Beslutningsprotokol

tirsdag den 27. september 2016 kl. 15:30

Mødested: Aktivitetsrum 2+3, Borgerhuset, Tinglev
Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalg
Medlemmer: Kirsten Nørgård Christensen, Dorte Ballhorn Soll, Eivind Underbjerg Hansen, Gert Nordklitgaard, Kaare Solhøj Dahle, Kurt Andresen, Rasmus Lyngbak Bøgen
Bemærkninger: Rasmus L. Bøgen deltog ikke i punkterne 159-164.

Mødet sluttede kl. 17.30
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 16/17, Sagsinitialer: bhh

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 27-09-2016

  -

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/44211, Sagsinitialer: khl

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om igangværende og kommende byggeprojekter på skole- og daginstitutionsområdet.

  Kongehøjskolen

  Det endelige regnskab for anlægsprojektet afventer stadig aftalemæssige afklaringer med totalrådgiveren.

  Lyreskovskolen

  Udbedringen af fejl og mangler ved de udvendige arbejder i terræn, på belægninger og ved beplantninger/såninger forsætter.

  Projektets anlægsregnskab afsluttes efterfølgende.

  Hærvejsskolen

  Udarbejdelse af det detaljerede samlede byggeprogram og øvrigt udbudsmateriale er under udarbejdelse i samarbejde skolens  medarbejdere og daginstitutionerne i Rødekro.

  Stubbæk Børnehus, om- og tilbygning ved Idun

  Stubbæk Børnehus afholder indvielsesarrangement fredag den 14. oktober 2016, kl. 14-16.

  Fjordskolen, om- og tilbygning på Åbjerg 8b i Kruså

  Resultatet af kontrolmålingen af indeluften i lokale 168 på den tidligere Kruså Skole vil foreligge ultimo september.

  Arbejdet med udarbejdelse af idéoplægget og byggeprogrammet til Fjordskolens flytning påbegyndes efter vedtagelsen af Aabenraa Kommunes budget 2016-2017.

  Daginstitution i Aabenraa Syd

  Kultur, Miljø- og Erhvervsforvaltningen har en proces- og tidsplan for projektet under udarbejdelse.

  Daginstitution i Rødekro

  Udarbejdelse af det detaljerede samlede byggeprogram og øvrigt udbudsmateriale er under udarbejdelse i samarbejde daginstitutionernes medarbejdere og Hærvejsskolen.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 27-09-2016

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/5887, Sagsinitialer: sbro

  Sagsfremstilling

  Der er foretaget budgetopfølgning på Børne- og Uddannelsesudvalgets område pr. 31. august 2016.

  Økonomi og afledt drift

  Samlet set forventes der balance i forhold til det korrigerede budget på udvalgets område.

  Baggrunden for forventningen  er dels at der er et fald i antallet af foranstaltninger på børne- og familieområdet, som nu begynder at slå i gennem på økonomien, dels at der forventes et mindreforbrug på tilskud til private institutioner.

  I sommerens løb er der foretaget undersøgelser, som danner baggrund for fordeling af de tilførte flygtningemidler udvalgene imellem. Økonomiudvalget har 13. september 2016 godkendt, at der på denne baggrund tilføres 2,293 mio. kr. til skole og undervisning, 1,765 mio. kr. til dagtilbud og 0,551mio kr. til børn og familie.

  På nuværende tidspunkt forventes det, at institutionernes regnskaber under et bliver nul. Eventuelt over-/underforbrug på institutionerne overføres til 2017.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 27-09-2016

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/3786, Sagsinitialer: sbro

  Sagsfremstilling

  Der er nu udarbejdet et idé-oplæg for daginstitution i Rødekro, som kan danne baggrund for udbud af anlægsopgaven, og til gennemførelse af udbud og anlægsopgaven søges der derfor om frigivelse af det resterende rådighedsbeløb på 21 mio. kr.

  Idé-oplægget indeholder et overslag omfattende bl.a. ekstraudgifter til fundering og indeksregulering mm. på 23 mio. kr. Den samlede økonomi er der først overblik over, når der er indhentet tilbud på opførelsen.

  Byggeriet foreslås i idé-oplægget udbudt som totalentreprise.

  Økonomi og afledt drift

  Til opførelse af en ny daginstitution er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 23 mio. kr. hvoraf der på nuværende tidspunkt er frigivet 2 mio. kr. Der er afsat rådighedsbeløb på 7 mio. kr. i 2017 og 14 mio. kr. i 2018.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at der frigives restrådighedsbeløb på 21 mio. kr. til daginstitution i Rødekro finansieret af de afsatte rådighedsbeløb i investeringsoversigten, på 7 mio. kr. i 2017, og på 14 mio. kr. i 2018.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 27-09-2016

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/3786, Sagsinitialer: sbro

  Sagsfremstilling

  Der er nu udarbejdet et idé-oplæg for Hærvejsskolen, som kan danne baggrund for udbud af anlægsopgaven, og til gennemførelse af udbud og anlægsopgaven søges der derfor om frigivelse af det resterende beløb på 83 mio. kr.

  Idé-oplægget indeholder et overslag omfattende bl.a. multihal, ekstraudgifter til fundering, arbejdspladser til lærerforberedelse, indeksregulering mm. på 94,3 mio. kr.

  Den samlede økonomi er der først overblik over, når der er indhentet tilbud på opførelsen. Omvendt er der i idé-oplægget også anført, at der i forbindelse med samtidig opførelse af daginstitutionen i Fladhøj, vil kunne opnås en synergi på op mod 4-6 mio. kr.

  Byggeriet foreslås i idé-oplægget udbudt som totalentreprise.

  Økonomi og afledt drift

  Til opførelse af den ny Hærvejsskole er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 85 mio. kr. hvoraf der på nuværende tidspunkt er frigivet 2 mio. kr.

  Der er afsat rådighedsbeløb på 30 mio. kr. i 2017 og 53 mio. kr. i 2018.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at der frigives restanlægsbevilling på 83 mio. kr. til Hærvejsskolen finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i investeringsoversigten, og

  at rådighedsbeløb på 30 mio. kr. frigives i 2017, og rådighedsbeløb på 53 mio. kr. frigives i 2018 til opførelse af Hærvejsskolen.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 27-09-2016

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/4497, Sagsinitialer: mjth

  Sagsfremstilling

  Den 7. juni 2016 godkendte Børne- og Uddannelsesudvalget ”Ny procedure for håndtering af fravær” på skolerne i Aabenraa Kommune (sag.nr. 104).

  Baggrunden var en ny fraværsbekendtgørelse fra den 1. august 2014. Bekendtgørelsen gav anledning til at revidere og præcisere den kommunale håndtering af fravær. Behovet for præcisering blev begrundet med, at:

  · Skolerne oplever øget forældreønske om ”ekstraordinær frihed”

  · Der forekommer øget lektionsfravær i 7.-10. kl.

  · Tal for fravær er et centralt nøgletal for den enkelte skole

  · Fravær er et væsentligt kriterie ved parathedsvurderingen i 8.-10. kl.

  Et udvalg nedsat af skolechefen har udarbejdet et forslag til procedure for håndtering af fravær. Forslaget indebærer en fortolkning af BEK. nr. 696 af 23/06/2014

  ”Bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen”, derunder at:

  1. Fravær i 0.-6. kl. registreres dagligt

  2. Fravær i 7.-10. kl. registreres i hver lektion

  3. Ved ekstraordinær frihed skal forældrene via et standardbrev anmode om tilladelse.

  Høring blandt skolebestyrelser

  Fra den 2. august til den 7. september 2016 har materialet omkring håndtering af fravær været til høring hos Aabenraa Kommunes skolebestyrelser. Bestyrelserne er blevet hørt i forhold til ovenstående punkt 1 til 3 samt om der var yderligere bemærkninger til materialet. Svarene viser:

  Fraværsregistrering i 0. til 6. klasse

  19 skoler siger ok eller har ingen bemærkninger. 10. Aabenraa er ikke relevant i denne sammenhæng.

  Fraværsregistrering i 7. til 10. klasse

  14 skoler siger ok, eller har ingen bemærkninger. 6 skoler angiver bekymring for tidsforbruget ved registrering, eller at det er en kontrollerende tilgang.

  Standardbrev

  17 skoler har forskellige former for bemærkninger til det foreslåede standardbrev. Bemærkningerne går på, at det er en kontrollerende tilgang, at det er tidskrævende eller at proceduren kunne foregå via forældreintra. 3 skoler har ingen bemærkninger til standardbrevet.

  Yderligere bemærkninger

  16 skoler har enten ingen bemærkninger eller blot en positiv tilkendegivelse omkring Forvaltningens tolkning af Fraværsbekendtgørelsen. Fjordskolen fremhæver, at de ikke ønsker yderligere administration. Stubbæk Skole fremhæver, at konsekvenser ved fravær bør fremhæves. Hjordkær Skole  fremhæver, at flere elever holder fri, hvorefter forældrene meddeler at eleverne ”har” holdt fri. Og Hærvejsskolen fremhæver, at de vil lave forsøg med sms-varsling i 7. til 10. klasse.

  Forvaltningen bakker op om lokale tiltag, som kan bidrage til at reducere elevfraværet.

  Anbefaling

  På baggrund af høringsproceduren anbefales det, at:

  · Fravær i 0.-6. kl. fortsat skal registreres dagligt

  · Fravær i 7.-10. kl. skal registreres i hver lektion svarende til en procedure, der ligner fremgangsmåden i 10. Aabenraa

  · Ved ekstraordinær frihed skal forældrene anmode skolen om tilladelse. Det er skolelederen, der træffer afgørelse om ekstraordinær frihed. Skolelederen kan uddelegere denne kompetence til en afdelingsleder. Afgørelse om ekstraordinær frihed skal være forbundet med skriftlighed og dokumentation mellem skolen og barnets forældre. Skolen afgør selv, hvorledes dokumentationen skal udformes og kommunikeres. Hvis det ønskes kan forvaltningens standardbrev ”Anmodning om tilladelse til at holde ekstraordinært fri fra skole” anvendes.

  Implementering af ny procedure for håndtering af fravær

  Under forudsætning af Børne- og Uddannelsesudvalgets godkendelse af sagen, så vil ny procedure for håndtering af fravær blive implementeret på skolerne i Aabenraa Kommune efter udvalgsmødet. Det betyder, at:

  · Skolerne vil blive informeret om udvalgets beslutning

  · 10. Aabenraa vil være behjælpelig med information til skolerne om, hvorledes registrering af fravær i 7. til 10. klasse kan håndteres administrativt.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen BEK. nr. 696 af 23/06/2014 (Gældende)

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ny procedure for håndtering af fravær - efter høring blandt skolebestyrelser godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 27-09-2016

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/18011, Sagsinitialer: mjth

  Sagsfremstilling

  Den 10. maj 2016 behandlede Børne- og Uddannelsesudvalget sagen ”Forslag til proces for fremme af erhvervsuddannelser” (sag nr. 81). I sagen havde Skole og Undervisning udarbejdet et oplæg med ideer til, hvordan der i Aabenraa Kommune kan arbejdes med emnet. På mødet besluttede udvalget, ”at der ønskes en nærmere undersøgelse af, hvilke muligheder der allerede er indenfor de eksisterende samarbejder/fora.”

  I denne sag præsenteres et forslag til en proces, hvor centrale interessenter indenfor det lokale uddannelses- og erhvervsliv bringes sammen med henblik på at udvikle delmål og indsatser, der kan understøtte de lokale og nationale mål i forhold til fremme af unges valg af erhvervsuddannelser.

  Regeringens målsætning for unges uddannelse er, at 95 procent af en ungdomsårgang inden for en periode på 25 år skal have en ungdomsuddannelse. Ud af denne andel på 95 procent af en ungdomsårgang er det målsætningen, at 25 procent af disse unge skal have en erhvervsuddannelse i 2020 og 30 procent af disse unge skal have en erhvervsuddannelse i 2025.

  Forslag til proces for fremme af erhvervsuddannelser i Aabenraa Kommune indenfor eksisterende fora.

  Herunder præsenteres relevante fora, til fremme af erhvervsuddannelser, derunder foraenes formål samt hvem, der er repræsenteret.

  Forum

  Beskrivelse

  Repræsentanter

  Uddannelsesråd Aabenraa

  Formålet med Uddannelsesråd Aabenraa er, at skabe et forum for drøftelse af uddannelsesmæssige udfordringer, problemstillinger og muligheder i Aabenraa Kommune.

  Uddannelsesrådets arbejde skal udmøntes i konkrete initiativer og samarbejde. Rådet er samarbejds- og sparringspartner for Aabenraa Kommune i forbindelse med udvikling og implementering af nye initiativer og indsatser på uddannelsesområdet.

  En ledelsesrepræsentant fra henholdsvis:

  - Social- og Sundhedsskolen Syd

  - EUC Syd

  - IBC Aabenraa

  - Aabenraa Gymnasium

  - Deutsches Gymnasium

  - VUC Syd

  - Gråsten Landbrugsskole

  - UC Syd

  - Produktionsskolerne

  - To repræsentanter for arbejdsmarkedets parter

  - Borgmesteren

  - formanden for Børne- og Uddannelsesudvalget

  - Direktøren for Børn og Skole

  - Afdelingschefen for Børn og Familie

  - Skolechefen for Skole og Undervisning

  - Lederen af Ungdommens Uddannelsesvejledning

  - Jobcenterchefen

  Temamøde i byrådet

  Temamøde om  ”fremme af unges valg af EUD”.

  - Byrådet

  UdviklingsRåd Sønderjylland (URS)

  Et privat-offentligt samarbejde, hvor partnere i fællesskab arbejder for en dynamisk udvikling, så Sønderjylland er et attraktivt sted at:

  - bo, arbejde og uddanne sig.

  - drive og udvikle private og offentlige virksomheder

  - forretningsudvikle ideer.

  - Kommuner

  - Erhvervsforeninger

  - Uddannelse

  - Arbejdsmarkedets parter

  - Faste observatører

  Forslag til tids- og procesplan

  · 27. sept. 2016:
  Beslutning om ovenstående proces skal sættes i værk

  · 5. dec. 2016:

  Temaet om af fremme de unges valg af erhvervsuddannelse behandles og kvalitetssikres på uddannelsesrådets møde

  · Februar 2017 (dato endnu ikke fastlagt)
  Temamøde i byrådet om, hvilke tiltag der kan fremme unges valg af erhvervsuddannelser.

  · Marts 2017 (dato endnu ikke fastlagt)

  Politisk beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget om den videre plan for fremme af unges valg af erhvervsuddannelser.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at plan for proces til fremme af erhvervsuddannelser godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 27-09-2016

  Godkendt med bemærkning om, at Campusrådet inddrages inden mødet i Uddannelsesudvalget den 5. december 2016.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/2409, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til overdragelse af ejendommen Stubbæk Bygade 5, Stubbæk Børnehus, til Økonomiudvalget.

  Stubbæk Børnehus har meddelt, at Stubbæk Bygade 5 bliver ledig pr. 1. november 2016 i forbindelse med, at tilbygningen til børnehaven vil stå klar til indflytning, og børnehaven flytter til de nye lokaler.

  Økonomi og afledt drift

  Det vurderes at driftsmidlerne der frigøres i forbindelse med overdragelsen af bygningen, svarer til driftsudgifterne i børnehavens nye tilbygning.

  Byrådet besluttede den 27.juni 2012 i forbindelse med godkendelse af struktur på 0-6 års området, at ”de bygningsmæssige forhold tager udgangspunkt i det igangsatte arbejde med helhedsvurdering af bygninger til dagtilbuds- og skoleformål i Stubbæk”.

  I forbindelse med sagen vedr. ”Retningslinjer i forbindelse med overdragelse af tomme ejendomme” i Direktionen den 1. april 2016, blev det besluttet at tidligere beslutninger om fordeling af driftsmidler går forud for retningslinjerne om overdragelse af tomme ejendomme.

  Da Stubbæk Børnehus er en del af dagtilbudsstrukturen fra 2012, overføres der ikke driftsmidler til Økonomiudvalget i forbindelse med overdragelse af bygningerne.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ejendommen Stubbæk Bygade 5 overdrages til Økonomiudvalget.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 27-09-2016

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/4160, Sagsinitialer: pla

  Sagsfremstilling

  Udvalget har tidligere behandlet denne sag – senest den 6. september 2016 (punkt 137), hvor sagen blev udsat.

  Administrationsgrundlaget er Aabenraa Kommunes tildelingsmodel på daginstitutionsområdet (daginstitutioner i henhold til lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 30 af 22. januar 2015).

  Skole- og Dagtilbudsudvalget har den 11. juni 2013 godkendt ”Administrationsgrundlag for dagtilbud 0-5 års området”.

  Efterfølgende er der sket en række ændringer, som har betydning for administrationsgrundlaget, herunder bl.a.

  • Skole- og Dagtilbudsudvalget har den 8. oktober 2013 godkendt principperne for fordeling af et bæredygtighedstillæg på sammenlagt 570.000 kr.
  • Aabenraa Kommune er ikke længere omfattet af Reglementets § 33, da der ikke længere er reglementsansatte
  • Byrådet har den 24. juni 2015 besluttet en ny dagtilbudsstruktur
  • Der er sket ændringer i diverse statslige puljer og tildelinger.

  Udover nogle sproglige og beløbsmæssige tilretninger er der foretaget ændringer i det foreliggende forslag til korrigeret administrationsgrundlag

  • Diverse puljebeløb er fjernet fra selve tildelingsmodellen / administrationsgrundlaget, og nævnes i stedet i årets budgetbemærkninger
  • Den samlede procentsats til administration udgør fortsat 2,1%, men der er foretaget en justering og præcisering af indholdet af de enkelte administrationsopgaver  
  • Bæredygtighedstillæg ændres således, at det er tilpasset Byrådets beslutning fra strukturoplægget.

  De foreslåede ændringer er samlet udgiftsneutral, men der kan ske ændret fordeling mellem institutionerne.

  12. april 2016:

  Børne- og Uddannelsesudvalg besluttede (punkt 57) at forslag til administrationsgrundlag sendes i høring hos de berørte parter.

  Der indkom 21 høringssvar i høringsperioden 15.4-24.5.2016.

  Der blev med baggrund i de indkomne høringssvar, foretaget forslag til justeringer i høringsoplægget.

  7. juni 2016:

  Det justerede høringsoplæg blev forelagt for Børne- og Uddannelsesudvalget (punkt 98), som besluttede at udsætte sagen. Udvalget ønskede at holde et dialogmøde med de selvejende institutioner og FDDB om tildelingsmodellen og de indsendte høringssvar.

  9. august 2016:

  Der blev afholdt dialogmøde.

  På baggrund af et ønske på dialogmødet blev der udarbejdet et bilag med en oversigt over opgaver sammenholdt med administrationsbidrag på dagtilbudsområdet.

  6. september 2016:

  Den reviderede tildelingsmodet/administrationsgrundlag blev forelagt Børne- og Uddannelsesudvalget (punkt 137). Udvalget besluttede at udsætte sagen.

  Dagtilbud har efterfølgende præciseret tildelingsmodellens afsnit om administration.

  Den samlede tildeling på 2,1% til administration er uændret.

  Den foreslåede indbyrdes fordeling mellem de enkelte delopgaver er tilføjet i afsnittet, så det fremgår hvad procenterne er ændret fra og til.

  Endelig er der tilføjet en tabel, som oplister en lang række eksempler på, hvad den enkelte opgave indeholder af konkrete arbejdsopgaver.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at den reviderede tildelingsmodel/administrationsgrundlag godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 27-09-2016

  Godkendt med bemærkning om, at i oversigten over indholdet i de enkelte opgaver under afsnittet om administration, under opgaven ”Regnskab”, udgår indholdet ”Opkrævning af forældrebetaling” og ”Udbetaling af tilskud”.

  Imod stemte Dorte Soll (A), Gert Nordklitgaard (Ø) og Kurt Andresen (S).

  Kurt Andresen (S) med begrundelse om, at ændret fordeling af de 2,1% i administration skulle være sket efter forhandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/7220, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  På Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 7. juni 2016 blev sagen ”Udvikling af børnehandicapområdet i Aabenraa Kommune” drøftet, og udvalget var efterfølgende på besøg på Posekær. Den 9. august 2016 blev sagen igen behandlet og forvaltningen blev bedt om, at udarbejde scenarier for udvikling af handicapområdet.

  4 scenarier

  I det vedhæftede bilag  beskrives fire scenarier for håndtering af udfordringerne på børnehandicapområdets døgnområde.

  Scenarierne er udarbejdet med baggrund i den aktuelle belægning på Posekær.

  1.  Oprettelse af ny afdeling med tilknytning til Posekær: ”Lille Kær”. – En gruppe flyttes til andre lokaliteter.
  2. Samling af Børnehandicapområdet på en ny institution – Hele børnehandicapområdet samles på en matrikel.
  3. Nedlæggelse af Børnehandicapområdet (døgn) – døgndelen nedlægges, og der købes pladser i andre kommuner.
  4. Nedlæggelse af gul gruppe (6-8 pladser) – Gruppen der pt. primært består af mellemkommunale børn nedlægges.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at der tages stilling til, hvilket scenarie forvaltningen skal arbejde videre med.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 27-09-2016

  Drøftet. Der vil ske en høring inden der træffes en beslutning.

  Tages op igen på næste udvalgsmøde den 8. november 2016.

  Fraværende: Rasmus L. Bøgen

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/12239, Sagsinitialer: chd

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om elevtallet i kommunens folkeskoler pr. 5. september 2016.

  I alt er der 6.121 elever indskrevet i folkeskolerne.

  Heraf er der 266 elever på 10. Aabenraa, 164 i specialklasserne, 101 i basisundervisning (undervisning i modtageklasser) og 247 på Fjordskolen.

  31 af eleverne på 10. Aabenraa og 51 på Fjordskolen er bosiddende i andre kommuner.

  På samme tidspunkt i 2015 var der 6.290 elever indskrevet i folkeskolerne.

  Heraf var der 253 elever på 10. Aabenraa, 157 i specialklasserne, 62 i modtageklasserne og 250 på Fjordskolen.

  40 af eleverne på 10. Aabenraa og 62 på Fjordskolen er bosiddende i andre kommuner.

  Det samlede elevtal i folkeskolernes almenklasser er faldet fra 5.821 elever i 2015 til 5.609 elever i 2016, - i alt 212 elever, hvilket svarer til et fald på 3,6 %.

  Det største procentvise fald i elevtallet er på Genner Univers, hvor elevtallet er faldet med 18,2 % svarende til 16 elever.

  Det samlede elevtal for hele folkeskoleområdet er faldet med 169 elever.

  Der er i alt 4 flere elever i specialklasser og –skole og 39 flere elever i basisundervisningen.

  Skole

  Elevtal, almen området 2016

  pr. 5. 9 2016

  Ændring i % 2015 - 2016

  2016

  2015

  2014

  2013

  2012

  Bolderslev Skole

  109

  104

  111

  129

  134

  4,8%

  Bylderup Skole

  240

  244

  250

  268

  287

  -1,6%

  Felsted Centralskole

  319

  318

  334

  343

  331

  0,3%

  Fjordskolen

  247

  250

  217

  216

  222

  -1,2%

  Genner Skole

  72

  88

  89

  84

  89

  -18,2%

  Hellevad Børnehus

  93

  91

  89

  83

  78

  2,2%

  Hjordkær Skole

  273

  281

  305

  309

  306

  -2,8%

  Hovslund Børneunivers

  94

  103

  100

  109

  111

  -8,7%

  Hærvejsskolen

  693

  739

  761

  790

  780

  -6,2%

  Høje Kolstrup Skole

  391

  383

  383

  386

  366

  2,1%

  Kliplev Skole

  165

  163

  154

  150

  153

  1,2%

  Kollund Skole

  124

  131

  135

  147

  141

  -5,3%

  Kongehøjskolen

  797

  841

  828

  845

  878

  -5,2%

  Lyreskovskolen

  583

  639

  627

  686

  717

  -8,8%

  Løjt Kirkeby Skole

  481

  499

  521

  525

  548

  -3,6%

  Ravsted Børneunivers

  87

  87

  81

  88

  90

  0,0%

  Stubbæk Skole

  325

  339

  355

  353

  350

  -4,1%

  Tinglev Skole

  369

  383

  397

  364

  397

  -3,7%

  Varnæs Skole

  128

  135

  145

  144

  145

  -5,2%

  10. klasse Aabenraa

  266

  253

  270

  246

  302

  5,1%

  5856

  6071

  6152

  6265

  6425

  -3,5%

  I alt eks. Fjordskolen, modt.kl., spec.kl.

  5609

  5821

  5935

  6049

  6203

  -3,6%

  Ændringer i elevtal

  hele skoleområdet

  pr. 5.9.

  2016

  2015

  2014

  2013

  2012

  Almenområdet

  -212

  -114

  -114

  -154

  -133

  Specialklasser

  7

  3

  -30

  -15

  Fjordskolen

  -3

  33

  1

  -6

  Modtageklasser

  39

  7

  24

  9

  I alt hele skoleområdet

  -169

  -71

  -119

  -166

  -133

  *mangler elevoplysninger for 2011, ændringen for 2012 kan derfor ikke beregnes.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 27-09-2016

  Taget til efterretning.

  Fraværende: Rasmus L. Bøgen

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/33543, Sagsinitialer: sbro

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har fået en henvendelse fra Ravsted Børneunivers, hvor der søges anlægsmidler til udvidelse af gymnastiksalen.

  Henvendelsen er vedlagt som bilag.

  Af den medsendte projektbeskrivelse fremgår, at der ønskes:

  - nyt gulv i gymnastiksalen

  - en dør, der skal blændes af

  - nye vinduer

  - fjernelse af scene og 2 redskabsrum

  - nyt redskabsrum, og

  - udvidelse af eksisterende redskabsrum.

  Ansøgning er vedlagt to overslag på den ønskede udvidelse.

  Forvaltningen henviser til, jf. dialogbaseret aftalestyring, at indvendig bygningsvedligeholdelse afholdes indenfor institutionens budgetramme. Vedligeholdelsen omfatter opgaver, der skal udføres for at holde indvendige bygningsdele og –overflader intakte og funktionsduelige. Hertil hører, som udgangspunkt, gulve og indvendige døre.

  Den udvendige bygningsvedligeholdelse afholdes af en central pulje, der disponeres af Teknik- og Miljøudvalget efter en vedligeholdelsesplan.

  Vedligeholdelsen omfatter opgaver der skal udføres for at holde klimaskærmen hel og intakt, herunder udskiftning af vinduer.

  Økonomi og afledt drift

  Ansøgning er netop indgået, og er derfor ikke på nogen måde prioriteret under anlæg.

  Udskiftning af gulv og ombygning af scene bør universet afholde som en del af den indvendige vedligeholdelse, som institutionen skal stå for. Udskiftning af vinduer bør indgå som en del af udvendig vedligeholdelse, der administreres under KME.

  Indstilling

  Børn og skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 27-09-2016

  Taget til efterretning.

  Fraværende: Rasmus L. Bøgen

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/34318, Sagsinitialer: pla

  Sagsfremstilling

  Bestyrelse og ledelse ved Løjt Børnehus fremsender ved brev af 4. september 2016 orientering om institutionens visioner for fremtiden, med fokus på at kunne efterlevede de mange forskellige behov og ønsker, der efterspørges.

  Som bilag til brevet fra institutionen følger forslag til udvidelse med 2 nye grupperum m.v., i alt 370 m2. Institutionen har med bistand fra arkitekt fået udarbejdet projektbeskrivelse med forslag til placering og indretning af grupperummene, samt fået udarbejdet et økonomisk overslag, som viser anlægsudgifter på 6,475 mio. kr. ex. moms.

  Med udvidelsen vil børnehuset kunne rumme 30 vuggestuebørn, 70 børnehavebørn i alderen fra 3-4 år, 35 børnehavebørn i alderen fra 5-6 år, samt en lille specialgruppe på 3-4 børn.

  Den aktuelle normering i Løjt Børnehus er 28 vuggestuebørn og 90 børnehavebørn. Pr. 30. juni 2016 var der indskrevet 24 vuggestuebørn og 82 børnehavebørn.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 27-09-2016

  Taget til efterretning.

  Fraværende: Rasmus L. Bøgen

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/34299, Sagsinitialer: amp

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres udvalget om en ansøgning fra Stubbæk Børnehus om udvidet åbningstid om eftermiddagen.

  I forbindelse med Byrådets budgetvedtagelse for 2009 blev det besluttet at harmonisere daginstitutionernes åbningstid til 49 timer ugentligt. Samtidig blev det besluttet at overføre midler til en pulje til individuel åbningstid. Puljen er blevet anvendt til ansøgning fra forældre om udvidet morgenåbning i daginstitutionerne.

  Stubbæk Børnehus søger om at lave et forsøg med udvidet åbningstid 2 timer ugentligt. Disse timer skal ligge om eftermiddagen. På nuværende tidspunkt har Stubbæk Børnehus 6 børn, der har tilkøbt udvidet åbningstid om morgenen.

  Forældrebestyrelsen har lavet en brugerundersøgelse og den viste, at ca. 10% har brug for længere åbningstid om eftermiddagen. Bestyrelsen begrunder ansøgningen med, at de fleste af forældregruppen skal køre langt efter arbejdet, så derfor slår en åbningsuge på 49 timer ikke til.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 27-09-2016

  Taget til efterretning.

  Fraværende: Rasmus L. Bøgen

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/18, Sagsinitialer: bhh

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 27-09-2016

  -

  Fraværende: Rasmus L. Bøgen