Beslutningsprotokol

tirsdag den 31. januar 2017 kl. 15:30

Mødested: Aktivitetsrum 2+3, Borgerhuset, Tinglev
Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalg
Medlemmer: Kirsten Nørgård Christensen, Dorte Ballhorn Soll, Eivind Underbjerg Hansen, Gert Nordklitgaard, Kaare Solhøj Dahle, Kurt Andresen, Rasmus Lyngbak Bøgen
Bemærkninger: Kurt Andresen deltog ikke i behandlingen af punkterne 24-29

Mødet sluttede kl. 17.00
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/69, Sagsinitialer: bhh

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 31-01-2017

  -

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/44211, Sagsinitialer: khl

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om igangværende og kommende byggeprojekter på skole- og daginstitutionsområdet.

  Kongehøjskolen

  Det endelige regnskab for anlægsprojektet afventer stadig aftalemæssige afklaringer med totalrådgiveren.

  Lyreskovskolen

  De sidste udbedringer af fejl og mangler ved de udvendige arbejder i terræn, på belægninger og ved beplantninger/såninger er under færdiggørelse.

  Projektets anlægsregnskab afsluttes efterfølgende.

  Hærvejsskolen

  Udarbejdelsen af det detaljerede samlede byggeprogram og øvrige udbudsmateriale fortsætter i samarbejde med daginstitutionerne i Rødekro hen imod et samlet totalentrepriseudbud for de to byggerier.

  Udbudsbekendtgørelsen annonceres ultimo februar 2017, når det samlede udbudsmateriale i henhold til gældende udbudsregler er udarbejdet.

  Fjordskolen, om- og tilbygning på Åbjerg 8b i Kruså

  Materialet til et udbud af totalrådgivningen på projektet er udarbejdet og den 25. januar 2017 annonceres udbudsbekendtgørelse.

  De væsentligste datoer i tidsplanen disse:

  Kontrakt med rådgiverteam indgås    27. april 2017

  Brugerinddragelse og udarbejdelse

  af dispositionsforslag afsluttes          20. juni 2017

  Projektering afsluttes                        9. september 2017

  Byggeri opstartes                              15. december 2017

  Byggeri afsluttes                               28. juni 2018

  Daginstitution i Aabenraa Syd

  Et mulighedsstudie med beskrivelse af 7 scenarier for en placering af den nye daginstitution i Aabenraa Syd er udarbejdet .

  Daginstitution i Rødekro

  Udarbejdelse af det detaljerede samlede byggeprogram og øvrigt udbudsmateriale fortsætter i samarbejde med Hærvejsskolen hen imod et samlet totalentrepriseudbud for de to byggerier.

  Udbudsbekendtgørelsen annonceres ultimo februar 2017, når det samlede udbudsmateriale i henhold til gældende udbudsregler er udarbejdet.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 31-01-2017

  Taget til efterretning

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/45875, Sagsinitialer: sbro

  Sagsfremstilling

  På de aftalestyrede enheder under Børne- og Uddannelsesudvalget er der i 2016 et samlet mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Dette kan sammenholdes med et mindreforbrug i 2015 på 2,3 mio. kr.

  Iflg. dialogbaseret aftalestyring må merforbrug på over 4 % ikke finde sted. Sker det alligevel overføres merforbruget fuldt ud, og der skal udarbejdes en afviklingsplan med afvikling af hele merforbruget over maksimalt 3 år (det stående udvalg kan godkende afviklingsplaner med en afviklingsperiode på op til 3 år – ellers skal afviklingsplaner forelægges Økonomiudvalget). Herudover vil der blive beregnet et rentetillæg af hele overførselsbeløbet dog justeret for evt. investeringer i energibesparende foranstaltninger.

  Ved afslutning af regnskab 2016 er der merforbrug på mere end 4% for Børnehaven Nygade og Bakkehuset.

  Børnehaven Nygade har i forbindelse med regnskabet for 2015 fået godkendt en afviklingsplan over 3 år, som overholdes, idet der er afviklet 0,130  mio. kr. mere i 2016 end planen forudsatte. Der er udarbejdet afviklingsplan for Bakkehuset, der angiver hvorledes merforbrug vil blive afviklet i løbet af 2017.

  Herudover er der igangværende afviklingsplaner for Hjordkær børnehus og den interne skole på Rønshoved Skolehjem – disse planer følges, idet begge enheder er forud for planen. Hjordkær Børnehus har afviklet 0,174 mio. kr. mere end forudsat og Rønshoved Skolehjem har afviklet 0,874 mio. kr. mere end forudsat.

  Til orientering kan det oplyses, at der i forbindelse med regnskabet for 2015 blev godkendt afviklingsplaner for Aabenraa Børnehus, Kelstrup Naturskole, Børnehuset Rødekro, Genner og Hovslund Universer - de nævnte enheder udviser alle overskud ved udgangen af 2016.

  Til orientering er oversigten over mer-/mindreforbrug på de aftalestyrede områder vedlagt.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orientering tages til efterretning, og

  at afviklingsplan for Bakkehuset godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 31-01-2017

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/45875, Sagsinitialer: sbro

  Sagsfremstilling

  Ved opgørelse af institutionernes  garanterede overførsler  er der enkelte institutioner, hvor mindreforbruget udgør mere end 4 %. Dette kan have sammenhæng til, at institutionerne er tilført midler til integrationsarbejdet på et forholdsvist sent tidspunkt.

  Institutionernes frist for at søge dispensation i forhold til 4 % reglen var 1. september 2016, og midler til integrationsarbejdet er først fordelt i Økonomiudvalget 13. september 2016.

  3 institutioner viser sig at have mindreforbrug på mere end 4 % og har samtidigt fået del i midler til integrationsarbejdet. For disse 3 institutioner søges om overførsel som kategori 3, på den del af mindreforbruget, som kan henføres til integrationsmidler.

  Institutionerne er Bakkebo (20.000 kr.), Spiretoppen (140.000 kr.) og Kongehøj (114.000 kr.). Samlet søges der overført 274.000 kr. som kategori 3-overførsel.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orientering tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 31-01-2017

  Taget til efterretning

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/45746, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal udvalget beslutte, om der skal prioriteres midler til at sikre den bedst mulige flytteproces for Fjordskolen til Kruså, samt godkende den forventede ibrugtagningsdato.

  Den 24. februar besluttede byrådet en flytning og samling af Fjordskolen og i forbindelse med budget 2017 blev der afsat et samlet anlægsbudget på 41,25 millioner kr.

  Efterfølgende er der igangsat en brugerinddragelsesproces,

  og blandt andet på grundlag af denne, udarbejdelsen af udbudsmaterialet til et udbud af projektet i totalrådgivning. Meddelelse om dette udbud forventes offentliggjort ultimo januar/primo februar 2017.

  Forvaltningen har i den mellemliggende tid været i dialog med skolens ledelse, samt lederen af Pædagogisk-psykologisk rådgivning (PPR) i kommunen, i forhold til at undersøge, hvorledes der kan sikres en flytteproces, hvor der skabes de bedste vilkår for eleverne og dermed tryghed for forældrene.

  Der har været afholdt en række uformelle møder, hvor de generelle udfordringer har været drøftet.

  Forvaltningen vurderer, at der er en række overordnede områder der skal fokuseres på:

  • Fastlæggelse af forventet ibrugtagningsdato for at skabe ro og klarhed blandt forældre og medarbejdere.
  • Sikring af overordnede ressourcer til flytteproces
  • Sikring af ledelses- og planlægningsmæssige ressourcer
  • Fokus på arbejdsmiljø i processen
  • Fokus på information og dialog med forældre
  • Finansiering af ekstra pavilloner pga. den nuværende pladsmangel

  Skolens ledelse har i den sammenhæng udfærdiget vedlagte notat, der beskriver forskellige forhold, der er relevante at tage i betragtning ved en flytning.

  Her peges bl.a. på følgende forhold som værende væsentlige: fælles start, hensyn til elevernes behov, færdigt byggeri, besøg før flytning, udearealer, sikkerhed, forældresamarbejde.

  Alle forhold der vil kunne imødegås af en ibrugtagningsdato der hedder den 1. august 2018.

  Forvaltningen vurderer desuden, at der i løbet af skoleåret 2017/18 vil komme en række ekstraopgaver til medarbejderne, for at dette ikke skal påvirke eleverne og det daglige arbejde anbefales der at afsættes ekstra medarbejderressourcer samt at Fjordskolens ledelse i samarbejde med forvaltning, bestyrelse og medarbejder vurderes om enkelte opgaver kan undlades eller løses i mindre omfang – eksempelvis arbejdet med læringsportal.

  En vellykket flytteproces står og falder med de dygtige medarbejdere på Fjordskolen – lige fra servicepersonale, pædagogiske medarbejdere, administration og til ledelsen. Derfor anbefales det at fortsætte med den eksterne konsulent der tidligere har været tilknyttet i forhold til arbejdsmiljøet på afdeling E. Formålet med dette er at sikre fokus på arbejdsmiljøet, sparring til ledelsen og mulighed for at have et ”3. øje” på processen.

  Derved sikres også mulighed for at skabe en god og informativ dialog og et godt samarbejde med forældrene, da dette naturligt tænkes ind i arbejdet.

  I 2016 har der været mange udfordringer for arbejdsmiljøet også blandt ledelsen og en lang række ekstra opgaver er opstået, dette sammenholdt med Fjordskolens øverste leder har været sygemeldt i en længere periode og først langsomt forventes at genoptage arbejdet i starten af 2017, anbefales der også at afsatte ekstra tid til det administrative og planlægningsmæssige arbejde frem mod flytningen. Der foreslås at tilknytte en administrativ konsulent med stor erfaring i arbejdet med planlægning af medarbejdernes arbejdstid mm.

  Økonomi og afledt drift

  Ekstra ressourcer til flytteproces og særlige forhold: 0,720 mio. kr. svarende til ca. 2400 timer

  Proces vedrørende arbejdsmiljø, coaching og forældresamarbejde: 0,390 mio. kr.

  Ekstra administrative ressourcer på Fjordskolen: 0,300 mio. kr.

  Leje af pavillon i 2017 og frem til august 2018: 0,530 mio. kr.

  Dette giver et total beløb på 1,94 mio. kr., fordelt på 1,16 mio. kr. i 2017 og 0,78 mio. i 2018.

  Beløbet finansieres af den samlede ramme for Skole og Undervisning.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at der afsættes 0,720 mio. kr. til øgede personaleressourcer på Fjordskolen i skoleåret 2017/18,

  at der afsættes 0,390 kr. til proces vedr. arbejdsmiljø, coaching og forældresamarbejde på Fjordskolen fra foråret 2017 og frem mod august 2018,

  at der afsættes 0,300 mio. kr. til øgede administrative ressourcer på Fjordskolen i 2017 og foråret 2018,

  at der afsættes 0,530 mio. kr. til leje af pavillon i 2017 og frem til august 2018,

  at beløbet finansieres af den samlede ramme for Skole og Undervisning, og

  at den forventede ibrugtagningsdato 1. august 2018 godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 31-01-2017

  1.- 4. at godkendt.

  5. at godkendt.

  For stemte Kirsten N. Christensen (V), Eivind Underbjerg Hansen (V), Rasmus L. Bøgen (V), Kurt Andresen (S) og Kaare Solhøj Dahle (UP)– imod stemte Gert Nordklitgaard (Ø)og Dorte B. Soll (A).

  Gert Nordklitgaard (Ø) stillede følgende ændringsforslag:

  At der gives en tillægsbevilling på 1,16 mio. kr. i 2017 og at der gives et tillæg i driftsrammen på 0,78 mio. kr. i 2018.

  For stemte Dorte B. Soll (A) og Gert Nordklitgaard (Ø)

  Imod stemte Kirsten N. Christensen (V), Eivind Underbjerg Hansen (V), Rasmus L. Bøgen (V), Kurt Andresen (S) og Kaare Solhøj Dahle (UP).

  6. at godkendt.

  Gert Nordklitgaard (Ø) begærede sagen i byrådet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/38684, Sagsinitialer: khl

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag drøfte en mulig placering af en ny integreret daginstitution centralt beliggende i forhold til Kongehøjskolen i Aabenraas sydlige bydel.

  Placeringen har været drøftet på mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget den 8. november 2016, hvor det blev besluttet, at sagen skulle tages op igen på mødet i januar 2017.

  På mødet den 8. november 2016 var der i et bilag (Mulighedsstudie og økonomisk overslag) beskrevet 6 scenarier for mulige placeringer af en ny daginstitution.

  Bilaget er blevet udarbejdet af et konsulentfirma på vegne af Kultur-, Miljø- og Erhvervsforvaltningen (KME). Som bilag til sagsfremstillingen var fra Foreningen De Danske Børneinstitutioner også vedlagt et idéoplæg til en alternativ placering.

  Efterfølgende er der til det fremlagte, blevet udarbejdet endnu et scenarie 6B, samt et notat, der bl.a. uddyber analysen af de trafikale forhold i forbindelse med scenarie 6.

  I det følgende er de 7 scenarier kortfattet sammenstillet.

  Scenarie

  Placering

  Grundareal

  Afledt anlægs-økonomi

  1

  På tennisbanernes og klubhusets areal

  10.430 m2

  23,27 mio. kr.

  2

  Vest for klubhus, på tennisbane- og kastebaneareal

  10.430 m2

  6,74 mio. kr.

  3

  På Kongehøjskolens udeareal og kastebanen mod skoven

  10.430 m2

  2,00 mio. kr.

  4

  Nord for Aabenraa Stadion, vest for Vestvejen

  9.770 m2

  0,94 mio. kr.

  5

  Nord for Kongehøjskolens indskoling m.m., mod Dr. Margrethes Vej

  10.430 m2

  4,38 mio. kr.

  6

  Syd for Hjelmallé, mellem Arena Aabenraa og Vestvejen

  10.430 m2

  1,27 mio. kr.

  6B

  Syd for Hjelm Allé, mellem Arena Aabenraa og Vestvejen

  9.300 m2

  1,71 mio. kr.

  Herudover er Foreningen De Danske Børneinstitutioners (FDDB) idéoplæg af 21. september 2016 vedlagt. Oplægget beskriver en placeringsmulighed på Kongehøjens Børnehaves nuværende matrikel (Sandved 45, Aabenraa) ved om- og tilbygning samt renovering af eksisterende bygning.

  Denne model og placering var belyst som en mulighed i høringsoplægget til Dagtilbudsstruktur 2015.

  Høringsoplægget blev behandlet på mødet i Byrådet den 24. juni 2015. Byrådet godkendte model 2 i høringsoplægget. Model 2 beskriver en nybygget, integreret institution centralt placeret i forhold til Kongehøjskolen.

  Børn og Skole vil efterfølgende i samarbejde med KME iværksætte en planlægningsproces, der blandt andet omfatter inddragelse af de berørte interessenter og brugere.

  Økonomi og afledt drift

  I forbindelse med godkendelse af budget 2016, blev der afsat i alt 25 mio. kr. i perioden 2016-18 til byggeri af ny institution i Aabenraa Syd.

  Der er i budget 2019 afsat 5,0 mio. kr. under Teknik og Miljøudvalget til finansiering af planlægning og udførelse af eventuelle afledte infrastrukturprojekter og erstatninger afledt af byggeri.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at en mulig placering drøftes, og

  at en koordinering med øvrige berørte udvalg drøftes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 31-01-2017

  Der arbejdes med videre med scenarie 6 og forvaltningen koordinerer med de øvrige fagområder.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/1644, Sagsinitialer: kmen

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres om dagtilbuddenes arbejde med indsatsområdet ”at styrke det kvalitative samspil og relationen med børnene”.

  Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tildelte i 2015 og 2016 2,4 mio. kr. pr. år til Aabenraa Kommune til mere pædagogisk personale i dagtilbud.

  Kommunerne forpligtede sig til at anvende midlerne til at øge kvaliteten på dagtilbudsområdet.

  Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede den 5. februar 2015, at midlerne skulle anvendes til at styrke det kvalitative samspil og relationen med børnene.

  I forbindelse med virksomhedsaftaler og den efterfølgende dialog har dagtilbuddene evalueret indsatsen.

  Dagtilbudslederne giver generelt udtryk for glæde ved, at midlerne har muliggjort et mere målrettet arbejde med et kernefelt inden for dagtilbudsområdet. Midlerne har frigivet tid til at gøre en ekstra indsats og særligt givet det pædagogiske personale mulighed for at arbejde i mindre grupper, hvor relationer mellem voksne og børn og børn imellem i høj grad er blevet dannet og styrket.

  En hovedpointe i tilbagemeldingerne er, at medarbejderne i højere grad har haft muligheden for kvalitativt at arbejde med deres rolle i forhold til at styrke samspillet og børnefællesskaber.

  I dagplejen er kvaliteten af den pædagogiske sparring udviklet markant i form af en styrket målrettethed og systematik.

  Midlerne har medvirket til et øget fokus på:

  · Det pædagogiske personales rolle og tilgang

  · Børnenes muligheder for at danne venskaber og indgå i stærkere relationer

  · I dagplejen udviklet den pædagogiske sparring markant.

  Kommunerne skal medio 2017 indsende et revisorpåtegnet regnskab for anvendelsen af midlerne, der dokumenterer, at de er anvendt til flere ansatte på dagtilbudsområdet.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 31-01-2017

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/6558, Sagsinitialer: amp

  Sagsfremstilling

  Privatinstitutionen Den Frie Naturbørnehave ved Aabenraa Friskole er, efter ansøgning fra bestyrelsen, godkendt til yderligere 2 børn i alderen 3-5 år.

  Godkendelsen træder i kraft pr. 1. marts 2017 under forudsætning af, at Dagtilbud forinden har modtaget driftsgaranti.

  Privatinstitutionen er herefter godkendt til i alt 34 børn i alderen 3-5 år.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 31-01-2017

  Taget til efterretning.

  Afbud: Kurt Andresen

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/36570, Sagsinitialer: lam

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres der om status på Aabenraa Kommunes indsatsområde ”Implementering af en målrettet sprogpraksis i alle dagtilbud med baggrund i erfaringerne fra forskningsprojektet Fart på sproget”.

  Indsatsområdet er igangsat i 2016/2017. Det forventes, at dagtilbuddene arbejder videre med implementeringen frem til 2020.

  Samtlige daginstitutioner, med børn i alderen 3-6 år, er omfattet af indsatsområdet.

  Indsatsområdet er iværksat som følge af resultatet på Aabenraa Kommunes deltagelse i forskningsprojektet Fart på sproget. Resultatet viste at det var muligt at styrke alle børns sprogudvikling ved at arbejde systematisk ud fra fastsatte læringsmål.

  Byrådets bevilling på 3 mio. kr. til at øge kvaliteten på dagtilbudsområdet blev i 2016 fordelt til dagtilbuddene efter børnetal, og anvendes – jf. Børne- og Uddannelsesudvalgets beslutning - bl.a. til at understøtte implementeringen af en målrettet sprogpraksis.

  Følgende tiltag er påbegyndt, og planlagt for 2017:

  · I virksomhedsaftalerne for 2016/17 har institutionerne udarbejdet virksomhedsaftaler, indeholdende bl.a. mål og indsatser i forhold til en målrettet sprogpraksis.

  · Fra april 2016- juni 2016 besøgte udviklingskonsulenten samtlige deltagende institutioner med henblik på at drøfte igangværende praksis og undersøge behovet for kompetenceudvikling.

  · Pr. september 2016 igangsættes sprogvurderinger af alle 3 og 5 årige i kommunen.

  · I marts 2017 afholdes sprogvurderingskursus

  · I marts afholdes opfølgningskursus med tolkning af de svar, sprogvurderingen giver.

  · I februar2017 - maj 2017 undervises al pædagogisk personale i forskningsbaseret viden, der understøtter arbejdet med implementering af målrettet sprogpraksis.

  · Undervisningen omfatter bl.a. læringsstrategier, der skal være med til at understøtte det pædagogiske personale med at arbejde mere systematiseret, og med at arbejde med et særligt fokus på sprog.

  · Udviklingskonsulenten aflægger løbende institutionerne besøg for at give sparring og evt. justering af praksis. Derudover gives der løbende sparring/vejledning på telefon eller ved arrangerede møder.

  · Der sendes løbende nyhedsbreve ud samt slides med undervisningsmateriale.

  · Der er produceret plakater til samtlige institutioner, der indeholder læringsstrategierne til brug i den daglige praksis for at understøtte det systematiserede sprogarbejde.

  · Alle private institutioner er blevet tilbudt at deltage i 2017 i ovenstående kompetenceudvikling på samme vilkår som de kommunale og selvejende institutioner mod betaling af deres andel af udgifterne.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 31-01-2017

  Taget til efterretning.

  Afbud: Kurt Andresen

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/432, Sagsinitialer: acha

  Sagsfremstilling

  Status på overordnede opgaver og målsætninger 2016 fremlægges til orientering.

  Overordnede opgaver og målsætninger 2016 er Børn og Skoles fokuspunkter for året 2016.

  De er bl.a. fremkommet på baggrund af følgende:

  • Sund Opvækst – Aabenraa Kommunes sammenhængende børne-, familie- og ungepolitik
  • Strategien for Børn og Skole
  • Dialog i Børn og Skoles chefgruppe
  • Indsats- og fokusområder i fra Vækstplanen

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 31-01-2017

  Taget til efterretning.

  Afbud: Kurt Andresen

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/431, Sagsinitialer: acha

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om, hvilke overordnede opgaver og målsætninger Børn og Skole forventer at arbejde med i 2017.

  De overordnede opgaver og målsætninger 2017 er baseret på:

  • Sund Opvækst – Aabenraa Kommunes sammenhængende børne-, familie- og ungepolitik
  • Strategien for Børn og Skole
  • Dialog i Børn og Skoles chefgruppe
  • Indsats- og fokusområder i Vækstplanen
  • Direktionens strategiske spor

  De overordnede opgaver og målsætninger 2017 for Børn og Skole suppleres i de enkelte afdelinger bl.a. af virksomhedsaftaler.

  Børn og Skoles overordnede opgaver og målsætninger 2017 fremlægges i Børne- og Uddannelsesudvalget samt i Børn og Skoles SektorMED og LokalMED i 1. kvartal 2017.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 31-01-2017

  Taget til efterretning.

  Afbud: Kurt Andresen

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/70, Sagsinitialer: bhh

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 31-01-2017

  -

  Afbud: Kurt Andresen