Beslutningsprotokol

tirsdag den 6. juni 2017 kl. 09:00

Mødested: Loungen, Skelbækvej 2, Aabenraa
Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalg
Medlemmer: Kirsten Nørgård Christensen, Dorte Ballhorn Soll, Eivind Underbjerg Hansen, Gert Nordklitgaard, Kåre Solhøj Dahle, Kurt Andresen, Rasmus Lyngbak Bøgen
Bemærkninger: Afbud: Dorte Ballhorn Soll

Mødet sluttede kl. 11.15
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/69, Sagsinitialer: bhh

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 06-06-2017

  -

  Afbud: Dorte Ballhorn Soll

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/44211, Sagsinitialer: khl

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om igangværende og kommende byggeprojekter på skole- og daginstitutionsområdet.

  Kongehøjskolen

  Det endelige regnskab for anlægsprojektet afventer stadig aftalemæssige afklaringer med totalrådgiveren.

  Lyreskovskolen

  De sidste udbedringer af mangler ved de udvendige arbejder i terræn er under færdiggørelse.

  Projektets anlægsregnskab afsluttes efterfølgende.

  Hærvejsskolen

  Aabenraa Kommune har den18. maj 2017 besluttet at aflyse udbudsprocessen vedrørende Hærvejsskolen i Rødekro.

  Der planlægges for en ny prækvalifikation, idet kommunen ønsker væsentlige ændringer vedrørende tidsplanlægning og bedømmelsesgrundlaget for økonomisk og finansiel formåen.

  Daginstitution i Rødekro

  Aabenraa Kommune har den 18. maj 2017 besluttet at aflyse udbudsprocessen vedrørende den nye daginstitution i Rødekro.

  Der planlægges for en ny prækvalifikation, idet kommunen ønsker væsentlige ændringer vedrørende tidsplanlægning og bedømmelsesgrundlaget for økonomisk og finansiel formåen.

  Fjordskolen, om- og tilbygning på Åbjerg 8b i Kruså

  Arkitektfirmaet RUM as´ tilbud på totalrådgivningen er af et enigt bedømmelsesudvalg blevet valgt som det økonomisk mest fordelagtige.

  Byggeudvalget gennemgik på mødet den 24. maj 2017 blandt andet et oplæg til en tidsplan og et oplæg til en organisering af den kommende brugerinddragelse, projekteringen og byggeprocessen.

  Fjordskolen, totalrådgiveren, Kultur-, Miljø- og Erhvervsforvaltningen samt Børn- og Skoleforvaltningen arbejder nu videre med en tilpasning af tidsplanen og organiseringen af processen.

  Daginstitution i Aabenraa Syd

  Børne- og Uddannelsesudvalget inviterede den 29. maj 2017 til et åbent informationsmøde med henblik på at fortælle om områdets behov for en ny daginstitution og om de foreløbige undersøgelser, der er gjort for at finde den rette placering.

  På mødet var der mulighed for de interesserede til at kommentere den kommende proces og forhold i forbindelse med placeringen, samt til at stille spørgsmål til udvalget og forvaltningen.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 06-06-2017

  Taget til efterretning.

  Afbud: Dorte Ballhorn Soll

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/7697, Sagsinitialer: sbro

  Sagsfremstilling

  Der er foretaget budgetopfølgning på Børne- og Uddannelsesudvalgets område pr. 30. april 2017.

  Økonomi og afledt drift

  Der henvises til vedlagte bilag.

  Samlet set forventes der balance i forhold til det korrigerede budget på udvalgets område.

  Baggrunden for forventningen  er, dels at antallet af foranstaltninger på børne- og familieområdet i forhold til slutningen af 2016 virker stabilt, dels at det er fire måneders drift, som ligger til grund for opfølgningen.

  I udvalgets budgetramme for 2017 er der indregnet en rammebesparelse på 1,2 mio. kr. vedr. ”bedre dagtilbud”. Det er forventet, at der i tilknytning til finansloven for 2017 ville blive tilført kommunerne ekstra midler til dette formål. Der er endnu ikke truffet beslutning om, i hvilket omfang kommunerne skal tildeles disse midler, ligesom der ikke er klarhed over eventuelle vilkår/betingelser for tilskud.

  På nuværende tidspunkt forventes det, at institutionernes regnskaber under ét bliver nul.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 06-06-2017

  Taget til efterretning.

  Afbud: Dorte Ballhorn Soll

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/13346, Sagsinitialer: sbro

  Sagsfremstilling

  DRIFT

  På baggrund af Økonomiudvalgets rammeudmelding den 4.april 2017 skal Børne- og Uddannelsesudvalget fremsende budgetbidrag.

  Samlet har udvalget en ramme på 968,632 mio. kr. i serviceudgifter og 8,821 mio. kr. i overførselsindkomster.

  Budgetbidraget, der skal afleveres den 9. juni, skal have et basisbudget i balance, forslag til omprioriteringskataloget på 9,625 mio. kr. i reduktioner, og forslag til omprioriteringskatalog til udvidelser på op til 9,625 mio. kr.

  Der er udarbejdet forslag til omprioriteringskataloger, som er vedhæftet sagen.

  Derudover er vedhæftet specielle bemærkninger, der viser udvalgets basisbudget. Heraf fremgår bl.a. at der under dagtilbud i strukturpuljen er indbygget besparelseskrav på henholdsvis 1 og 2 mio. kr. i 2018 og 2019, samt at forventede mindreudgifter som følge af etablering af Aabenraa-modellen under Børn og Familie er indregnet for årene 2018 til 2020.

  ANLÆG

  Til anlægsprioritering skal følgende udarbejdes og prioriteres:

  • Kvalificering af udgiftsfordelingen mellem årene 2018-2021 på de anlægsprojekter der fremgår af investeringsplanen
  • Forslag til nye anlægsinvesteringer udarbejdes og prioriteres til årene 2019/20

  I budget 2019 er der en anlægspulje på ca. 21,5 mio. kr. som ikke er udmøntet og i 2020 er der en anlægspulje på 110 mio. kr.

  Forslag til anlægsønsker er vedlagt som bilag til sagen.

  Oversigt anlæg optaget på investeringsoversigten er vedlagt som bilag til sagen.

  Indstilling

  Børn og skole indstiller,

  at omprioriteringsbidrag drøftes og udpeges indenfor en ramme på 9,625 mio. kr. for både reduktioner og udvidelser, og  

  at anlægsønsker 2019-20 drøftes og prioriteres.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 06-06-2017

  1. at drøftet og følgende omprioriteringer blev prioriteret:

  Reduktioner:

  1. Forslag 13 (0,753 mio. kr. i 2018),

  2. Forslag 2 (3,708 mio. kr. i 2018),

  3. Forslag 11 (1,606 mio. kr. i 2018),

  4. Forslag 5 (2,233 mio. kr. i 2018),

  5. Forslag 7 (0,700 mio. kr. i 2018),

  6. Forslag 14 (0,230 mio. kr. i 2018),

  7. Forslag 4b (0,395 mio. kr. i 2018),

  I alt reduktioner 9,625 mio. kr. i 2018.


  Udvidelser:

  1. Forslag 6 (0,030 mio. kr. i 2018),

  2. Forslag 5 (0,280 mio. kr. i 2018),

  3. Forslag 9 (0,250 mio. kr. i 2018),

  4. Forslag 7 (0,110 mio. kr. i 2018),

  5. Forslag 11 (0,600 mio. kr. i 2018),

  6. Forslag 16 (0,250 mio. kr. i 2018),

  7. Forslag 13 (1,00 mio. kr. i 2018),

  8. Forslag 1 (0,900 mio. kr. i 2018),

  9. Forslag 10 (1,00 mio. kr. i 2018),

  10. Forslag 4 (2,00 mio. kr. i 2018),

  11. Forslag 12 (1,00 mio. kr. i 2018),

  12. Forslag 14 (1,00 mio. kr. i 2018),

  13. Forslag 15 (0,500 mio. kr. i 2018),

  14. Forslag 8 (0,600 mio. kr. i 2018),

  I alt udvidelser 9,520 mio. kr. i 2018.

  Gert Nordklitgaard (Ø) stemte imod prioriteringerne.

  2. at drøftet og følgende anlægsønsker blev prioriteret:

  1. Forslag 3 (14,0 mio. kr.),

  2. Forslag 10 (12,010 mio. kr.),

  3. Forslag 13 (4,023 mio. kr.),

  4. Forslag 4 (26,0 mio. kr.),

  5. Forslag 7 (3,474 mio. kr.),

  6. Forslag 5 (1,752 mio. kr.),

  7. Forslag 14 (1,100 mio. kr.),

  8. Forslag 6 (6,960 mio. kr.),

  9. Forslag 12 (2,00 mio. kr.),

  10. Forslag 2 (25,0 mio. kr.),

  11. Forslag 1 (25,0 mio. kr.),

  12. Forslag 15 (0,302 mio. kr.),

  13. Forslag 9 (3,519 mio. kr.),

  14. Forslag 8 (2,833 mio. kr.)

  15. Forslag 11 (0,800 mio. kr.),

  I alt anlægsønsker 128.773 mio. kr.

  Gert Nordklitgaard (Ø) stemte imod prioriteringerne.

  Afbud: Dorte Ballhorn Soll

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/45172, Sagsinitialer: sbro

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med tildeling af engangsdriftstilskud til anskaffelse af barnevogne til dagplejen samt ekstra midler til integrationsindsatsen i dagtilbud i 2017, skal der foretages genberegning af takster og tilskud for 2017 i dagtilbud, idet grundlag for beregning af forældrebetaling og tilskud på denne baggrund har ændret sig.

  Økonomi og afledt drift

  Takstændring skal varsles med 3 måneders varsel, hvorfor ændring først kan træde i kraft 1. oktober 2017.

  Genberegning giver anledning til nedenstående ændrede takster/tilskud pr. måned fra 1.oktober 2017:

  Godkendt takst 2017

  Ny takst/ tilskud pr. 1.10.2017

  Ændring

  Forældrebetaling

  Forældrebetaling dagpleje

  2.759

  2.812

  +53

  Tilskud private

  Tilskud til private passere

  5.340

  5.458

  +118

  Tilskud 0-2 år

  7.409

  7.530

  +121

  Tilskud 3-5 år

  4.370

  4.378

  +8

  Indstilling

  Børn og skole indstiller,

  at tilskudstakster til private jf. ovenstående godkendes pr. 1.oktober 2017.

  at forældrebetalingstaksten, dagplejen er 2.812 kr./md. pr. 1. oktober 2017, og

  at forvaltningen efter byrådets godkendelse af takster varsler forældre og private institutioner som takstændringen med 3 måneders varsel.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 06-06-2017

  1. at godkendt,

  2. at anbefales godkendt, og

  3. at godkendt.

  Afbud: Dorte Ballhorn Soll

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/23786, Sagsinitialer: chd

  Sagsfremstilling

  Af Folkeskolelovens §16b fremgår det, at Kommunalbestyrelsen kan, for så vidt angår den understøttende undervisning, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen og efter ansøgning fra skolens leder godkende at fravige reglerne om en mindste varighed af undervisningstiden i 0-3 klasse, og i helt særlige tilfælde i 4.- 9. klasse, i op til 1 skoleår med henblik på yderligere faglig støtte og undervisningsdifferentiering for bestemte klasser ved hjælp af ekstra personale i klassen.

  §16b kan ifølge ”vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde” endvidere være hensigtsmæssig, hvis der er tale om klasser med særlige trivselsproblemer.

  Af samme vedledning fremgår det, at der skal foretages en konkret og individuel vurdering af den enkelte klasses behov for fravigelse af reglerne om en mindste varighed af undervisningstiden.

  Der er ikke noget til hinder for at give en sådan godkendelse til flere klasser samtidig, hvis det vurderes, at lovens betingelse for en godkendelse er opfyldt i forhold til hver enkelt klasse.

  Udvalget besluttede på sit møde den 4. april 2017, at nedsætte en arbejdsgruppe, som skulle udarbejde et grundlag til brug for Skole og Undervisnings sag om, hvorvidt en ansøgning om afkortning af undervisningstiden skal godkendes eller ej.

  Udover at enhver godkendelse tager udgangspunkt i ovenstående, så skal udvalget i denne sag tage stilling til om gruppens anbefaling skal godkendes.

  Arbejdsgruppen anbefaler at:

  Grundlag for undervisning

  Ansøgninger om afkortningen af undervisningstiden skal være begrundet i et ønske om at styrke skolens læringsmiljø.
  Det er først og fremmest elevernes trivsel, der skal styrkes, og hvor en afkortning af undervisningstiden forventes at kunne styrke denne.

  Generel trivsel:
  Særlige årsager til at klassens generelle trivsel bliver påvirket i negativ retning.

  • Enkelte elever
   Enkelte eller grupper af elever kan være i en situation, som både påvirker trivslen for dem selv og den øvrige klasse i negativ retning.
  • Geografi og transport

  Kommunens geografiske udstrækning gør, at der er elever, som har en lang transporttid både før og efter skoletiden. En ansøgning kan derfor begrundes i, at undervisningstiden ønskes afkortet, så elevernes samlede skoletid og transporttid nedsættes.

  Effekt

  Virkningerne på elevernes trivsel, som af afkortningen af undervisningstiden forventes af skabe, skal beskrives med hensyn til elevernes:

  • Motivation
  • Trivsel
  • Konfliktniveau

  Evaluering

  I ansøgningen skal skolerne angive, hvordan de vil evaluere virkningen af de ønskede forandringer.

  Gruppen anbefaler, at en eller flere af følgende evalueringsmetoder anvendes:

  • Undersøgelse blandt elever, og eventuelt forældre, der relaterer til de forventede virkninger af afkortningen af undervisningstiden
  • Elevsamtalen, trivsel før og efter afkortningen af undervisningstiden inddrages i samtalen
  • Opgørelse af om antallet af konkrete henvendelser fra forældre vedrørende elevernes trivsel reduceres
  • Forældremøder, forældrenes oplevelse af elevernes trivsel drøftes ud fra før og efter afkortningen af undervisningstiden, er den ønskede effekt opnået?
  • Brug af trivselsmåling, hvor der spørges særskilt ind til virkningen af afkortningen af undervisningstiden.

  På baggrund af den foreliggende rapport (vedhæftet) viser erfaringerne fra 2016-17, at to voksne til stede i flere lektioner giver en bedre trivsel og læring blandt eleverne.

  Der er udarbejdet skabelon der fremadrettet skal bruges ved ansøgning om afkortning af undervisningstiden. (vedhæftet)

  Lovgrundlag

  Folkeskolelovens § 16 b.

  Økonomi og afledt drift

  Afkortning af undervisningstiden skal være ressourceneutral for skolen.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at arbejdsgruppens anbefalinger godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 06-06-2017

  Godkendt.

  Afbud: Dorte Ballhorn Soll

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/21571, Sagsinitialer: chd

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til, om Løjt Skoles ansøgning om afkortning af undervisningstiden for skolens 4.–6. klasser og udskolingen skal godkendes for skoleåret 2017 - 2018.

  Folkeskolelovens § 16b giver den enkelte skoleleder - efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen - mulighed for at søge kommunalbestyrelsen om at afkorte undervisningstiden.

  Afkortning af undervisningstiden kan anvendes generelt for klasser i indskolingen, hvis det er hensigtsmæssigt i forhold til en eller flere problemstillinger i klassen.

  I særlige tilfælde kan det anvendes for elever på 4.-9. klassetrin. Godkendelse kan kun gives for et år ad gangen.

  Løjt Skole har i skoleåret 2016– 017 fået godkendt at måtte afkorte undervisningstiden med 1 time ugentlig for eleverne i 4.–6. årgang. Baggrunden for ansøgningen var, at skolen gennem de seneste to år havde gjort erfaringer med at anvende den understøttende undervisning som hjemmetid.

  Hjemmetiden er et samlebegreb for den sociale, personlige og reflekterende del af folkeskolens opgave. Dette ønskede skolen at se udfoldet på en anden måde ved at lægge den, som en ekstra ressource op ad fagpakken, så eleverne i stedet havde to lærere en del af tiden, hvilket ville give bedre mulighed for at arbejde med undervisningsdifferentiering og dermed en styrkelse af elevernes faglige og sociale trivsel.

  Skolens erfaring efter første år med den kortede undervisningstid er, at eleverne er i bedre trivsel. Eleverne giver udtryk for, at de ikke længere er så trætte, og de er i højere grad vendt tilbage til fritidsaktiviteter udenfor skoletiden.

  Skolen ønsker derfor, at fortsætte med at afkorte undervisningstiden for eleverne i 4.–6. årgang med 1 lektion ugentlig.

  For udskolingen gælder samme pædagogiske grundlag med hjemmetid, hvor der er to lærere om en klasse.
  Skolen ønsker at afkorte undervisningstiden for udskolingseleverne med 1 lektion om ugen.

  Herved får eleverne en ugentlig ”tidlig” dag, hvilket, skolen forventer, vil øge trivslen blandt eleverne. Flere af eleverne har ud over skoletiden også transporttid, hvilket øger arbejdsdagens længde. Hvis eleverne har en ugentlig kort dag, vil dette i lighed med eleverne i 4.–6. årgang give dem bedre muligheder for at deltage i fritidsaktiviteter.

  Lovgrundlag

  Folkeskolelovens § 16 b.

  Økonomi og afledt drift

  Omlægningen af timerne er ressourceneutral.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ansøgningen om afkortningen af undervisningstiden for 4.–6. årgang godkendes for skoleåret 2017–2018, og,
  at ansøgningen om afkortningen af undervisningstiden for eleverne i udskolingen godkendes for skoleåret 2017–2018.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 06-06-2017

  Godkendt.

  Afbud: Dorte Ballhorn Soll

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/13545, Sagsinitialer: chd

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til, om Hærvejsskolens ansøgning om at afkorte undervisningstiden i udskolingen skal godkendes.

  Folkeskolelovens § 16b giver den enkelte skoleleder - efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen - mulighed for at søge kommunalbestyrelsen om at afkorte undervisningstiden.

  Afkortning af undervisningstiden kan anvendes generelt for klasser i indskolingen, hvis det er hensigtsmæssigt i forhold til en eller flere problemstillinger i klassen.

  I særlige tilfælde kan det anvendes for elever på 4.-9. klassetrin. Godkendelse kan kun gives for et år ad gangen.

  Eleverne i udskolingen er tilknyttet en primærgruppe. Hver gruppe har en lærer, som har ansvaret for elevernes trivsel og udvikling, kontakt med forældre, opsamling på lektier, fordybelse i særlige områder og undervisning i de timeløse fag. Gruppen har i høj grad en trivselsfremmende funktion.

  Primærgrupperne hører sammen to og to som fællesgrupper. Fællesgrupperne er dermed grupper af elever på cirka 28 elever med to lærere.

  Hærvejsskolen har søgt om at måtte afkorte udskolingselevernes undervisningstid med 1 lektion om ugen.

  I skoleåret 2016–2017 fik skolen godkendt en tilsvarende ansøgning, hvor begrundelsen for ønsket om nedsat undervisningstid var at kunne styrke fællesgruppernes tolærerordning og trivselsfremmende funktion. Samtidig blev eleverne tilbudt en lektion ugentlig til lektielæsning. Erfaringerne er, at den kortere skoledag giver større trivsel i skoletiden. Eleverne har større overskud til at beskæftige sig med andre interesser efter skoletiden. Den frivillige lektiehjælp kan målrettes til de elever, der har brug for det.

  Afkortningen af undervisningstiden vil betyde en skoleuge på 39 lektioner for de elever, der deltager i den frivillige lektielæsning og 38 lektioner for øvrige elever.

  Økonomi og afledt drift

  Afkortningen af undervisningstiden og fortsættelse af den frivillige lektieordning  betyder, at skolen har en ekstraudgift på 1 lærertime pr. uge, som finansieres af skolens ressourcer til faglig støtte og inklusionsmidler.

  Afkortningen er dermed ressourceneutral.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ansøgningen godkendes for skoleåret 2017–2018.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 06-06-2017

  Godkendt.

  Afbud: Dorte Ballhorn Soll

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/22129, Sagsinitialer: chd

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til, om Stubbæk Skoles ansøgning om afkortning af undervisningstiden for skolens udskolingselever i skoleåret 2017-2018 skal godkendes.

  Folkeskolelovens § 16 b giver den enkelte skoleleder - efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen - mulighed for at søge kommunalbestyrelsen om at afkorte undervisningstiden.

  Afkortning af undervisningstiden kan anvendes generelt for klasser i indskolingen, hvis det er hensigtsmæssigt i forhold til en eller flere problemstillinger i klassen.

  I særlige tilfælde kan det anvendes for elever på 4.-9. klassetrin. Godkendelse kan kun gives for et år ad gangen.

  Stubbæk Skole har for skoleåret 2016–2017  fået godkendt at måtte afkorte undervisningstiden med 2 timer ugentligt ved at omlægge 2 timer fra den understøttende undervisning til brug i forbindelse med emnearbejder og faglig undervisning.

  Baggrunden for ansøgningen var, at skolen bedre ville kunne styrke eleverne fagligt og socialt og samtidig kunne imødekomme ønsker fra de elever, der med henvisning til et særligt behov, havde ansøgt skolen om en kortere skoledag.

  For de elever, der benyttede bustransport, ville det  betyde, at de to dage om ugen kunne komme en time tidligere hjem.

  Skolens erfaringer fra indeværende skoleår er, at elevernes trivsel er på vej opad – eleverne fortæller, at de kan yde mere, når de kommer tidligere hjem, når det drejer sig om hjemmeopgaver, fritidsaktiviteter m.m.

  Bestyrelsen har kun fået positive tilkendegivelser fra forældrene og ledelsen har ikke haft henvendelser om utilfredshed med transporttiden.

  Lærertimerne har været brugt i forbindelsen med deltagelse i Naturvidenskabsfestival og blandt andet i matematiktimer, hvor flere elever har fået hjælp til områder, hvor ekstra lærerhjælp har været ønsket.

  Stubbæk Skole ønsker med baggrund i dette skoleårs erfaringer at afkorte undervisningstiden for udskolingseleverne i skoleåret 2017-2018 med to timer ugentlig. Timerne flyttes fra kl. 15-16 til timer tideligere på dagen.

  Lovgrundlag

  Folkeskolelovens § 16 b.

  Økonomi og afledt drift

  Omlægningen af timerne er ressourceneutral

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ansøgningen godkendes for skoleåret 2017–2018.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 06-06-2017

  Godkendt.

  Afbud: Dorte Ballhorn Soll

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/16379, Sagsinitialer: chd

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til, om Lyreskovskolens ansøgning om at afkorte undervisningstiden for eleverne i 5. og 6. årgange skal godkendes.

  Folkeskolelovens § 16 b giver den enkelte skoleleder - efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen - mulighed for at søge kommunalbestyrelsen om at afkorte undervisningstiden.

  Afkortning af undervisningstiden kan anvendes generelt for klasser i indskolingen, hvis det er hensigtsmæssigt i forhold til en eller flere problemstillinger i klassen.

  I særlige tilfælde kan det anvendes for elever på 4.-9. klassetrin. Godkendelse kan kun gives for et år ad gangen.

  5. årgang er udfordret på trivselsområdet. Klassen blev pr. 1. januar 2017 sammenlagt fra de daværende 3 klasser til de nuværende 2. Samtidig fik skolen godkendt at afkorte undervisningstiden med 3 lektioner om ugen.
  Den kortere skoledag og en koncentreret indsats med 2 lærere i flere timer har medvirket til, at årgangens trivsel er i fremgang.

  Skolen forventer, at elevernes trivsel kan understøttes yderligere ved en afkortning af undervisningstiden.

  Undervisningstiden ønskes afkortet med 3 lektioner om ugen.

  6. årgang har været udfordret på trivselsområdet blandt andet på grund af sammenlægningen og mange lærerskift. Skolen fik for indeværende skoleår godkendt at afkorte undervisningstiden for årgangen, hvilket har haft en positiv effekt på årgangens trivsel.
  Skolen ønsker at fastholde den gode udvikling eleverne har haft i forhold til trivslen og ønsker at afkorte undervisningstiden med 3 lektioner om ugen. Tiden vil blive anvendt til tolærerordninger.
  Skolen forventer, at den kortere undervisningstid vil medvirke til at hæve elevernes generelle trivsel.

  Lovgrundlag

  Folkeskolelovens § 16 b.

  Økonomi og afledt drift

  Afkortningen af undervisningstiden er ressourceneutral

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ansøgningen om kortere undervisningstid for 5. årgang godkendes for skoleåret 2017–2018, og

  at  ansøgningen kom kortere undervisningstid for 6. årgang godkendes for skoleåret 2017–2018.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 06-06-2017

  Godkendt.

  Afbud: Dorte Ballhorn Soll

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/16379, Sagsinitialer: chd

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til, om Lyreskovskolens ansøgning om, at afkorte undervisningstiden for eleverne i 7. årgang skal godkendes.

  Folkeskolelovens § 16 b giver den enkelte skoleleder - efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen - mulighed for at søge kommunalbestyrelsen om at afkorte undervisningstiden.

  Afkortning af undervisningstiden kan anvendes generelt for klasser i indskolingen, hvis det er hensigtsmæssigt i forhold til en eller flere problemstillinger i klassen.

  I særlige tilfælde kan det anvendes for elever på 4.-9. klassetrin. Godkendelse kan kun gives for et år ad gangen.

  7. årgang  vil blive udfordret i forhold til trivslen idet antallet af elever på årgangen vil blive forøget med elever fra fødeskolen. Årgangen vil bestå af 3 store klasser, og skolen ønsker at skabe de bedst mulige rammer for, at eleverne kan skabe nye fællesskaber og forstå sig selv som én årgang.

  Skolen forventer at afkortningen af undervisningstiden vil være med til at understøtte elevernes generelle trivsel.

  Undervisningstiden ønskes afkortet med 3,33 lektioner om ugen. Den frigjorte ressource vil blive anvendt til tolærerordninger.

  Lovgrundlag

  Folkeskolelovens § 16 b.

  Økonomi og afledt drift

  Afkortningen af undervisningstiden er ressourceneutral

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ansøgningen om kortere undervisningstid for 7. årgang godkendes for skoleåret 2017 – 2018.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 06-06-2017

  Godkendt.

  Afbud: Dorte Ballhorn Soll

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/16379, Sagsinitialer: chd

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til, om Lyreskovskolens ansøgning om at afkorte undervisningstiden for eleverne i C2, C3 og C4 i Center for Trivsel og Læring på Lyreskovskolen skal godkendes.

  Folkeskolelovens § 16 b giver den enkelte skoleleder - efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen - mulighed for at søge kommunalbestyrelsen om at afkorte undervisningstiden.

  Afkortning af undervisningstiden kan anvendes generelt for klasser i indskolingen, hvis det er hensigtsmæssigt i forhold til en eller flere problemstillinger i klassen.

  I særlige tilfælde kan det anvendes for elever på 4.-9. klassetrin. Godkendelse kan kun gives for et år ad gangen.

  Center for Trivsel og Læring består af 4 klasser, C1 indskolingen, C2 mellemtrin, C3 udskolingen og C4, der er en specialklasse/skovklasse med afsæt i mellemtrinnet.

  Fra skoleåret 2017/18 er alt specialundervisningen i den sydlige del af Aabenraa Kommune placeret på Lyreskovskolen i Center for Trivsel og Læring. Rønshoveds interne skole er nedlagt og en del af børnene fra Rønshoved undervises i Centret.

  I Centret er skolen særlig opmærksom på at få eleverne i trivsel. Erfaringen fra første år i Centret viser at ydertimerne fra 14.00-15.00 for eleverne er udfordrende på en sådan måde, at det ikke bidrager til elevernes trivsel. Eleverne er trætte, og en ellers god skoledag slutter ofte med konflikter, fordi børnene er ”brugte”.

  Skolen søger om, at afkorte skoledagen, så den slutter kl. 14 for C2, C3 og C4.

  De frigjorte ressourcer vil for alle 3 klassers vedkommende blive anvendt til, at der vil være flere lærere og/eller pædagoger til stede i undervisningen. Herved forventer skolen, at den bedre vil kunne bringe eleverne i trivsel og så tæt som muligt på almenområdet.

  C2, skolen fik i indeværende skoleår godkendt at afkorte undervisningstiden for klassens elever. Fra næste skoleår er C2 en hel ny sammensat klasse, da enkelte elever er flyttet til C3 og nye er kommet til. Skolen ønsker, at afkorte undervisningstiden med 3 lektioner ugentligt. Skolen forventer, at den i lighed med erfaringerne fra indeværende skoleår vil opleve, at elevernes trivsel vil øges, når undervisningstiden afkortes.

  C3, afkortningen af undervisningstiden betyder, at skoleugen afkortes med 3,33 lektioner.

  C4, afkortningen af undervisningstiden betyder, at skoleugen afkortes med 3 lektioner om ugen.

  Lovgrundlag

  Folkeskolelovens § 16 b.

  Økonomi og afledt drift

  Afkortningen af undervisningstiden  er ressourceneutral.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ansøgningen om kortere undervisningstid for C2 godkendes for skoleåret 2017–2018,

  at ansøgningen om kortere undervisningstid for C3 godkendes for skoleåret 2017–2018 og

  at ansøgningen kom kortere undervisningstid for C4 godkendes for skoleåret 2017–2018.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 06-06-2017

  Godkendt.

  Afbud: Dorte Ballhorn Soll

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/40929, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Byrådet behandlede den 29. marts 2017, sag nr. 45 en henvendelse fra produktionsskolen Meritten, der havde bedt kommunen forholde sig til en række spørgsmål.

  Et af spørgsmålene var hvorvidt Aabenraa Kommune var indstillet på at videreføre grundtilskuddet for produktionsskolen EFA-Syd i 2017 til delvis dækning af fusionsomkostninger.

  Da EFA-Syd har solgt deres aktiver pr. 1. januar 2017 til Meritten, og de facto er ophørt med at drive produktionsskoleaktivitet, er der ikke hjemmel til at udbetale et grundtilskud til EFA-Syd for 2017.

  Det kunne samtidig oplyses, at loven om produktionsskoler giver kommunalbestyrelsen hjemmel til at yde tilskud til produktionsskoler ud over grundtilskuddet.

  Produktionsskolen Meritten har den 28. april 2017 fremsendt ansøgning om ekstra driftstilskud i 2017.

  Der ansøges om et beløb på 478.127 kr., hvilket svarer til størrelsen på grundtilskuddet til en produktionsskole i 2017.

  Vedlagt til ansøgningen er Merittens årsregnskab for 2016, økonomisk status pr. 17. maj 2017 samt to budgetestimater for 2017.

  Af den fremsendte økonomiske status pr. 17. maj 2017, fremgår det, at inklusiv udbetaling af det ansøgte ekstra driftstilskud, forventer Meritten en negativ egenkapital pr. 31.12. 2017 på 2,0-3,0 mio. kr., hvoraf de 2,3 mio. kr. skyldes en vedligeholdelsesforpligtigelse på Østergade 58, Rødekro.

  Det er forvaltningens vurdering, at Meritten således stadig, efter et ekstraordinært driftstilskud, har behov for at optimere driften ved f.eks. reduktion af deres udgifter, og/eller udvidelse af aktiviteter, samt en genforhandling af deres vedligeholdelsesforpligtigelse på Østergade 58, Rødekro.

  På Byrådsmødet den 27. december 2016 blev det besluttet, at såfremt der skete en juridisk sammenlægning af de to produktionsskoler og overholdelse af en 13-punktsplan, ville Byrådet være indstillet på at videreføre et beløb svarende til grundtilskuddet for produktionsskoler i 2018 til delvis dækning af fusionsomkostninger.

  På Byrådsmødet den 29. marts 2017 blev det konstateret, at 13-punktsplanen ikke er blevet opfyldt, og tilskuddet til dækning af fusionsomkostninger dermed ikke kunne udbetales med baggrund i de trufne beslutninger.

  Af det fremsendte årsregnskab fremgår det, at Meritten har haft en række fusionsomkostninger, og deres økonomi er udfordret, hvilket har betydet, at de har fremsendt vedlagte ansøgning om ekstraordinært driftstilskud.

  Økonomi og afledt drift

  I budget 2017 er der afsat budget svarende til to skolers grundtilskud. Fra 2018 er der afsat budget til grundtilskud til én skole.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at Produktionsskolen Merittens ansøgning om ekstra driftstilskud i 2017 på 478.127 kr. imødekommes, finansieret af det afsatte beløb til produktionsskoler i 2017.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 06-06-2017

  Procedure vedr. inhabilitet: Kirsten Nørgård Christensen (V), Dorte Balhorn Soll (A), Gert Nordklitgaard (Ø), Kaare Solhøj Dahle (UP) og Eivind Underbjerg Hansen (V) blev erklæret inhabile i sagen, derfor er udvalget ikke beslutningsdygtigt og sagen sendes videre til byrådet uden indstilling.

  Afbud: Dorte Ballhorn Soll

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/22054, Sagsinitialer: mjth

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Børne- og Uddannelsesudvalget om status på arbejdet med Den Gode Skole. Den Gode Skole er udviklet i fællesskab mellem medarbejdere, ledere, forvaltning, DLF og Aabenraa provsti. Efter opstartskonferencen 18. januar 2017 er fælleselevrådet samt BUPL endvidere trådt ind i styregruppen omkring Den Gode Skole.

  Afsæt i Folkeskolens formålsparagraf
  Formålet med Den Gode Skole er med udgangspunkt i folkeskolens formålsparagraf at initiere og fastholde en kvalitetsudviklingsproces for skolerne i Aabenraa Kommune med henblik på at styrke skolernes brede dannelse- og uddannelsesopdrag. Det skal:

  • styrke medarbejdernes og ledernes refleksioner omkring skolens formål
  • skabe en fælles forståelse for skolens dannelsesopdrag
  • påvirke og udvikle den offentlige skolepolitiske og almene pædagogiske diskurs i Aabenraa kommune
  • udvikle netværk og stimulerer samtalen mellem medarbejdere, ledere og skoler.

  Lokale projekter og workshops planlagt

  Hen over foråret 2017 har skolerne i Aabenraa Kommune formuleret 29 projektbeskrivelser, der viser hvordan de arbejder og vil arbejde med Den Gode Skole. Projekterne handler overordnet set om værdier, fællesskab, livsduelighed, digital dannelse, kommunikation, historie og fortælling, demokrati og om at definere dannelse. Lyreskovskolen og Tinglev Skole har desuden til sammen formuleret oplæg til otte workshops, om f.eks. etik og videnskab samt elevinddragelse. Desuden har Aabenraa Provsti og DLF i samarbejde udviklet syv workshops, som skolerne kan deltage i. Workshopsene handler om emner af mere eksistentiel karakter, som f.eks. fortælling, eksistens og ophav. Deadline for tilmelding til workshops arrangeret af Aabenraa Provsti og DLF er 20. juni 2017.

  Status på tværgående aktiviteter

  Økonomiudvalget bevilligede 18. april 2017 1 mio. kr. til Den Gode Skole til ”et ekstra løft udover de lokale projekter […] til større aktiviteter, som primært kunne arrangeres på tværs af alle skoler”.

  Styregruppen forventer på styregruppemødet den 25. september 2017, at kunne behandle oplæg inkl. økonomi i forhold til følgende emner:

  • Oplæg til program for arrangementet 18. april 2018, hvor skolerne præsenterer, hvad de har arbejdet med, og hvordan de fremadrettet vil arbejde med Den Gode Skole.
  • Oplæg fra skoler, der sammen ønsker at lave fælles arrangementer om f.eks. værdier, fællesskab eller andet.
  • Oplæg fra Fælleelevråd til program for et arrangement for alle elevråd inden udgangen af 2017, og evt. et arrangement for alle elever.
  • Oplæg fra forældrebestyrelser til et fælles arrangement for bestyrelser, og evt. for alle forældre.

  Oplæggene skal forholde sig til kommissoriet og formålet med Den Gode Skole.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 06-06-2017

  Taget til efterretning.

  Afbud: Dorte Ballhorn Soll

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/18126, Sagsinitialer: chd

  Sagsfremstilling

  Udvalget bliver i denne sag orienteret om kommunens placering i Kommunernes Skoletrafiktest 2017.

  Aabenraa Kommune scorer toppoint og vinder dette års Skoletrafiktest med 88 point ud af 100 mulige
  I alt deltog der 97 kommuner i testen.

  Testen er udarbejdet af Rådet for Sikker Trafik, og indeholder en række spørgsmål til landets kommuner om det lokale trafiksikkerhedssamarbejde mellem kommune, politi og skoler, kampagner og andre tiltag.

  Aabenraa Kommunes høje score i testen skyldes  blandt andet arbejdet med skolepatruljerne, politiets skolestartskontroller og lygtekontroller og at flertallet af skolerne har udarbejdet en trafiksikkerhedspolitik.
  Desuden finansierer Aabenraa Kommune hvert år et beløb som belønning til skoleklasser, hvor alle elever i klassen har refleks på tøjet. Belønningerne uddeles af politiet i forbindelse med den årlige reflekskontrol og giver øget fokus på at gøre børns synlighed i trafikken.

  Som en del af dette års test indgår en opgørelse over, hvor mange af skolernes elever, der gennemfører gåprøven, deltager i den teoretiske og praktiske cyklistprøve og har besøg af sikker trafik LIVE.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 06-06-2017

  Taget til efterretning.

  Afbud: Dorte Ballhorn Soll

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/16210, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres udvalget om, at der i Børn og Familie er blevet igangsat en proces for videreudviklingen af familieplejeområdet i Aabenraa Kommune. En udvikling der skal være med til at fremtidssikre indsatserne, så tilbuddene i højere grad kan matche de tanker og ideer, der ligger til grund for investeringsstrategien, samt for videreudviklingen af Aabenraa Modellen.

  Familieplejeområdet er Aabenraa Kommunes største døgnforanstaltningsområde. Af de aktuelt 185 børn og unge som er anbragt udenfor eget hjem, er de 136 af dem anbragt i familiepleje. Familieplejeområdet varetager endvidere aflastningsopgaver og fleksible familietilbud i form af fritidsfamilier og støttefamilier som et alternativ til anbringelser.

  Børn og Familie ønsker i udviklingsprocessen bl.a. at sætte fokus på følgende områder:

  - At støtte plejefamiliens arbejde med at forbedre barnets funktionsniveau og relationer til biologisk familie. Plejefamilierne skal i højere grad inddrage og videns dele med den biologiske familie.

  - At sikre ro i anbringelsen og bedre økonomisk styring af området ved at indføre en gennemsnits vederlagsmodel, hvor plejefamilien aflønnes med et fast vederlag anbringelsen igennem

  - At sætte fokus på barnet skolegang og læring ved evt. at tilknytte en lærer som superviser til at understøtte kontakten mellem plejefamilie og skole

  - At udvikle fleksible familieplejeydelser som alternativ til anbringelse

  - At målrette efteruddannelse af plejefamilier ved deltagelse i evidensbaserede efteruddannelse.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 06-06-2017

  Taget til efterretning.

  Afbud: Dorte Ballhorn Soll

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/45746, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Børne- og Uddannelsesudvalget orienteres i denne sag om regnskab 2016 for Aabenraa Kommunes produktionsskoler.

  Produktionsskolen Meritten

  Af den fremsendte årsrapport fra Produktionsskolen Meritten fremgår følgende:

  (mio. kr.)

  2016

  2015

  Indtægter

  15,862

  16,530

  Årets resultat

  -5,082

  0,139

  Egenkapital

  -191

  4,891

  (antal)

  2016

  2015

  Antal årselever

  79,5

  94,7

  Årselever pr. lærerårsværk

  3,9

  5,4

  I 2016 har der været budgetteret med 90 årselever, og det faktiske antal blev 79,5, hvilket er 15,2 årselever færre end i 2015.

  Merittens bestyrelse har godkendt regnskabet den 25. april 2017.

  Produktionsskolen EFA-Syd

  Produktionsskolerne er selvejende institutioner med vedtægter der godkendes af den kommune der yder grundtilskud til skolen, jf. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler §4.

  Af samme lov §8, fremgår det, at ”Undervisningsministeren fører tilsyn med produktionsskolerne”.

  Som en del af det økonomiske tilsyn skal produktionsskolerne indsende årsregnskabet til Undervisningsministeriet i maj måned.

  Produktionsskolen EFA-Syd har oplyst Børn og Skoleforvaltningen om, at skolen ikke har udarbejdet et regnskab for 2016, da der ikke er midler i institutionen til at betale en revisor til at udarbejde et regnskab.

  Forvaltningen har haft kontakt til Undervisningsministeriet, der oplyser, at de er i kontakt med EFA-Syd, og at ministeriet arbejder med nedlukningen af skolen.

  Undervisningsministeriet oplyser, at de ingen sanktionsmuligheder har, når der ikke er midler i en lukket institution.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 06-06-2017

  Taget til efterretning.

  Afbud: Dorte Ballhorn Soll

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/16050, Sagsinitialer: asel

  Sagsfremstilling

  Klagesagerne er tilfælde hvor borgere har indklaget Børn og Families afgørelser til Ankestyrelsen.

  Ankestyrelsen har behandlet sagen ved at efterprøve Børn og Families afgørelse. Ankestyrelsen har fire afgørelsesmuligheder, når de behandler klagesager - afvisning af sagen, stadfæstelse af kommunens afgørelse, ændring af kommunens afgørelse eller hjemvisning af sagen til fornyet behandling i kommunen.

  Nedenstående data er hentet fra Ankestyrelsens Ankestatistik 2016.

  Aabenraa Kommune, Ankestyrelsens afgørelser: 2016

  Afgjorte sager i alt

  Stadfæstelse

  Ændring

  Hjemvisning

  Afvisning

  1.1.3 Børn - merudgiftsydelse, § 41

  2 (8)

  2 (7)

  0

  0

  0 (1)

  1.1.4 Børn - tabt arbejdsfortjeneste, §§ 42 - 43

  5 (17)

  3 (6)

  1 (2)

  0 (8)

  1 (1)

  1.1.5 Børn - personlig hjælp og ledsagelse, §§ 44 - 45

  1 (2)

  1 (1)

  0

  0 (1)

  0

  1.1.6 Særlig støtte til børn og unge, § 52

  4 (4)

  4 (2)

  0 (2)

  0

  0

  1.1.7 Samvær, § 71

  7 (6)

  6 (4)

  0

  1 (1)

  0

  1.1.10 Diverse- Børn

  3 (2)

  1 (2)

  0

  1

  1 (1)

  1.2.1 Opholdskommune, §§ 9 - 9b og § 9d

  1 (0)

  0

  1

  0

  0

  1.2.2 Mellemkommunal refusion, § 9c

  2 (1)

  0

  2

  0 (1)

  0

  1.4.2 Dagtilbudsloven - øvrige bestemmelser

  1 (1)

  0

  0

  1 (1)

  0

  Tallene i parentes angiver klager i år 2015.

  Hele landet, Ankestyrelsens afgørelser, 2016

  Afgjorte sager i alt

  Stadfæstelse

  Ændring

  Hjemvisning

  Afvisning

  1.1.3 Børn - merudgiftsydelse, § 41

  751

  389

  81

  203

  78

  1.1.4 Børn - tabt arbejdsfortjeneste, §§ 42 - 43

  625

  296

  98

  170

  61

  1.1.5 Børn - personlig hjælp og ledsagelse, §§ 44 - 45

  148

  58

  30

  45

  15

  1.1.6 Særlig støtte til børn og unge, § 52

  367

  192

  35

  112

  28

  1.1.7 Samvær, § 71

  595

  464

  44

  55

  32

  1.1.10 Diverse- Børn

  381

  191

  52

  97

  41

  1.2.1 Opholdskommune, §§ 9 - 9b og § 9d

  74

  25

  32

  6

  11

  1.2.2 Mellemkommunal refusion, § 9c

  210

  113

  59

  12

  26

  1.4.2 Dagtilbudsloven - øvrige bestemmelser

  81

  44

  10

  20

  7

  En stor andel af klagesagerne i Børn og Familie stadfæstes af Ankestyrelsen. Dette er et udtryk for at Ankestyrelsen er enig i Børn og Families afgørelser.

  Ændrede afgørelser udtrykker, at Ankestyrelsen ikke er enig i Børn og Families afgørelser. Det kan eksempelvis skyldes, at Børn og Familie har truffet en afgørelse, der ikke er i overensstemmelse med Ankestyrelsens praksis.

  Hjemvisning henviser til sager, hvor Ankestyrelsen ikke mener, at Børn og Familie har oplyst sagen tilstrækkeligt. Der kan være tale om sager med utilstrækkelige oplysninger om udgifter. Sagen hjemvises derfor til kommunen til fornyet behandling.

  Afvisning betegner når Ankestyrelsen afviser at behandle en klage, eksempelvis fordi der er klaget for sent, eller hvis klageren trækker klagen tilbage.

  2016 Aabenraa, Børn og Familie

  Oversigt over samlede antal klageafgørelser 2015-2016

  Afgjorte sager i alt

  Stadfæstelse

  Ændring

  Hjemvisning

  Afvisning

  2016

  26

  17

  4

  3

  2

  2015

  44

  23

  4

  14

  3

  Procentvis ændring ml. år 2015 og 2016

  -41%

  -26%

  -

  -79%

  -33%

  Fra år 2015 til år 2016 er der et fald på 41% i antallet af afgørelser. I år 2015 er det en overvægt af klageafgørelser om tabt arbejdsfortjeneste § 42-43, som står for den højere andel klager. Det er fortsat Børn og Families mål at nedbringe antallet af klagesager ved fokus på tilstrækkelig sagsoplysning samt inddragelse af borger og relevante parter.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 06-06-2017

  Taget til efterretning.

  Afbud: Dorte Ballhorn Soll

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/70, Sagsinitialer: bhh

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 06-06-2017

  -

  Afbud: Dorte Ballhorn Soll