

  - 6,3%

  Bylderup Skole

  244

  250

  - 6

  - 2,4%

  Felsted Centralskole

  318

  334

  - 16

  - 4,8%

  Genner Skole

  88

  89

  - 1

  - 1,1%

  Hellevad Børnehus

  91

  89

  2

  2,2%

  Hjordkær Skole

  281

  305

  - 24

  - 7,9%

  Hovslund Børneunivers

  103

  100

  3

  3,0%

  Hærvejsskolen

  739

  761

  - 22

  - 2,9%

  Høje Kolstrup Skole

  383

  383

  0

  0,0%

  Kliplev Skole

  163

  154

  9

  5,8%

  Kollund Skole

  131

  135

  - 4

  - 3,0%

  Kongehøjskolen

  841

  828

  13

  1,6%

  Lyreskovskolen

  639

  627

  12

  1,9%

  Løjt Kirkeby Skole

  499

  521

  - 22

  - 4,2%

  Ravsted Børneunivers

  87

  81

  6

  7,4%

  Stubbæk Skole

  339

  355

  - 16

  - 4,5%

  Tinglev Skole

  383

  397

  - 14

  - 3,5%

  Varnæs Skole

  135

  145

  - 10

  - 6,9%

  10. klasse Aabenraa

  253

  270

  - 17

  - 6,3%

  5821

  5935

  - 114

  - 1,9%

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 01-10-2015

  Taget til efterretning.

  Afbud: Rasmus Lyngbak Bøgen, Kurt Andresen

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/15311, Sagsinitialer: chd

  Sagsfremstilling

  Udvalget bliver i denne sag orienteret om børnetallene i skolernes SFO 1 og SFO 2 pr. 1. september 2014 og 2015.

  I 2014 var 80 % af eleverne i skolernes 0. – 3. årgange indmeldt i SFO 1. Den tilsvarende procentdel for 2015 var 75 %.

  Det største fald i børnetallet er på Ravsted Børneunivers, hvor procentdelen er faldet fra 59 % til 32 %.

  Den største stigning i børnetallet er på Kollund Børnehus, procentdelen er steget fra 78 % til 88 %.

  Børnetal i SFO 1

  Pr. 1. september 2014

  Pr. 1. september 2015

  Skole

  Indmeldte

  Andel af 0. - 3. årg.

  Indmeldte

  Andel af 0. - 3. årg.

  Bolderslev

  52

  83%

  43

  77%

  Bylderup

  58

  73%

  51

  71%

  Felsted

  74

  84%

  68

  89%

  Genner 

  40

  83%

  36

  78%

  Hellevad

  35

  67%

  37

  67%

  Hjordkær

  78

  74%

  70

  67%

  Hovslund

  39

  61%

  25

  46%

  Hærvejsskolen

  252

  88%

  234

  84%

  Høje Kolstrup

  148

  75%

  130

  73%

  Kliplev

  81

  87%

  82

  84%

  Kollund

  60

  78%

  64

  88%

  Kongehøj

  250

  87%

  265

  82%

  Lyreskovskolen

  158

  73%

  113

  52%

  Løjt

  165

  92%

  151

  86%

  Ravsted

  26

  59%

  14

  32%

  Stubbæk

  123

  81%

  114

  84%

  Tinglev

  91

  68%

  89

  69%

  Varnæs

  60

  72%

  56

  78%

  1790

  80%

  1642

  75%

  I 2014 var 31 % af eleverne i skolernes 4. - 6. årgange indmeldt i SFO 2. Den tilsvarende procentdel for 2015 var 16 %.  

  Det største fald i børnetallet er på Tinglev Skole, hvor procentdelen er faldet fra 60 % til 20 %.

  I Kollund Børnehus er procentdelen steget med 5%.

  Børnetal i SFO 2

  Pr. 1. september 2014

  Pr. 1. september 2015

  Skole

  Indmeldte

  Andel af 4. - 6. årg.

  Indmeldte

  Andel af 4. - 6. årgang

  Bolderslev

  12

  25%

  0

  0%

  Bylderup

  18

  23%

  13

  17%

  Felsted

  25

  32%

  21

  27%

  Genner

  2

  5%

  0

  0%

  Hellevad

  0

  0%

  Opstart 1. november

  Hjordkær

  67

  72%

  53

  65%

  Hovslund

  3

  8%

  0

  0%

  Hærvejen

  30

  13%

  8

  4%

  Høje Kolstrup

  63

  50%

  46

  33%

  Kliplev

  12

  20%

  0%

  Kollund

  7

  12%

  10

  17%

  Kongehøj

  65

  24%

  15

  6%

  Lyreskov

  24

  13%

  6

  3%

  Løjt 

  62

  42%

  15

  11%

  Ravsted

  0

  0%

  0

  0%

  Stubbæk

  91

  77%

  58

  51%

  Tinglev

  77

  60%

  26

  20%

  Varnæs

  11

  18%

  0

  0%

  569

  31%

  272

  16%

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 01-10-2015

  Taget til efterretning.

  Afbud: Rasmus Lyngbak Bøgen, Kurt Andresen

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/8917, Sagsinitialer: pla

  Sagsfremstilling

  Dagtilbud har udarbejdet en oversigt over antallet af indskrevne børn pr. 30. september 2015 fordelt på kommunens skoledistrikter.

  Oversigten omfatter børn i:

  • Kommunal dagpleje
  • Vuggestuer
  • Småbørnspladser
  • Børnehaver
  • Private institutioner – småbørnspladser
  • Private institutioner – børnehavepladser
  • Private børnepassere

  Oversigten viser endvidere de tilsvarende tal pr. 30. september 2014 i ().

  Oversigten viser et fald i det samlede antal indskrevne børn i forhold til samme tidspunkt sidste år på 118 børn.

  Faldet dækker over et faldende børnetal i den kommunale dagpleje på 93 børn, et fald i børnehaverne på 43 børn, og et fald i vuggestuerne på 25 børn, i alt et fald på 161 børn.

  Modsat har udviklingen i det sidste år vist stigende børnetal i privat regi, idet de private børnepassere har en stigning på 16 børn og de private institutioner en stigning på 27 børn, i alt en stigning på 43 børn.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller

  at orienteringen tages til efterretning

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 01-10-2015

  Taget til efterretning.

  Afbud: Rasmus Lyngbak Bøgen, Kurt Andresen

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/19926, Sagsinitialer: acha

  Sagsfremstilling

  Der er udarbejdet en model for overgangen mellem dagtilbud og skole i Aabenraa Kommune.

  Modellen har titlen ”Overgang og sammenhæng mellem dagtilbud og skole i Aabenraa Kommune” og forelægges nu udvalget til orientering.

  Forslaget til modellen er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af 3 dagtilbudsledere, 3 skoleledere og relevante fagfolk fra forvaltningen.

  Forslaget har været i høring hos samtlige dagtilbudsledere og skoleledere. Høringsprocessen resulterede kun i ganske få forslag til mindre ændringer, som er indarbejdet i den endelige udgave af modellen.

  Modellen indeholder

  • en beskrivelse af fælles bindende praksis for håndtering af overgangen
  • en række obligatoriske overgangsaktiviteter
  • et årshjul for overgangsforløbet
  • inspiration til praksis

  Implementering af modellen sker i skoleåret 2015-16.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 01-10-2015

  Taget til efterretning.

  Afbud: Rasmus Lyngbak Bøgen, Kurt Andresen

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/17311, Sagsinitialer: LBM

  Sagsfremstilling

  I denne sag redegøres for magtanvendelser i 2014 overfor børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet i Børn og Families døgninstitutioner.

  Efter Socialtilsyn Syd den 1. januar 2014 overtog godkendelses- og tilsynsopgaven med de sociale døgntilbud, blev tilsynet med magtanvendelsesreglerne delt mellem socialtilsyn og driftsherre.

  Samtidig kom der en ny lovbekendtgørelse, der beskriver retningslinjer for indberetning af magtanvendelser overfor børn og unge anbragt uden for hjemmet.

  Børn og Familie har på den baggrund løbende registreret og vurderet indberettede magtanvendelser fra Rønshoved Skolehjem og Børnehandicapområdets døgninstitutioner.

  Det samlede antal indberettede magtanvendelser i 2014 udgør 16, hvoraf en er indberettet som ulovlig magtanvendelse.

  Antallet af magtanvendelsesindberetninger svinger fra år til år afhængigt af de udforinger børnene i tilbuddene har. Børn og Families institutioner har hele tiden fokus på procedurer, hvor der reflekteres over den pædagogiske praksis med henblik på at forebygge situationer, der kan føre til magtanvendelse.

  Lovgrundlag

  Servicelovens §§ 123a-d og Lovbekendtgørelse nr. 419 af 29. april 2014 om magtanvendelse overfor børn og unge anbragt uden for hjemmet.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at redegørelse vedrørende magtanvendelser i 2014 tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 01-10-2015

  Taget til efterretning.

  Afbud: Rasmus Lyngbak Bøgen, Kurt Andresen

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/117, Sagsinitialer: bhh

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 01-10-2015

  -

  Afbud: Rasmus Lyngbak Bøgen, Kurt Andresen