Beslutningsprotokol

tirsdag den 12. april 2016 kl. 15:30

Mødested: Aktivitetsrum 2+3, Borgerhuset, Tinglev
Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalg
Medlemmer: Kirsten Nørgård Christensen, Dorte Ballhorn Soll, Eivind Underbjerg Hansen, Gert Nordklitgaard, Kaare Solhøj Dahle, Kurt Andresen, Rasmus Lyngbak Bøgen
Bemærkninger: Afbud: Rasmus Lyngbak Bøgen

Mødet sluttede kl. 18.45
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 16/17, Sagsinitialer: bhh

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12-04-2016

  -

  Afbud: Rasmus Lyngbak Bøgen

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/2409, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres udvalget om det gennemførte udviklingsforløb mellem Socialstyrelsens og Ankestyrelsens Task Force og Aabenraa Kommune.

  Børn og Familie har siden 2014 deltaget i et udviklingsforløb med Task Forcen, hvor formålet med forløbet har været at udvikle kvaliteten i sagsbehandlingen og opbygge faglig kapacitet i Børn og Familie.

  Udviklingsforløbet er delt op i to faser.

  Fase et indeholdt en omfattende analyse af kommunens myndighedsopgaver på området for børn og unge med særlige behov.

  Analysen omfatter både den konkrete sagsbehandling og retningslinjerne herfor samt organisering og arbejde med udsatte børn og unge. Analysen er baseret på en gennemgang af relevante dokumenter, herunder et antal sager, kommunens egne evalueringer, en nøgletalsanalyse samt interview med ledere, sagsbehandlere og samarbejdspartnere i kommunen.

  Fase 1 blev afrapporteret på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 8. april 2014, pkt. 88.

  Fase to indeholder et udviklingsforløb, hvor Børn og Skole med afsæt i analysen og anbefalingerne har besluttet, hvilke udviklingstiltag der skulle sættes i værk for at imødekomme anbefalingerne.

  På Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 14. april 2015, pkt. 88, blev udvalget orienteret om midtvejsstatus for udviklingsplanen.

  Fase to er nu afsluttet, og Socialstyrelsens og Ankestyrelsens Task Force fremlægger på mødet slutrapporten for udviklingsforløbet.

  Indstilling

  Børn og skole indstiller,

  at slutrapporten fra Socialstyrelsen og Ankestyrelsens Task Force tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12-04-2016

  Taget til efterretning.

  Afbud: Rasmus Lyngbak Bøgen

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/44211, Sagsinitialer: khl

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om igangværende og kommende byggeprojekter på skole- og daginstitutionsområdet.

  Kongehøjskolen

  Det endelige regnskab for anlægsprojektet afventer stadig aftalemæssige afklaringer med totalrådgiveren.

  Lyreskovskolen

  Projektets anlægsregnskab forventes afsluttet i forbindelse med 1-års garantieftersynet i juni/juli 2016.

  Hærvejsskolen

  Planlægning- og programmeringsprocessen for det nye byggeri fortsætter.

  Idéoplægget (visioner og styrende, overordnede retningslinjer for det nye byggeri), udarbejdet på grundlag af arbejdet i brugergrupperne og inddragelsen af eksterne interessenter i Rødekro, vil foreligge den 4. maj 2016.

  Herefter går udarbejdelsen af det byggeprogrammet og det øvrige udbudsmateriale i gang.

  Stubbæk Børnehus, om- og tilbygning ved Idun

  Byggeriet følger tidsplanen nøje.

  Der afholdes rejsegilde torsdag den 16. juni 2016, kl. 15.00.

  Fjordskolen, om- og tilbygning på Åbjerg 8b i Kruså

  Anlægssagens Byggeudvalg er sammensat og der afholdes det første møde mandag den 25. april 2016.

  Kommunale Ejendomme har indgået en aftale med en ekstern bygherrerådgiver, der skal bistå med brugerinddragelsen og udarbejdelse af idéoplæg og udbudsmateriale.

  Den overordnede tidsplan for projektet er under udarbejdelse.

  Skolens medarbejdere m.fl. har været på en besigtigelse af bygningerne på Åbjerg 8b i Kruså onsdag den 30. marts 2016.

  Daginstitution i Aabenraa Syd

  Børn og Skole har vurderet placeringsmulighederne for et nyt daginstitutionsbyggeri i Aabenraa Syd.

  For øjeblikket arbejde der videre med en placering umiddelbart nord for Kongehøjskolen på Tøndervej 90, Aabenraa.

  Daginstitution i Rødekro

  Børn og Skole er i samarbejde med Kultur, Miljø og Erhvervsforvaltningen/Kommunale Ejendomme ved at fastlægge organisationen og processen for anlægssagen.

  Sideløbende med udarbejdelsen af udviklingsplanen for Rødekro foretages for øjeblikket en høring omkring placeringen af den nye daginstitution, bl.a. i forbindelse med et borgermøde den 7. april 2016.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12-04-2016

  Taget til efterretning.

  Afbud: Rasmus Lyngbak Bøgen

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/5887, Sagsinitialer: sbro

  Sagsfremstilling

  Der er lavet budgetopfølgning på Børne- og Uddannelsesudvalgets område pr. 29. februar 2016.

  Økonomi og afledt drift

  Budgetoversigt pr. 29. februar 2016 er baseret på to måneders aktivitet, og det forventede regnskab for 2016 er derfor behæftet med en vis usikkerhed.

  Overordnet vurderes det på nuværende tidspunkt, at udvalgets samlede resultat er i balance med budgettet for 2016.

  Indstilling

  Børn og skole indstiller,

  at budgetopfølgning pr. 29. februar 2016 tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12-04-2016

  Taget til efterretning.

  Afbud: Rasmus Lyngbak Bøgen

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/14147, Sagsinitialer: sbro

  Sagsfremstilling

  På Byrådsmødet den 22. juni 2011 blev det besluttet, at der skulle oprettes småbørnsgrupper i daginstitutioner i Aabenraa Kommune.

  Der har i 2011-2013 været afsat anlægsbevilling på 1 mio. kr. til etablering af pladserne f.eks. garderobe, inventar og pusleborde, samt i 2014 og 2015 0,5 mio. kr. årligt.

  Pladserne oprettes efter ansøgning fra den enkelte institution.

  Der er et ønske om, at der skal oprettes yderligere pladser fremover, og der er ved budgetvedtagelsen for budget 2016 afsat 0,5 mio. kr. til dette formål.

  Økonomi og afledt drift

  Der er på investeringsoversigten for 2016 afsat en pulje på 0,5 mio. kr. til oprettelse af småbørnspladser i daginstitutioner.

  Beløbet søges frigivet til etablering og udvidelse småbørnsgrupper i daginstitutioner.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling i 2016 på 0,5 mio. kr. til etablering og udvidelse af småbørnsgrupper finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2016 og

  at rådighedsbeløbet på 0,5 mio. kr. i 2016 frigives til etablering og udvidelse af småbørnsgrupper.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12-04-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Rasmus Lyngbak Bøgen

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/13540, Sagsinitialer: sbro

  Sagsfremstilling

  Arbejdet med budgetlægning for årene 2017-20 er startet og Økonomiudvalget vedtager på sit møde 5. april 2016 rammer for de enkelte udvalgs budgetlægning.

  Der orienteres om de udmeldte rammer gældende for Børne- og Uddannelsesudvalget, og der foreslås efterfølgende en drøftelse af de prioriteringer, som udvalget måtte ønske indlagt i det videre arbejde med budgettet.

  Udgangspunkt for forvaltningens arbejde med budgetforslag for 2017-20 kunne tage udgangspunkt i følgende principper:

  · Kerneydelser beskyttes mest muligt

  · Kommunens tidlige indsats beskyttes mest muligt

  · Større iværksatte strukturelle initiativer, hvor flerårig realisering er påbegyndt, beskyttes mest muligt

  · Forslag formuleres på områder, hvor der er udpræget kommunal selvbestemmelsesret i forhold til serviceniveau

  · Forslag formuleres på områder, hvor der er et vist overlap i opgaveløsning mellem kommune og andre, eksterne aktører; andre aktører involveres i det omfang, der er konsekvenser for disse eller hvor der skal ske samarbejde om realisering

  · Effektiviseringer

  · Gældende lovgivning og opgaveløsning udfordres

  · Forslag beskrives i alle tilfælde i forhold til helhed og sammenhæng; Inden for Børn og Skole, i forhold til andre forvaltningsområder og eksterne aktører; andre aktører involveres, hvor dette er relevant

  · I forslagene indarbejdes eventuelle ”investeringer”/udviklingstiltag (drift og anlæg), som er nødvendige for at opnå reduktion

  · Forslag til reduktioner ledsages af beskrivelse af serviceniveau-konsekvenser

  · Forslag søges formuleret med fokus på langtidsholdbarhed

  Eventuelle yderligere ønsker/forslag til budgetarbejdet kan meldes ind til forvaltningen senest 22. april 2016 kl. 10.

  På næste møde skal udvalget foretage planlagt behandling af budgettet for 2017-20, herunder med de afledte konsekvenser af de udmeldte rammer.

  Økonomi og afledt drift

  Økonomiudvalget har 5. april 2016 vedtaget, at udvalgets ramme for serviceudgifter i 2017 udgør 962,7 mio. kr. efter tillæg på 0,3 mio. kr. vedr. PAU-elever (begrundet i bortfald af tilskud til disse elever).

  Rammen for overførselsindkomster i 2017 er ikke meldt ud endnu, idet denne først udmeldes efter KLs indgåelse af aftale med regeringen i juni 2016.

  Herudover er det vedtaget, at Børn og Uddannelsesudvalget for 2017 skal udarbejde et bidrag til et omprioriteringskatalog på -9,625 mio. kr. og for 2018 et bidrag på -19,250 mio. kr.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orientering om budgetrammer for 2017 tages til efterretning og

  at udvalget drøfter rammer for forvaltningens arbejde med budget 2017-20.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12-04-2016

  1. at taget til efterretning, og

  2. at drøftet.

  Afbud: Rasmus Lyngbak Bøgen

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/4160, Sagsinitialer: pla

  Sagsfremstilling

  Administrationsgrundlaget er Aabenraa Kommunes tildelingsmodel på daginstitutionsområdet (daginstitutioner i henhold til Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 30 af 22. januar 2015).

  Skole- og Dagtilbudsudvalget har den 11. juni 2013 godkendt ”Administrationsgrundlag for dagtilbud 0-5 års området”.

  Efterfølgende er der sket en række ændringer, som har betydning for administrationsgrundlaget, herunder bl.a.

  • Skole- og Dagtilbudsudvalget har den 8. oktober 2013 godkendt principperne for fordeling af et bæredygtighedstillæg på sammenlagt 570.000 kr.
  • Aabenraa Kommune er ikke længere omfattet af Reglementets § 33, da der ikke længere er reglementsansatte
  • Byrådet har den 24. juni 2015 besluttet en ny dagtilbudsstruktur
  • Der er sket ændringer i diverse statslige puljer og tildelinger.

  Udover nogle sproglige og beløbsmæssige tilretninger er der foretaget ændringer i det foreliggende forslag til korrigeret administrationsgrundlag

  • Diverse puljebeløb er fjernet fra selve tildelingsmodellen / administrationsgrundlaget, og nævnes i stedet i årets budgetbemærkninger
  • Procentsatserne til administration er tilpasset de faktiske udgifter
  • Bæredygtighedstillæg ændres således, at det er tilpasset Byrådets beslutning fra strukturoplægget.

  Økonomi og afledt drift

  Den foreslåede ændring er samlet udgiftsneutral, men der kan ske ændret fordeling mellem institutionerne.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at forslag til administrationsgrundlag sendes i høring hos de berørte parter.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12-04-2016

  Godkendt.

  Afbud: Rasmus Lyngbak Bøgen

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/2409, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Regeringen har med KL aftalt at igangsætte et nyt frikommuneforsøg i perioden 2016-2019, hvor udvalgte kommuner for vidtgående muligheder for at afprøve nye måder at varetage de kommunale opgaver på.

  Kommunerne skal som noget nyt ansøge sammen i kommunale netværk om at lave et forsøg inden for en fælles ramme. Det er ikke et krav, at alle kommuner i et netværk gennemfører det samme forsøg. Men tanken er, at kommuner i netværket inspirerer og udveksler erfaringer med hinanden.

  I vedhæftede invitation fra Social- og Indenrigsministeriet er eksempler på temaer for frikommuneforsøg til inspiration samt kriterier for udvælgelse.

  Målsætningen er, at der udpeges 5-7 kommunale netværk med op til 6 kommuner i hvert netværk.

  Ansøgningsfristen for at deltage i frikommuneforsøg er 1. juni 2016.


  Derfor er der brug for en drøftelse af eventuelle ideer for frikommuneforsøg samt forslag til eventuelle samarbejdskommuner.

  Økonomiudvalget har allerede besluttet, at følgende tværgående forslag skal indsendes som frikommuneforsøg:

  - Integrationsindsatsen, se bilag

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at mulige temaer for frikommuneforsøg drøftes, herunder eventuelle samarbejdskommuner.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12-04-2016

  Drøftet.

  På Børne- og Familieområdet er der et muligt tema vedr. regelforenkling på det specialiserede børneområde, som Aabenraa evt. kan indgå i.

  Afbud: Rasmus Lyngbak Bøgen

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/14782, Sagsinitialer: mjth

  Sagsfremstilling

  Med denne sag orienteres Børne- og Uddannelsesudvalget om unges valg af uddannelse efter 9. og 10. klasse i 2016.

  Unge der går i 9. og 10. klasse skulle senest den 1.marts 2016 vælge, hvilken ungdomsuddannelse de ønsker at starte på efter sommerferien.

  Den 15. marts 2016 har Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen for IT og Læring offentliggjort fordelingen af de unges uddannelsesvalg set i forhold til elevernes 1. prioritet på de forskellige ungdomsuddannelser.

  Regeringens målsætning for unges uddannelse er, at 95 procent af en ungdomsårgang inden for en periode på 25 år skal have en ungdomsuddannelse. Heraf er målsætningen, at 25 procent skal vælge en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse i 2020 og 30 procent i 2025.

  Af tallene for Aabenraa Kommune er der ikke de store forandringer i forhold til søgningen til gymnasierne sidste år. I 2015 var der 68,6 procent, der søgte gymnasiale uddannelse, og i 2016 var der 67,7 procent, der søgte gymnasiale uddannelser. Der er derimod en væsentlig stigning i søgningen til erhvervsuddannelserne. I 2015 var der 21,7 procent, der valgte at søge en erhvervsuddannelse, og i 2016 var der 24,9 procent, der søgte en erhvervsuddannelse. Det skal bemærkes, at elever der vælger 10. klasse ikke medregnes her.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12-04-2016

  Taget til efterretning.

  Afbud: Rasmus Lyngbak Bøgen

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/12239, Sagsinitialer: chd

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om indskrivningen i børnehaveklasserne til det kommende skoleår.

  Der er i alt på opgørelsesdatoen den 30. marts 2016 registreret 691 børn i Aabenraa Kommune, som kan indskrives i en børnehaveklasse.

  Heraf er 504 børn indskrevet i en af de 18 folkeskoler og 102 i en privat- eller friskole.

  Af de 504 børn, som er indskrevet i folkeskolerne, er de 45 indskrevet efter muligheden for frit skolevalg.

  Der er bevilliget skoleudsættelse til 39 børn.

  Skoleplaceringen for de resterende 46 børn var på opgørelsestidspunktet ikke endelig afklaret.

  Det har ikke været nødvendigt at bevillige dispensation fra de kommunale regler om begrænsninger i det frie skolevalg.

  Elever i 0.årgang inkl. distriktskrydsere pr. 1. august 2016

  Skole

  Elevtal 0. årgang 2016 - 2017

  Bolderslev

  21

  Bylderup

  14

  Felsted

  23

  Genner

  5

  Hellevad

  11

  Hjordkær

  35

  Hovslund

  4

  Hærvejsskolen

  68

  Høje Kolstrup

  36

  Kliplev

  25

  Kollund

  12

  Kongehøj

  69

  Lyreskov

  38

  Løjt

  45

  Ravsted

  16

  Stubbæk

  31

  Tinglev

  34

  Varnæs

  17

  I alt

  504

  Nedenstående tabel viser udviklingen i antallet af indskrevne børn til skolernes børnehaveklasser. Opgørelsen omfatter kun børn, der på opgørelsestidspunktet var skoleplaceret.

  Skoleår

  Folkeskoler

  Udsættelser

  Andel

  Andre skoler

  Andel

  2010 - 2011

  665

  77

  11,0%

  90

  11,9%

  2011 - 2012

  619

  99

  16,0%

  108

  14,9%

  2012 - 2013

  590

  75

  13,0%

  77

  11,5%

  2013 - 2014

  542

  51

  9,0%

  96

  15,0%

  2014 - 2015

  509

  52

  10,0%

  96

  15,9%

  2015 - 2016

  514

  50

  9,7%

  104

  16,8%

  2016 - 2017

  504

  39

  7,7%

  102

  16,8%

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12-04-2016

  Taget til efterretning.

  Afbud: Rasmus Lyngbak Bøgen

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/8917, Sagsinitialer: kbje

  Sagsfremstilling

  Dagtilbud har udarbejdet en oversigt over antallet af indskrevne børn pr. 31. marts 2016 fordelt på kommunens skoledistrikter.

  Oversigten omfatter børn i:

  • Kommunal dagpleje
  • Vuggestuer
  • Småbørnspladser
  • Børnehaver
  • Private institutioner – småbørnspladser
  • Private institutioner – børnehavepladser
  • Private børnepassere

  Oversigten viser endvidere de tilsvarende tal pr. 31. marts 2015 i ().

  Oversigten viser et fald i det samlede antal indskrevne børn i forhold til samme tidspunkt sidste år på 77 børn.

  Faldet dækker over et faldende børnetal i den kommunale dagpleje på 24 børn, et fald i børnehaverne på 41 børn og et fald i vuggestuerne på 1 barn.

  For første gang viser antallet af børn i privat regi også et fald, idet småbørnspladser falder med 14 børn. Børnehavebørn og børn hos private børnepassere stiger med henholdsvis 1 og 2 børn.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12-04-2016

  Taget til efterretning.

  Afbud: Rasmus Lyngbak Bøgen

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/1859, Sagsinitialer: kmen

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Udvalget om evaluering af initiativer for fremskudt indsats i 2015 på dagtilbudsområdet.

  For at styrke den fremskudte indsats implementeredes tre af fire tiltag indenfor Specialpædagogkorpsets regi. Tiltagene er en del af den fremskudte og forebyggende indsats for 0-6 årige og deres familier i Aabenraa Kommune.

  Der er afsat 300.000 kr. pr. år i 2015 og 2016 til formålet. Alle indsatserne varetages af pædagoger i et tæt samarbejde med forældre og tværfaglige samarbejdspartnere.

  En samlet evaluering af indsatserne fremlægges for udvalget en gang årligt for 2015 og 2016.

  Evalueringen af fremskudte indsatser for 2015 fremgår af vedlagte bilag.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at evalueringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12-04-2016

  Taget til efterretning.

  Afbud: Rasmus Lyngbak Bøgen

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/30801, Sagsinitialer: atha

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 2. juni 2014, at fastsætte nye mål og indgå nye aftaler med de kommunale- og selvejende idrætsfaciliteter.

  Baggrunden er, at driftsvilkårene for Aabenraa Kommunes kommunale og selvejende haller siden kommunalreformen i 2007 har været præget af forskellige tilskudsordninger.

  Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 30. november 2015, at iværksætte en idrætsfacilitetsanalyse. Analysen skulle rumme forslag til en ny tilskudsmodel, der bygger på principper om transparens og harmonisering og giver incitament til aktivitet. Formålet er at fremtidssikre idrætsfaciliteterne i hele kommunen og få mere idræt for pengene.

  Analysen og tilskudsmodellerne sendes i høring fra 11. april til 11. maj 2016 sammen med anbefalinger om:

  - at den nye tilskudsmodel indfases over en 3-årig periode

  - at en harmonisering af priserne for leje af haller, aktivitetslokaler og svømmehaller træder i kraft 1. januar 2017

  - indførelse af ensartet regnskabspraksis med ikrafttrædelse 1. januar 2017

  Analysen kategoriserer idrætsfaciliteterne ud fra deres størrelse, rolle og forudsætninger i lokalområdet. Den synliggør, at nogle idrætsfaciliteter hidtil har haft mere gunstige driftsforudsætninger end andre, og at de derfor kan blive udfordret på deres økonomi af de nye ensartede tilskudsprincipper, hvis de ikke udvikler sig.

  Den 3-årige overgangsperiode gør det muligt at tilpasse anlæggenes drift til de nye driftsvilkår. Det kan ske ved at arbejde videre med de udviklingsperspektiver, der er skitseret i samarbejde med de enkelte faciliteter i forbindelse med analysen. Det kan dreje sig om udbud af nye aktiviteter, aktiviteter i samarbejde med andre haller, samarbejde omkring drift, sundhedsfremmede tiltag etc.

  I det fremadrette arbejde med at udvikle faciliteterne skal der også tages højde for, hvordan afskrivning og investeringer kan indarbejdes i den enkelte facilitets budget.

  Kultur, Miljø & Erhverv har opbakning fra Social & Sundhed samt Børn & Skole til at agere proaktivt for at kunne støtte op om analysens anbefalinger, og forvaltningerne foreslår derfor, at der nedsættes arbejdsgrupper på tværs af kommunens forvaltninger, der skal komme med oplæg til:

  - hvordan man etablerer en driftsorganisation, som institutioner, der primært er finansieret af Kultur & Fritid, får mulighed for at blive en del af

  - hvordan Kultur & Fritid og Sundhed & Forebyggelse kan styrke deres samarbejde fx omkring udbud af sundhedsrelaterede aktiviteter og aktiviteter i dagtimerne. Det gælder blandt andet aktiviteterne i Sundhedscenteret i Rødekro og de aktiviteter, der foregår i regi af Servicelovens § 79

  - hvordan gebyr for leje af lokaler skoler, borgerhuse m.fl. kan indføres for at stille alle ens

  - hvordan driften af svømmehallerne kan udvikles, så aktivitetsniveauet højnes og svømmehallernes økonomi forbedres blandt andet via en ny model for skolesvømning.

  Sagen afgøres i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at oplægget sendes i høring, og

  at sagen forelægges Børne- og Uddannelsesudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11-04-2016

  1. at Godkendt, analysen og forslag til tilskudsmodel sendes i offentlig hørring.

  2. at Analysen og forslag til tilskudsmodel sendes til orientering i samtlige stående udvalg. 

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12-04-2016

  Taget til efterretning med bemærkning om, at Børne- og Uddannelsesudvalget inddrages inden der træffes beslutning om driften af svømmehallerne.

  Afbud: Rasmus Lyngbak Bøgen

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 12-04-2016

  1. at godkendt.
  2. at taget til efterretning.

  Afbud: Svend Hansen Tarp.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/18, Sagsinitialer: bhh

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12-04-2016

  -

  Afbud: Rasmus Lyngbak Bøgen