Beslutningsprotokol

tirsdag den 2. februar 2016 kl. 15:30

Mødested: Aktivitetsrum 2+3, Borgerhuset, Tinglev
Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalg
Medlemmer: Kirsten Nørgård Christensen, Dorte Ballhorn Soll, Eivind Underbjerg Hansen, Gert Nordklitgaard, Kaare Solhøj Dahle, Kurt Andresen, Rasmus Lyngbak Bøgen
Bemærkninger: Mødet sluttede kl. 17.30
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 16/17, Sagsinitialer: bhh

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 02-02-2016

  -

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/44211, Sagsinitialer: khl

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om igangværende og kommende byggeprojekter på skole- og daginstitutionsområdet.

  Kongehøjskolen

  Det endelige regnskab for anlægsprojektet afventer stadig aftalemæssige afklaringer med totalrådgiveren.

  Lyreskovskolen

  Der foregår stadig mindre tilpasninger og opfølgninger som følge af Lyreskovskolens erfaringer med brug af de nye bygninger.

  Projektets anlægsregnskab forventes afsluttet i forbindelse med 1-års garantieftersynet i juni/juli 2016.

  Hærvejsskolen

  Byggeudvalget (tidligere i andre større anlægsprojekter kaldt Byggestyregruppen) er nedsat og har følgende sammensætning:

  Helle Krabsten Lausten, formand for Skolebestyrelsen

  Frank Bomberg Andersen, medlem af Skolebestyrelsen

  Flemming Kristoffersen, skoleleder

  Susanne Holst, SFO-leder

  Rasmus Vaarbjerg, serviceleder

  Dorthe Schrøder, AMR i indskolingen

  Jan Norlander Jensen, AMR i udskolingen

  Mette Møldrup, teamleder, KME/Ejendomme

  Hanne Enghoff, bygherrerådgiver KME/Ejendomme

  Kim Hovmand Larsen, projektleder Børn og Skole/Skole og Undervisning

  Arbejdet med planlægning og programmering af det nye byggeri fortsætter med inddragelse af brugere og eksterne interessenter.

  Kultur, Miljø og Erhverv/Ejendomme har indgået aftale med ekstern rådgiver om udarbejdelse af en lokalplan for Fladhøj-området/Hærvejsskolen i Rødekro.

  Stubbæk Børnehus om- og tilbygning ved Idun

  Projekteringen og myndighedsbehandlingen af byggeriet er afsluttet.

  Byggeriet er opstartet med rydninger og forberedende arbejder såsom etablering af byggeplads m.m.

  Det endelige hovedprojektmateriale blev detaljeret gennemgået med institutionens ledelse og repræsentanter for Kultur, Miljø og erhverv/Ejendomme, Børn og Skole, bygherrerådgiveren og totalentreprenøren/underentreprenørerne den 19. januar 2016.

  Den overordnede tidplan for projektet følges nøje.

  Fjordskolen

  Der er i investeringsoversigten i 2016-2017 afsat 24,25 mio. kr. til Fjordskolen i forbindelse med godkendelsen af budget 2016.

  Daginstitution i Aabenraa Syd

  Børn og Skole har vurderet placeringsmulighederne for et nyt daginstitutionsbyggeri i Aabenraa Syd.

  Daginstitution i Rødekro

  Kultur, Miljø og Erhverv/Ejendomme har indgået aftale med ekstern rådgiver om udarbejdelse af en lokalplan for Fladhøj-området, herunder en mulig placering af en ny daginstitution i Rødekro her.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 02-02-2016

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/1568, Sagsinitialer: sbro

  Sagsfremstilling

  På de aftalestyrede enheder under Børne- og Uddannelsesudvalget er der i 2015 et samlet mindreforbrug på 2,3 mio. kr. Dette kan sammenholdes med et mindreforbrug i 2014 på 5,6 mio. kr.

  Iflg. dialogbaseret aftalestyring må merforbrug på over 4 % ikke finde sted. Sker det alligevel overføres merforbruget fuldt ud, og der skal udarbejdes en afviklingsplan med afvikling af hele merforbruget over maksimalt 3 år (det stående udvalg kan godkende afviklingsplaner med en afviklingsperiode på op til 3 år – ellers skal afviklingsplaner forelægges Økonomiudvalget). Herudover vil der blive beregnet et rentetillæg af hele overførselsbeløbet dog justeret for evt. investeringer i energibesparende foranstaltninger.

  Ved afslutning af regnskab 2015 er der merforbrug på Aabenraa Børnehus, Børnehaven Nygade, Hjordkær Børnehave, Kelstrup Naturskole og Rønshoved skoleafdeling. Der er udarbejdet afviklingsplaner, der angiver hvorledes merforbrug vil blive afviklet.

  Genner og Hovslund Univers har fået igangværende afviklingsplaner forlænget i tilknytning til bevillingskontrollen i efteråret 2015.

  Institution

  Merforbrug ult. 2015

  Afvikles 2016

  Afvikles 2017

  Afvikles 2018

  Aabenraa Børnehus

  122

  122

  Børnehaven Nygade

  623

  222

  175

  226

  Hjordkær Børnehus

  219

  100

  100

  19

  Kelstrup Naturskole

  85

  85

  Rønshoved Skolehjem

  1.885

  943

  942

  Der er tale om nye afviklingsplaner, som søges godkendt.

  Herudover er der vedlagt en afviklingsplan for Børnehuset Rødekro for 2016, idet den oprindelige afviklingsplan ikke har kunnet overholdes. Denne plan skal fremsendes til Økonomiudvalget til godkendelse, idet afviklingsperiode på 3 år ikke er overholdt.

  Til orientering er oversigten over mer-/mindreforbrug på de aftalestyrede områder vedlagt.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at afviklingsplaner for Aabenraa Børnehus, Nygade Børnehave, Hjordkær Børnehus, Kelstrup Naturskole og Rønshoved Skolehjem, godkendes og

  at forlængelse af afviklingsplan for Børnehuset Rødekro indstilles til godkendelse i Økonomiudvalget.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 02-02-2016

  1. at godkendt

  2. at anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/1568, Sagsinitialer: sbro

  Sagsfremstilling

  Opgørelse over afsluttede anlægsprojekter i 2015 på over 2 mio. kr. forelægges til godkendelse.

  Iflg. Social- og Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for afsluttede anlægsprojekter, hvis bruttoudgiften beløber sig til 2 mio. kr. eller mere.

  Aflæggelsen skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af regnskabet for det år, hvori de pågældende anlægsarbejder er afsluttet.

  I 2015 er 3 anlæg omfattet af dette regelsæt.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse nr 1834 af 18.december 2015

  Økonomi og afledt drift

  Følgende anlægsprojekter over 2 mio. kr. på det skattefinansierede område er afsluttet:

  Anlægsprojekt

  Bevilling (1000 kr.)

  Regnskab (1000 kr.)

  Afvigelse (1000 kr.)

  Tinglev Skole – ny indskoling

  19.833

  19.832

  1

  Stubbæk Skole overbygningsafsnit

  8.600

  8.541

  59

  Høje Kolstrup skole

  2.801

  2.800

  1

  I alt

  31.234

  31.173

  61

  Mindreforbrug på 61.000 kr. tilføres kommunens likvide midler.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at afsluttede anlæg over 2 mio. kr. godkendes med et samlet mindreforbrug på 0,061 mio. kr., som tilføres kommunens likvide midler.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 02-02-2016

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/30811, Sagsinitialer: cpaa

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der efter afsluttet høring tages stilling til helhedsløsning vedr. Fjordskolen.

  Baggrunden for høringen har været et ønske om en samling af Fjordskolen på én matrikel i en helhedsløsning. Dette har været aktualiseret af pladsudfordringer på afd. A og E samt en PCB-forurening på afd. A på Posekærvej. De i høringsoplægget skitserede scenarier  1-4 samt Fjordskolens forslag scenarie 0 fremgår af bilag: Oversigt scenarie 0-4 vedr. Fjordskolen. 

  Ligeledes fremgår den anslåede økonomi samt ledelsens analyse vedr. de enkelte scenarier af bilag.

  Høringsberettigede har været Handicaprådet, Fjordskolens bestyrelse samt MED-udvalgets B-side.

  Der er fremsendt høringssvar fra alle høringsberettigede. Høringssvarene fra skolebestyrelsen og MED-udvalget er tilnærmelsesvis enslydende.

  Forvaltningens bemærkninger til høringssvarene fremgår af bilag: Bemærkninger til høringssvar vedr. Helhedsløsning for Fjordskolen.

  Essensen af høringssvarene er, at en samling af Fjordskolen i én samlet helhedsløsning prioriteres lavere end en fysisk tilknytning til Aabenraa by.

  Ligeledes er der en generel bekymring omkring størrelsen af den afsatte anlægsramme i 2016/17 på 24,25 mio. kr.

  På baggrund af det udsendte høringsmateriale samt de indkomne høringssvar kan følgende to scenarier skitseres:

  Scenarie 0:

  Scenarie 0 er foreslået af bestyrelse og MED-udvalg: En samling på to matrikler i gå-afstand: Skolevænget 33 og Dronning Margrethesvej 11-13 (UC-Syds bygning).

  Der er en anslået udgift hertil på 79.25 mio. kr. Dette er uden udgiften til erhvervelse af ejendommen.

  Der vil i denne løsning skulle prioriteres, da den afsatte anlægsramme er på 24,25 mio. kr.

  Der kan ikke forventes en driftsbesparelse, da Skolevænget 33 udvides, og antallet af m² stiger fra 3000 m² på Posekærvej 8 til 5000 m² på Dronning Margrethesvej 11-13.

  Ved valg af denne løsning på to matrikler skal der foretages en prioritering indenfor den afsatte anlægsramme.

  Scenarie 1:

  En samling på Kruså Skole med en nybygning af afdeling B. Der vil i denne løsning også skulle prioriteres, da det samlede overslag incl. varmtvandsbassin er 35,25 mio. kr.

  Oversigt over varmtvandsbassinnets anvendelse i dagtimerne fremgår af bilag.

  Ved en samling af Fjordskolen i en helhedsløsning på én matrikel opnås følgende (Scenarie 1):

  • Fjordskolen vil blive én ledelsesmæssig robust enhed, hvor det specialpædagogiske faglige miljø fortsat vil kunne udvikles.
  • Fjordskolens Videns- og Kompetencecenter til gavn for almenområdet vil kunne videreudvikles med udgangspunkt i alle specialpædagogiske fagligheder fra Fjordskolen
  • Alle fornødne faglokaler og idrætsfaciliteter vil være til rådighed for skolen på matriklen eller i umiddelbar nærhed heraf.
  • Mulige fremtidige udsving i elevtallet i de enkelte afdelinger vil fleksibelt kunne absorberes inden for enheden.
  • En understøttelse af den kommunale inklusionsstrategi, hvor det specialiserede område skal løfte de opgaver, som almenområdet ønsker at visitere.
  • Understøtter kommunes strategi med henblik på, at optimere anvendelsen af eksisterende kommunale ejendomme fremfor at udvide den samlede kommunale bygningsmasse.
  • En anslået årlig driftsbesparelse på 1 mio. kr.
  • Vedr. befordring: Se nedenfor.

  Ved gennemførelse af scenarie 1, vil der i hverdagen skulle planlægges i forhold til inddragelse af, og deltagelse i de mere bynære faciliteter og aktiviteter i Aabenraa.

  Befordring :

  Der er udfærdiget en kørselsanalyse, hvor der vurderes, at kilometerantallet vil forøges med ca. 30 %. Der vil i kørslen ikke længere være korte ture i Aabenraa by, som tidligere har medført en øget km-pris. Derfor forventes man at kunne reducere udgiften pr. km ved et nyt udbud af kørslen.

  Det er forvaltningens vurdering, at udgiften kan holdes inden for det eksisterende budget. Den endelige udgift afhænger af resultatet af et nyt udbud.

  Det nuværende udbud er forlænget et år, således at muligt nyt udbud kan træde i kraft i skoleåret 2017/18.

  Kørselsanalysen er vedhæftet som bilag til sagen.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at scenarie 1 prioriteres således at Fjordskolen samles i en helhedsløsning på Kruså skole.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 02-02-2016

  Anbefales godkendt.

  For stemte Kirsten Nørgård Christensen (V), Eivind Underbjerg Hansen (V), Rasmus Lyngbak Bøgen (V), Kurt Andresen (S) og Kaare Solhøj Dahle (O).

  Imod stemte Dorte Ballhorn Soll (A) på det foreliggende grundlag og Gert Nordklitgaard (Ø) med begrundelse om, at Aabenraa Kommune går fra et meget velfungerende til et amputeret specialskoletilbud. Og i henhold til kommunens egne beregninger er der langt fra afsat tilstrækkelige midler til et tilsvarende tilbud, en manko på minimum 10 mio. kr.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/15979, Sagsinitialer: cpaa

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der orienteres om afsluttet høring vedr. inklusion og visitationsøkonomi. Ligeledes skal der tages stilling til model for fordeling af ressourcer til dansk som andetsprog.

  Høringen har været gennemført blandt skolebestyrelser og MED-udvalg på skolerne.

  Høringssvarene er sammenskrevet og fremgår af bilag 1: Sammenskrivning af høringssvar vedr. visitationsøkonomien.

  Alle fremsendte høringssvar fremgår af bilag 2: Samling af høringssvar.

  Følgende elementer har der været gennemført en evaluering af og høring på:

  Visitationsøkonomien:

  Generelt er der en høj grad af tilfredshed med incitamentsmodellen og administrationen heraf. Visitationstaksten kan opleves som stor, når der ikke altid er ”mulighed for kontrol” over omfanget af visiterede elever.

  Opmærksomhedsfelt fra høringen: Svært at gøre en elev uddannelsesparat, når vedkommende visiteres i 9. klasse.

  Visitationsregler:

  Generelt er der manglende tilfredshed med den økonomiske usikkerhed, som tilflyttere giver i forhold til distriktsskolens betalingsforpligtigelse.

  Opmærksomhedsfelt:

  Kan der gennemtænkes en model, som i et vist omfang tager højde for de usikkerhedsmomenter, der er påpeget i høringen.   

  Central visitationsressource:

  Stor tilfredshed med puljen samt med håndteringen heraf.

  Inklusionstilgang i Skole og Undervisning:

  Stor tilfredshed med at den økonomiske ressource fleksibelt kan følge opgaven/eleven.

  Fordeling af ressourcerne til ”Dansk som andetsprog” (DSA-midler):

  10 skoler ønsker at ressourcen på kr. 1.000.000 tildeles skolerne som inklusionsmidlerne med 50/50 (= 50 % efter elevtal og 50 % efter socioøkonomi).

  6 skoler ønsker, at DSA-midler skal tildeles efter princippet: ”Ressourcen skal følge opgaven”. Hvis denne fordeling gennemføres vil ressourcerne tildeles til de skoler, hvor der er elever med behov for undervisning i ”Dansk som andetsprog”. Hver år den 5.9. opgøres antallet af DSA-elever på alle skoler.

  Øvrige bemærkninger:

  Følgende temaer fremhæves af enkelte skoler som områder, der bør iagttages:

  · Understregning af forpligtigelse overfor et tættere samarbejde mellem distriktsskole og visiterende skole.

  · Udfordring omkring visiterede elevers fritidstilbud.

  · Er opmærksom på skolernes behov for kontrol over økonomien contra en elevs behov for et visiteret skoletilbud.

  Høring/udtalelse

  Høringen og evalueringen har givet anledning til følgende forslag:

  1. Vedr. visitationsøkonomien:

  Der nedsættes en arbejdsgruppe under skoleledergruppen: Arbejdsgruppen får til opgave på baggrund af høringen, at gennemtænke et forslag til mulig ændring af visitationsøkonomien, der indenfor den økonomiske ramme, tager højde for de uhensigtsmæssigheder, der er påpeget i den eksisterende model. Forslaget sendes i høring i tilknytning til en kommende evaluering. 

  1. Fordeling af ressourcerne til ”Dansk som andetsprog” (DSA) fordeles fremover efter antallet af DSA-elever pr. 5.9.. Herved følges princippet fra inklusionstilgangen i Skole og Undervisning, hvor ressourcen følger opgaven.

  Den ændrede tildeling indføres pr. 1.8.2016.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at evalueringen af inklusions- og visitationsøkonomien tages til efterretning,

  at der nedsættes en arbejdsgruppe under skoleledergruppen med det formål indenfor den afsatte økonomiske ramme at gennemtænke reglerne mhb. på en mulig ændring,

  at DSA-midlerne pr. 1.8.2016 fordeles efter antallet af to-sprogselever i distriktet pr. 5.9.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 02-02-2016

  1. at taget til efterretning.

  2. og 3. at godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/36367, Sagsinitialer: chd

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til om Hærvejsskolens ansøgning om at afkorte undervisningstidens længde for elever i specialklasserne i overbygningen skal godkendes.

  Folkeskolelovens § 16b giver den enkelte skoleleder - efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen - mulighed for at søge kommunalbestyrelsen om at afkorte undervisningstiden.

  Afkortning af undervisningstiden kan anvendes generelt for klasser i indskolingen, hvis det er hensigtsmæssigt i forhold til en eller flere problemstillinger i klassen.

  I særlige tilfælde kan det anvendes for elever på 4.-9. klassetrin.

  Kommunalbestyrelsens godkendelse af afkortning af undervisningstiden kan kun gives for et år ad gangen, således at det sikres, at der mindst én gang årligt tages stilling til, om fravigelserne er hensigtsmæssige eller nødvendige.

  Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling opfordrer til, at muligheden anvendes i de tilfælde, hvor skolen vurderer, at det understøtter elevernes faglige udvikling bedre end den længere skoledag.

  Der skal gives understøttende undervisning – men omfanget er ikke nærmere fastsat. Kommunalbestyrelsen kan derfor i princippet godkende, at næsten alle de ressourcer, der ellers ville gå til understøttende undervisning, flyttes over til undervisning i fagene. Det vil sige, at hvis der ville have været fx fem timers understøttende undervisning om ugen på et klassetrin, så kan de personaleressourcer, man ville have brugt på fire timers understøttende undervisning, overføres til yderligere pædagogisk personale eller andet personale med relevante kvalifikationer i undervisningen i fagene, og skoledagen kan afkortes tilsvarende.

  Hærvejsskolen har søgt kommunalbestyrelsen om at afkorte undervisningstiden for specialklassen i udskolingen i en forsøgsperiode fra den 22. februar 2016 til sommerferien.

  Det vil betyde, at eleverne fortsat vil have de lovpligtige 32 lektioner faglig undervisning samt 1 times understøttende undervisning om ugen.

  Den understøttende undervisning udgør på nuværende tidspunkt 6,25 timer ugentlig.

  Afkortningen af undervisningstiden vil betyde, at skolen skal konvertere ressourcer, der pt. anvendes til understøttende undervisning, til to-voksen-undervisning i den faglige undervisning.

  I undervisningstiden er relationerne og trivslen rigtig god og afkortningen af skoledagen vil give skolen bedre muligheder for at tilrettelægge den faglige undervisning i specialklasserne sidst på skoledagen, så eleverne får noget positivt ud af den.

  Skolen oplever, at flere af eleverne i udskolingen i specialklasserne er meget pressede af den lange skoledag og trætte, når de kommer hjem fra skole.

  Lovgrundlag

  Folkeskoleloven

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ansøgningen om afkortning af undervisningstiden for perioden 22. februar 2016 til sommerferien godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 02-02-2016

  Godkendt – med bemærkning om, at udvalget under alle omstændigheder ønsker at se evalueringen fra maj 2016.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/19780, Sagsinitialer: kmen

  Sagsfremstilling

  I denne sag fremlægges forslag til ”Aabenraa Kommunes godkendelseskriterier for privatinstitutioner efter § 19, stk. 5 i dagtilbudsloven” til politisk behandling.

  Forvaltningen har ajourført de hidtil gældende ”Kriterier for godkendelse” pr. 1. december 2011, som vedlægges.

  Ændringerne omfatter en layoutmæssig opdeling i - før godkendelse, løbende drift og forhold ved ophør samt en præcisering af gældende lovgivning. Hermed får interesserede private leverandører et tydeligere overblik over, hvilke forhold og rammer der gælder, for at en privatinstitution kan godkendes.

  Forvaltningen har løbende været i dialog med privatinstitutionerne under udarbejdelse af forslaget.

  Lovgrundlag

  Dagtilbudslovens §§ 19 og 20.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ”Aabenraa Kommunes godkendelseskriterier for privatinstitutioner efter § 19,stk. 5 i dagtilbudsloven” godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 02-02-2016

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/2409, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag godkende udkast til Syddanmarks afrapportering på Socialstyrelsens børn og unge med alvorlig synsnedsættelse.

  Afrapporteringen skal sendes til Socialstyrelsen senest den 1. marts 2016 og skal forinden behandles i kommunaldirektørkredsen, i KKR og i de enkelte syddanske kommuner.

  Baggrund

  Socialstyrelsen har kompetence til at udmelde målgrupper og særlige indsatser, hvor det vurderes, at der er behov for øget koordination eller planlægning på tværs af kommuner og regioner for at sikre og videreudvikle den mest specialiserede indsats. Socialstyrelsen har på denne baggrund udsendt central udmelding for børn og unge med alvorlig synsnedsættelse til alle kommuner den 31. oktober 2014.

  Afrapportering og konklusion

  Det vedlagte udkast til afrapportering gengiver de generelle tendenser, udfordringer og samarbejdsinitiativer, der kendetegner området i Syddanmark.

  Afrapporteringen er bygget op om de fire temaer i Socialstyrelsens centrale udmelding, henholdsvis:

  · Målgruppens størrelse i Syddanmark

  · Eksistensen og anvendelsen af højt specialiserede indsatser og tilbud i Syddanmark

  · Eventuelle udfordringer med at sikre det nødvendige udbud i Syddanmark

  · Samarbejdet i Syddanmark om tilrettelæggelse og koordinering af området

  Konklusionen fra Syddanmark er at behovet for højt specialiserede indsatser til målgruppen af børn- og unge med alvorlig synsnedsættelse kan imødekommes. Afrapporteringen viser overordnet, at der er en tilstrækkelig tilbudsvifte og en fornuftig forsyningssikkerhed.

  Lovgrundlag

  Rammerne for den nationale koordinationsstuktur er opsat i lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love (lov nr. 722 af 25/06/2014)

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at udkastet til Syddanmarks afrapportering på central udmelding om børn og unge med alvorlig synsnedsættelse godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 02-02-2016

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/27516, Sagsinitialer: chd

  Sagsfremstilling

  Udvalget bliver i denne sag orienteret om skolernes forventninger til deltagelse i rammeforsøget vedrørende konfirmationsforberedelse og placeringen af denne i indeværende skoleår.

  Høje Kolstrup Skole, Bylderup Skole, Lyreskovskolen, Hærvejsskolen, Kongehøjskolen, Stubbæk Skole og Løjt Skole har ansøgt om at kunne deltage i rammeforsøget med konfirmationsforberedelsen, så denne kan placere i tiden til den understøttende undervisning.

  Deltagelse i forsøget vil betyde, at de elever, der deltager i konfirmationsforberedelsen, får en kortere ugentlig skoletid. Skolerne forventer, at dette vil give eleverne mere energi og overskud til fordybelse og læring i den øvrige skoletid, og at trivslen blandt eleverne vil øges.

  Den kortere skoletid vil også betyde, at eleverne får nemmere ved at deltage i fritidsaktiviteter.

  Tidspunktet for konfirmationsforberedelsen aftales forsat lokalt mellem de deltagende skoler og præsterne. Efterfølgende indgår konfirmationsforberedelsen på lige fod med andre fag og aktiviteter i skolernes planlægning af skoleåret.

  I bilaget til dette punkt er der oplistet en kort beskrivelse af konfirmationsforberedelsens placering i indeværende skoleår

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 02-02-2016

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/2209, Sagsinitialer: acha

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres udvalget om, at Undervisningsministeriet har bevilget 0,615 mio. kr. til  Aabenraa Kommune til styrkelse af overgangen fra dagtilbud til skole med særligt fokus på skoleudsættelse.

  Projektet løber fra januar til oktober 2016.

  Baggrund

  Gennem de seneste par år har Børn og Skole haft fokus på overgangen mellem dagtilbud og skole. Det har udmøntet sig i en ramme for fælles bindende praksis og minimumskrav til samarbejdet (behandlet i Børne- og Uddannelsesudvalget den 1. oktober 2015 – sag nr. 147). Den er nu under implementering.

  KLs nøgletal for folkeskoleområdet fra november 2015 viser, at Aabenraa Kommune ligger højt i forhold til landsgennemsnittet på antallet af skoleudsættelser. I august 2015 udgjorde andelen af børn med sen skolestart 10,6 % mod et landsgennemsnit på 6,6%.

  Der foreligger ikke nogen officielle målsætninger for antallet af skoleudsættelser. For Aabenraa Kommune er udgangspunktet Sund Opvækst, hvor målet er, at hvert enkelt barn skal indgå i det børnefællesskab, som sikrer de bedste muligheder for, at barnet kan udvikle sig, trives og lære.

  Ovennævnte tal indbyder selvfølgelig til en nærmere undersøgelse. Samtidig understreger det vigtigheden af at styrke overgangen mellem dagtilbud og skole. Med projektmidlerne har vi fået støtte til at gøre begge dele.

  Projektet

  Med projektmidlerne fra Undervisningsministeriet kan vi både understøtte implementeringen af overgangsmodellen og udvikle arbejdet med skoleudsættelse i Aabenraa Kommune.

  Projektet skal sætte fokus på skoleudsættelse, styrke forbindelser og sammenhæng mellem dagtilbud og skole og kvalificere vores praksis for overgangen for børn med særlige behov.

  Projektet omfatter følgende aktiviteter:

  • En analyse af skoleudsættelse i Aabenraa Kommune (foretages af PPR)
  • Fælles overgangsaktiviteter i dagtilbud og skole for de kommende skolebørn
  • Gensidige praktikophold for ledere og medarbejdere på tværs af dagtilbud og skole
  • Udvikling af et fælles grundlag for forståelse af skoleparathed
  • Forsøg med fælles visitationsudvalg i 2 skoledistrikter
  • Udvidet samarbejde om opfølgning på børn med startstøtte og i prøveordning
  • Beskrivelse af en procedure for god praksis og samarbejde ifm. skoleudsættelse.

  Danmarks Evalueringsinstitut står for erfaringsopsamlingen fra projektet. Erfaringsopsamlingen bliver offentliggjort i slutningen af 2016 i forbindelse med en konference, hvor viden og erfaringer fra Aabenraa og de øvrige projektkommuner bliver videreformidlet og udbredt til landets øvrige kommuner.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 02-02-2016

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/3136, Sagsinitialer: pla

  Sagsfremstilling

  Genoptagelse af sagen fra den 12. januar 2016 (punkt 14) om udviklings- og strukturmidler i Dagtilbud.

  På Byrådsmødet den 27. juni 2012 blev en ny dagtilbudsstruktur besluttet, og efterfølgende på Skole- og Dagtilbudsudvalget den 29. januar 2013 (punkt 32) blev der etableret en udviklingspulje på dagtilbudsområdet. Udviklingspuljen blev etableret af midler der blev frigivet i forbindelse med strukturændringen, hvor 50% af beløbet skulle tilfalde kommunekassen, og 50% skulle forblive på dagtilbudsområdet til udvikling.

  I forbindelse med Byrådets vedtagelse af en ny dagtilbudsstruktur den 24. juni 2015 og efterfølgende vedtagelse af budgettet for 2016-2019 er der indarbejdet et reduktionskrav på 1 mio. kr. i 2017, 2 mio. kr. i 2018 og 3 mio. kr. i 2019, som skal hentes via effektiviseringer i forbindelse med udmøntning af den nye dagtilbudsstruktur.

  Udviklingspuljen er dermed nedlagt og erstattet af strukturpuljen besluttet i 2015.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 02-02-2016

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/2761, Sagsinitialer: MKKO

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Børne- og Uddannelsesudvalget om Rønshoved Skolehjems nye status som VISO-leverandør.

  VISO (den nationale Videns- og Specialrådgiverorganisation) er en organisation under Socialstyrelsen, der yder rådgivning og vejledning på det sociale område og på specialundervisningsområdet.

  VISO har etableret et leverandørnetværk, der er nøje udvalgt på baggrund af en særlig viden og kompetence inden for et felt. Man kan som kommune eller anden relevant aktør tilkøbe specialiseret og målrettet rådgivning og vejledning via leverandørnetværket         .

  Rønshoved Skolehjem er blevet udpeget til at være en del af VISO’s leverandørnetværk. Igennem leverandørnetværket kan andre kommuner eller institutioner indkøbe Rønshoved Skolehjem til at yde konsulentstøtte i form af procesrådgivning i sager vedrørende udsatte børn og unge.

  Det drejer sig specifikt om at yde rådgivning i tilfælde hvor anbringelse overvejes,  rådgivning under anbringelse og rådgivning i forhold til børn på vej ud af anbringelse eller ved sammenbud i anbringelse. 

  Rønshoved Skolehjems rådgivning tager udgangspunkt i at bevare barnet/familiens ansvar for eget liv og der lægges vægt på en høj grad af forældreinddragelse i indsatsen.  Rådgivningen har fokus på at iværksætte løsninger i familien, der gør at barnet stadig kan bo hjemme og vitalisere eksisterende ressourcer i og omkring familien. 

  Økonomi og afledt drift

  VISO afregner Rønshoved Skolehjem direkte for leverede ydelser.

  Takster er under udarbejdelse.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 02-02-2016

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/31287, Sagsinitialer: AMLU

  Sagsfremstilling

  Børne- og Uddannelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget orienteres i denne sag om Socialstyrelsens centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser og om Aabenraa Kommunes besvarelse af det spørgeskema, som Det fælleskommunale Socialsekretariat har sendt ud til de syddanske kommuner. Kommunernes besvarelser skal danne baggrund for en samlet afrapportering for Syddanmark til Socialstyrelsen.

  Baggrunden for den centrale udmelding

  Socialstyrelsen har kompetence til at udmelde målgrupper og særlige indsatser, hvor det vurderes, at der er behov for øget koordination eller planlægning på tværs af kommuner og regioner for at sikre og videreudvikle den højt specialiserede sociale indsats.

  Socialstyrelsen har den 2. november 2015 udsendt central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser. Behovet for en central udmelding understøttes ifølge Socialstyrelsen af en række udviklingstendenser på området:

  · Der er et stigende antal indlæggelser i den regionale psykiatri af borgere med spiseforstyrrelser, og det kan potentielt betyde et øget behov for højt specialiserede rehabiliteringsindsatser og –tilbud til målgruppen

  · Antallet af borgere med spiseforstyrrelser, der behandles ambulant i den regionale psykiatri, er steget med ca. 70% siden 2007. Dette kan betyde et øget behov for højt specialiserede rehabiliteringsindsatser og –tilbud på det sociale område

  · Andelen af borgere med spiseforstyrrelser, der indlægges igen, er høj, hvilket giver anledning til at rette fokus på den samlede rehabiliteringsindsats samt koordinationen mellem social- og sundhedssektoren.

  Aabenraa Kommunes besvarelse

  Besvarelsen, der er vedlagt som bilag, kommer ind på følgende emner:

  · Hvor stor er målgruppen af borgere med svære spiseforstyrrelser i Aabenraa Kommune

  · Hvilke rehabiliteringsindsatser og rehabiliteringstilbud i og uden for egen kommune og region anvender Aabenraa Kommune til målgruppen

  · Hvilke eventuelle udfordringer ser Aabenraa Kommune i forhold til at sikre det fornødne udbud på området

  · Hvad indebærer kommunens fremadrettede tilrettelæggelse og koordination på området.

  Spørgsmålene er opdelt i børn og unge henholdsvis voksne og er besvaret af Børn og Familieafdelingen i Børn og Skole, henholdsvis Visitation & Rehabilitering i Social & Sundhed.

  Lovgrundlag

  Lov nr. 722 af 25. juni 2014 (Opfølgning på evaluering af kommunalreformen vedrørende det mest specialiserede socialområde og den mest specialiserede specialundervisning m.v.)

  Indstilling

  Social & Sundhed og Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 02-02-2016

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/2702, Sagsinitialer: MKKO

  Sagsfremstilling

  Status på overordnede opgaver og målsætninger fremlægges til orientering.

  Overordnede opgaver og målsætninger 2015 er Børn og Skoles fokuspunkter for året 2015. De er bl.a. fremkommet på baggrund af følgende;

  · Sund Opvækst – Aabenraa Kommunes

  sammenhængende børne-, familie-, og ungepolitik

  · Strategien for Børn og Skole

  · Dialog i Børn og Skoles Chefgruppe

  · Indsats- og fokusområder for vækstplanen

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 02-02-2016

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/2702, Sagsinitialer: MKKO

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om, hvilke overordnede opgaver og målsætninger, Børn og Skole forventer at arbejde med i 2016. Overordnede opgaver og målsætninger 2016 er baseret på;

  • Sund Opvækst – den sammenhængende børne, familie-, og ungepolitik
  • Strategien for Børn og Skole
  • Udviklingen af børne- og ungefællesskaber
  • Indsats- og fokusområder fra Vækstplanen
  • Digitaliserings- og onlinestrategi for Aabenraa Kommune
  • Dialog med Børn og Skoles chefgruppe

  Overordnede opgaver og målsætninger 2016 for Børn og Skole suppleres i de enkelte afdelinger af virksomhedsaftaler.

  Børn og Skoles overordnede opgaver og målsætninger 2016 fremlægges i Børne- og Uddannelsesudvalget samt Børn og Skoles Sektor MED og Lokal MED i 1. kvartal 2016.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 02-02-2016

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/10555, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget skal i denne sag evaluere § 17, stk. 4 udvalget vedr. Forebyggelse og misbrug. Det fremgår af kommissoriet for udvalget, at det skal evalueres i januar 2016.

  Formålet med evalueringen er at få fagudvalgenes vurdering af, om § 17, stk. 4 udvalget vedr. Forebyggelse og misbrug har bidraget til at kvalificere de politiske beslutninger ved at rådgive fagudvalgene.

  Økonomiudvalget har den 7. december 2015 besluttet, at Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget evaluerer på følgende:

  · Samarbejdet med § 17, stk. 4 udvalget vedr. Forebyggelse og misbrug

  · § 17, stk. 4 udvalgets betydning for fagudvalgenes arbejde/beslutninger

  · § 17, stk. 4 udvalgets formål

  · Gevinster på tværs

  · Brug af § 17, stk. 4 udvalg generelt som en del af det politiske beslutningsgrundlag.

  Til brug for evalueringen i fagudvalgene er udarbejdet vedlagte oplysningsgrundlag om § 17, stk. 4 udvalgets arbejde. Endvidere er vedlagt resultatet af en spørgeskemaundersøgelse med medlemmerne af § 17, stk. 4 udvalgets egen evaluering.

  Indstilling

  Social & Sundhed indstiller,

  at § 17, stk. 4 udvalget vedr. Forebyggelse og misbrug evalueres.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 02-02-2016

  Børne- og Uddannelsesudvalget finder at emnerne forebyggelse og misbrug er vigtige og relevante.


  Generelt har samarbejdet med §17 stk. 4 udvalget vedr. forebyggelse og misbrug og udvalgets betydning for beslutningerne i Børne- og Uddannelsesudvalget været minimale.


  §17 stk. 4 udvalget vedr. forebyggelse og misbrug har ikke haft den betydning og effekt som var forventet og det anbefales, at § 17 stk. 4 udvalget vedr. forebyggelse og misbrug ikke fortsættes.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/18, Sagsinitialer: bhh

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 02-02-2016

  -