Beslutningsprotokol

tirsdag den 14. marts 2017 kl. 15:30

Mødested: Aktivitetsrum 2+3, Borgerhuset, Tinglev
Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalg
Medlemmer: Kirsten Nørgård Christensen, Dorte Ballhorn Soll, Eivind Underbjerg Hansen, Gert Nordklitgaard, Kaare Solhøj Dahle, Kurt Andresen, Rasmus Lyngbak Bøgen
Bemærkninger: Afbud: Kaare Solhøj Dahle

Mødet sluttede kl. 17.00
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/69, Sagsinitialer: bhh

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 14-03-2017

  -

  Afbud: Kaare Solhøj Dahle

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/44211, Sagsinitialer: khl

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om igangværende og kommende byggeprojekter på skole- og daginstitutionsområdet.

  Kongehøjskolen

  Det endelige regnskab for anlægsprojektet afventer stadig aftalemæssige afklaringer med totalrådgiveren.

  Lyreskovskolen

  De sidste udbedringer af fejl og mangler ved de udvendige arbejder i terræn, på belægninger og ved beplantninger/såninger er under færdiggørelse.

  Projektets anlægsregnskab afsluttes efterfølgende.

  Hærvejsskolen

  De væsentligste datoer i tidsplanen for projektet er:

  Offentliggørelse af udbuddet             27. marts 2017

  Frist for ansøgning                            27. april 2017

  Valg af 5 tilbudsgivere                       4. maj 2017

  Start på tilbudsperiode                      5. maj 2017

  Aflevering af tilbud incl. forslag         7. juli 2017

  1. bedømmelsesmøde                        14. august 2017

  2. bedømmelsesmøde                        18. august 2017

  Stand still-periode afsluttes               8.september 2017

  Kontrakt med entreprenør indgås      9. september 2017

  Indflytning/ibrugtagning fra              26. november 2018

  Forudsætningen for at der kan indgås kontrakt med den vindende totalentreprenør den 9. september 2017 er, at der ikke i stand still- perioden indgives klager fra de øvrige bydende over afgørelsen truffet på bedømmelsesmøderne.

  Daginstitution i Rødekro

  Udbud og udførelse af byggeriet til den nye daginstitution på Skovbrynet 4 i Rødekro bydes ud sammen med projektet til en samling af Hærvejsskolen på Skovbrynet 2.

  Tidsplanerne for byggeriet til den nye daginstitution og Hærvejsskolen følger hinanden fuldstændigt (se ovenstående).

  Fjordskolen, om- og tilbygning på Åbjerg 8b i Kruså

  Den 25. januar 2017 blev udbuddet på totalrådgivningsarbejdet annonceret.

  Der har meldt sig 16 firmaer, der er interesseret i at give tilbud, og ud fra de opstillede kriterier udvælges nu 5 firmaer, der vil blive bedt om at afgive et tilbud på udførelse af rådgivningsarbejdet.

  De væsentligste elementer i rammetidsplanen for projektet er herefter:

  Valg af totalrådgiver, bruger-

  inddragelse, projektforslag                Marts-juni 2017

  Projektering, myndighedsbe-

  handling, håndværkerudbud             Juni-dec. 2017

  Udførelse af byggeriet                       Dec. 2017-Juni 2018

  Daginstitution i Aabenraa Syd

  På mødet den 31. januar 2017, pkt. 23, besluttede Børne- og Uddannelsesudvalget at ” Der arbejdes videre med scenarie 6 og forvaltningen koordinerer med de øvrige fagområder”.

  Børn og Skole vil nu i samarbejde med Kultur-, Miljø- og Erhvervsforvaltningen igangsætte processer omkring inddragelse af brugere, naboer og andre interessenter, udarbejdelse af lokalplan, tidsplan m.m.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 14-03-2017

  Taget til efterretning.

  Afbud: Kaare Solhøj Dahle

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/7697, Sagsinitialer: sbro

  Sagsfremstilling

  Der er foretaget budgetopfølgning på Børne- og Uddannelsesudvalgets område pr. 31. januar 2017.

  Økonomi og afledt drift

  Samlet set forventes der balance i forhold til det korrigerede budget på udvalgets område.

  Baggrunden for forventningen  er, dels at antallet af foranstaltninger på børne- og familieområdet i forhold til slutningen af 2016 virker stabilt, dels at det alene er en måneds drift, som ligger til grund for opfølgningen.

  På nuværende tidspunkt forventes det, at institutionernes regnskaber under et bliver nul.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 14-03-2017

  Taget til efterretning.

  Afbud: Kaare Solhøj Dahle

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/45875, Sagsinitialer: sbro

  Sagsfremstilling

  Sektorbeskrivelse for drift samt oversigter vedr. overførsel af drifts- og anlægsbevillinger for 2016 til 2017 fremlægges til orientering.

  Sektorbeskrivelsen og overførsler skal ikke politisk godkendes i de enkelte udvalg, men behandles direkte i Økonomiudvalg og Byråd.

  Sektorbeskrivelsen for Børne- og Uddannelsesudvalget vil blive indarbejdet i Aabenraa Kommunes årsberetning for 2016.

  Overførsler vedr. drift kan opdeles i 3 kategorier. Vedlagte bilag vedrører overførsel af mer-/mindreforbrug på

  · aftalestyrede enheders garantioverførsler (kategori 1)

  · puljer og projekter (kategori 2)

  · øvrige overførsler (kategori 3).

  Der vedlægges tillige orientering om ansøgte overførsler vedr. anlæg fra 2016 til 2017.

  Økonomi og afledt drift

  Drift

  I forhold til Børne- og Uddannelsesudvalgets korrigerede budget på i alt 991,1 mio. kr. viser regnskabet et mindreforbrug på 15,2 mio. Heraf søges et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. overført til 2017, og 11,9 mio. kr. tilføres kommunens likvide midler.

  Det samlede mindreforbrug på 15,2 mio. kr. dækker over et mindreforbrug på de aftalestyrede enheder på 1,2 mio. kr.

  Derudover søges der overført puljemidler på i alt 1,9 mio. kr. samt 0,3 mio.kr. vedr. integrationsmidler i Dagtilbud. Herudover er der et mindreforbrug, som kan relateres til dagtilbud på 5,9 mio. kr. idet der i 2016 er foretaget regulering af fripladser for 2015 og 2016, som følge af indførelse af e-indkomst og mindreforbrug på mellemkommunale betalinger samt Børn og Familie med mindreforbrug på 6,7 mio. kr. med mindre udgifter til anbringelser.

  Anlæg

  I forbindelse med regnskabet for 2016 afsluttes anlægsregnskab omkring småbørnsgrupper for årene 2011-13 med et samlet regnskab på 1,931 mio. kr. Da dette anlægsregnskab udgør mindre end 2 mio. kr., aflægges det som en del af samlede regnskab for 2016.

  Med baggrund i frigivelse af anlægsbevillinger til specielt Fjordskolen og nye dagtilbud i Aabenraa og Rødekro er der i 2016 et korrigeret anlægsbudget på 38,7 mio. kr. Ved regnskabsafslutningen for 2015 blev der overført -0,4 mio. kr. til 2016.

  Ved regnskabsafslutningen søges der samlet set om overførsel af uforbrugte anlægsmidler på 24,5 mio. kr.

  Yderligere specifikation fremgår af vedlagte bilag.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,
  at sektorbeskrivelsen for Børne- og Uddannelsesudvalget for 2016 tages til efterretning, og
  at orienteringen vedr. drifts- og anlægsoverførsler fra 2016 til 2017 tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 14-03-2017

  Taget til efterretning.

  Afbud: Kaare Solhøj Dahle

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/7472, Sagsinitialer: sbro

  Sagsfremstilling

  Aabenraa kommune har for 2017 modtaget et særtilskud på 18,3 mio. kr. Økonomiudvalget har på sit møde 7. februar 2017 besluttet at afsætte 10 mio. kr. til budgetværn på social- og sundhedsudvalgets område samt 1,94 mio. kr. til Fjordskolens flytning. På mødet besluttede Økonomudvalget at indkalde driftsforslag af engangskarakter, som kan nå at bruges i 2017.

  Forslag fra udvalget skal være prioriteret inden fremsendelse til Økonomiudvalget.

  Forvaltningen har på det grundlag foretaget en vurdering af relevante forslag, som omtales nedenfor i ikke-prioriteret rækkefølge.

  Børn og Familie

  På børne- og familie-området foreslås implementering af FIT (Feedback Inform Treatment) – en effektmålingsmetode - på Rønshoved skolehjem til 0,229 mio. kr. FIT skal være med til understøtte Aabenraa-modellen og med til at styrke samarbejdet med de enkelte familier.

  Dagtilbud

  På dagtilbudsområdet foreslås at der gennemføres et NUSSA-forløb til forventet 0,365 mio. kr. Nussa er et program til at opbygge og styrke børns følelsesmæssige-, personlighedsmæssige og sociale ressourcer gennem struktureret leg. Programmet er således et udviklings- og legebaseret børnegruppeprogram for 3-12 årige børn. Målgruppen er dagtilbud i kommunen og dækker op til 36 personer. Programmet anvendes allerede på skoleområdet med god succes.

  Til udskiftning af et antal barnevogne i dagplejen søges 0,375 mio. kr. En del barnevogne er indkøbt før kommunalreformen, og nedjustering af antallet af dagplejere i de seneste år har økonomisk ikke levnet plads til tilstrækkelig udskiftning af barnevogne.

  Dagtilbud er i 2016 tilgodeset med 1,765 mio. kr. til integrationsindsatsen, men der udestår fortsat udfordringer med de børn som er optaget i dagtilbud. Derfor søges om 0,6 mio. kr. til bl.a. opkvalificering af personalet og indsatsen.

  Skole og Undervisning

  På Skole og Undervisningsområdet foreslås, at der i relation til Den Gode Skole, som er startet op med en konference i januar 2017, afsættes midler til fællesaktiviteter som opfølgning på konferencen. Det foreslås at der søges om 1 mio. kr. til formålet i 2017.

  Endvidere foreslås det, at der til projekt Sund Skole 2020 søges midler, idet der oprindeligt er søgt om 7,2 mio. kr. hvor der er opnået tilsagn om 5 mio. kr. fra A.P.Møller Fonden. Der søges dels til etablering af grejbanken (0,5 mio. kr.) og dels til aktivitetsmidler (projektpulje foreningsbidrag, aktiviteter for særlige målgrupper samt idrætsaktiviteter og events på skoler) 0,975 mio. kr.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at forslag til ansøgningsemner drøftes og godkendes, og

  at udvalget foretager en prioritering af forslagene.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 14-03-2017

  Drøftet.

  Sagen genoptages på næste udvalgsmøde den 4. april 2017

  Afbud: Kaare Solhøj Dahle

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/45746, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Der er behov for at finde nye lokaler til Klub 3, der er Ung Aabenraas klubtilbud til unge mellem 17 og 25 år med bopæl i hele Aabenraa Kommune. Med 3½ times åbningstid fem aftner om ugen tiltrækker KLUB 3 på Øster Madevej 10-25 unge på en typisk aften. Den samlede brugergruppe er over 50 unge, nogle kommer meget regelmæssigt, andre lejlighedsvist.

  Behovet for en flytning skyldes, at ungdomsklubbens placering i ejendommen Øster Madevej 3 er i strid med gældende lokalplan.

  Lokalplan M34 for et område øst for Nyhavn, hvor Østermadevej 3 er beliggende beskriver, at ”området kun må anvendes til havneformål, dvs. industri-, værksteds-, håndværks-, handels og oplagsvirksomhed, som har naturlig driftsmæssig tilknytning til havnen. Herudover kan der indrettes kontorer til de virksomheder der ligger i området og boliger til portner og lign.”

  Aabenraa Kommunes myndigheder PLAN og BYG, vurderer derfor at kommunens brug af bygningen er i strid med lokalplanen, og der er derfor behov for, at Ung Aabenraa flytter undervisningsaktiviteterne til andre bygninger.

  Ung Aabenraa har derfor i samarbejde med Kommunale Ejendomme afsøgt markedet for egnede lejemål, der kan anvendes til klub 3. Forslaget er et lejemål på lille Kolstrup 20, hvor det er muligt at leje et afsnit af en større bygning ved et lejemål på 225 m² i to etager.

  Lokalerne har en god beliggenhed i forhold til naboejendommen Lille Kolstrup 12, som Aabenraa kommune ejer og anvender til boinstitution og specialskole. Den daglige leder af Klub 3 har fast arbejdssted i denne ejendom og kan derfor let føre tilsyn med ungdomsklubben. Ungdomsklubbens lokaler kan også anvendes pædagogisk i dagtimerne til eneundervisning af elever, der skal undervises uden for de normale rammer.

  Den årlige leje udgør 460 kr./m² pr. år. svarende til i alt 117.300 kr./år.

  Aconto varme, el og vand udgør 1700 kr./måned eller 20.400 kr./ år.

  Udgifterne hertil finansieres af Ungdomsklubbens driftsbudget via en servicetilpasning i tilbuddet.

  Ung Aabenraa vil fortsat benytte bygningerne på Øster Madevej 3 til lager og værksted.

  Der indgås en 5 årig uopsigelig lejekontrakt, hvilket betyder jf. Lånebekendtgørelsen (BEK nr. 1580 af 17/12/2013) §3, stk. 4., at kommunen skal deponere 253.311 kr.

  I henhold til Lånebekendtgørelsen opfattes Kommunernes indgåelse af lejeaftaler som lån, når disse erstatter en kommunal anlægsudgift. I Lånebekendtgørelsen er der givet mulighed for, at kommunerne kan indgå lejeaftaler mod deponering. Dette skal ses på baggrund af, at kommuner, såfremt de råder over likviditet svarende til det lejedes eller leasedes værdi, alternativt kunne have købt anlægsaktivet.

  Det deponerede beløb skal svare til opførelsesomkostningerne/anskaffelsesomkostningerne.

  Såfremt en kommune indgår en aftale om delvis benyttelse af en ejendom, således at ejendommen benyttes delvist til andre ikke-kommunale formål, skal kommunen kun deponere et beløb, der svarer forholdsmæssigt til den kommunale benyttelse af ejendommen.

  Ved deponering skal kommunen binde likviditet på en særskilt bankkonto, der ikke medregnes i likviditetsopgørelserne, eller deponere obligationer med en værdi svarende til deponeringskravet. Der frigives 1/25-del af beløbet efter det første år, og herefter 1/25-del årligt i aftalens løbetid. Renterne af de deponerede midler kan hæves løbende. Ophører aftalen før frigivelsen er afsluttet, frigives det resterende indestående.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at indgåelse af lejemålet Lille Kolstrup 20, 6200 Aabenraa godkendes, og

  at der deponeres 253.311 kr., jf. reglerne i lånebekendtgørelsen finansieret via kommunens likvide midler.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 14-03-2017

  1. at godkendt og

  2. at anbefales godkendt.

  Afbud: Kaare Solhøj Dahle

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/39274, Sagsinitialer: mjth

  Sagsfremstilling

  Den 14. april 2015 tog Børne- og Uddannelsesudvalget orienteringen om strategien "Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan” til efterretning. Strategien fastlægger rammer, retning og mål for implementering af folkeskolereformen i Aabenraa Kommune i perioden 2015 til 2020.

  På baggrund af ændringer i omverdenen og på baggrund af drøftelser mellem forvaltningen, skolelederne og skolernes afdelingsledere den 9. november 2016 godkendte Børne- og Uddannelsesudvalget den 6. december 2016, at en revideret udgave af strategien skulle sendes i høring blandt skolernes bestyrelser.

  Høringen blandt skolebestyrelserne

  Fra 15. dec. 2016 til 10. feb. 2017 har en revideret udgave af strategien været i høring blandt skolernes bestyrelser. Udvalget ønskede at høre, om skolernes bestyrelser havde bemærkninger til følgende ændringer:

  1. Principper for udmøntning af folkeskolereformen ændres til overskriftsniveau.
  2. Afsnit "4.5. Den gode skole i Aabenraa Kommune" fjernes, så det ikke skaber misforståelser i forhold til projekt ”Den gode skole”.
  3. Mål 4 om trivsel i strategien ændres, så den i forhold til elevtrivsel også tager højde for projekt Sund Skole.
  4. Mål 6 om inklusion fjernes, da det forventes, at den nuværende regering fjerner 96 procents-målsætningen på baggrund af ekspertudvalgets anbefalinger.
  5. Tidsplanen bagerst i strategien justeres så den tilpasses den måde, der arbejdes med strategi i dag.
  6. Evt. andre bemærkninger.

  Resultat af høringen

  Aabenraa Kommunes 18 folkeskoler, Fjordskolen og Ung Aabenraa (10. Aabenraa) har afgivet høringssvar.

  Enkelte skoler har dog ikke skrevet en kommentar i svararket under de enkelte høringspunkter. Ung Aabenraa har f.eks. blot som helhed konstateret: ”Oplæg til revision” drøftet og bestyrelsen tilslutter sig ændringerne”. Høje Kolstrup har indsendt en mail med ordlyden: ”Skolebestyrelsen tager de fremsendte ændringsforslag uden yderligere bemærkninger til efterretning”. Andre skoler har ikke skrevet noget under alle høringspunkter. Typisk ikke under kategorien Evt. andre bemærkninger. For disse to skolers vedkommende samt de skoler, der ikke har skrevet kommentar under hvert ændringsforslag, så fortolkes disse manglende kommentarer af forvaltningen som en tilslutning til ændringerne i strategien.

  I opgørelsen af høringen, som er skitseret herunder, har Forvaltningen indsat kommentarer, hvor det er fundet relevant.

  Svarene i høringen fordeler sig som følgende:

  1. Principper for udmøntning af folkeskolereformen ændres til overskriftsniveau.

  19 skoler tilslutter sig. Kollund Børnehus ønsker at fastholde den uddybende forklaring af de fire principper for at undgå fejlfortolkninger.

  *Forvaltningen påpeger som i sagsfremstillingen til Børne- og Uddannelsesudvalget den 6. december 2016, at arbejdet med implementering af Folkeskolereformen og strategien samt det, at Aabenraa Kommune har central styring og decentral ledelse har vist, at der ikke længere er behov for disse detaljerede forklaringer.

  2. Afsnit "4.5. Den gode skole i Aabenraa Kommune" fjernes, så det ikke skaber misforståelser i forhold til projekt ”Den gode skole”
  18 skoler tilslutter sig. Bolderslev ønsker at bibeholde afsnittet om Den gode skole, mens Lyreskov anbefaler, at Den Gode Skole skrives ind i strategien, når projektet er evalueret i 2018.

  *Forvaltningen vil ikke anbefale at Den Gode Skole igen indskrives i strategien. Strategien tager afsæt i Folkeskolereformen, der er udmøntet gennem national  lovgivning. Omvendt er Den Gode Skole et lokalt projekt, der er udsprunget i Aabenraa Kommune.

  3. Mål 4 om trivsel i strategien ændres, så den i forhold til elevtrivsel også tager højde for projekt Sund Skole.

  20 skoler tilslutter sig.

  4. Mål 6 om inklusion fjernes, da det forventes, at den nuværende regering fjerner 96 procents-målsætningen på baggrund af ekspertudvalgets anbefalinger.

  20 skoler tilslutter sig. Deraf påpeger Kongehøj dog, at der forsat bør være opmærksomhed på udvikling af inkluderende læringsmiljøer, og at der forsat bør være en strategi på området.

  * Forvaltningen påpeger, som i sagsfremstillingen til Børne- og Uddannelsesudvalget den 6. december 2016 at det i regeringsaftalen for 2017 fremgår, at Regeringen og KL er enige om, at arbejdet med at skabe inkluderende læringsmiljøer skal tage udgangspunkt i det enkelte barn frem for en overordnet inklusions-målsætning på 96 pct.
  Forvaltningen påpeger endvidere, at Skole og Undervisning pt. er i gang med udarbejdelse af en ”Strategi for læring og trivsel på folkeskoleområdet” (arbejdstitel). Der er tale om en hvidbog og handleguide, der afdækker mulighederne for børn i særlige udfordringer på skoleområdet. Strategien kommer til politisk orientering inden sommerferien 2017.

  5. Tidsplanen bagerst i strategien justeres så den tilpasses den måde, der arbejdes med strategi i dag.

  20 skoler tilslutter sig.

  6. Evt. andre bemærkninger.

  16 skoler har ingen bemærkninger. Bolderslev nævner, at kun relevante bilag bør med i høringer. Tinglev foreslår at ordet ”progression” i strategien af hensyn til forståelse erstattes ordet ”fremskridt”. Lyreskov anbefaler, at Den Gode Skole indskrives som et mål, når projektet er evalueret i 2018. Varnæs nævner problemer med at få dækket undervisningstid, når personalet skal på kursus i forbindelse med Sund Skole.

  *Forvaltningen påpeger, at begrebet ”progression” er et nøglebegreb i Folkeskolereformen. De enkelte skoler har derfor en opgave i at forklare begrebet til børn og forældre, hvis der er behov for det.

  Det er forvaltningens vurdering, at der trods de ovennævnte kommentarer, er bred opbakning til den foreslåede revision af strategien ”Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan”.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at den reviderede udgave af strategien ”Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan” godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 14-03-2017

  Godkendt.

  Afbud: Kaare Solhøj Dahle

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/45746, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Byrådet traf den 27. december beslutning om, at tilbagekalde vedtægterne for produktionsskolen EFA-Syd. Byrådet traf endvidere beslutning om, at bestyrelserne for EFA-Syd og Meritten opfordres til en juridisk sammenlægning, og at såfremt den juridiske sammenlægning gennemføres, er Aabenraa Kommune indstillet på i 2018 at videreføre et beløb svarende til et grundtilskud til dækning af fusionsomkostninger mm. Endelig var det en betingelse for byrådets beslutning, at Merittens bestyrelse efterlevede den 13-punkts plan (bilag 1) for en sammenlægning som var en del af beslutningsgrundlaget.

  Produktionsskolen Meritten har nu henvendt sig til Aabenraa Kommune med ønske om, at kommunen som opfølgning på Byrådsmødet den 27. december 2016 forholder sig til følgende:

  1. Meritten er af den opfattelse, at den handel der er indgået mellem Meritten og EFA-Syd opfylder betingelserne for at være en juridisk sammenlægning af de 2 produktionsskoler til én fortsættende produktionsskole (bilag 2)
  2. Meritten er af den opfattelse, at Aabenraa Kommune skal udbetale grundtilskud til EFA-Syd for 2017, desuagtet at såvel driften som ledelsen af EFA-Syd efter EFA-Syds eget ønske er blevet overtaget af Meritten fra og med 1. januar 2017 (bilag 3)
  3. Om Aabenraa Kommune er indstillet på i 2018 at videreføre et beløb svarende til de 2 skolers nuværende grundtilskud, således at et beløb svarende til det ene nuværende grundtilskud kan hengå til delvis dækning af fusionsomkostninger m.m. (bilag 3)
  4. Grundet usikkerhed om Merittens økonomi, ønskes der er en besparelse på omkostningssiden. Meritten ønsker derfor at købe ejendommen i Bov for 1 kr. (bilag 4)

  Meritten og EFA-Syd er blevet anmodet om dokumentation, der kan understøtte de spørgsmål Meritten har rejst. Forvaltningen har modtaget oplysninger fra EFA-Syd, hvoraf det fremgår, at EFA-Syds bestyrelse med virkning fra 1. januar 2017 har solgt skolens aktiver til Meritten, samt den virksomhedsoverdragelsesaftale der er indgået mellem de to produktionsskoler. Forvaltningen har endvidere modtaget oplysninger, hvori Meritten redegør for, hvilke aktiviteter der er overgået til Meritten (bilag 5).

  Ad 1.
  Undervisningsministeriets har udarbejdet en vejledning om sammenlægning af produktionsskoler.

  Ifølge vejledningen kan sammenlægning bl.a. ske ved

  • At den ene eller flere skoler lukker og overfører aktiviteten, herunder aktiver og passiver til den tilbageværende skole der fortsætter driften med flere afdelinger
  • Kommunen skal godkende at den nedlagte skoles aktiver overdrages til den fortsættende produktionsskole, herunder påse at kreditorerne er fyldestgjort eller har accepteret skyldnerskifte.

  Der er indgået en virksomhedsoverdragelsesaftale vedr. produktionsskoleaktiviteterne i EFA-Syd Produktionsskolen med Produktionsskolen Meritten. Af aftalen fremgår det at Meritten overtager følgende specifikt angivne aktiver:

  a) Driftsmidler og inventar

  b) Varelager

  c) Medarbejdere

  d) Ejendommen Østergade 58, 6230 Rødekro, matrikel nr. 543 (Brunde, Rise)

  e) Samtlige immaterielle rettigheder, herunder navn, elevkartotek mv.

  Overdragelsen omfatter ikke:
  EFA-Syds likvide beholdninger og debitorer/kreditorer.

  Alene af den grund, at Meritten efter det oplyste ikke har overtaget samtlige aktiver og passiver kan der efter forvaltningens opfattelse ikke være tale om en sammenlægning i vejledningens forstand.

  Det skal i den sammenhæng bemærkes, at der ikke er fremsendt dokumentation for at EFA-Syd er i gang med at nedlægge sig selv.

  Det er derfor forvaltningens opfattelse at 13-punkts planen fra Byrådsmødet den 27. december ikke er blevet opfyldt på nuværende tidspunkt.

  Ad 2.

  Det er blevet oplyst, at EFA-Syd har solgt deres aktiver pr. 1. januar 2017 til Meritten, og de facto er ophørt med at drive produktionsskoleaktivitet.

  Derfor er der ikke hjemmel til at udbetale et grundtilskud til EFA-Syd for 2017.

  Det skal i den sammenhæng bemærkes, at loven om produktionsskoler giver kommunalbestyrelsen hjemmel til at yde tilskud til produktionsskoler ud over grundtilskuddet.

  Ad 3.

  Idet der ikke er sket en juridisk sammenlægning af de to produktionsskoler, er 13-punkts planen ikke overholdt.

  Betingelsen for, at Byrådet agtede at udbetale et ekstra tilskud i 2018 til Meritten, svarende til grundtilskuddet, er således ikke opfyldt.

  Ad 4.

  Aabenraa Kommune ejer bygningen Visherredsvej 3, 6330 Padborg som Meritten lejer.
  Den offentlige ejendomsværdi er 7,4 mio. kr., og den årlige leje udgør 0,3 mio. kr. pr. år (2017-tal).

  Meritten ønsker at overtage ejendommen for 1 kr.

  Når en kommune ønsker at sælge en fast ejendom skal dette ske i overensstemmelse med udbudsbekendtgørelsen nr. 799 af den 24. juni 2011.

  Af denne fremgår det, at kommunen kan undlade at udbyde en fast ejendom offentligt, og beslutte at sælge til en pris som ligger under markedsprisen, hvis dette kan sagligt begrundes. Sagligheden kan eksempelvis være begrundet i et ønske om at støtte en sådan institution i kommunen.

  Kommunen kan støtte en produktionsskole, herunder overdrage fast ejendom, hvilket fremgår af loven om produktionsskoler, lbk nr. 97 af den 26. januar 2017.

  Dette betyder, at Aabenraa Kommune lovligt ville kunne støtte produktionsskolen ved at sælge en fast ejendom til en lavere pris end markedsprisen.

  I tilfælde af, at Aabenraa Kommune vil sælge en ejendom, kan det også ske til markedsprisen, hvor betaling af overdragelsessummen berigtiges ved at der oprettes et rente og afdragsfrit lån svarende til prisen.

  Lånet sikres ved at der på 1. prioriteten lyses et pantebrev i ejendommen.

  Derved skal skolen ikke fysisk betale nogen sum, og kommunen kan aftale en tilbagekøbsret.

  Henset til Merittens økonomiske situation, oplyst til Undervisningsministeriet af Merittens revisor (bilag 6), er det forvaltningens opfattelse, at en evt. stillingtagen til en overdragelse ikke påbegyndes før Undervisningsministeriets endelige godkendelse af den fremtidige konstruktion og drift for Meritten foreligger, idet Aabenraa Kommune ellers kunne risikere et økonomisk tab.

  I tilfælde af, at Byrådet beslutter at sælge ejendommen, skal der tages stilling til finansiering af den mistede lejeindtægt på 0,3 mio. kr. årligt.

  Indstilling

  Børn og skole indstiller,

  at det konstateres, at der ikke er foretaget en juridisk sammenlægning af Produktionsskolen Meritten og Produktionsskolen EFA-syd, hvorved 13-punkts planen ikke er opfyldt,

  at der ikke kan udbetales grundtilskud til EFA-Syd i 2017, idet EFA-Syd ikke har produktionsskoleaktivitet i 2017,

  at der ikke kan ydes et tilskud til Meritten til dækning af fusionsomkostninger i 2018, idet det kan konstateres at 13-punkts planen ikke er opfyldt, og

  at Merittens ønske om at købe Visherredsvej 3, 6330 Padborg for 1 kr. ikke imødekommes på nuværende tidspunkt.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 14-03-2017

  Procedurespørgsmål vedr. inhabilitet:
  Kirsten Nørgård Christensen (V), Dorte Ballhorn Soll (A), Gert Nordklitgaard (Ø), Kaare Solhøj Dahle (UP) og Eivind Underbjerg Hansen (V) blev erklæret inhabile i sagen, derfor er udvalget ikke beslutningsdygtig, og sagen sendes videre til byrådet uden indstilling.

  Afbud: Kaare Solhøj Dahle

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/6626, Sagsinitialer: chd

  Sagsfremstilling

  Udvalget godkendte på sit møde den 27. september 2016 en ny procedure for håndtering af elevernes fravær, derunder at udvalget kvartalsvis orienteres om elevfraværet på folkeskolerne i Aabenraa Kommune.

  Udvalget bliver i denne sag orienteret om elevernes fravær i 4. kvartal 2016.

  Orienteringen gives med baggrund i:

  •      ”Bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen” (BEK. nr. 696 af 23/06/2014).

  •      Retningslinjer for håndtering af elevers fravær i Aabenraa Kommunes skoler

  •      Skolerne indberetning i TEA, - elevadministrationssystemet

  Orienteringen omfatter fravær, der er indberettet i følgende tre kategorier:

  •      Sygdom, hvor forældrene har givet skolen besked om at fraværet skyldes sygdom

  •      Ulovligt fravær, hvor skolen ikke har modtaget besked om årsagen til fraværet.

  •      Ekstraordinær frihed, dvs. en af skolelederen imødekommet anmodning fra forældrene om tilladelse til at eleven holder ekstraordinært fri fra skole.

  I 0.–6. årgang indberettes fraværet på dagsniveau.

  I 7.–10. årgang indberettes fraværet på timeniveau.

  Denne opgørelse, som er den første efter indførelsen af retningslinjerne, vil sammen med de efterfølgende kvartalsvise opgørelser indgå i opfølgningen på elevfraværet, så der over tid dannes et billede af fraværets niveau.

  Opgørelsen viser indberetninger af fraværet på samtlige skoler. Skoleforvaltningen opgør kvartalsvis fraværet på skoleniveau.

  De enkelte skoler har mulighed for at trække tilsvarende oplysninger for egen skole både på elev- og klasseniveau.

  Skolelederne er gennem Folkeskoleloven forpligtet til, at sørge for at alle elever, der er optaget i skolen deltager i undervisningen. Desuden fremgår det af ”Bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen”, at skolens leder og det undervisende personale, der er tilknyttet eleverne, fører dagligt kontrol med, at eleverne er til stede under undervisningen og registrerer fraværet elektronisk i de elevadministrative systemer. Det er således skolelederens ansvar, at der sker en opfølgning på elevernes fravær.

  Opgørelse over fraværet i folkeskolerne i Aabenraa Kommune i 4. kvartal 2016, fremgår af vedlagte bilag.

  Gennemsnitstallene fremgår af nedenstående tabel (dagsniveau)

  Årgang

  Sygefravær

  Ulovligt fravær

  Ekstraordinær frihed

  0. – 6.

  2,78%

  0,45%

  0,2%

  7. – 9.

  3,49%

  0,80%

  0,28%

  10.

  4,89%

  0,51%

  0,2%

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelsen om elevernes fravær fra undervisningen i folkeskolen.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 14-03-2017

  Taget til efterretning.

  Afbud: Kaare Solhøj Dahle

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/32830, Sagsinitialer: khe

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres om dagtilbuddenes evaluering af de pædagogiske læreplaner.

  Alle dagtilbud evaluerer deres arbejde med de pædagogiske læreplaner.

  Hvert andet år indsamler forvaltningen en status på disse evalueringer via et spørgeskema.

  Denne status drøftes mellem dagtilbudschef, dagtilbudsleder og pædagogisk konsulent til dialogsamtale i forbindelse med virksomhedsaftalen.

  På baggrund af drøftelsen skal der tages stilling til, om evalueringerne giver anledning til yderligere handling.

  Til dialogsamtalerne har der været særligt fokus på:

  · Institutionernes arbejde med børn med særlige behov, særligt efter omlægningen af ressourcer og opgaver fra Specialpædagogkorpset til institutionerne pr. 1. januar 2014. Dette indgik også i evalueringen i 2015

  · Inddragelse af forældrebestyrelsen i udarbejdelse, evaluering og opfølgning af læreplanen.

  Evalueringerne præsenteres her samlet som Dagtilbuds bidrag til A2 afrapporteringen (Årsberetningen). Se bilaget.

  Evalueringerne viser bl.a., at

  · institutionerne arbejder med deres mål for læreplanerne, og at de valgte metoder, aktiviteter og børnemiljøet bidrager til at indfri de opstillede mål

  · institutionernes arbejde med børn med særlige behov generelt er i god udvikling. Der bør fortsat og kontinuerligt være et stærkt fokus på indsatser for børn med særlige behov

  · forældreinddragelsen i forhold til læreplansarbejdet bør styrkes.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 14-03-2017

  Taget til efterretning.

  Afbud: Kaare Solhøj Dahle

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/36155, Sagsinitialer: pla

  Sagsfremstilling

  Fonden for økologisk landbrug, under Miljø- og Fødevareministeriet, har i december 2016 meddelt, at den har bevilget 0,250 mio. kr. til Børnehuset Bakkebo til ”Afsætningsfremme – Tidlig start – Økologi for de 0-6 årige”.

  Fonden har bevilget beløbet med baggrund i geografisk at øge fokus på økologi i Syd- og Sønderjylland – specielt at øge fokus på økologi i daginstitutioner i Aabenraa Kommune ved at gennemføre køkkenomstilling i 2017-2018 i Børnehuset Bakkebo. Bakkebo er en aldersintegreret kommunal daginstitution for 95 børn i alderen 0-6 år.

  Projektet kombinerer køkkenomstillingen med et pædagogisk fokus på madglæde, maddannelse, mad som pædagogisk værktøj, og den forskel økologi kan gøre for vores natur, vores grundvand og dyrenes velfærd.

  Institutionen følger Aabenraa Kommunes kostpolitik, ligesom institutionen har egen lokal kostpolitik. Fødevarestyrelsens anbefalinger følges ift. kostsammensætning.

  Køkkenet har ”Elite smiley”.

  Tilskuddet skal anvendes i kalenderåret 2017, og efter tilskudsperiodens afslutning skal der indsendes revisionspåtegnet tilskudsregnskab samt en faglig afrapportering omhandlende de gennemførte aktiviteter og forventede effekter.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 14-03-2017

  Taget til efterretning.

  Afbud: Kaare Solhøj Dahle

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/22037, Sagsinitialer: amp

  Sagsfremstilling

  Alle institutioner under Dagtilbud skal have foretaget en legepladsinspektion én gang årligt. Legepladsinspektionen skal foretages af en uddannet legepladsinspektør.

  Forvaltningen har udarbejdet en oversigt over indberetninger vedr. legepladsinspektion/legepladssikkerhed 2016. Det fremgår heraf, at alle institutioner under Dagtilbud har fået foretaget legepladsinspektion i 2016. Dog har 9institutioner fået foretaget inspektionen primo 2017.

  Institutionslederne oplyser, at eventuelle fejl og/eller mangler er udbedret. Alternativt er legeredskabet taget ud af drift.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 14-03-2017

  Taget til efterretning.

  Afbud: Kaare Solhøj Dahle

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/7082, Sagsinitialer: acha

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres udvalget om en kommende ansøgning om støtte fra Socialstyrelsens pulje til omlægning til en tidlig og forebyggende indsats på området for udsatte børn og unge.

  Kommunerne kan ansøge om midler til investeringer, som kan bidrage til en helhedsorienteret omlægning af området for udsatte børn og unge på tværs af sagsbehandlingen, den kommunale tilbudsvifte og i koblingen til almenområdet.

  I Aabenraa Kommune arbejder Børn og Familie med omlægningen under overskriften ”Aabenraa-modellen”. Midler fra puljen vil kunne supplere den investeringsstrategi på området, som byrådet vedtog i 2016 i forbindelse med vedtagelsen af budget 2017.

  Aabenraa Kommune har tidligere ansøgt om midler fra puljen, men fik dengang afslag (se sag nr. 17 fra den 12. januar 2016 og sag nr. 127 fra den 9. august 2016). I 2016 blev der uddelt støtte til 4 kommuner, mens Socialstyrelsen denne gang forventer at kunne uddele støtte til 13 kommuner.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 14-03-2017

  Taget til efterretning.

  Afbud: Kaare Solhøj Dahle

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/27913, Sagsinitialer: krkn

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Børne- og Uddannelsesudvalget om et nyt familietræningstilbud, som Rønshoved Skolehjem ønsker at afprøve. Rønshoved Skolehjem ønsker at tilpasse sig Aabenraa-modellen, hvor der arbejdes målrettet med at bringe sociale sager ned ad indsatstrappen og tættere på almenmiljøet. Derfor vil Rønshoved Skolehjem i løbet af 2017 gøre sig erfaringer med et nyt tilbud om familietræning på døgnbasis. Inspirationen kommer fra lignende kommunale tilbud i Egedal og Herning, samt selvejede institutioner som Vernsgaarden nær Haderslev og Familiebo i Vejle.

  Tilbuddets formål er at nedbringe børns anbringelsestid ved i samarbejde med forældre at gennemføre et kortere familietræningsforløb på døgnbasis. Samtidig med at antallet af Aabenraa Kommunes døgnanbragte børn falder, afprøves et tilbud til familierne, som skal skabe en varig forandring af familiernes problemstillinger. Der arbejdes på at familier kan vende tilbage til almenmiljøet med  bedre forudsætninger for det gode liv.

  Et familietræningsforløb forventes at vare i 3 måneder. Her vil Rønshoved Skolehjem sammen med familierne lære at tackle deres problemstillinger, så familien kan fungere i eget hjem og i almenområdet. Efter forløbet på Rønshoved Skolehjem vil der være tæt opfølgning sammen med familiernes netværk . Et opfølgningsforløb vil typisk vare i 2 måneder, afhængig af familiens behov, eller blive overdraget til Familie- og Ungecentret.

  Under forløbet vil Rønshoved Skolehjem arbejde ressourceorienteret og netværksinddragende. Man vil i langt højere grad trække tværfaglig ekspertise ind, der er nødvendig for at løse problemstillingerne. Derfor vil Rønshoved Skolehjem samarbejde med andre i Aabenraa Kommune, som har vigtige ressourcer til at bringe familierne i trivsel (f.eks. jobcenter, skoler eller psykologer).

  Det anslås at to familier vil modtage tilbuddet i 2017.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 14-03-2017

  Taget til efterretning.

  Afbud: Kaare Solhøj Dahle

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/70, Sagsinitialer: bhh

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 14-03-2017

  -

  Afbud: Kaare Solhøj Dahle