Beslutningsprotokol

tirsdag den 10. januar 2017 kl. 09:00

Mødested: Aktivitetsrum 2+3, Borgerhuset, Tinglev
Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalg
Medlemmer: Kirsten Nørgård Christensen, Dorte Ballhorn Soll, Eivind Underbjerg Hansen, Gert Nordklitgaard, Kaare Solhøj Dahle, Kurt Andresen, Rasmus Lyngbak Bøgen
Bemærkninger: Mødet sluttede kl. 11.00
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/69, Sagsinitialer: bhh

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 10-01-2017

  -

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/44211, Sagsinitialer: khl

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om igangværende og kommende byggeprojekter på skole- og daginstitutionsområdet.

  Kongehøjskolen

  Det endelige regnskab for anlægsprojektet afventer stadig aftalemæssige afklaringer med totalrådgiveren.

  Lyreskovskolen

  De sidste udbedringer af fejl og mangler ved de udvendige arbejder i terræn, på belægninger og ved beplantninger/såninger er under færdiggørelse.

  Projektets anlægsregnskab afsluttes efterfølgende.

  Hærvejsskolen

  Udarbejdelsen af det detaljerede samlede byggeprogram og øvrige udbudsmateriale fortsætter efter planen i samarbejde med daginstitutionerne i Rødekro hen imod et samlet totalentrepriseudbud for de to byggerier.

  Udbudsbekendtgørelsen sendes ud (EU) medio/ultimo januar 2017, når det samlede udbudsmateriale i henhold til gældende udbudsregler er færdigudarbejdet.

  Fjordskolen, om- og tilbygning på Åbjerg 8b i Kruså

  Materialet til et udbud af totalrådgivningen på projektet er under udarbejdelse og forventes afsluttet medio januar 2017.

  Daginstitution i Aabenraa Syd

  Notatet med 7 mulighedsstudier for en placering af den nye daginstitution i Aabenraa Syd er under udarbejdelse og vil foreligge til mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget den 31. januar 2017.

  Daginstitution i Rødekro

  Udarbejdelse af det detaljerede samlede byggeprogram og øvrigt udbudsmateriale fortsætter efter planen i samarbejde med Hærvejsskolen hen imod et samlet totalentrepriseudbud for de to byggerier.

  Udbudsbekendtgørelsen sendes ud (EU) medio/ultimo januar 2017, når det samlede udbudsmateriale i henhold til gældende udbudsregler er færdigudarbejdet.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 10-01-2017

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/5887, Sagsinitialer: sbro

  Sagsfremstilling

  Der er foretaget budgetopfølgning på Børne- og Uddannelsesudvalgets område pr. 30. november 2016.

  Økonomi og afledt drift

  Samlet set forventes der balance i forhold til det korrigerede budget på udvalgets område.

  Baggrunden for forventningen  er, dels at der er et fald i antallet af foranstaltninger på børne- og familieområdet, som nu begynder at slå i gennem på økonomien, dels at der forventes et mindreforbrug på tilskud til private institutioner.

  På nuværende tidspunkt forventes det, at institutionernes regnskaber under et bliver nul. Eventuelt over-/underforbrug på institutionerne overføres til 2017

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 10-01-2017

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/45172, Sagsinitialer: sbro

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2017 er der under dagtilbud indlagt en rammebesparelse på 1,2 mio. kr. Denne besparelse er forudsat finansieret af et kommende statstilskud til ”bedre dagtilbud”.

  I forbindelse med folketingets behandling og vedtagelse af finansloven for 2017 er der afsat en ramme på 580 mio. kr. over 4 år. I den indgåede finanslovsaftale anføres, at ”Regeringen vil præsentere et samlet dagtilbudsudspil primo 2017, og på den baggrund invitere til forhandlinger om udmøntning af rammen til bedre dagtilbud.”

  På det foreliggende grundlag er betingelser for udmøntning af Aabenraas andel af den afsatte ramme ikke kendt.

  Udmøntningen af rammebesparelsen på 1,2 mio. kr. tages op igen, når vilkårene for regeringens dagtilbudsudspil foreligger.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orientering tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 10-01-2017

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/45190, Sagsinitialer: chd

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til, om Hærvejsskolens ansøgning om afkortning af undervisningstiden for skolens tre 4. klasser skal godkendes.

  Folkeskolelovens § 16b giver den enkelte skoleleder - efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen - mulighed for at søge kommunalbestyrelsen om at afkorte undervisningstiden.

  Afkortning af undervisningstiden kan anvendes generelt for klasser i indskolingen, hvis det er hensigtsmæssigt i forhold til en eller flere problemstillinger i klassen.

  I særlige tilfælde kan det anvendes for elever på 4.-9. klassetrin.

  Godkendelse kan kun gives for et år ad gangen.

  Hærvejsskolen ønsker at afkorte undervisningstiden for skolens nuværende tre 4.klasser i den resterende del af indeværende skoleår.

  Skolen har erfaret, at klasserne har særlige udfordringer i forhold til faglig og social udvikling.

  Skolen ønsker derfor at konvertere 3 ugentlige lektioner fra den understøttende undervisning og i stedet anvende ressourcerne til tolærerordninger i primært dansk og matematik, hvor der vil være en øget undervisningsdifferentiering og større fokus på den enkelte elevs sociale udvikling.

  Forvaltning vil gøre opmærksom på, at den enkelte skole i fordelingsmodellen får midler til faglig støtte og almen specialundervisning – både i den generelle tildeling og via inklusionsmidlerne.

  Samtidig er der en bekymring for en eventuel merudgift på sfo2-området.

  Derfor er det forvaltningens anbefaling, at ansøgningen ikke imødekommes, og at udfordringen håndteres på samme måde som andre trivsels og læringsudfordringer på skolen uden afkortning af skoledagen. Forvaltningen sparrer gerne med skolens ledelse i forhold til dette.

  Lovgrundlag

  Folkeskoleloven

  Økonomi og afledt drift

  Omlægningen af tiden er ressourceneutral.

  Skolen gør opmærksom på, at der kan komme en øget søgning til skolens SFO2, hvilket vil medføre en merudgift.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ansøgningen ikke imødekommes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 10-01-2017

  Godkendt.

  For stemte: Kirsten N. Christensen (V), Rasmus L. Bøgen (V), Eivind Underbjerg Hansen (V), Dorte B. Soll (A) og Kurt Andresen (S)

  Imod stemte: Gert Nordklitgaard (Ø) og Kaare S. Dahle (UP).

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/10276, Sagsinitialer: kmen

  Sagsfremstilling

  I denne sag fremsættes forslag til tidspunkt for afholdelse af et dialogmøde med bestyrelserne for daginstitutionerne i Lyreskovskolens distrikt.

  Dialogmødet skal omhandle den fremtidige dagtilbudsstruktur, og der kan gengives følgende korte resume fra den tidligere behandling af sagen:

  ”Børne- og Uddannelsesudvalget har den 9. juni 2015 behandlet Dagtilbudsstruktur 2015 (pkt. 95). I den forbindelse redegjorde forvaltningen for følgende muligheder for Børnehaven Søndermosen/Skovbrynet:

  1. Oplæggets forslag om én integreret institution (sammenlægning af Skovbrynets og Søndermosens aktiviteter) i Stjernens bygninger, som bliver frigivet i forbindelse med Lyreskovskolens ibrugtagning af den nye skolebygning (Denne model er beskrevet i oplægget)
  2. Samling af Søndermosens og Skovbrynets aktiviteter på Skovbrynets areal plus tilstødende areal som foreslået af bestyrelsen og TR-gruppen i høringssvaret
  3. Flytning af aktiviteterne i Søndermosen til Stjernen – ingen ændring for Skovbrynet
  4. Flytning af Søndermosens aktiviteter til Stjernens bygninger, som bliver frigivet i forbindelse med Lyreskovskolens ibrugtagning af den nye skolebygning OG samtidig flytning af Skovbrynets aktiviteter til de bygninger, som i dag anvendes af Vestermarkens Børnehus – matriklerne Vestermarkens Børnehus og Kornblomsten (begge i Bov)
  5. En stor nybygget institution til samling af alle institutioner i Lyreskovskolens distrikt - Søndermosen, Skovbrynet, Vestermarkens Børnehus / Kornblomsten, Børnehuset Kruså (Svalen i Holbøl indgår ikke pga. afstand til den nye institution).

  Udvalget besluttede, at holde et dialogmøde med bestyrelserne for de berørte institutioner om modelforslag 2,3,4 og 5 i efteråret 2015.

  Børne- og Uddannelsesudvalget har den 10. november 2015 besluttet, at dialogmødet med bestyrelserne for de berørte institutioner afholdes i november 2016, da der på det tidspunkt forventes at være et bedre overblik over børnetalsudviklingen i området og de økonomiske muligheder. ”

  Økonomi og afledt drift

  I investeringsoversigten i det nye budget for 2017-2020 er der afsat 1,0 mio. kr. i 2018 og 10,0 mio. kr. i 2019 til Dagtilbudsstruktur i Padborg.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at der afholdes dialogmøde med de berørte forældrebestyrelser i Lyreskovskolens distrikt torsdag, den 26. januar 2017 kl. 16:30 – 17:30.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 10-01-2017

  Godkendt med ændring af tidspunkt - den 23. eller 24 januar 2017 skal aftales.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/7220, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  På Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 7. juni 2016 blev sagen ”Udvikling af børnehandicapområdet i Aabenraa Kommune” drøftet, og udvalget var efterfølgende på besøg på Posekær. Den 9. august 2016 blev sagen igen behandlet og forvaltningen blev bedt om, at udarbejde scenarier for udvikling af handicapområdet.

  På Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 27. september 2016 blev scenarierne præsenteret, og den 8. november blev nedenstående 3 scenarier sendt i høring.

  1. Oprettelse af ny afdeling med tilknytning til Posekær: ”Lille Kær”. – En gruppe flyttes til andre lokaliteter.
  2. Samling af Børnehandicapområdet på en ny institution – Hele børnehandicapområdet samles på en matrikel.
  3. Nedlæggelse af gul gruppe (6-8 pladser) – Gruppen der pt. primært består af mellemkommunale børn nedlægges.

  Høring/udtalelse

  Høring har været gennemført og sammenstilling af høringssvar fremgår af bilag vedhæftet sagen.

  Høringen viser, at alle høringsberettigede parter peger på scenarie 1, hvor en gruppe flyttes til andre lokaliteter, med tilknytning til Posekær

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at forvaltningen arbejder videre med Scenarie 1: Oprettelse af ny afdeling med tilknytning til Posekær, ”Lille Kær”. – En gruppe flyttes til andre lokaliteter.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 10-01-2017

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/45746, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Børne- og Uddannelsesudvalget skal i denne sag tage stilling til udvalgets tilsynsbesøg i 2017.

  Udvalget gennemfører mindst et anmeldt tilsynsbesøg pr. institution på dagtilbudsområdet pr. valgperiode. Besøgene tilrettelægges på baggrund af aktuelle behov, eventuelle problemstillinger og med udgangspunkt i en geografisk dækning af lokalområderne.

  Udvalgets tilsynsbesøg skal ses som et supplement til de forvaltningsmæssige tilsyn.

  Skole- og Dagtilbudsudvalget besluttede på mødet den 10. januar 2012 (punkt 2), at forvaltningen tilrettelægger besøgene sådan, at dagtilbud, skoler samt børne- og familieområdet i videst muligt omfang ses i sammenhæng.

  Forvaltningen foreslår, at der fastsættes 3 dage til tilsynsbesøg i 2017 og, at det bliver torsdag den 23. marts, torsdag den 20. april, og torsdag den 15. juni 2017.

  Lovgrundlag

  Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) nr. 668 af 17. juni 2011, § 5.

  Lov om social service (Serviceloven) nr. 573 af 24. juni 2005, § 146.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at der afsættes 3 dage til tilsynsbesøg i 2017 og

  at tilsynsbesøgene gennemføres den 23. marts, 20. april og 15. juni 2017.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 10-01-2017

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/2209, Sagsinitialer: acha

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om afslutningen af projekt ”Fokus på skoleudsættelse”, som er gennemført fra januar til november 2016 med projektmidler fra Undervisningsministeriet (behandlet i Børne- og Uddannelsesudvalget den 2. februar 2016 – sag nr. 29).

  Projektets hovedaktiviteter har været:

  • En analyse af brugen af skoleudsættelse i Aabenraa Kommune
  • Udarbejdelse af et fælles grundlag for forståelse af skoleparathed
  • Udarbejdelse af en procedure for god praksis og samarbejde ifm. skoleudsættelse
  • Fælles overgangsaktiviteter i dagtilbud og skole for kommende skolebørn og praktik på tværs for medarbejdere og ledere
  • Tre inspirationsmøder for ledere og medarbejdere fra dagtilbud, skoler og PPR om overgang og skoleudsættelse

  Analysen af skoleudsættelser i 2014 og 2015 bekræftede – som KLs nøgletal fra november 2015 viste - at Aabenraa Kommune lå højt i antal i forhold til andre kommuner. Analysen pegede dog ikke på nogen entydig forklaring på hvorfor. Derimod gav analysen et billede af, at der i de enkelte distrikter havde udviklet sig forskellige former for lokal praksis ifm. skoleudsættelse. Dette understregede behovet for et fælles grundlag.

  Det fælles grundlag, der er udviklet i projektet består af en beskrivelse af, hvad vi forstår ved skoleparathed i Aabenraa Kommune, samt en procedure for arbejdet med skoleudsættelse (se bilag). Materialet er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af dagtilbudsledere og skoleledere samt en psykolog fra PPR. Det har været i høring hos alle relevante parter og er nu under implementering.

  Stort set alle dagtilbud og skoler i kommunen (herunder også de private) har været involveret i projektet gennem afprøvning af overgangsaktiviteter og praktik og/eller deltagelse i inspirationsmøder.

  Det har ikke været et mål i sig selv for projektet at nedbringe antallet af skoleudsættelser, men derimod at kvalificere processen. Ikke desto mindre er der sket et fald på ca. en tredjedel i 2016. En forklaring kan være, at projektets fokus har ført til ekstra grundige overvejelser i hvert enkelt tilfælde, om skoleudsættelse er det bedste for barnet.

  Materialerne fra projektet indarbejdes i den eksisterende folder ”Overgang og sammenhæng mellem dagtilbud og skole” (behandlet i Børne- og Uddannelsesudvalget den 1. oktober 2015 – sag nr. 147).

  Danmarks Evalueringsinstitut har stået for opsamling af erfaringer fra de seks deltagende projektkommuner. Erfaringerne er samlet i rapporten ”Styrkede Overgange”.

  Aabenraa Kommune har deltaget med et oplæg på den afsluttende landsdækkende konference den 24. november 2016.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 10-01-2017

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/23193, Sagsinitialer: pla

  Sagsfremstilling

  Børne- og Uddannelsesudvalget godkendte den 12. januar 2016 (pkt. 7) ”Principper for oprettelse af 0-2 års pladser”.

  En af de væsentligste ændringer i forhold til de tidligere principper er, at bemyndigelsen til at oprette nye pladser overgik fra Børne- og Uddannelsesudvalget til forvaltningen.

  Udvalget besluttede i samme forbindelse, at det ønskede at få en opfølgning og status efter 1 år.

  Forvaltningen kan oplyse, at der i året 2016 er oprettet 32 nye småbørnspladser, så det samlede antal småbørnspladser i Aabenraa Kommune nu udgør 207 pladser.

  I forbindelse med etablering af de nye pladser er der i 2016 bevilget i alt 335.546 kr. til bygningsmæssige ændringer, samt til anskaffelse af inventar m.v. Herudover har institutionerne selv finansieret 11.820 kr.

  Oversigt over nye småbørnspladser i 2016:

  Institution

  Oprettet dato

  Nye pladser

  Pladser

  i alt

  Bevilget udgift

  Bolderslev Børnehus

  1/3-16

  3

  17

  49.130

  Hjordkær Børnehus

  1/3-16

  4

  16

  5.245

  Stubbæk Børnehus

  1/8-16

  7

  15

  20.000

  Bolderslev Børnehus

  1/8-16

  7

  24

  28.698

  Løjt Børnehus

  1/9-16

  2

  28

  0

  Svalen

  1/10-16

  4

  20

  50.000

  Kollund Børnehus

  15/12-16

  3

  18

  182.473

  Kollund Børnehus

  15/12-16

  2

  (½-dags)

  20

  0

  I alt

  32

  335.546

  Udover de ovennævnte udvidelser, som forvaltningen har godkendt, har Byrådet den 25. maj 2016 (pkt. 77) afslået en ansøgning fra Nygade Børnehave om oprettelse af 12 småbørnspladser med begrundelse om, at det skal afvente udmøntningen af dagtilbudsstukturen i Aabenraa Syd.

  Økonomi og afledt drift

  Forvaltningen vil ansøge om Byrådets godkendelse af, at ikke forbrugte rådighedsbeløb i 2016 til etablering af småbørnspladser overføres til samme formål i 2017.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 10-01-2017

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/45685, Sagsinitialer: amp

  Sagsfremstilling

  Udvalget har anmodet om en årlig orientering om antallet af dispensationer fra 26 ugers reglen i dagtilbud.

  Ifølge Dagtilbudsloven skal alle børn over 26 uger og indtil skolestart have adgang til at blive optaget i et dagtilbud. Forældre med børn under 26 uger kan søge dispensation, så barnet kan starte tidligere.

  Udvalget behandlede en ansøgning om dispensation fra 26 ugers reglen den 17. december 2013 (punkt 226) og besluttede, at forvaltningen kunne tage stilling til dispensation i lignende sager.

  Forvaltningen har i 2016 behandlet én ansøgning om dispensation, som er imødekommet. Dispensationen er givet på baggrund af studiestart efter endt barsel.

  I 2015 blev der behandlet 2 ansøgninger, som begge blev imødekommet.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 10-01-2017

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/8917, Sagsinitialer: pla

  Sagsfremstilling

  Dagtilbud har udarbejdet en oversigt over antallet af indskrevne børn pr. 31. december 2016 fordelt på kommunens skoledistrikter.

  Oversigten omfatter børn i:

  • Kommunal dagpleje
  • Vuggestuer
  • Småbørnspladser
  • Børnehaver
  • Private institutioner – småbørnspladser
  • Private institutioner – børnehavepladser
  • Private børnepassere

  Oversigten viser endvidere de tilsvarende tal pr. 31. december 2015 i ().

  Oversigten viser et fald i det samlede antal indskrevne børn i forhold til samme tidspunkt sidste år på 106 børn.

  Faldet dækker over et faldende børnetal i den kommunale dagpleje på 11 børn, et fald i kommunale/selvejende småbørnspladser på 1 barn, et fald i de kommunale/selvejende børnehaver på 62 børn, et fald i privatinstitutionernes småbørnspladser på 14 børn, et fald i de private børnehaver på 5 børn, og endelig et fald hos de private børnepassere på 16 børn.

  Eneste sted, hvor børnetallet er stigende er i vuggestuerne, hvor børnetallet stiger med 3 børn.

  Oversigten over fødsler viser, at der er født 548 børn i 2016, hvilket er en stigning på 78 børn – svarende til 16,6% - i forhold til 2015.

  Fødselstallet er samtidig det højeste siden 2012.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 10-01-2017

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/45534, Sagsinitialer: amp

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune har landets højeste antal certificerede naturdagplejere.

  Friluftsrådet har i 2016 igen tildelt det Grønne Flag og Certifikat til 112 dagplejere i Aabenraa Kommune. På landsplan er der certificeret 1.200 naturdagplejere.

  Samarbejdet mellem Aabenraa Kommunes dagplejere og Friluftsrådets Grønne Spirer går ind i det tredje år. Dagplejerne udarbejder årsplaner, hvor de planlægger deres arbejde med børn i naturen. Dagplejen arbejder ud fra en grøn hverdagskultur, hvor der er fokus på leg og læring med og i naturen. Dagplejerne deltager i kurser udbudt af Friluftsrådet.

  Vuggestuen Fjordløkke har også i år modtaget det Grønne Flag.

  Forskningen viser, at de børn der bliver tilbudt et rigt udeliv, er mindre syge, har en bedre motorik, er bedre til at koncentrere sig, mere opfindsomme og har en mindre konfliktfyldt hverdag.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 10-01-2017

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/45781, Sagsinitialer: jmha

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres udvalget om brugen af Feedback Informed Treatment (FIT) på Familie og Ungecentret.

  På det specialiserede børneområde findes der i dag ikke mange værktøjer, som tilbyder effektmåling af indsatserne. Et af de redskaber der findes er FIT. Det er et program, der er specielt udviklet til professionelle behandlere, og måleredskaberne i FIT er udviklet således, at børn og unge selv kan give udtryk for deres trivsel og tilfredshed med deres behandling. 

  FIT er et evidensbaseret effektmålings- og dialogværktøj, med fokus på at kvalitetssikre behandlingsindsatser. FIT består af to enkle skemaer, som måler på henholdsvis effekten af behandlingen og samarbejdsrelationen med de professionelle. Skemaerne tager kun få minutter at udfylde og kan bruges til både børn, unge og voksne. Skemaerne udfyldes, når de professionelle mødes med barnet/den unge og forældrene. Scoringer fra begge skemaer indsættes i en graf, som over tid viser en kurve, der giver et visuelt overblik over effekten af indsatsen.

  Ofte vil man også inddrage parallelbedømmere (f.eks. sundhedsplejerske, pædagog fra barnets dagtilbud eller barnets/den unges lærer) og bede dem udfylde et skema til vurdering af effekt.

  På Familie og Ungecentret har de implementeret FIT-metoden siden januar 2015, og de har nu nået det antal målinger som skal til for at vise et generelt billede af effekten af indsatserne.

  På nuværende tidspunkt er der afsluttede 783 behandlings-og rådgivningsforløb. Statistikken på disse sager siger, at Familie og Ungecentrets brugere har en effekt size på 0,65 (0,2 = lille effekt/ 0,5= moderat effekt/ 0,8= stor effekt). Parallelbedømmernes vurdering ligger på 0,66.

  Ovenstående viser således, at arbejdet med FIT på Familie og Ungecentret i disse sager har haft en positiv effekt i forhold til forældrenes og netværkets bekymringer for barnet/den unge, og at forældrene har følt sig hjulpet af Familie og Ungecentrets indsats. I et internationalt perspektiv, hvor man sammenligner scoringer med 500.000 afsluttede sager, kan man se, at Familie og Ungecentrets effekt size ligger på niveau med sammenlignelige behandlingsindsatser.

  Opgørelsen over drop outs (Familier der stopper i et forløb uden aftale med behandleren) viser en drop out rate på 5 %, hvilket vurderes som værende meget lav.

  På Familie og Ungecentret vil de fortsat arbejde på at implementere FIT som dialogredskab i de enkelte sager. I løbet af 2017 vil FIT ligeledes blive begyndende implementeret på Rønshoved Skolehjem. Myndighedsafdelingen vil arbejde med at bruge Fit-målingerne systematisk i opfølgningerne for at vurdere effekten af den iværksatte indsats.

  Indstilling

  Børn og skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 10-01-2017

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/45746, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Børne- og Uddannelsesudvalget orienteres i denne sag om et tværkommunalt projekt, hvortil der skal søges midler hos A.P. Møllerfonden i februar 2017.

  Anbringelser i plejefamilier udgør en stor del af de anbringelser vi har i kommunen. De uuddannede plejefamilier har behov for viden om omsorg for børn med ofte svære vanskeligheder.

  Ligeledes er der behov for professionel opkvalificering af de ansatte i forvaltningen, der skal rådgive plejefamilierne.

  Formålet med projektet er at udvikle en uddannelsespakke, som kan skabe et langsigtet kompetenceløft for både plejefamilier og forvaltningsmedarbejdere. Der vil blive udarbejdet et praktisk IT-understøttet og e-learningsbaseret

  Værktøj, og et samlet koncept til disse opgaver.

  Projektet skal gennemføres i et samarbejde mellem Randers, Aabenraa og Hjørring kommuner, samt Fairstart Fonden. Uddannelsespakken vil efter projektets afslutning være til rådighed for alle danske kommuner og regioner. Der vil undervejs blive lavet et effektstudie af Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI), finansieret af Tryg fonden.

  Aabenraa Kommunes bidrag til projektet vil være i form af arbejdstid for familieplejekonsulenter og plejefamilier, ialt ca. 60 timer.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 10-01-2017

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/39274, Sagsinitialer: mjth

  Sagsfremstilling

  Den 1. august 2014 trådte den nye Folkeskolereform i kraft, og den 14. april 2015 tog Børne- og Uddannelsesudvalget strategien ”Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan” til efterretning. Strategien lægger rammerne for implementering af folkeskolereformen i Aabenraa Kommune i perioden 2015 til 2020. Gennem syv strategiske mål synliggør strategien, hvor skolerne i Aabenraa Kommune skal hen, og hvad der skal til for at styre reformen i mål.

  Vidensinformeret skoleledelse

  Elevernes progression er centralt i skolereformen. I ”Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan” fremgår det derfor også, at skolerne vil blive målt på elevernes progression. Derfor har Skole og Undervisning i løbet af skoleåret 2015-2016 udviklet Visko.

  Visko står for Vidensinformeret Skoleledelse. Visko er et it-værktøj, der giver adgang til at se skolernes resultater og progression. Visko henter tal om eleverne fra afgangsprøver, årskarakterer, de nationale test og den nationale trivselsundersøgelse. Derudover kan udvalgte data om medarbejdertrivselsundersøgelsen ses i værktøjet. Skoleåret 2015-2016 udgør et baselineår.

  Status på de syv mål i baselineåret 2015-2016
  De nedenstående tal udtrykker baselinetallene for skoleåret 2015-2016 på kommuneniveau. Specialklasser indgår ikke, idet datagrundlaget ikke er validt nok. Resultater af test og prøver for skoleåret 2016-2017 er ikke med, da kun halvdelen af skoleåret er gået.

  1. Mindst 80 procent af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test.

  · Dansk 2015-2016 = 71,1 pct.

  · Matematik 2015-2016 = 71,6 pct.

  2. Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år.

  · Dansk dygtigste 2015-2016 = 4,7 pct.

  · Matematik dygtigste 2015-2016 = 4,6 pct.

  3. Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for dansk og matematik skal reduceres år for år. Alle elever skal forlade folkeskolen med mindst karakteren 2 i dansk og matematik.

  · Dansk dårligste 2015-2016 = 10,1 pct.

  · Matematik dårligste: 2015-2016 = 12,6 pct.

  4. Trivslen blandt eleverne og medarbejderne skal øges i perioden 2015 til 2020.*
  Nedenstående spørgsmål fra den nationale trivselsmåling anvendes i skolernes forandringsmodeller. Der anvendes en 5-trinsskala, hvor 5 er bedst.

  · Er du glad for din skole 0-3. årgang = 4,39

  · Er du glad for din skole 4-9. årgang = 4,01

  · Undervisningen giver mig lyst til at lære mere 4-9. årgang = 3,43.

  *I den reviderede strategi, der pt. er i høring blandt skolernes bestyrelser anbefaler forvaltningen, at projekt Sund Skole indskrives under mål 4, der omhandler trivsel.

  5. Hver skole skal have en kompetenceplan, som medfører, at der i 2020 er fuld kompetencedækning på hver skole.

  • Ifølge www.uddannelsesstatistik.dk har Aabenraa Kommune en kompetencedækning på 89,8 %. Det ligger 4,82 pct.-point over det forventede niveau i december 2016.

  6. Hvert skoledistrikt skal have en strategi for inklusion, således at 96 procent af en elevårgang i skoledistriktet modtager et alment skoletilbud.

  • Skolerne har en strategi for inklusion. Men strategien er under revision og i høring fra 15. december 2016 til 10. februar 2017 blandt skolernes bestyrelser. I forvaltningens udkast til en revideret strategi anbefales det at fjerne inklusions-målsætningen på 96 pct. Det skyldes, at KL og regeringen i Regeringsaftalen for 2017 blev enige om at skabe inkluderende læringsmiljøer, der skal tage udgangspunkt i det enkelte barn frem for en overordnet inklusions-målsætning på 96 pct.

  7. I forhold til tyskundervisningen kan der blandt elever på 9. klassetrin konstateres et højere karaktergennemsnit i 2020 end i 2015.

  • Der er endnu ikke udviklet et koncept for måling af tysk, da skolerne i 2015-2016 er i gang med at implementere de nye kompetence-, færdigheds- og vidensmål, som er udarbejdet i foråret 2015 i forbindelse med projekt ”Tidlig tysk i Aabenraa og Tønder Kommune”.

  Understøttelse af skolernes strategiske arbejde
  Skolerne blev sidste år, i år og vil i årene fremover blive understøttet af forvaltningen i arbejdet med implementering af folkeskolereform og de strategiske mål ud fra strukturen i nedenstående tids- og aktivitetsplan. Datoerne er fra processen i 2016.

  Juni

  Opfølgningsmøde mellem skolerne og forvaltningen om strategi og mål i virksomhedsaftaler.
  Formål: Status på realisering af strategi.

  Aug.-sept.

  Revision af forandringsmodel på skoleniveau.

  Formål: At skolerne starter revision af forandringsmodel.

  Sept.

  Distriktsmøder med forvaltning.

  Formål: Følles drøftelse af skolefaglige udfordringer etc. samt drøftelse af realistiske delmål i forandringsmodel.

  28. okt.

  Aflevering nr. 1 af virksomhedsaftale og forandringsmodel til forvaltningen.

  Formål: Sparring ml. forvaltning og skoler med henblik på kvalitetssikring af delmål.

  9. nov.

  Skoleledermøde for skole- og afdelingsledere.

  Formål: At alle ledere inddrages i det strategiske arbejde.

  30. nov.

  Aflevering nr. 2 af virksomhedsaftale og forandringsmodel til forvaltning.

  Formål: Aflevering af model, som går videre til skolechef og direktør

  30. nov. - 9. dec.

  Gennemlæsning ved skolechef og direktør

  Formål: Mulighed for spørgsmål og evt. mindre justeringer fra skolechef og direktør.

  16. dec.

  Virksomhedsaftaler er underskrevet af skoleledere og direktør.

  Formål: Realisering af strategi samt almindelig dialogbaseret aftalestyring.

  I første kvartal af 2017 vil forvaltningen gennemføre en evaluering sammen med skolerne omkring processen for indgåelse af virksomhedsaftaler.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 10-01-2017

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/70, Sagsinitialer: bhh

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 10-01-2017

  -