Beslutningsprotokol

tirsdag den 8. marts 2016 kl. 15:30

Mødested: Aktivitetsrum 2+3, Borgerhuset, Tinglev
Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalg
Medlemmer: Kirsten Nørgård Christensen, Dorte Ballhorn Soll, Eivind Underbjerg Hansen, Gert Nordklitgaard, Kaare Solhøj Dahle, Kurt Andresen, Rasmus Lyngbak Bøgen
Bemærkninger: Mødet sluttede kl. 17.30
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 16/2409, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Med denne sag skal Børne- og Uddannelsesudvalget godkende arbejdsgruppe og procesplan i forbindelse med udviklingen af en overordnet kommunal beredskabsplan omkring hash. Godkendelsen sker på anbefaling af §17, stk. 4 udvalget vedr. forebyggelse og misbrug.

  Mødet den 10. februar 2016 i §17, stk. 4 udvalget vedr. forebyggelse indeholdt følgende sagsfremstilling:

  Sagsfremstilling

  På udvalgsmødet i december 2015 ønskede udvalget en beskrivelse af en procesplan samt finansieringsbehovet for udviklingen af en beredskabsplan.

  Arbejdsgruppe:
  Forvaltningen anbefaler, at der nedsættes en arbejdsgruppe, der har det overordnede ansvar for processen.

  Arbejdsgruppen kan bestå af:

   • En repræsentant fra Sundhed & Forebyggelse: Rusmiddelkoordinatoren.
   • En repræsentant fra hver af behandlingsinstitutionerne: Hus for unge samt Rusmiddelcenteret.
   • En repræsentant fra hver af forebyggelsesinstitutionerne: SSP samt Ungecenteret.
   • Ad hoc repræsentation fra Ungeindsatsen, UU, 10. klasse, en af folkeskolerne/ungdomsuddannelserne m.m.

  Procesplan:


  Forvaltningen foreslår følgende procesplan:

  Trin 1: Den afholdte temadag:
  Arrangement, hvor interessenterne får en grundlæggende viden (denne er afholdt).


  Trin 2: Det indledende arbejde:
  Arbejdsgruppen nedsættes og der afholdes en temadag med interessenter i forhold til præsentation af procesplan samt drøftelser med fokus på behovsafklaring og ideudveksling til beredskabsplanen.


  Trin 3: Teammøder:
  Beredskabsplanen udarbejdes. Efterfølgende kvalitetssikring med ad hoc repræsentanterne samt Underudvalget for Forebyggelse og Misbrug.


  Trin 4: Præsentation af beredskabsplan:
  Temadag hvor beredskabsplanen offentliggøres bredt.

  Forvaltningen anslår, at udarbejdelsen af beredskabsplanen gennemføres over 6-7 mdr. og dermed er færdig i september 2016.

  Finansiering:
  I procesplanen foreslås der afholdelse af 2 temadage. Forvaltningen vurderer, at disse kan finansieres under Metodeprojektet, hvor der er fokus på tværfagligt samarbejde og en opsøgende indsats. Der er i metodeprojektet afsat 25.000 kr. til temadage. Timeforbruget af medarbejdere finansieres under egen ramme.

  Handlingsplan offentliggøres i forbindelse med præsentationen på den sidste af de to temadage.

  Økonomi og afledt drift

  Der er fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold ydet tilsagn om støtte til projekt ”Metodeprogram for stofmisbrugsbehandling”.

  Projektet er iværksat med start i maj 2014 og løber indtil udgangen af 2018.

  Der er givet tilsagn om støtte på 0,815 mio. kr. i 2016.

  Indstilling

  Social& Sundhed indstiller,
  at temadage finansieres under Metodeprojektet,

  at forslag til nedsættelse af arbejdsgruppe samt procesplan anbefales godkendt i Børne- og Uddannelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

  Beslutning Forebyggelse og Misbrug - § 17, stk. 4 den 10-02-2016

  1. og 2. at anbefales godkendt.

  Afbud: Jette Julius Kristiansen. ”

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at den foreslåede arbejdsgruppe og procesplan godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 08-03-2016

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/22263, Sagsinitialer: mme

  Sagsfremstilling

  Med denne sag orienteres Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget om overvægtsindsatsen efter Holbæk-metoden. Orienteringen sker på anbefaling af § 17, stk. 4 udvalget vedr. Forebyggelse og misbrug.

  Sundhedsplejen arbejder målrettet på at mindske antallet af børn og unge i Aabenraa Kommune, der bliver overvægtige.

  Indsatsen indsats foregår i Sundhedsplejens småbørnsdel gennem en forebyggende del og en indsatsdel. På skoleområdet foregår indsatsen også gennem en generel forebyggende del og en indsatsdel.

  I den forebyggende del arbejdes der med at forhindre børn i at udvikle overvægt, mens indsatsdelen har fokus på børn, der allerede har udviklet overvægt. For begge indsatser består arbejdet i dels at have fokus på, dels at skærpe den generelle vejleding om kost og bevægelse til småbørnsfamilierne. Endvidere arbejderes der med forskellige metoder til at opspore børn, der har eller er undervejs til at udvikle overvægt.

  For at understøtte den generelle indsats er der oprettet en Overvægtsklinik der arbejder efter Holbæk-metoden. Klinikken har siden efteråret 2015 været målrettet skolebørn, og har indtil nu haft 54 børn i forløb, og der er på nuværende tidspunkt 14 børn på venteliste.

  Forløbet består i, at barnet indkaldes til overvægtsklinikken med forældre, der er opfølgning hver 6. uge, hvor barnet bliver vejet og der bliver aftalt klare mål for mad og motion i den næste periode. Målgruppen til Overvægtsklinikken udvides nu, således at det er et tilbud til børn fra 3-4 år og frem til udgangen af 9. klasse. Forældrene er altid inddraget i forløbet.

  Der er ingen begrænsninger på, hvor lang tid man kan gå i klinikken. Efter en tid vil intervallerne øges. Barn/familie afsluttes efter ønske og når de føler, de er klar til det.

  Ved manglende fremmøde bliver der sendt en påmindelse, familien skal selv henvende sig for at få en ny tid. Hvis familien ikke reagerer, bliver de afsluttet og den sundhedsplejerske, der er på barnets skole/ tilknyttet barnet bliver informeret til opfølgning.  

  Der er generelt positive erfaringer med at arbejde med metoden, indtil videre med meget få frafald.

  Sundhedsplejen har et samarbejde med Julemærkehjemmet, hvor alle børn der har været på julemærkehjem efterfølgende tilbydes et forløb i overvægtsklinikken. Dette sker for at fastholde de gode vaner, efter de er kommet hjem til egne omgivelser.

  Indstilling

  Social & Sundhed og Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.  

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 02-03-2016

  Taget til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 08-03-2016

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/44211, Sagsinitialer: khl

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om igangværende og kommende byggeprojekter på skole- og daginstitutionsområdet.

  Kongehøjskolen

  Det endelige regnskab for anlægsprojektet afventer stadig aftalemæssige afklaringer med totalrådgiveren.

  Lyreskovskolen

  Lyreskovskolen er kommet godt i gang i de nye bygninger, men der foretages stadig mindre tilpasninger og opfølgninger som følge af Lyreskovskolens erfaringer med brug af de nye bygninger.

  Projektets anlægsregnskab forventes afsluttet i forbindelse med 1-års garantieftersynet i juni/juli 2016.

  Hærvejsskolen

  Planlægning- og programmeringsprocessen for det nye byggeri fortsætter.

  Der er i den forbindelse bl.a. ved at blive nedsat brugergrupper fra Hærvejsskolens medarbejderstab.

  Idéoplægget (visioner og styrende, overordnede retningslinjer for det nye byggeri), udarbejdet på grundlag af arbejdet i brugergrupperne og inddragelsen af eksterne interessenter i Rødekro, vil foreligge 1. maj 2016.

  Herefter går det mere konkrete og detaljerede planlægningsarbejde i gang. Dette vil i høj grad også involvere brugergrupperne og munde ud i det byggeprogram, der skal danne grundlag for et udbud på byggeriet.

  Stubbæk Børnehus, om- og tilbygning ved Idun

  Byggeriet er i fuld gang og tidsplanen (den optimale) følges, ikke mindst fordi vintervejrliget har været ret gunstigt for byggeri i starten af året.

  Fjordskolen, om- og tilbygning på Åbjerg 8b i Kruså

  På grundlag af Byrådets beslutning vedrørende punkt 12, Helhedsløsning for Fjordskolen, på mødet den 24. februar 2016, har Børn og Skole i samarbejde med Fjordskolen og Kultur, Miljø og Erhvervsforvaltningen, igangsat nedsættelsen af et byggeudvalg, nedsættelse af brugergrupper og planlægningen af processen for anlægssagen.

  Samtidig har Børn og Skole opstartet udarbejdelsen af en analyse af placeringen af et varmtvandsbassin, der vil give adgang for Fjordskolens elever i Kruså.

  Daginstitution i Aabenraa Syd

  Børn og Skole har vurderet placeringsmulighederne for et nyt daginstitutionsbyggeri i Aabenraa Syd.

  Daginstitution i Rødekro

  Børn og Skole er i samarbejde med Kultur, Miljø og Erhvervsforvaltningen/Ejendomme ved at fastlægge organisationen og processen for anlægssagen.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 08-03-2016

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/1568, Sagsinitialer: sbro

  Sagsfremstilling

  Sektorbeskrivelse for drift og anlæg samt oversigter vedr. overførsel af driftsbevillinger for 2015 til 2016 fremlægges til orientering.

  Sektorbeskrivelsen og overførsler skal ikke politisk godkendes i de enkelte udvalg, men behandles direkte i Økonomiudvalg og Byråd.

  Sektorbeskrivelsen for Børne- og Uddannelsesudvalget vil blive indarbejdet i Aabenraa Kommunes årsberetning for 2015.

  Overførsler kan opdeles i 3 kategorier. Vedlagte bilag vedrører overførsel af mer-/mindreforbrug på

  · aftalestyrede enheders garantioverførsler (kategori 1)

  · puljer og projekter (kategori 2)

  · øvrige overførsler (kategori 3).

  Økonomi og afledt drift

  Drift

  I forhold til Børne- og Uddannelsesudvalgets korrigerede budget på i alt 1.005,3 mio. kr. viser regnskabet et mindreforbrug på 2,6 mio. Heraf søges et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. overført til 2016, og 0,7 mio. kr. tilføres kommunens likvide midler.

  Det samlede mindreforbrug på 2,6 mio. kr. dækker over et mindreforbrug på de aftalestyrede enheder på 1,9 mio. kr.

  Derudover søges der overført puljemidler på i alt 2,9 mio. kr.

  Anlæg

  I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2015 blev der afsat et anlægsbudget på 55,7 mio. kr. til Børne- og Uddannelsesudvalgets område. Ved regnskabsafslutningen for 2014 blev der overført 2,3 mio. kr. til 2015.

  I løbet af 2015 er der i alt givet en tillægsbevilling på 5,6 mio. kr. inkl. overførsel fra 2014, til diverse anlægsprojekter.

  Ved regnskabsafslutningen søges der samlet set om overførsel af merforbrugte anlægsmidler på 0,4 mio. kr.

  Yderligere specifikation fremgår af vedlagte bilag.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,
  at sektorbeskrivelsen for Børne- og Uddannelsesudvalget for 2015 tages til efterretning, og
  at orienteringen vedr. driftsoverførsler fra 2015 til 2016 tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 08-03-2016

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/5887, Sagsinitialer: sbro

  Sagsfremstilling

  Der er lavet budgetopfølgning på Børne- og Uddannelsesudvalgets område pr. 31. januar 2016.

  Økonomi og afledt drift

  Budgetoversigt pr. 31 januar 2016 er baseret på en måneds aktivitet, og det forventede regnskab for 2016 er derfor behæftet med en vis usikkerhed. Eksempelvis er der bogført betalinger i januar 2016, som vedrører 2015, ligesom der er nogle betalinger, som dækker længere perioder i 2016 end januar måned.

  Overordnet vurderes det på nuværende tidspunkt, at udvalgets samlede resultat er i balance med budgettet for 2016.

  Indstilling

  Børn og skole indstiller,

  at orientering tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 08-03-2016

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/5887, Sagsinitialer: sbro

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med godkendelse af budgettet for 2016, blev der indarbejdet en rammebesparelse på 1,06 mio. kr. som efterfølgende skulle udmøntes af Børne- og Uddannelsesudvalget.

  Udmøntning skal ske i forbindelse med budgetkontrollen pr. 31.3.2016.

  Økonomi og afledt drift

  I budgettet for 2016 er der omkring rammebesparelsen anført, at besparelsen kan udmøntes eksempelvis i forbindelse med besparelse på bygningsdrift  og mindreudgift til ledelse af daginstitutionsbyggerierne.

  Tilsvarende ramme er indlagt i overslagsårene 2017-2019, og udmøntning heraf vil indgå i den kommende budgetlægning for 2017.

  I 2016 foreslås finansiering ud fra midler i forbindelse med strukturændringer på dagtilbudsområdet.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at udmøntning af rammebesparelsen for 2016 godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 08-03-2016

  Godkendt – med bemærkning om, at der kommer en ændring af taksterne i forbindelse med bevillingskontrollen pr. 31. marts 2016.

  For stemte: Kirsten Nørgård Christensen (V), Rasmus Lyngbak Bøgen (V), Eivind Underbjerg Hansen (V), Dorte Ballhorn Soll (A), Kurt Andresen (S) og Kaare Solhøj Dahle (O).

  Gert Nordklitgaard (Ø) undlod at stemme.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/5887, Sagsinitialer: sbro

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Børne og Uddannelsesudvalget tage stilling til finansieringen af Børne- og Uddannelsesudvalgets andel af udgifterne til Headspace.

  Formålet med Headspace er at hjælpe de mest sårbare i Danmark og skabe en ny, forebyggende, sammenhængende indsats for psykisk sårbare. Psykisk sårbare skal tilbage på sporet til livet.

  Headspace er i sin oprindelige form et anonymt og gratis rådgivningstilbud til børn og unge i alderen 12 – 25 år.

  Økonomiudvalget principgodkendte den 17. november 2015 efter indstilling fra Social- og Sundhedsudvalget, Børn- og Undervisningsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget etableringen af Headspace i Aabenraa med kommunal finansiering af tilskud på 600.000 kr. årligt samt lokaleudgifter. Disse udgifter finansieres ligeligt af de involverede udvalgsområder. Den ½ stilling, som Aabenraa Kommune stiller til rådighed for Headspace finansieres af Center for Socialpsykiatri og Udsatte.

  Børne- og Uddannelsesudvalget skal således tage stilling til finansiering 200.000 kr. årligt samt en andel af lokaleudgifterne.

  Der har den 20. januar 2016 været afholdt opstartsmøde med Headspace og repræsentanter fra Jobcentret, Børn- og Familie og Handicap & Psykiatri.

  Headspace i Aabenraa vil omfatte rådgivning i centret med daglig åbningstid fra 12.00– 9.00 for 12–25 årige, udvikling af udgående og opsøgende rådgivning i oplandet, chatfunktion fra kl. 12.00–22.00 samt joblæringsfunktion for 18–25 årige.

  Der sigtes mod åbning af Headspace primo september 2016 og der er udarbejdet skitse til tidsplan for tilvejebringelse af ekstern finansiering, rekruttering, lokaler, inddragelse af lokale aktører m.v.

  Handicap & Psykiatri har igangsat lokalesøgning med inddragelse af KME samt foreløbige undersøgelser på det private ejendomsmarked.

  Økonomi og afledt drift

  Finansiering.

  Tilskud i 2016: 5 måneder svarende til 84.000 kr. samt andel af lokaleudgift anslået 50.000 kr.

  Tilskud i 2017 og følgende år: 12 måneder svarende til 200.000 kr. samt lokaleudgift anslået 125.000 kr.

  Til finansiering af udgiften i 2016 peges på Unge-indsatsen indenfor Børn og Familie

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at udvalgets andel af Headspace i 2016 finansieres via Unge-indsatsen i Børn og Familie, og

  at finansieringen for efterfølgende år indgår i den kommende budgetlægning for 2017 og overslagsårene.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 08-03-2016

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/31702, Sagsinitialer: chd

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til om et oplæg til kvalitetsrapport på skoleområdet for skoleåret 2014– 2015 skal godkendes.

  Rapporten er udarbejdet jf. Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen, nr. 698 af 23. juni 2014, § 9, stk. 2, og indeholder afsnit om kommunalt fastsatte mål og nationale resultatmål.

  Kort sammenfatning af rapporten

  Kompetencedækningsmål:

  90,2 % af alle timer læses af undervisere med undervisningskompetence. Det betyder, at Aabenraa Kommune har indfriet det nationale mål for 2016, hvor

  kompetencedækningen skal være 85 % i 2016 stigende til 90 procent i 2018. I 2013–2014 var tallet 82,4 %.

  Inklusionsmål:

  Andelen af elever, der inkluderes i den almindelige undervisning, skal ifølge de nationale måltal øges fra 94,4 % til 96,0 % i 2015.

  I Aabenraa Kommune var 94,5 % af eleverne indskrevet i en almenklasse.

  Trivsel:

  Elevernes trivsel skal stige år for år. De nationale målinger har været gennemført én gang, derfor kan der ikke på nuværende tidspunkt konkluderes på udviklingen.  Trivselsmålingen viser, at elevernes trivsel i kommune ligger på niveau med landsgennemsnittet.

  Faglige måltal:

  Andelen af elever, som får under 2 i læsning, retstavning og matematisk problemløsning i folkeskolens prøver skal reduceres i 2015 og yderligere frem mod 2018.

  I 2013-2014 var der 18,2 % af alle elever i Aabenraa Kommune der fik under karakteren 2.

  I 2014-2015 var tallet reduceret til 13,6 %, så det går den rigtige vej.

  Mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test.

  Karaktergennemsnittene ligger generelt højere i matematik end i dansk i de bunde prøve fag. I dansk ligger gennemsnittet for alle prøver på 6,7, som er under landsgennemsnittet på 6,9. I matematik ligger skolerne samlet set på 7,1, hvilket er over landsgennemsnittet på 7,0.

  Mål for ungdomsuddannelse:

  92,7 % af unge var i 2014 i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter afslutningen af grundskolen. I 2015 skal 95 % være i gang med en ungdomsuddannelse. Andelen af unge under uddannelse er stigende.

  Aabenraa Kommune har godkendt 7 strategiske mål, som skolerne skal fokusere på frem til år 2020.

  Forvaltning, skoleledere og politikere har udpeget specifikke kvalitetsdata som skal være grundlaget for en fortløbende forpligtigende dialog omkring skolerens reelle løfteevne over tid i forhold til elevernes faglighed, trivsel og uddannelsesparathed

  Forvaltningen har opsat en række regneark, der anvendes i samarbejdet mellem skoler og forvaltning med projekttitlen ”Baseline”.

  Med Baseline får forvaltning, skoleledelse og personale et værktøj til at arbejde med skolernes egne data, målfastsættelse og beskrivelse af skolens og elevernes progression over tid.

  Forvaltningen forventer allerede i skoleåret 2016/17 at kunne se positive resultater af de samarbejdet på tværs af kommunens skoler. Med Baseline er udfordringen ikke længere at få kvalitetsdata, som vi har tillid til, men at få dem omsat til viden der forpligter for skolerne og forankres i skolernes løbende praksis.

  De syv strategiske mål for skoleområdet skal implementeres i perioden august 2015 frem til 2020. Denne rapport indeholder derfor ikke oplysninger om eller opfølgninger hverken på kommunale- eller lokale skolemål.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at rapporten godkendes, og at arbejdet med at opfylde de syv strategiske mål fortsætter.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 08-03-2016

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/2409, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres udvalget om, at der med baggrund i vedtagelsen af skolestrukturen i 2010, og færdiggørelse og ibrugtagning af Kongehøjskolen og Lyreskovskolen kan tilføres folkeskolerne i Aabenraa Kommune 3,3 mio. kr./år.

  Skolerne tilføres midlerne pr. 1. juni 2016.

  Forvaltningen anbefaler at midlerne lokalt på skolerne, prioriteres til øget kvalitet i elevernes undervisning, samt samarbejdet omkring udvikling af børnefællesskaber.

  Skolerne uddanner som led i kommunens kompetenceplan vejledere indenfor bl.a. læring, matematik, dansk og inklusion. Dette kræver øget tid til vejledning og samarbejde lokalt på skolerne. Der er blandt skolelederne enighed om, at midlerne bl.a. kan gå til prioritering af denne opgave.

  Baggrund

  I 2010 blev der med vedtagelsen af ny skolestruktur gennemført en besparelse på 12,6 mio. kr. (helårsvirkning) pr. 1.  august 2012, hvoraf halvdelen skulle blive på området som udviklingsmidler. Denne besparelse svarede til det beregnede provenu ved den fuldt implementerede strukturændring.

  Ved budgetlægningen 2012-2015 blev den besluttede besparelse udmøntet på alle skoler, fordelt efter antal elever, selvom effektiviseringen endnu ikke var opnået.

  Med færdiggørelsen af Kongehøjskolen og Lyreskovskolen er en der nu opnået en effektiviseringsgevinst på 3,3 mio. kr. som nu fordeles på skolerne.

  Økonomi og afledt drift

  De 3,3 mio. kr. fordeles jf. vedhæftede bilag til skolerne efter budgetterede elevtal i 2016.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 08-03-2016

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/29475, Sagsinitialer: chd

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres udvalget om, at Undervisningsministeriet har bevilget 1,1 mio. kr. til styrkelse af samarbejdet mellem vejlederne på tværs af Aabenraas skoler.

  Projektet løber fra februar 2016 til november 2017.

  Aabenraa Kommune har i foråret 2015 besluttet strategien ”Alle børn skal blive så dygtige, de kan”. Det overordnede formål med strategien er, at sikre en lokal implementering og kvalificering af folkeskolereformen i Aabenraa Kommune.

  Strategien synliggør, hvor skolerne i Aabenraa Kommune skal hen, og hvad der skal til at styre reformen i mål.

  Politikerne i Aabenraa Kommune har vedtaget 7 strategiske mål, som skolerne skal fokusere på frem til år 2020.

  Hver enkelt skole i Aabenraa Kommune har udarbejdet en plan for, hvordan de syv mål realiseres i perioden 2015 til 2020.

  Planen er formuleret i en forandringsmodel. I forhold til hvert hovedmål skal planen synliggøre, hvilke udfordringer, indsatser, aktiviteter, delmål og mål, der er forbundet med at realisere hvert af de syv hovedmål.

  Derved forholder skolerne sig til, at de bliver målt på elevernes trivsel og faglige progression over tid.

  I et Ontarioinspireret samarbejde mellem skoleledelser og forvaltning er der blevet udpeget specifikke kvalitetsdata (kaldet Baseline), som Aabenraa ønsker at være i en fortløbende forpligtigende dialog omkring. Fokus er på skolernes reelle løfteevne over tid i forhold til elevernes faglighed, trivsel og uddannelsesparathed.

  Aabenraas 20 skoler uddanner i skoleåret 2015-2016 i alt 80 vejledere inden for matematik, dansk, inklusion, it & læring, tidlig sprogstart og læsevejledning. Disse vejledere er tænkt til at primært at skulle gøre en forskel for elevernes læring på egen skole.

  I dette projekt bliver det muligt at få koblet skolernes vejledere sammen i 6 professionelle læringsfællesskaber (PLF) på tværs af kommunens skoler til dels at forestå analyse, fortolkning og forankring af viden mht. elevernes læringsudbytte dels gøre dem nysgerrige og videndelende på hinandens praktiserer.

  Fokus er på at løfte elevernes generelle læringsudbytte i kommunen og udfordre forskellene i læringsudbyttet mellem kommunens skoler.

  Dette fremmes ved en stærk vidensinformeret faglig dialog mellem ledelse, vejledere og forvaltning, som efterspørger viden om elevernes progression som grundlag for vægtning og valg af indsatsområder. Her bruges Baseline til anvendelse af data og viden til at vurdere skolernes generelle løfteevne og få afdækket specifikke udfordringer med henblik på at forbedre Aabenraas skoler. Derigennem opbygges en nysgerrighed på andre skolers successer og positive resultater.

  Projektet omfatter følgende aktiviteter:

  •        Etablering af 6 professionelle læringsfællesskaber. Der oprettes professionelle læringsfællesskaber inden for dansk, matematik, tidlig sprogstart, læsevejledning, AKT og IT & læring. Hvert PLF mødes 6-8 gange årligt

  •        Det enkelte PLF tager afsæt i 3 mål. På baggrund heraf opstilles hypoteser til afprøvning med henblik på at skabe praksisnær viden, som herefter bliver til viden som forpligter og forankres i hele Aabenraa.

  •        Det enkelte PLF opbygger endvidere et årshjul til håndtering af områdets driftsopgaver.

  •        Vejlederne forbereder og forankrer inspirationen til konkret praksis på egen skole.

  •        Deltagelse i netværk og konferencer faciliteret af Undervisningsministeriet. Derudover vil projektet undervejs få sparring fra Læringskonsulenter ved Undervisningsministeriet.

  •        Udarbejdelse af slutevaluering med henblik på forankring efter endt projektperiode.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,


  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 08-03-2016

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/4679, Sagsinitialer: ACF

  Sagsfremstilling

  Jfr. de politiske godkendte retningslinjer skal alle institutioner under Dagtilbud have foretaget en legepladsinspektion én gang årligt. Legepladsinspektionen skal foretages af en uddannet legepladsinspektør.

  Forvaltningen har udarbejdet en oversigt over indberetninger vedr. legepladsinspektion/legepladssikkerhed 2015. Det fremgår heraf, at alle institutioner under Dagtilbud har fået foretaget legepladsinspektion i 2015. Dog har to institutioner fået foretaget inspektionen primo 2016.

  Institutionslederne er gjort opmærksom på, at eventuelle fejl og/eller mangler skal udbedres straks. Alternativt skal legeredskabet spærres af, indtil udbedring er foretaget.

  Lovgrundlag

  Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) nr. 668 af 17. juni 2011,  § 5 og Retningslinjer vedr. Legepladsinspektion/legepladssikkerhed i dagtilbud i Aabenraa Kommune, godkendt i Byrådet den 19. maj 2010.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 08-03-2016

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/7274, Sagsinitialer: khe

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres om, at Aabenraa Kommunes 0-2 års institutioner er udvalgt til at deltage i forskningsprojektet ”Vi lærer sprog i vuggestuen og dagplejen”.

  Projektet gennemføres af Trygfondens Børneforsknings-center ved Aarhus Universitet på vegne af Ministeriet for Børn, Uddannelse og Ligestilling.

  Projektet skal udvikle og vurdere effekten af pædagogiske metoder og indsatser, der understøtter sprog i dagtilbud for 0-2 årige og i hjemmet.

  Deltagelse i projektet er drøftet og besluttet af institutionsledere og Dagtilbud på ledermøde d. 21. januar 2016. Beslutningen om deltagelsen har sit afsæt i det politisk besluttede indsatsområde om implementering af en målrettet sprogpraksis i alle dagtilbud.

  Samtlige daginstitutioner 0-2 år deltager, dvs. at ca. 600 Aabenraa-børn og al pædagogisk personale, der arbejder med børn i 0-2 års alderen, er omfattet af indsatsen.

  På landsplan deltager i alt 13 kommuner med ca. 9.000 børn.

  Det forventede udbytte for kommunen:

  - Struktureret ramme for et løft af kvaliteten i de deltagende dagplejere og vuggestuer baseret på nyeste forskning

  - Fokus på potentialerne i lege- og læringsmiljøer og strategier for at udnytte potentialerne

  - Kompetenceløft af det pædagogiske personale

  - Etableringsstøtte og løbende implementeringsstøtte målrettet den enkelte kommune.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 08-03-2016

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/18, Sagsinitialer: bhh

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 08-03-2016

  -