Beslutningsprotokol

tirsdag den 10. maj 2016 kl. 15:30

Mødested: Aktivitetsrum 2+3, Borgerhuset, Tinglev
Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalg
Medlemmer: Kirsten Nørgård Christensen, Dorte Ballhorn Soll, Eivind Underbjerg Hansen, Gert Nordklitgaard, Kaare Solhøj Dahle, Kurt Andresen, Rasmus Lyngbak Bøgen
Bemærkninger: Mødet sluttede kl. 18.35

Dorte Ballhorn Soll deltog ikke i behandlingen af pkt. 65-72 og 74-81.

Kurt Andresen deltog ikke i behandlingen af pkt. 85-93.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 16/17, Sagsinitialer: bhh

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 10-05-2016

  -

  Afbud: Dorte Ballhorn Soll

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/44211, Sagsinitialer: khl

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om igangværende og kommende byggeprojekter på skole- og daginstitutionsområdet.

  Kongehøjskolen

  Det endelige regnskab for anlægsprojektet afventer stadig aftalemæssige afklaringer med totalrådgiveren.

  Lyreskovskolen

  Projektets anlægsregnskab forventes afsluttet i forbindelse med 1-års garantieftersynet i juni/juli 2016.

  Børn og Skole følger sammen med Lyreskovskolen og Kultur, Miljø og Erhverv løbende op på eventuelle fejl og mangler ved byggeriet.

  Hærvejsskolen

  Idéoplægget, udarbejdet på grundlag af workshops, arbejdet i brugergrupperne og inddragelsen af eksterne interessenter i Rødekro er under færdiggørelse efter præsentationen på det sidste møde i Byggeudvalget.

  Der arbejdes hen imod en flytning og ibrugtagning af Hærvejsskolens nye bygninger fra den 1. oktober 2018.

  Stubbæk Børnehus, om- og tilbygning ved Idun

  Byggeriet følger fortsat tidsplanen.

  Der afholdes rejsegilde torsdag, den 16. juni 2016, kl. 15.00.

  Fjordskolen, om- og tilbygning på Åbjerg 8b i Kruså

  Det første møde i Byggeudvalget blev afholdt mandag, den 25. april 2016.

  Der afholdes workshops og arbejdsgruppemøder med inddragelse af Fjordskolens medarbejdere den 2. maj, 30. maj og 13 . juni 2016 med henblik på udarbejdelse af et idéoplæg til om- og tilbygning til de eksisterende bygninger på Åbjerg 8b i Kruså.

  Analysen af placeringsmulighederne for et varmtvandsbassin med adgang for Fjordskolen er igangsat.

  Børn og Skole har iværksat en undersøgelse af indeklimaforholdene i skolebygningerne med henblik på at få konstateret eventuelt indhold af skimmelsporer i indeluften.

  Undersøgelsen danner grundlag for at træffe de rette forholdsregler i forbindelse med en renovering og ombygning af skolebygningerne i forbindelse med Fjordskolens flytning til Åbjerg 8b i Kruså.

  Undersøgelsen er foretaget af Teknologisk Institut, og resultatet viser, at der i indeluften i skolebygningerne, bortset fra i et klasselokale i den nordlige fløj og i mindre grad i gymnastiksalen,  ikke er et indhold af skimmelsporer, der generelt er højere end i udeluften.

  Rapporten anbefaler, at der i lokalerne i den nordlige fløj med tilsvarende tagkonstruktioner foretages yderligere undersøgelser, bl.a. ved destruktiv afdækning af bygningskonstruktionerne (fjernelse af beklædninger m.m.).

  Ved klasselokalet i den nordlige fløj blev der i 2011 foretaget renoveringer og udskiftning af limtræskonstruktioner, skiftet vinduer m.m., da der netop her var konstateret vandindtrængen fra taget og begyndende nedbrydning af trækonstruktioner.

  Senest i uge 24, 2016 vil disse bygningsarbejder gennemgå et 5-års eftersyn med entreprenøren og i den forbindelse vil der blive foretaget destruktive afdækninger af konstruktionerne.

  Herefter vurderes årsagen til bygningskonstruktionens svigt og behovet for yderligere indeklimaundersøgelser.

  Når disse foreligger kan der foretages kalkulation af udgifterne til en renovering af disse forhold.

  Daginstitution i Aabenraa Syd

  Børn og Skole vurderer sammen med Kultur, Miljø og Erhverv for øjeblikket forskellige placeringsmuligheder for et nyt daginstitutionsbyggeri på idrætsarealerne umiddelbart nord for Kongehøjskolen på Tøndervej 90, Aabenraa.

  Daginstitution i Rødekro

  Sideløbende med udarbejdelsen af udviklingsplanen for Rødekro er foretaget en høring omkring placeringen af den nye daginstitution.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 10-05-2016

  Taget til efterretning.

  Afbud: Dorte Ballhorn Soll

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/5887, Sagsinitialer: sbro

  Sagsfremstilling

  Der er foretaget budgetopfølgning på Børne- og Uddannelsesudvalgets område pr. 31. marts 2016.

  Økonomi og afledt drift

  Samlet set forventes der på nuværende tidspunkt balance i forhold til det korrigerede budget

  På nuværende tidspunkt forventes det, at institutionernes regnskabsresultat samlet set bliver nul. Mer-/ mindreforbrug på institutionerne overføres til 2017.

  Det forventede resultat er dog stadigt usikkert, da det stadig er ret tidligt på året.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at budgetopfølgningen pr. 31.marts 2016 tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 10-05-2016

  Taget til efterretning.

  Afbud: Dorte Ballhorn Soll

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/13538, Sagsinitialer: sbro

  Sagsfremstilling

  I henhold til kommunens økonomiske strategi/ årshjul udarbejdes den første detaljerede bevillingskontrol i 2016 pr. 31. marts.

  Der er foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 31. marts 2016 i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne.

  Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af evt. tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.

  Jf. Økonomiudvalgets beslutning den 17. januar 2012 opdeles budgetkontrolsagerne i 4 sager:

  1. Omplaceringer indenfor eget udvalg (netto 0)

  2. Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan finde finansiering

  3. Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg
  (netto 0)

  4. Tillægsbevillinger anlæg

  Denne sag vedrører omplaceringer indenfor eget udvalg, hvilket udvalget selv er bemyndiget til at foretage. I sagens bilag er der en samlet oversigt over bevillingskontrollen, oversigt over emner fra budgetlægningen 2016, der endnu ikke er fuldt udmøntet, samt opfølgning på afviklingsplaner.

  Økonomi og afledt drift

  Det vurderes, at der ikke på nuværende tidspunkt er behov for omplaceringer indenfor udvalget.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,
  at oversigten tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 10-05-2016

  Taget til efterretning.

  Afbud: Dorte Ballhorn Soll

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/13538, Sagsinitialer: sbro

  Sagsfremstilling

  Denne sag vedrører tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke selv kan finde finansiering.

  Oversigt over udvalgets tillægsbevillingsansøgning samt de hertil hørende noter er vedhæftet som bilag.

  Økonomi og afledt drift

  For nærværende giver den gennemførte bevillingskontrol ikke anledning til, at der skal søges om tillægsbevillinger med påvirkning af kassebeholdningen.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 10-05-2016

  Taget til efterretning.

  Afbud: Dorte Ballhorn Soll

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/13538, Sagsinitialer: sbro

  Sagsfremstilling

  Denne sag vedrører tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg.

  Som bilag er vedhæftet oversigt over udvalgets ansøgte tillægsbevillinger, finansieret af andre udvalg, som netto giver 0, samt de hertil hørende noter.

  Økonomi og afledt drift

  Bevillingskontrollen pr. 31. marts 2016 udviser følgende ønsker om tillægsbevillinger og rammekorrektioner finansieret af andre udvalg/bevillingsområder
  (beløb i 1.000 kr.):

  Ønsker/finansierende udvalg

  2016

  2017-20

  Ønsker:

  Husleje Storegade 30

  -114

  -117

  AVU

  305

  312

  Forsikringspræmier

  241

  241

  Produktionsskoler bidrag

  1.639

  0

  Privatskoler – bidrag til staten

  672

  0

  Privatskoler SFO – bidrag til staten

  -206

  0

  Efterskoler – bidrag til staten

  -71

  0

  Børne- og Uddannelsesudvalget i alt

  2.466

  436

  Finansierende udvalg:

  Social og sundhed

  -305

  -312

  Økonomiudvalget

  -2.161

  -124

  Finansierende udvalg ialt

  -2.466

  -436

  De enkelte punkter er uddybet nærmere i det vedhæftede bilag.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ansøgningerne om tillægsbevillinger i 2016 (netto 0), samt rammekorrektioner i 2017 – 2020 (netto 0) finansieret af andre udvalg, jf. foranstående og vedhæftede bilag godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 10-05-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Dorte Ballhorn Soll

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/13538, Sagsinitialer: sbro

  Sagsfremstilling

  Nærværende sag vedrører tillægsbevillinger anlæg.

  Som bilag er vedhæftet oversigt over udvalgets ansøgte tillægsbevillinger på anlæg, samt de hertil hørende noter om de igangværende anlæg.

  Økonomi og afledt drift

  Samlet søges der ikke om tillægsbevillinger på igangværende anlæg indenfor udvalgets område.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orientering om anlæg godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 10-05-2016

  Godkendt.

  Afbud: Dorte Ballhorn Soll

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/13538, Sagsinitialer: sbro

  Sagsfremstilling

  En konsekvens af udmøntningen af puljen på 1,06 mio. kr. i 2016 på dagtilbudsområdet er, at grundlaget for forældrebetaling i dagtilbud bliver ændret, og dermed påvirkes taksten i den resterende del af 2016.

  Med baggrund i reduktionen på 1,06 mio. kr. er der foretaget en genberegning af forældrebetalingstaksten. Genberegningen får også betydning for beregning af tilskud til de private institutioner.

  Genberegning af forældrebetaling medfører, at forældrebetaling bliver mindre, som følge af at beregningsgrundlaget er reduceret med 1,06 mio. kr.

  Forældrebetalingsgrundlaget i dagplejen er ikke omfattet af reduktionen på 1,06 mio. kr. og dermed påvirkes denne forældrebetaling ikke.

  Ændring af forældrebetaling kan tidligst ske med 3 måneders varsel iht. gældende bestemmelser. I praksis vil ændringen kunne få betydning fra 1. september 2016, og ændringen bliver således fordelt over årets sidste 4 måneder.

  Afledt heraf er der tillige foretaget en genberegning af tilskuddet til de private institutioner.

  Økonomi og afledt drift

  Ændringen i budgettet betyder at taksterne ændres jf. nedenstående pr. 1. september 2016.

  Takst pr. md (11 mdr.)

  Godkendt takst 2016

  Ny takst pr 1.9.2016

  Ændring

  Daginstitution

  0-2 år

  3-5 år

  2.977

  1.745

  2.925

  1.699

  -52

  -46

  Danske privatinstitutioner

  Driftstilskud

  0-2 år

  3-5 år

  7.292

  4.283

  7.244

  4.156

  -48

  -127

  DSSV-institutioner

  Driftstilskud

  0-2 år

  3-5 år

  8.749

  4.351

  8.801

  4.397

  +52

  +46

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ovenstående takster godkendes, og

  at forvaltningen efter byrådets godkendelse af takster varsler forældre og private institutioner om takstændringen med 3 måneders varsel.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 10-05-2016

  1. at anbefales godkendt.

  2. at godkendt.

  Afbud: Dorte Ballhorn Soll

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/13540, Sagsinitialer: sbro

  Sagsfremstilling

  DRIFT

  På baggrund af Økonomiudvalgets rammeudmelding den 5.april 2016 skal Børne- og Uddannelsesudvalget fremsende budgetbidrag.

  Budgetbidraget, der skal afleveres den 10. juni, skal have et basisbudget i balance, forslag til omprioriteringskataloget på 9,625 mio. kr. i 2017 samt omprioriteringskatalog på 19,25 mio. kr. i 2018.

  Herudover skal udvalget forholde sig til, hvorledes rammebesparelse på 1,084 mio. kr. fra budgetvedtagelse for 2016 skal udmøntes i årene 2017-2020. For 2016 blev det besluttet, at besparelsen blev finansieret af dagtilbuds strukturpulje. Det er forvaltningens forslag, at nedlæggelse af den interne skole på Rønshoved (budget 1,1 mio. kr.) anvendes til finansiering af denne rammebesparelse.

  Der er udarbejdet forslag til omprioriteringskatalog, som er vedhæftet sagen.

  Derudover er vedhæftet specielle bemærkninger, der viser udvalgets basisbudget.

  ANLÆG

  Til anlægsprioritering skal følgende udarbejdes og prioriteres:

  · Kvalificering af udgiftsfordelingen mellem årene 2017-2020 på de anlægsprojekter der fremgår af investeringsplanen – der er forslag til mindre korrektioner mellem årene

  · Akutte investeringsforslag fremsendes som ønsker prioriteret – der er ingen

  · Forslag til nye anlægsinvesteringer udarbejdes og prioriteres.

  Oversigt anlæg optaget på investeringsoversigten er vedlagt sagen.

  Indstilling

  Børn og skole indstiller,

  at rammereduktion 2017-20 på 1,084 mio. kr. udmøntes,

  at omprioriteringsbidrag drøftes og prioriteres, og

  at anlæg 2017-20 drøftes og prioriteres.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 10-05-2016

  1. at godkendt.

  2.+3. at drøftet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/14147, Sagsinitialer: sbro

  Sagsfremstilling

  Planlægning af ombygning af Kruså Skole til Fjordskolens brug er gået i gang.

  For at kunne igangsætte denne planlægning, skal der være den nødvendige finansiering til stede.

  Økonomi og afledt drift

  På investeringsoversigten for 2016 er der afsat 15,95 mio. kr. og i 2017 er der afsat 8,3 mio. kr. til ombygning og flytning af Fjordskolen. Samlet er der således afsat 24,25 mio. kr.

  Anlægsbevillingen på 24,25 mio. kr. søges frigivet.

  Til planlægning af dette arbejde søges der frigivet rådighedsbeløb på 1 mio. kr. med finansiering af det afsatte rådighedsbeløb i 2016.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på 24,25 mio. kr. til projektering af Fjordskolen finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i investeringsoversigten, og

  at rådighedsbeløb på 1 mio. kr. frigives i 2016 til udarbejdelse af ide og programoplæg for Fjordskolens flytning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 10-05-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Dorte Ballhorn Soll

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/17079, Sagsinitialer: chd

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til ansøgning fra Genner Univers om at blive en ikke fuldt årgangsdelt skole fra skoleåret 2016-2017.

  Folkeskoleloven giver mulighed for, at en klasse på små skoler kan omfatte flere klassetrin op til og med 6. årgang. Når en lille skole har klasser, der omfatter flere klassetrin, der undervises sammen i den overvejende del af undervisningstiden, betegnes den som ikke fuldt årgangsdelt.

  Der er 84 elever indskrevet i Genner Univers.

  Genner Univers peger i sin ansøgning på, at ikke fuld årgangsdeling giver skolen mulighed for en mere fleksibel holddannelse.

  Ravsted, Hovslund, Kollund og Hellevad børneuniverser blev med virkning fra skoleåret 2013–2014 ikke fuldt årgangsdelte.

  Lovgrundlag

  Folkeskoleloven §25

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ansøgningen godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 10-05-2016

  Godkendt.

  Afbud: Dorte Ballhorn Soll

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/16226, Sagsinitialer: mjth

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres udvalget om lovgivning i forhold til tilrettelæggelse af skoledagens længde, og der gives et lokalt eksempel på, hvordan skoledagen kan afkortes indenfor lovgivningens rammer. Desuden bedes udvalget tage stilling til, om kompetencen til at afkorte skoledagens længde skal delegeres til de enkelte skoler.

  Lovgivningsmæssige krav til skoledagens længde

  En skoledag udgøres af fagdelt og af understøttende undervisning. Den fagdelte undervisning rummer dansk, matematik, engelsk etc. Ifølge Folkeskolelovens bilag 1 er kravet til minimumstimetallet, opgjort i klokketimer pr. år for den fagdelte undervisning, følgende på de enkelte klassetrin:

  Klassetrin

  Bh.

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  Timer i alt

  Årligt minimumstimetal

  pr. klassetrin

  600

  750

  750

  780

  900

  930

  930

  960

  960

  930

  Ved siden af den fagdelte undervisning står den understøttende undervisning. Det er al anden undervisning, f.eks. faglig fordybelse, bevægelse eller lektiehjælp. Disse aktiviteter styrker elevernes læringsparathed, alsidige udvikling, sociale kompetencer, motivation og trivsel.

  For at give plads til den understøttende undervisning tilrettelægges undervisningen ifølge Folkeskolelovens §14a således, at den opgjort i klokketimer i et skoleår har en samlet varighed af mindst 1.200 timer i børnehaveklassen og på 1.-3. klassetrin, mindst 1.320 timer på 4.-6. klassetrin og 1.400 timer på 7.-9. klassetrin. Pauser indgår i den samlede skoledag.

  Differencen opgjort i timer mellem fagdelt undervisning og understøttende undervisning udgør timetallet for den understøttende undervisning.

  Folkeskolelovens §16b giver mulighed for at afkorte skoledagen

  Folkeskolelovens §16b giver kommunalbestyrelsen mulighed for at afkorte skoledagens længde for bestemte klasser med særlige behov i indskoling, mellemtin og udskoling. Timerne tages fra den understøttende undervisning. Der er ikke et minimumstal for den understøttende undervisning, dog vil én lektion om ugen være tilstrækkeligt. Muligheden kan bruges, hvis det styrker elevernes trivsel og faglige udvikling, f.eks. gennem undervisningsdifferentiering og ved hjælp af ekstra personale i klassen. Det er op til en lokal vurdering, om undervisningen skal nedskaleres til fordel for to voksne i klassen i form af en lærer, pædagog eller andet personale med relevant erfaring.

  Proceduren for forkortelse af skoledagens længde

  På baggrund af en udtalelse fra skolebestyrelsen kan skolelederen ansøge kommunalbestyrelsen om godkendelse til at forkorte skoledagen. Godkendelse gives i op til et år af gangen. Kommunalbestyrelsen kan selv foretage hver enkelt godkendelse, eller beslutte at delegere kompetencen til forvaltningen eller til den enkelte skole (skolelederen og skolebestyrelsen). Denne model passer godt til Aabenraa Kommunes styringsfilosofi om central styring og decentral ledelse.

  Endvidere kan der som led i forsøgsvirksomhed, pædagogisk udviklingsarbejde eller ud fra et ønske om at bevare små skoler gennemføres tidsbegrænsede forsøg med en kortere skoledag. Kommunalbestyrelsen kan således vælge at gennemføre pædagogisk velbegrundede forsøg med afkortning af skoledagens længde. Forsøg skal beskrives og godkendes af Ministeren.

  Lokalt eksempel på afkortning af skoledagen

  Med afsæt i et eksempel fra en 8. klasse har en arbejdsgruppe bestående af tre skoleledere samt to forvaltningsmedarbejdere fra Aabenraa Kommune illustreret, hvorledes en skoleuge kan reduceres fra 34,25 timer til 32 timer. Reduktionen sker ved at tage timer fra den understøttende undervisning og i stedet lade to undervisere indgå i tre ugentlige moduler i den fagdelte undervisning.

  I Aabenraa Kommune vil en afkortning af skoledagen i indskolingen give økonomiske udfordringer, da kommunen har pasningsgaranti op til og med 3. klasse. Mellem skoletiden og SFO´ens åbningstid vil der opstå ledige timer.

  Efter forvaltningens vurdering kan en afkortning af skoledagen medføre eventuelle omlægninger af visse busruter. Men det afhænger helt af, hvordan de enkelte skoler i givet fald ønsker at afkorte skoledagen.

  Kommunale strategiske mål og virksomhedsaftaler

  Uanset hvordan skoledagen tilrettelægges, skal skolerne fortsat leve op til de syv strategiske mål i strategien ”Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige de kan”. Ligeledes skal skolerne overholde budgetterne, som fremgår af virksomhedsaftalerne mellem skolerne og forvaltningen.

  Lovgrundlag

  Folkeskolelovens §16, §16a, §14b og §16b.

  Økonomi og afledt drift

  Skoledagen kan afkortes i indskoling, mellemtrin og udskoling. Dog vil afkortning af skoledagen i indskolingen medføre forøgede udgifter til SFO, da der er pasningsgaranti i Aabenraa Kommune op til og med 3. klassetrin.

  En afkortning af skoledagens længde skal holdes inden for den økonomiske ramme på skolerne.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at de enkelte skoler, efter begrundet ansøgning hos Børne- og Uddannelsesudvalget, kan få mulighed for at tilrettelægge skoledagens længde på anden vis.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 10-05-2016

  Godkendt – med bemærkning om, at der i ansøgningen også skal være en beskrivelse af økonomi og afledt drift.

  Afbud: Dorte Ballhorn Soll

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/16991, Sagsinitialer: chd

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til, om Fjordskolens ansøgning om at afkorte undervisningstiden for eleverne på mellemtrinnet og udskolingen i skoleåret 2016–2017 skal godkendes.

  Folkeskolelovens § 16b giver den enkelte skoleleder - efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen - mulighed for at søge kommunalbestyrelsen om at afkorte undervisningstiden.

  Afkortning af undervisningstiden kan anvendes generelt for klasser i indskolingen, hvis det er hensigtsmæssigt i forhold til en eller flere problemstillinger i klassen.

  I særlige tilfælde kan det anvendes for elever på 4.-9. klassetrin. Godkendelse kan kun gives for et år ad gangen.

  Skolen anfører i sin ansøgning, at eleverne på mellemtrinnet og udskolingen er pressede af den lange skoledag på henholdsvis 33 og 35 timer, og for mange af elevernes vedkommende også af den lange transporttid til og fra skolen. Dette har givet sig udslag i flere konflikter både i skoletiden og i forbindelse med transporten.

  Hvis ansøgningen imødekommes, så vil eleverne på mellemtrinnet have 31 lektioner om ugen og udskolingseleverne 32. Begge trin vil derudover have 1 time understøttende undervisning om ugen, hvilket svarer til det lovpligtige.

  Skolen vil til gengæld sætte de frigivne ressourcer ind i fagtimerne, og forventer at elevernes trivsel og motivation øges.

  Lovgrundlag

  Folkeskoleloven § 16.b.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ansøgningen godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 10-05-2016

  Godkendt – med bemærkning om, at udvalget ønsker en nærmere redegørelse af de økonomiske konsekvenser og af efterskoletids aktiviteter.

  Afbud: Dorte Ballhorn Soll

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/14166, Sagsinitialer: chd

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til, om Høje Kolstrup skoles ansøgning om at afkorte undervisningstiden i indeværende og kommende skoleår skal godkendes.

  Folkeskolelovens § 16b giver den enkelte skoleleder - efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen - mulighed for at søge kommunalbestyrelsen om at afkorte undervisningstiden.

  Afkortning af undervisningstiden kan anvendes generelt for klasser i indskolingen, hvis det er hensigtsmæssigt i forhold til en eller flere problemstillinger i klassen.

  I særlige tilfælde kan det anvendes for elever på 4.-9. klassetrin. Godkendelse kan kun gives for et år ad gangen.

  Høje Kolstrup Skole ansøger om at få følgende godkendt:

  I indeværende skoleår ønsker skolen, at afkorte undervisningstidens længde med 1 time ugentlig for eleverne i modtageklassen M2.

  I skoleåret 2016/2017 ønsker skolen, at afkorte undervisningstidens længde med 1 time ugentligt for modtageklasserne M2 og M3.

  Skolen anfører i sin ansøgning, at afkortningen af undervisningen betyder, at der kan konverteres tid fra den understøttende undervisning til faglig undervisning i dansk med to lærere, som vil give en hurtigere og bedre indlæring af det danske sprog.

  Afkortningen vil endvidere betyde, at eleverne får bedre mulighed for at deltage aktivt i lokalsamfundet i deres hjemskoledistrikter.

  I skoleåret 2016/2017 ønsker skolen, at afkorte undervisningstiden for specialklasserne på 4.–6. årgang og 7.–9. årgang.

  Her vil skolen også konvertere tid fra den understøttende undervisning til tolærerordninger.

  Skolen begrunder sin ansøgning med, at flere af eleverne har store udfordringer i at håndtere en skoledag på henholdsvis 33 og 35 timer. Skolen oplever, at eleverne har svært ved at koncentrere sig, hvilket giver unødvendige konflikter.
  Skolen forventer, at elevernes udbytte af den kortere skoledag vil være synligt, og at tolærerordningerne vil hæve kvaliteten af den faglige indlæring.

  Lovgrundlag

  Folkeskolelovens § 16 b.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ansøgningen om afkortning af undervisningstiden i indeværende skoleår for modtageklassen M2 på Høje Kolstrup Skole godkendes,

  at ansøgningen om afkortning af undervisningstiden i skoleåret 2016/2017 for modtageklasserne M2 og M3 på Høje Kolstrup Skole godkendes og

  at ansøgningen om afkortning af undervisningstiden i skoleåret 2016/2017 for specialklasserne 4.–6. og 7.–9. årgange på Høje Kolstrup Skole godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 10-05-2016

  Godkendt – med bemærkning om, at udvalget ønsker en nærmere redegørelse af de økonomiske konsekvenser.

  Afbud: Dorte Ballhorn Soll

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/13545, Sagsinitialer: chd

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til, om Hærvejsskolens ansøgning om at afkorte undervisningstiden i udskolingen skal godkendes.

  Folkeskolelovens § 16b giver den enkelte skoleleder - efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen - mulighed for at søge kommunalbestyrelsen om at afkorte undervisningstiden.

  Afkortning af undervisningstiden kan anvendes generelt for klasser i indskolingen, hvis det er hensigtsmæssigt i forhold til en eller flere problemstillinger i klassen.

  I særlige tilfælde kan det anvendes for elever på 4.-9. klassetrin. Godkendelse kan kun gives for et år ad gangen.

  Hærvejsskolen har søgt om at måtte afkorte udskolingselevernes undervisningstid med 1 lektion om ugen.

  Eleverne i udskolingen er tilknyttet en primærgruppe. Hver gruppe har en lærer, som har ansvaret for elevernes trivsel og udvikling, kontakt med forældre, opsamling på lektier, fordybelse i særlige områder og undervisning i de timeløse fag. Gruppen har i høj grad en trivselsfremmende funktion.

  Primærgrupperne hører sammen to og to som fællesgrupper. Fællesgrupperne er dermed grupper af elever på cirka 26 elever med to lærere.

  Skolen ønsker med baggrund i at kunne styrke fællesgruppernes tolærerordning og trivselsfremmende funktion at udnytte muligheden i Folkeskolelovens kapitel 2, § 16b for at forkorte elevernes skoleuge med 1 lektion i skoleåret 2016–2017.

  Skolen har i øjeblikket afsat 2 ugentlige lektioner til lektiecafé, men vurderer at behovet for ekstra lektiehjælp kan imødekommes ved at tilbyde færre lektioner. Derfor søger skolen om, at afkorte elevernes undervisningstid ved at nedsætte tiden til lektiehjælp til 1 lektion ugentlig.

  Deltagelse i lektiehjælp er frivillig.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ansøgningengodkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 10-05-2016

  Sagen tilbagesendes for yderligere oplysninger.

  Afbud: Dorte Ballhorn Soll

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/15285, Sagsinitialer: chd

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til om taksterne til skolernes fritidstilbud til eleverne i 4.–6. årgang (SFO2) kan godkendes.

  Tinglev Skole har ansøgt om at ændre taksten for skolens fritidstilbud til 4.–6. årgang (SFO2) fra de nuværende 300 kr. pr. måned til 500 kr. pr måned.

  Ændring sker pr. 1. september 2016, da forældrebetalingstakster skal varsles med 3 måneder.

  Byrådet besluttede den 25. august 2015 at taksten på SFO2 ligger mellem 200 kr. og 2/3 af SFO1 taksten

  (834 kr. uden morgenåbning, 994 kr. med morgenåbning).

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at taksten på SFO2 på Tinglev Skole pr. 1. september 2016 er 500 kr./md.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 10-05-2016

  Godkendt.

  Afbud: Dorte Ballhorn Soll

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/18011, Sagsinitialer: mjth

  Sagsfremstilling

  Børne- og Uddannelsesudvalget har bedt Skole og Undervisning om at udarbejde et oplæg med ideer til, hvordan der i Aabenraa Kommune kan arbejdes med at fremme unges valg af erhvervsuddannelser.

  I denne sag bedes udvalget derfor drøfte og tage stilling til, om der skal arbejdes videre med den foreslåede proces evt. i justeret form.

  Baggrund - nationale og lokale mål som kan fremme vækst i erhvervslivet

  I Aabenraa Kommunes Vækstplan 2018 version 2.0 er et af de centrale budskaber under målsætningen ”Vilje til virksomhed”, at det skal være attraktivt at drive virksomhed i Aabenraa Kommune.

  Regeringens målsætning for unges uddannelse er, at 95 procent af en ungdomsårgang inden for en periode på 25 år skal have en ungdomsuddannelse. Ud af denne andel på 95 procent af ungdomsårgang er det målsætningen, at 25 procent af disse unge skal have en erhvervsuddannelse i 2020 og 30 procent af disse unge skal have en erhvervsuddannelse i 2025.

  Begge målsætninger fordrer, at der bliver tilstrækkeligt med erhvervsuddannet arbejdskraft i Aabenraa Kommune.

  Mål med oplægget

  Målet med dette oplæg er, at præsentere ideer, som kan danne afsæt for et videre strategisk arbejde, som kan sikre at flere unge i perioden fremover vælger at tage en erhvervsuddannelse i Aabenraa Kommune.

  Forslag til proces for fremme af erhvervsuddannelser

  For at fremme unges valg af erhvervsuddannelser foreslår Skole og Undervisning, at der skabes en proces, hvor centrale interessenter bringes sammen med henblik på at udvikle delmål og indsatser, som understøtte de lokale og nationale mål.

  Interessenterne er som minimum det lokale erhvervsliv, lokale politikere, erhvervsuddannelserne, Jobcentret og folkeskolerne.

  Følgende procesplan foreslås:

  1. Politisk drøftelse af nærværende forslag (maj)
  2. Politisk møde med udvalgte interessenter fra erhvervslivet og erhvervsuddannelserne
  3. Afholdelse af konference med interessenter for at kvalificere det videre strategiske arbejde for målsætningen om, at fremme at flere tager en erhvervsuddannelse (september)
  4. Endelig udarbejdelse af kommissorium/strategi med løbende inddragelse af interessenterne (november)
  5. Politisk godkendelse (december)
  6. Implementering og effektuering af strategi.

  Forslag til organisering

  Arbejdet kan organiseres på flere måder. F.eks. gennem:

  • Etablering af en ”tænketank” med repræsentanter fra alle interessenter
  • Etablering af et internt tværgående samarbejde i kommunen, som skal sikre fokus og forankring af målene (svarende til den måde ungeindsatsten er organiseret)
  • Etablering af en projektlederstilling, som kan virke som tovholder (svarende til den måde vækstsekretariatet er organiseret).

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at sagen drøftes og

  at det besluttes, om der skal arbejdes videre med den foreslåede proces, evt. i justeret form.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 10-05-2016

  1. at drøftet,

  2. at der ønskes en nærmere undersøgelse af, hvilke muligheder der allerede er indenfor de eksisterende samarbejder/fora.

  Afbud: Dorte Ballhorn Soll

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/10268, Sagsinitialer: glha

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 24.6.2015 en ny dagtilbudsstruktur. For Aabenraa by blev det besluttet ”atder i Aabenraa syd arbejdes videre med den model, som er mest centralt placeret i forhold til Kongehøjskolen, som erstatning for Kongehøjens Børnehave og Vuggestuen Fjordløkke”.

  Børne- og Uddannelsesudvalget har den 12.1.2016 (pkt.4) søgt om frigivelse af anlægsbevilling til opstart af projektet.

  Kultur, Miljø og Erhverv har skitseret fire placeringsmuligheder ved Kongehøjskolen

  Udgangspunktet for placeringen har været:

  · Ca. 150 børn

  · 1.500-1.800 m2 bygning (brutto areal)

  · 15.000-18.000 m2 grund inkl. Parkering

  Af vedhæftede bilag fremgår de fire placeringsmuligheder.

  Det er forvaltningens opfattelse at placeringsmulighed nummer to, bedst tilgodeser de overordnede principper i dagtilbudsstrukturen.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at der arbejdes videre med placering nummer to.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 10-05-2016

  Godkendt.

  Gert Nordklitgaard undlod at stemme.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/28808, Sagsinitialer: glha

  Sagsfremstilling

  Den selvejende institution Nygade Børnehave, Nygade 48, 6200 Aabenraa, har søgt om tilladelse til at etablere 12 nye 0-2 års pladser pr. 1.8.2016.

  Bestyrelsens begrundelse for ansøgning om etablering af 0-2 års pladser er, at

  • der i Aabenraa midtby er vuggestue, dagpleje og den tyske børnehave med 0-6 års pladser.
  • Nygade Børnehave mener at der også bør være en selvejende/et kommunalt tilbud af 0-6 års dagtilbud i midtbyen.
  • Børnehaven har fået flere henvendelser fra forældre om optagelse af børn i alderen 0-6 år, især med henblik på flere børn i samme institution.

  Fra ansøgning:

  • Der er indhentet forhåndsgodkendelse ved Beredskabet
  • Der er indhentet forhåndsgodkendelse ved Byg, ved ny oprettelse af 0-2 års pladser
  • Bygningsændringerne er godkendt af bygningsejer Günderoth skolestiftelse.

  Byrådet har på mødet den 24.6.2015 besluttet en ny Dagtilbudsstruktur for Aabenraa by og efterfølgende givet en anlægsbevilling til at starte på nybyggeri i Aabenraa by. Den nye integrerede institution vil rumme 150 børn i alderen 0-6 år og forventes ibrugtaget ultimo 2018.

  Børne- og Uddannelsesudvalget har på mødet den 12.1.2016 (pkt.4) søgt om frigivelse af anlægsbevillinger til igangsættelse af ny dagtilbudsstruktur i Aabenraa by.

  Børne- og Uddannelsesudvalget har d. 12.1.2016, (pkt.7) i ”Principper for oprettelse af 0-2 års pladser”, besluttet at Forvaltningen kan godkende ansøgninger om oprettelse af 0-2 årspladser. Forvaltningen ønsker, at udvalget beslutter om oprettelse af 0-2 årspladser i Nygade Børnehave er forenelig med Byrådets Dagtilbudsstruktur i Aabenraa by.

  Der er til belysning af pladsudbuddet i Aabenraa by vedlagt en opgørelse over antallet af indskrevne børn samt fødsler i Kongehøj distriktet.

  Økonomi og afledt drift

  Der søges om dækning af anlægs-/etableringsudgifter hos Aabenraa Kommune på 206.156 kr.

  Beløbet vedrører 87.840 kr. til bygningsmæssige ændringer og 118.316 kr. til inventar.

  Beløbet kan finansieres af beløbet til etablering af småbørnspladser i 2016. Der er et samlet budget på kontoen på 872.000 kr. i 2016, heraf er p.t. disponeret ca. 75.000 kr.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at udvalget beslutter om oprettelse af 0-2 års pladser i Nygade, er forenelig med Byrådets Dagtilbudsstruktur i Aabenraa by.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 10-05-2016

  Et flertal bestående af Kirsten N. Christensen (V), Eivind Underbjerg Hansen (V), Rasmus Lyngbak Bøgen (V), Kaare S. Dahle (O) og Kurt Andresen (S), mente ikke at oprettelsen af 0-2 års pladser i Nygade er forenelig med byrådets Dagtilbudsstruktur i Aabenraa by, med begrundelse om, at det skal afvente udmøntningen af dagtilbudsstukturen i Aabenraa Syd.

  Gert Nordklitgaard (Ø) og Dorte B. Soll (A) stemte imod.

  Gert Nordklitgaard begærede sagen i byrådet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/2409, Sagsinitialer: old_hwj

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal udvalget tage stilling til en investering i omlægning og videreudvikling af indsatsen for udsatte børn og unge.

  Baggrund

  Børn og Familie har netop afsluttet et længerevarende analyse- og udviklingsforløb med Socialstyrelsens Task Force i perioden oktober 2013 til oktober 2015. Her peger den afsluttende statusrapport på, at der er sket forbedringer i kvaliteten af sagsarbejdet, antallet af børnefaglige undersøgelser og handleplaner i sager er øget, og at der er en klar forbedring ift. særligt kritisable forhold i sagsbehandlingen.

  Task Forcen skriver ligeledes, at der ”fortsat er behov for fokus på implementeringen af de faglige retningslinjer, og på tilsynet hermed, for at opnå en ensartet og lovmedholdelig sagsbehandling i alle sager”

  Den overordnede anbefaling fra Task Forcen til Aabenraa kommune er, ”at fortsætte den igangsatte udviklingsproces med fokus på implementering og forankring.”

  Med baggrund i ovenstående og erfaringer fra Sverige og Herning Kommune samt den eksisterende forskning på området, ønsker Børn og Familie at fortsætte den positive udvikling ved at investere i en omlægning af arbejdet på myndighedsområdet. Målet er mere effektfulde indsatser, der skaber reelle positive forandringer for familierne.

  Aabenraa-modellen

  ”Aabenraamodellen” bygger på 4 grundpiller, som udspringer af Sund Opvækst – Aabenraa Kommunes børne-, familie- og ungepolitik: Almenperspektivet, Vidensperspektivet, Forebyggelsesperspektivet og Ressourceblikket.

  Det vil sige, at udsatte børn og unge skal sikres så tæt en forankring i almenområdet som muligt. De indsatser og foranstaltninger, som vi sætter i værk for familierne, skal være baseret på den nyeste viden. Der skal sættes ind tidligt, så barnet/den unge kan fastholdes i almenmiljøet og de ressourcer, der findes i familien og netværket, skal synliggøres og inddrages i løsningen af familiens udfordringer.

  Ny rolle til rådgiverne gennem omlægning af myndighedsarbejdet

  Omlægningen af myndighedsarbejdet betyder, at rådgiverne får et mere direkte ansvar for forandringsprocessen i samarbejde mellem leverandørerne og familien. Det bliver i højere grad en fælles opgave for myndighed og leverandører at støtte op om, at skabe den ønskede udvikling for familierne.

  Det helt centrale element i omlægningen består i at bringe rådgiverne i myndighed tættere på familierne. De skal i langt højere grad end nu være i løbende kontakt med familierne, og følge forandringsprocessen sammen med dem og med leverandørerne.

  Omlægningen har udgangspunkt i en ambition om en bedre og mere virksom indsats for udsatte børn, unge og deres familier, der vil føre til en højere grad af inklusion i fællesskaber og et voksenliv med uddannelse og selvforsørgelse. Omlægningen vil derfor også få betydning for og involvere hele Børn og Skole området igennem udviklingen af et endnu tættere tværfagligt samarbejde.

  Mål

  Målene for omlægningen er:

  • En ændring af indsatserne i retning ned ad indsatstrappen. Dvs.:
   • kortere forebyggende foranstaltninger og et mindre behov for anbringelser,
   • anbringelser i slægt, netværk og plejefamilier
   • færre og kortere institutionsanbringelser
  • Højere grad af dokumenteret effekt af indsatser og foranstaltninger
  • Udvikling af indsatserne i almenområdet omkring udsatte børn og unge

  Til at understøtte omlægningen af myndighedsarbejdet er der fra marts 2016 igangsat et udviklingsforløb i Børn og Familie vedr. dokumentation. Dertil har det netop afsluttede samarbejde med Task Force-processen betydet, at der er en større systematik i sagsarbejdet og bedre overblik over sagsforløbet.

  Forudsætninger
  En uomgængelig forudsætning for omlægningen er, at den enkelte rådgiver får væsentligt færre sager – hvilket er i overensstemmelse med en af de helt grundlæggende erfaringer fra Herning Kommune. Hverken Task Force-forløbet eller dokumentationsprojektet kan i sig selv frigøre den nødvendige tid hos rådgiverne. I Aabenraamodellen planlægges med et sagsantal på gennemsnitligt 25 sager pr. rådgiver med udgangspunkt i de gode erfaringer andre kommuner har gjort. Se bilag (korarapport)

  Tidsplan
  Investeringen strækker sig over en 4 årig periode med start 2017 og frem til udgangen af 2020. Herefter forventes omlægningen at være fuldt ud implementeret. Arbejdet med dokumentationsprojektet fortsætter sideløbende med omlægningen.

  Forventede resultater

  Det er forventningen, at vi med rådgivernes udvidede kendskab til familiernes behov, fokus på afgrænsede og klare mål og den tættere opfølgning på om indsatserne er viksomme, vil kunne skabe et mindre forbrug på foranstaltninger og indsatser, der modsvarer investeringen i Aabenraa-modellen.

  Der er udarbejdet en investeringsstrategi og en businesscase for Børn og Familier som begge er vedlagt.

  Vi forventer at evaluere strategien i 2019 hvor der tages stilling til, om potentialet er realiseret og strategien skal fortsættes.

  Økonomi og afledt drift

  Ved en samlet investering i omlægningen på 16.150 mio. kr. i perioden fra 2017 og frem til 2020 viser den udarbejdede businesscase, at investeringen i år 4 skaber et mindre forbrug på børne- og familieområdet på 4.894 mio. kr. i form af bedre og mere virksomme tilbud til udsatte børn, unge og deres familier.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at forvaltningen arbejder videre med investeringsstrategien – Aabenraamodellen udvikles, og

  at finansieringen indgår i den kommende budgetlægning for 2017 og overslagsårene.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 10-05-2016

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/3775, Sagsinitialer: kgl

  Sagsfremstilling

  Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget skal i denne sag tage stilling til ansøgning om tilskud til TUBA Aabenraa i 2016.

  TUBA er en landsorganisation, der tilbyder gratis og anonym behandling til unge 14-35 årige, der er vokset op i alkoholiserede hjem. TUBA har igennem årene været finansieret gennem penge fra SATS puljen kombineret med kommunale tilskud.

  I de seneste år 2014 og 2015 har Aabenraa Kommune tildelt TUBA Aabenraa 130.000 kr. til drift og behandling. I december 2014 rettede TUBA henvendelse til kommunen omkring øget tilskud for året 2015, hvilket resulterede i en ekstra bevillig på 100.000 kr. Det kommunale tilskud er delt ligeligt mellem Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget.

  For årene 2016-2019 kom en ny SATS pulje, der kunne ansøges omkring behandlingsgaranti til børn og unge fra stof- og alkoholmisbrugsfamilier i alderen 14-24 år. TUBA har som landsorganisation fået en tildeling af årligt 6 millioner kroner til landets 12 afdelinger. (Se bilag). Puljen dækker behandlingsudgifter til en del af TUBA’s målgruppe, men ikke den fulde målgruppe op til 35 år.

  TUBA får gennem puljen tildelt ¾ til administrative driftsomkostninger, herunder husleje, forbrug, vedligehold mv.

  Tilskuddet fra Aabenraa Kommune kan derved anvendes til den sidste ¼ af de administrative driftsomkostninger samt behandling af målgruppen 25-35 årige. (Huslejen i TUBA Aabenraa ca. 91.500 kr. årligt.)

  TUBA Aabenraa har tilsendt Aabenraa Kommune et bud på en partnerskabsaftale, hvor der ansøges om et årligt tilskud på 200.000 kr., hvilket svarer til 13 årspladser for de 25-35 årige. (Se bilag). TUBA har igennem 2015 haft ca. 33 personer i denne målgruppe i behandling.

  Forvaltningen anbefaler, at det nuværende beløb på årligt 130.000 kr. fastholdes, da der også er kommunale tilbud til hele målgruppen af de 14-35 årige af samme karakter, men at TUBA’s arbejde anerkendes som et alternativ tilbud til unge, der ikke ønsker kommunale tilbud. 

  Økonomi og afledt drift

  Det bemærkes at Social- og Sundhedsudvalgets andel på 0,065 mio. kr. hidtil har været finansieret af § 18 midler.

  I 2016 indgår de resterende midler fra § 18 på i alt 0,364 mio. kr. i bevillingskontrollen pr. 31. marts som forslag til at finansiere Social- og Sundhedsudvalget udfordringer i 2016.

  Indstilling

  Social & Sundhed og Børn og Skole indstiller,

  at tilskuddet til TUBA fastholdes med 130.000 kr., ligeligt fordelt mellem Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget, og

  at den ansøgte partnerskabsaftale med rettet tilskudsbeløb til 130.000 kr. indgås med en opsigelsesfrist på 6 måneder.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-05-2016

  1. + 2. at godkendt.

  Afbud: Jette Julius Kristiansen. Karina T. Rogat.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 10-05-2016

  Godkendt.

  Afbud: Kurt Andresen

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/9809, Sagsinitialer: AMLU

  Sagsfremstilling

  Social- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Uddannelsesudvalget skal i denne sag godkende, at Aabenraa Kommune sammen med Psykiatrien i Region Syddanmark deltager i en ansøgning til satspuljen ’Styrket indsats for børn og unge som pårørende’.

  Den nuværende ansøgning er indholdsmæssigt en videreudvikling af de samme parters ansøgning i juni 2015   til satspuljen ’En særlig indsats for børn og unge som pårørende til borgere med psykiske lidelser’. Sundhedsstyrelsen meddelte december 2015, at de ikke udmøntede puljen men i stedet genopslog den med et udvidet formål, der også  omfattede børn, hvis forældre eller søskende havde en alvorlig somatisk sygdom.

  Formålet med puljen er, jf. satspuljeopslaget, at ’opspore eller helt undgå mistrivsel hos barnet eller den unge, som måtte opstå i forbindelse med forældres eller søskendes

  alvorlige sygdomsforløb’. Med alvorlige sygdomsforløb menes både psykisk sygdom og alvorlig somatisk sygdom.

  Ansøgningen, der er en fælles koordineret ansøgning fra Psykiatrien i Region Syddanmark og Aabenraa Kommune og som er sendt til Sundhedsstyrelsen den 28. april 2016, er vedlagt som bilag. Politisk godkendelse kan eftersendes.

  Aabenraa Kommune og Psykiatrien i Region Syddanmark har valgt at fastholde fokus fra den første ansøgning, dvs. på børn og unge, der er pårørende til borgere med sindslidelse.

  Sundhedsstyrelsen forventer at kunne meddele ansøgerne tilsagn eller afslag senest den 31. maj 2016.

  Hvis ansøgningen bevilges vil projektet løbe i perioden oktober 2016 til og med juni 2019, hvor de første 8 måneder vil være en udviklingsfase, hvor projektet detailplanlægges.

  De primære aktører i projektet vil fra regional side være Psykiatrisk afdeling Aabenraa (såvel sengeafdelingen som den ambulante psykiatri i Lokalpsykiatrien) og PsykInfo (Region Syddanmarks  psykiatriske informationscenter). Fra kommunal side vil det være Familie- og Ungecentret i Børn & Skole samt Center for Socialpsykiatri & Udsatte i Social & Sundhed.

  De væsentligste aktiviteter i projektet og sammenhængen mellem aktiviteter, delmål og vision, fremgår af indsatsteorien, der er vedlagt som bilag 2. Her kan nævnes anvendelse af netværkskortet og tilbud om familiesamtaler i den regionale psykiatri og i den kommunale socialpsykiatri, og gennemførelse af pårørendegrupper i regi af familie- og ungecentret samt forældrenetværksgrupper drevet af projektlederen og frivillige.

  Økonomi og afledt drift

  Der søges i fællesskab med Psykiatrien i Region Syddanmark om i alt 2.637.889 kr. fordelt over 4 budgetår (2016-2019). Budgetskemaer, samlet og fordelt på de enkelte budgetår, indgår i det vedlagte ansøgningsmateriale.

  Det ansøgte beløb dækker først og fremmest udgifter til løn til 1 fælles projektleder samt frikøb af nøglepersoner i de deltagende organisationer (15 timer/uge i Familie- og Ungecentret, 5 timer/uge i Socialpsykiatrien og 5 timer/uge i Psykiatrisk afdeling).

  Derudover vedrører beløbet udgifter til afholdelse af kursus, trykning af informationsmateriale, transportudgifter i forbindelse med børn og unges deltagelse i pårørendegrupper, konsulentbistand i forbindelse med evaluering og udgifter til revision.

  Der er i ansøgningen forudsat en egenfinansiering på 229.000 kr. for Aabenraa Kommunes vedkommende, der vedrører vikardækning i forbindelse med ca. 100 medarbejderes deltagelse i 1 kursusdag i forbindelse med projektet. Denne udgift forudsættes afholdt indenfor de respektive forvaltningers eksisterende budgetmæssige rammer.

  Indstilling

  Social & Sundhed og Børn & Skole indstiller,

  at Aabenraa Kommune deltager i ansøgningen til satspuljen ”Styrket indsats for børn og unge som pårørende”.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-05-2016

  Godkendt.

  Afbud: Jette Julius Kristiansen. Karina T. Rogat.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 10-05-2016

  Godkendt.

  Afbud: Kurt Andresen

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/18126, Sagsinitialer: chd

  Sagsfremstilling

  Eleverne i skolernes 6. klasser deltager i Kommunernes Skoletrafiktest, som afholdes af rådet for Sikker Trafik.

  Udvalget bliver i denne sag orienteret om resultatet fra dette års test.

  Der var 96 kommuner, som deltog i testen.

  Det maksimale antal point, som kan opnås er 100. Eleverne i Aabenraa Kommune scorede 86 point, hvilket ligger i den høje ende af skalaen.

  Når pointtallet ligger over 50, så afspejler det at ”kommunen arbejder engageret og ambitiøst med at klæde børn og unge på til at klare sig i trafikken. Kommunen har visioner om trafiksikkerhed og har fokus på de muligheder, der er for at arbejde med trafikpolitik på skoler i netværk på tværs af kommune, politi og skoler”.

  I 2015 opnåede eleverne en score på 89.

  Kommunernes Skoletrafiktest har eksisteret  siden 2010 og Aabenraa Kommune har deltaget siden opstarten og altid ligget over 50 point.

  I 2012 fik eleverne i Aabenraa Kommune 87 point, det højst antal point af alle deltagende kommuner.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 10-05-2016

  Taget til efterretning.

  Afbud: Kurt Andresen

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/4160, Sagsinitialer: glha

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 24.6.2015 en ny dagtilbudsstruktur. For Rødekro blev det besluttet, at der arbejdes videre med forslaget om én integreret institution i Rødekro (som placeres ved Hærvejsskolen / Børnehuset Fladhøj) med bemærkning om, at kommende høringssvar fra helhedsplanen vedr. Rødekro indgår i det videre arbejde.

  Arbejdet med helhedsplanen for Rødekro er igangsat, og den 7.april 2016 var der indbudt til borgermøde om udviklingsplanen på Røde Kro. På dette borgermøde orienterede udvalgsformand Kirsten Nørgård Christensen om den nye dagtilbudsstruktur og om høringen.

  Strukturforslaget for Rødekro har været i høring i perioden 21. marts til 17. april 2016, hvor man som borger i Rødekro har haft mulighed for at afgive høringssvar i forbindelse med helhedsplanen.

  Der er ikke indkommet nogen høringssvar.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 10-05-2016

  Taget til efterretning.

  Afbud: Kurt Andresen

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/24993, Sagsinitialer: glha

  Sagsfremstilling

  Sagen vedrører en opfølgning på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 10. november 2015 (pkt.164), hvor Børne- og Uddannelsesudvalget har besluttet, at der i Aabenraa Kommune i gennemsnit udføres 5,24 tilsynsbesøg hos såvel den kommunale dagpleje som hos de private børnepassere pr. år.

  I forbindelse med den beslutning blev det besluttet, at forvaltningen skulle undersøge tilsynsniveauet i omegnskommunerne, senest medio 2016.

  Bilaget, der omhandler antal tilsyn i Region Syddanmark hos de kommunale dagplejere og private børnepassere viser, at antallet af tilsyn i den kommunale dagpleje i Aabenraa Kommune ligger cirka på gennemsnittet, mens antallet hos privat børnepasning er højere end gennemsnittet.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 10-05-2016

  Taget til efterretning.

  Afbud: Kurt Andresen

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/19580, Sagsinitialer: glha

  Sagsfremstilling

  Privatinstitutionen Børnehuset Evigglad, Kresten Philipsensvej 15G, 6200 Aabenraa, har søgt om udvidelse af børnehuset med 18 børn i alderen 3-5 år.

  Børnehuset Evigglad er efter udvidelsen normeret til 25 børn i alderen 0-2 år, og 53 børn i alderen 3-5 år.

  Udvidelsen er sket i forbindelse med opførelse af en pavillon.

  Der er givet en tidsbegrænset godkendelse af udvidelsen, der er trådt i kraft den 1. maj 2016, og løber t.o.m. 15. marts 2021.

  Lovgrundlag

  Godkendelsen er sket efter dagtilbudslovens § 19 stk. 5 og § 20.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 10-05-2016

  Taget til efterretning.

  Afbud: Kurt Andresen

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/17815, Sagsinitialer: glha

  Sagsfremstilling

  ”Skole og Undervisning” og ”Børn og Familie” har tidligere orienteret Udvalget om afgørelser, der er påklaget, og senere afgjort i Ankestyrelsen, i sager inden for deres område.

  Inden for dagtilbudsområdet kan der indgives klager på følgende områder:

  · Friplads – både hel og delvis

  · Socialpædagogisk friplads

  · Privat pasningsordning efter §§80-85 i Dagtilbudsloven

  · Sprogstimulering

  · Sprogvurdering

  Dagtilbud har i 2015 haft én afgørelse angående efterregulering af friplads 2013, der er påklaget til Ankestyrelsen. Borgeren fik medhold i klagen.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 10-05-2016

  Taget til efterretning.

  Afbud: Kurt Andresen

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/32727, Sagsinitialer: LNY

  Sagsfremstilling

  I budgetforliget i september 2015 blev det aftalt, at der udarbejdes en analyse af betalingen for skolers anvendelse af kommunale svømmehaller og idrætshaller.

  I vedlagte bilag er der udarbejdet en oversigt over hvilken timepris, der betales for skolernes benyttelse af svømmehaller og idrætshaller. Der er ligeledes listet timeprisen for kommunale skolers benyttelses af selvejende haller. Oversigten viser ligeledes, hvor budgettet til betaling af hallejen er placeret.

  Svømmehaller:

  De kommunale skoler kan, indenfor en given timeramme, som hovedregel benytte den lokale svømmehal ”gratis”, idet skolernes benyttelse heraf er indarbejdet i svømmehallernes budget. Undtaget fra denne overordnede regel er de skoler, som benytter Tinglev Svømmehal (Tinglev Skole, Bylderup Skole, Bolderslev Skole og Ravsted Børneunivers), idet disse, jf. gammel aftale, betaler for anvendelsen ud af eget budget (p.t. er satsen 210 kr. pr. time). Endvidere dækkes udgiften for Felsted Skoles benyttelse af Bov Svømmehal af budget under fællesudgifter for skoler på Børn og Uddannelsesudvalgets budget, jf. gammel aftale.

  Private skolers benyttelse af de kommunale svømmehaller sker enten efter lokal aftale mellem skolen og svømmehallen eller efter den timepris, der er fastsat i takstbilaget i budgettet.

  Kommunale skoler har således ikke en ensartet model for benyttelse af svømmehaller, ligesom der er prisforskel for benyttelse mellem kommunale og private skoler.

  Idrætshaller:

  De kommunale skoler kan, indenfor en given timeramme, som hovedregel benytte den lokale idrætshal ”gratis”, idet skolernes benyttelse heraf er indarbejdet i den respektive hals budget (gælder ved de kommunale idrætshaller).
  De kommunale skolers benyttelse af selvejende idrætshaller beror på en benyttelsesaftale, der laves  årligt i november. Timeafregningen i denne aftale er forskellig fra hal til hal. Budgettet til kommunale skolers benyttelse af selvejende haller er placeret i Kultur og Fritidsudvalget jf. beslutning i Byrådet i juni 2014.

  I byer uden idrætshal, dette omfatter Varnæs Skole, Ravsted Børneunivers, Hellevad Børneunivers og Hovslund Børneunivers,  benytter disse skoler udelukkende egen gymnastiksal. Varnæs Skole lejer sig endvidere ind hos Sundeved Efterskole 1 – 2 gange ugentligt.

  Private skolers benyttelse af de kommunale haller er fastsat i takstbilaget i budgettet.  Private skolerne benyttelse af selvejende haller aftales prisen mellem den selvejende institution og den private skole.

  Kommunale skoler har således en ensartet model for benyttelse af idrætshaller, idet ingen skoler betaler for benyttelse ud af eget budget, men budgettet er derimod placeret enten direkte i den enkelte hals basisbudget eller afregnes fra fællesbudget med forskellig timepris til en selvejende hal. Udtagen herfor at de skoler, der ligger i byer uden idrætshal.

  Endvidere er der prisforskel for benyttelse af haller mellem kommunale og private skoler.

  Analysen sendes til orientering i Økonomiudvalget, Kultur og Fritidsudvalget samt Børn og Uddannelsesudvalget, hvor den anbefales at  indgå i den analyse, som Kultur, Miljø og Erhvervsforvaltningen har igangsat, via en ekstern konsulent, som skal afdække benyttelsen og tilskudsrammer for idrætsfaciliteterne i kommunen.

  Indstilling

  Staben anbefaler,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Økonomiudvalget den 03-05-2016

  Godkendt.

  Økonomiudvalget ønsker et oplæg til harmonisering af betaling for anvendelse af haller og svømmehaller.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 09-05-2016

  Orienteringen taget til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 10-05-2016

  Taget til efterretning.

  Afbud: Kurt Andresen

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/18, Sagsinitialer: bhh

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 10-05-2016

  -

  Afbud: Kurt Andresen