Beslutningsprotokol

tirsdag den 7. juni 2016 kl. 08:30

Mødested: Aktivitetsrum 2+3, Borgerhuset, Tinglev
Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalg
Medlemmer: Kirsten Nørgård Christensen, Dorte Ballhorn Soll, Eivind Underbjerg Hansen, Gert Nordklitgaard, Kaare Solhøj Dahle, Kurt Andresen, Rasmus Lyngbak Bøgen
Bemærkninger: Rasmus Lyngbak Bøgen deltog ikke i behandlingen af punkterne 94-96, 99-105, 107-111.
Dorte Ballhorn Soll deltog ikke i behandlingen af punkterne 113-119.

Mødet sluttede kl. 11.10
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 16/17, Sagsinitialer: bhh

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 07-06-2016

  -

  Afbud: Rasmus Lyngbak Bøgen

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/44211, Sagsinitialer: khl

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om igangværende og kommende byggeprojekter på skole- og daginstitutionsområdet.

  Kongehøjskolen

  Det endelige regnskab for anlægsprojektet afventer stadig aftalemæssige afklaringer med totalrådgiveren.

  Lyreskovskolen

  Projektets anlægsregnskab forventes afsluttet i forbindelse med 1-års garantieftersynet i juni/juli 2016.

  Børn og Skole følger sammen med Lyreskovskolen og Kultur, Miljø og Erhverv løbende op på eventuelle fejl og mangler ved byggeriet.

  Hærvejsskolen

  Idéoplægget, som godkendt af Byggeudvalget, er vedlagt som bilag.

  På grundlag af idéoplægget er arbejdet med udarbejdelse af byggeprogrammet sat i gang, herunder med inddragelse af skolens medarbejdere i arbejdsgrupper omkring detailplanlægning af lokaler m.m.

  Byggeprogrammet udarbejdes som del af et grundlag for et udbud i totalentreprise.

  Der arbejdes hen imod en flytning og ibrugtagning af Hærvejsskolens nye bygninger fra uge 47, 2018.

  Stubbæk Børnehus, om- og tilbygning ved Idun

  Byggeriet følger fortsat tidsplanen.

  Der afholdes rejsegilde torsdag, den 16. juni 2016, kl. 15.00.

  Fjordskolen, om- og tilbygning på Åbjerg 8b i Kruså

  Som opfølgning på workshoppen afholdt den 2. maj 2016, afholdes yderligere workshops med inddragelse af Fjordskolens medarbejdere den 30. maj og den 13 . juni 2016 med henblik på udarbejdelse af et idéoplæg til om- og tilbygning til de eksisterende bygninger på Åbjerg 8b i Kruså.

  Analysen af placeringsmulighederne for et varmtvandsbassin med adgang for Fjordskolen er under udarbejdelse.

  Daginstitution i Aabenraa Syd

  Børn og Skole vurderer og belyser i samarbejde med Kultur, Miljø og Erhverv for øjeblikket forskellige placeringsmuligheder for et nyt daginstitutionsbyggeri ved Kongehøjskolen, herunder de afledte konsekvenser af hvert enkelt scenarie.

  I denne proces vil nuværende brugere af de arealer, der kan komme på tale, blive inddraget.

  En overordnet proces- og tidsplan for projektet er under udarbejdelse.

  Daginstitution i Rødekro

  Byggeudvalget for den nye daginstitution på Skovbrynet i Rødekro er nedsat og har følgende medlemmer:

  Britt Bendix, bestyrelsesmedlem, Børnehuset Rødekro.

  Michael Petersen, formand for bestyrelsen, Børnehuset Fladhøj.

  Jytte Midtgaard, daginstitutionsleder, Børnehuset Rødekro.

  Bodil Marie Thye, daginstitutionsleder, Børnehuset Fladhøj.

  Judith M. Jensen, AMR, Børnehuset Rødekro.

  Kirsten Work, AMR, Børnehuset Fladhøj.

  Linda M. Thams, TR, Børnehuset Rødekro.

  Gitte Schrøder-Jørgensen, TR, Børnehuset Fladhøj.

  Dorte Thorsager Petersen, pædagog i småbørnsgruppen, Børnehuset  Fladhøj.

  Kaja Bladt Mensel, afdelingsleder, Børn og Skole, Dagtilbud.

  Hanne Enghoff, bygherrerådgiver, Kultur, Miljø og Erhverv, Kommunale Ejendomme.

  Kim Hovmand Larsen, projektleder, Børn og Skole, Sekretariatet.

  Det første møde i Byggeudvalget afholdes  torsdag den 2. juni 2016.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 07-06-2016

  Taget til efterretning.

  Afbud: Rasmus Lyngbak Bøgen

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/5887, Sagsinitialer: sbro

  Sagsfremstilling

  Der er foretaget budgetopfølgning på Børne- og Uddannelsesudvalgets område pr. 30. april 2016.

  Økonomi og afledt drift

  Samlet set forventes der på nuværende tidspunkt balance i forhold til det korrigerede budget.

  Regulering i forhold til modtageklasser i 2016 afventer afklaring som følge af den indgåede to-parts-aftale.

  På nuværende tidspunkt forventes det, at institutionernes regnskabsresultat samlet set bliver nul. Mer-/ mindreforbrug på institutionerne overføres til 2017.

  Det forventede resultat er dog stadigt usikkert, da der alene er tale om 4 måneders drift.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 07-06-2016

  Taget til efterretning.

  Afbud: Rasmus Lyngbak Bøgen

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/13540, Sagsinitialer: sbro

  Sagsfremstilling

  På udvalgsmødet den 12. april 2016 blev oplæg til budget 2017-20 drøftet. Udmøntning af rammebesparelse for årene 2017-20 blev besluttet, og er derfor indgået i det videre arbejde med budgetoplægget. Forslag til specielle bemærkninger på udvalgets område er vedlagt som bilag.

  Oplæg til omprioriteringskatalog blev tillige drøftet. Med baggrund i drøftelserne er der foretaget en opdatering af forslag. Forslag til omprioritering er vedlagt som bilag. Rammen for omprioriteringsbidrag er fortsat 9,625 mio. kr i 2017 og 19,25 mio. kr. i 2018-20.

  Til anlægsprioritering skal følgende udarbejdes og prioriteres:

  · Kvalificering af udgiftsfordelingen mellem årene 2017-2020 på de anlægsprojekter der fremgår af investeringsplanen – der er forslag til mindre korrektioner mellem årene

  · Akutte investeringsforslag fremsendes som ønsker prioriteret – der er ingen

  Oversigt over anlæg optaget på investeringsoversigten er vedlagt sagen samt projektbeskrivelser til anlæg, jf. den godkendte dagtilbudsstruktur vedlægges til udvalgets orientering.

  Udvalget godkendte på mødet 10. maj 2016 forslag til investeringsstrategi Børn og Familie. På den baggrund er der udarbejdet et driftsinvesteringsønske for årene 2017-20. Forslag er vedlagt som bilag.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at omprioriteringsbidrag drøftes og prioriteres,

  at anlæg 2017-20 kvalificeres og

  at driftsinvesteringsønske vedr. investeringsstrategi for Børn og Familie medtages i den videre budgetproces

  at udvalget tager orientering om projekter i dagtilbudsstrukturen til efterretning

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 07-06-2016

  1. at drøftet og prioriteret med: Forslag 7 (0,494 mio. kr. i 2017 og 0,986 mio. kr. i 2018), forslag 8 (1,000 mio. kr. i 2017 og 2,539 mio. kr. i 2018), forslag 10 (1,000 mio. kr. i 2017 og 2,382 mio. kr. i 2018), forslag 12 (3,735 mio. kr. i 2017 og 7,334 mio. kr. i 2018), forslag 13 (0,026 mio. kr. i 2017 og 0,064 mio. kr. i 2018), forslag 14 (0,500 mio. kr. i 2018), forslag 16 (0,700 mio. kr. i 2018), forslag 17 (0,125 mio. kr. i 2017 og 0,300 mio. kr. i 2018), forslag 18 (2,724 mio. kr. i 2017 og 3,195 mio. kr. i 2018), forslag 19 (0,083 mio. kr. i 2017 og 0,200 mio. kr. i 2018), forslag 20 (0,438 mio. kr. i 2017 og 1,050 mio. kr. i 2018).

  Gert Nordklitgaard stemte imod prioriteringen.

  1. at godkendt.
  2. at godkendt.
  3. at taget til efterretning.
 • Udskriv
  Sagsid.: 15/4160, Sagsinitialer: glha

  Sagsfremstilling

  Administrationsgrundlaget er Aabenraa Kommunes tildelingsmodel på daginstitutionsområdet (daginstitutioner i henhold til lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 30 af 22. januar 2015).

  Skole- og Dagtilbudsudvalget har den 11. juni 2013 godkendt ”Administrationsgrundlag for dagtilbud 0-5 års området”.

  Efterfølgende er der sket en række ændringer, som har betydning for administrationsgrundlaget, herunder bl.a.

  • Skole- og Dagtilbudsudvalget har den 8. oktober 2013 godkendt principperne for fordeling af et bæredygtighedstillæg på sammenlagt 570.000 kr.
  • Aabenraa Kommune er ikke længere omfattet af Reglementets § 33, da der ikke længere er reglementsansatte
  • Byrådet har den 24. juni 2015 besluttet en ny dagtilbudsstruktur
  • Der er sket ændringer i diverse statslige puljer og tildelinger.

  Udover nogle sproglige og beløbsmæssige tilretninger er der foretaget ændringer i det foreliggende forslag til korrigeret administrationsgrundlag

  • Diverse puljebeløb er fjernet fra selve tildelingsmodellen / administrationsgrundlaget, og nævnes i stedet i årets budgetbemærkninger
  • Procentsatserne til administration er tilpasset de faktiske udgifter
  • Bæredygtighedstillæg ændres således, at det er tilpasset Byrådets beslutning fra strukturoplægget.
  Økonomi og afledt drift

  Den foreslåede ændring er samlet udgiftsneutral, men der kan ske ændret fordeling mellem institutionerne.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at forslag til administrationsgrundlag sendes i høring hos de berørte parter.

  Bilag:

  Administrationsgrundlag 2016 ver. 07

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12. april 2016

  Godkendt.

  Afbud: Rasmus Lyngbak Bøgen

  Sagen genoptages.

  Der er indkommet 21 høringssvar i høringsperioden 15.4-24.5.2016.

  Der er med baggrund i de indkomne høringssvar, foretaget forslag til justeringer i høringsoplægget. Disse ændringer fremgår af kommentarfeltet i højre side i bilaget.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at det justerede høringsoplæg godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 07-06-2016

  Udsat. Udvalget ønsker at holde et dialogmøde med de selvejende institutioner og FDDB om tildelingsmodellen og de indsendte høringssvar.

  Forvaltningen udsender kalenderinvitation.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/19687, Sagsinitialer: chd

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til en ansøgning fra Bolderslev Skole om at blive en ikke fuldt årgangsdelt skole fra skoleåret 2016-2017.

  Folkeskoleloven giver mulighed for, at en klasse på små skoler kan omfatte flere klassetrin op til og med 6. årgang. Når en lille skole har klasser, der omfatter flere klassetrin, der undervises sammen i den overvejende del af undervisningstiden, betegnes den som ikke fuldt årgangsdelt.

  Den 5. september 2015 var der indskrevet 104 elever på Bolderslev Skole.

  Bolderslev Skole begrunder sin ansøgning med, at der til kommende 4. klasse kun er 9 elever. Hvis skolen bliver en ikke fuldt årgangsdelt skole, så kan undervisningen i 4. klasse ske som samlæsning med 3. og 5. klasserne.

  Desuden vil det give skolen mulighed for at udnytte den øgede fleksibilitet, der ligger i holddelingstanken.

  Ravsted, Hovslund, Kollund og Hellevad børneuniverser blev med virkning fra skoleåret 2013–2014 ikke fuldt årgangsdelte.

  På Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 10. maj 2016 blev en tilsvarende ansøgning fra Genner Univers godkendt.

  Lovgrundlag

  Folkeskolelovens § 25.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ansøgningen godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 07-06-2016

  Godkendt.

  Afbud: Rasmus Lyngbak Bøgen

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/13545, Sagsinitialer: chd

  Sagsfremstilling

  Udvalget behandlede på sit møde den 10. maj 2016 en ansøgning fra Hærvejsskolen om afkortning af undervisningstiden for eleverne i udskolingen.

  Udvalget besluttede, at sende sagen tilbage for flere oplysninger.

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til om Hærvejsskolens ansøgning om at afkorte undervisningstiden for eleverne i udskolingen skal godkendes.

  Hærvejsskolens begrundelse for at søge om afkortning af undervisningstiden for udskolingen er fortsat at kunne styrke fællesgruppernes tolærerordning og trivselsfremmende funktion.

  Afkortningen af undervisningstiden vil ske ved at sænke antallet af ugentlige lektioner til lektielæsning fra de nuværende 2 til 1. Det ugentlige lektionstal for udskolingen vil herefter være 39 i stedet for de nuværende 40.

  Skolen vil i skoleåret 2016–2017 have 18 primærgrupper i udskolingen. Hver primærgruppe har 2 ugentlige lektioner med gruppens primærlærer, hvilket betyder, at skolen skal anvende 36 lærertimer.

  Hvis skolen var organiseret i klasser, ville der være 10 klasser i udskolingen, og skolen skulle anvende 20 lærertimer til undervisningen af samme elevgruppe.

  De 16 ekstra læretimer kan delvis finansieres ved at halvere tiden til lektielæsning.

  Afkortningen af undervisningstiden og videreførelsen af den frivillige lektieordning betyder, at skolen skal anvende 5 lærertimer ugentligt. Var skolen organiseret i klasser og lektieordningen obligatorisk, så skulle der anvendes 20 lærertimer.

  Sammenlagt vil afkortningen af undervisningstiden og fortsættelse af den frivillige lektieordning betyde, at skolen har en ekstraudgift på 1 lærertime pr. uge.

  Lovgrundlag

  Folkeskolelovens § 16.b.

  Økonomi og afledt drift

  Udgiften til den ekstra ugentlige lærertime finansieres via skolens ressourcer til faglig støtte og inklusion.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at Hærvejsskolens ansøgning om afkortning af undervisningstiden for udskolingen godkendes for skoleåret 2016 - 2017.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 07-06-2016

  Godkendt.

  Afbud: Rasmus Lyngbak Bøgen

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/21295, Sagsinitialer: chd

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til, om Lyreskovskolens  ansøgning om at afkorte undervisningstiden for eleverne i 5. og 7. årgang og specialklassen C3 skal godkendes.

  Folkeskolelovens § 16b giver den enkelte skoleleder - efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen - mulighed for at søge kommunalbestyrelsen om at afkorte undervisningstiden.

  Afkortning af undervisningstiden kan anvendes generelt for klasser i indskolingen, hvis det er hensigtsmæssigt i forhold til en eller flere problemstillinger i klassen.

  I særlige tilfælde kan det anvendes for elever på 4.-9. klassetrin. Godkendelse kan kun gives for et år ad gangen.

  Lyreskovskolen har søgt om at måtte afkorte undervisningstiden for eleverne i kommende 5. og 7. årgang og specialklassen C3.

  C3 er en specialklasse med afsæt i overbygningen. Klassen er oprettet som et samarbejde mellem Lyreskovskolen og Rønshoved Skolehjem, hvor der er særlig opmærksomhed på elevenes trivsel og læring.

  Med afkortningen af undervisningstiden forventer skolen at kunne bidrage til at elevernes generelle trivsel øges.

  Afkortningen af undervisningstiden sker ved at de medarbejdertimer, der skulle være anvendt til understøttende undervisning konverteres til tolærerordninger  primært i dansktimerne for 5. årgangs vedkommende og matematik for 7. årgangs vedkommende. For C3 betyder en afkortning af undervisningstiden, at der kan være flere medarbejdere til eleverne i de timer, de er i skolen.

  I 5. årgang konverteres der 3 lektioner ugentligt og i 7. årgang konverteres der 2,33 lektioner ugentligt. I C3 konverteres der 2 timer ugentligt.

  Lovgrundlag

  Folkeskolelovens § 16 b.

  Økonomi og afledt drift

  Afkortningen af undervisningstiden medfører ikke øgede udgifter for skolen.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ansøgningen godkendes for skoleåret 2016 - 2017.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 07-06-2016

  Godkendt.

  Afbud: Rasmus Lyngbak Bøgen

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/21571, Sagsinitialer: chd

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til, om Løjt Skoles ansøgning om afkortning af undervisningstiden for skolens  4.–6. klasser skal godkendes.

  Folkeskolelovens § 16b giver den enkelte skoleleder - efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen - mulighed for at søge kommunalbestyrelsen om at afkorte undervisningstiden.

  Afkortning af undervisningstiden kan anvendes generelt for klasser i indskolingen, hvis det er hensigtsmæssigt i forhold til en eller flere problemstillinger i klassen.

  I særlige tilfælde kan det anvendes for elever på 4.-9. klassetrin. Godkendelse kan kun gives for et år ad gangen.

  Løjt skoler har gennem de sidste to år gjort erfaringer med at anvende den understøttende undervisning som hjemmetid. Hjemmetiden er et samlebegreb for den sociale, personlige og reflekterende del af folkeskolens opgave. Dette ønsker skolen at se udfoldet på en anden måde ved at lægge den, som en ekstra ressource op ad fagpakken, så eleverne i stedet har to lærere en del af tiden. Dette vil give bedre mulighed for at arbejde med undervisningsdifferentiering og dermed en styrkelse af elevernes faglige og sociale trivsel.

  Skolen ønsker, at konvertere 1time ugentlig pr. klasse fra understøttende undervisning til tolærerordning.

  Lovgrundlag

  Folkeskolelovens § 16 b.

  Økonomi og afledt drift

  Afkortningen af undervisningstiden har ingen økonomiske konsekvenser for skolen.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ansøgningen godkendes for skoleåret 2016 - 2017.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 07-06-2016

  Godkendt.

  Afbud: Rasmus Lyngbak Bøgen

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/22129, Sagsinitialer: chd

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til, om Stubbæk skoles ansøgning om afkortning af undervisningstiden for skolens udskolingselever skal godkendes.

  Folkeskolelovens § 16b giver den enkelte skoleleder - efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen - mulighed for at søge kommunalbestyrelsen om at afkorte undervisningstiden.

  Afkortning af undervisningstiden kan anvendes generelt for klasser i indskolingen, hvis det er hensigtsmæssigt i forhold til en eller flere problemstillinger i klassen.

  I særlige tilfælde kan det anvendes for elever på 4.-9. klassetrin. Godkendelse kan kun gives for et år ad gangen.

  Stubbæk Skole ønsker at omlægge ressourcen fra to ugentlige timers understøttende undervisning, som ligger mellem kl. 15 – 16, til brug i forbindelse med emnearbejder og faglig undervisning.

  Med denne omlægning forventer skolen at styrke eleverne  fagligt og socialt til gavn for både fagligt dygtige og bogligt svage elever og de elever, der med henvisning til et særligt behov, har ansøgt skolen om en kortere skoledag.

  For de elever, der benytter bustransport, vil den kortere undervisningstid betyde, at de to dage om ugen vil kunne komme hjem en time tidligere end nu.

  Økonomi og afledt drift

  Omlægningen af ressourcen er udgiftsneutral.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ansøgningen godkendes for skoleåret 2016 - 2017.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 07-06-2016

  Godkendt.

  Afbud: Rasmus Lyngbak Bøgen

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/4497, Sagsinitialer: mjth

  Sagsfremstilling

  Siden 2012 har Aabenraa Kommunes skoler håndteret fravær ud fra ”Godkendt fremmødeprocedure – Aabenraa Kommunale Skolevæsen okt. 2012”.

  Den 1.aug. 2014 trådte en ny fraværsbekendtgørelse i kraft, hvorfor der er behov for at revidere og præcisere den kommunale håndtering af fravær.

  Behovet for præcisering  begrundes tillige med, at:

  · Skolerne oplever øget forældreønske om ”ekstraordinær frihed”

  · Der forekommer øget lektionsfravær i 7.-10.kl.

  · Tal for fravær er et centralt nøgletal for den enkelte skole

  · Fravær er et væsentligt kriterie ved parathedsvurderingen i 8.-10.kl.

  Et udvalg nedsat af skolechefen har lavet et nyt forslag til procedure for håndtering af fravær.

  Forslaget har været forelagt skolelederne på skoleledermødet den 18. maj 2016.

  De centrale pointer i materialet er:

  · Fravær i 0.-6. kl. registreres dagligt

  · Fravær i 7.-10. kl. registreres i hver lektion

  · Ved ekstraordinær frihed skal forældrene via et standardbrev anmode om tilladelse.

  Det videre forløb

  Efter politisk udvalgsbehandling den 7. juni 2016 ønsker Skole og Undervisning, at materialet efter sommerferien sendes i høring blandt skolernes bestyrelser. Derefter skal sagen igen udvalgsbehandles, hvorefter den nye procedure for håndtering af fravær kan træde i kraft i Aabenraa Kommune.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen, BEK nr. 696 af 23/06/2014 (Gældende)

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at forslaget til Ny procedure for håndtering af fravær godkendes, og

  at materialet efterfølgende sendes i høring i skolebestyrelserne.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 07-06-2016

  Godkendt.

  Afbud: Rasmus Lyngbak Bøgen

 • Udskriv
  Sagsid.: 08/38772, Sagsinitialer: chd

  Sagsfremstilling

  Med denne sag skal Børne og Uddannelsesudvalget og Social og Sundhedsudvalget tage stilling til opsigelse af den nuværende rammeaftale med Center for Undervisningsmidler (CFU).

  I 2012 indgik Aabenraa Kommune en rammeaftale med Center for Undervisningsmidler, hvor der blev sat fokus på

  • udvikling af undervisningsmaterialer/værktøjer til lærerne.
  • et Ung til Ung korps omkring formidling om seksualitet, alkohol og stoffer
  • et X-hale korps med fokus på rygestop.

  Rammeaftalen dækker et tværkommunalt samarbejde mellem Haderslev, Aabenraa og Sønderborg kommuner.

  Social og Sundhed samt Børn og Skole har haft samarbejdsmøder med CFU omkring en række kommunespecifikke ønsker til fremtiden samt en evaluering af de nuværende indsatser.

  Ung til Ung-korpset har haft stor succes med formidling omkring seksualitet, men har haft vanskeligt ved at formidle viden om alkohol og stoffer til eleverne. Korpset efterspørges yderligere mindre og mindre i skolerne.

  Forvaltningerne anser den nuværende rammeaftale som begrænsende i forhold til ønsker om nye initiativer i samarbejdet med CFU og foreslår derfor at opsige aftalen pr. 1. juli 2016 med et års opsigelsesfrist.

  Børn og Skole samt Social og Sundhed foreslår, at der i opsigelsesperioden udarbejdes en ny samarbejdsaftale med CFU, der gør aftalen mere fleksibel og derved kan imødekomme fremtidige ændringer i efterspørgslen. Forvaltningerne ønsker derudover at arbejde med årlige indsatsmål og specifikke initiativer til at understøtte f.eks. sundhedsplan, Sund Skole m.v.

  Børn og Skole samt Social og Sundhed ønsker at fastholde det afsatte budget til samarbejdet med CFU. Det samlede budget til samarbejdet er 280.000 kr. og er fordelt med 50 % til hver af afdelingerne.

  Social og Sundhed har afsat 140.000 kr. ved midlerne til sundhedsfremme og forebyggelse.

  Børn og Skoles andel finansieres af skolernes fælles konto.

  Indstilling

  Børn og Skole samt Social og Sundhed indstiller,

  at den nuværende rammeaftale med CFU opsiges pr. 1. juli 2016,

  at der i opsigelsesperioden udarbejdes en ny samarbejdsaftale med CFU, og

  at budgettet til samarbejdet fastholdes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 07-06-2016

  Godkendt.

  Afbud: Rasmus Lyngbak Bøgen

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/7220, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Udviklingen på børnehandicapområdet i Aabenraa Kommune de seneste år har givet en række udfordringer. Dette betyder af der vil komme et behov for, at der træffes beslutning om, hvordan området skal udvikles, og hvordan disse udfordringer skal løses.

  Børnehandicapområdet Aabenraa Kommune

  Børnehandicapområdet i Aabenraa Kommune omfatter:

  • Døgninstitutionen Posekær
   Posekærs formål er at modtage børn og unge, der på grund af fysisk og/eller psykisk handicap, har behov for pleje, behandling m.v. i et døgntilbud.
   Posekær modtager 24 børn og unge i alderen 0-18 år.
  • Børnehuset Lille Kolstrup
   • Lille Kolstrup, Børnehave
    Børnehaven er et dagtilbud til handicappede børn fra 0-7 år.
    Børnehaven er normeret til 10 pladser
   • Lille Kolstrup, Aflastning
    Aflastningen i Børnehuset Lille Kolstrup er en døgninstitution, der tilbyder aflastning til handi­cappede børn og unge fra 0-18 år.
    Aflastningen har 10 pladser.

  Derudover omfatter området en småbørnskonsulentfunktion og tilbud om hjemmepassere og aflastning i hjemmet.

  Institutionerne på børnehandicapområdet finansieres ved salg af pladser til andre kommuner og visitation af egne borgere til institutionerne. De enkelte institutioners budgetter reguleres løbende i forhold til belægningen.

  2014

  2015

  2016 (- april)

  (Antal helårsbørn)

  Norm.

  Belægning

  Aabenraa

  Anden

  Kommune

  Belægning

  Aabenraa

  Anden

  Kommune

  Belægning

  Aabenraa.

  Anden

  Kommune

  Posekær

  24

  22,2

  5,0

  17,2

  22,8

  4,6

  18,2

  20,9

  2,6

  18,3

  Lille Kolstrup, Børnehave

  10

  11,8

  7,2

  4,6

  11,2

  8,6

  2,6

  11,3

  9,3

  2,0

  Lille Kolstrup, Aflastning

  10

  9,5

  3,9

  5,6

  9,9

  3,9

  6,0

  9,8

  3,6

  6,2

  Sammenlignes belægningen i de 3 tilbud med normeringen har der på Posekær i perioden været ledig kapacitet.

  På Lille Kolstrup, aflastning svarer belægningen stort set til normeringen, mens der på Lille Kolstrup, Børnehave ses en overbelægning i alle 3 år.

  Normeringen på Posekær er på 24 helårsbørn, men institutionen har gennem hele perioden haft underbelægning, og ved opgørelsen i april 2016 manglede institutionen ca. 3 børn i forhold til normeringen. Samtidig har andelen af børn der kommer fra Aabenraa Kommune været faldende.

  I 2016 (indtil april) er 88 % af børnene på Posekær mellemkommunale børn, altså børn fra andre kommuner, og kun gennemsnitligt 2,6 børn fra Aabenraa Kommune.

  Alle børn, bortset fra et mellemkommunalt barn, modtager undervisning på Fjordskolen.

  Fra 1. august 2016 skal dette barn modtage undervisningstilbud på Posekær i samarbejde med Fjordskolen.

  Derudover er der én ung der modtager STU tilbud på Posekær.

  Nedenstående tabel viser aldersfordelingen på Posekær pr. 1. juni 2016.

  Alder

  Antal

  Procent

  0-5 år

  0

  0

  6-10 år

  3

  14%

  11-15 år

  13

  62%

  16-18 år

  5

  24%

  Der er ydermere 4 børn i alderen 11-14 år i aflastning på Posekær i de ledige pladser, med et antal døgn fra 72 – 156 pr. år. Heraf kommer 1barn fra Aabenraa kommune.

  Oversigten viser at de børn og unge der er på Posekær ikke er små børn, men i stedet teenagere, og ca. en tredjedel vil snart fylde 18 år, og dermed overgå til et voksentilbud enten i Aabenraa Kommune eller en anden kommune.

  De to Aabenraa børn der er på Posekær pt. (april 16) er i aldersintervallet 11-15 år.

  Den generelle udvikling på børnehandicapområdet

  Der fødes færre børn med varige multiple funktionsnedsættelser end tidligere. For disse børn og deres familier går tendensen i retning af, at der bevilges mere hjælp til familien i hjemmet og i form af aflastning. Det betyder, at barnet ofte er længere tid hjemme hos forældrene, og dermed undgår eller udsætter tidspunktet for en døgnanbringelse. Der kan også være tale om midlertidige anbringelser, hvor man samtidig arbejder med at ruste familien til, at barnet kan komme tilbage og bo hos forældrene.

  Denne udvikling stiller krav til børnehandicapområdet om fleksible løsninger, der kan imødekomme familiernes ønsker.

  Generelt er målgruppen for døgnanbringelser blevet tungere, og behovet for specialiserede tilbud for denne målgruppe er øget.

  De fysiske rammer på Posekær

  Institutionen blev bygget i 1989 og overtaget af Aabenraa Kommune i 2007 i forbindelse med nedlæggelse af amterne.

  Den generelle udvikling på børnehandicapområdet betyder, at de fysiske rammer på Posekær ikke længere fremstår hensigtsmæssige og tidssvarende.

  Udfordringerne er særligt store i en gruppe der omfatter mobile børn og unge indenfor autisme-spektret med store relationelle og adfærdsmæssige udfordringer. Disse børn og unge stiller særlige krav til de fysiske rammer, herunder lydisolering. I de nuværende rammer belastes børnene/de unge af at bo meget tæt sammen, og de forstyrres af støj fra de andre børn, hvilket giver sig udslag i udad reagerende adfærd.

  Der er indberettet APV på støjgener fra medarbejderne, og der er sket en stigning i anmeldte arbejdsskader på Posekær i kategorien bløddelsskader (riv, krads, bid, blå mærker, småslag) i forhold til tidligere.

  Behovet for hjælpemidler såsom kørestole, lifte, badebrikse, plejesenge er stigende på Posekær som følge af udviklingen i målgruppen. Det medfører pladsproblemer på badeværelser, fællesarealer og børnenes/de unges værelser, som betyder, at personalet kommer til at arbejde i uhensigtsmæssige arbejdsstillinger, og at rengøring besværliggøres. En øget smitterisiko er alvorligt for de svageste af børnene.

  Med stigende krav til dokumentation er der derudover brug for, at medarbejderne har adgang til kontorarbejdspladser og møderum. Det er ikke muligt at tilbyde det i de eksisterende rammer, hvor fysioterapirum/boldrum også skal fungere som personalerum/møderum.

  Sammenfatning

  Med udgangspunkt i de skitserede udfordringer

  • Belægningen på Posekær – herunder antallet af børn fra Aabenraa Kommune
  • Udvikling i målgruppen (mere plejekrævende)
  • Behov for mere fleksible løsninger
  • Fysiske rammer på Posekær

  ønskes der en drøftelse af hvilken udvikling Børne- og Uddannelsesudvalget ønsker der skal ske på børnehandicapområdet i Aabenraa Kommune.

  Forvaltningen vil på baggrund af denne drøftelse udarbejde konkrete forslag til udvikling af børnehandicapområdet, som herefter vil blive forelagt udvalget.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at udvikling af børnehandicapområdet i Aabenraa Kommune drøftes, og

  at forvaltningen ud fra de faldne bemærkninger efterfølgende udarbejder scenarier for udvikling af børnehandicapområdet.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 07-06-2016

  1. at drøftet.
  2. at Sagen drøftes igen på næste udvalgsmøde.
 • Udskriv
  Sagsid.: 15/32530, Sagsinitialer: LHH

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget skal i denne sag drøfte etablering af Frivilligcenter Aabenraa, og træffe beslutning om den kommunale medfinansiering.

  På baggrund af arbejdet med at etablere et frivilligcenter i Aabenraa, inviterer Social- og Sundhedsudvalget relevante fagudvalg til et samarbejde om frivillighed og anmoder om, at der træffes beslutning om økonomisk medfinansiering af den kommunale andel af driftsøkonomien fra og med budget 2017.

  Med henvisning til mål i Ældre og Handicappolitikkerne ser Social- og Sundhedsudvalget en fælles værdi i at indlede et samarbejde omkring frivillighed med det formål at udvikle og styrke den frivillige indsats. Begrundelsen er,  at der i fremtiden vil være behov for flere aktive borgere indenfor alle interesseområder og på tværs af fagudvalgenes opgaver. 

  I forbindelse med forarbejdet og den gennemførte dialogproces med de frivillige foreninger er der nedsat en udviklingsgruppe med deltagelse fra relevante forvaltninger. Udviklingsgruppen har drøftet muligheden for samarbejde om frivillighed for bedre at understøtte fremtidens fællesskaber og frivillighed ved, at det prioriteres som en fælles indsats på tværs af forvaltninger og politiske fagudvalg.  

  Et frivilligcenter er organiseret som en forening af foreninger af frivillige, der beskæftiger sig med frivilligt socialt arbejde indenfor alle aldersgrupper. Et frivilligcenter har en bestyrelse, som ansætter det personale, som arbejder med centrets opgaver. Der findes mere end 60 frivilligcentre i Danmark, der er finansieret af et fast statstilskud på 350.000 kr. om året og en tilsvarende kommunal medfinansierring. Mange frivilligcentre søger også PUF midler (Pulje til frivilligt socialt arbejde) til finansiering af aktiviteter.
   
  Formålet med etablering af et Frivilligcenter Aabenraa er at understøtte det eksisterende frivillighedsarbejde, foreningslivet lokalt og udvikle fremtidens frivillighed i fællesskabelse med borgerne i kommunen. Det kan bl.a. ske ved at:

  · tilbyde opkvalificering af frivillige foreninger og initiativer ved at yde konsulentbistand og rådgivning om drift og udvikling, fx rekruttering af frivillige, bestyrelsesarbejde og fundraising. 

  · hjælpe nye frivillige initiativer i gang gennem sparring og rådgivning, fx om vedtægter, økonomi og relevante samarbejdspartnere

  · igangsætte netværk og samarbejde på tværs af foreninger, fx gennem temadage og kurser

  · skabe dialog mellem foreninger og relevante samarbejdspartnere, fx via dialog- og temamøder, hvor kommunen eller virksomheder og de frivillige foreninger mødes

  · synliggøre og formidle mulighederne i den frivillige verden, fx med foreningsvejvisere, frivilligjob-oversigter og personlige samtaler med potentielle frivillige og borgere.

  Aabenraa Kommune har søgt og fået bevilget statstilskud til udvikling og etablering af et frivilligcenter i Aabenraa. Social og Sundhedsforvaltningen har det ledelsesmæssige, juridiske og organisatoriske ansvar for bevillingen. 

  I 2016 er der bevilget 510.000 kr. mod en kommunal medfinansiering på 190.000 kr. I 2017 bevilges der ved forlængelse af ansøgningen 430.000 kr. mod en kommunal medfinansiering på 270.000 kr.

  I 2018 og frem ændres status for Frivilligcenter Aabenraa. På baggrund af en ansøgning bevilger Socialstyrelsen et fast årligt tilskud til drift af et frivilligcenter på 350.000 kr. mod en forventet tilsvarende kommunal medfinansiering.  

  I bevillingsskrivelsen er der opstillet 4 kriterier, der skal opfyldes for at få statstilskud til opstart. Det er følgende:

  · Der skal etableres et netværk mellem foreninger

  · Frivilligcentret skal synliggørelse det frivillige arbejde

  · Frivilligcentret skal yde foreningsservice

  · Der skal med udgang af december 2017 være 20 medlemsforeninger

  Et frivilligcenter i Aabenraa forventes at indfri de 4 kriterier og opnå permanet statstilskud.

  Social- og Sundhedsudvalget anmoder om en drøftelse i øvrige relevante fagudvalg med henblik på 1) at indlede et samarbejde omkring Frivilligcenter Aabenraa og styrkelsen af det frivillige arbejde, 2) at bidrage til den kommunale økonomiske medfinansiering i budget 2017 på 270.000 kr. Fra 2018 og frem får Frivilligcenter Aabenraa status af en forening med selvstændig bestyrelse, der skal ansøge staten om et årligt statstilskud på 350.000 kr. og kommunen om en tilsvarende kommunal medfinansiering. En model kunne være, at den kommunale medfinansiering deles ligeligt mellem de politiske fagudvalg, som træffer beslutning om at deltage.

  Begrundelsen for at rejse sagen er, at Social- og Sundhedsudvalget ønsker en debat og beslutning omkring det fælles politiske ansvar for at udvikle fremtidens frivillighed som supplement til kommunens opgaveløsning. 

  Der vedlægges 2 bilag. En kort projektbeskrivelse og bevillingsskrivelsen.

  Børne- og Uddannelsesudvalget har via Dynamoen i SundSkole 2020 afsat midler til at fremme arbejdet med Den åbne Skole.

  Dynamoen skal understøtte Den åbne skole via brobygning mellem skolen og det omgivende forenings-, erhvervs- og kulturliv for at kvalificere elevernes læringsforløb.

  Såfremt forespørgslen fra Social- og Sundhedsudvalget skal ses som et ønske om medfinansiering, vil det kræve, at andre aktiviteter under Børne- og Uddannelsesudvalget skal

  reduceres tilsvarende. Det anbefaler Børn og Skoleforvaltningen ikke umiddelbart.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at samarbejde med Social og Sundhedsudvalget omkring Frivilligcenter Aabenraa drøftes,

  at Børne- og Uddannelsesudvalget tilkendegiver opbakning til ideen om at styrke samarbejdet i forhold til de frivillige, og at Dynamoen efter nærmere dialog kan indgå i tilknytning til centret, og

  at der ikke p.t. afsættes yderligere midler til frivillighedsområdet fra Børne- og Uddannelsesudvalget.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-06-2016

  Godkendt.

  Afbud fra Erik Uldall Hansen.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 07-06-2016

  Godkendt.

  Afbud: Rasmus Lyngbak Bøgen

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/18756, Sagsinitialer: tck

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget har godkendt rammen for Aabenraas Veteranstrategi – Anerkendelse, Støtte og Oplysning.

  Staben har på baggrund af denne ramme i samarbejde med Jobcenter og Borgerservice, Børn og Skole og Social & Sundhed udarbejdet et udkast til veteranstrategien.

  Med veteranstrategien anerkender Aabenraa den indsats, som hjemvendte veteranerne har ydet for Danmark under internationale missioner, og de kompetencer, som veteraner kan tilbyde samfundet og erhvervslivet, når de kommer hjem.

  Målet er, at veteranerne kommer godt videre med Det Gode Liv i familien, på arbejdsmarkedet og i det samfund, som de oprindeligt blev udsendt af.

  Samtidig sikrer veteranstrategien et konstant fokus på støtten til de veteraner og de pårørende, der har nogle helt særlige udfordringer, som følge af veteranens meget barske oplevelser under udsendelse. Det kan være fysiske handicap eller psykiske skader, men der kan også være tale om afledte udfordringer i forhold til familie og børn, beskæftigelse og økonomi eller rusmidler.

  Endelig bidrager en veteranstrategi til oplysning om veteraners kompetencer og udfordringer både til borgerne og til kommunens ledere og sagsbehandlere.

  Veteranstrategiens indhold (udkast)

  Indholdsmæssigt beskriver strategien, hvordan kommunen allerede målrettet arbejder med veteraner, som har alvorlige udfordringer. Kommunens veterankoordinator har eksempelvis fokus på særligt udfordrede veteraner, som indgår i psykiatri- og beskæftigelsestilbud.

  Men strategien beskæftiger sig også med, hvordan kommunen kan fokusere på de stærke kompetencer, som veteraner har opøvet under deres udsendelse. Kompetencer som er efterspurgte på arbejdsmarkedet.

  Det er vigtigt at anerkende, at det kun er op til 10 procent af veteranerne, som har eller risikerer at få udfordringer i varierende grad, mens det store flertal kommer styrkede tilbage fra en udsendelse.

  Iflg. Veterancenteret under Forsvaret har Aabenraa 288 veteraner bosat i kommunen (2016). I det tal indgår borgere, som har været udsendt af Forsvaret, Politiet, Hjemmeværnet og Beredskabet, samt som hovedregel sundhedsfagligt personel og præster, som typisk er udlånt til Forsvaret, mens de er udsendt. Dertil kommer et ukendt mindre antal borgere, som f.eks. har været udsendt af NGO’ere, internationale organisationer eller Udenrigsministeriet.

  I Aabenraa er færre end 10 tidligere udsendte (2016) i længerevarende psykiatri og/eller beskæftigelsesforløb samt revalidering.

  Statens indsats for veteranerne

  Staten har siden 2010 via Finansloven og Forsvarsforlig afsat midler til særlige ordninger for hjemvendte veteraner med støttebehov bl.a. til drift af veteranhjem og midlertidige boliger for veteraner, herunder støtte til Camp Frøslev i Aabenraa kommune, som tilbyder ophold for veteraner og deres familier.

  Derfor er der heller ingen planer om oprettelse af et kommunalt drevet veteranhjem eller soldaterhjem i Aabenraa. Dels er det en statslig opgave og dels er antallet af veteraner i Aabenraa Kommune lavere end i kommuner med garnisonsbyer.

  Tidsplan

  Eventuelle bemærkninger til udkastet fra Arbejdsmarkedsvalget (6/6), Børne- og Uddannelsesudvalget (7/6) og Social- og Sundhedsudvalget (14/6) indarbejdes medio juni.

  Herefter forelægges udkastet for Økonomiudvalget (21/6).

  Hvorefter udkastet sendes i ekstern høring frem til 10. august.

  Ultimo august afholdes et informationsmøde med oplæg fra Forsvarets Veterancenter for alle relevante sagsbehandlere og ledere i Aabenraa kommune.

  Den endelige veteranstrategi forventes lanceret 5. september ifm. Flagdagen for Danmarks Udsendte.

  Høring/udtalelse

  Der findes i Danmark et større antal organisationer, foreninger mv. for veteraner fra Danmarks deltagelse i internationale missioner fra 1948 til i dag.

  Dertil kommer Forsvarets egen indsats for de hjemvendte veteraner bl.a. via Veterancenteret.

  En høringsproces af disse organisationer, foreninger og institutioner giver mulighed for at indhente kommentarer til et foreløbigt udkast til en veteranstrategi. Samtidig anerkender en høring disse organisationer, foreninger og institutioners indsigt og indsats for de danske veteraner.

  Forsvarets medarbejderorganisationer høres også.

  Indstilling

  Jobcenter & Borgerservice, Børn og Skole og Social & Sundhed indstiller,

  at udvalget afgiver eventuelle bemærkninger til udkastet til Veteranstrategien – Anerkendelse, Støtte og Oplysning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-06-2016

  I afsnit 4 foreslås, at det betones, at det er en statsopgave at dokumentere veteranernes kvalifikationer, men at givet de ikke er registret er det et særligt opmærksomhedspunkt ved den kommunale sagsbehandling. Derudover ingen bemærkninger.

  Afbud fra Erik Uldall Hansen.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 07-06-2016

  Ingen bemærkninger.

  Afbud: Rasmus Lyngbak Bøgen

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/16991, Sagsinitialer: chd

  Sagsfremstilling

  Udvalget godkendte på sit møde i maj 2016 en ansøgning fra Fjordskolen om at afkorte skoledagens længde for eleverne i mellemgruppen og udskolingen. Ansøgningen blev godkendt med bemærkning om, at udvalget ønsker en nærmere redegørelse af de økonomiske konsekvenser og af efterskoletids aktiviteter.

  Redegørelsen fremlægges hermed til udvalgets orientering.

  Økonomi mellemtrin

  De nuværende 2 ugentlige lektioner til understøttende undervisning varetages af en pædagog og en pædagogmedhjælper, der hver har 1 ugentlig lektion svarende til 30 årlige arbejdstimer.

  Udgiften til 30 pædagogtimer er 6.109 kr.

  Udgiften til 30 pædagogmedhjælpertimer er 4.904 kr.

  For de 9 klasser på mellemtrinnet betyder det, at der i alt er lønudgifter på 99.120 kr. til dækningen af de 2 ugentlige lektioner understøttende undervisning.

  Økonomi udskolingen

  De nuværende 3 ugentlige lektioner til understøttende undervisning varetages af en lærer, en pædagog og en pædagogmedhjælper, der hver har 1 ugentlig lektion svarende til 30 årlige arbejdstimer.

  Udgiften til lærertimer er 8.846 kr.

  Udgiften til 30 pædagogtimer er 6.109 kr.

  Udgiften til 30 pædagogmedhjælpertimer er 4.904 kr.

  For de 22 klasser i udskolingen betyder det, at der i alt er lønudgifter på 436.894 kr.

  Den samlede lønudgift for understøttende undervisning af eleverne på mellemtrinnet og i udskolingen er 536.013 kr.

  I skoleåret 2016–2016 er der en ugentlig lektion - svarende til 30 årlige timer - understøttende undervisning på mellemtrinnet og i udskolingen. Timerne vil blive varetaget af en pædagog.

  Lønudgiften for de 9 klasser på mellemtrinnet vil være 54.980 kr.

  Lønudgiften for de 22 klasser i udskolingen vil være 134.396 kr.

  I alt en lønudgift på 189.376kr.

  Resten af den sparede lønudgift til understøttende undervisning vil blive anvendt til følgende:

  10 lektioner ugentlig svarende til 300 timer årligt på tolærerordning til elever som går til afgangsprøver. Lønudgiften her til er 88.455 kr.

  20 lektioner ugentlig svarende til 600 timer årligt på individuelle speciallærertimer på Skolevænget.

  Lønudgiften her til er 176.911 kr.

  10 lektioner ugentlig svarende til 300 timer årligt på individuelle speciallærertimer på Posekærvej.

  Lønudgiften her til er 88.455 kr.

  Den samlede udgift inkl. understøttende undervisning 543.196kr.

  Merudgiften for skolen for afkortningen af undervisningstiden er 7.000kr.

  Efterskoletids aktiviteterne bliver ikke berørt af afkortningen af undervisningstiden, idet der ikke er behov for en udvidelse af skolefritidsordningens tilbud og  åbningstid.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at redegørelsen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 07-06-2016

  Taget til efterretning.

  Afbud: Rasmus Lyngbak Bøgen

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/14166, Sagsinitialer: chd

  Sagsfremstilling

  Børne- og Uddannelsesudvalget behandlede på sit møde den 10. maj en ansøgning fra Høje Kolstrup skole om at afkorte undervisningstiden for modtagelses- og specialklasserne. Ansøgningen blev godkendt med en bemærkning om, at udvalget ønsker en nærmere redegørelse af de økonomiske konsekvenser.

  Høje Kolstrup Skole har fremsendt en beregning på de økonomiske konsekvenser, som hermed fremlægges til udvalgets orientering.

  Af beregningen fremgår det, at afkortningen af undervisningstiden som en omlægning af tiden til understøttende undervisning til tolærerordninger er udgiftsneutral.

  Høje Kolstrup Skole har beskrevet et eksempel vedrørende modtagelsesklassen M2, hvor nedsættelsen af tiden til understøttende undervisning fra de nuværende 5,67 lektioner om ugen til 1,33 lektioner frigør 4,33 lektioner.  Den frigjorte ressource vil i stedet blive anvendt til tolærerordning i klassen.

  Skolen anvender således den samme ressourcemængde til undervisning som før omlægning af tiden.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 07-06-2016

  Taget til efterretning.

  Afbud: Rasmus Lyngbak Bøgen

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/20748, Sagsinitialer: chd

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om resultatet af udbuddet på transport af elever til og fra specialklasser og modtageklasser.

  Transporten til og fra skolen af elever i specialklasserne på Hærvejsskolen,  Kongehøjskolen og Lyreskovskolen og modtageklasserne på Høje Kolstrup og Tinglev skoler har været i udbud.

  Ved fristens udløb var det indkommet to bud.

  Skole og Undervisning og Udbudsafdelingen vurderer, at det beskedne antal bud skyldes, at andre kommuner har afholdt lignende udbudsrunder, og at potentielle tilbudsgivere derfor ikke har den nødvendige kapacitet til at indgå yderligere kontrakter på området. Af samme årsag vurderes det, at en ny udbudsrunde ikke vil resultere i flere afgivne tilbud.

  Parameteret for tildeling af kontrakterne for henholdsvis skoleområdet og børnehaverne er prisen for transporten.

  Økonomi og afledt drift

  Beregninger foretaget på baggrund af transporten i første kvartal 2016 viser, at der vil være en stigning i udgiften til transporten forudsat, at der ikke sker ændringer i kørselsbehovet.

  Når den endelige konsekvens af udbuddet kendes vil dette blive indarbejdet i kommende bevillingskontrol.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 07-06-2016

  Taget til efterretning.

  Afbud: Rasmus Lyngbak Bøgen

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/21454, Sagsinitialer: cpaa

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der orienteres om Undervisningsministeriets gennemførte inklusionseftersyn relateret til udviklingen i skolevæsenet i Aabenraa Kommune.

  Baggrunden herfor er, at den nuværende regering har gennemført et inklusionseftersyn på folkeskoleområdet. Afrapportering herfra er udsendt pr. medio maj 2016.

  Afsættet for eftersynet var indholdet i den økonomiske aftale mellem den daværende regering og kommunerne fra 2013.

  En del af aftalen gik ud på, at 96% af eleverne i folkeskolen skal gå i den almene folkeskole.

  En bred sammensat ekspertgruppe bestående af kommunale praktikere, har gennemført eftersynet.

  I undersøgelsen fremkommer følgende anbefalinger:

  · Et bedre sprog og begrebsbrug - væk fra inklusion til inkluderende læringsmiljøer. Et styrket læringsmiljø er en gevinst for alle elever – og særligt elever med særlige behov.

  • Større fokus på faglig progression og trivsel hos den enkelte elev – og en større sikkerhed for, at elever med behov får den støtte, de har brug for.
  • Fokus på læring og trivsel suppleres med et øget fokus på elevernes sociale og personlige kompetencer.
  • Elevperspektivet skal være omdrejningspunktet.
  • Bedre og mere synlig prioritering af indsatser og ressourcer på alle niveauer.

  · Fokus på en tidlig indsats både i forhold til opsporing, forebyggelse og foregribende indsatser.

  • En bedre adgang til viden og hjælp.
  • Styrket praksisnær kompetenceudvikling.
  • Styrket forældreinddragelse og -ansvar.

  Målsætningen om, at 96% af eleverne i folkeskolen skal gå i den almene skole, er erstattet af bl.a. følgende:

  • Fokus på at alle elever skal trives og være i faglig progression i et inkluderende læringsmiljø.

  Herved ændres sprogbrugen til en positiv italesættelse af, at trivsel og faglig progression er et vilkår, der skal gælde alle børn.

  I Aabenraa Kommune understøttes udviklingen af inkluderende læringsmiljøer for alle børn af følgende:

  • Strategi for folkeskolerne i Aabenraa Kommune - 2015–2020.
  • Etablering af professionelle læringsfællesskaber (PLF) på lederniveau i indskolingen, på mellemtrinnet, i udskolingen, på inklusionsområdet og på det administrative område. Påbegyndt i foråret 2016.
  • Etablering af professionelle læringsfællesskaber på vejlederniveau i dansk, matematik, tidlig sprogstart, it/læring samt AKT/inklusion. Påbegyndes ultimo skoleåret 2015-2016.

  Der er udarbejdet udkast til kommissorier for alle PLF`er på både leder- og vejlederniveau.

  På inklusionsområdet på lederniveau er kommissoriet vedhæftet som bilag. Det er pt. ikke godkendt i skoleledergruppen endnu.

  De tre første opgaver i dette PLF er følgende:

  1. At videreudvikle og udarbejde inklusionsstrategi i Skole og Undervisning mhb. på at opnå fælles forståelse af Inklusion i Aabenraa Kommune
  2. At optimere og videreudvikle visitationspraksis (herunder deltagelse i visitation – regler og rammer)
  3. At præsentere og evt. bistå ved implementeringen af inklusionspraksis på de frie grundskoler i kommunen (både danske og tyske).

  I kommissoriet fremgår en række yderligere opgaver, der pt. er parkeret mhb. på løsning på et senere tidspunkt.

  Endelig vil anbefalingerne i det ministerielle inklusionseftersyn blive inddraget i arbejdet i PLF`erne på både leder og vejlederniveau.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 07-06-2016

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/33977, Sagsinitialer: khe

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres om opsamlingen på virksomhedsaftaler i dagtilbud, A2 afrapporteringen (Årsberetningen).

  I forbindelse med indgåelsen af virksomhedsaftaler for 2016 har samtlige institutioner udformet en forandringsmodel for hvert af de to politisk besluttede indsatsområder:

  · At styrke det kvalitative samspil og relationen med børnene.

  · Implementering af en målrettet sprogpraksis i alle dagtilbud med baggrund i erfaringerne fra forskningsprojektet Fart på Sproget.

  Virksomhedsaftalerne og institutionernes arbejde med indsatsområderne er efterfølgende drøftet til en dialogsamtale mellem forvaltning og dagtilbudsleder. Her er bl.a. drøftet, hvordan lederen kan anvende forandringsmodellen som arbejdsredskab, og hvordan lederen kan understøtte arbejdet med indsatserne.

  Styrke det kvalitative samspil og relationen

  Samtlige institutioner har iværksat arbejdet med at styrke det kvalitative samspil og relationen med børnene.

  Målrettet sprogpraksis

  Samtlige institutioner har forholdt sig til, hvordan de kan gribe arbejdet an med at implementere en målrettet praksis.

  3-6 år:

  Der er behov for mere og konkret viden om indholdet i og arbejdet med en målrettet sprogpraksis, særligt til de institutioner, der ikke deltog i Fart på Sproget, men også de institutioner, der deltog i de mindre udbytterige indsatser. Dette arbejde understøtter forvaltningen.

  0-2 år:

  Samtlige institutioner deltager i projektet Vi lærer sprog i vuggestuen og dagplejen i minimum en basis-indsats. Det betyder, at alle får de grundlæggende kompetencer og arbejder med en målrettet sprogpraksis.

  Virksomhedsaftalerne er tilgængelige på Medarbejderportalen.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 07-06-2016

  Taget til efterretning.

  Afbud: Dorte Ballhorn Soll

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/51051, Sagsinitialer: glha

  Sagsfremstilling

  Privatinstitutionen Smilehullet, Hjordkær Idræt og Naturhus, Kirkegade 5, 6230 Rødekro, ændres pr. 1. juni 2016.

  For 0-2 års børn ændres normeringen fra 20 til 18 børn.

  For 3-6 års børn ændres normeringen fra 66 til 69 børn.

  Lovgrundlag

  Godkendelsen er sket efter dagtilbudslovens § 19 stk. 5 og § 20.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 07-06-2016

  Taget til efterretning.

  Afbud: Dorte Ballhorn Soll

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/22159, Sagsinitialer: glha

  Sagsfremstilling

  Børne- og Uddannelsesudvalget orienteres i denne sag om status for projekterne under Sundhedsplanen 2015-2016.

  Sundhedsplanen 2015-2016 beskriver overordnet, hvilke sundhedsindsatser kommunen arbejder med i 2015 og 2016. I sundhedsplanen er der derfor indenfor de 11 indsatsområder, synliggjort 62 indsatser/projekter, der bidrager til at forbedre sundhedstilstanden for borgerne i Aabenraa Kommune. Sundhedsplanen skal sikre at visionerne for kommunens sundhedspolitik 2012-2020 bliver opfyldt.

  Visionerne heri er:

  · Vi vil have flere sunde borgere med godt helbred og høj livskvalitet.

  · Aabenraa skal være kendt som kommunen, hvor der træffes sunde valg.

  · Aabenraa skal evne at skabe sunde sammenhænge og effekt af sundhedsindsatsen.

  Det generelle statusbillede for Sundhedsplanen 2015-2016 er, at der er fremdrift i alle projekter og indsatser. De følger tidsplanerne og en del er allerede implementeret i den daglige drift. Enkelte projekter er lukket, hvor projekterne er blevet erstattet af andre indsatser.  

  Status for enkelte udvalgte projekter, der vedrører Børne- og Uddannelsesudvalget er:

  · Indsats overfor overvægtige børn, voksne og familier: Indsatsen er udvidet fra børn i 0-7 klasse til børn fra 4 år. Daginstitutionerne har fået undervisning i mad og kostråd. Der er afholdt forældreaftener med mad og kostråd som tema. Udfordringen er stor forekomst af udeblivelser eller sene frameldinger i forhold til aftaler. Forældrene kontaktes straks med opfordring om at lave ny aftale.

  · Metodeprojekt omkring stofmisbrugsbehandling: Projektet er gået ind i anden fase, hvor der er fokus på implementering. Den første fase har haft fokus på at få i alt ca. 500 borgere i alderen 15-25 år blandt de 9 deltagende kommuner til at deltage i forskningsprojektet under Center for Rusmiddelforskning (CFR). Projektets samlede effekt forventes præsenteret af CFR ultimo 2018.

  · Breddeidrætskommune: Sundhed og læring i centrum: Projektets 7 projekter går ind i sidste fase på forankring, drift eller lukning af projekter. Projektets tværgående karakter har ført centrale læringspunkter med sig de 3 medvirkende forvaltninger imellem. Senest har samarbejdet ført til fælles projekt omkring SundSkole 2020.

  · Kostprojekter i nogle af skolerne: Projektet er sat i værk og kører videre i skolernes eget regi.

  · Motorik og sprog: Projektet er afsluttet. Der er afholdt 2 planlagte workshops, hvor der var deltagelse fra 18 institutioner med børn i alderen 0-2 år.

  Der arbejdes lige nu med den kommende Sundhedsplan, der skal gælde fra 2017. Hensigten er, at den skal indeholde færre konkrete projekter og indsatser, som dels skal have et større sundhedsfagligt indhold, dels have fastsatte effektmål.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 07-06-2016

  Taget til efterretning.

  Afbud: Dorte Ballhorn Soll

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/35626, Sagsinitialer: acha

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres udvalget om 2 kommende projektansøgninger til understøttelse af den planlagte omlægning og videreudvikling af indsatsen for udsatte børn og unge.

  Projektansøgning 1 – FIT-metoden

  Børn og Familie ansøger om midler fra den A.P. Møllerske Støttefonds sociale initiativ til at implementere metoden FIT på myndighedsområdet.

  Ansøgningen forventes indsendt i 3. kvartal 2016.

  Målet er at understøtte rådgiverne i den nye og udvidede rolle, som følger med omlægningen af indsatsen og udviklingen af Aabenraa-modellen.

  FIT (Feedback Informed Treatment) er et evidensbaseret dialog- og evalueringsredskab med fokus på at måle effekten af en indsats og kvaliteten af samarbejdet mellem borgeren og den professionelle.

  På Familie- og Ungecentret er FIT allerede delvist implementeret, og resultaterne er lovende.

  Projektansøgning 2 – netværksinddragende metoder

  Børn og Familie ansøger Socialstyrelsen om deltagelse i  projekt til udbredelse af netværksinddragende metoder. For Aabenraa Kommune vil fokus særligt være på metoden ”Det inddragende netværksmøde”.

  Ansøgningsfrist er 1.8. 2016.

  Deltagelse i projektet betyder, at relevante ledere og medarbejdere fra Børn og Familie får adgang til at deltage i et kursusforløb om metoden. Kommunen forpligter sig til efterfølgende at implementere metoden på udvalgte sager og at følge op på resultaterne i samarbejde med Socialstyrelsen.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 07-06-2016

  Taget til efterretning.

  Afbud: Dorte Ballhorn Soll

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/2409, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Produktionsskolerne Meritten og EFA Syd har fremsendt årsrapporter for regnskabsåret 2015.

  Produktionshøjskolen Meritten

  Af den fremsendte årsrapport fra Meritten fremgår følgende:

    (mio. kr.)

  2015

  2014

  Indtægter

  16,530

  16,369

  Årets resultat

  0,139

  0,540

  Egenkapital

  4,891

  4,752

   (antal)

  2015

  2014

  Antal årselever

  94,7

  95,2

  Årselever pr. lærerårsværk

  5,4

  5,4

  I 2015 har der været budgetteret med 90 årselever, og det faktiske antal blev 94,7 hvilket er 0,5 årselever færre end i 2014.

  Samlet set har skolen haft et overskud i 2015 på 0,139 mio. kr. hvilket betyder, at skolen nu har en egenkapital på 4,9 mio. kr.

  Merittens bestyrelse har godkendt regnskabet den 29. marts 2016.

  EFA-Syd Produktionshøjskole

  Af den fremsendte årsrapport fra EFA-Syd fremgår følgende:

    (mio. kr.)

  2015

  2014

  Indtægter

  10,637

  11,449

  Årets resultat

  -0,333

  0,385

  Egenkapital

  -3,373

  -3,040

   (antal)

  2015

  2014

  Antal årselever

  66,3

  74,4

  Årselever pr. lærerårsværk

  6,7

  9,1

  I 2015 har der været budgetteret med 80 årselever, men det faktiske antal blev 66,3.

  Samlet set har skolen haft et underskud i 2015 på 0,3 mio. kr. hvilket betyder at skolen nu har en negativ egenkapital på 3,3 mio. kr.

  EFA-Syds bestyrelse har godkendt  regnskabet den 28. april 2016.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler – LBK nr. 781 af 15. juni 2015.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 07-06-2016

  Udsat til næste møde.

  Afbud: Dorte Ballhorn Soll

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/2409, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  DUBU (Digitalisering - Udsatte Børn og Unge) er en it-løsning, der fremmer sammenhæng og kvalitet på området for udsatte børn og unge.

  DUBU har eksisteret siden december 2011. Regeringen og KL indgik i forbindelse med økonomiaftalen for 2013 en aftale om at styrke it-understøttelsen på området, og gjorde det til et krav, at landets 98 kommuner senest i 2014 skulle have anskaffet DUBU eller en lignende løsning.

  Følgende områder kan fremhæves som understøttede ved brug af DUBU:

  • Håndtering af underretninger og processer heromkring

  • Håndtering af dokumentation

  • Overblik over økonomien på området

  • Indberetning til Ankestyrelsen og Danmarks Statistik.

  • Automatisering af aflevering til arkivering

  • Mellemkommunal sagsoverførsel

  • Ensartet metodetilgang (ICS)

  I dag anvender 76 kommuner, bl.a. Aabenraa Kommune, DUBU, og DUBU-kommunerne har opnået større ensartethed i sagsbehandlingen og har oparbejdet et godt tværgående kommunalt samarbejde.

  Kontrakten med den nuværende leverandør af løsningen, IBM, udløber ultimo 2017. Det er derfor nødvendigt at gennemføre et genudbud, hvis DUBU skal fortsætte. Et genudbud forudsætter, at der er tilstrækkelig kommunal tilslutning til projektet.

  Aabenraa Kommune har tilsluttet sig samarbejdsaftalen hvor kommunen giver tilsagn om at ville aftage løsningen, samt en bemyndigelse til KOMBIT om at forestå udbud af løsningen.

  Den nye kontrakt træder i kraft 1. januar 2018

  Indstilling

  Børne og Skole indstiller,

  at sagen tages til efterretning

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 07-06-2016

  Taget til efterretning.

  Afbud: Dorte Ballhorn Soll

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/18, Sagsinitialer: bhh

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 07-06-2016

  -

  Afbud: Dorte Ballhorn Soll