Beslutningsprotokol

tirsdag den 12. januar 2016 kl. 09:00

Mødested: Aktivitetsrum 2+3, Borgerhuset, Tinglev
Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalg
Medlemmer: Kirsten Nørgård Christensen, Dorte Ballhorn Soll, Eivind Underbjerg Hansen, Gert Nordklitgaard, Kaare Solhøj Dahle, Kurt Andresen, Rasmus Lyngbak Bøgen
Bemærkninger: Mødet sluttede kl. 10.30
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 16/17, Sagsinitialer: bhh

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12-01-2016

  -

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/44211, Sagsinitialer: khl

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om igangværende og kommende byggeprojekter på skole- og daginstitutionsområdet.

  Kongehøjskolen

  Det endelige regnskab for anlægsprojektet afventer stadig aftalemæssige afklaringer med totalrådgiveren.

  Lyreskovskolen

  Der foregår stadig, inden for den bevilligede anlægsramme, en del mindre opfølgninger og tilpasninger i forbindelse med Lyreskovskolens ibrugtagning af byggeriet.

  Dette foregår kontinuerligt, og anlægsregnskabet forventes afsluttet i forbindelse med 1-års garantieftersynet i juni/juli 2016.

  Hærvejsskolen

  I januar 2016 nedsættes Byggeudvalget, og processen fortsætter med udarbejdelsen af den endelige tids- og procesplan samt det overordnede idéoplæg, der er en af forudsætningerne for det mere detaljerede byggeprogram.

  Der vil i mindre arbejds- og interessentgrupper blive defineret de ønsker og krav, der også skal danne grundlag for byggeprogrammet og dermed dét, der skal bygges.

  Stubbæk Børnehus om- og tilbygning ved Idun

  Projekteringen og myndighedsbehandlingen af byggeriet er afsluttet.

  Børnehaven, for de ældste af Stubbæk Børnehus´ børns vedkommende, genhuses i en del af Stubbæk Skoles indskolings- og SFO bygning på Sejsbjerg 16 i Stubbæk (Stuffi). De øvrige samles i byggeperioden i bygningen på Stubbæk Bygade 5 (Stubben).

  Byggeriet opstartes primo januar 2016 med rydning af arealerne, etablering og tilrigning af byggeplads, nedbrydninger, gravearbejde m.m.

  Den overordnede tidplan for projektet følges nøje.

  Fjordskolen

  Der er i investeringsoversigten i 2016-2017 afsat 24,25 mio. kr. til Fjordskolen i forbindelse med godkendelsen af budget 2016.

  Hovslund Børneunivers – ombygning og renovering af omklædningsrum

  Byggearbejdet omkring renovering og ombygning til to separate bade- og omklædningsfaciliteter er afsluttet ved årsskiftet og tages i brug umiddelbart i det nye år.

  Den samlede udgift til byggeriet holdes inden for den bevilligede anlægsramme.

  Børn og Skole orienterer herefter ikke yderligere om dette byggeprojekt.

  Daginstitution i Aabenraa Syd

  Børn og Skole har vurderet placeringsmulighederne for et nyt daginstitutionsbyggeri i Aabenraa Syd.

  Daginstitution i Rødekro

  Børn og Skole, Kultur, Miljø og Erhverv og lederne for Børnehuset Rødekro og Børnehuset Fladhøj har den 15. december 2015 afholdt et indledende og orienterende møde omkring organisationen og planlægningsprocessen for byggeprojektet ved det nuværende Børnehuset Fladhøj.

  Samtidig er lokalplanarbejdet for et større sammenhængende område ved Hærvejsskolen på Skovbrynet 2, Børnehuset Fladhøj, hallen og de tilhørende idrætsarealer m.m. opstartet.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12-01-2016

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/5905, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Der er lavet budgetopfølgning på Børne- og Uddannelsesudvalgets område pr. 30. november 2015.

  Der forventes på nuværende tidspunkt et samlet merforbrug på 3,0 mio. kr., svarende til de aftalestyrede enheders forventninger pr. 30. september til regnskabsresultatet.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12-01-2016

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/5810, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med sagsbehandlingen af ny dagtilbudsstruktur 2015 er det besluttet, at der udarbejdes forslag til en nybygget integreret institution 0-6 år i Aabenraa syd.

  Der kalkuleres med en institution til 150 børn.

  Kalkulationen indeholder udgifter til etablering af legeplads og P-plads m.v., mens der ikke er indregnet udgifter til køb af grund og eventuel etablering af erstatningsarealer.

  I forbindelse med konkretisering af projektet vil der blive foretaget en revurdering af projektet for at sikre, at der sker en tilpasning til de aktuelle børne- og behovstal og den forventede udvikling.

  Økonomi og afledt drift

  Til byggeri af en ny daginstitution i Aabenraa Syd er der på investeringsoversigten for 2016-19 afsat 25 mio. kr., heraf 10  mio. kr. i 2016.

  Der ønskes frigivet en anlægsbevilling på 3 mio. kr. til  opstart og projektering af anlægsprojektet.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at der frigives en anlægsbevilling i 2016 på 3,0 mio. kr. til planlægning og projektering af ny daginstitution i Aabenraa Syd, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til projektet på investeringsoversigten for 2016.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12-01-2016

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/5810, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med sagsbehandlingen af ny dagtilbudsstruktur 2015 er det besluttet, at der udarbejdes forslag til en nybygget integreret institution 0-6 år i Rødekro.

  Et overslag over anlægsudgifterne til en til-/ombygning ved Børnehuset Fladhøj og Hærvejsskolen vil være i størrelsesordenen 23 mio. kr.

  Nybyggeriet forventes udført som en tilbygning til den eksisterende daginstitution, og der kalkuleres med en tilbygning til 150 børn.

  Der er indregnet et forventet rationale ved at gennemføre byggeriet samtidig med det påtænkte skolebyggeri.

  I forbindelse med konkretisering af projektet vil der blive foretaget en revurdering af projektet for at sikre, at der sker en tilpasning til de aktuelle børne- og behovstal og den forventede udvikling.

  Økonomi og afledt drift

  Til byggeri af en ny daginstitution i Rødekro er der på investeringsoversigten for 2016-19 afsat 23 mio. kr., heraf 2 mio. kr. i 2016.

  Der ønskes frigivet en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til opstart og projektering af anlægsprojektet.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at der frigives en anlægsbevilling i 2016 på 2,0 mio. kr. til planlægning og projektering af ny daginstitution i Rødekro, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til projektet på investeringsoversigten for 2016.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12-01-2016

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/5810, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  På Byrådsmødet den 28. januar 2015 blev der givet en anlægsbevilling på 7,5 mio. kr. til Stubbæk Børnehus, heraf blev der frigivet 0,5 mio. kr. til forprojektering.

  Stubbæk Børnehus, der for øjeblikket er beliggende på to adresser, ønskes samlet på Idun, afdelingen på Stubbæk Skolegade 8, Stubbæk.

  Den eksisterende bygning på Stubbæk Skolegade 8 genanvendes, renoveres og bygges om. Bygningen vil fremover blive anvendt til en småbørnsgruppe og administration/medarbejderfaciliteter.

  Samtidig tilbygges knapt 700 m², der vil blive anvendt til tre grupper børn i børnehavealderen. Hver gruppe vil få egen indgang, garderober m.m.

  Grunden udvides ved tillæg af kommunale arealer (ommatrikulering).

  De samlede om- og tilbygningsarbejder har været udbudt i et begrænset totalentrepriseudbud i en omvendt licitation.

  Byggearbejderne opstartes primo januar 2016, og aflevering af det samlede byggeri til Aabenraa Kommune forventes at foregå ultimo oktober 2016.

  Der ønskes nu frigivelse af restbevilling til byggeriet.

  Økonomi og afledt drift

  Til byggeriet af Stubbæk Børnehus frigives 7 mio. kr. finansieret af den afsatte anlægsbevilling til projektet.

  Der er tidligere frigivet 0,5 mio. kr. til forprojektering og bygherrerådgivning.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at der frigives resterende rådighedsbeløb på 7,0 mio. kr. finansieret af den godkendte anlægsbevilling til projektet.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12-01-2016

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/23193, Sagsinitialer: ACF

  Sagsfremstilling

  Børne- og Uddannelsesudvalget drøftede den 1. september 2015 udviklingen indenfor dagtilbudsordninger for børn i aldersgruppen 0-2 år i Aabenraa Kommune og besluttede at tage sagen op igen.

  Forvaltningen har udarbejdet et forslag til høringsoplæg om dagtilbudsordninger for børn i aldersgruppen 0-2 år.

  Dagtilbudsordninger for 0-2 årige børn kan jf. dagtilbudsloven etableres som dagtilbud i daginstitutioner og dagtilbud i private hjem.

  Herudover kan forældrene vælge et økonomisk tilskud til privat pasning (private pasningsordninger) i stedet for at benytte en plads i et dagtilbud.

  Forslag til høringsoplæg indeholder

  · En beskrivelse af de forskellige dagtilbudsordninger,

  · Generelle udfordringer, vilkår og muligheder

  · Forvaltningens forslag,

  · Udvalgets godkendte ”Principper for oprettelse af småbørnspladser”

  · Udkast til ændrede ”Principper for oprettelse af 0-2 års pladser.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at forslaget til ”Høringsoplæg om dagtilbudsordninger på 0-2 års området” drøftes.

  Bilag

  Forslag til høringsoplæg om dagtilbudsordninger på 0-2 års området

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 1. oktober 2015

  Drøftet – tages op igen på næste møde.

  Afbud: Rasmus Lyngbak Bøgen, Kurt Andresen

  Sagen genoptages

  På baggrund af udvalgets drøftelser på mødet den 1. oktober 2015, er der nu foretaget justeringer af forslaget til høringsoplæg.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ”Forslag til høringsoplæg om dagtilbudsordninger på 0-2 års området - 10. november 2015” sendes i høring hos relevante parter, og

  at høringsfristen bliver den 15. december 2015.

  Bilag:

  Forslag til høringsoplæg om dagtilbudsordninger på 0-2 års området - 10. november 2015

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 10. november 2015

  Godkendt med de faldne bemærkninger om tilrettelse.

  Afbud: Kurt Andresen

  Sagen genoptages efter endt høringsperiode.

  Høring/udtalelse

  Forslag til ”Høringsoplæg om dagtilbudsordninger på 0-2 års området” har været sendt i høring i perioden 10. november – 15. december 2015.

  Der er modtaget i alt 15 svar.

  Høringssvarene samt et kort resume heraf er vedlagt.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller

  at udvalget godkender oplægget om dagtilbudsordninger på 0-2 års området herunder ”Principper for oprettelse af 0-2 års pladser”.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12-01-2016

  Godkendt med bemærkning om, at der i forhold til pkt. 7 i ”Principper for oprettelse af 0-2 års pladser” ændres således, at det er Dagplejen, der konkret vurderer, om der kan indgås et samarbejde om gæstedagpleje.

  Udvalget ønsker en opfølgning og status om 1 år.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/10276, Sagsinitialer: pla

  Sagsfremstilling

  I denne sag søger Børnehaven Søndermosen i Padborg om finansiering af ny gulvbelægning.

  I forbindelse med den politiske behandling af Dagtilbudsstruktur 2015, har der været peget på forskellige løsningsmuligheder i Padborg-området.

  Børne- og Uddannelsesudvalget har den 19. august 2015 afholdt et dialogmøde med bestyrelsen i børnehaven Søndermosen/Skovbrynet, hvor de forskellige muligheder blev drøftet.

  Børnehavens bestyrelse gav udtryk for, at de ikke umiddelbart ønskede institutionen flyttet til Stjernens bygning.

  Bestyrelsen gav endvidere udtryk for, at de gerne ville blive i de bestående bygninger, og at de fandt det muligt, såfremt de fik bevilget et mindre engangsbeløb til renovering af Søndermosen.

  Børnehaven ønsker at få udskiftet 260 m2 gulvbelægning i Søndermosen, og har fremsendt tilbud lydende på i alt 109.736 kr. ex. moms.

  Tilbuddet omfatter montering af ny linoleum, incl. lister og forbrugsstoffer, samt bortskaffelse af gammel belægning.

  Økonomi og afledt drift

  Byrådet har den 8. oktober 2015 godkendt budgettet for 2016-2019. Af investeringsoversigten fremgår det, at der i 2018 er afsat 1 mio. kr. til opstart af dagtilbudsstrukturen i Lyreskovskolens distrikt.

  Samtidig blev der afsat et beløb i driftsbudgettet for 2016 på 200.000 kr. til daginstitution i Padborg.

  Da ansøgningen vedrører en investering i en ikke kommunalt ejet bygning – og da det ansøgte beløb overstiger 100.000 kr. - vil en eventuel godkendelse af ansøgningen medføre krav om, at kommunens udgift tinglyses i ejendommen, jf. procedure til sikring af kommunens værdier i forbindelse med investering i ejendomme, som ikke tilhører Aabenraa Kommune (godkendt af byrådet, den 22.6.2011).

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at der bevilges 109.736 kr. til ny gulvbelægning i Børnehaven Søndermosen, og

  at udgiften finansieres af de 200.000 kr., der er afsat i driftsbudgettet i 2016 til daginstitution i Padborg.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12-01-2016

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/603, Sagsinitialer: ACF

  Sagsfremstilling

  Børne- og Uddannelsesudvalget skal i denne sag tage stilling til udvalgets tilsynsbesøg i 2016.

  Udvalget gennemfører mindst et anmeldt tilsynsbesøg pr. institution på dagtilbudsområdet pr. valgperiode. Besøgene tilrettelægges på baggrund af aktuelle behov, eventuelle problemstillinger og med udgangspunkt i en geografisk dækning af lokalområderne.

  Udvalgets tilsynsbesøg skal ses som et supplement til de forvaltningsmæssige tilsyn.

  Skole- og Dagtilbudsudvalget besluttede på mødet den 10. januar 2012 (punkt 2), at forvaltningen tilrettelægger besøgene sådan, at dagtilbud, skoler samt børne- og familieområdet i videst muligt omfang ses i sammenhæng.

  Forvaltningen foreslår, at der fastsættes 2 dage til tilsynsbesøg i 2016 og, at det bliver torsdag den 28. april og torsdag den 22. september 2016.

  Lovgrundlag

  Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) nr. 668 af 17. juni 2011, § 5.

  Lov om social service (Serviceloven) nr. 573 af 24. juni 2005, § 146.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at der afsættes 2 dage til tilsynsbesøg i 2016 og

  at tilsynsbesøgene lægges torsdag den 28. april og torsdag den 22. september 2016.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12-01-2016

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/35269, Sagsinitialer: chd

  Sagsfremstilling

  Udvalget bliver i denne sag orienteret om de ændrede muligheder for at etablere fælles ledelse mellem et dagtilbud og en skole.

  Betingelserne for at kunne etablere fælles ledelse mellem et dagtilbud og en skole blev ændret da den nye folkeskolelov trådte i kraft den 1. august 2014.

  Indtil da var betingelserne for etableringen, at det omfattede små skoler i landdistrikter eller skoler med et elevtal på under 150 og med beliggenhed i et byområde, hvor antallet af indbyggere lå under 900.

  Der var mulighed for at søge dispensation fra bestemmelserne.

  Eksempelvis blev etableringen af Kollund Skole og Børneunivers godkendt under forudsætning af, at ministeriet dispenserede fra kravet om indbyggertallet. Dispensationen blev givet for perioden 1. august 2011 til 31. december 2013.

  Efter den 1. august 2014 er betingelserne ændret. Etableringen af fælles ledelse kan nu godkendes både for små skoler og afdelinger af en skole.

  Kravet til den øvre grænse for områdets indbyggertal er udgået.

  Ved små skoler forstås nu skoler i landdistrikter eller skoler med normalt ikke over 300 elever.

  Bestemmelsen kan også anvendes for små afdelinger af en skole, hvor afdelingen opfylder de samme krav, som stilles til små skoler.

  For Kollund Skole og Børnehus betyder lovændringen, at godkendelsen af fælles ledelsen ikke længere er betinget af en fornyet dispensation.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12-01-2016

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/12633, Sagsinitialer: chd

  Sagsfremstilling

  Udvalget bliver i denne sag orienteret om en henvendelse fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet – STUK, vedrørende klassedannelse på Bylderup Skole, Hærvejsskolen og Kongehøjskolen i skoleårene 2014-2015  og for Hærvejsskolen og Kongehøjskolen også indeværende skoleår.

  For samtlige skolers vedkommende drejer det sig om manglende overholdelse af bestemmelserne i Folkeskolelovens § 17 om antallet af elever i de enkelte klasser ved skoleårets begyndelse.

  Ved skoleårets begyndelse må elevtallet ikke overstige 28. I særlige tilfælde kan kommunalbestyrelsen tillade et højere elevtal, dog ikke over 30.

  Skoleårets begyndelse er ifølge Folkeskolelovens § 14 a den 1. august.

  Det er STUK’s opfattelse, at den 1. august er et skæringspunkt mellem to skoleår og ikke en fastsættelse af elevernes første skoledag, som fastsættes kommunalt.

  STUK mener derfor, at det er antallet af elever på elevernes første skoledag, der er afgørende for om en skole overholder bestemmelserne for klassedannelsen.

  Bylderup Skole fik tilladelse til, at en af skolens klasser måtte have 30 elever ved skoleårets begyndelse. Inden elevernes første skoledag, men efter 1. august  blev der yderligere indskrevet 1 elev i pågældende klasse, hvorved elevtallet steg til 31 på elevernes første skoledag.
  STUK indskærper, at reglerne om maksimal klassestørrelse skal overholdes, men foretager sig ikke yderligere vedrørende Bylderup Skole.

  Kongehøjskolen ventede med den endelige klassedannelse af børnehaveklasserne til jul. Den stod således opført med et elevtal på 72 elever på første skoledag.

  STUK anfører at det er en overtrædelse af Folkeskolelovens § 25 om, at skolen deles i klasser efter antallet af elever og bestemmelserne i § 17 om klassestørrelsen.

  Den endelige klassedannelse i børnehaveklassen skal senest finde sted ved udgangen af skoleåret, men bestemmelserne om elevtallet i en klasse ved skoleårets begyndelse skal dog være opfyldt.

  Hærvejsskolen foretog ikke en klassedannelse på 7. – 9 årgang i skoleåret 2014 – 2015, men inddelte eleverne på forskellig hold. Samme forhold gør sig gældende i indeværende skoleår.

  Denne fremgangsmåde strider mod reglerne for klassestørrelse og klassedannelse og kommunen er blevet bedt om at redegøre for, hvordan kommunen påtænker at organisere klassedannelsen fremadrette med henblik på overholdelse af klasseloftet på Hærvejsskolen og Kongehøjskolen.

  I redegørelsen fremgår det, at skolerne vil blive indskærpet, at reglerne for klassedannelse og klassestørrelse skal overholdes.

  Det fremgår endvidere, at de skoler, der arbejder med en udvikling og optimering af eleverne læringsmiljøer, som indebærer en organisering af eleverne, der ikke overholder reglerne om klassedannelse og klassestørrelse, oplever reglerne som hæmmende for at skabe det bedste læringsmiljø på skolen.

  Lovgrundlag

  Folkeskolelovens bestemmelser om klassedannelse og klassestørrelser

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12-01-2016

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/35726, Sagsinitialer: ACF

  Sagsfremstilling

  Udvalget har anmodet om en årlig orientering om antallet af dispensationer fra 26 ugers reglen i dagtilbud.

  Ifølge Dagtilbudsloven skal alle børn over 26 uger og indtil skolestart have adgang til, at blive optaget i et dagtilbud. Forældre med børn under 26 uger kan søge dispensation, så barnet kan starte tidligere.

  Udvalget behandlede en ansøgning om dispensation fra 26 ugers reglen den 17. december 2013 (punkt 226) og besluttede, at forvaltningen kunne tage stilling til dispensation i lignende sager.

  Forvaltningen har i 2015 behandlet to ansøgninger om dispensation, som begge er imødekommet.

  I 2014 blev der ligeledes  behandlet to ansøgninger, som begge blev imødekommet.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at  orienteringen tages til efterretning.  

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12-01-2016

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/8917, Sagsinitialer: pla

  Sagsfremstilling

  Dagtilbud har udarbejdet en oversigt over antallet af indskrevne børn pr. 31. december 2015 fordelt på kommunens skoledistrikter.

  Oversigten omfatter børn i:

  • Kommunal dagpleje
  • Vuggestuer
  • Småbørnspladser
  • Børnehaver
  • Private institutioner – småbørnspladser
  • Private institutioner – børnehavepladser
  • Private børnepassere

  Oversigten viser endvidere de tilsvarende tal pr. 31. december 2014 i ().

  Oversigten viser et fald i det samlede antal indskrevne børn i forhold til samme tidspunkt sidste år på 67 børn.

  Faldet dækker over et faldende børnetal i den kommunale dagpleje på 51 børn, et fald i børnehaverne på 40 børn, og et fald i vuggestuerne på 8 børn.

  Modsat har udviklingen i det sidste år vist stigende børnetal i privat regi, idet de private børnepassere har en stigning på 24 børn, og de private institutioner en stigning på 8 børn, i alt en stigning på 32 børn.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12-01-2016

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/3136, Sagsinitialer: pla

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres udvalget om sammenlægning af 2 konti på Dagtilbudsområde:

  • Udviklingsmidler til Dagtilbud, og
  • Strukturændringer på dagtilbudsområdet.

  Udviklingsmidler

  Efter beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget den 29. januar 2013 (punkt 32), blev der oprettet en udviklingskonto i Dagtilbud. Formålet med udviklingskontoen var at opsamle midler, opnået ved effektueringer i forbindelse med gennemførte strukturændringer på dagtilbudsområdet.

  Strukturændringer

  I forbindelse med vedtagelsen af budget 2015-2018 blev det besluttet, at der skulle igangsættes en strukturændring på dagtilbudsområdet, og der blev indarbejdet en negativ strukturændringspulje på 3 mio. kr.

  Da strukturændringerne kræver en række anlægsinvesteringer for at kunne opnå rationalet, vil det være vanskeligt at opnå den ønskede besparelse fuldt ud, før disse investeringer er foretaget indenfor de nærmeste år.

  Ved budgetlægningen for 2016-2019 blev reduktionskravet på strukturkontoen nulstillet og erstattet af et reduktionskrav på 1 mio. kr. i 2017, 2 mio. kr. i 2018 og 3 mio. kr. i 2019 og fremover.

  Der er allerede opnået nogle rationaler på driften i forbindelse med gennemførte strukturændringer, bl.a. sparede huslejeudgifter og reducerede udgifter til ejendomsdrift mv. i forbindelse med lukning/sammenlægning af institutioner.

  Samtidig har det også været nødvendigt at afholde nogle ekstra omkostninger/investeringer for derigennem at opnå adgang til fremtidige rationaler.

  Én konto fra 2016

  Da begge konti tjener samme formål, nemlig at få registreret de rationaler, som opnås i forbindelse med de foretagne strukturændringer, og da målet er at opnå de budgetterede reduktionskrav, er det besluttet at al registrering fremover foretages på kontoen for Strukturændringer på dagtilbudsområdet, og at kontoen for Udviklingsmidler lukkes.

  Kontoen vil indgå i den løbende budgetopfølgning.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12-01-2016

  Udsættes.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/6563, Sagsinitialer: BKE

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Børne- og Uddannelsesudvalget om status for aktiviteten i 2015 på Familie og Ungecentrets fremskudte indsatser, Familiebaserne, på Høje Kolstrup og i Bylderup-Bov.

  Formålet med de fremskudte indsatser er:

  At Familie og Ungecentret, ved at være synlig i et lokalområde, kan medvirke til at forebygge mere indgribende og omkostningskrævende foranstaltninger ved at etablere kontakt med sårbare børn, unge og familier, som lever isoleret og har ringe tradition for at benytte etablerede tilbud.

  At udvikle og afprøve alternative metoder til socialt forebyggende arbejde ved stor inddragelse af frivillige aktører til de forskellige aktiviteter.

  Der er tilknyttet 1,5 fuldtidsmedarbejdere på hver fremskudt indsats, hvoraf 0,5 stilling særligt er tilknyttet arbejdet med sårbare unge. 

  Familiebasen i Bylderup-Bov er fysisk placeret i lokaler på Bylderup Skole, mens Familiebasen på Høje Kolstrup er placeret i en lejlighed på Uglekær, stillet til rådighed af boligforeningen.

  Familiebaserne tilbyder :

  - Cafétilbud

  - Åben anonym rådgivning

  - Gruppeaktiviteter med netværksdannelse

  - Motiverende samtaler/forløb

  Tilbuddene er eksempler på hvordan Børn og Familie realiserer Sund Opvækst i tidligt forebyggende indsatser i samarbejde med lokale ressourcepersoner og skaber bæredygtige netværk for udsatte.

  I vedlagte notat af 22.12. 2015 er der nærmere redegjort for aktiviteten i 2015.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12-01-2016

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/36624, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Visitationsudvalget for døgnanbringelser har sammen med socialrådgiverne gennemgået anbringelser pr. 1. november 2015, med samlet set udgifter på 94 mio. kr.

  Sagerne er vurderet i forhold til anbringelsesgrundlaget 2015, vedtaget af Børne- og Uddannelsesudvalget 13. januar 2015.

  Ved gennemgangen af sagerne blev det konstateret, at alle sager er i overensstemmelse med anbringelsesgrundlaget.

  Sagsgennemgangen viser at det største udgiftsområde (49,3 mio. kr.), svarende til ca. halvdelen af udgifterne skyldes forhold hos forældrene: manglende omsorg, misbrug og psykisk sygdom hos den voksne, samt følelses- og tilknytningsforstyrrede forældre uden udviklingspotentiale.

  De gennemsnitligt dyreste foranstaltninger vedrører unge kriminelle der er anbragt efter domstolenes afgørelser ( 1,1 mio. kr./år).

  Ses der på de gennemsnitlige udgifter fordelt efter alder, viser gennemgangen at gennemsnitsudgiften for 0-17 årige stiger med barnets alder.

  I forhold til lovmedholdelighed viser sagsgennemgangen, at der er gennemført opfølgning indenfor det seneste halve år i 95% af sagerne, som serviceloven foreskriver. Der er gennemført børnesamtale i 96% af sagerne, og der er en opdateret handleplan i 94% af sagerne.

  Andelene er faldet i forhold til forrige sagsgennemgang, men er højere end i 2013 og 2014.

  Ved sagsgennemgangen fra juni 2015 forudsagde visitationsudvalget ændrede udgifter i 51 sager, i løbet af de næste 2 år. Når der ses på hvad der faktisk er sket, viser det sig, at forventningerne er opfyldt, eller udgifter er blevet lavere end forventet i 90% af tilfældene.

  Der er i denne sagsgennemgang sat fokus på målene i handleplanen. Vi ønskede at undersøge om foranstaltningen skaber den forandring vi har målsat.

  72% af børnene/de unge har en score på mindst 3, dvs. de har en god udvikling i forhold til målene i handleplanen. 20% af børnene har ikke haft den ønskede udvikling. Der er ikke svaret på spørgsmålet i 8% af sagerne.

  Vi ønskede også at undersøge om vi sætter relevante mål for børnenes skolegang, da landsdækkende undersøgelser viser at anbragte børn klarer sig dårligere i uddannelsessystemet.

  Der er mål vedrørende skole i 59% af handleplanerne for børn i skolealderen. Det viser, at vi har fokus på vigtigheden af skolegangen for anbragte børn, så de for bedre mulighed for at blive selvforsørgende. Der er et forbedringspotentiale vi fremadrettet vil arbejde på at realisere.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12-01-2016

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/35626, Sagsinitialer: acha

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres udvalget om en kommende ansøgning om satspuljemidler til omlægning og udvikling af indsatsen for udsatte børn og unge.

  Med baggrund i erfaringer fra Sverige og Herning Kommune ønsker Børn og Familie at udvikle indsatsen for udsatte børn og unge.

  Målet er mere effektfulde indsatser, der skaber konkrete positive forandringer for børnene og deres familier.

  Det skal ske gennem intensive forløb med klart definerede mål og hyppig opfølgning. For rådgiverne vil det betyde, at de i langt højere grad end nu vil skulle tage ansvar for forandringsprocessen sammen med familien og sammen med leverandørerne. Hyppigere opfølgning i familierne skal give mulighed for, at rådgiverne får et tydeligere billede af, om der sker den ønskede forandring hos børnene og deres familier. Metoden vil gøre rådgiverne i stand til at følge udviklingen tæt, så de kan stoppe uvirksomme foranstaltninger og erstatte dem med mere effektfulde. Omlægningen betyder, at både myndighed og leverandører skal have øget fokus på at følge og dokumentere de forandringer, der sker i børnenes og familiernes situation.

  Centralt for udviklingen af indsatsen er ”normaliseringsperspektivet”. I et normaliseringsperspektiv er det vigtigt at arbejde målrettet med de ressourcer, som findes i familien og netværket, og bringe dem i spil. Børn har individuelle ressourcer og udfordringer, men de bedste muligheder for udvikling findes i fællesskaber med andre børn med tilknytning til eget hjem og nærmiljø.

  En beskrivelse af omlægningen vil være klar i april/maj 2016 med henblik på at indgå i arbejdet med budget 2017.

  I satspuljeaftalen på social- og indenrigsområdet 2016-19 er der afsat 96 mio. kr. til at understøtte kommunerne i at omlægge deres indsats for udsatte børn og unge til en tidligere, forebyggende og mere effektiv indsats – netop inspireret af Sverige og Herning Kommune. Konkret afsættes midler til etablering af et udgående rådgivningsteam, som yder faglig støtte til kommunerne til omlægningen samt en ansøgningspulje til ekstraudgifter, som forventes i begyndelsen af omlægningen. Derudover afsættes midler til at dokumentere forebyggende indsatser i kommunerne.

  Børn og Familie planlægger at ansøge om at få del i satspuljemidlerne, når der åbnes for ansøgninger. Det forventes at ske i 1. kvartal 2016.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12-01-2016

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/18, Sagsinitialer: bhh

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12-01-2016

  -