Beslutningsprotokol

tirsdag den 10. november 2015 kl. 15:30

Mødested: Aktivitetsrum 2+3, Borgerhuset, Tinglev
Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalg
Medlemmer: Kirsten Nørgård Christensen, Dorte Ballhorn Soll, Eivind Underbjerg Hansen, Gert Nordklitgaard, Kaare Solhøj Dahle, Kurt Andresen, Rasmus Lyngbak Bøgen
Bemærkninger: Afbud: Kurt Andresen

Mødet sluttede kl. 17.45
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 15/116, Sagsinitialer: bhh

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 10-11-2015

  -

  Afbud: Kurt Andresen

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/44211, Sagsinitialer: khl

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om igangværende og kommende byggeprojekter på skole- og daginstitutionsområdet.

  Kongehøjskolen

  Det endelige regnskab for anlægsprojektet afventer stadig aftalemæssige afklaringer med totalrådgiveren.

  Lyreskovskolen

  Træplantning og græssåning foretages om kort tid.

  Det endelige anlægsregnskab er under udarbejdning.

  Hærvejsskolen

  Planlægnings- og brugerinddragelsesprocessen blev startet op med en inspirationstur den 8. oktober 2015 til fire nye og om- og tilbyggede skoler i Københavnsområdet.

  Byggestyregruppen eller Byggeudvalget er under etablering, og herefter afholdes en visions- og brugerinddragelsesworkshop med deltagelse af alle skolens medarbejdere den 16. november 2015.

  Den nye Byggestyregruppe (Byggeudvalget fremover) nedsættes inden afholdelse af workshoppen den 16. november 2015.

  Stubbæk Børnehus om- og tilbygning ved Idun

  Projekteringen og myndighedsbehandlingen af byggeriet er i fuld gang.

  Byggestart vil være januar 2016 og det færdige byggeri er kontraktmæssigt aftalt til at være klar til ibrugtagning til oktober 2016.

  Fjordskolen

  Der er i investeringsoversigten i 2016-2017 afsat 24,25 mio. kr. til Fjordskolen i forbindelse med godkendelsen af budget 2016.

  Hovslund Børneunivers – ombygning og renovering af omklædningsrum

  Byggearbejdet omkring renovering og ombygning til to separate bade- og omklædningsfaciliteter er påbegyndt og forventes afsluttet umiddelbart før årsskiftet 2015/2016.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 10-11-2015

  Taget til efterretning.

  Afbud: Kurt Andresen

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/5905, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Der er lavet budgetopfølgning på Børne- og Uddannelsesudvalgets område pr. 30. september 2015.

  Samlet set forventes der på nuværende tidspunkt et samlet merforbrug på 5,6 mio. kr., fordelt med et merforbrug på servicedelen på 3,0 mio. kr. og et merforbrug på overførselsdelen på 2,6 mio. kr.

  Af det forventede merforbrug på 5,6 mio. kr. udgør de aftalestyrede enheder et merforbrug på 3,0 mio. kr. Resultatet er således opgjort anderledes end i forrige måneder, da der i de nye tal er indregnet institutionernes forventede regnskabsresultat.

  Det forventede merforbrug på forvaltningens område er i alt 2,6 mio. kr.

  De 1,25 mio. kr. udgør udfordringen vedr. befordring på skoleområdet, der er meldt ind i forbindelse med budget 2016. Derudover forventes der en udfordring på EGU på 1,682 mio. kr., som følge af en stigning i elevtallet. Til gengæld er der samlet set på udvalgets område et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. til medfinansiering af udgiften.

  I forbindelse med bevillingskontrollen pr. 30. september 2015 er der søgt en tillægsbevilling til, at løse disse udfordringer.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,
  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 10-11-2015

  Taget til efterretning.

  Afbud: Kurt Andresen

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/5905, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  I henhold til kommunens økonomiske strategi/ årshjul udarbejdes den anden detaljerede bevillingskontrol i 2015 pr. 30. september.

  Der er foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 30. september 2015 i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne.

  Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af evt. tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.

  Jf. Økonomiudvalgets beslutning den 17. januar 2012 opdeles budgetkontrolsagerne i 4 sager:

  1. Omplaceringer indenfor eget udvalg (netto 0)

  2. Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan finde finansiering

  3. Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg
  (netto 0)

  4. Tillægsbevillinger anlæg

  Denne sag vedrører omplaceringer indenfor eget udvalg, hvilket udvalget selv er bemyndiget til at foretage.

  Område

  TB 2015 (1.000 kr)

  RK 2016- 2019 (1.000 kr)

  Dagtilbud, fripladser m.m.

  -3.200

  0

  Børn og Familie

  2.900

  0

  Skole- og Undervisning

  300

  0

  Dagtilbud,  PAU

  600

  0

  Skole og Undervisning, PAU

  -300

  0

  Børn og Familie, PAU

  -300

  0

  I ALT

  0

  0

  I sagens bilag er der en samlet oversigt over bevillingskontrollen, oversigt over emner fra budgetlægningen 2015 der endnu ikke er fuldt udmøntet, samt opfølgning på afviklingsplaner.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at omplaceringer godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 10-11-2015

  Godkendt.

  Afbud: Kurt Andresen

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/5905, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Denne sag vedrører tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke selv kan finde finansiering.

  Oversigt over udvalgets tillægsbevillingsansøgning samt de hertil hørende noter er vedhæftet som bilag.

  De i forbindelse med budgetkontrollen pr. 30. september 2015 ansøgte tillægsbevillinger og rammekorrektioner fordeler sig således på områder (beløb i 1.000 kr.):

  Område

  TB 2015

  RK 2016- 2019

  Serviceudgifter:

  SFO, Teknisk korrektion

  -3.684

  0

  Dagtilbud, Teknisk korrektion

  -1.252

  0

  Ændring af tilskud til priv. institutioner

  121

  0

  Produktionsskoler, Teknisk korrektion

  1.547

  0

  Befordring af elever i folkeskolen

  1.250

  0

  Forventet mindreforbrug dagtilbud

  -300

  0

  Anlægsprojekt: Løjt Børnehus – Krybbe-/barnevognsrum

  -21

  0

  Overførselsudgifter

  EGU

  1.682

  0

  I ALT

  -657

  0

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ansøgningen på Børne- og Uddannelsesudvalgets område om tillægsbevilling i 2015 på -0,657 mio. kr. godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 10-11-2015

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Kurt Andresen

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/5905, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Denne sag vedrører tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg.

  Som bilag er vedhæftet oversigt over udvalgets ansøgte tillægsbevillinger, finansieret af andre udvalg, som netto giver 0, samt de hertil hørende noter.

  Bevillingskontrollen pr. 30. september 2015 udviser følgende ønsker om tillægsbevillinger og rammekorrektioner finansieret af andre udvalg/bevillingsområder
  (beløb i 1.000 kr.):

  Ønsker/finansierende udvalg

  TB 2015

  RK 2016 -2019

  Ønsker:

  Lov og cirkulære

  -96

  0

  Udbud

  -49

  0

  Voksen Special Undervisning

  -512

  -1.495

  Fælles Bibliotekssystem

  0

  -257

  BDO mellemkommunal analyse

  -5

  0

  Klippigården løn og pers. adm

  8

  20

  Ønsker Børne- og Uddannelsesudvalget i alt

  -654

  -1.732

  Finansierende udvalg:

  Kultur og Fritid

  0

  -257

  Social- og Sundhed

  512

  1.495

  Økonomiudvalget

  142

  20

  Finansierende udvalg i alt

  654

  1.732

  Balance

  0

  0

  De enkelte punkter er uddybet nærmere i det vedhæftede bilag.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ansøgningerne om tillægsbevillinger i 2015 (netto 0), samt rammekorrektioner i 2016 – 2019 (netto 0) finansieret af andre udvalg godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 10-11-2015

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Kurt Andresen

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/5905, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Denne sag vedrører tillægsbevillinger anlæg.

  Som bilag er vedhæftet oversigt over udvalgets ansøgte tillægsbevillinger på anlæg, samt de hertil hørende noter.

  Samlet søges der om en tillægsbevilling i 2015 på 0,348 mio. kr., og en negativ tillægsbevilling  i 2016 på -0,700 mio. kr.

  Projekt

  TB 2015

  RK 2015- 2018

  Løjt Børnehus – Krybbe-/barnevognsrum

  21

  0

  Tinglev Skole – ny indskoling

  -174

  0

  Høje Kolstrup Skole

  -199

  0

  Stubbæk Børnehave

  700

  -700

  I ALT

  348

  -700

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ansøgningen om en tillægsbevilling i 2015 på 0,348 mio. kr., og en negativ tillægsbevilling i 2016 på -0,7 mio. kr. godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 10-11-2015

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Kurt Andresen

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/5810, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med godkendelse af budget 2016-19, blev følgende ændringer på Skole- og Undervisningsområdet besluttet

  • Implementering Folkeskolereformen -  2 mio. kr. i 2016
  • Vidtgående specialundervisning – 1,125 mio. kr. i 2016 og overslagsårene

  Implementering af Folkeskolereformen

  Der er afsat 2 mio. kr. til implementering af folkeskolereformen i 2016. Budgettet er fordelt på folkeskolerne (0. – 9. klasse) efter elevtal.

  Vidtgående specialundervisning

  Besparelsen på 1,125 mio. kr. på den vidtgående specialundervisning i 2016 og frem, er fordelt med

  • 0,500 mio. kr. Fjordskolen:

  Taksterne på Fjordskolen er reduceret.

  • 0,200 mio. kr. Rønshoved Skolehjem:

  Taksterne på skoledelen på Rønshoved Skolehjem er reduceret.

  • 0,425 mio. kr. Den centrale visitationsressource er reduceret.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at udmøntning af budget 2016 på Skole- og Undervisningsområdet godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 10-11-2015

  Godkendt.

  Gert Nordklitgaard (Ø) stemte imod.

  Afbud: Kurt Andresen

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/5810, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med godkendelse af budget 2016-19, blev følgende ændringer på Dagtilbudsområdet besluttet

  • Tilbagerulning af besparelsen på strukturændring på daginstitutionsområdet – 3 mio. kr. i 2016, 2 mio. kr. i 2017, og 1 mio. kr. i 2018.
  • Øget kvalitet i Dagtilbud - 3 mio. kr. i 2016 og overslagsårene.

  Tilbagerulning af besparelsen på strukturændring på dagtilbud

  I forbindelse med budget 2015 blev der indarbejdet en besparelse på strukturændring på dagtilbudsområdet. Strukturprocessen er igangsat og i budget 2016-2019 er der afsat anlægsmidler til bygning af nye daginstitutioner.

  Da driftsbesparelsen først kan opnås når anlægsinvesteringerne er foretaget er en del af besparelsen tilbagerullet. Besparelseskravet vil herefter være 1 mio. kr. i 2017, 2 mio. kr. i 2018, og derefter 3 mio. kr.

  Øget kvalitet i Dagtilbud

  Byrådet har i forbindelse med budgetvedtagelsen afsat 3 mio. kr. til øget kvalitet i Dagtilbud i 2016 og overslagsårene.

  Det foreslås, at Byrådets bevilling fordeles til dagtilbuddene efter børnetal og anvendes til understøttelse af Børne- og Uddannelsesudvalgets indsatsområder (udvalgsmødet den 1. oktober 2015, pkt. 139), herunder bl.a. implementering af en målrettet sprogpraksis i alle dagtilbud, med baggrund i erfaringerne fra forskningsprojektet ”Fart på Sproget”, samt bæredygtighedstillæg på dagplejeområdet.

  Det fordelte budget på dagtilbuddene reguleres ikke i forbindelse med mer-/mindreindskrivning i løbet af året.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at udmøntning af budget 2016 på Dagtilbudsområdet godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 10-11-2015

  Godkendt.

  Afbud: Kurt Andresen

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/24778, Sagsinitialer: bhh

  Sagsfremstilling

  Byrådet og Økonomiudvalget har fastsat egne møder, hvorefter fagudvalgene fastsætter sine møder.

  Børne- og Uddannelsesudvalgets møder er som udgangspunkt planlagt til 2. tirsdag i måneden kl. 15.30. Dette er dog fraveget ved enkelte møder.

  Forslag til mødedatoer:

  Tirsdag, den 12. januar, kl. 9.00 (p.g.a. øk samme dag)

  Tirsdag, den 2. februar, kl. 15.30

  Tirsdag, den 8. marts, kl. 15.30

  Tirsdag, den 12. april, kl. 15.30

  Tirsdag, den 10. maj, kl. 15.30

  Tirsdag, den 14. juni, kl. 15.30

  Tirsdag, den 9. august, kl. 15.30

  Tirsdag, den 6. september, kl. 15.30

  Tirsdag, den 27. september, kl. 15.30

  Tirsdag, den 8. november, kl. 15.30

  Tirsdag, den 6. december, kl. 15.30

  Lovgrundlag

  Styrelsesloven § 20.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at mødekalender for 2016 godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 10-11-2015

  Godkendt.

  Afbud: Kurt Andresen

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/34209, Sagsinitialer: dlj

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til, om vedtægterne for produktionsskolen Meritten skal tilbagekaldes. 

  Grundlaget for tilbagekaldelsen af vedtægterne for Meritten er, at det er kommunens opfattelse, at bestyrelsen for Meritten ikke er udpeget korrekt, og at bestyrelsen efter gentagne henvendelser ikke ønsker at tage initiativ til at nedsætte en korrekt udpeget bestyrelse.

  De 7 medlemmer i bestyrelsen udgør i.h.t. til Merittens vedtægter:

  - 3 medlemmer udpeget af Byrådet

  - 1 medlem udpeget af LO i lokalområdet

  - 1 medlem udpeget af DI i lokalområdet

  - 1 medlem udpeget af Aabenraa Erhvervsforening (tidligere Padborg udviklingscenter)

  - 1 medlem udpeget af skolens ansatte

  Efter spørgsmål rejst af forskellige parter om, hvem der har udpeget medlemmerne i Merittens og EFA-Syds bestyrelser blev begge produktionsskoler den 17. august 2015 bedt om, at komme med oplysninger om udpegningerne til bestyrelsen.

  EFA-Syd oplyste samme dag, hvem de enkelte bestyrelsesmedlemmer var udpeget af.

  Produktionsskolen Meritten valgte via sin advokat ad flere omgange at meddele, at de ikke ville eller var forpligtet til at oplyse dette overfor kommunen. Og da Merittens advokat endelig den 22. september 2015 fremsender oplysninger, er der ikke overensstemmelse mellem det oplyste og vedtægterne. Derfor blev Meritten bedt om at dokumentere oplysningerne. 

  Efter flere henvendelser til Meritten om dokumentation meddelte Merittens advokat den 9. oktober 2015, at de ikke ønskede at fremsende yderligere dokumentation. Merittens bestyrelse var blevet varslet om, at i det omfang, bestyrelsen ikke selv kom med oplysningerne, ville kommunen kontakte de udpegningsberettigede parter direkte jf. bilag 1.

  Derfor kontaktede kommunen de tre udpegningsberettigede parter DI, LO og Aabenraa Erhvervsforening.

  Af de fremsendte oplysninger fra de tre udpegningsberettigede parter fremgår tydeligt, at hverken LO, DI eller Aabenraa Erhvervsforening har udpeget (genudpeget) bestyrelsesmedlemmer til Merittens bestyrelse for funktionsperioden 1. januar 2014-31. december 2017 jf. bilag 2.

  Oplysningerne fra LO, DI og Aabenraa Erhvervsforening blev fremsendt til Meritten. Merittens bestyrelse blev bedt om at dokumentere, at udpegning er sket korrekt, alternativt uden ugrundet ophold at sætte en proces i gang for at nedsætte en korrekt udpeget bestyrelse.

  Meritten har ikke overfor kommunen meddelt, at de har taget initiativ til ovenstående. Derfor må kommunen på baggrund af de tilbagemeldinger der er kommet fra de tre udpegningsberettigede parter, lægge til grund, at 3 medlemmer ud af 7 i bestyrelsen på Meritten ikke er udpeget korrekt.

  Det kan supplerende oplyses, at det i processen er konstateret, at EFA-Syd ikke har sikret korrekt udpegning af et enkelt medlem. Det er EFA syd i fuld gang med at tage initiativ til at rette op på i samarbejde med den udpegningsberettigede part.

  Lovgrundlag

  Kommunen har fået bekræftet af KL samt Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, at det er kommunen som godkendende myndighed på vedtægterne, der også skal føre tilsyn med, om vedtægterne efterleves. Det er også kommunen der har kompetencen og forpligtigelse til at tilbagekalde vedtægterne, hvis ikke de efterleves, jf. produktionsskolelovens § 4, stk. 1 og stk. 5.

  Korrekt udpegning af de udpegningsberettigede parter, er en af de væsentligste forudsætninger for at antage, at vedtægterne efterleves korrekt. Det er den måde man kan sikre sig, at de offentlige midler bruges i overensstemmelse med loven.

  Hvis vedtægterne tilbagekaldes medfører det, at der ikke længere er et grundlag for at drive produktionsskolen, og der kan derfor ikke modtages hverken statstilskud eller kommunal grundtilskud. Denne konsekvens indtræder umiddelbart efter tilbagekaldelsen. Der er ikke et års varsel.

  Høring/udtalelse

  Sagen sendes i høring i 2 uger ved Produktionsskolen Meritten, som så får mulighed for at komme med bemærkninger til, at kommunen agter at tilbagekalde vedtægterne. Herefter træffes der endelig afgørelse.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at udvalget meddeler produktionsskolen Meritten, at man agter at tilbagekalde vedtægterne.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 10-11-2015

  Sagen udgår, idet bestyrelsen for produktionsskolen Meritten den 9. november 2015 har sat en proces i gang for at nedsætte en korrekt udpeget bestyrelse.

  Afbud: Kurt Andresen

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/5810, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Ifølge Dialogbaseret aftalestyring må merforbrug over 4 % ikke finde sted. Sker dette alligevel overføres beløbet fuldt ud til året efter, og der skal udarbejdes en afviklingsplan med afvikling af hele merforbruget over maximalt 3 år.

  Afviklingsplaner med afvikling over 3 år skal godkendes i Økonomiudvalget.

  Genner Børneunivers og Hovslund Børneunivers har tidligere fået godkendt afviklingsplaner med afvikling over 3 år.

  Det har ikke været muligt for institutionerne at overholde afviklingsplanerne p.g.a. et faldende børnetal og de dermed afledte udgifter i forbindelse med afskedigelse af personale.
  Der søges derfor økonomiudvalgets godkendelse af, at de to skolers merforbrug kan afvikles over 4 år i stedet for 3 år.

  De reviderede afviklingsplaner er vedlagt som bilag.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at den reviderede afviklingsplan for Genner Børneunivers og Hovslund Børneunivers godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 10-11-2015

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Kurt Andresen

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/23193, Sagsinitialer: kmen

  Sagsfremstilling

  Børne- og Uddannelsesudvalget drøftede den 1. september 2015 udviklingen indenfor dagtilbudsordninger for børn i aldersgruppen 0-2 år i Aabenraa Kommune og besluttede at tage sagen op igen.

  Forvaltningen har udarbejdet et forslag til høringsoplæg om dagtilbudsordninger for børn i aldersgruppen 0-2 år.

  Dagtilbudsordninger for 0-2 årige børn kan jf. dagtilbudsloven etableres som dagtilbud i daginstitutioner og dagtilbud i private hjem.

  Herudover kan forældrene vælge et økonomisk tilskud til privat pasning (private pasningsordninger) i stedet for at benytte en plads i et dagtilbud.

  Forslag til høringsoplæg indeholder

  · En beskrivelse af de forskellige dagtilbudsordninger,

  · Generelle udfordringer, vilkår og muligheder

  · Forvaltningens forslag,

  · Udvalgets godkendte ”Principper for oprettelse af småbørnspladser”

  · Udkast til ændrede ”Principper for oprettelse af 0-2 års pladser.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at forslaget til ”Høringsoplæg om dagtilbudsordninger på 0-2 års området” drøftes.

  Bilag

  Forslag til høringsoplæg om dagtilbudsordninger på 0-2 års området

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 1. oktober 2015

  Drøftet – tages op igen på næste møde.

  Afbud: Rasmus Lyngbak Bøgen, Kurt Andresen

  Sagen genoptages

  På baggrund af udvalgets drøftelser på mødet den 1. oktober 2015, er der nu foretaget justeringer af forslaget til høringsoplæg.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller

  at ”Forslag til høringsoplæg om dagtilbudsordninger på 0-2 års området - 10. november 2015” sendes i høring hos relevante parter, og

  at høringsfristen bliver den 15. december 2015.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 10-11-2015

  Godkendt med de faldne bemærkninger om tilrettelse.

  Afbud: Kurt Andresen

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/10276, Sagsinitialer: kmen

  Sagsfremstilling

  I denne sag fremsættes forslag om at ændre tidspunktet for et dialogmøde med bestyrelserne for daginstitutionerne i Lyreskovskolens distrikt.

  Børne- og Uddannelsesudvalget har den 9. juni 2015 behandlet Dagtilbudsstruktur 2015 (pkt. 95). I den forbindelse redegjorde forvaltningen for følgende muligheder for Børnehaven Søndermosen/Skovbrynet:

  1. Oplæggets forslag om én integreret institution (sammenlægning af Skovbrynets og Søndermosens aktiviteter) i Stjernens bygninger, som bliver frigivet i forbindelse med Lyreskovskolens ibrugtagning af den nye skolebygning (Denne model er beskrevet i oplægget)
  2. Samling af Søndermosens og Skovbrynets aktiviteter på Skovbrynets areal plus tilstødende areal som foreslået af bestyrelsen og TR-gruppen i høringssvaret
  3. Flytning af aktiviteterne i Søndermosen til Stjernen – ingen ændring for Skovbrynet
  4. Flytning af Søndermosens aktiviteter til Stjernens bygninger, som bliver frigivet i forbindelse med Lyreskovskolens ibrugtagning af den nye skolebygning OG samtidig flytning af Skovbrynets aktiviteter til de bygninger, som i dag anvendes af Vestermarkens Børnehus – matriklerne Vestermarkens Børnehus og Kornblomsten (begge i Bov)
  5. En stor nybygget institution til samling af alle institutioner i Lyreskovskolens distrikt - Søndermosen, Skovbrynet, Vestermarkens Børnehus / Kornblomsten, Børnehuset Kruså (Svalen i Holbøl indgår ikke pga. afstand til den nye institution).

  Udvalget besluttede, at holde et dialogmøde med bestyrelserne for de berørte institutioner om modelforslag 2,3,4 og 5 i efteråret 2015.

  Byrådet har den 8. oktober 2015 godkendt budgettet for 2016-2019. Af investeringsoversigten fremgår det, at der i 2018 er afsat 1 mio. kr. til opstart af dagtilbudsstrukturen i Lyreskovskolens distrikt.

  Forvaltningen anbefaler, at det besluttede dialogmøde med bestyrelserne udskydes til 2016, da der på det tidspunkt vil være et bedre overblik over børnetalsudviklingen i området og de økonomiske muligheder.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at dialogmødet med bestyrelserne for de berørte institutioner afholdes i november 2016.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 10-11-2015

  Godkendt.

  Afbud: Kurt Andresen

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/24993, Sagsinitialer: pla

  Sagsfremstilling

  Sagen vedrører antallet af tilsynsbesøg i den kommunale dagpleje og hos de private passere.

  I henhold til dagtilbudsloven skal kommunerne føre tilsyn med de kommunale dagplejere og de private passere. Det er kommunalbestyrelsen, som fastsætter frekvensen af tilsynsbesøg og tilsynets indhold.

  I Aabenraa Kommune udføres tilsynet af dagplejekonsulenterne.

  Indtil udgangen af 2013 blev der aflagt 8 årlige tilsynsbesøg hos de kommunale dagplejere og 4 årlige besøg hos de private passere.

  I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2014 blev det besluttet at reducere antallet af tilsynsbesøg til 6 årlige besøg hos de kommunale dagplejere og 3 årlige besøg hos de private passere.

  Der er p.t. 123 kommunale dagplejere og 42 private passere.

  Forvaltningen foreslår, at der tages stilling til en mere ligelig fordeling af tilsynsbesøgene, så forskellen mellem antallet af tilsynsbesøg udlignes.

  Begrundelsen herfor er, at der vanskeligt kan peges på konkrete forskelle i behovet for at udføre tilsyn hos de kommunale dagplejere contra de private børnepassere.

  En stor del af tilsynene består i drøftelse af pædagogiske og sikkerhedsmæssige problemstillinger mellem dagplejer/private passer og dagplejekonsulenterne, opsporing af børn med specielle behov m.v.

  En ligelig fordeling af antal tilsynsbesøg der samtidig er udgiftsneutral betyder, at der fremover kan udføres gennemsnitligt 5,24 tilsynsbesøg pr. år ved både kommunale dagplejere og private passere.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at der fra 2016 aflægges gennemsnitligt 5,24 årlige tilsynsbesøg hos såvel den kommunale dagpleje som hos de private passere.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 10-11-2015

  Godkendt for 2016.

  Forvaltningen undersøger hvad tilsynsniveauet er i omegnskommunerne senest medio 2016.

  Afbud: Kurt Andresen

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/30966, Sagsinitialer: ACF

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal udvalget tage stilling til en ansøgning fra bestyrelsen for den selvejende daginstitution Svalen, Skolegade 2, Holbøl, 6340 Kruså, om udvidelse af børnetallet i småbørnsgruppen med 2 børn til i alt 16 børn. Udvidelsen ønskes snarest muligt og senest med virkning fra 1. januar 2016.

  Udgiften udgør iflg. ansøgningen ca. 10.000 kr., til anskaffelse af yderligere to krybber. Udgiften ønskes finansieret af anlægspuljen til etablering af småbørnsgrupper. Udvidelsen medfører ikke behov for bygningsmæssige tilpasninger.

  De oprindelige 14 småbørnspladser blev etableret pr. 1. august 2011 (8 pladser), 1. oktober 2012 (4 pladser) og 1. december 2014 (2 pladser).

  Bestyrelsen for børnehaven oplyser, at den efter udvidelse af småbørnsgruppen stadig vil kunne tilgodese den løbende indskrivning af 3-6 årige børn fra ventelisten.

  Pr. 1. november 2015 har Svalen indskrevet 32 børnehavebørn og 12 børn i småbørnsgruppen.

  I henhold til ”Principper for oprettelse af småbørnspladser” (senest drøftet i Børne- og Uddannelsesudvalget den 5. februar 2015, pkt. 22), skal etablering af småbørnspladser ske under hensyntagen til medarbejdernes rettigheder og de økonomiske konsekvenser.

  Da der fortsat ingen kommunale dagplejere er ansat i lokalområdet, vil udvidelsen af antal pladser i Svalen ikke betyde, at der skal afskediges kommunale dagplejere.

  Der er således ingen afledte udgifter i den kommunale dagpleje, ved oprettelse af 2 ekstra småbørnspladser i Svalen, så pladserne kan oprettes hurtigst muligt.

  Forvaltningen anbefaler, at pladserne oprettes pr. 1. december 2015.

  Økonomi og afledt drift

  Der er i budget 2015 afsat 0,5 mio. kr. til etablering af småbørnsgrupper i eksisterende bygninger. Der er i 2015 disponeret 128.266 kr. af puljen.

  Etableringsudgiften på 10.000 kr. kan afholdes indenfor denne anlægsbevilling.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ansøgningen om at oprette 2 småbørnspladser godkendes,

  at pladserne kan oprettes med virkning pr. 1. december 2015, idet der ikke er kommunale dagplejere i Holbøl, og

  at etableringsudgiften på 10.000 kr. finansieres af den frigivne anlægsbevilling til etablering af småbørnspladser i 2015, hvor der er budgetmæssig dækning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 10-11-2015

  1. og 2. at godkendt,

  3. at godkendt med bemærkning om, at det undersøges om der allerede findes krybber, der kan anvendes til formålet.

  Afbud: Kurt Andresen

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/5810, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til overdragelse af ejendommen Frøslevvej 79, 6330 Padborg, Lyreskovskolens SFO, Stjernen, til Økonomiudvalget.

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. april 2011 en ny skolestruktur i Aabenraa Kommune. Her blev det besluttet at samle Kruså, Bov og Frøslev-Padborg skoler til én ny skole – Lyreskovskolen - placeret i Bov.

  I forbindelse med færdiggørelse og ibrugtagning af skolen i Bov er bygningerne på Frøslevvej 79 fraflyttet.

  Økonomi og afledt drift

  Driftsmidlerne fra Lyreskovskolens SFO, Stjernen, indgår i driften af den nye skole.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ejendommen Frøslevvej 79, 6330 Padborg overdrages til Økonomiudvalget.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 10-11-2015

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Kurt Andresen

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/22470, Sagsinitialer: pp

  Sagsfremstilling

  Social- og Sundhedsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og uddannelsesudvalget anmodes i denne sag om principiel stillingtagen til et Headspacecenter i Aabenraa.

  Headspace i Danmark blev med inspiration fra Australien etableret i 2013 af foreningen ”Det sociale Netværk” i 7 centre i Danmark. Headspace støttes økonomisk af bl.a. Veluxfonden og Det Obelske Familiefond.

  Formålet med Headspace er at hjælpe de mest sårbare i Danmark og skabe en ny, forebyggende, sammenhængende indsats for psykisk sårbare. Psykisk sårbare skal tilbage på sporet til livet.

  Det Sociale Netværk tror på, at mental sundhed og forebyggelse fremmes i et samspil mellem det enkelte menneske, den primære og sekundære offentlige sektor, private virksomheder samt NGO’er og andre frivillige organisationer.

  Headspace er i sin oprindelige form et anonymt og gratis rådgivningstilbud til børn og unge i alderen 12 – 25 år, som i Esbjerg efter inspiration fra det norske ”Pøbelprosjektet” blev udvidet med joblæring. Joblæringen er nu en integreret del på alle Headspacecentre.

  Tilbuddet er et førkommunalt tilbud – hvilket afspejles i at kun 10 % af brugerne af Headspace har været i kontakt med kommune/region før besøget.

  Headspace er et unikt samarbejde mellem civilsamfundet, det offentlige, det private og almene fonde.

  Headspaceaktiviteterne består af støtte og rådgivning, nogen at tale med, chat, joblæring, videre til den rigtige hjælp og skaber social mobilitet sammen med de unge.

  Headspace har indtil nu hjulpet mere end 10.000 unge og gennemført 30.000 samtaler.

  Headspace arbejder med frivillighed – for den unge til at komme og møde mennesker, der frivilligt lytter og hjælper, ung til ung, og sagsbehandler/patient rollerne ophæves.

  Headspace bygger på, at hele lokalsamfundet arbejder sammen: - mange frivillige, tre lønnede medarbejdere, ½ kommunal medarbejder, lokalsamfundets mange tilbud til målgruppen, virksomhedsnetværk.

  Handicap & Psykiatri rettede i 2013 henvendelse til Headspace for at høre om mulighederne for et Headspacecenter i Aabenraa. Headspace udvider nu med etablering af centre i en række byer og har i den forbindelse tilbudt at etablere et Headspace i Aabenraa i 1. kvartal 2016.

  Et Headspace i Aabenraa vil være i tråd med Direktionens strategiske spor: Effektfulde Helheder og Fremtidens Fællesskaber, idet tilbuddet spænder på tværs af udvalgsområderne for Børne- og Uddannelsesudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

  Headspace spiller op mod den nationale og lokale målsætning om, at min. 95 % af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse.

  Gennem Headspace fås en fokuseret tidligt forebyggende indsats på et område, hvor Aabenraa Kommunes sundhedsprofil viser et bekymrende stort antal unge med selvoplevet dårlig trivsel, idet bl.a. 17,5 % af kvinderne i aldersgruppen 16 – 24 år har et selvoplevet dårligt mentalt helbred.

  Effektmålene kan sættes på dels aktivitetstal og på konkret antal unge, der via Headspace fastholder uddannelse/job.

  Endelig spiller Headspace godt sammen med etableringen af Campus Aabenraa, idet unge herfra er i målgruppen for tilbuddet og samtidig er i målgruppen som frivillige.

  Headspace dokumenterer sin aktivitet på landsplan gennem aktivitetstal og ikke mindst gennem storytelling, hvor unge, frivillige og samarbejdsparter fortæller deres egne historier.

  Social & Sundhed anbefaler, at etableringen af Headspace principgodkendes i Børne- og uddannelsesudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Social- og sundhedsudvalget med henblik på udarbejdelse af konkret forslag til et Headspacecenter i Aabenraa Kommune med samfinansiering indenfor det afsatte budget fra de berørte forvaltningsområder.

  På baggrund af drøftelse i Direktionen anbefales det, at den halve stilling etableres i Socialpsykiatrien, og at de 3 fagudvalg finansierer hver 1/3 del af udgifterne til den kommunale medfinansiering på 0,6 mio. kr. plus eventuelle udgifter til lokaler.

  Økonomi og afledt drift

  Et Headspacecenter arbejder med en budgetramme til driften på 3,1 mio. kr. årligt, finansieret af kommunen med 0,6 mio. kr., regionen 0,2 mio. kr., virksomhedsnetværk/lokale almene fonde 0,3 mio. kr., national funding v/ satspulje og finanslov 1 mio. kr. og almene nationale fonde 1 mio. kr.

  Forinden Headspace realiseres foreligger der således en indsats fra Headspace og Aabenraa Kommune med at tilvejebringe finansieringen.

  Hertil kommer en kommunal udgift til ½ medarbejder og lokaler på ca. 250 m2.

  Endvidere forudsætter et Headspacecenter, at Aabenraa Kommune aktivt bidrager til skabelse og understøttelse af virksomhedsnetværket.

  Målgruppen og indsatserne peger på, at den kommunale finansiering tilvejebringes indenfor rammerne af det afsatte budget ved samfinansiering mellem Social & Sundhed, Børn og Skole og Jobcenter og Borgerservice.

  Indstilling

  Social & Sundhed, Jobcenter og Borgerservice og Børn & Skole og indstiller,

  at etablering af Headspace princip godkendes,

  at der udarbejdes konkret beslutningsforslag for etablering af Headspace,

  at den halve stilling etableres i Socialpsykiatrien, og at de 3 fagudvalg finansierer hver 1/3 del af beløbet,

  at sagen forankres i Social- og Sundhedsudvalget.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 08-10-2015

  1. – 4. at godkendt.

  Beslutning Handicapråd den 21-10-2015

  Handicaprådet anbefaler etablering af Headspace i Aabenraa.

  Afbud: Helga Nørgaard.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 02-11-2015

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 10-11-2015

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Kurt Andresen

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/30811, Sagsinitialer: cpaa

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der orienteres om procesplanen i forbindelse med de lokalemæssige udfordringer på Fjordskolen. 

  De lokalemæssige udfordringer grunder sig på følgende:

  • Et ønske om en samling af Fjordskolen fra 3 til 1 matrikel. Henvendelse fra bestyrelsen i marts 2012.
  • En PCB-forurening i afdeling A på Posekærvej 8, Aabenraa. Forventet udbedringsudgift på ca. kr. 12 mio. kr.
  • Den tidligere Brundlundskole/matriklen herfra er anvendt til anden side.
  • Et stigende elevtal i afd. A og E.
  • Manglende faglokaler og P-pladser i de eksisterende rammer.

  I budget 2016 er der godkendt en anlægsramme målrettet en udbedring af de lokalemæssige udfordringer, der eksisterer på Fjordskolen. Der er afsat kr. 24,25 mio. kr. i 2016/17.

  Følgende scenarier skal vurderes:

  1. En mulig samling på den tidligere Kruså Skole.

  2. En mulig samling i Aabenraa by eller umiddelbar nærhed heraf.

  3. Status quo – Fjordskolen fortsætter på 3 matrikler: Udbedring af PCP-forureningen på Posekærvej 8 samt udbygning på Skolevænget til afd. E.

  4. Revisitering af eleverne på Fjordskolen. Efterfølgende en organisatorisk opdeling.

  Følgende elementer vil indgå i vurderingen:

  • Elevtalsanalyse mhb. på en vurdering af den fremtidige udviklingen af antal elever.
  • Afdækning af mulige placeringer i Aabenraa by eller i umiddelbar nærhed heraf.
  • Afdækning af de pædagogiske og ledelsesmæssige fordele og ulemper ved en samling på én matrikel.
  • Kørselsanalyse ved mulighed 1. Denne opgave er udliciteret til analysefirmaet COWI.
  • Afdækning af anvendelsen af varmtvandsbassinet på Skolevænget 3.

  Tidsplan for arbejdet:

  10. nov. 2015

  Børne- og Uddannelsesudvalget orienteres om procesplan.

  1.dec. 2015

  Behandling af sagen i Børne- og Uddannelsesudvalget med henblik på høring.

  8. dec. 2015

  Orienteringsmøde med forældre og medarbejdere på Fjordskolen.

  2. dec. -19. jan.

  2016

  Høringsperiode

  2. feb.

  2016

  Behandling af sagen i Børne- og Uddannelsesudvalget efter afsluttet høring

  9. feb.

  2016

  Sagen behandles i Økonomiudvalget

  24. feb.

  2016

  Sagen behandles i Byrådet

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 10-11-2015

  Taget til efterretning.

  Afbud: Kurt Andresen

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/27745, Sagsinitialer: cpaa

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der orienteres om Ny retning i visitationen i grundskolen ver. 2.0.

  I efteråret 2012 blev Ny retning i visitationen i grundskolen i Aabenraa Kommune ver. 1.0 efter endt høring vedtaget i det daværende Skole- og Dagtilbudsudvalg.

  Efterfølgende er visitationsøkonomien på skoleområdet indført og initiativerne i ver. 1.0 delvist implementeret.

  Der er udarbejdet et kommissorium for arbejdet i ver. 2.0. Dette organiseres som et projekt med styregruppe, projektgruppe og arbejdsgruppe.

  Formålet med arbejdet er:

  At videreudvikle de specialiserede tilbud i Skole og Undervisning med henblik på at sikre høj faglighed og kvalitet i det pædagogiske og i den samlede drift af området.

  Hovedopgaverne er:

  1. Udarbejde status i forhold til Ny Retning ver. 1.0

  2. Etablering af ledernetværk: Professionelt Læringsfællesskab for de aktuelle ledere på specialområdet med fokus på den enkelte elevs læring.

  3. Udarbejde inklusionsstrategi/handleguide i forhold til inklusion på skoleområdet 

  4. Evaluering af visitationsøkonomien og evt. efterfølgende justering

  5. Udarbejde kvalitetskontrakter med de specialiserede skoletilbud i Aabenraa Kommune

  6. Afklaring af diverse driftsmæssige og praktiske forhold i relation til de specialiserede tilbud.

  Styregruppen har tværfaglig repræsentation fra chefgruppen i Børn og Skole. Projektgruppen har repræsentation fra PPR, skoleledergruppen samt forvaltningen i Skole og Undervisning. Arbejdsgruppen, som bliver det professionelle læringsfællesskab på specialområdet, har ledelsesmæssig repræsentation fra skolerne med specialforanstaltninger, specialskolen samt PPR.

  Kommissoriets opgaver forventes at kunne løses i perioden fra november 2015 – juni 2016.

  Ifølge tidsplanen vil status for arbejdet blive fremsendt til orientering i Børne- og Uddannelsesudvalget i juni 2016.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at arbejdet med Ny retning i visitationen i grundskolen ver. 2.0 tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 10-11-2015

  Taget til efterretning.

  Afbud: Kurt Andresen

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/12239, Sagsinitialer: chd

  Sagsfremstilling

  Udvalget bliver i denne sag orienteret om elevtallet i fri- og privatskoler pr. 5. september 2015.

  Der er i alt indskrevet 1.078 elever fra Aabenraa Kommune i fri- og privatskoler, svarende til 15,5 % af alle elever i kommunen, hvilket er på samme niveau i 2014.

  Af de elever, der er indskrevet i en fri- eller privatskole, er 49 % indskrevet på en tysk skole.

  Der var pr. 5. september indskrevet 410 elever på efterskoler, svarende til 18,4 % af eleverne i 8.– 10. årgang.
  De tilsvarende tal for 2014 var 458 elever svarende til 26,6 % af eleverne 8.– 10. årgang.

  Tabellen viser andelen af elever i 0. – 10. årgang med bopæl i Aabenraa Kommune, der er indskrevet i en fri- eller privatskole pr. 5. september.

  Andel af elever i fri- og privatskoler

  Aabenraa kommune i %

  Hele landet i %

  2011

  14

  15

  2012

  14

  16

  2013

  14,7

  16

  2014

  15,5

  17

  2015

  15,5

  Pt. ikke tilgængeligt

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 10-11-2015

  Taget til efterretning.

  Afbud: Kurt Andresen

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/27516, Sagsinitialer: chd

  Sagsfremstilling

  Udvalget bliver i denne sag orienteret om, at Skole og Undervisning har ansøgt om at deltage i et rammeforsøg.

  Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har givet kommunerne mulighed at deltage i et rammeforsøg, hvor skolerne får mulighed for at placere konfirmationsforberedelsen i den tid, der er afsat til understøttende undervisning.

  Baggrunden for, at rammeforsøget iværksættes, er at en række kommuner har kontaktet ministeriet og oplyst, at de har vanskeligt ved at tilrettelægge konfirmationsforberedelsen inden for den almindelige skoledag i tidsrummet kl. 8.00 – 16.00.

  Høje Kolstrup Skole, Bylderup Skole, Lyreskovskolen, Hærvejsskolen, Kongehøjskolen, Stubbæk Skole og Løjt Skole har tilkendegivet, at de ønsker at deltage i rammeforsøget.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 10-11-2015

  Taget til efterretning.

  Afbud: Kurt Andresen

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/29497, Sagsinitialer: pla

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres udvalget om anvendelse af eIndkomst i beregningen af økonomisk friplads.

  I den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 blev det besluttet at analysere muligheden for at spare administrative ressourcer og sikre mere korrekte udbetalinger ved øget brug af oplysningerne fra Indkomstregistret og andre relevante registre i den løbende sagsbehandling.

  Som en udløber af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi blev det besluttet i Økonomiaftalen for 2014 mellem KL og regeringen at benytte oplysningerne fra eIndkomstregistret i beregningen af økonomisk friplads med virkning fra d. 1. januar 2016.

  Hovedprincipperne i eIndkomstmodellen for økonomisk fripladstilskud er:

  • Beregningsgrundlaget ændres til et objektivt, registerbaseret indkomstgrundlag.
  • Automatisk genberegning og regulering af tilskud på baggrund af oplysninger fra eIndkomst i både opad- og nedadgående retning.
  • Bagatelgrænser for, hvornår indkomstændringer medfører regulering af tilskuddet, afskaffes.
  • Automatisk udsendelse af adviseringer til borgere via agterskrivelser.
  • Krav om efterregulering af støtte til økonomisk friplads, når SKAT’s årsopgørelse foreligger.

  Kommunens it-leverandør (KMD) er p.t. ved at implementere en systemudvidelse til løsning af opgaven.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 10-11-2015

  Taget til efterretning.

  Afbud: Kurt Andresen

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/30705, Sagsinitialer: MKKO

  Sagsfremstilling

  Baggrund


  I denne sag orienteres udvalget om Folketingets Ombudsmands tilsynsbesøg af børnehandicapområdet i Aabenraa Kommune, der blev gennemført den 14.-16. april 2015.

  Tilsynet blev foretaget af Ombudsmands Børnekontors besøgshold. Besøgsholdet gennemfører rutinemæssige tilsyn med alle landets børnehandicapinstitutioner. Tilsynet har en forebyggende opgave og skal sikre, at personer, der opholder sig eller bor i institutionen, bliver behandlet værdigt, hensynsfuldt og i overensstemmelse med deres rettigheder.

  Før og under tilsynsbesøget modtog besøgsholdet en række bilag og oplysninger fra Børneinstitutionen Posekær og Børnehuset Lille Kolstrup, herunder oplysninger om institutionens tilrettelæggelse af en række forhold af betydning for børnene/de unge.

  Ombudsmanden havde under tilsynsbesøget i Aabenraa særlig fokus på forholdet mellem de ansatte og børnene/de unge, forholdet imellem børnene/de unge og forholdet de ansatte indbyrdes. Endvidere var der fokus på magtanvendelse, andre indgreb, begrænsninger i selvbestemmelsesretten og sundhed.

  Tilsynsbesøget

  Under tilsynsbesøget havde besøgsholdet en drøftelse med institutionslederen, afdelingslederen og to medarbejdere, samt én repræsentant fra Socialtilsyn Syd. Besøgsholdet foretog dernæst en rundgang på institutionen. I forbindelse med tilsynsbesøget talte besøgsholdet med en pårørende til et af de anbragte børn, samt pårørende til et barn i børnehaven og aflastningen på Lille Kolstrup.

  Besøgsholdet tilkendegav deres anerkendelse for den faglighed de blev præsenteret for og det gjorde især indtryk, at forældrene var så glade for det tilbud deres børn fik. Der var også roser til medarbejdernes engegement over for børnene/de unge i det daglige pædagogiske arbejde. Besøgsholdet bemærkede, at kommunikation er integreret i alt hvad der foregår omkring børnene/de unge, og at der arbejdes med læringsmål for det enkelte barn/ung.

  Resultatet af tilsynsbesøget

  Direktøren for Folketingets ombudsmand, Jonas Bering Liisberg, udtaler på baggrund af tilsynet, attilsynet ikke giver Folketingets Ombudsmand anledning til at foretage yderligere i forhold til Børneinstitutionen Posekær, Børnehuset Lille Kolstrup eller de ansvarlige myndigheder.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 10-11-2015

  Taget til efterretning.

  Afbud: Kurt Andresen

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/27966, Sagsinitialer: MKKO

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres udvalget om oprettelse af Børnehuset Grønningen samt flytning af STOVS (støtte og overvåget samvær) til Grønningen 4 i Rødekro.

  Børnehuset Grønningen

  Børnehuset Grønningen er opstartet pr 1.5.2015 og 5 af de 6 pladser er allerede i brug.

  Børnehuset Grønningen er det samme tilbud som Børnehuset Klinkbjerg. Der er plads til 6 anbringelsestruede børn i Børnehuset Grønningen i alderen 6 til 12 år fra lokalområdet. Foranstaltningen kan betegnes som en ”anbringelse uden overnatning”, da en stor forskel er, at børnene kan sove trygt hjemme.

  De basale behov dækkes – efter skoletid og til sengetid, hvorefter børnene køres hjem.

  Madpakke, forældreintra, hygiejne, legeaftaler, lektiehjælp, sund aftensmad og et bad er nogle af de faste ingredienser som gør, at børnenes trivsel og udvikling understøttes og de kan fastholdes i nærmiljøet.

  Foranstaltningen sikrer en tæt kontakt til skolen og hjælper barnet med at nå sine læringsmæssige mål.

  STOVS

  STOVS er flyttet fra en lejet lejlighed på 3. sal på Jernbanegade i Aabenraa og til Grønningen 4.

  Formålet med STOVS’ arbejde er at støtte eller overvåge anbragte børns samvær med deres forældre.

  Behovet for flere lokaler er vokset da vi anbringer flere børn i plejefamilier i nærområdet. Efter skolereformen er presset på ydertimerne steget, da samvær planlægges efter skoletid. Lokalerne er velegnede, da det tidligere har været en børneinstitution. Her er dejlige legepladser, bedre lokaler og handicapvenlig. Rødekro har en god placering, da udenbys forældre har nem adgang via jernbanen.

  Udgift foranstaltninger til sammenligning

  Tilbud

  Kr./år/barn

  Børnehuset Grønningen

  180.000

  Gennemsnitlig anbringelse i plejefamilie

  382.000

  Gennemsnitlig anbringelse på institution

  735.000

  Placeringen af de 2 tilbud sammen giver en yderligere synergi. Der er mulighed for kollegial sparringsikkerhed ved ”spændte situationer” i samværene, da der er kolleger lige bagved dørene – på en naturlig måde. Det giver større tryghed.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 10-11-2015

  Taget til efterretning.

  Afbud: Kurt Andresen

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/5810, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  På baggrund af aktindsigtssag fra Povl Kylling orienteres udvalget om rengøringsudbuddet på skoler og daginstitutioner i Aabenraa Kommune.

  Der har været gennemført rengøringsudbud for skoler og daginstitutioner i 2012 og 2014. Også på nuværende tidpunkt er der en igangværende udbudsproces.

  I 2012 blev første udbudsrunde på rengøring gennemført. Det var frivilligt for institutionerne om de ville deltage, og for de flestes vedkommende var der tale om genudbud, primært institutioner fra tidligere Rødekro Kommune.

  I forbindelse med budget 2014 blev det besluttet, at harmonisere budgetterne til rengøring. Det var frivilligt for institutionerne om de ville deltage i udbuddet, men harmoniseringen gjorde, af alle institutioner fik reduceret budgettet med den forventede besparelse ved konkurrenceudsættelsen, om de var med i udbuddet eller ej.

  I forbindelse med budget 2015 blev det besluttet systematisk at konkurrenceudsætte rengøringen på de institutioner i kommunen der ikke tidligere havde været i udbud.

  Af vedlagte bilag fremgår:

  • Økonomi
  • Principper for serviceniveau, rengøringsstandarder
  • Proces i forbindelse med udbud
  • Kontrol og opfølgning

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at sagen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 10-11-2015

  Taget til efterretning.

  Afbud: Kurt Andresen

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/117, Sagsinitialer: bhh

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 10-11-2015

  -

  Afbud: Kurt Andresen