Beslutningsprotokol

tirsdag den 8. november 2016 kl. 15:30

Mødested: Aktivitetsrum 2+3, Borgerhuset, Tinglev
Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalg
Medlemmer: Kirsten Nørgård Christensen, Dorte Ballhorn Soll, Eivind Underbjerg Hansen, Gert Nordklitgaard, Kaare Solhøj Dahle, Kurt Andresen, Rasmus Lyngbak Bøgen
Bemærkninger: Mødet sluttede kl. 18.00
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 16/17, Sagsinitialer: bhh

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 08-11-2016

  -

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/44211, Sagsinitialer: khl

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om igangværende og kommende byggeprojekter på skole- og daginstitutionsområdet.

  Kongehøjskolen

  Det endelige regnskab for anlægsprojektet afventer stadig aftalemæssige afklaringer med totalrådgiveren.

  Lyreskovskolen

  Udbedringen af fejl og mangler ved de udvendige arbejder i terræn, på belægninger og ved beplantninger/såninger forsætter.

  Projektets anlægsregnskab afsluttes efterfølgende.

  Hærvejsskolen

  Udarbejdelsen af det detaljerede samlede byggeprogram og øvrigt udbudsmateriale fortsætter efter planen i samarbejde med daginstitutionerne i Rødekro med henblik på et samlet totalentrepriseudbud for de to byggerier.

  Stubbæk Børnehus, om- og tilbygning ved Idun

  Alle fejl og mangler konstateret i forbindelse med afleveringsforretningen er udbedret.

  Der er udstedt ibrugtagningstilladelse til byggeriet.

  Budgettet overholdes og anlægsregnskabet er under afslutning.

  Processen omkring anlægssagen er hele vejen igennem forløbet eksemplarisk takket være alle de implicerede parter.

  Der orienteres ikke yderligere om denne sag.

  Fjordskolen, om- og tilbygning på Åbjerg 8b i Kruså

  Resultatet af kontrolmålingen af indeluften i lokale 168 på den tidligere Kruså Skole viser, at manglende rengøring var årsagen til den forhøjede mængde skimmelsporer i indeluften i dette lokale.

  Videre frem arbejdes der hen imod et detaljeret byggeprogram i samarbejde med skolens medarbejdere, Byggeudvalget m.fl. på grundlag af bl.a. resultaterne fra de afholdte workshops.

  En detaljeret tidsplan for processen indtil ibrugtagningen vil blive udarbejdet snarest og forelægges Byggeudvalget på det næstkommende møde.

  Daginstitution i Aabenraa Syd

  Kultur, Miljø- og Erhvervsforvaltningen har udarbejdet 6 mulige scenarier for placering af en ny integreret daginstitution i Aabenraa Syd.

  Daginstitution i Rødekro

  Udarbejdelse af det detaljerede samlede byggeprogram og øvrigt udbudsmateriale fortsætter efter planen i samarbejde med Hærvejsskolen med henblik på et samlet totalentrepriseudbud for de to byggerier.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 08-11-2016

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/5887, Sagsinitialer: sbro

  Sagsfremstilling

  Der er foretaget budgetopfølgning på Børne- og Uddannelsesudvalgets område pr. 30. september 2016.

  Økonomi og afledt drift

  Samlet set forventes der balance i forhold til det korrigerede budget på udvalgets område.

  Baggrunden for forventningen  er dels at der er et fald i antallet af foranstaltninger på børne- og familieområdet, som nu begynder at slå i gennem på økonomien, dels at der forventes et mindreforbrug på tilskud til private institutioner.

  I sommerens løb er der foretaget undersøgelser, som danner baggrund for fordeling af de tilførte flygtningemidler udvalgene imellem. Økonomiudvalget har 13. september 2016 godkendt, at der på denne baggrund tilføres 2,293 mio. kr. til skole og undervisning, 1,765 mio. kr. til dagtilbud og 0,551mio kr. til børn og familie.

  I forbindelse med bevillingskontrollen pr 30. september 2016 i senere sager søges tillægsbevilling på 2 mio. kr. til kompetenceudvikling i forbindelse med skolereformen. Endvidere foretages omplacering af bevillinger indenfor udvalgets område. Endelig omfatter bevillingskontrollen tekniske korrektioner til SFO og dagtilbud.

  På nuværende tidspunkt forventes det, at institutionernes regnskaber under et bliver nul. Eventuelt over-/underforbrug på institutionerne overføres til 2017.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 08-11-2016

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/36251, Sagsinitialer: sbro

  Sagsfremstilling

  I henhold til kommunens økonomiske strategi/årshjul udarbejdes den anden detaljerede bevillingskontrol i 2016 pr. 30. september.

  Der er foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 30. september 2016 i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne.

  Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af evt. tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.

  Jf. Økonomiudvalgets beslutning den 17. januar 2012 opdeles budgetkontrolsagerne i 4 sager:

  1. Omplaceringer indenfor eget udvalg (netto 0)

  2. Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan finde finansiering

  3. Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg
  (netto 0)

  4. Tillægsbevillinger anlæg.

  Denne sag vedrører omplaceringer indenfor eget udvalg, hvilket udvalget selv er bemyndiget til at foretage. I sagens bilag er der en samlet oversigt over bevillingskontrollen, samt opfølgning på afviklingsplaner.

  Økonomi og afledt drift

  Det vurderes, at der på nuværende tidspunkt er behov for omplaceringer indenfor udvalget i forhold til STU-uddannelsen (Skole og undervisning), som tegner til et merforbrug på 2,4 mio. kr. Baggrunden herfor er dels større søgning, dels at der er tendens til at pladser bliver dyrere. I sommeren 2016 er der indført en skærpet visitation til tilbud, hvor årsudgiften overstiger 150.000 kr./år.

  Finansiering foreslås via forventet mindreudgift til plejefamilier (Børn og familie), som en afledt effekt af faldende anbringelsestal.

  Da der er tale om flytning mellem to politikområder indenfor udvalgets område, skal udvalget godkende en sådan bevillingsmæssig flytning.

  Herudover foretages der flytning af bevillinger mellem udgifter til opholdssteder, forebyggende foranstaltninger og udgifter til døgninstitutioner (alle 3 hører under Børn og familie).

  Ovenstående omplacering indenfor serviceudgifter skal ikke godkendes af udvalget, idet der er tale om omplacering indenfor samme politikområde indenfor udvalgets område.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,
  at omplacering mellem Børn og Familie samt Skole og Undervisning godkendes, og

  at omplaceringer indenfor Børn og Familie tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 08-11-2016

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/36251, Sagsinitialer: sbro

  Sagsfremstilling

  Denne sag vedrører tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke selv kan finde finansiering.

  Oversigt over udvalgets tillægsbevillingsansøgning samt de hertil hørende noter er vedhæftet som bilag.

  Økonomi og afledt drift

  I forbindelse med budget 2015 blev der i det indgåede budgetforlig aftalt følgende:

  ”Der afsættes 3 mio. kr. i 2014 og yderligere 9 mio. kr. i 2015 til implementering af folkeskolereformen med overførselsret til 2016. Der forventes ekstern finansiering på minimum 2 mio. kr. herudover.”

  Det har imidlertid ikke været muligt at finde denne eksterne finansiering, hvorfor der nu søges en tillægsbevilling på 2 mio. kr. til kompetenceudvikling på folkeskoleområdet.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ansøgning om tillægsbevilling til kompetenceudvikling i folkeskolen på 2 mio. kr. med finansiering af likvide midler godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 08-11-2016

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/36251, Sagsinitialer: sbro

  Sagsfremstilling

  Denne sag vedrører tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg.

  Som bilag er vedhæftet oversigt over udvalgets ansøgte tillægsbevillinger, finansieret af andre udvalg, som netto giver 0, samt de hertil hørende noter.

  Økonomi og afledt drift

  Bevillingskontrollen pr. 30. september 2016 udviser følgende ønsker om tillægsbevillinger og rammekorrektioner finansieret af andre udvalg/bevillingsområder
  (beløb i 1.000 kr.):

  Ønsker/finansierende udvalg

  2016

  2017-20

  Ønsker:

  Fælles bibliotekssystem

  202

  0

  Tjenestemandspension

  -62

  -85

  Lønadministration Bakkehuset

  28

  28

  Sundskole 2020

  Teknisk korrektion SFO

  Teknisk korrektion dagtilbud

  36

  120

  2.174

  116

  0

  0

  EGU-uddannelse (overførselsudgift)

  1.600

  0

  Plejefamilier (serviceudgift)

  -1.600

  0

  Børne- og Uddannelsesudvalget i alt

  2.498

  59

  Finansierende udvalg:

  Kultur og fritid

  -238

  -116

  Økonomiudvalget

  -2.260

  57

  Finansierende udvalg ialt

  -2.498

  -59

  De enkelte punkter er uddybet nærmere i det vedhæftede bilag.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ansøgningerne om tillægsbevillinger i 2016 (netto 0), samt rammekorrektioner i 2017–2020 (netto 0) finansieret af andre udvalg, jf. foranstående og vedhæftede bilag, godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 08-11-2016

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/36251, Sagsinitialer: sbro

  Sagsfremstilling

  Nærværende sag vedrører tillægsbevillinger anlæg.

  Som bilag er vedhæftet oversigt over udvalgets ansøgte tillægsbevillinger på anlæg, samt de hertil hørende noter om de igangværende anlæg.

  Økonomi og afledt drift

  Samlet søges der ikke om tillægsbevillinger på igangværende anlæg indenfor udvalgets område.

  Resterende anlægsbeløb på igangværende anlæg søges overført til kommende år i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2016.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at der ikke foretages bevillingsmæssige ændringer på anlæg.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 08-11-2016

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/13540, Sagsinitialer: sbro

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med godkendelse af det nye administrationsgrundlag for dagtilbud, som er godkendt af udvalget 27. september 2016, er der afledte konsekvenser for beregning af forældrebetaling, som ikke er nået med i de af byrådet godkendte takster for 2017.

  Samtidig er der gennemført udbud på forbrugsartikler, som får indflydelse på grundlaget for forældrebetaling. På den baggrund er der foretaget en genberegning af taksterne for 2017, som giver anledning til små ændringer.

  Konsekvensen for forældrebetaling i de kommunale og selvejende institutioner er, at taksten for et 0-2 års barn stiger med 8 kr./måned i 11 måneder og 1 kr./måned for et 3-5 års barn.

  I forbindelse med vedtagelse af budget skal varsling om ny forældrebetaling ske senest 1 måned før ikrafttræden.

  Ændring af forældrebetaling skal godkendes af byrådet.

  Afledt heraf er der tillige foretaget en genberegning af tilskuddet til de private institutioner. Godkendelse af disse takster kan udvalget selv foretage.

  Økonomi og afledt drift

  Genberegning af taksterne giver anledning til nedenstående ændrede takster pr. 1. januar 2017:

  Takst pr. md

  Godkendt takst 2017

  Ny takst pr 1.1.2017

  Ændring

  Daginstitution (11 mdr.)

  0-2 år

  3-5 år

  2.992

  1.758

  3.000

  1.759

  +8

  +1

  Danske privatinstitutioner

  Driftstilskud (12 mdr.)

  0-2 år

  3-5 år

  7.402

  4.368

  7.409

  4.370

  +7

  +2

  DSSV-institutioner

  Driftstilskud (12 mdr.)

  0-2 år

  3-5 år

  8.980

  4.466

  8.972

  4.466

  -8

  0

  Indstilling

  Børn og skole indstiller,

  at takster i dagtilbud ændres til 3.000 kr./md for 0-2 årige og 1.759 kr./md. for 3-5 årige pr. 1. januar 2017, og

  at tilskud til private og DSSV-institutioner godkendes som ovenfor anført pr. 1. januar 2017.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 08-11-2016

  1. at anbefales godkendt,

  2. at godkendt..

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/34209, Sagsinitialer: dlj

  Sagsfremstilling

  Der er to produktionsskoler i Aabenraa kommune, Meritten og EFA-Syd. Antallet af elever til de to produktionsskoler er samlet faldet betydeligt de seneste år. Og med de prognoser der ligger i Syddanmark, forventes det at falde yderligere i de kommende år. Dette skyldes bl.a. den almindelige demografiske udvikling, hvor antallet af unge falder fremadrettet. Dertil kommer, at Aabenraa Kommune har iværksat en række initiativer der skal sikre at flere unge går direkte fra folkeskolen i ordinær uddannelse.

  En væsentlig forudsætning for at kunne drive et godt produktionsskoletilbud i Aabenraa Kommune er, udover gode rammer, at have et tilstrækkeligt elevgrundlag. Elevgrundlaget er hele fundamentet for skolernes økonomi, som primært hviler på offentlige midler. Det samlede faldende elevtal gør, at de to produktionsskoler er i konkurrence om de samme elever, og skolernes virksomhed bliver herefter meget sårbare.

  De to produktionsskoler har selv aktivt henvist til ovenstående problemstilling overfor kommunen. De er også af den opfattelse, at antallet af elever falder markant de næste år.

  Det er forvaltningens vurdering, at der ikke længere er behov for to produktionsskoler i Aabenraa Kommune.

  Den bedste løsning for at imødekomme det faldende elevtal, ville være at sammenlægge skolerne. Aabenraa Kommune har igennem mere end to år forsøgt sammen med skolerne, at skabe det bedst mulige grundlag for en fusion mellem de to skoler. Dette er sket i et tæt samarbejde med repræsentanter fra de to skoler. Det må dog desværre konstateres, at det ikke lykkes med en sammenlægning.

  Derfor anses det for nødvendigt, ansvarligt og udtryk for rettidig omhu, at bruge den mulighed der er i loven for, at imødekomme konsekvensen af det faldende elevtal. Den mulighed består i, at tilbagekalde vedtægterne for én af produktionsskolerne.

  Vurdering af skolerne

  Valget mellem hvilken af de to skoler, der skal have tilbagekaldt vedtægterne bør tage udgangspunkt i blandt andet følgende forhold:

  • Tilgængelighed for eleverne
  • Bygninger og faciliteter
  • Opnåede resultater
  • Skolens økonomiske bæredygtighed på lang sigt
  • Opland
  • Indhold i tilbuddet
  • Andre relevante forhold

  Men da skolerne selv er bedst til at vurdere, hvad der bør indgå i overvejelserne, anbefales det at høre skolerne om de elementer der efter deres opfattelse bør indgå i overvejelserne ved beslutningen. Vi vil derfor anmode skolerne om bemærkninger til beslutningsgrundlaget før der træffes endelig beslutning om, hvilken skole der skal have tilbagekaldt vedtægterne. Herunder anmode om bemærkninger til forhold nævnt ovenfor samt begrundelse for inddragelse af yderligere elementer.

  Efter endt høring foretages en vurdering af de to skoler på baggrund af bl.a. ovenfor nævnte forhold samt eventuelt i forhold til andre emner, der måtte være fremkommet fra skolerne og som anses som væsentlige.

  Herefter tager byrådet endelig stilling til, hvilken skole man med virkning fra 1. januar 2018 tilbagekalder vedtægterne for.

  Lovgrundlag

  Aabenraa Kommune kan tilbagekalde vedtægter for en produktionsskole, når der ikke længere er behov for en skole. Tilbagekaldesen skal varsles med 1 år inden 1. januar.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at det meddeles de to produktionsskoler, at kommunen agter at tilbagekalde vedtægterne for én af skolerne,

  at produktionsskolerne anmodes om et høringssvar med afsæt i ovenstående forhold, og

  at produktionsskolerne anmodes om en vurdering af, hvilke elementer der bør indgå i beslutningen om, hvilken skole der skal have tilbagekaldt sine vedtægter samt en begrundelse for inddragelse af elementerne. 

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 08-11-2016

  Afstemning om procedurespørgsmål vedr. inhabilitet:

  6 stemte for, at Eivind Underbjerg Hansen (V), Gert Nordklitgaard (Ø) og Kaare Solhøj Dahle (UP) som medlemmer af en af de to produktionsskolers bestyrelser er inhabile i sagen.

  Gert Nordklitgaard (Ø) undlod at stemme.

  Idet Kirsten Nørgård Christensen (V) og Dorte Ballhorn Soll (A) også er erklæret inhabile i sagen, er udvalget derfor ikke beslutningsdygtig, og sagen sendes videre til byrådet uden indstilling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/21295, Sagsinitialer: chd

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til, om Lyreskovskolens ansøgning om at afkorte undervisningstiden for eleverne i 4., 6., 8. og 9. årgange samt eleverne i specialklasse C2, - elever i mellemgruppen, kan godkendes.

  Udvalget godkendte på sit møde den 7. juni 2016, at skolen måtte afkorte undervisningstiden for 5. og 7. årgang og specialklassen C3.

  Folkeskolelovens § 16b giver den enkelte skoleleder - efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen - mulighed for at søge kommunalbestyrelsen om at afkorte undervisningstiden.

  Afkortning af undervisningstiden kan anvendes generelt for klasser i indskolingen, hvis det er hensigtsmæssigt i forhold til en eller flere problemstillinger i klassen.

  I særlige tilfælde kan det anvendes for elever på 4.-9. klassetrin. Godkendelse kan kun gives for et år ad gangen.

  4. årgang sammenlægges  med virkning fra den 1. januar 2017 fra de nuværende 3 til 2 klasser på grund af faldende elevtal. Skolen forventer, at sammenlægningen vil påvirke elevernes trivsel. Ved at afkorte undervisningstiden får skolen mulighed for at sætte 2 lærere på i flere timer, og der fokuseres på fællesskab og trivsel.

  Godkendes ansøgningen vil elevernes undervisningstid blive afkortet med 2,25 timer svarende til 3 lektioner.

  På 6. årgang sætter skolen fokus på læsning/dansk for at øge elevernes læseniveau og generelle danskfaglige niveau. Dette er en del af skolens strategiplan. Derfor parallellægges årgangens fag, så muligheden for holddannelse på tværs af klasserne øges. Skolen kan dermed gennemføre intensive danskkurser.

  Ved at afkorte undervisningstiden kan skolen anvende lærertimer fra den understøttende undervisning til at styrke elevernes læseindlæring.

  Godkendes ansøgningen vil elevernes undervisningstid blive afkortet med 2,25 timer svarende til 3 lektioner.

  På 8. årgang sætter skolen fokus på regning/matematik for at øge elevernes generelle niveau i regning og matematik. Dette er en del af skolens strategiplan. Derfor parallellægges årgangens fag, så muligheden for holddannelse på tværs af klasserne øges.

  Ved at afkorte undervisningstiden kan skolen anvende lærertimer fra den understøttende undervisning til at styrke elevernes læring i faget.

  Godkendes ansøgningen vil elevernes undervisningstid blive afkortet med 1,75 timer svarende til 2,33 lektioner.

  På 9. årgang sætter skolen fokus på naturfag og fremmedsprog. Hermed forventer skolen, at elevernes generelle fremmedsprogsfærdigheder og naturfagsforståelse øges. Dette er en del af skolens strategiplan.

  Dette fokus ønsker skolen at styrke ved at afkorte elevernes undervisningstid, så skolen kan anvende lærertimer fra den understøttende undervisning til at styrke elevernes læring i fagene.

  Godkendes ansøgningen vil elevernes undervisningstid blive afkortet med 1,75 timer svarende til 2,33 lektioner.

  C2 er en specialklasse med afsæt i mellemtrinnet. Klassen er oprettet som et samarbejde mellem Lyreskovskolen og Rønshoved Skolehjem, hvor der er særlig opmærksomhed på elevernes trivsel og læring.

  Især i ydertimerne fra kl. 14–15 mærker skolen, at eleverne er trætte, hvilket ofte fører til konflikter, som dermed bliver afslutningen på en ellers god skoledag.

  Det overordnede mål for eleverne er at de kommer i trivsel. Med en afkortet undervisningstid forventer skolen, at der vil være færre konflikter. Den konverterede tid fra den understøttende undervisning vil skolen anvende til tolærerordninger.

  Godkendes ansøgningen vil eleverne undervisningstid blive afkortet med 3,75 timer svarende til 5 lektioner.

  Lovgrundlag

  Folkeskolelovens § 16.b.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ansøgningerne godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 08-11-2016

  Ansøgningerne for 4. årgang og C2 godkendt, og ansøgningerne for 6., 8., og 9. årgang blev der stemt om.

  For stemte Gert Nordklitgaard (Ø) og Kaare Solhøj Dahle (UP), imod stemte Kirsten Nørgård Christensen (V), Eivind Underbjerg Hansen (V), Rasmus Lyngbak Bøgen (V), Dorte Ballhorn Soll (A) og Kurt Andresen (S).

  Dermed blev ansøgningerne for 6., 8., og 9. årgang ikke godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/36063, Sagsinitialer: chd

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til om de foreslåede ændringer i bilaget til Styrelsesvedtægten for Skoleområdet skal godkendes.

  Følgende ændringsforslag har været i høring blandt skolerne:

  Kapitel 1, Kommunens skolestruktur, antal spor på årgangene fastlægges.

  Det nuværende antal spor ønskes fastholdt på de skoler, der ikke er nævnt nedenfor.

  Bylderup Skole: 1 spor fra 0. - 6. kl., 2 spor i 7. og 8. kl. og

  1 spor i 9. kl. for skoleåret 2017-2018.

  Hjordkær Skole: 1 – 2 spor.

  Hærvejsskolen: 3 spor i 0. – 6. årgang, 3-4 spor i 7. og 8. årgang, 2-3 spor i 9. årgang.

  Felsted, Løjt og Høje Kolstrup Skoler: antal spor fastsættes ud fra antallet af indskrevne børn fra eget distrikt delt med 28 og forhøjet til nærmeste hele tal.

  Kliplev Skole: 1 spor.

  Kongehøjskolen: 4 spor i 0. – 8. årgang og 3 spor i 9. årgang.

  Lyreskovskolen: 3 -4 spor i 0. – 9. årgang.

  Tinglev Skole: 1 spor i 0. -6. årgang og 2 spor i 7. – 9. årgang.

  Kapitel 2, Undervisningens ordning

  Punkt 2.1, Lejrskoler, ekskursioner, hytteture er tilføjet skolerejser og afsnit om elevbetaling og godkendelse af skolerejser.
  - Afsnittet tilføjes.

  Punkt 2.8, Elevplaner udgår idet skolerne anvender digitale løsninger, der fuldt ud opfylder kravene til elevplaner.

  - Punktet udgår.

  Punkt 2.18, Fravær

  Et forslag til ny procedure for håndtering af elevernes fravær blev sendt i høring i juni 2016.

  Vedtages forslaget, vil udgiften til sygeundervisning i hjemmet skulle afholdes af den enkelte skole.

  - Nyt punkt 2.18: Elevfravær
  Elevernes fravær håndteres  jf. de gældende fremmødeprocedurer for Aabenraa Kommunes skolevæsen.

  Kapitel 3 Indskrivning og klassedannelse

  Punkt 3.1, Klassedannelse

  Forslag fra sidste høring om at ændre klasseloftet ved indskrivning af ikke-distriktselever fra 24 til 26 elever.

  - Klasseloftet hæves til 26 elever.

  Punkt 3.2, Friere skolevalg, dispensationsmulighed

  Forslag fra sidste høring om at dispensationsmuligheden skal omfatte alle årgange, og at ikke-distriktsbørn, der har haft en dagtilbudsplads i distriktet, bør kunne indskrives i distriktsskolen sammen med øvrige børn fra deres børnegruppe.

  - Dispensationsmulighed omfatter alle årgange

  Nyt forslag
  Ikkedistriktsbørn, der har gået i daginstitution i skoledistriktet, kan indskrives på lige fod med distriktsbørn.

  - Skole og Undervisning kan ikke anbefale forslaget, da det vil udviske distriktsgrænserne.
    

  Kapitel 4, Andre forhold

  Punk 4.5, Tværgående udvalg i skolevæsnet. Udgår da punktet ikke længere er aktuelt.

  - Punktet udgår.

  Kapitel 5, Valg til skolebestyrelsen

  Tilføjelse vedrørende afholdelse af forskudte valg til skolebestyrelsen.

  - Afholdelse af forskudte valg til skolebestyrelsen tilføjes punktet.

  Kapitel 6, Skolebestyrelsens beføjelser

  Punkt 6.1, tilføjelse vedrørende opfyldelse af undervisningspligten ved at deltage i undervisningen i den kommunale musikskole eller ved eliteidrætsudøvelse i en idrætsforening.

  - Tilføjes punktet.

  Høring/udtalelse

  Punkt 2.1: Opbakning til at afsnittet om elevbetaling og godkendelse af skolerejser tilføjes bilaget.

  Punkt 2.8: Opbakning til at punktet om elevplaner udgår.

  Punkt 2.18: Fravær: Den enkelte skole skal afholde udgiften til sygeundervisning.

  14 skoler tager ændringen til efterretning eller bakker op om forslaget.
  Hjordkær skole er uforstående overfor, at punktet ikke var en del af høringen vedrørende ny procedure i forbindelse med fravær.

  Hovslund Børneunivers peger på, at det kan være svært for en lille skole at skulle afholde udgiften.

  Kongehøjskolen peger på, at udgiften kan på betydning for skolens øvrige opgaver.

  Stubbæk Skole foretrækker en central pulje og peger på, at det kan ramme mindre skoler forholdsvis hårdt.

  Punkt 3.1: Forslag om at ændre klasseloftet ved klassedannelsen fra 24 til 26 elever:

  11 skoler anbefaler eller tager til efterretning, at klasseloftet hæves til 26 elever, Lyreskovskolen peger dog på, at det bekymrende med en margen på 2 elever.

  6 skoler ønsker at fastholde det nuværende klasseloft på 24 elever.

  Løjt Skole har ikke afgivet svar vedrørende dette punkt.

  Punkt 3.2. Dispensationsmuligheden i forbindelse med frit skolevalg skal gælde alle årgange:

  16 skoler bakker op om forslaget.

   Høje Kolstrup Skole peger på at dispensationsmuligheden kun skal anvendes som en velbegrundet undtagelse ikke som en regel.

  Genner Univers ønsker at fastholde nuværende ordning.

  Nyt forslag. Ikkedistriktsbørn, der har haft en dagtilbudsplads i distriktet, kan indskrives i distriktsskolen sammen med øvrige børn fra deres børnegruppe.

  14 skoler bakker op om forslaget uden bemærkninger.

  2 skoler ønsker at fastholde den nuværende opdeling, hvor det er barnets bopælsadresse, der afgør hvilken distriktsskole barnet har.
  4 skoler går ikke ind for forslaget. Høje Kolstrup Skole peger på, at forslaget undergraver den politisk besluttede distriktsopdeling af skolerne. Felsted Skole og Kongehøjskolen peger på at skoledistrikterne ikke skal bestemmes ud fra hvilken daginstitution barnet et barn har gået, men ud fra barnets bopælsadresse.

  Punkt 4.5. Tværkommunale udvalg i skolevæsnet

  Opbakning til at punktet slettes fra bilaget idet udvalgene ikke længere eksisterer.

  Punkt 5.1. Tilføjelse vedrørende afholdelse af forskudte valg til skolebestyrelsen.

  Opbakning til forslaget.

  Punkt 6.1.Tilføjelse vedrørende opfyldelse af undervisningspligten ved at deltage i undervisningen i den kommunale musikskole eller ved eliteidrætsudøvelse i en idrætsforening.

  Opbakning til forslaget.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ændringerne i bilaget til styrelsesvedtægten for skoleområdet godkendes, jf. ovenstående.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 08-11-2016

  Anbefales godkendt.

  For stemte Kirsten Nørgård Christensen (V), Eivind Underbjerg Hansen (V), Rasmus Lyngbak Bøgen (V), Dorte Ballhorn Soll (A), Kurt Andresen (S) og Kaare Solhøj Dahle (UP).

  Imod stemte Gert Nordklitgaard (Ø) med begrundelse om, at det nye forslag om ikkedistriktsbørn, der har haft en dagtilbudsplads i distriktet, kan indskrives i distriktsskolen sammen med øvrige børn fra deres børnegruppe, burde medgå i styrelsesvedtægten.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/15979, Sagsinitialer: cpaa

  Sagsfremstilling

  Der har været gennemført en høring vedrørende visitationsbetalingen blandt skolernes bestyrelser og MED-udvalg.

  Nuværende regel:

  Når en familie med et barn i en visiteret foranstaltning flytter fra et skoledistrikt til et andet skoledistrikt overgår visitationsbetalingen på 150.000 kr. til den nye distriktsskole.

  Der skulle i høringen tages stilling til tre forskellige forslag til mulige regelændringer:

  A) Nuværende regel videreføres.

  B) Visitationsbetalingen overgår til den nye distriktsskole 3 måneder efter at flytningen er sket. Således at den nye distriktsskole får lejlighed til at indarbejde den nye udgift.

  C) Visitationsbetalingen forbliver på den oprindeligt visiterende skole, selvom barnet flytter distriktsskole.

  Høring/udtalelse

  Høring har været gennemført og sammenskrivningen af høringssvar fremgår af bilag vedhæftet sagen.

  Høringen viser, at 75 % af skolerne ønsker at fastholde den nuværende regel, således visitationsbetalingen følger barnet.

  Derudover fremgår følgende af høringen:

  Regel B: Hærvejsskolen og Bylderup Skole. Løjt Skole tilslutter sig både regel A og B.

  Regel C: Felsted Centralskole og Varnæs Skole.

  Derudover gøres følgende gældende:

  · Visitationsbetalingen bør kun gælde for skolen egne elever (Tinglev Skole). 

  · Visitationsøkonomien er ikke dækkende i forhold til skolens udfordringer (Hjordkær Skole).

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at visitationsbetalingsreglerne på skoleområdet ikke ændres.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 08-11-2016

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/29424, Sagsinitialer: chd

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag efter endt høring beslutte en ny økonomisk model for undervisning i dansk som andetsprog.

  På baggrund af den ændrede bekendtgørelse for undervisning i dansk som andetsprog foreslås undervisningen i dansk som andetsprog fremadrettet håndteret som en del af skoleområdets samlede inklusionsstrategi og den grundlæggende tilgang i forhold til at ressourcen følger opgaven.

  Formålet med den nye model er at skoleplacere tosprogede elever, så elevernes muligheder for faglig udvikling, integration og trivsel tilgodeses bedst muligt.

  Skoleplaceringen/visiteringen skal:

  •        kunne imødekomme behovet for at kunne undervise et stigende antal tosprogede elever

  •        sikre de bedste vilkår for integration i almenområdet.

  •        støtte op om boligplacering af flygtninge i lokalområderne ved at kunne tilbyde undervisning på en skole i nærheden af bopælen, i det omfang det er muligt.

  Skoleplacering

  Visitationsudvalget og dermed Skole og Undervisning har ansvaret for fordelingen af nye elever til relevante undervisningstilbud – eleverne placeres på distriktsskolen og skolelederen vurderer sammen med visitationsudvalget hvordan den konkrete pædagogiske opgave løses.

  Undervisning i dansk som andetsprog løses i 4 geografisk sammenhængende klynger:

  •        Tinglev Skole, Bylderup Skole, Bolderslev Skole, Ravsted Skole.

  •        Høje Kolstrup Skole, Løjt Skole, Kongehøjskolen Stubbæk Skole, Genner Univers

  •        Lyreskovskolen, Kollund Skole og Børnehus, Felsted Skole, Varnæs Skole, Kliplev Skole.

  •        Hjordkær Skole, Hovslund Børneunivers, Hellevad Børneunivers, Hærvejsskolen

  Dette betyder, at undervisningen i dansk som andetsprog bliver et visiteret tilbud og alle elever indskrives i deres distriktsskole.

  I selve klyngen er det skolelederne, der aftaler den nærmere placering. En beskrivelse for dette laves i den enkelte klynge i dialog med forvaltningen. Lederne i den enkelte klynge har også mulighed for at lade forvaltningen alene placere.

  Det er væsentligt, at der er et selvstændigt lokale til modtageeleverne.

  Faglighed/kompetenceløft:

  Der er medarbejdere med undervisningskompetence i dansk som andetsprog i alle klynger.

  Der tilbydes kortere, lokale kursusforløb.

  I samarbejde med PPR udvikles et tilbud med fokus på en kombination af struktur, emotionel regulering og behandling af barnets traumer.

  Centralt er der i 2016 inklusive tillægsbevillinger afsat 3,9 mio. til modtagelsesklasser 0. – 9. årgang; 3 på Høje Kolstrup Skole og 3 på Tinglev Skole

  Lokalt på skolerne afsættes der ikke yderligere midler, som er øremærket undervisning af tosprogede elever.

  Det ressourcetræk, som en tosproget elev udløser ved deltagelse i almenundervisningen, skole-hjemsamarbejde, ekstra tid til møder i teams m.m. dækkes af de midler, som skolerne får ved fordelingen af budgetmidlerne til almenområdet. Det er det aktuelle behov og de økonomiske muligheder, der er afgørende for hvilke tiltag der iværksættes. Dette finansieres pt. af den samlede ramme til almenundervisningen for hele skoleområdet

  I 2017 vil der til modtageklasser for 0.-9. klasse være afsat 2,2 millioner plus tildelingen på almenundervisningen. Hvilket modsvarer budget til de nuværende modtageklasser på Høje Kolstrup Skole med en ca. kapacitet på 45 elever, hvor det samlede kapacitetsbehov for kommunen forventes at være 110 elever.

  Forvaltningen foreslår tre økonomiske modeller til løsning af undervisningen i dansk som andetsprog fremadrettet:

  Model 1: lukning af modtageklasserækkerne på hhv. Høje Kolstrup Skole og Tinglev Skole pr 1/8 2017 og eleverne fordeles alene via den nye placeringsmodel med følgende tildelinger pr. elev: almen 35.000 kr., udvidet 60.000 kr., behandling 85.000 kr.

  Model 2: lukning af modtageklasserække på Tinglev Skole og bevarelse af modtageklasserække på Høje Kolstrup Skole pr 1/8 2017 og de resterende elever fordeles alene via den nye placeringsmodel med følgende tildelinger pr. elev: almen 15.000 kr., udvidet 40.000 kr., behandling 65.000 kr.

  Model 3: bevare begge modtageklasserækker og de resterende elever fordeles alene via den nye placeringsmodel med følgende tildelinger pr elev: almen 5.000 kr., udvidet 25.000 kr., behandling 50.000 kr.

  Forvaltningen anbefaler model 1, da denne sikrer en ensartet tildelingen til den enkelte elev og understøtter kommunens bosætningsstrategi.

  Lovgrundlag

  Folkeskolelovens § 5 stk. 6 og 7

  Bekendtgørelsen om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog

  Økonomi og afledt drift

  Central er der afsat 2,2 millioner til drift af modtageklasserækker for grundskolen. I 2016 er givet en tillægsbevilling på 1,3 millioner.

  I budget 2017 tildeles skoleområdet også 47.000 pr. elev i forhold til dansk som andetsprog hvis eleven er indskrevet i distriktsskolen pr. 5. september 2016.

  Høring/udtalelse

  Høring har været gennemført og høringssvar fremgår af bilag.

  Af høringen fremgår at der er størst opbakning til model 1(11 skoler), 5 skoler tilslutter sig model 3 og en enkelt til model 2.

  De skoler der ikke tilslutter sig lukning af modtageklasser udtrykker en bekymring for bevaring og udvikling af kompetencer på området

  Der gøres generelt opmærksom på behov for kompetenceudvikling og sikring af ressourcerne i almen området

  Forvaltningen anbefaler model 1

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ressourcerne til modtageklasserække fra 2017 placeres sammen med de øvrige inklusions-midler på skoleområdet, og

  at Børne- og Uddannelsesudvalget beslutter at anvende model 1 til fordeling af midler til dansk som andetsprog

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 08-11-2016

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/38684, Sagsinitialer: khl

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag drøfte en mulig placering af en ny integreret daginstitution centralt beliggende i forhold til Kongehøjskolen i Aabenraas sydlige bydel.

  På mødet den 24. juni 2015 godkendte Byrådet i forbindelse med behandlingen af Dagtilbudsstruktur 2015, ”at der i Aabenraa syd arbejdes videre med den model, som er mest centralt placeret i forhold til Kongehøjskolen, som erstatning for Kongehøjens Børnehave og Vuggestuen Fjordløkke”.

  Efterfølgende har Kultur-, Miljø- og Erhvervsforvaltningen (KME) i et notat belyst fire placeringsmuligheder på de nuværende idrætsarealer nord for Kongehøjskolens afdelinger på Tøndervej. I henhold til dette notat besluttede Børne- og Uddannelsesudvalget på mødet den 10. maj 2016 ”at der arbejdes videre med placering nummer 2”.

  KME har efterfølgende  udarbejdet et mulighedsstudie, dateret 28. oktober 2016, der beskriver og anskueliggør de afledte omkostninger og hensyn, der vil være i forbindelse med 6 forskellige placeringsmuligheder eller scenarier.

  I det følgende er de 6 scenarier kortfattet sammenstillet.

  Scenarie

  Placering

  Grundareal

  Afledt anlægs-økonomi

  1

  På tennisbanernes og klubhusets areal

  10.430 m2

  23,27 mio kr

  2

  Vest for klubhus, på tennisbane- og kastebaneareal

  10.430 m2

  6,74 mio kr

  3

  På Kongehøjskolens udeareal og kastebanen mod skoven

  10.430 m2

  2,00 mio kr

  4

  Nord for Aabenraa Stadion, vest for Vestvejen

  9.770 m2

  0,94 mio kr

  5

  Nord for Kongehøjskolens indskoling m.m., mod Dr. Margrethes Vej

  10.430 m2

  4,38 mio kr

  6

  Syd for Hjelmallé, mellem Arena Aabenraa og Vestvejen

  10.430 m2

  1,27 mio kr

  Herudover har Foreningen De Danske Børneinstitutioner (FDDB) til Aabenraa Kommune den 21. september 2016 fremsendt et idéoplæg til en placeringsmulighed på Kongehøjens Børnehaves matrikel, Sandved 45, Aabenraa. Dette idéoplæg beskriver en om- og tilbygning samt renovering af den eksisterende bygning på denne adresse.

  Denne model og placering var belyst som en mulighed i høringsoplægget til Dagtilbudsstruktur 2015.

  Høringsoplægget blev behandlet på mødet i Byrådet den 24. juni 2015.

  Byrådet godkendte model 2 i høringsoplægget.

  Model 2 beskriver en nybygget, integreret institution centralt placeret i forhold til Kongehøjskolen.

  KME har foretaget en vurdering af idéoplægget fra Foreningen De Danske Børneinstitutioner.

  Vurderingen tager udgangspunkt i idéoplæggets egne forudsætninger og dermed ikke nødvendigvis de samme forudsætninger, som danner grundlag for de 6 scenarier udarbejdet af KME.

  Idéoplægget fra FDDB omfatter et overslagsbudget eller en kalkulation med en samlet anlægsudgift på ca. 16,5 mio. kr.

  Vurderingen fra KME omfatter ligeledes en kalkulation på en samlet anlægsudgift, der vurderes at ville være ca. 24,1 mio. kr.

  De væsentligste grunde til at kalkulationen udarbejdet af KME er ca. 7,6 mio. kr. højere er, at der blandt andet indregnes ekstra omkostninger til intern bistand, udbygning af parkeringsplads, kommunalt IT, produktionskøkken, efterisolering af tag og ny tagdækning, ventilationsanlæg, flere toiletter, tekniske installationer i almindelighed og højere udgifter til uforudseelige forhold.

  Børn- og Skoleforvaltningen vil efterfølgende i samarbejde med KME iværksætte en planlægningsproces, der blandt andet omfatter inddragelse af de berørte interessenter og brugere.

  Økonomi og afledt drift

  I forbindelse med godkendelse af budget 2016, blev der afsat i alt 25 mio. kr. i perioden 2016-18 til byggeri af ny institution i Aabenraa Syd.

  Der er i budget 2019 afsat 5,0 mio. kr. til finansiering af planlægning og udførelse af eventuelle afledte infrastrukturprojekter og erstatninger afledt af byggeri.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at  Børne- og Uddannelsesudvalget drøfter mulig placering, og

  at Børne- og Uddannelsesudvalget drøfter en koordinering med øvrige berørte udvalg.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 08-11-2016

  Drøftet.

  Sagen tages op igen på mødet i januar 2017.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/7220, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  På Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 7. juni 2016 blev sagen ”Udvikling af børnehandicapområdet i Aabenraa Kommune” drøftet, og udvalget var efterfølgende på besøg på Posekær. Den 9. august 2016 blev sagen igen behandlet og forvaltningen blev bedt om, at udarbejde scenarier for udvikling af handicapområdet.

  På Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 27. september 2016 blev scenarierne præsenteret, og det blev besluttet, at sagen skulle genoptages på næstkommende udvalgsmøde, og at der skal ske en høring før der træffes beslutning.

  I denne sag skal der træffes beslutning om hvilke scenarier der skal sendes i høring, og høringsprocessen.

  4 scenarier

  I det vedhæftede bilag beskrives fire scenarier for håndtering af udfordringerne på børnehandicapområdets døgnområde.

  Scenarierne er udarbejdet med baggrund i den aktuelle belægning på Posekær.

  1.  Oprettelse af ny afdeling med tilknytning til Posekær: ”Lille Kær”. – En gruppe flyttes til andre lokaliteter.
  2. Samling af Børnehandicapområdet på en ny institution – Hele børnehandicapområdet samles på en matrikel.
  3. Nedlæggelse af Børnehandicapområdet (døgn) – døgndelen nedlægges, og der købes pladser i andre kommuner.
  4. Nedlæggelse af gul gruppe (6-8 pladser) – Gruppen der pt. primært består af mellemkommunale børn nedlægges.

  Høring/udtalelse

  Børne- og Uddannelsesudvalget tager i denne sag stilling til hvilke scenarier der skal sendes i høring.

  Følgende proces for høring foreslås.

  9. november –

  16. december

  Høringsperiode i

  Danske Handicaporganisationer, Handicaprådet,

  Kontaktrådet for Børnehandicapområdet,

  Lokal-Med.

  10. januar 2017

  Behandling af høringssvar i Børne- og Uddannelsesrådet.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at der tages stilling til hvilke scenarier, der skal sendes i høring, og

  at høringsprocessen godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 08-11-2016

  1. at scenarie 1, 2 og 4 sendes i høring hos de nævnte parter og Fjordskolen,

  2. at godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/2409, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Børne- og Familieudvalget besluttede den 5. oktober 2011 at indføre forældrebetaling for specialbørnehaven Lille Kolstrup for den del af indsatsen, som vedrører pædagogiske tilbud og pasning, på linje med det der gives i almene børnehaver. Denne del blev vurderet til at udgøre 50% af tilbuddet.

  Beslutningen blev truffet ud fra den betragtning at alle familier skulle bidrage økonomisk til deres børns pasning.

  Der har været opkrævet delvis forældrebetaling for børn fra 2012.

  Forældrene til et af børnene har i januar 2016 klaget til Ankestyrelsen over kommunens afslag på 100% tilskud.

  Ankestyrelsen kritiserer i deres afgørelse fra den 24. juni 2016 kommunens sagsbehandling, afgør at sagen skal genbehandles og der skal træffes en ny afgørelse.

  Ankestyrelsen begrunder afgørelsen med at Lille Kolstrup drives som en specialinstitution efter servicelovens §32, og ikke efter dagtilbudsloven.

  Af bekendtgørelsen om tilskud til ophold i særlige dagtilbud og særlige klubtilbud til børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne fremgår det at kommunen skal yde 100 % tilskud til ophold i et §32 tilbud, når et barn er optaget hovedsagelig af behandlingsmæssige grunde.

  Kommunen kan ikke med en henvisning til en politisk beslutning generelt beslutteat der ikke gives 100% tilskud til børn i §32 tilbud. Der kan kun opkræves forældrebetaling hvis kommunen vurderer i den enkelte sag, at barnet ikke har ophold i Lille Kolstrup af hovedsagelig behandlingsmæssige grunde.

  Der er derfor behov for, at beslutningen fra oktober 2011 om opkrævning af forældrebetaling ændres.

  Alle sager i perioden 2012–2016 er blevet genbehandlet, og den opkrævede forældrebetaling i hele perioden er tilbagebetalt til forældrene, svarende til ca. 100.000 kr.

  Økonomi og afledt drift

  En ændring af beslutningen fra oktober 2011 om opkrævning af forældrebetaling har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Der er i regnskabsåret 2016 tilbagebetalt 104.000 kr. til forældrene for perioden 2012-2016.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at der ydes 100% tilskud til ophold på dagtilbud efter servicelovens §32 (Lille Kolstrup) når barnet er optaget alene eller hovedsageligt af behandlingsmæssige årsager, jf. lovgivningen.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 08-11-2016

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/38506, Sagsinitialer: bhh

  Sagsfremstilling

  Byrådet og Økonomiudvalget har fastsat egne møder for 2017, hvorefter fagudvalgene fastsætter sine møder.

  Børne- og Uddannelsesudvalgets møder er som udgangspunkt planlagt til tirsdage kl. 15.30.

  Forslag til mødedatoer:

  Tirsdag, den 10. januar kl. 9.00 (pga. ØK samme dag)

  Tirsdag, den 31. januar kl. 15.30

  Tirsdag, den 14. marts kl. 15.30

  Tirsdag, den 4. april kl. 9.00 (pga. ØK samme dag)

  Tirsdag, den 9. maj kl. 15.30

  Tirsdag, den 13. juni kl. 15.30

  Onsdag, den 9. august kl. 15.30

  Tirsdag, den 29. august kl. 15.30

  Tirsdag, den 26. september kl. 15.30

  Tirsdag, den 14. november kl. 15.30

  Tirsdag, den 5. december kl. 15.30

  Lovgrundlag

  Styrelseslovens § 20.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at mødekalender for 2017 godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 08-11-2016

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/22054, Sagsinitialer: mjth

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Børne- og Uddannelsesudvalget om projekt ”Den Gode Skole”. Projektet er udviklet i fællesskab mellem medarbejdere, ledere, forvaltning og Aabenraa provsti.

  Baggrund

  Folkeskolen er under stor forandring og udvikling. Nye formelle strukturer, regler og politiske krav skal implementeres, samtidig med at en række pædagogiske krav om faglighed, læringsmålstyret undervisning, inklusion, kompetencer og evidensbasering skal omsættes.

  Disse forventninger går ikke altid op i en højere enhed, men sætter folkeskolerne i et krydspres mellem på den ene side eksterne forventninger og rammefaktorer og på den anden side udviklingen af en god skole.

  Der findes ikke nemme løsninger og handlinger for at håndtere og navigere i disse forventninger og rammer. Derfor er det vigtigt, at skolerne holder diskussionen og samtalen om skolekvalitet åben med henblik på at se muligheder og dilemmaer i skolens samlede virksomhed.

  Projektet tager afsæt i Folkeskolens formålsparagraf
  Formålet med projektet er med udgangspunkt i folkeskolens formålsparagraf at initiere og fastholde en kvalitetsudviklingsproces for skolerne i Aabenraa Kommune med henblik på at styrke skolernes brede dannelse- og uddannelsesopdrag. Det skal:

  • styrke medarbejdernes og ledernes refleksioner omkring skolens formål
  • skabe en fælles forståelse for skolens dannelsesopdrag
  • påvirke og udvikle den offentlige skolepolitiske og almene pædagogiske diskurs i Aabenraa kommune
  • udvikle netværk og stimulerer samtalen mellem medarbejdere, ledere og skoler.

  Konference den 18. januar 2017 sætter projektet i gang
  Projektet sættes i gang med en fælles konference for medarbejdere, ledere, politikere og skolebestyrelser onsdag den 18. januar 2017 fra 16.00 ti 19.00 i Sønderjyllandshallen. Konferencen skal inspirere til og danne afsæt for den efterfølgende proces. Følgende personer kommer for at give deres bud på og diskutere, hvad Den Gode Skole kan være:

  • Marianne Jelved, Medlem af Folketinget for De Radikale
  • Peter Skov Jakobsen, Biskop over Københavns Stift
  • Anders Bondo Christensen, Formand for Danmarks lærerforening
  • Mette With Hagensen, Formand for Skole og Forældre
  • Claus Hjortdal, Formand for skolelederforeningen

  Den efterfølgende proces i 2017
  Den efterfølgende proces kan indeholde følgende aktiviteter:

  • Evt. temadag(e) for Børne- og Uddannelsesudvalget, Skolebestyrelser og Fælleselevråd i foråret 2017
  • Lokale projekter på skolerne, hvor skolerne formulerer ét til to projekter, de gerne vil arbejde med. Projekterne skal demonstrere, hvordan de enkelte skoler vil arbejde med folkeskolens formål
  • Fælles konference i januar 2018, hvor skolerne fremlægger, hvad de har arbejdet med, og hvordan de fremadrettet vil arbejde med Den Gode Skole.

  Sideløbende med de meget skolerettede aktiviteter etableres der en foredragsrække udenfor skolens rum. Møderækken arrangeres i fællesskab af projektets parter. Foredragsrækken sætter fokus på den kulturbærende del af folkeskolens formål og på begrebet dannelse. Foredragsrækken er åben for alle interesserede, men skolebestyrelser, medarbejdere og ledere bør altid inviteres.

  Økonomi
  Projektet er en del af skolernes samlede udvikling i forbindelse med skolereformen og finansieres af de afsatte kompetencemidler.

  Arrangement

  Antal

  Ca. pris

  Total

  Opstartsdag 18. jan.

  1

  100.000

   100.000,00   

  Distrikts-temamøder

  10

  20.000

   200.000,00   

  Skolearrangementer

  20

  20.000

   400.000,00   

  Dialogmøder

  3

  20.000

   60.000,00   

  Medarbejdertimer

  15.000

  300

   4.500.000,00   

   5.260.000,00   

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 08-11-2016

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/38937, Sagsinitialer: khe

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres udvalget om de pædagogiske tilsyn på dagtilbudsområdet i perioden okt. 2015 – okt. 2016. Ifølge Dagtilbudslovens § 5 skal kommunen føre tilsyn med alle dagtilbud i kommunen. Tilsynet skal både omfatte indholdet af tilbuddene, og den måde hvorpå opgaven udføres, herunder at lovgivningen og de mål og rammer, der er fastsat af byrådet efterleves.

  Den pædagogiske konsulent har i perioden ført anmeldte tilsyn med samtlige institutioner ud fra en fastlagt dagsorden (39 institutioner, fordelt på 50 fysiske enheder).

  I såvel kommunale, selvejende og private institutioner er der herudover ført:

  · Uanmeldte tilsyn

  · Anmeldte tilsyn i form af formelle møder omkring konkrete sager.

  De anmeldte tilsyn

  Tilsynet er gennemført med lederen. Fra samtlige institutioner har medarbejdere og forældrerepræsentanter bidraget skriftligt med deres syn på og oplevelse af institutionen forud for tilsynet.  Nogle institutioner har prioriteret at have medarbejder- og/eller forældrerepræsentanter med til hele eller dele af tilsynet.

  Forud for tilsynet har deltagerne udpeget fokuspunkter til drøftelse. Der er overvejende drøftet følgende:

  - Udvikling af børnefællesskaber, herunder børn med særlige behov, inklusion og børns deltagelsesmuligheder

  - Samarbejde om overgange og sammenhænge mellem dagtilbud og skole

  - Sprog og arbejdet hermed

  - Læreplaner

  - Det politiske indsatsområde: At styrke det kvalitative samarbejde og relationen med børnene.

  Ved alle tilsyn har der i denne periode været særligt fokus på det fysiske miljø, som den enkelte institution og den pædagogiske konsulent har vurderet ved hjælp af materialet KIDS (Kvalitetsudvikling i daginstitutioner,  udarbejdet af Charlotte Ringsmose og Grethe Kragh-Müller). Dette har givet anledning til dialog om de fysiske rammers betydning for kvaliteten i dagtilbuddet.

  Institutionerne arbejder med udvikling af den pædagogiske praksis i forhold til egne og politiske udvalgte indsatsområder. Bl.a. med at styrke det kvalitative samspil og relationen med børnene. Derudover er der taget hul på implementeringen af en målrettet sprogpraksis.

  I forbindelse med tilsynene er en stor andel af institutionerne blevet  anbefalet at drøfte diverse procedurer, således at alle er godt kendte med disse og kan handle i overensstemmelse hermed. Det drejer sig om ”Magt og magtanvendelse”, om ”Håndtering af vold og seksuelle overgreb” samt ”Fællesskabets børn”.

  I fire institutioner er der henstillet til, at der sker en mere systematisk vurdering af børnenes trivsel ved hjælp af trivselsskemaerne. Lederne har med det samme taget opgaven på sig.

  Ved enkelte institutioner har der været opfølgning på tilsynet.

  Det er generelt tilsynets vurdering, at der pågår et solidt pædagogisk arbejde med at sikre børns trivsel, læring og udvikling. Når der er udfordringer, holder lederne fokus på disse og handler herpå.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 08-11-2016

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/8917, Sagsinitialer: pla

  Sagsfremstilling

  Dagtilbud har udarbejdet en oversigt over antallet af indskrevne børn pr. 30. september 2016 fordelt på kommunens skoledistrikter.

  Oversigten omfatter børn i:

  • Kommunal dagpleje
  • Vuggestuer
  • Småbørnspladser
  • Børnehaver
  • Private institutioner – småbørnspladser
  • Private institutioner – børnehavepladser
  • Private børnepassere

  Oversigten viser endvidere de tilsvarende tal pr. 30. september 2015 i ().

  Oversigten viser et fald i det samlede antal indskrevne børn i forhold til samme tidspunkt sidste år på 47 børn.

  Faldet dækker over et faldende børnetal i den kommunale dagpleje på 6 børn, et fald i de kommunale/selvejende børnehaver på 46 børn, et fald i privatinstitutionernes småbørnspladser på 20 børn, og et fald i de private børnehaver på 4 børn.

  Der er stigende børnetal på 21 børn i vuggestuerne, samt en stigning på 8 børn i kommunale/selvejende småbørnspladser.

  De private børnepassere har uændret børnetal i forhold til sidste år.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 08-11-2016

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/42264, Sagsinitialer: kmen

  Sagsfremstilling

  I forlængelse af Trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser indgik regeringen, KL, Danske regioner og LO den 31. august 2016 aftale om dimensionering af pædagogisk assistentelever (PAU) for 2017 og 2018.

  Formålet med dimensioneringsaftalen er at sikre, at der uddannes faglige pædagogiske assistenter i et omfang, der svarer til arbejdsmarkedets behov, og at der ikke optages for mange elever på grundforløbets 2. del, som ikke får mulighed for at færdiggøre deres uddannelse.

  Aftalen indebærer, at kommunerne forpligtiger sig til at tilvejebringe 700 uddannelsesaftaler pr. år, som skal ses i forhold til de nuværende omkring 1.600 pladser.

  Kommunekontaktrådene og regionerne kan oprette flere praktikpladser, end minimumsdimensioneringen tilsiger, hvis der er behov herfor.

  Parterne skal i foråret 2018 drøfte en fremtidig, flerårig dimensionering af uddannelsen.

  Den pædagogiske assistentuddannelse varer 2 år og 1½ måned og giver adgang til pædagoguddannelsen.

  Aabenraa Kommune har indtil nu haft en dimensionering på 19 PAU elever pr. år. Pt. er der ansat 40 PAU elever. For 2017 og 2018 er kommunens minimumsnormering med den nye aftale 6 PAU elever pr. år.

  Eleverne ansættes af kommunen, der også stiller praktikpladser til rådighed og den teoretiske del af uddannelsen foregår på Social- og Sundhedsskolen Syd i Aabenraa. De pædagogiske assistentelever administreres i dagtilbudsafdelingen.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 08-11-2016

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/18, Sagsinitialer: bhh

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 08-11-2016

  -