Beslutningsprotokol

tirsdag den 6. december 2016 kl. 15:30

Mødested: Aktivitetsrum 2+3, Borgerhuset, Tinglev
Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalg
Medlemmer: Kirsten Nørgård Christensen, Dorte Ballhorn Soll, Eivind Underbjerg Hansen, Gert Nordklitgaard, Kaare Solhøj Dahle, Kurt Andresen, Rasmus Lyngbak Bøgen
Bemærkninger: Afbud: Kirsten N. Christensen

Mødet sluttede kl. 16.45
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 16/17, Sagsinitialer: bhh

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 06-12-2016

  -

  Afbud fra Kirsten N. Christensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/44211, Sagsinitialer: khl

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om igangværende og kommende byggeprojekter på skole- og daginstitutionsområdet.

  Kongehøjskolen

  Det endelige regnskab for anlægsprojektet afventer stadig aftalemæssige afklaringer med totalrådgiveren.

  Lyreskovskolen

  Udbedringen af fejl og mangler ved de udvendige arbejder i terræn, på belægninger og ved beplantninger/såninger er stadig i gang.

  Projektets anlægsregnskab afsluttes efterfølgende.

  Hærvejsskolen

  Udarbejdelsen af det detaljerede samlede byggeprogram og øvrige udbudsmateriale fortsætter efter planen i samarbejde med daginstitutionerne i Rødekro hen imod et samlet totalentrepriseudbud for de to byggerier.

  Udbudsbekendtgørelsen sendes ud (EU) medio/primo januar 2017, når det samlede udbudsmateriale i henhold til gældende udbudsregler er færdigudarbejdet.

  Fjordskolen, om- og tilbygning på Åbjerg 8b i Kruså

  En detaljeret tidsplan for processen indtil ibrugtagningen af henholdsvis den ombyggede del og nybygningen er under udarbejdelse og forelægges Byggeudvalget på det næstkommende møde.

  Daginstitution i Aabenraa Syd

  De 6 mulige scenarier udarbejdet af Kultur, Miljø- og Erhvervsforvaltningen til placering af en ny integreret daginstitution i Aabenraa Syd suppleres med en placering 6b ved Dr. Margrethes Vej og Multiarenaen.

  De samlede mulighedsstudier og en yderligere belysning af de trafikale konsekvenser er under udarbejdelse og vil foreligge ved mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget den 10. januar 2017.

  Daginstitution i Rødekro

  Udarbejdelse af det detaljerede samlede byggeprogram og øvrigt udbudsmateriale fortsætter efter planen i samarbejde med Hærvejsskolen hen imod et samlet totalentrepriseudbud for de to byggerier.

  Udbudsbekendtgørelsen sendes ud (EU) medio/primo januar 2017, når det samlede udbudsmateriale i henhold til gældende udbudsregler er færdigudarbejdet.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 06-12-2016

  Taget til efterretning.

  Afbud fra Kirsten N. Christensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/5887, Sagsinitialer: sbro

  Sagsfremstilling

  Der er foretaget budgetopfølgning på Børne- og Uddannelsesudvalgets område pr. 31. oktober 2016.

  Økonomi og afledt drift

  Samlet set forventes der balance i forhold til det korrigerede budget på udvalgets område.

  Baggrunden for forventningen  er, dels at der er et fald i antallet af foranstaltninger på børne- og familieområdet, som nu begynder at slå i gennem på økonomien, dels at der forventes et mindreforbrug på tilskud til private institutioner.

  I forbindelse med bevillingskontrollen pr 30. september 2016 i senere sager er søgt tillægsbevilling på 2 mio. kr. til kompetenceudvikling i forbindelse med skolereformen. Endelig omfattede bevillingskontrollen tekniske korrektioner til SFO og dagtilbud.

  På nuværende tidspunkt forventes det, at institutionernes regnskaber under et bliver nul. Eventuelt over-/underforbrug på institutionerne overføres til 2017

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 06-12-2016

  Taget til efterretning.

  Afbud fra Kirsten N. Christensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/39274, Sagsinitialer: mjth

  Sagsfremstilling

  Den 14. april 2015 tog Børne- og Uddannelsesudvalget orienteringen om strategien "Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan", herefter kaldet ”strategien”, til efterretning. Strategien fastlægger de overordnede rammer for implementering af folkeskolereformen i Aabenraa Kommune for perioden 2015 til 2020, og den synliggør, hvor skolerne i Aabenraa Kommune skal hen, og hvad der skal til for at styre reformen i mål.

  Strategien har nu været gældende i lidt over 1,5 år. Men omverden ændrer sig, og derfor er der nu behov for revision.

  Fem forslag til justeringer af strategien

  På baggrund af drøftelser mellem forvaltningen, skolelederne og skolernes afdelingsledere på et udvidet skoleledermøde den 9. november 2016 foreslås følgende fem ændringer:

  1. Principper for udmøntning af folkeskolereformen ændres til overskriftsniveau

  Den 8. april 2014 godkendte Børne- og Uddannelsesudvalget sagen "Principper for udmøntning afFolkeskolereformen", se bilag 3. Principperne fremgår også af strategien, som udvalget tog til orientering den 14. april 2015, se bilag 2.

  For hvert af de fire principper fulgte en detaljeret forklaring. Arbejdet med implementering af Folkeskolereformen og strategien samt det, at Aabenraa Kommune har central styring og decentral ledelse har imidlertid vist, at der ikke længere er behov for disse detaljerede forklaringer.

  Det foreslås derfor, at principperne fortsat skal være gældende, men at de reduceres til overskriftsniveau, hvormed de kan fortolkes friere af skolerne, se bilag 1.

  · Fokus på progression i læring

  · Skolen ud i verden, verden ind i skolen – den åbne skole

  · Skolen er tryg, motiverende og aktiverende

  · Fælles ansvar for børnenes udvikling.

  2. Afsnit "4.5. Den gode skole i Aabenraa Kommune" fjernes

  Den 8. november 2016 tog Børne- og Uddannelsesudvalget sagen ”Orientering om Den Gode Skole i Aabenraa Kommune” til efterretning. Formålet med projektet er med udgangspunkt i folkeskolens formålsparagraf at initiere og fastholde en kvalitetsudviklingsproces for skolerne i Aabenraa Kommune med henblik på at styrke skolernes brede dannelse- og uddannelsesopdrag. Af hensyn til projektet bør der i strategien, som omhandler implementering af Folkeskolereformen ikke opereres med begreber, der kan henvise til eller skabe misforståelser i forhold til projekt Den Gode Skole.

  Det foreslås derfor, at afsnit "4.5. Den gode skole i Aabenraa Kommune" fjernes, se bilag 2.

  3. Mål 4 om trivsel i strategien justeres

  Mål 4 i strategien omhandler trivsel, se bilag 2. Det foreslås at målet ændres fra "Trivslen blandt eleverne og medarbejderne skal øges i perioden 2015 til 2020" til "Trivslen blandt eleverne og medarbejderne skal øges i perioden 2015 til 2020. I forhold til eleverne skal der tages hensyn til Aabenraa Kommunes projekt Sund Skole. Sundhed skal dermed tænkes ind som en del af grundlaget for elevernes trivsel”, se bilag 1.

  Begrundelsen for at justere målet er, at fokus på elevers trivsel er en væsentlig del af projekt Sund Skole.

  4. Mål 6 om inklusion fjernes

  Mål 6 i strategien lyder "Hvert skoledistrikt skal have en strategi for inklusion, således at 96 procent af en elevårgang i skoledistriktet modtager et alment skoletilbud.

  Regeringen gennemførte i foråret 2016 ved hjælp af en ekspertgruppe et inklusionseftersyn. Blandt ekspertgruppens anbefalinger til Minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby fremgår det, at den nuværende målsætning om, at 96 procent af alle børn skal være en del af den almindelige undervisning, skal erstattes af styrket fokus på, at alle elever skal udvikles fagligt og trives, se bilag 4.

  Af regeringsaftalen mellem regeringen og KL (10. juni 2016) om kommunernes økonomi for 2017 fremgår det endvidere:

  ”Regeringen og KL er enige om, at arbejdet med at skabe inkluderende læringsmiljøer skal tage udgangspunkt i det enkelte barn frem for en overordnet inklusions-målsætning på 96 pct. Målet er at styrke folkeskolens almene fællesskab og undervisning til gavn for alle børn. KL og regeringen er i forlængelse heraf enige om at have fokus på de grupper, der er særligt overrepræsenterede i de segregerede specialtilbud. Afskaffelse af målsætningen er således ikke ensbetydende med, at folkeskolen skal arbejde mindre med inklusion.” Se bilag 8 side 5.

  I lyset ekspertgruppens anbefalinger og i lyset af  regeringsaftalen anbefales det at fjerne 96-procents målsætningen om inklusion i strategien.

  5. Tidsplanen bagerst i strategien justeres

  Tidsplanen bagerst i strategien justeres, så den passer til nutiden. Begrundelsen for at ændre afsnittet er, at den tidligere tids- og procesplan var meget specifikt rettet mod det første år for implementering af strategien. Den nye plan følger planen fra 2016, men viser nu mere specifikt de tilbagevendende årsaktiviteter for det strategiske arbejde fra 2016 til 2020,  se bilag 2.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at de foreslåede justeringer sendes i høring i skolernes bestyrelser.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 06-12-2016

  Godkendt.

  Afbud fra Kirsten N. Christensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/12239, Sagsinitialer: chd

  Sagsfremstilling

  Udvalget bliver i denne sag orienteret om elevtallet i fri- og privatskoler pr. 5. september 2016.

  Der er i alt indskrevet 1.130 elever fra Aabenraa Kommune i fri- og privatskoler, svarende til 16,1% af alle elever i kommunen, hvilket er 0,6% højere end i 2015.

  Af de elever, der er indskrevet i en fri- eller privatskole, er 49% indskrevet på en tysk skole.

  Tabellen viser andelen af elever i 0.–10. årgang med bopæl i Aabenraa Kommune, der er indskrevet i en fri- eller privatskole pr. 5. september 2016.

  Andel af elever i fri- og privatskoler

  Aabenraa Kommune i %

  Hele landet i %

  Kilde: Elever i grundskolen 2015/16, notat fra STIL

  2012

  13,9

  15,2

  2013

  14,7

  15,6

  2014

  15,5

  16,1

  2015

  15,5

  16,7

  2016

  16,1

  Pt. ikke tilgængelig

  Der var pr. 5. september 2016 indskrevet 484 elever på efterskoler, svarende til 29% af eleverne i 8.–10. årgang.

  De tilsvarende tal for 2015 var 458 elever svarende til 27,1% af eleverne 8.–10. årgang.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 06-12-2016

  Taget til efterretning.

  Afbud fra Kirsten N. Christensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/2409, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har inviteret kommunerne til at deltage i et rammeforsøg med - Fælles ledelse og bestyrelse for dagtilbud og folkeskoler med over 300 elever.

  Rammeforsøget meldes ud i overensstemmelse med regeringen og KL’s aftale om kommunernes økonomi for 2017, hvor kommunerne blandt andet foreslog fælles ledelse og bestyrelse for dagtilbud og skole som tiltag i forbindelse med regelforenkling og afbureaukratisering.

  Forsøgene gennemføres som rammeforsøg med henblik på at opnå viden om fælles ledelse på dagtilbud og større folkeskoler, hvor der er mere end 300 elever. Kommunerne skal parallelt gennemføre forsøg inden for et givent tema, og skal indgå i en fælles evaluering.

  Forsøget skal give viden og danne et beslutningsgrundlag, når der ved forsøgets udløb skal tages stilling til, om erfaringer og resultater fra forsøget skal udmøntes i eksempelvis regelændringer eller fortsættelse af forsøg.

  Der er ansøgningsfrist den 19. december 2016.

  Forvaltningen vurderer, at det på nuværende tidspunkt ikke vil være hensigtsmæssigt for Aabenraa Kommune at deltage i rammeforsøget.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 06-12-2016

  Taget til efterretning.

  Afbud fra Kirsten N. Christensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/42109, Sagsinitialer: asel

  Sagsfremstilling

  Denne sagsgennemgang omhandler anbringelsessager i 2016. Der er lavet analyser på anbringelsesområdet i henholdsvis april og september måned (bilag 1 og bilag 2). Dette er en opsamling på disse, der har til formål at danne overblik over sagerne og de økonomiske konsekvenser.

  Siden sidste sagsgennemgang (november 2015) er der sket et fald i antallet af anbringelsessager. Der er hele 16 færre sager dette år. Faldet skyldes hjemgivelser, overgang til anden kommune, eller at barnet af anden grund ikke længere er anbragt. Det betyder, at udgifterne på området tilsvarende er faldet fra 92 mio. kr. til 76,3 mio. kr.

  Tabel 1 Udgifter og antal sager

  Tidspunkt for analyse

  November 2015

  April 2016

  September 2016

  Antal anbringelsessager

  193

  182

  177

  Årsudgifter i mio.

  92

  82,9

  76,3

  Der er her tale om sager, hvor Aabenraa Kommune optræder som både handle- og betalingskommune. Der er blandt de 177 sager fra september måned 4 sager for uledsagede flygtninge, hvor Aabenraa Kommune modtager fuld refusion. Foruden dette betaler Aabenraa Kommune udgifter i 5 mellemkommunale sager. Disse er ikke gennemgået i analyserne og indgår derfor ikke i beregningerne. Forneden ses en oversigt over udgifterne og antallet af sager ved de seneste 3 optællinger.

  Tabel 2 Mellemkommunale sager - udgifter og antal

  November 2015

  April 2016

  September 2016

  Antal anbringelsessager

  6

  4

  5

  Årsudgifter i mio.

  2,3

  1,5

  1,9

  Kategorisering af årsagerne til anbringelserne viser et uændret billede. Det er stadig overvejende problemer hos forældrene så som misbrug, psykiske lidelser og anden omsorgssvigt, som hyppigst er baggrunden for en anbringelse.

  De mest omkostningstunge anbringelser er de anbringelser, der indebærer institutionsanbringelse. Her er årsagen ofte domsanbringelse, eller at barnet/den unge har vidtgående fysisk eller psykisk handicap.

  Det fremgår, at hovedparten af de anbragte børn er i aldersgruppen 4-14 år og herefter 15-17 år (se bilag). Det er tilsvarende i disse grupper at udgifterne pr. anbringelse er højest. Dette skyldes, at plejefamilien oftest aflønnes mindre, når den unge fylder 18 år.

  Tabel 3 Gennemsnitspris pr. anbringelse

  Gennemsnitspris pr anbringelse i tusinde kr.

  November 2015

  April 2016

  September 2016

  0-3 årige

  405,3

  291,1

  335,1

  4-14 årige

  462,5

  444,5

  433,2

  15-17-årige

  573,0

  555,5

  479,4

  Efterværn 18-23 årige

  282,6

  277,8

  304,3

  Mål i handleplanen

  På spørgsmålet til i hvor høj grad har barnet/den unge udviklet sig i forhold til målene i handleplanen viser gennemgangen, at 83% af børnene har en ”god udvikling” (en score på mindst 3) i forhold til målene i handleplanen, mens 15,5% ikke har haft den ønskede udvikling. En større andel har opnået en score på mindst 3, sammenlignet med november 2015, hvor 70% havde en ”god udvikling”.

  Der er gennemført opfølgning indenfor det seneste halve år i 92,7% af sagerne. Der er gennemført børnesamtale i 83,6% af sagerne, og der er en opdateret handleplan i 90,4% af sagerne. Tallene er lavere i september måned sammenlignet med forrige gennemgange.

  Økonomi

  Gennemgangen viser, at der forventes udgiftsfald på 9 mio. kr. frem til april 2017, og yderligere 4,3 mio. kr. fra april 2017 til oktober 2017.

  Metode

  Analyserne vedrører udelukkende anbragte børn/unge, hvor Aabenraa Kommune er både handle- og betalingskommune. Udgifterne for anbringelserne er beregnet ved at gange beløbene for henholdsvis april og september måned. På den måde tegnes der et cirka billede af udgifternes omfang. Det kan betyde, at store enkeltydelser på et barn kan tælle 12 gange for meget, men det bliver opvejet af, at tilsvarende enkeltydelser hos andre børn i andre måneder ikke indregnes.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 06-12-2016

  Taget til efterretning.

  Afbud fra Kirsten N. Christensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/2409, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Socialtilsyn Syd fører tilsyn med sociale tilbud til børn og unge, ud fra en samlet vurdering af tilbuddets kvalitet.

  Rønshoved Skolehjem

  Rønshoved Skolehjem har haft følgende tilsyn fra Socialtilsyn Syd i 2016:

  Hver matrikel har været besøgt 1 gang i et anmeldt driftsorienteret tilsyn.

  Det drejer sig om

  · Afdelingerne Rød og Grøn på Strandvej 10, Rønshoved Skolehjem

  · Hyblerne (for unge) i Rødekro

  · Barndomshjemmet på Bjerggade 5

  Generelt scorer institutionerne over middel – dog var der regnskabstal, som vi skulle melde ind samt foretage en lille ændring af målgruppe på Rønshoved.

  • Udsigten (Strandvej 12), som er aflastning, har først tilsynsbesøg 2. dec. 2016 – efter godkendelsen 22.02.16.

  Den 28.11.16 var der uanmeldt tilsyn på afdelingerne på Strandvej 10, som følge af et barns telefonopringning til Børnetelefonen. (Børnenes whistleblowerordning.)

  Her afventer vi rapport, men forventer ikke, at det medfører påbud eller skærpelse.

  Forinden har vi indleveret intern undersøgelse til tilsynet.

  Børnehandicapområdet

  Børnehandicapområdet har haft følgende tilsyn fra Socialtilsyn Syd i 2016:

  Hver institution har været besøgt 2 gange i et anmeldt driftsorienteret tilsyn.

  Det drejer sig om

  · Posekær

  · Lille Kolstrup

  Ved alle tilsynsbesøg gennemføres interview af ledelse, medarbejdere og pårørende/forældre.

  Institutionerne arbejder konstant på at forbedre kvaliteten og følger Socialtilsynets anbefalinger, hvilket ses i, at den gennemsnitlige score primært ligger over middel.

  Indstilling

  Børn og skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 06-12-2016

  Taget til efterretning.

  Afbud fra Kirsten N. Christensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/41453, Sagsinitialer: jmha

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres udvalget om tilsagn om projektmidler fra Socialstyrelsen til Børnehandicapområdet, til udvikling og afprøvning af modeller for forældrekurser og netværk i samarbejde med interesseorganisationer.

  Med projektet ønsker Børnehandicap at styrke forældres mestring af familielivet for familier med handicappede børn under 18 år. Projektet tager udgangspunkt i Sund Opvækst, samt Socialstyrelsens model for samarbejde og kursus for forældre med et handicappet barn. Projektet foregår i tæt samarbejde mellem Aabenraa Kommune og Danske Handicaporganisationer. Projektet tager sit udgangspunkt i forældrene og de kursusmoduler, der skal udvikles og afprøves, og er rettet mod de voksne i familien. De grundlæggende elementer i modulerne er:

  · Familieliv

  o Her er fokus på at give familierne en viden om, hvordan de tackler familielivet i en familie med et barn med funktionsnedsættelse

  · Systemet

  o Omdrejningspunktet er en konkret viden om lovgivning, støttemuligheder og tilbud til familier og deres børn.

  · Netværk

  o Fokus er på at skabe netværk for både børn og forældre. Skabe et sted, hvor de kan dele deres tanker, følelser og få støtte til de udfordringer, der måtte opstå.

  I første omgang er det håbet, at minimum 16 familier skal være med til at afprøve og udvikle modellerne. Målgruppen er ikke afgrænset til børn med et specifikt handicap. Forældre, hvis barn indenfor de sidste 3 måneder har fået konstateret en funktionsnedsættelse, er ikke i målgruppen. 

  Målet for projektet er at skabe en grundlæggende højere trivsel for familier med børn med funktionsnedsættelse. De konkrete mål indebærer på brugerniveau blandt andet, at 80 procent af de deltagende familier oplever fremgang i forhold til netværksstøtte og samarbejdet med systemet.

  På organisatorisk niveau er målet, at både Aabenraa kommune og Danske Handicaporganisationer oplever et velfungerende partnerskab mellem organisation og kommune om fælles opgaveløsning og støtte til familier i målgruppen.

  Projektet har i første omgang fået tilsagn om 378.000 kr., som skal dække perioden fra 16.09.2016 og frem til marts 2017. Der skal yderligere ansøges om 470.000 kr. til projektets anden fase, som løber frem til december 2017.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 06-12-2016

  Taget til efterretning.

  Afbud fra Kirsten N. Christensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/18, Sagsinitialer: bhh

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 06-12-2016

  -

  Afbud fra Kirsten N. Christensen.