Beslutningsprotokol

tirsdag den 9. august 2016 kl. 15:30

Mødested: Aktivitetsrum 2+3, Borgerhuset, Tinglev
Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalg
Medlemmer: Kirsten Nørgård Christensen, Dorte Ballhorn Soll, Eivind Underbjerg Hansen, Gert Nordklitgaard, Kaare Solhøj Dahle, Kurt Andresen, Rasmus Lyngbak Bøgen
Bemærkninger: Mødet sluttede kl. 16.30
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 16/17, Sagsinitialer: bhh

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 09-08-2016

  -

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/44211, Sagsinitialer: khl

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om igangværende og kommende byggeprojekter på skole- og daginstitutionsområdet.

  Kongehøjskolen

  Det endelige regnskab for anlægsprojektet afventer stadig aftalemæssige afklaringer med totalrådgiveren.

  Lyreskovskolen

  Den 29. juni og den 4. juli 2016 har der været afholdt 1- års garantieftersyn af byggeriet indvendigt og udvendigt sammen med håndværkere, rådgivere og repræsentanter for Aabenraa Kommune.

  Ved eftersynet blev der konstateret en række mindre fejl og mangler, som vil blive udbedret i løbet af juli-august 2016.

  Projektets anlægsregnskab afsluttes efterfølgende.

  Hærvejsskolen

  Udarbejdelse af det detaljerede byggeprogram fortsætter i samarbejde med skolens medarbejdere, daginstitutionerne i Rødekro og eksterne interessenter.

  Der arbejdes hen imod en flytning og ibrugtagning af Hærvejsskolens nye bygninger fra uge 47, 2018.

  Stubbæk Børnehus, om- og tilbygning ved Idun

  Byggeriet følger tidsplanen nøje.

  Fjordskolen, om- og tilbygning på Åbjerg 8b i Kruså

  På grundlag af workshops afholdt med Fjordskolens medarbejdere den 2. maj, den 30. maj og den 13. juni 2016 er et idéoplæg til en samling af Fjordskolen i Kruså nu under udarbejdelse.

  Der er foretaget en supplerende fugt- og mikrobiologisk undersøgelse (Bilag 2) som opfølgning på den tidligere undersøgelse.

  Anbefalinger og forslag til udbedringer og renoveringer i rapporten fra undersøgelsen vil blive fulgt.

  Analysen (Bilag 3) af placeringsmulighederne for et varmtvands/terapibassin i tilknytning til Fjordskolen foreligger nu. Økonomiske overslag er under udarbejdelse.

  Daginstitution i Aabenraa Syd

  Kultur, Miljø- og Erhvervsforvaltningen har en proces- og tidsplan for projektet under udarbejdelse.

  Daginstitution i Rødekro

  Den 15. juni og 22. juni 2016 er blevet afholdt workshops med deltagelse af medarbejderne i de to daginstitutioner i Rødekro.
  Den 21. juni 2016 blev afholdt en studietur til Spurvelund Børnehus i Odense Kommune og Hørning Børneunivers i Skanderborg Kommune.

  Resultater og erfaringer fra workshops og studietur indgår i det videre arbejde med idéoplægget til den nye samlede daginstitution i Rødekro sammen med ”Visioner for daginstitutionsbyggerier”, Juni 2016 (Bilag 1).

  Idéoplægget til den nye daginstitution koordineres med idéoplægget til Hærvejsskolen for at opnå synenergier med hensyn til lokaleanvendelse m.m.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 09-08-2016

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/5887, Sagsinitialer: sbro

  Sagsfremstilling

  Der er foretaget budgetopfølgning på Børne- og Uddannelsesudvalgets område pr. 30. juni 2016.

  Økonomi og afledt drift

  Samlet set forventes der balance i forhold til det korrigerede budget.

  Baggrunden for forventningen er, at et fald i antallet af foranstaltninger på børne – og familieområdet nu begynder at slå igennem på økonomien.

  Regulering for modtageklasser er endnu ikke foretaget, men i sommerens løb er der foretaget undersøgelser, som skal danne baggrund for fordeling af de tilførte flygtningemidler udvalgene imellem.

  På nuværende tidspunkt forventes det, at institutionernes regnskaber samlet set bliver nul. Eventuelt over-/underforbrug på institutionerne overføres til 2017.

  Indstilling

  Børn og skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 09-08-2016

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/23080, Sagsinitialer: chd

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til, om Kongehøjskolens ansøgning om afkortning af undervisningstiden for eleverne i skolens specialcenter skal godkendes.

  Folkeskolelovens § 16b giver den enkelte skoleleder - efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen - mulighed for at søge kommunalbestyrelsen om at afkorte undervisningstiden.

  Afkortning af undervisningstiden kan anvendes generelt for klasser i indskolingen, hvis det er hensigtsmæssigt i forhold til en eller flere problemstillinger i klassen.

  I særlige tilfælde kan det anvendes for elever på 4.-9. klassetrin. Godkendelse kan kun gives for et år ad gangen.

  Baggrunden for skolens ønske om afkortning af undervisningen er, at forældrene oplever, at deres børn er udkørte og påvirket i negativ retning af de ændrede skolevilkår.

  Skolen søger om, at afkorte den understøttende undervisning med 2 ugentlige timer . Den frigjorte ressource vil blive anvendt til at styrke og understøtte den fagfaglige undervisning i form af en ekstra fagperson, der vil være til stede i den fagfaglige undervisning.

  For eleverne i 4.–6. årgang ønsker skolen af afkorte undervisningstiden fra de nuværende 33 ugentlige timer til 31 timer om ugen

  For eleverne i 7.–9. årgang ønsker skolen at afkorte undervisningstiden fra de nuværende 35 ugentlige timer til 33 timer om ugen.

  Skolen forventer, at afkortningen af undervisningstiden vil give eleverne en mere overskuelig skoledag, som stimulerer faglig læring og overskud til social udvikling og trivsel.

  Lovgrundlag

  Folkeskolelovens § 16 b.

  Økonomi og afledt drift

  Afkortningen af undervisningstiden har ingen økonomiske konsekvenser for skolen.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ansøgningen godkendes for skoleåret 2016–2017.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 09-08-2016

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/7220, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Udviklingen på børnehandicapområdet i Aabenraa Kommune de seneste år har givet en række udfordringer. Dette betyder af der vil komme et behov for, at der træffes beslutning om, hvordan området skal udvikles, og hvordan disse udfordringer skal løses.

  Børnehandicapområdet Aabenraa Kommune

  Børnehandicapområdet i Aabenraa Kommune omfatter:

  • Døgninstitutionen Posekær
   Posekærs formål er at modtage børn og unge, der på grund af fysisk og/eller psykisk handicap, har behov for pleje, behandling m.v. i et døgntilbud.
   Posekær modtager 24 børn og unge i alderen 0-18 år.
  • Børnehuset Lille Kolstrup
   • Lille Kolstrup, Børnehave
    Børnehaven er et dagtilbud til handicappede børn fra 0-7 år.
    Børnehaven er normeret til 10 pladser
   • Lille Kolstrup, Aflastning
    Aflastningen i Børnehuset Lille Kolstrup er en døgninstitution, der tilbyder aflastning til handi­cappede børn og unge fra 0-18 år.
    Aflastningen har 10 pladser.

  Derudover omfatter området en småbørnskonsulentfunktion og tilbud om hjemmepassere og aflastning i hjemmet.

  Institutionerne på børnehandicapområdet finansieres ved salg af pladser til andre kommuner og visitation af egne borgere til institutionerne. De enkelte institutioners budgetter reguleres løbende i forhold til belægningen.

  2014

  2015

  2016 (- april)

  (Antal helårsbørn)

  Norm.

  Belægning

  Aabenraa

  Anden

  Kommune

  Belægning

  Aabenraa

  Anden

  Kommune

  Belægning

  Aabenraa.

  Anden

  Kommune

  Posekær

  24

  22,2

  5,0

  17,2

  22,8

  4,6

  18,2

  20,9

  2,6

  18,3

  Lille Kolstrup, Børnehave

  10

  11,8

  7,2

  4,6

  11,2

  8,6

  2,6

  11,3

  9,3

  2,0

  Lille Kolstrup, Aflastning

  10

  9,5

  3,9

  5,6

  9,9

  3,9

  6,0

  9,8

  3,6

  6,2

  Sammenlignes belægningen i de 3 tilbud med normeringen har der på Posekær i perioden været ledig kapacitet.

  På Lille Kolstrup, aflastning svarer belægningen stort set til normeringen, mens der på Lille Kolstrup, Børnehave ses en overbelægning i alle 3 år.

  Normeringen på Posekær er på 24 helårsbørn, men institutionen har gennem hele perioden haft underbelægning, og ved opgørelsen i april 2016 manglede institutionen ca. 3 børn i forhold til normeringen. Samtidig har andelen af børn der kommer fra Aabenraa Kommune været faldende.

  I 2016 (indtil april) er 88 % af børnene på Posekær mellemkommunale børn, altså børn fra andre kommuner, og kun gennemsnitligt 2,6 børn fra Aabenraa Kommune.

  Alle børn, bortset fra et mellemkommunalt barn, modtager undervisning på Fjordskolen.

  Fra 1. august 2016 skal dette barn modtage undervisningstilbud på Posekær i samarbejde med Fjordskolen.

  Derudover er der én ung der modtager STU tilbud på Posekær.

  Nedenstående tabel viser aldersfordelingen på Posekær pr. 1. juni 2016.

  Alder

  Antal

  Procent

  0-5 år

  0

  0

  6-10 år

  3

  14%

  11-15 år

  13

  62%

  16-18 år

  5

  24%

  Der er ydermere 4 børn i alderen 11-14 år i aflastning på Posekær i de ledige pladser, med et antal døgn fra 72 – 156 pr. år. Heraf kommer 1barn fra Aabenraa kommune.

  Oversigten viser at de børn og unge der er på Posekær ikke er små børn, men i stedet teenagere, og ca. en tredjedel vil snart fylde 18 år, og dermed overgå til et voksentilbud enten i Aabenraa Kommune eller en anden kommune.

  De to Aabenraa børn der er på Posekær pt. (april 16) er i aldersintervallet 11-15 år.

  Den generelle udvikling på børnehandicapområdet

  Der fødes færre børn med varige multiple funktionsnedsættelser end tidligere. For disse børn og deres familier går tendensen i retning af, at der bevilges mere hjælp til familien i hjemmet og i form af aflastning. Det betyder, at barnet ofte er længere tid hjemme hos forældrene, og dermed undgår eller udsætter tidspunktet for en døgnanbringelse. Der kan også være tale om midlertidige anbringelser, hvor man samtidig arbejder med at ruste familien til, at barnet kan komme tilbage og bo hos forældrene.

  Denne udvikling stiller krav til børnehandicapområdet om fleksible løsninger, der kan imødekomme familiernes ønsker.

  Generelt er målgruppen for døgnanbringelser blevet tungere, og behovet for specialiserede tilbud for denne målgruppe er øget.

  De fysiske rammer på Posekær

  Institutionen blev bygget i 1989 og overtaget af Aabenraa Kommune i 2007 i forbindelse med nedlæggelse af amterne.

  Den generelle udvikling på børnehandicapområdet betyder, at de fysiske rammer på Posekær ikke længere fremstår hensigtsmæssige og tidssvarende.

  Udfordringerne er særligt store i en gruppe der omfatter mobile børn og unge indenfor autisme-spektret med store relationelle og adfærdsmæssige udfordringer. Disse børn og unge stiller særlige krav til de fysiske rammer, herunder lydisolering. I de nuværende rammer belastes børnene/de unge af at bo meget tæt sammen, og de forstyrres af støj fra de andre børn, hvilket giver sig udslag i udad reagerende adfærd.

  Der er indberettet APV på støjgener fra medarbejderne, og der er sket en stigning i anmeldte arbejdsskader på Posekær i kategorien bløddelsskader (riv, krads, bid, blå mærker, småslag) i forhold til tidligere.

  Behovet for hjælpemidler såsom kørestole, lifte, badebrikse, plejesenge er stigende på Posekær som følge af udviklingen i målgruppen. Det medfører pladsproblemer på badeværelser, fællesarealer og børnenes/de unges værelser, som betyder, at personalet kommer til at arbejde i uhensigtsmæssige arbejdsstillinger, og at rengøring besværliggøres. En øget smitterisiko er alvorligt for de svageste af børnene.

  Med stigende krav til dokumentation er der derudover brug for, at medarbejderne har adgang til kontorarbejdspladser og møderum. Det er ikke muligt at tilbyde det i de eksisterende rammer, hvor fysioterapirum/boldrum også skal fungere som personalerum/møderum.

  Sammenfatning

  Med udgangspunkt i de skitserede udfordringer

  • Belægningen på Posekær – herunder antallet af børn fra Aabenraa Kommune
  • Udvikling i målgruppen (mere plejekrævende)
  • Behov for mere fleksible løsninger
  • Fysiske rammer på Posekær

  ønskes der en drøftelse af hvilken udvikling Børne- og Uddannelsesudvalget ønsker der skal ske på børnehandicapområdet i Aabenraa Kommune.

  Forvaltningen vil på baggrund af denne drøftelse udarbejde konkrete forslag til udvikling af børnehandicapområdet, som herefter vil blive forelagt udvalget.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at udvikling af børnehandicapområdet i Aabenraa Kommune drøftes, og

  at forvaltningen ud fra de faldne bemærkninger efterfølgende udarbejder scenarier for udvikling af børnehandicapområdet.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 07-06-2016

  1. at drøftet.
  2. at sagen drøftes igen på næste udvalgsmøde.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 09-08-2016

  1. at drøftet

  2. at godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/8917, Sagsinitialer: pla

  Sagsfremstilling

  Dagtilbud har udarbejdet en oversigt over antallet af indskrevne børn pr. 30. juni 2016 fordelt på kommunens skoledistrikter.

  Oversigten omfatter børn i:

  • Kommunal dagpleje
  • Vuggestuer
  • Småbørnspladser
  • Børnehaver
  • Private institutioner – småbørnspladser
  • Private institutioner – børnehavepladser
  • Private børnepassere

  Oversigten viser endvidere de tilsvarende tal pr. 30. juni 2015 i ().

  Oversigten viser et fald i det samlede antal indskrevne børn i forhold til samme tidspunkt sidste år på 89 børn.

  Faldet dækker over et faldende børnetal i den kommunale dagpleje på 27 børn, et fald i børnehaverne på 25 børn, et fald i privatinstitutionernes småbørnspladser på 31 børn, og et fald i børnetallet hos de private børnepassere på 30 børn.

  Der er stigende børnetal på 2 børn i vuggestuerne, samt en stigning på 22 børn i de kommunale/selvejende småbørnspladser.

  De private børnehaver har uændret børnetal i forhold til sidste år.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 09-08-2016

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/7274, Sagsinitialer: lam

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres der om status på Aabenraa Kommunes deltagelse i forskningsprojektet ”Vi lærer sprog – i vuggestue og dagpleje”. Projektet kører fra 2016-2018.

  Samtlige daginstitutioner 0-2 år deltager.  Dvs. at ca. 760 børn og al pædagogisk personale, der arbejder med børn i 0-2 års alderen er omfattet af projektet.

  Vi lærer sprog- i vuggestue og dagpleje gennemføres af Trygfondens Børneforskningscenter ved Aarhus Universitet i samarbejde med Rambøll Management Consulting og førende internationale forskere i børnesprog.

  Formålet med projektet er at styrke børnenes tidlige sprogudvikling gennem en øget sprogindsats i dagtilbuddet. Derigennem kan vi opkvalificere sprogindsatsen over for de yngste børn.

  Indsatsen består af pædagogiske aktivitetsforløb, som har bestemte læringsmål og temaer. Pædagoger og dagplejere skal selv vælge aktiviteterne, sådan at det passer til børnenes verden og hverdag. De deltagende grupper får inspirationsmateriale, og personalet vil modtage undervisning.

  • Forud for projektets start er der udvalgt to pilotgrupper; Løjt Børnehus og Legestuegruppe nord/ dagplejen. De har i foråret 2016 været med til at afprøve og kvalificere materialet og indholdet.

  • I foråret 2016 har Rambøll gennemført en analyse, der beskriver kommunens parathed til at deltage i forskningsprojektet. Her deltog repræsentanter fra pilotgrupperne samt fra Børn og Skole.

  • I august og september 2016 er der undervisning af samtlige pædagoger og dagplejere, der arbejder med 0-2 årige børn.

  • Medio september tages der hul på selve projektindsatsen, som forløber over 2 x 20 uger. Dagtilbuddene arbejder ud fra en udvalgt indsats, som de igennem forskningsprojektet er blevet udtrukket til at deltage i. Andre dagtilbud fungerer som kontrolgruppe, og fortsætter deres sprogarbejde som hidtil. Til næste år overgår kontrolgrupperne til basisindsatsen, og vil her modtage samme viden som de andre deltagende grupper.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 09-08-2016

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/35626, Sagsinitialer: acha

  Sagsfremstilling

  Udvalget er tidligere blevet orienteret om Børn og Families ansøgning om midler fra Socialstyrelsens pulje til omlægning og udvikling af indsatsen for udsatte børn og unge (Aabenraa-modellen).

  Socialstyrelsen har nu meddelt, at Aabenraa Kommunes ansøgning har fået afslag. Ansøgningen lever generelt op til kravene, men der har været 29 ansøgninger om samlet 73,4 mio. kr. til puljen, der i år er på i alt 9 mio. kr. 4 kommuner har fået tilsagn om støtte.

  Der er mulighed for at søge igen i 2017 og 2018, hvor der vil være henholdsvis 24,7 mio. kr. og 13,2 mio. kr. i puljen.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 09-08-2016

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/2409, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Sagen var på dagsordenen til Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 7. juni 2016, men blev udsat, da der skulle fremskaffes et nyt bilag, hvilket nu er sket.

  Produktionsskolerne Meritten og EFA Syd har fremsendt årsrapporter for regnskabsåret 2015.

  Produktionshøjskolen Meritten

  Af den fremsendte årsrapport fra Meritten fremgår følgende:

    (mio. kr.)

  2015

  2014

  Indtægter

  16,530

  16,369

  Årets resultat

  0,139

  0,540

  Egenkapital

  4,891

  4,752

   (antal)

  2015

  2014

  Antal årselever

  94,7

  95,2

  Årselever pr. lærerårsværk

  5,4

  5,4

  I 2015 har der været budgetteret med 90 årselever, og det faktiske antal blev 94,7 hvilket er 0,5 årselever færre end i 2014.

  Samlet set har skolen haft et overskud i 2015 på 0,139 mio. kr. hvilket betyder, at skolen nu har en egenkapital på 4,9 mio. kr.

  Merittens bestyrelse har godkendt regnskabet den 29. marts 2016.

  EFA-Syd Produktionshøjskole

  Af den fremsendte årsrapport fra EFA-Syd fremgår følgende:

    (mio. kr.)

  2015

  2014

  Indtægter

  10,637

  11,449

  Årets resultat

  -0,333

  0,385

  Egenkapital

  -3,373

  -3,040

   (antal)

  2015

  2014

  Antal årselever

  66,3

  74,4

  Årselever pr. lærerårsværk

  6,7

  9,1

  I 2015 har der været budgetteret med 80 årselever, men det faktiske antal blev 66,3.

  Samlet set har skolen haft et underskud i 2015 på 0,3 mio. kr. hvilket betyder at skolen nu har en negativ egenkapital på 3,3 mio. kr.

  EFA-Syds bestyrelse har godkendt  regnskabet den 28. april 2016.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at sagen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 09-08-2016

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/18, Sagsinitialer: bhh

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 09-08-2016

  -