Beslutningsprotokol

mandag den 7. december 2015 kl. 07:45

Mødested: Lokale 137, Skelbækvej 2, Aabenraa
Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalg
Medlemmer: Kirsten Nørgård Christensen, Dorte Ballhorn Soll, Eivind Underbjerg Hansen, Gert Nordklitgaard, Kaare Solhøj Dahle, Kurt Andresen, Rasmus Lyngbak Bøgen
Bemærkninger: Mødet sluttede kl. 8.00
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/34209, Sagsinitialer: dlj

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til, om vedtægterne for produktionsskolen Meritten skal tilbagekaldes. 

  Sagen var første gang på Børne- og Uddannelsesudvalgsmødet den 10. november 2015. Sagen udgik dog fra dagsordenen, idet bestyrelsen for produktionsskolen Meritten den 9. november 2015 satte en proces i gang for at nedsætte en korrekt udpeget bestyrelse. Det gjorde de ved, at forstanderen for Meritten aktivt henvendte sig til henholdsvis Aabenraa Erhvervsforening, DI og LO for at bede dem om at udpege et medlem for resten af valgperioden, jf. bilag 1.

  Aabenraa Erhvervsforening og DI udpegede på den baggrund den 24. november 2015 og 17. november 2015 hvert et medlem for bestyrelsen i Meritten. Disse medlemmer har dog aldrig været indkaldt til et møde. Merittens bestyrelse har nu stoppet ovenstående proces ved at meddele Aabenraa Erhvervsforening og DI, at de ikke længere skal udpege et medlem, da Meritten har fået nye vedtægter, jf. bilag 2.

  Forslag til nye vedtægter for Meritten har Aabenraa Kommune modtaget til godkendelse den 30. november 2015. Det kan hertil oplyses, at en bestyrelse, der ikke er udpeget korrekt, kan ikke træffe beslutninger, herunder beslutninger om vedtægtsændringer. I det omfang Merittens bestyrelse ønsker at ændre sine vedtægter, skal der først nedsættes en korrekt udpeget bestyrelse.

  Grundlaget for nu at sætte sagen på om tilbagekaldelsen af vedtægterne for Meritten er, at det er kommunens opfattelse, at bestyrelsen for Meritten ikke er udpeget korrekt, og at bestyrelsen til trods for, at der er taget initiativ til at nedsætte en korrekt udpeget bestyrelse, nu har stoppet denne proces.

  De 7 medlemmer i bestyrelsen udgør i.h.t. til Merittens vedtægter:

  - 3 medlemmer udpeget af Byrådet

  - 1 medlem udpeget af LO i lokalområdet

  - 1 medlem udpeget af DI i lokalområdet

  - 1 medlem udpeget af Aabenraa Erhvervsforening (tidligere Padborg udviklingscenter)

  - 1 medlem udpeget af skolens ansatte.

  Efter spørgsmål rejst af forskellige parter om, hvem der har udpeget medlemmerne i Merittens og EFA-Syds bestyrelser, blev begge produktionsskoler den 17. august 2015 bedt om at komme med oplysninger om udpegningerne til bestyrelsen.

  EFA-Syd oplyste samme dag, hvem de enkelte bestyrelsesmedlemmer var udpeget af.

  Produktionsskolen Meritten valgte via sin advokat ad flere omgange at meddele, at de ikke ville, eller var forpligtet til at oplyse dette overfor kommunen. Og da Merittens advokat endelig den 22. september 2015 fremsender oplysninger, er der ikke overensstemmelse mellem det oplyste og vedtægterne. Derfor blev Meritten bedt om at dokumentere oplysningerne. 

  Efter flere henvendelser til Meritten om dokumentation meddelte Merittens advokat den 9. oktober 2015, at de ikke ønskede at fremsende yderligere dokumentation. Merittens bestyrelse var blevet varslet om, at i det omfang, bestyrelsen ikke selv kom med oplysningerne, ville kommunen kontakte de udpegningsberettigede parter direkte, jf. bilag 3.

  Derfor kontaktede kommunen de tre udpegningsberettigede parter DI, LO og Aabenraa Erhvervsforening.

  Af de fremsendte oplysninger fra de tre udpegningsberettigede parter fremgår tydeligt, at hverken LO, DI eller Aabenraa Erhvervsforening har udpeget (genudpeget) bestyrelsesmedlemmer til Merittens bestyrelse for funktionsperioden 1. januar 2014-31. december 2017, jf. bilag 4.

  Oplysningerne fra LO, DI og Aabenraa Erhvervsforening blev fremsendt til Meritten. Merittens bestyrelse blev bedt om at dokumentere, at udpegning er sket korrekt, alternativt uden ugrundet ophold at sætte en proces i gang for at nedsætte en korrekt udpeget bestyrelse.

  Meritten tog den 9. november 2015 initiativ til at sikre en korrekt udpeget bestyrelse. Det initiativ har de dog stoppet igen ved at meddele Aabenraa Erhvervsforening og DI, at de ikke alligevel skal udpege et medlem til bestyrelsen.

  Derfor må kommunen på baggrund af de tilbagemeldinger der er kommet fra de tre udpegningsberettigede parter, samt fra Meritten, der den 9. november 2015 tog initiativ til at sikre korrekt udpegning, lægge til grund, at 3 medlemmer ud af 7 i bestyrelsen på Meritten ikke er udpeget korrekt.

  Endvidere må Aabenraa Kommune lægge til grund, at Merittens bestyrelse ikke ønsker at tage initiativ til at sikre korrekt udpegning med henvisning til, at de har meddelt DI og Aabenraa Erhvervsforening, at de ikke alligevel skal udpege medlemmer til bestyrelsen. 

  Det kan supplerende oplyses, at det i processen er konstateret, at EFA-Syd ikke har sikret korrekt udpegning af et enkelt medlem. Det er EFA syd i fuld gang med at tage initiativ til at rette op på i samarbejde med den udpegningsberettigede part.

  Høring/udtalelse

  Sagen sendes i høring i 2 uger ved Produktionsskolen Meritten, som så får mulighed for at komme med bemærkninger til, at kommunen agter at tilbagekalde vedtægterne. Høringsfrist bliver den 21. december 2015. Herefter træffes der endelig afgørelse.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at udvalget meddeler produktionsskolen Meritten, at man agter at tilbagekalde vedtægterne.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 07-12-2015

  Eivind Underbjerg Hansen (V) og Gert Nordklitgaard (Ø) deltog ikke i behandlingen af punktet på grund af inhabilitet.

  Godkendt.