Beslutningsprotokol

tirsdag den 29. august 2017 kl. 15:30

Mødested: Loungen, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa
Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalg
Medlemmer: Kirsten Nørgård Christensen, Dorte Ballhorn Soll, Eivind Underbjerg Hansen, Gert Nordklitgaard, Kåre Solhøj Dahle, Kurt Andresen, Rasmus Lyngbak Bøgen
Bemærkninger: Dorte Soll deltog ikke i behandling af pkt. 120-122.
Mødet sluttede kl. 16.15
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/69, Sagsinitialer: bhh

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 29-08-2017

  -

  Afbud: Dorte Soll

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/44211, Sagsinitialer: khl

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om igangværende og kommende byggeprojekter på skole- og daginstitutionsområdet.

  Kongehøjskolen

  Det endelige regnskab for anlægsprojektet afventer stadig aftalemæssige afklaringer med totalrådgiveren.

  Der er berammet møde i voldgiftsretten i marts 2018.

  Lyreskovskolen

  De sidste udbedringer af mangler ved de udvendige arbejder i terræn er under færdiggørelse.

  Projektets anlægsregnskab afsluttes efterfølgende.

  Hærvejsskolen

  I begyndelsen af uge 35 (28.-29. august 2017) kan det meddeles hvilke totalentreprenører, der er prækvalificerede og ultimo oktober/primo november 2017 bedømmes deres indkomne tilbud/projektforslag.

  Kontrakten med den vindende totalentreprenør forventes indgået den 23. november 2017.

  Herefter kan detailprojekteringen og efterfølgende byggeriet startes op.

  Det nye byggeri forventes at kunne tages i brug til april 2019.

  Daginstitution i Rødekro

  Da byggeriet til Hærvejsskolen og til den nye daginstitution i Rødekro udbydes som ét projekt, svarer orienteringen om dette byggeri til orienteringen om byggeriet til Hærvejsskolen.

  Fjordskolen, om- og tilbygning på Åbjerg 8b i Kruså

  I henhold til tidsplanen arbejder totalrådgiveren nu hen imod færdiggørelsen af projektforslaget ultimo august og herefter udarbejdes det projektmateriale, der skal danne grundlag for fagentrepriseudbuddet til håndværkerne.

  Licitationen på dette udbud forventes afholdt den 1. november 2017, hvorefter entreprisekontrakterne indgås.

  Den 11. august 2017 blev de indkomne totalentreprisetilbud bedømt og firmaet Ommen & Møller A/S´ tilbud blev valgt som det økonomisk mest fordelagtige. Totalentreprisekontrakten forventes indgået den 25. august 2017 og herefter kan byggeriet startes op.

  Daginstitution i Aabenraa Syd

  Der er aftalt møde mellem bestyrelserne for de 2 daginstitutioner, Kongehøjens Børnehave/Vuggestuen Fjordløkke og Børne- og Uddannelsesudvalget den 29. august 2017, kl. 17.00. Mødet holdes i Kongehøjens Børnehave.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 29-08-2017

  Taget til efterretning.

  Afbud: Dorte Soll

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/7697, Sagsinitialer: sbro

  Sagsfremstilling

  Der er foretaget budgetopfølgning på Børne- og Uddannelsesudvalgets område pr. 31. juli 2017.

  Økonomi og afledt drift

  Der henvises til vedlagte bilag.

  Samlet set forventes der balance i forhold til det korrigerede budget på udvalgets område.

  Baggrunden for forventningen  er, dels at antallet af foranstaltninger på børne- og familieområdet i forhold til slutningen af 2016 virker stabilt.

  Rammebesparelsen på 1,2 mio. kr. er håndteret i udvalgets foregående møde.

  På nuværende tidspunkt forventes det, at institutionernes regnskaber under ét bliver nul.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 29-08-2017

  Taget til efterretning.

  Afbud: Dorte Soll

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/23254, Sagsinitialer: kgl

  Sagsfremstilling

  Social- og Sundhedsudvalget  og Børne- og Uddannelsesudvalget skal i denne sag godkende en ny samarbejdsaftale med Center for undervisning (CFU).

  Udvalgene godkendte sidste år at opsige den tidligere rammeaftale med CFU. Forvaltningerne anså den tidligere rammeaftale som begrænsende i forhold til ønsker om nye initiativer. Rammeaftalen var endvidere en fælles aftale med Sønderborg og Haderslev Kommune.

  Igennem det seneste år har Sundhed & Forebyggelse, og Børn og Skole været i forhandling om ny kontrakt med CFU. Med den nye aftale får Aabenraa Kommune en individuel aftale, hvor der er mulighed for at tage afsæt i de til enhver tid gældende mål for sundhedsafdelingens forebyggelse/sundhedsfremme og skolens læringsmål.

  Indsatserne udfoldes hovedsageligt i to arenaer – folkeskolen og ungdomsuddannelserne. Koordineringen sker overordnet mellem en repræsentant for Sundhed & Forebyggelse, en repræsentant fra skoleafdelingen samt CFU’s sundhedspædagogiske koordinator.

  Forebyggelsesindsatserne i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne omhandler forsat følgende områder:

  • Seksuel sundhed: Understøttelse af den årlige ”Kun med kondom” kampagne. Deltagelse ved større arrangementer som ”By Night” samt besøg af Ung til Ung korpset i folkeskolens udskolingstrin.
  • Tobak: Formidling af fakta om tobak og tobakkens virkning gennem inddragende undervisning i 6. klasser. Besøg på ungdomsuddannelser, hvor de unge kan besøge hotspots med forskellige fokus på tobak og rygning.
  • Læremidler omkring rusmidler: Læremidler er udarbejdede undervisningsforløb til lærerne, materiale til brug i undervisningen samt faglig pædagogisk sparring til emnet.

  Økonomi og afledt drift

  Det samlede budget til samarbejdet er forsat omkring 280.000 kr. fordelt med ca. 260.000 kr. til CFU og ca. 20.000 kr. til Ung til Ung korpset. Den samlende udgift er fordelt med 50 % til hvert af udvalgene.

  • Social & Sundhed har afsat 140.000 kr. af midlerne til sundhedsfremme og forebyggelse.
  • Børn og Skoles andel finansieres af skolernes fælles konto.

  Indstilling

  Social & Sundhed og Børn og Skole indstiller,
  at den nye samarbejdsaftale godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 24-08-2017

  Godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp. Karina T. Rogat.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 29-08-2017

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/25042, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Byrådet skal i denne sag godkende Den Sociale Rammeaftale 2018.

  KKR Syddanmark godkendte den 14. juni 2017 Rammeaftalen for 2018 og sender den til endelig godkendelse hos kommuner og Region.

  Kommunerne bærer ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. I forbindelse med dette arbejde udarbejdes der hvert år en rammeaftale, der skal godkendes af kommunalbestyrelserne og Regionsrådet. Rammeaftalen er kommunalbestyrelsernes og Regionsrådets redskab til på tværs at styre den faglige udvikling, kapacitet og økonomi på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

  Rammeaftalen består af en Udviklingsstrategi og en Styringsaftale. Rammeaftalen gælder for 2018 og genforhandles årligt. Den lovgivningsmæssige ramme er beskrevet i Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde.

  Hidtil har rammeaftalen været et dokument udarbejdet af administrationen, men på baggrund af henvendelser fra politikerne i flere kommuner, med ønske om politisk inddragelse i processen, har der for rammeaftale 2018 været en politisk proces.

  Den 9. marts 2017 mødtes Regionen og de 22 kommuner til en temadag med drøftelse af de indkomne forslag og prioritering af disse. På temadagen udvalgtes tre temaer til rammeaftale 2018:

  • Der skal øget fokus på effekt. Vi skal sikre, at de metoder vi anvender virker
  • Der skal sættes fokus på, hvordan kommunerne kan understøtte, at borgerne er en aktiv del af samfundet/lokalsamfundet.
  • Der er behov for øget fokus på koordinerede socialpsykiatriske indsatser og sektorovergange.

  Indsatser i Rammeaftalen 2018

  Øget fokus på effekt. Vi skal sikre, at de metoder vi anvender virker

  Der afholdes kurser om metoder i botilbud efter samme skabelon som blev udviklet i 2016, og der arbejdes på at udvikle et kursus for myndighedspersoner. Der afholdes i 2018 en temadag om effekt, hvor kommunerne og regionen kan dele viden.

  Fokus på hjælp i nærmiljøet og specialiseringen bør derfor komme til borgeren fremfor, at borgerne skal komme til de specialiserede tilbud

  Der tages initiativ til et projekt med fokus på, hvordan vi i Syddanmark kan igangsætte projekter med udgangspunkt i forskellige målgrupper.

  Fokus på, hvordan kommunerne understøtter, at borgerne er en aktiv del af samfundet

  Socialdirektørforum vil i 2018 afholde en konference for kommunerne og regionen omkring inddragelse af civilsamfundet. Konferencen skal være en inspiration til, hvordan man lokalt og tværkommunalt kan arbejde med frivillighed, egenmestring og samskabelse.

  Øget fokus på koordinerede socialpsykiatriske indsatser og sektorovergange

  Der udarbejdes i 2017 en projektbeskrivelse for, hvorledes behandlingspsykiatrien og socialpsykiatrien bedre kan støtte og koordinere om de borgere, som har mange sektorovergange, og borgere som har en udadreagerende eller selvskadende adfærd. Projektet vil blive igangsat i 2017 og fortsætte gennem hele 2018.

  Styring af udgifterne på det specialiserede området

  Der vil i 2018 være fokus på, at de samlede udgifter på det specialiserede socialområde i Syddanmark skal falde, minimum fastholdes i forhold til 2017 i alle kommuner og regionen. Der tages dog højde for pris- og lønfremskrivning, hvilket i praksis betyder, at udgifterne fra 2017 til 2018 maximalt må stige med KL´s pris og lønfremskrivning. Dette skal ske ved at fastholde fokus og øget effektivisering på de tilbud, der eksisterer samt via fokus på udvikling af nye og effektfulde tilbud.

  Med henblik på at følge og styre udgifterne på det specialiserede socialområde udarbejdes følgende:

  •        En beskrivelse af udviklingen af udgifter på det specialiserede socialområde i Syddanmark. Der skal som en del af analysen ses på mulige årsager til udgiftsudviklingen

  •        En beskrivelse af udviklingen af antal sager og antal særligt dyre sager. Beskrivelsen skal blandt andet anvendes som forklaringsvariabel i forhold til udviklingen af udgifterne på det specialiserede socialområde i Syddanmark

  Udover indsatserne ovenfor er der i Rammeaftalen 2018 aftalt følgende indsatser:

  •        Tendenser og behov

  •        Opfølgning på belægningen på tilbud på det specialiserede socialområde i Syddanmark

  •        Belægnings- og driftsmøder med Region Syddanmark

  •        Sikring af effektiv drift

  •        Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger

  I Styringsaftalen er der følgende markante justeringer til aftalen 2018:

  • Tilbud drevet med driftsoverenskomst er ikke omfattet af Styringsaftale 2018. I vejledning til Serviceloven (2017) fremhæves, at private tilbud, herunder selvejende institutioner, der har indgået aftale med kommunale og regionale driftsherrer, ikke indgår i rammeaftalen.
  • Beboerbetaling på tilbud efter §§109 og 110. Der er den 4. november 2016 indgået aftale mellem regeringen (Venstre), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om revision af servicelovens voksenbestemmelser. Heraf indgår aftale om forenkling af reglerne for egenbetaling for ophold i botilbud efter §§109 og 110.

  I forhold til Aabenraa Kommune gøres opmærksom på, at de 3 politiske temaer i rammeaftalen flugter med kommunens fokus på effekt, borgerdeltagelse og øget fokus på socialpsykiatri og sektorovergange.

  Indstilling

  Social & Sundhed og Børn og Skole indstiller,

  at Rammeaftale 2018 godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 24-08-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Svend Hansen Tarp. Karina T. Rogat.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 29-08-2017

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/6626, Sagsinitialer: chd

  Sagsfremstilling

  Udvalget bliver i denne sag orienteret om elevernes fravær i 2. kvartal 2017.

  Orienteringen gives med baggrund i:

  · ”Bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen” (BEK. nr. 696 af 23/06/2014).

  · Retningslinjer for håndtering af elevers fravær i Aabenraa Kommunes skoler

  · Skolerne indberetning i TEA, - elevadministrationssystemet

  Orienteringen omfatter fravær, der er indberettet i følgende tre kategorier:

  • Sygdom, hvor forældrene har givet skolen besked om at fraværet skyldes sygdom
  • Ulovligt fravær, hvor skolen ikke har modtaget besked om årsagen til fraværet.
  • Ekstraordinær frihed, dvs. en af skolelederen imødekommet anmodning fra forældrene om tilladelse til at eleven holder ekstraordinært fri fra skole.

  I 0.–6. årgang indberettes fraværet på dagsniveau.

  I 7.–10. årgang indberettes fraværet på timeniveau.

  Opgørelsen viser indberetninger af fraværet på samtlige skoler. Skoleforvaltningen opgør kvartalsvis fraværet på skoleniveau.

  De enkelte skoler har mulighed for at trække tilsvarende oplysninger for egen skole både på elev- og klasseniveau.

  Skolelederne er gennem Folkeskoleloven forpligtet til, at sørge for at alle elever, der er optaget i skolen deltager i undervisningen. Desuden fremgår det af ”Bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen”, at skolens leder og det undervisende personale, der er tilknyttet eleverne, fører dagligt kontrol med, at eleverne er til stede under undervisningen og registrerer fraværet elektronisk i de elevadministrative systemer. Det er således skolelederens ansvar, at der sker en opfølgning på elevernes fravær.

  Opgørelse over fraværet i folkeskolerne i Aabenraa Kommune i 2. kvartal 2017 fremgår af vedlagte bilag.

  I forhold til 1.kvartal 2017:

  Det procentvise sygefravær er faldet på alle årgange med op til 2,91%. Det er ikke muligt, at registrere årsagen til sygefraværet, forvaltningen har derfor ikke en forklaring på faldet.

  Det procentvise ulovlige fravær er ligesom ekstraordinær frihed faldet på samtlige årgange. Ulovligt fravær med op til 0,47% og ekstraordinær frihed med op til 0,37%.

  Gennemsnitstallene fremgår af nedenstående tabeller(dagsniveau), skolerne indgår med lige vægtning i beregningen at tallene.

  Sygefravær, fravær delt med elevdage

  Årgang

  4.kvartal 2016

  1. kvartal 2017

  2. kvartal 2017

  0. – 6.

  2,78%

  3,70%

  1,96%

  7. – 9.

  3,49%

  4,50%

  2,41%

  10.

  4,89%

  5,36%

  2,45%

  Ulovligt fravær, fraværsdage delt med elevdage

  Årgang

  4. kvartal 2016

  1. kvartal 2017

  2. kvartal 2017

  0. – 6.

  0,45%

  0,43%

  0,38%

  7. – 9.

  0,80%

  1,24%

  0,77%

  10.

  0,51%

  0,40%

  0,35%

  Ekstraordinær frihed

  Årgang

  4. kvartal 2016

  1. kvartal 2017

  2. kvartal 2017

  0. – 6.

  0,45%

  0,07%

  0,06%

  7. – 9.

  0,80%

  0,23%

  0,08%

  10.

  0,51%

  0,37%

  0,00%

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 29-08-2017

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/45746, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres om styrkelse af det tidligt forebyggende arbejde i Børn og Familie.

  For at understøtte målene i investeringsstrategien og udvikle tilbudssiden, som en del af Aabenraa Modellen, igangsætter Børn og Familie nu en styrkelse af det tidligt forbyggende arbejde i Aabenraa Kommune.

  Dette arbejde er beskrevet i servicelovens § 11.

  Der ønskes at udbygge og differentiere de tilbud børn, unge og deres familier møder, når de første tegn på mistrivsel hos børnene opstår.

  Aabenraa modellen bygger på det forbyggende mindset og efter den nuværende styrkelse af myndighedsarbejdet med reduktion af sager pr. rådgiver, ønsker Børn og Familie nu at sætte fokus på § 11 området.

  Børnene og familiernes problemer løses bedst så tæt på de almindelige børnefællesskaber som muligt og skal understøtte et helt almindeligt familieliv.

  Børn og Familie omlægger dermed ressourcer, der tidligere er anvendt på anbringelsesområdet, hvor antallet af anbringelser nu er dalende, og styrker det tidligt forebyggende arbejde.

  Servicelovens § 11 giver kommunen mulighed for at tilbyde:

  • Konsulentbistand, herunder familierettede indsatser
  • Netværks- og samtalegrupper
  • Rådgivning om familieplanlægning
  • Andre indsatser, der har til formål at forebygge et barns, den unges eller familiens vanskeligheder.

  Børn og Familie er blevet inspireret af andre kommuner, som igennem deres tidligt forbyggende indsatser har skabt mangfoldige tilbud, som familierne kan gøre brug af allerede ved den tidlige bekymring for et barn eller ung.

  Tilbuddenes placering og tilgængelighed igennem skoler, dagtilbud og sundhedspleje gør, at vi sikrer familierne relevante tilbud, når de første bekymringer opstår.

  Vi ønsker i dette arbejde at styrke:

  • Involvering af forældrene – Børn og Familie arbejder sammen med Socialstyrelsen i et opkvalificeringsprojekt med netværksinddragende metoder.

  Styrket fokus på børnenes forudsætninger for at tilegne sig faglige færdigheder og forbliven i de almindelige børnefællesskaber

  • Hyppig opfølgning på om indsatserne i forhold til børnenes mistrivsel virker

  Børn og Familie nedsætter på denne baggrund en arbejdsgruppe igennem Område-MED, der skal arbejde med videreudviklingen af § 11 området i Aabenraa Kommune.

  Der vil blive lagt særlig vægt på en tæt dialog med skole, dagtilbud, sundhedsplejen, PPR og andre tilbud på almenområdet med henblik på at undersøge mulighederne for:

  • En anden organisering af området som i højere grad sikrer en tidligere forebyggende indsats, så problemerne i højere grad løses i almenområdet
  • En dialog om hvilke behov, der opleves i almenområdet
  • En mere fælles opgaveløsning mellem almenområdet og det specialisede område
  • Afdække mulighederne for involvering af frivillige tilbud.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 29-08-2017

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/70, Sagsinitialer: bhh

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 29-08-2017

  -