Beslutningsprotokol

tirsdag den 1. december 2015 kl. 15:30

Mødested: Aktivitetsrum 2+3, Borgerhuset, Tinglev
Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalg
Medlemmer: Kirsten Nørgård Christensen, Dorte Ballhorn Soll, Eivind Underbjerg Hansen, Gert Nordklitgaard, Kaare Solhøj Dahle, Kurt Andresen, Rasmus Lyngbak Bøgen
Bemærkninger: Mødet sluttede kl. 17.10
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 15/116, Sagsinitialer: bhh

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 01-12-2015

  -

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/44211, Sagsinitialer: khl

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om igangværende og kommende byggeprojekter på skole- og daginstitutionsområdet.

  Kongehøjskolen

  Det endelige regnskab for anlægsprojektet afventer stadig aftalemæssige afklaringer med totalrådgiveren.

  Lyreskovskolen

  Træplantning og græssåning er nu foretaget.

  Den nødvendige opfølgning pågår og det endelige anlægsregnskab er i den forbindelse under udarbejdelse.

  Hærvejsskolen

  Organisationen for projektet er ved at blive dannet.

  Der er afholdt en indledende visions- og brugerinddragelsesworkshop med deltagelse af alle skolens medarbejdere.

  Processen vil i første omgang munde ud i et idéoplæg til det nye skolebyggeri.

  Stubbæk Børnehus om- og tilbygning ved Idun

  Projekteringen og myndighedsbehandlingen af byggeriet fortsætter efter planen.

  Byggestart vil være januar 2016 og det færdige byggeri forventes være klar til ibrugtagning til oktober 2016.

  Fjordskolen

  Der er i investeringsoversigten i 2016-2017 afsat 24,25 mio. kr. til Fjordskolen i forbindelse med godkendelsen af budget 2016.

  Hovslund Børneunivers – ombygning og renovering af omklædningsrum

  Byggearbejdet omkring renovering og ombygning til to separate bade- og omklædningsfaciliteter fortsætter efter planen og forventes afsluttet umiddelbart før årsskiftet 2015/2016.

  Daginstitution i Aabenraa Syd

  Børn og Skole har i samarbejde med Kultur, Miljø og Erhverv opstartet planlægningsprocessen omkring det nye daginstitutionsbyggeri i Aabenraa Syd.

  Daginstitution i Rødekro

  Børn og Skole har i samarbejde med Kultur, Miljø og Erhverv opstartet planlægningsprocessen omkring det nye daginstitutionsbyggeri i Rødekro.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 01-12-2015

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/5905, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Der er lavet budgetopfølgning på Børne- og Uddannelsesudvalgets område pr. 31. oktober 2015.

  Der forventes på nuværende tidspunkt et samlet merforbrug på 3,0 mio. kr. svarende til de aftalestyrede enheders forventninger til resultatet ultimo 2015.

  På forvaltningens område forventes det, at der vil være balance mellem budget og regnskab. Ved bevillingskontrollen pr. 30. september er der givet to tillægsbevillinger på i alt 2,6 mio. kr. Heraf udgør 1,25 mio. kr. udfordringen vedr. befordring på skoleområdet og 1,682 mio. kr. udgør udfordringen på EGU, som følge af en stigning i elevtallet.

  På udvalgets eget område forventedes der pr. 30.9. et mindreforbrug på dagtilbud på 3,2 mio. kr., som blev brugt til finansiering af et forventet merforbrug på Børn og Familie på 2,9 mio. kr. og 0,3 mio. kr. som medfinansiering af ovennævnte udfordringer.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 01-12-2015

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/30811, Sagsinitialer: cpaa

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til, om forslag til løsning af de lokalemæssige udfordringer på Fjordskolen skal sendes i høring

  I budget 2016 er der godkendt en anlægsramme målrettet en udbedring af de lokalemæssige udfordringer, der eksisterer på Fjordskolen. Der er afsat kr. 24,25 mio. kr. i 2016/17.

  Forvaltningen har kigget på tre anlægsmæssige scenarier for løsning af udfordringer, samt et scenarie, hvor der ikke foretages anlægsmæssige ændringer.

  Scenarie 1 – samling i Kruså.

  Fjordskolen forudsættes i dette scenarie flyttet til den tidligere Kruså Skoles bygninger, der samlet er bygget til elevtal på op til ca. 400 elever i normalområdet.

  Umiddelbart skal der foretages mindre ombygninger, primært opdeling af eksisterende undervisningsrum til differentierede og mindre gruppestørrelser, hvilket vil sige at der skal opsættes nye skillevægge.

  Der vil endvidere skulle indbygges elevatorlifte til parterreetagen mod syd og kælderarealerne i den nordlige del, samt etableres en række handicaptoiletter jævnt fordelt i bygningen.

  Skolen grundareal incl. Ådalens Fritidshjems grund, er på ca. 50.000 m2, og det ligger i umiddelbar sammenhæng med Slipskoven mod syd og øst.

  Der er tilstrækkeligt udenomsareal til rummelige friarealer, evt. tilbygning og supplerende parkeringspladser.

  Ådalens Fritidshjem vil kunne benyttes som f. eks. en meget naturnær SFO.

  Ud over dette rummer de eksisterende udenomsarealer også idrætsanlæg i form af løbebane og boldbaner af forskellig art.

  Der vurderes, at det eksisterende bygningsanlæg vil kunne rumme Fjordskolens afdeling A, D og E, hvis der foretages de ovennævnte bygningsændringer.

  Skal Fjordskolens Afdeling B flyttes med, vil dette kræve, at der opføres en tilbygning på ca. 600 m2.

  Et evt. varmvandsbassin vil skulle placeres i en ny tilbygning på 40-50 m2. Denne vil mest rationelt kunne opføres i forbindelse med en tilbygning til Afdeling B.

  Anslået anlægsudgift: 35,25 millioner kroner.

  Anslået årlig driftsbesparelse: 1,0 millioner kroner

  Udgifter til befordring:

  Der er udfærdiget en kørselsanalyse, hvor der vurderes at kilometerantallet vil forøges med ca. 30 procent.

  Der vil dog i kørslen ikke længere være de korte ture i Aabenraa by som tidligere har medført en øget km-pris. Derfor forventes at man kan reducere udgiften pr km ved nyt udbud af kørslen.

  Det er forvaltningens vurdering at udgiften kan holdes inden for det eksisterende budget. Men den endelige udgift afhænger af resultatet af et nyt udbud.

  Scenarie 2 – samling i Aabenraa By eller umiddelbar nærhed heraf.

  Som de eneste to umiddelbare muligheder i dette scenarie peger Kultur, Miljø- og Erhversforvaltningen på henholdsvis den tidligere Rødekro Skoles bygninger, Vestergade 14 (2a), pædagogseminariet, Dr. Margrethes Vej 13 (2b).

  Endvidere belyses en mulighed for samling af Fjordskolen på Skolevænget 33, Aabenraa (2c).

  Scenarie 2a – samling på tidligere Rødekro Skole, Vestergade 14, Rødekro.

  Grundarealet på ca. 30.000 m2 er tilstrækkeligt og den nyeste bygning på skolen (opført til Indskolingen) vil umiddelbart kunne genanvendes.

  Der vurderes, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at genanvende de øvrige bygninger, da en opdatering med hensyn til indeklima, skimmelsanering, energirenovering mm vil blive meget udgiftstung. En nedbrydning og en genopførelse af nybyggeri vil være langt mere rationel totaløkonomisk.

  I scenariet er medregnet en flytning af Afdeling B og etablering af et varmtvandsbassin.

  Anslået anlægsudgift: 160,0 millioner kroner

  Anslået årlig driftsbesparelse: 1,2 millioner kroner

  Scenarie 2b – samling på det tidligere pædagogseminarie, Dr. Margrethes Vej 13, Aabenraa.

  Pædagogseminariets grundareal er på ca. 7.500 m2 og en samling af Fjordskolen her vil derfor fordre, at alt byggeri skal være i to-tre etager, hvis der skal kunne etableres nogenlunde acceptable friarealer og parkeringspladser. Umiddelbart vurderes det ikke, at der på grunden vil kunne etableres det fornødne antal parkeringspladser i terrænniveau.

  Der vurderes endvidere, at det kun vil være den eksisterende to-etages del af bygningsanlægget, der vil kunne genanvendes på en økonomisk fornuftig måde.

  Da der skal bygges i minimum 2 etager vil de øvrige eksisterende et-etages bygningsafsnit ikke kunne genanvendes, da det ikke kan lade sig gøre at bygge direkte oven på dem.

  Endvidere er indretningen af de eksisterende bygninger så uhensigtsmæssig, at en stor ombygning og renovering vil blive påkrævet. Der er gennem årene bygget om og til i mange omgange med en del forskellige konstruktionsprincipper og kvaliteter til følge.

  Der vil mangle toiletter, tilgængelighedsmuligheder (til kælder og eksisterende 1. sal) og et bedre administrationsafsnit, der nu er placeret sig i nogle pavillonlignende bygningsafsnit i en atriumgård.

  Der anbefales derfor at eksisterende et-etages bygningsafsnit nedbrydes, og at der opføres nye to-tre-etages bygninger.

  I scenariet er medregnet en flytning af Afdeling B og etablering af et varmtvandsbassin.

  Anslået anlægsudgift: 162,5 millioner kroner

  Anslået årlig driftsbesparelse: 1,2 millioner kroner

  Alternativt scenarie 2c – samling på Skolevænget 33, Aabenraa

  Ved vedtagelsen af Lokalplanforslag 87 (UCSyd, ny forbindelsesvej mm) vil der fremkomme et sammenhængende areal umiddelbart nord for den påtænkte vejforbindelse Vestvejen-Dr. Margrethes Vej, øst for UCSyd´s nye undervisningsbyggeri og vest for IBC.

  Arealets omtrentlige udstrækning er markeret med en rød streg på bilaget Tegning vedr. alternativt scenarie 2c.

  Det er på ca. 6.000 m2 og der vil være plads til at bygge nyt til Fjordskolens Afdeling A her i en etage, men ikke således at der bliver arealer til overs til store udendørs opholdsarealer og særligt mange parkeringspladser.

  Der arbejdes for øjeblikket med forslag til en ny lokalplan (planlagt til fremlæggelse foråret 2016), der omfatter området, men forslag til anvendelsen er ikke fastlagt endnu. Arealet er dog påtænkt anvendt som en del af det nye campusområde.

  Før øjeblikket er det et grønt areal (alt orangefarvet er ejet af Aabenraa Kommune – undtagen UCSyd´s nyligt erhvervede areal på 30.000 m2 mod Vestvejen), der anvendes til idræt mm af de omgivende uddannelsesinstitutioner.

  Forbindelsen til den eksisterende del Fjordskolen vil være et smalt grundstykke hvorpå der vil skulle bygges en forbindelse. Planmæssigt vil Fjordskolen på denne måde blive spredt en del ud og umiddelbart vil den interne logistik ikke blive særlig hensigtsmæssigt.

  Under hele arealet er der konstateret jordforurening V2, dvs at der er taget prøver, der verificerer dette. Området er tidligere losseplads. Det V2 forurenede område er i øvrigt for nyligt konstateret også at omfatte området fra dette areal og nordpå under Afdeling B til Skolevænget ved hovedindgangen til Fjordskolen.

  En samling af Fjordskolen på Skolevænget til fordre nybyggeri til Afdeling A og udvidelser til Afdeling D og E samt til administrationen (udgør ca. 17,0 mio. kr.) til en estimeret samlet anlægsudgift på ca. 82,0 mio. kr. (ca. 4.300 m2 nybyggeri i alt). Der er i dette tal ikke taget specifikt højde for jordbundsforhold/ekstrafundering og håndtering/udskiftning af forurenet jord.

  Anslået anlægsudgift: 82,0 mio. kr.

  Anslået årlig driftsbesparelse: 1,2 mio. kr.

  Scenarie 3 – status quo på 3 matrikler

  Dette scenarie forudsætter at Fjordskolens aktiviteter bevares på de tre adresser, Skolevænget 33, Aabenraa, Posekærvej 8, Aabenraa og Kystvej 36-38, Aabenraa.

  På Skolevænget 33 mangler der 4 undervisningsrum med grupperum, 4 administrationskontorer, kontor til 4 terapeuter og 2 større rum til lærerarbejdspladser og forberedelse. Dette vil skulle etableres som nybyggeri.

  De nye skel mod UCSyd´s grundareal er netop fastlagt, og der vil være mulighed for at opføre tilstrækkeligt nyt byggeri, men der vil ikke være et tilfredsstillende areal til overs til friarealer og parkering.

  På Posekærvej-afdelingen anbefales, at de PCB-forurenede pavilloner fra midten af 60´erne bør fjernes og erstattes af tilsvarende nyt byggeri.

  Herudover mangler skolen på denne matrikel undervisningslokaler til fysik/naturfag, musik og håndværk/design.

  En helt utidssvarende midlertidigt opstillet pavillon, der for øjeblikket anvendes til musik, forudsættes fjernet.

  På grund af terrænets form og niveauforhold vil der skulle etableres nye forbindelsesgange/bygninger, tilgængelighedsforanstaltninger og niveaureguleringer.

  Der er endvidere regnet med anlæg af 10 nye parkeringspladser, som der er stort behov for på adressen.

  Anslået anlægsudgift: 44,2 millioner kroner

  Anslået årlig driftsbesparelse: 0 kroner

  Scenarie 4 – Revisitering af eleverne på Fjordskolen.

  Med udgangspunkt i ”Sund Opvækst” og ”Ny Retning for visitationen” udvikles der i øjeblikket Observations- og Udrednings-enheder og pædagogiske tilbud på de to nybyggede skoler Kongehøjskolen og Lyreskovskolen, hvor det pædagogiske tilbud modsvarer det behov som en del af eleverne på Fjordskolen har. Derfor ville disse elever kunne visiteres til disse tilbud og derved for det pædagogiske tilbud der er nødvendigt, og i fysiske rammer der styrker trivsel og læring. Dette er i modstrid med kommunens inklusionsstrategi, men kan blive nødvendigt, da de fysiske rammer på Fjordskolen ikke understøtter den pædagogiske praksis.

  Udviklingen af de to folkeskolenære tilbud, samt på sigt et lignende på den ny-byggede Hærvejskole i 2017 betyder også at elevtallet ikke ventes at stige.

  Anslået anlægsudgift: 0 millioner kroner

  Anslået årlig driftsbesparelse: 0 kroner

  Tidsplan for arbejdet:

  10. nov. 2015

  Børne- og Uddannelsesudvalget orienteres om procesplan.

  1.dec. 2015

  Behandling af sagen i Børne- og Uddannelsesudvalget med henblik på høring.

  9. dec. 2015

  Orienteringsmøde med forældre og medarbejdere på Fjordskolen. Kl. 17.00 I Byrådssalen

  3. dec. -19. jan.

  2016

  Høringsperiode

  2. feb.

  2016

  Behandling af sagen i Børne- og Uddannelsesudvalget efter afsluttet høring

  9. feb.

  2016

  Sagen behandles i Økonomiudvalget

  24. feb.

  2016

  Sagen behandles i Byrådet

  Forvaltningen anbefaler scenarie 1.

  Høring/udtalelse

  Sagen sendes i høring i Handicaprådet og skolens bestyrelse og MED-udvalg i perioden 3. december – 19. januar.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at sagen sendes i høringfrem til den 19. januar 2015.

  at punktet genoptages efter endt høring til beslutning på udvalgsmødet den 2. februar 2016.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 01-12-2015

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/15979, Sagsinitialer: cpaa

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der orienteres om:

  • Visitationsøkonomi, visitationsregler samt inklusionstilgang på skoleområdet
  • Proces for høring vedrørende visitationsøkonomien samt fordelingen af ressourcerne til ”Dansk som andetsprog”.

  Visitationsøkonomi

  Økonomien på specialområdet i Skole og Undervisning er en visitationsøkonomimodel, hvor ressourcerne er udlagt til skolerne efter elevtals og socioøkonomisk fordeling. Efterfølgende tilbagefører den enkelte skole ressourcer for de børn, der efter skoleleders indstilling er indstillet til at frekventere et visiteret skoletilbud.

  Visitationsøkonomien blev indført pr. 1. januar 2012 og indfaset over en treårig periode, således at modellen var fuldt indfaset i 2014.

  I indfasningen var visitationstaksten følgende:

  2012:             50.000 kr. + kr. 37.000

  2013:             100.000 kr. + kr. 37.000

  2014 og frem: 150.000 kr. + kr. 37.000

  Pr. 1.1.2016 stiger elevtaksten kr. 42.000.

  Økonomien på skoleområdets almene og specielle område er at betragte som ”forbundne kar”. Det betyder, at når den overordnede ramme fastholdes kan ressourcerne bevæge sig mellem de to områder.

  Ved årsafslutningen tilbageføres et eventuelt mindreforbrug på det samlede område til skolerne efter en socioøkonomisk og elevtalsafhængig model.

  Visitationsregler

  Hovedregel: Distriktsskolen skal betale for alle elever i distriktet, hvis de visiteres i løbet af skolegangen.

  Undtagelse 1: Distriktsskolen skal ikke betale, hvis en elev er anbragt uden for eget hjem (”sover i fremmed seng”).

  Undtagelse 2: Distriktsskolen skal ikke betale, hvis en elev er visiteret fra skolestarten.

  Reglerne fremgår af bilag 1.

  I bilag 2 fremgår udviklingen i antallet af inkluderede elever. Af samme bilag fremgår et øjebliksbillede med oversigt over antallet af visiterede elever fra en privat grundskole indenfor og udenfor kommunen. Distriktsskoleleder har foretaget en indstilling til visitationsudvalget.

  Central visitationsressource

  I forbindelse med indførelsen af visitationsøkonomien blev der truffet beslutning om en central visitationsressource. Denne ressource var i 2012 på 5 mio. kr.. Pr. 1. januar 2016 er den kr. 3,5 mio. kr..

  Den centrale visitationsressource blev indført med sigte på at kompensere for åbenlyse uhensigtsmæssigheder i forbindelse med indførelsen at visitationsøkonomien.

  I praksis dækkes følgende af den centrale ressource:

  · Etablering af startstøtte/prøveordninger i indskolingen

  · Praktisk støtte til elever med personlige handicap i almenområdet

  · Dækning af underskud til skoler, der har underskud i visitationsøkonomien

  · Særligt tilrettelagte forløb for enkelte børn/unge

  · Delvis dækning af udgifterne til Fjordskolens Videns- og Kompetencecenter

  · Særlige kompetenceudviklingsforløb for enkelte skolers medarbejdere

  Inklusionstilgang i Skole og Undervisning

  I henhold til intentionerne i Børn-, Unge- og Familiepolitikken SUND OPVÆKST skal løsninger for de enkelte børn/unge etableres så tæt på almenområdet som muligt. Med indførelsen af visitationsøkonomien har dette i praksis givet mulighed for, at ”ressourcerne kan følge opgaven”, når der etableres udviklende løsninger for de enkelte børn/unge.

  Decentralt har skolen mulighed for – inden barnet/den unge eventuelt visiteres – at anvende visitationstaksten til løsninger i læringsmiljøet på skolen/i klassen.

  Hvis skolen vælger at visitere barnet/den unge, kan visitationsudvalget i samarbejde med barnet/den unge, forældrene, skolen og PPR etablere løsninger, hvor ressourcen i praksis kommer til at følge opgaven.

  Der etableres en høj grad af konsensus omkring løsningerne, hvilket skaber en høj grad af tilfredshed. Antallet af klager på området var 44 i 2011. Der har ikke siden været indgivet klager.

  I bilag 3 perspektiveres en række eksempler på anvendelsesmulighederne vedr. den centrale visitationsressource.

  Ressourcerne til ”Dansk som andetsprog” (DSA-midlerne):

  I henhold til Folkeskolelovens § 5 stk. 6 skal der i fornødent omfang tilbydes undervisning i ”Dansk som andetsprog”. Undervisningsministeren fastsætter reglerne herfor.

  I Aabenraa Kommune er ressourcen i 2015 på kr. 1 mio.

  Den er pt. fordelt således:

  Høje Kolstrup:                 kr. 440.000

  Kongehøjskolen:             kr. 270.000

  Lyreskovskolen:              kr. 328.000

  Der foreslås en ændring i fordelingen af midlerne til ”Dansk som andetsprog” (DSA-midler).

  To fordelingsmodeller foreslås sendt i høring:

  Model 1:

  Alle DSA-midler lægges i puljen til inklusionsmidler. Herefter fordeles de som inklusionsmidlerne med 50% efter elevtal og 50% efter socioøkonomi.

  Model 2:

  Alle DSA-midler fordeles 100% efter socioøkonomi.

  Forvaltningen anbefaler model 1.

  Ændringen foreslås med ikrafttræden pr. 1. august 2016 ved begge modeller.

  Høring/udtalelse

  Evaluering af visitationsøkonomien og reglerne herfor

  Visitationsøkonomien og reglerne herfor skal evalueres med henblik på en eventuel justering.

  Der gennemføres høring i skolebestyrelserne og i skolernes MED-udvalg.

  Høringsperiode:

  2. december 2015 - 20. januar 2016

  Behandling i Børne- og Uddannelsesudvalget den 2. februar 2016

  Høringselementer: (se skabelon i bilag 4)

  • Visitationstakster
  • Distriktsskolens betalingsansvar ved visitation
  • Visiterede foranstaltninger
  • Eksistens af central visitationsressource
  • Stillingtagen til model 1 eller 2 vedr. DSA-midler
  • Mulighed for øvrige bemærkninger

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringerne tages til efterretning, og

  at høring på de foreslåede elementer gennemføres i skolernes bestyrelser og MED-udvalg frem til 20. januar 2016

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 01-12-2015

  1. at taget til efterretning, og

  2. at godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/32685, Sagsinitialer: acha

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal udvalget tage stilling til fortsættelse af tilbuddene til ikke uddannelsesparate unge i 2016. Målet er at sikre et relevant tilbud til alle unge i Aabenraa Kommune, der forlader 9. eller 10. klasse til sommer.

  Siden 2012 har tilbuddene til disse unge været:

  • Virksomhedspraktikforløb
  • Særligt tilrettelagte forløb på produktionsskolerne (august-september) med tættere opfølgning og intensiveret samarbejde med forældrene og med UU i forhold til ordinære produktionsskoleforløb

  På baggrund af tidligere års positive erfaringer foreslås det, at disse tilbud fortsætter i 2016.

  Tilbuddene er finansieret af midler fra Lov- og cirkulæreprogrammet 2014.

  Økonomi og afledt drift

  På Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 14. april 2015 (sag 5), blev økonomien for ikke uddannelsesparate i 2015 behandlet.  På daværende tidpunkt var forventningen, at der ville være en merudgift på området, som følge af en stigning i antallet af elever på forløbene. Der blev derfor givet en tillægsbevilling på 0,24 mio. kr.

  Det har dog vist sig, at der ikke er kommet den forventede  stigning i antal elever, og det anbefales derfor, at der i 2016 afsættes 0,484 mio. kr. svarende til det oprindelige budget i 2015.

  Det dækker over følgende:

  Mentorundervisning/ressourceperson

  210.000 kr

  Undervisningsmateriale

  14.000 kr

  Særlig indsats på produktionsskolerne

  150.000 kr

  Udvidet samarbejde mellem UU og vejlederne på produktionsskolerne

  110.000 kr

  I alt

  484.000 kr

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at tilbuddene til ikke uddannelsesparate fortsætter i 2016.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 01-12-2015

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/33323, Sagsinitialer: ACF

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal udvalget tage stilling til en ansøgning fra bestyrelsen for Hjordkær Børnehus, om udvidelse af børnetallet i småbørnsgruppen med 4 børn til i alt 16 børn.

  Udvidelsen medfører ikke behov for bygningsmæssige tilpasninger.

  De oprindelige 12 småbørnspladser blev etableret pr. 1. august 2012.

  Bestyrelsen for børnehuset oplyser, at den efter udvidelse af småbørnsgruppen stadig vil kunne tilgodese den løbende indskrivning af 3-6 årige børn fra ventelisten.

  Pr. 1. december 2015 har Hjordkær Børnehus indskrevet 36 børnehavebørn og 11 børn i småbørnsgruppen. Pr. 16. december 2015 er der 12 indmeldte børn i småbørnsgruppen.

  Pr. 1. december 2015 er der 4 kommunale dagplejere med i alt 12 børn i lokalområdet.

  Af ”Principper for oprettelse af småbørnspladser” (Godkendt af Børne- og Uddannelsesudvalget den 11. juni 2014) fremgår det

  · Den pædagogiske bæredygtighed i dagplejen fastholdes ved krav om min. 4 -5 dagplejere i et distrikt.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ansøgningen om oprettelse af yderligere 4 småbørnspladser ikke imødekommes med baggrund i udvalgets principper om, at den pædagogiske bæredygtighed i dagplejen fastholdes ved krav om min. 4-5 dagplejere i et distrikt.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 01-12-2015

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/23780, Sagsinitialer: CHB

  Sagsfremstilling

  På udvalgsmøderne i oktober 2015 godkendte Børne- og Uddannelsesudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget, at forvaltningerne skulle arbejde frem imod at indsende en ansøgning til A. P. Møller Fonden d. 28. okt. 2015. Hermed præsenteres udvalgene for indholdet og økonomien i det endelige projektprogram SundSkole 2020 til godkendelse.

  Gennem 6 delprojekter skal SundSkole 2020 være med til at indfri skolereformens målsætninger i forhold til sundhed og bevægelse. Derudover skal projektprogrammet være med til at indfri Vækstplan 2018 samt målsætninger i de gældende politikker på de tre forvaltningsområder.

  Formålet med projektprogrammet er:

  At øge læring blandt og med 6300 folkeskoleelever gennem fokus på trivsel, sundhed og bevægelse med blik for forankring i de lokale miljøer.

  Projektprogrammet skal give skolerne flere ressourcer samt øgede kompetencer og handlemuligheder i forhold til at arbejde aktivt med sundhed, bevægelse og principperne i den åbne skole. Derfor indeholder projektprogrammet også etableringen af et centralt medarbejderteam, der i tæt samarbejde med skolerne skal udvikle initiativer og samarbejder med det lokale foreningsliv.

  Forvaltningerne forventer svar fra fonden i januar 2016. Imødekommes ansøgningen ikke, udarbejder forvaltningerne et tilpasset projektprogram og budget, som bliver sendt til godkendelse i udvalgene.

  Sagen afgøres i Børne- og Uddannelsesudvalget, Social og Sundhedsudvalget samt i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Projektprogrammet løber fra 2016 til 2020 og har et samlet budget på 24,509 mio. kr.

  Heraf søges fonden om 12,905 mio. kr.

  Egenfinansieringen for Aabenraa Kommuner er 11,604 mio. kr., og de fordeler sig mellem udvalgene på følgende måde:

  Børne- og Uddannelsesudvalget: 10,024 mio. kr.

  Social- og Sundhedsudvalget: 1,080 mio. kr.

  Kultur- og Fritidsudvalget: 0,500 mio. kr.

  Indstilling

  Børn & Skole, Social & Sundhed og Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at projektprogrammet SundSkole 2020 godkendes, og

  at projektprogrammets økonomi godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 01-12-2015

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/5810, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Formålet med en underretning er, at Børn og Familie får kendskab til forhold, som betyder, at et barn eller en ung kan have behov for særlig støtte. Underretningen er med til at sikre, at barnet og familien hurtigt kan få tilbudt hjælp.

  I Serviceloven findes tre bestemmelser om underretningspligt, som skal ses som kommunens mulighed for at blive opmærksom på et barn eller en ung, der trænger til særlig støtte:

  § 152:   Den tværkommunale underretningspligt, hvor fraflytningskommune har pligt til at underrette tilflytningskommune om, at en familie har et barn eller en ung, der har behov for særlig støtte.

  § 153:   Den skærpede underretningspligt, som alle med offentligt hverv har. Aabenraa Kommune har udarbejdet en handleguide til alle, som arbejder med børn og unge i Aabenraa Kommune.

  § 154:   Den almene underretningspligt, som alle borgere har.

  Alle underretninger registreres af en administrativ medarbejder, som også inden 6 dage udsender kvitteringsbrev til underretter.

  Alle underretninger vurderes af en socialrådgiver samme dag som underretningen modtages, dog senest efter 24 timer. Det vurderes, om der er behov for akut handling for at sikre barnets trivsel. I weekender, ferier og på helligdage vurderes underretningerne af den socialrådgiver, der har akutvagten.

  Indenfor 14 dage afholdes som hovedregel den første samtale med forældremyndighedsindehaver og barn/ung. Samtalen har til formål at foretage en gennemgang og nærmere drøftelse af den modtagne underretning. Kommer underretningen fra kommunens egne institutioner/skoler eller andre offentlige ansatte, har forældrene som regel fået underretningen gennemgået af underretteren, inden den sendes til Børn og Familie.

  Under mødet bliver forældrene bedt om at give samtykke til, at socialrådgiveren kan indhente de oplysninger, der er nødvendige for at kunne vurdere underretningen.

  Socialrådgiveren har pligt til at vurdere underretningen så tilpas grundigt, at det bliver klart, om der skal laves en børnefaglig undersøgelse, iværksættes støtte i almenområdet, eller om sagen kan henlægges.

  En underretning kan resultere i at:

  • Sagen lukkes – evt. indsatser i almenområdet igangsættes.
  • Der igangsættes et familievejlederforløb, jfr. Servicelovens § 11, hvis det drejer sig om en afgrænset problemstilling, der kan afhjælpes i en afgrænset periode.
  • Børnefaglig undersøgelse opstartes.

  Som udgangspunkt har forældrene aktindsigt i alle underretninger og sagens dokumenter, med mindre der er tale om vold og overgrebssager mod barnet begået af familien, og som skal efterforskes af politiet.

  Anonyme underretninger sagsbehandles som ovenfor, dog kan der ikke fremsendes kvittering til underretteren. Forældrene får aktindsigt i underretningen, og ofte sker det, at forældrene har en formodning om, hvem underretteren er.

  Udarbejdelse af børnefaglig undersøgelse.

  Kommunen er forpligtet til at træffe afgørelse om iværksættelse af en børnefaglig undersøgelse, når det må antages, at et barn eller en ung trænger til særlig støtte. Undersøgelsen skal foreligge senest 4 måneder efter, at underretningen er modtaget.

  En børnefaglig undersøgelse skal omfatte en helhedsbetragtning af barnets eller den unges:

  • Udvikling og adfærd
  • Familieforhold
  • Skoleforhold
  • Sundhedsforhold
  • Fritidsforhold og venskaber
  • Andre relevante forhold

  Undersøgelsen skal resultere i en begrundet stillingtagen til, om der er grundlag for at iværksætte hjælp overfor barnet og familien, og hvis det er tilfældet, hvilke foranstaltninger der bedst kan bidrage til at afhjælpe barnets vanskeligheder og behov.

  Der skal være udarbejdet en børnefaglig undersøgelse, inden en foranstaltning efter reglerne om særlig støtte til børn og unge kan iværksættes. Er der behov for akut hjælp, kan foranstaltninger iværksættes, inden undersøgelsen er udarbejdet.

  En børnefaglig undersøgelse er herefter fundamentet for den handleplan, der skal udarbejdes, inden der træffes afgørelse om en foranstaltning.

  Antal underretninger modtaget af Børn og Familie i 2014 og 2015.

  2014

  2015

  1. halvår

  2. halvår

  1. halvår

  550

  524

  462

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 01-12-2015

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/6558, Sagsinitialer: ACF

  Sagsfremstilling

  Privatinstitutionen Den Frie Naturbørnehave v/ Aabenraa Friskole er, efter ansøgning fra bestyrelsen, godkendt til yderligere 4 børn i alderen 3-5 år.

  Godkendelsen træder i kraft pr. 14. december 2015 under forudsætning af, at Dagtilbud forinden har modtaget en kopi af ibrugtagningstilladelsen for den nye bygning.

  Privatinstitutionen er herefter godkendt til i alt 32 børn i alderen 3-5 år.

  Lovgrundlag

  Dagtilbudslovens § 19, stk. 5 og § 20.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 01-12-2015

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/5810, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Som et led i folkeskolereformen blev der i 2014 aftalt et brugerportalsinitiativ mellem KL og regeringen.

  Aftalen betyder, at beslutningskompetencen i forhold til brugervendte digitale løsninger i folkeskolen fastholdes i den kommunale sektor. Til gengæld er kommunerne forpligtet på ambitiøse målsætninger for anskaffelse af to overordnede digitale løsninger til skolerne: En samarbejdsplatform og en læringsplatform.

  Dette indebærer, at samarbejdsplatformen anskaffes som en fælleskommunal landsdækkende løsning gennem et udbud i KOMBIT, mens læringsplatforme anskaffes af den enkelte kommune eller grupper af kommuner inden for rammerne af fælles standarder og principper, som er aftalt med staten.

  Aabenraa Kommune har valgt også at tilslutte sig samarbejdsplatformen på dagtilbudsområdet. Herved skabes der en sammenhængende kommunikationskanal for familier med børn i både skole og dagtilbud.

  Den fælleskommunale samarbejdsplatform forventes klar til implementering ved årsskiftet 2017/18, og udbredelsen forventes at ske frem til august 2018, så samarbejdsplatformen vil være i drift på alle skoler ved skolestart. Udbredelsen på dagtilbudsområdet forventes påbegyndt umiddelbart herefter.

  Kommunerne vil, i lighed med KOMBIT’s øvrige udbud, blive inddraget tæt i såvel udviklingen af den nye løsning som i den fremtidige drift af systemet.

  Den eksisterende løsning, SkoleIntra, som den nye fælles samarbejdsplatform skal erstatte på folkeskoleområdet, er en monopolløsning, som under alle omstændigheder skal konkurrenceudsættes. KOMBIT har som led i konkurrenceudsættelsen indgået en udfasningsaftale for at sikre, at SkoleIntra fortsat er til rådighed for kommunerne, indtil en ny løsning er fuldt implementeret.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 01-12-2015

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/117, Sagsinitialer: bhh

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 01-12-2015

  Der aftales ekstraordinært møde mandag, den 7. december kl. 7.45 vedr. korrekt udpegning af bestyrelsen på produktionsskolen Meritten.