Beslutningsprotokol

tirsdag den 9. maj 2017 kl. 15:30

Mødested: Aktivitetsrum 2+3, Borgerhuset, Tinglev
Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalg
Medlemmer: Kirsten Nørgård Christensen, Dorte Ballhorn Soll, Eivind Underbjerg Hansen, Gert Nordklitgaard, Kåre Solhøj Dahle, Kurt Andresen, Rasmus Lyngbak Bøgen
Bemærkninger: Mødet sluttede kl. 17.45
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/69, Sagsinitialer: bhh

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 09-05-2017

  -

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/44211, Sagsinitialer: khl

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om igangværende og kommende byggeprojekter på skole- og daginstitutionsområdet.

  Kongehøjskolen

  Det endelige regnskab for anlægsprojektet afventer stadig aftalemæssige afklaringer med totalrådgiveren.

  Lyreskovskolen

  De sidste udbedringer af mangler ved de udvendige arbejder i terræn er under færdiggørelse.

  Projektets anlægsregnskab afsluttes efterfølgende.

  Hærvejsskolen

  Fristen for ansøgning om prækvalifikation var den 27. april 2017 og 11 totalentreprenører har anmodet om at blive prækvalificeret til at afgive tilbud.

  Prækvalifikationen vil nu blive foretaget, således at pristilbud og tilhørende projektforslag fra 5 bydende kan afleveres den 7. juli 2017.

  Daginstitution i Rødekro

  Fristen for ansøgning om prækvalifikation var den 27. april 2017, og 11 totalentreprenører har anmodet om at blive prækvalificeret til at afgive tilbud.

  Prækvalifikationen vil nu blive foretaget, således at pristilbud og tilhørende projektforslag fra 5 bydende kan afleveres den 7. juli 2017.

  Fjordskolen, om- og tilbygning på Åbjerg 8b i Kruså

  Valget af det økonomisk mest fordelagtige tilbud på totalrådgivningen foretages den 3. maj af et udvalg bestående af:

  Direktøren for Børn og Skole (formand).

  Skolechefen.

  En projektleder fra Børn og Skole.

  En ingeniør fra Kommunale Ejendomme.

  En forældrerepræsentant fra Skolebestyrelsen.

  To ledelsesrepræsentanter fra Fjordskolen.

  En TR-repræsentant fra Fjordskolen.

  En bygherrerådgiver fra Rambøll.

  Når valget er truffet og aftalen med totalrådgiveren er indgået, vil ét af de første fokuspunkter være udarbejdelsen af en detaljeret proces- og tidsplan frem til ibrugtagningen august 2018.

  Daginstitution i Aabenraa Syd

  Kultur-, Miljø- og Erhvervsforvaltningen foretager nu en yderligere vurdering af konsekvenserne ved placeringen af den ny daginstitution i Aabenraa Syd.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 09-05-2017

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/13013, Sagsinitialer: sbro

  Sagsfremstilling

  I henhold til kommunens økonomiske strategi/årshjul udarbejdes den første detaljerede bevillingskontrol i 2017 pr. 31. marts.

  Der er foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 31. marts 2017 i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne.

  Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af evt. tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.

  Jf. Økonomiudvalgets beslutning den 17. januar 2012 opdeles budgetkontrolsagerne i 4 sager:

  1. Omplaceringer indenfor eget udvalg (netto 0)

  2. Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan finde finansiering

  3. Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg
  (netto 0)

  4. Tillægsbevillinger anlæg.

  Denne sag vedrører omplaceringer indenfor eget udvalg, hvilket udvalget selv er bemyndiget til at foretage. I sagens bilag er der en samlet oversigt over bevillingskontrollen, samt opfølgning på afviklingsplaner.

  Økonomi og afledt drift

  Budgetopfølgning pr. 31.3.2017 indgår i materialet til dette punkt, i stedet for at være et særskilt punkt.

  I april-mødet blev etablering af en mentorordning for unge på ungdomsuddannelserne godkendt – udvalgets andel af denne ordning medtages ved denne bevillingskontrol og sker med finansiering via støttekontaktperson-ordningen.

  Der foretages en flytning af de administrative udgifter til EGU-ordningen fra overførselsudgifter til serviceudgifter. Der er tale om en konsekvens af gældende konteringsregler.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,
  at omplacering mellem Børn og Familie, samt Skole og Undervisning godkendes, og

  at omplaceringer indenfor Skole og Undervisning godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 09-05-2017

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/13013, Sagsinitialer: sbro

  Sagsfremstilling

  Denne sag vedrører tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke selv kan finde finansiering.

  Oversigt over udvalgets tillægsbevillingsansøgning samt de hertil hørende noter er vedhæftet som bilag.

  Økonomi og afledt drift

  I denne bevillingskontrol pr. 31. marts 2017 er der ikke forhold, som gør, at der skal rejses ansøgninger om tillægsbevillinger med påvirkning af kassebeholdningen.

  Indstilling

  Børn og skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 09-05-2017

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/13013, Sagsinitialer: sbro

  Sagsfremstilling

  Denne sag vedrører tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg.

  Som bilag er vedhæftet oversigt over udvalgets ansøgte tillægsbevillinger, finansieret af andre udvalg, som netto giver 0, samt de hertil hørende noter.

  Økonomi og afledt drift

  Bevillingskontrollen pr. 31. marts 2017 udviser følgende ønsker om tillægsbevillinger og rammekorrektioner finansieret af andre udvalg/bevillingsområder
  (beløb i 1.000 kr.):

  Ønsker/finansierende udvalg

  2017

  2018

  Ønsker:

  Mentorstøtte til unge på ungdomsudd.

  238

  366

  Fordeling integrationspulje

  708

  724

  Forsikringspræmier

  -186

  -186

  Efterskole – bidrag til staten

  2.113

  0

  Børne- og Uddannelsesudvalget i alt

  2.873

  904

  Finansierende udvalg:

  Arbejdsmarkedsudvalget

  -119

  -183

  Social- og sundhedsudvalget

  -119

  -183

  Økonomiudvalget

  -2.635

  -538

  Finansierende udvalg ialt

  -2.873

  -904

  De enkelte punkter er uddybet nærmere i det vedhæftede bilag.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ansøgningerne om tillægsbevillinger i 2017 (netto 0), samt rammekorrektioner i 2018–2021 (netto 0) finansieret af andre udvalg, jf. foranstående og vedhæftede bilag, godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 09-05-2017

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/13013, Sagsinitialer: sbro

  Sagsfremstilling

  Nærværende sag vedrører tillægsbevillinger anlæg.

  Som bilag er vedhæftet oversigt over udvalgets ansøgte tillægsbevillinger på anlæg, samt de hertil hørende noter om de igangværende anlæg.

  Økonomi og afledt drift

  Samlet søges der ikke om tillægsbevillinger på igangværende anlæg indenfor udvalgets område.

  I vedlagte noter er der redegjort for de enkelte anlæg. I forbindelse med bevillingskontrollen pr. 30.9.2017 vil der blive foretaget en vurdering af, hvilke andele af projekternes rådighedsbeløb, der kan overføres til næste år.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at der ikke foretages bevillingsmæssige ændringer på anlæg.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 09-05-2017

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/13346, Sagsinitialer: sbro

  Sagsfremstilling

  DRIFT

  På baggrund af Økonomiudvalgets rammeudmelding den 4.april 2017 skal Børne- og Uddannelsesudvalget fremsende budgetbidrag.

  Samlet har udvalget en ramme på 968,632 mio. kr. i serviceudgifter og 8,821 mio. kr. i overførselsindkomster.

  Budgetbidraget, der skal afleveres den 9. juni, skal have et basisbudget i balance, forslag til omprioriteringskataloget på 9,625 mio. kr. i reduktioner, og forslag til omprioriteringskatalog til udvidelser på op til 9,625 mio. kr.

  Der er udarbejdet forslag til omprioriteringskatalog, som er vedhæftet sagen.

  Derudover er vedhæftet specielle bemærkninger, der viser udvalgets basisbudget. Heraf fremgår bl.a. at der under dagtilbud i strukturpuljen er indbygget besparelseskrav på henholdsvis 1 og 2 mio. kr. i 2018 og 2019, samt at forventede mindreudgifter som følge af etablering af Aabenraa-modellen under Børn og Familie er indregnet for årene 2018 til 2020.

  ANLÆG

  Til anlægsprioritering skal følgende udarbejdes og prioriteres:

  • Kvalificering af udgiftsfordelingen mellem årene 2018-2021 på de anlægsprojekter der fremgår af investeringsplanen
  • Forslag til nye anlægsinvesteringer udarbejdes og prioriteres til årene 2019/20

  I budget 2019 er der en anlægspulje på ca. 21,5 mio. kr. som ikke er udmøntet og i 2020 er der en anlægspulje på 110 mio. kr.

  Forslag til anlægsønsker er vedlagt som bilag til sagen.

  Oversigt anlæg optaget på investeringsoversigten er vedlagt som bilag til sagen.

  Indstilling

  Børn og skole indstiller,

  at omprioriteringsbidrag drøftes og udpeges indenfor en ramme på 9,625 mio. kr. for både reduktioner og udvidelser,

  at anlægsønsker 2019-20 drøftes og prioriteres

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 09-05-2017

  Drøftet.

  Tages op igen på næste møde.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/13024, Sagsinitialer: chd

  Sagsfremstilling

  Regeringen har afsat en pulje på 500 millioner kroner til at løfte fagligt svage elever i udskolingen i folkeskolen.

  120 folkeskoler med en stor andel af elever, der får under karakteren 4 i 9.-klasseprøverne i dansk og matematik, har fået tilbud om at blive en del af regeringens program for udmøntning af puljen.

  I Aabenraa Kommune har Høje Kolstrup Skole fået tilbud om at deltage i programmet.

  Udvalget skal i denne sag beslutte, hvorvidt Høje Kolstrup Skole skal tage imod tilbuddet om at deltage i pulje og program for fagligt løft af de svageste elever. Skolens ledelse har tilkendegivet, at skolen gerne deltager.

  Fakta om programmet:
  Der etableres et 3-årigt program med specifikt fokus på understøttelse af skolerne i deres arbejde med at iværksætte afgrænsede indsatser med henblik på at løfte fagligt svage elever i udskolingen.
  Formålet er at øge incitamentet til at udvikle nye undervisningsmetoder og skabe faglig fremgang. Skolerne har dermed frie hænder til at planlægge, hvordan de vil nå målet for indsatsen.

  Puljen bliver udmøntet over tre år og udbetales i form af præmier til skoler, der formår at løfte det faglige niveau hos udskolingens fagligt svageste elever.
  Skolerne vil kunne opnå en præmie i størrelsesordenen 1,3-1,5 mio. kr. årligt, hvis de formår at reducere andelen af fagligt svage elever med 5 procentpoint i puljens første år, 10 procentpoint i puljens andet år og 15 procentpoint i puljens tredje år. Dvs. skolerne skal over en treårig periode sænke andelen af fagligt svage elever med 15 procentpoint.

  Programmet indeholder:

  • Udarbejdelse af inspirationsmateriale om virkningsfulde indsatser i forhold til løft af de fagligt svageste elever.
  • Kick off-konference for ledelsesrepræsentanter fra skoler/kommuner.
  • Temadage for ressourcepersoner om iværksættelse af afgrænsede indsatser.
  • Mulighed for sparring og vejledning til skolelederen og evt. centrale medarbejdere på skolen fra ministeriets læringskonsulenter.
  • Løbende evaluering af de igangsatte indsatser.
  • Netværksorganisering af de 120 skoler.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at Børne- og Uddannelsesudvalget godkender, at Høje Kolstrup Skole tager imod tilbuddet om at deltage i pulje og program for fagligt løft af de svageste elever.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 09-05-2017

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/9861, Sagsinitialer: chd

  Sagsfremstilling

  Udvalget bliver i denne sag bedt om at godkende taksterne til Hellevad Børneunivers´ fritidstilbud til eleverne i 4.–6. årgang (SFO2).

  Byrådet besluttede den 11. august 2015, at taksten på SFO2 skal ligge mellem 200 kr. og 2/3 af SFO1 taksten, hvilket i 2017 er 1.068 kr.(11 mdr.)

  Hellevad Børneunivers har søgt om at ændre taksten for universets fritidstilbud til eleverne i 4.–6. årgang fra de nuværende 800 kr. pr. til 500 kr. pr. måned i 5 måneder årligt gældende fra 1. september 2017.

  Fritidstilbuddet er åbent i de 5 måneder, november til marts.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at taksten på SFO2 på Hellevad Børneunivers pr. 1. september 2017 er 500 kr.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 09-05-2017

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/13131, Sagsinitialer: kmen

  Sagsfremstilling

  KL inviterer alle kommuner til et toårigt partnerskab om udvikling af kvalitet i dagtilbud. KL påpeger, at kvalitet i dagtilbud er en klog kommunal investering – økonomisk og ikke mindst for det enkelte barn. Tidlig investering har betydning for barnets potentialer og muligheder resten af livet. Samtidig viser undersøgelser, at der i Danmark er for stor forskel på kvaliteten både mellem kommunerne og mellem de enkelte dagtilbud i kommunerne. Med dette partnerskab inviterer KL kommunerne til at løfte denne kvalitetsudviklingsopgave i flok.

  KL opfordrer alle kommuner til at deltage. Partnerskabet bygger på en politisk aftale mellem de deltagende kommuners kommunalbestyrelser og KL’s bestyrelse. Partnerskabet involverer både politikerne, forvaltningerne og institutionslederne.

  Formålet med partnerskabet er at understøtte den kommunale proces fra ord og intention om øget kvalitet til konkret lokalt forankret handling i læringsmiljøerne og den faglige ledelse. Det skal blandt andet ske ved at styrke det kommunalpolitiske ansvar for at prioritere dagtilbudsområdet samt understøtte implementeringen af den styrkede pædagogiske læreplan gennem god lokal ledelse.

  Partnerskabet vil bestå af kommunale netværk, som sammensættes af repræsentanter fra 8-10 kommuner. Målgruppen for de kommunale netværk er dagtilbudschefer, konsulenter i forvaltningen og dagtilbudsledere. Der planlægges 5 heldagsmøder i hvert netværk.

  Hvert netværk i partnerskabet vil arbejde med 3-5 indsatsområder, der udgør forskellige perspektiver på kvalitet i dagtilbud. Kommunerne prioriterer indsatsområder i forbindelse med tilmeldingen til partnerskabet.

  Indsatsområder forventes blandt andet at blive:

  1. Samarbejde med forældre om børns læring og trivsel

  2. Tværprofessionelle samarbejde

  3. Dokumentation og dataunderstøttet ledelse

  4. Dagtilbuddets arbejde med at øge social mobilitet

  5. Digital understøttelse af kvalitetsudvikling i dagtilbud

  6. Tidlig indsats og forebyggelse

  7. Overgange og sammenhænge

  8. Tosprogede børn

  Den endelige fastlæggelse af indsatsområder afgøres sammen med partnerskabskommunerne.

  Forvaltningen foreslår følgende prioritering af indsatsområder

  1. Samarbejde med forældre om børns læring og trivsel

  2. Dokumentation og dataunderstøttet ledelse

  3. Tosprogede børn

  4. Dagtilbuddets arbejde med at øge social mobilitet.

  I arbejdet vil der først og fremmest være fokus på organisationsudvikling, forvaltningens understøttelse, forandringer i ledelsesopgaven og udvikling af evalueringskulturen.

  Ud over den fastlagte møderække forpligter de deltagende kommuner sig til at gennemføre en selvevaluering, arbejde med hjemmeopgaver i egen organisation, gensidige kommunebesøg, interview mv.

  I løbet af de to år gennemføres der tre seminarer på tværs af partnerskabets kommunale netværk samt med deltagelse af politikere og centrale parter. Seminarerne vil sætte en række tværgående temaer på dagsorden og understøtte arbejdet med den politiske ledelse af området. Seminarerne skal endvidere styrke koblingen mellem viden fra praksis og de politiske prioriteringer på dagtilbudsområdet samt præsentere og oversætte den seneste viden og forskning på området til den kommunale praksis.

  Som en del af partnerskabet udbydes et særskilt lederforløb målrettede dagtilbudsledere i de deltagende kommuner. Forløbet indeholder målrettet individuel sparring på ledernes ledelsespraksis og indbefatter en lederrotation med en leder i en anden kommune. Forløbet tilkøbes som en særskilt ydelse og udvikles i samarbejde med kommunerne.

  Økonomi og afledt drift

  De deltagende kommuner betaler 110.000 kr. i alt for to år for at indgå i partnerskabet. Prisen dækker fem heldags-temamøder. Hver kommune kan tilmelde op til fem deltagere. Derudover gennemføres tre tværgående seminarer for alle deltagere, samt for op til to politikere fra hver kommune.

  Et særskilt lederforløb målrettet dagtilbudsledere med individuel sparring, et modul i ledelse og indlagt lederrotation kan tilkøbes som en særskilt ydelse.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at Aabenraa Kommune søger om at gå videre i processen med henblik på at indgå det politiske partnerskab, og

  at den foreslåede prioritering af indsatsområderne godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 09-05-2017

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/6626, Sagsinitialer: chd

  Sagsfremstilling

  Udvalget godkendte på sit møde den 27. september 2016 en ny procedure for håndtering af elevernes fravær, derunder at udvalget kvartalsvis orienteres om elevfraværet på folkeskolerne i Aabenraa Kommune.

  Udvalget bliver i denne sag orienteret om elevernes fravær i 1. kvartal 2017.

  Orienteringen gives med baggrund i:

  • ”Bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen” (BEK. nr. 696 af 23/06/2014).

  • Retningslinjer for håndtering af elevers fravær i Aabenraa Kommunes skoler

  • Skolerne indberetning i TEA, - elevadministrationssystemet

  Orienteringen omfatter fravær, der er indberettet i følgende tre kategorier:

  • Sygdom, hvor forældrene har givet skolen besked om at fraværet skyldes sygdom

  • Ulovligt fravær, hvor skolen ikke har modtaget besked om årsagen til fraværet.

  • Ekstraordinær frihed, dvs. en af skolelederen imødekommet anmodning fra forældrene om tilladelse til at eleven holder ekstraordinært fri fra skole.

  I 0.–6. årgang indberettes fraværet på dagsniveau.

  I 7.–10. årgang indberettes fraværet på timeniveau.

  Opgørelsen viser indberetninger af fraværet på samtlige skoler. Skoleforvaltningen opgør kvartalsvis fraværet på skoleniveau.

  De enkelte skoler har mulighed for at trække tilsvarende oplysninger for egen skole både på elev- og klasseniveau.

  Skolelederne er gennem Folkeskoleloven forpligtet til, at sørge for at alle elever, der er optaget i skolen deltager i undervisningen. Desuden fremgår det af ”Bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen”, at skolens leder og det undervisende personale, der er tilknyttet eleverne, fører dagligt kontrol med, at eleverne er til stede under undervisningen og registrerer fraværet elektronisk i de elevadministrative systemer. Det er således skolelederens ansvar, at der sker en opfølgning på elevernes fravær.

  Opgørelse over fraværet i folkeskolerne i Aabenraa Kommune i 1. kvartal 2017 fremgår af vedlagte bilag.

  I forhold til 4. kvartal 2016:

  Det procentvise sygefravær er steget på alle årgange med op til 1,01%. Det er ikke muligt, at registrere årsagen til sygefraværet, forvaltningen har derfor ikke en forklaring på stigningen.

  Stigningen i det ulovlige fravær på 7.–9. årgang, skyldes især, at forholdsvis få elever er registreret med et meget stort fravær. Fraregnes disse ligger fraværsniveauet på linje med fraværet i 4. kvartal 2016.

  Gennemsnitstallene fremgår af nedenstående tabeller(dagsniveau), skolerne indgår med lige vægtning i beregningen at tallene.

  Sygefravær

  Årgang

  4.kvartal 2016

  1. kvartal 2017

  0. – 6.

  2,78%

  3,70%

  7. – 9.

  3,49%

  4,50%

  10.

  4,89%

  5,36%

  Ulovligt fravær

  Årgang

  4. kvartal 2016

  1. kvartal 2017

  0. – 6.

  0,45%

  0,43%

  7. – 9.

  0,80%

  1,24%

  10.

  0,51%

  0,40%

  Ekstraordinær frihed

  Årgang

  4. kvartal 2016

  1. kvartal 2017

  0. – 6.

  0,2%

  0,07%

  7. – 9.

  0,28%

  0,23%

  10.

  0,2%

  0,37%

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 09-05-2017

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/13333, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Børne- og Uddannelsesudvalget har fået en henvendelse fra Genner Univers, da skolen er bekymret for deres økonomi pga. faldende børnetal.

  Skolen forventer et elevtal pr. 5. september 2017 på 52 elever, hvilket vil danne grundlag for budgettildelingen for 2018.

  I 2017 har skolen fået budget efter et elevtal på 72 elever, skolen vil således næste år have 20 færre elever end det nuværende budget.

  På Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 2. december 2014 blev den reviderede fordelingsmodel for folkeskoleområdet godkendt.

  Modellen fordeler, ud fra objektive kriterier, det budget der er til rådighed til normalundervisning, specialundervisning i specialklasser/- skoler samt det budget folkeskolerne beholder til øget inklusion.
  Af modellen fremgår det, at det samlede budget til fordeling på skolerne opgøres årligt ud fra den af Byrådet godkendte budgetramme.

  Dette beløb tildeles de enkelte skoler efter antal elever omregnet til mellemtrinselever.

  Skolerne er garanteret en tildeling svarende til 70 elever.

  Det betyder, at selvom Genner Univers i 2018 får et elevtal på 52 elever, vil skolen være garanteret et budget svarende til 70 elever.

  Budget til skoledelen på Genner Univers vil derfor som udgangspunkt være uændret i 2018 i forhold til 2017.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 09-05-2017

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/42264, Sagsinitialer: kmen

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres udvalget om antallet af pædagogiske assistentelever fra 2018 og frem.

  Den Pædagogiske Assistent Uddannelse (PAU) er en erhvervsfaglig uddannelse, der varer 2 år og 1½ måned. 

  Uddannelsen er målrettet praktisk-pædagogisk arbejde med børn, unge og voksne indenfor dagtilbud, skoler og det sociale område. Eleverne ansættes af kommunen, der også stiller praktikpladser til rådighed, og den teoretiske del af uddannelsen foregår på Social- og Sundhedsskolen Syd i Aabenraa.

  Aabenraa Kommune har fra 2011 og frem til og med 2016 fulgt Kommunernes Kontaktråds (KKR) fastlagte dimensioneringen og ansat 19 pædagogiske assistentelever årligt.

  I forlængelse af trepartsaftalen i 2016 indgik regeringen, KL, Danske regioner og LO en ny aftale om dimensioneringen af pædagogiske assistentelever for 2017 og 2018.

  Aftalen indebar, at kommunerne forpligtigede sig til at tilvejebringe 700 uddannelsesaftaler pr. år, som skal ses i forhold til de tidligere 1.600 pladser.

  For Aabenraa Kommune betød det en minimumsnormering på 6 PAU elever pr. år i 2017 og 2018.

  KL lægger nu op til en ændring af fordelingsprocessen for PAU-dimensionering fra 2018. Ændringen sker for at sikre, at uddannelsen af pædagogiske assistenter sker i de kommuner, der ønsker det og på baggrund af, at det i forbindelse med 2017 dimensioneringen viste sig, at der er stor spredning ift. kommunernes ønske om at uddanne PAU-elever.

  I stedet for en central fordeling af dimensioneringen, har KL besluttet, at fordelingen af dimensioneringen for 2018 tager udgangspunkt i kommunernes ønsker/behov.

  Aabenraa Kommune har administrativt meldt tilbage, at udgangspunktet for kommunen er at fortsætte med den nuværende dimensionering på 6 elever årligt. Kommunen vil dog i forbindelse med budgetbehandlingen for 2018 vurdere, om der er ønske om/behov for at øge dimensioneringen.

  KKR Syddanmark har den 24. april 2017 udmeldt alle ønsker fra kommunerne til dimensionering af PAU-elever i 2018. Tallene viser, at kommunerne på landsplan samlet ønsker en dimensionering på 790 elever. Dermed er antallet over de 700 elever, som kommunerne i forbindelse med trepartsaftalen i 2016 har forpligtet sig til at uddanne.

  Tallene er kun foreløbige, indtil der er truffet beslutning herom på møde i KKR Syddanmark i juni 2017.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning, og antallet/behovet vurderes i forbindelse med budgetlægning 2018.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 09-05-2017

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/11479, Sagsinitialer: pla

  Sagsfremstilling

  Dagtilbud har tidligere (senest 10. maj 2016, pkt. 91) orienteret Udvalget om afgørelser, der er påklaget, og senere afgjort i Ankestyrelsen. Orienteringen sker én gang årligt.

  Inden for dagtilbudsområdet kan der indgives klager på følgende områder:

  · Friplads – både hel og delvis

  · Socialpædagogisk friplads

  · Privat pasningsordning efter §§80-85 i Dagtilbudsloven

  · Sprogstimulering

  · Sprogvurdering

  Dagtilbud har i 2016 ikke haft afgørelser, der er påklaget til Ankestyrelsen.

  Lovgrundlag

  I henhold til Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven), §97, kan afgørelser efter loven indbringes for Ankestyrelsen.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 09-05-2017

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/13569, Sagsinitialer: asel

  Sagsfremstilling

  I denne sag gennemgås informationer om underretninger modtaget i år 2016. Disse ses i forhold til lignende informationer om modtagne underretninger i år 2015.

  Der er i år 2016 kommet 1.226 underretninger. Det drejer sig om underretninger omhandlende 716 børn og unge. Dette antal dækker over underretninger modtaget i kommunen fra såvel professionelle, private personer samt fra andre kommuner.

  I år 2015 modtog kommunen 1.025 underretninger omhandlende 606 børn og unge. Tallene for første halvår af 2015 er opgjort uden mellemkommunale underretninger, hvorfor det samlede tal for året er lavere.

  Det er fortsat i høj grad professionelle, der underretter. Der ses en stigning i antallet af underretninger, som vender ved andet halvår af 2016. I år 2016 kommer mange af underretninger fra skoler, politi og anonyme. Der er desuden flere underretninger om børn i skolealderen 7 år og opefter. I år 2015 er der flere underretninger omhandlende børn i aldersgruppen 0-6 år.

  Der er således mellem 2015 og 2016 sket et fald i antallet af underretninger omhandlende de helt små børn.

  Der er tillige flere underretninger om drenge, dette ændrer sig i andet halvår af 2016, hvor der er lidt flere underretninger om piger.

  2016

  2015

  Antal unikke personer

  716

  606

  Antal underretninger

  1.226

  1.025

  - piger

  625

  473

  - drenge

  601

  552

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 09-05-2017

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/70, Sagsinitialer: bhh

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 09-05-2017

  -