Beslutningsprotokol

tirsdag den 26. september 2017 kl. 15:30

Mødested: Aktivitetsrum 2+3, Borgerhuset, Tinglev
Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalg
Medlemmer: Kirsten Nørgård Christensen, Dorte Ballhorn Soll, Eivind Underbjerg Hansen, Gert Nordklitgaard, Kåre Solhøj Dahle, Kurt Andresen, Rasmus Lyngbak Bøgen
Bemærkninger: Mødet sluttede kl. 16.45
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/69, Sagsinitialer: bhh

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 26-09-2017

  -

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/44211, Sagsinitialer: khl

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om igangværende og kommende byggeprojekter på skole- og daginstitutionsområdet.

  Kongehøjskolen

  Det endelige regnskab for anlægsprojektet afventer stadig aftalemæssige afklaringer med totalrådgiveren.

  Der er berammet møde i voldgiftsretten i marts 2018.

  Lyreskovskolen

  De sidste udbedringer af mangler ved de udvendige arbejder i terræn er under færdiggørelse.

  Projektets anlægsregnskab afsluttes efterfølgende.

  Hærvejsskolen

  7 totalentreprenører med underentreprenører og rådgivere er blevet prækvalificeret til at afgive tilbud og forslag.

  Tilbud og forslag skal afleveres senest en 24. oktober 2017 og den 2. og 9. november 2017 afholdes møder i det bedømmelsesudvalg, der skal vælge et team som vindere.

  Kontrakten med den vindende totalentreprenør forventes indgået den 23. november 2017, og det nye byggeri vil skulle tages i brug til april 2019.

  Daginstitution i Rødekro

  Da byggeriet til Hærvejsskolen og til den nye daginstitution i Rødekro udbydes som ét projekt, svarer orienteringen om dette byggeri til orienteringen om byggeriet til Hærvejsskolen.

  Fjordskolen, om- og tilbygning på Åbjerg 8b i Kruså

  På grundlag af det godkendte dispositionsforslag arbejder totalrådgiveren nu videre hen imod projektforslaget, forprojektet til myndighedsbehandlingen og herefter selve hovedprojektet, der er en vigtig del af udbudsmaterialet til håndværksfirmaerne.

  Den endelige myndighedsbehandling er forudsat at skulle finde sted i oktober op til uge 42 og udsendelse af udbudsmaterialet til håndværkerne er planlagt til mandag den 23. oktober 2017.

  Udbuddet vil være et begrænset udbud i fagentreprise, det vil sige at en række af håndværksfirmaer inden for de enkelte fagområder inviteres til at afgive bud.

  Tidsplanen er tilrettet en smule og licitationen afholdes herefter den 6. november 2017.

  Efter kontraheringen med håndværksfirmaerne opstartes byggeprocessen, konkret fysisk med etablering af byggepladsen i midten af december 2017.

  I forbindelse med det nye terapibad til Fjordskolen er der nu indgået en totalentreprisekontrakt med entreprenørfirmaet Ommen & Møller A/S, Rødekro.

  Sammen med sine rådgivere er totalentreprenøren nu ved at

  udarbejde det detailprojekt, der skal danne grundlag for en byggeansøgning og for udførelsen af byggeriet, hvilket forventes af forløbe i henhold til tidsplanen og dermed hen imod en ibrugtagning til august 2018.

  For at udnytte tiden optimalt indtil det vil være muligt at opstarte selve byggeriet på henholdsvis terapibadet og på skolen er en del forberedende arbejder såsom generelle rydninger for terapibadet og den nye tilbygning til afdeling B, muldafrømning og bundsikring ved den nye parkeringsplads mod nord blevet udbudt.

  Entreprenørfirmaet Chr. Johannsen A/S vandt dette udbud og arbejderne er under snarlig færdiggørelse.

  Daginstitution i Aabenraa Syd

  Den 29. august 2017 har der været afholdt et møde mellem bestyrelserne for de 2 daginstitutioner, Kongehøjens Børnehave/Vuggestuen Fjordløkke og Børne- og Uddannelsesudvalget.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 26-09-2017

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/7697, Sagsinitialer: sbro

  Sagsfremstilling

  Der er udarbejdet budgetopfølgning på Børne- og Uddannelsesudvalgets område pr. 31. august 2017.

  Økonomi og afledt drift

  Der henvises til vedlagte bilag.

  Samlet set forventes der balance i forhold til det korrigerede budget på udvalgets område.

  Baggrunden for forventningen  er, dels at antallet af foranstaltninger på børne- og familieområdet i forhold til slutningen af 2016 virker stabilt.

  På nuværende tidspunkt forventes det, at institutionernes regnskaber under ét bliver nul.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 26-09-2017

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/45172, Sagsinitialer: sbro

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages beslutning om bevilling til byggeri på Aabjerg 8 i Kruså, Fjordskolen.

  Yderligere skal der tages beslutning om tillægsbevilling med henblik på finansiering af optioner indbygget i byggeudvalgets arbejde med projektrealiseringen og afledte tilpasninger af myndighedsmæssig karakter, det være sig brand- og tilgængelighedsvilkår ved større ombygninger.

  Byggeudvalget er kommet langt i disponering af anlægssummen, og projektet er på vej mod det hovedprojekt, som skal danne grundlag for udbud.

  Byggeudvalget har valgt at indarbejde og tilføje udbuddet forskellige optioner, som byggeudvalget mener vil være gunstige for projektmæssig sammenhæng mellem anvendelse og byggeri. Der er tale om elementer, som er betydelige elementer i byggeudvalgets forståelse af et samlet projekt. Byggeudvalgets medlemmer – undtaget forældrerepræsentanterne – er enige om, at den fremlagte dispositionsplan, inklusiv de detaljerede tilpasninger og optioner, som er foreslået på byggeudvalgsmøde af 29. august 2017, er det bedst mulige forslag indenfor de af Byrådet udstukne rammer for såvel tidsplan som økonomi. Fjordskolens medarbejdere og ledelse gør opmærksom på, at ikke alle behov er opfyldt i dispositionsplanen.

  Optionerne er opgjort således, at de udgør op til 15% af entreprisesummen og indarbejdelsen vil beløbe sig til en merudgift på 4,5 mio. kr.

  Lovbestemte tilpasninger af byggeriet, som væsentligst omfatter ændret brandklassificeringer, er beregnet til en merudgift på 3 mio. kr.

  Byrådet skal tage stilling til spørgsmålet om tillægsbevilling på dette tidspunkt inden udbuddet kører fordi 1) der skal være balance imellem den udbudte projektsum og det projekterede og 2) fordi det skal afvente de nødvendige politiske beslutninger om økonomisk tilpasning af projektet vil medføre forsinkelse af byggefasen med forventeligt omkring et par måneder.

  Samlet forventes projektet at udgøre 42,25 mio. kr. Der er således et manglende rådighedsbeløb på 7,5 mio. kr. for at gennemføre byggeudvalgets indarbejdelse af optioner i projektet samt myndighedskrav.

  Økonomi og afledt drift

  Der er i 2015 og 2016 meddelt anlægsbevilling på 24,75 mio. kr. hvoraf 1,5 mio. kr. er frigivet, og herudover er der i 2018 afsat et rådighedsbeløb på 10 mio. kr. Der er dermed afsat et samlet rådighedsbeløb på 34,75 mio. kr.

  Indregnet optioner og myndighedskrav udgør det samlede projekt 42,25 mio. kr.

  Der er således en merudgift på 7,5 mio.kr. til projektet med optioner og myndighedskrav i forhold til afsat anlægsbevilling/rådighedsbeløb.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at der afsættes en tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 7,5 mio. kr. i 2017 finansieret af kassebeholdningen,

  at der meddeles tillægsbevilling til anlægsbevilling på 17,5 mio. kr. således, at den samlede anlægsbevilling udgør 42,25 mio. kr. finansieret af de afsatte rådighedsbeløb, og

  at den resterende anlægsbevilling frigives.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 26-09-2017

  1. at anbefales godkendt – imod stemte Gert Nordklitgaard (Ø),

  2. at anbefales godkendt – imod stemte Gert Nordklitgaard (Ø),

  3. at anbefales godkendt – imod stemte Gert Nordklitgaard (Ø) med begrundelse: at der ikke skal bruges flere penge på det håbløse projekt og imod stemte Dorte Ballhorn Soll (A) med begrundelse: at det fulde resterende anlægsbeløb først frigives, når de samlede anlægsudgifter, herunder licitationsresultatet foreligger, og imod stemte Kaare Solhøj Dahle (UP) med begrundelse: at det er forkert at frigive pengene før licitationen er afholdt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/19979, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Byrådet har den 31. maj 2017 truffet beslutning om at ophøre med udpegning af byrådsmedlemmer til 21 råd, nævn og bestyrelser ud af de samlede 52.

  Det betyder for Ung Aabenraa at udpegning af byrådsmedlemmer til bestyrelsen ophører pr. 1. januar 2018. Det er derfor nødvendigt med mindre ændringer i styrelsesvedtægten.

  Ung Aabenraa er etableret efter reglerne om fælles ledelse i Folkeskoleloven, således at Aabenraa Ungdomsskole og 10. Aabenraa er oprettet med én bestyrelse.

  I forhold til den nuværende styrelsesvedtægt er bestyrelsessammensætning ændret, således at der ikke længere udpeges to repræsentanter af byrådet.

  Byrådet lægger i sin beslutning i maj op til, at de enkelte råd, nævn og bestyrelser kan bede om møder med udvalgenes formandsskaber, når de ser det relevant, for at imødekomme ønsket om fortsat informationsudveksling mellem byrådspolitikerne og råd, nævn og bestyrelser.

  Det er derfor indføjet i styrelsesvedtægten for Ung Aabenraa, at ”Bestyrelsen kan anmode om møde med udvalgsformanden for området”.

  Ny styrelsesvedtægt for Ung Aabenraa er vedlagt som bilag.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at styrelsesvedtægt for Ung Aabenraa pr. 1. januar 2018 godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 26-09-2017

  Godkendt.

  Imod stemte Gert Nordklitgaard (Ø) med begrundelse om, at han fortsat er af den opfattelse, at der skal være repræsentation af byrådsmedlemmer i bestyrelsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/25435, Sagsinitialer: mjth

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres om udarbejdelse af ny it- og digitaliseringsstrategi for skolevæsnet i Aabenraa Kommune.

  Behov for nytænkning af it og digitalisering i folkeskolen

  Folkeskolen står i disse år overfor forventninger om en styrket indsats indenfor it. Fra nationalt, regionalt og kommunalt hold.

  Regeringen og KL er i regeringsaftalen 2018 blevet enige om, at it i folkeskolen kan bidrage til at styrke elevernes teknologiforståelse og digitale kompetencer. En afgørende forudsætning er, at personalet har kompetencer til at undervise i teknologiforståelse og anvende it som pædagogisk redskab i undervisningen. Som følge af aftalen forsøger KL i efteråret 2017 at oprette et partnerskab for kommuner med fokus på it i folkeskolen. Formålet er at sikre sparring, videndeling og inspiration på tværs af kommunerne. Børn og Skole har overfor KL tilkendegivet et ønske om deltagelse i partnerskabet.

  Ud fra ønsket om at understøtte syddanske virksomheders behov for kompetencer indenfor teknologi, digitalisering og naturvidenskab harkommunaldirektørerne i Syddanmark i august 2017 aftalt at sætte gang i tiltag, der for kommunerne medfører udvikling af computional thinking i grundskolen. Fokus skal drejes fra it som et instrument til en tilgang, hvor børn og unge i stedet lærer at se på et problem, som noget en computer kan løse. Desuden betyder det efteruddannelse af lærere indenfor it og teknologi. KKR-sekretariatet vil sammen med UC’erne og Region Syddanmark samle relevante forvaltningschefer på skoleområdet til dialog om mulighederne for et fælles digitalt efteruddannelsesprojekt i de syddanske kommuner. Børn og Skole deltager.

  Aabenraa kommune har 18 folkeskoler, en specialskole, Ung Aabenraa og Sygehusskolen. Hver skole står selv for drift og udvikling af it indenfor den tildelte økonomi. Skolerne befinder sig derfor på forskellige udviklingstrin. Både i forhold til den hardware, de kan stille til rådighed for elever og lærer, og i forhold til den undervisning, der leveres. Support til teknik udføres af it-teknikere, der er ansat på flere af skolerne samt i regi af PUC. Den decentrale tilgang stemmer overens med den vedtagne it strategi for skolerne i Aabenraa Kommune fra 2013. Se bilag.

  Udvikling af ny it og digitaliseringsstrategi i skolevæsnet i Aabenraa Kommune

  På flere planer er der således forventninger om en styrkelse af it på folkeskoleområdet. I Aabenraa Kommune har det givet anledning til, at Børn og Skole har formuleret et kommissorie for udvikling af en ny it og digitaliseringsstrategi i skolevæsnet.

  Som grundlag for udarbejdelsen af en ny it- og digitaliseringsstrategi skal nedenstående fem undersøgelser og analyser udarbejdes:

  Fremtidens kompetencekrav

  Undersøgelse af fremtidens kompetencekrav indenfor it og digitalisering i folkeskolen på elev-, lærer- og lederniveau.

  Hardware og software

  Afdækning af nuværende netværk, hardware og software, derunder brugen af didaktiske programmer i skolevæsnet i Aabenraa Kommune samt fremtidige behov.

  Sikkerhed

  Afdækning af krav til sikkerhed.

  Support og sikker drift

  Afdækning af hvordan it drives i skolen, så der bliver mest mulig plads til kerneopgaven.

  Indkøb

  Økonomiske stordriftsfordele ved fælles indkøb af it.

  På baggrund af analyserne træffes strategiske beslutninger, som vil blive formuleret i den nye it- og digitaliseringsstrategi. I forbindelse med arbejdet er der nedsat en styregruppe med repræsentanter fra Forvaltningen, skolelederne, DLF og Staben. Desuden er der nedsat en arbejdsgruppe bestående af skoleledere, afdelingsledere, it folk fra skolerne, it i Staben og forvaltningen.

  Tidsplan

  Analysearbejdet skal være færdig senest 1. marts 2018. Derefter formuleres den nye it- og digitaliseringsstrategi, der forventes politisk godkendt senest inden sommerferien 2018. Derefter kan implementering af de strategiske tiltag iværksættes.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at udvikling af en ny it- og digitaliseringsstrategi for skolevæsnet i Aabenraa Kommune tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 26-09-2017

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/12239, Sagsinitialer: chd

  Sagsfremstilling

  Børne- og Uddannelsesudvalgets økonomiske ramme reguleres hvert år på baggrund af elevtallet i skolerne pr. 5. september.

  Efterfølgende fordeles budgettet til de enkelte skoler efter samme elevtal, jf. den godkendte fordelingsmodel på folkeskoleområdet.

  I alt er der 5.982 elever indskrevet i folkeskolerne.

  Heraf er der 228 elever på 10. Aabenraa, 174 i specialklasserne, 76 i basisundervisning (tidligere modtageklasser) og 235 på Fjordskolen.

  30 af eleverne på 10. Aabenraa og 46 på Fjordskolen er bosiddende i andre kommuner.

  På samme tidspunkt i 2016 var der 6.120 elever indskrevet i folkeskolerne.

  Heraf var der 266 elever på 10. Aabenraa, 159 i specialklasserne, 101 i modtageklasserne og 247 på Fjordskolen.

  30 af eleverne på 10. Aabenraa og 46 på Fjordskolen er bosiddende i andre kommuner.

  Det samlede elevtal i folkeskolernes almenklasser er faldet fra 5.613 elever i 2016 til 5.497 elever i 2017, - i alt 116 elever, hvilket svarer til et fald på 2,1 %.

  Det største procentvise fald i elevtallet er på Genner Univers, hvor elevtallet er faldet med 27,8 % svarende til 20 elever.

  Det samlede elevtal for hele folkeskoleområdet er faldet med 127 elever, svarende til et fald på 2,25%  Skole

  Almen området

  Ændring fra 2016 til 2017

  Ændring i %
  2016 - 2017

  2017

  2016

  2015

  2014

  2013

  2012

  Bolderslev Skole

  110

  110

  104

  111

  129

  134

  0

  0,0%

  Bylderup Skole

  234

  240

  244

  250

  268

  287

  -6

  -2,5%

  Felsted Centralskole

  316

  319

  318

  334

  343

  331

  -3

  -0,9%

  Fjordskolen

  235

  247

  250

  217

  216

  222

  -12

  -4,9%

  Genner Skole

  52

  72

  88

  89

  84

  89

  -20

  -27,8%

  Hellevad Børnehus

  86

  93

  91

  89

  83

  78

  -7

  -7,5%

  Hjordkær Skole

  286

  273

  281

  305

  309

  306

  13

  4,8%

  Hovslund Børneunivers

  94

  94

  103

  100

  109

  111

  0

  0,0%

  Hærvejsskolen

  686

  693

  739

  761

  790

  780

  -7

  -1,0%

  Høje Kolstrup Skole

  415

  396

  383

  383

  386

  366

  19

  4,8%

  Kliplev Skole

  162

  165

  163

  154

  150

  153

  -3

  -1,8%

  Kollund Skole

  119

  124

  131

  135

  147

  141

  -5

  -4,0%

  Kongehøjskolen

  790

  797

  841

  828

  845

  878

  -7

  -0,9%

  Lyreskovskolen

  562

  583

  639

  627

  686

  717

  -21

  -3,6%

  Løjt Kirkeby Skole

  468

  481

  499

  521

  525

  548

  -13

  -2,7%

  Ravsted Børneunivers

  82

  87

  87

  81

  88

  90

  -5

  -5,7%

  Stubbæk Skole

  328

  324

  339

  355

  353

  350

  4

  1,2%

  Tinglev Skole

  347

  368

  383

  397

  364

  397

  -21

  -5,7%

  Varnæs Skole

  132

  128

  135

  145

  144

  145

  4

  3,1%

  10. klasse Aabenraa

  228

  266

  253

  270

  246

  302

  -38

  -14,3%

  5732

  5859

  6071

  6152

  6265

  6425

  -127

  -2,17%

  I alt eks Fjordskolen, modt.klasser
  og spec.klasser

  5497

  5613

  5821

  5935

  6049

  6203

  -116

  -2,1%

  Ændringer i elevtal pr. 5. 9

  2017

  2016

  2015

  2014

  2013

  Almenområdet

  -116

  -208

  -114

  -114

  -154

  Specialklasser

  15

  2

  3

  -30

  -15

  Fjordskolen

  -12

  -3

  33

  1

  -6

  Modtageklasser

  -25

  39

  7

  24

  9

  -138

  -170

  -71

  -119

  -166

  Lovgrundlag

  Folkeskoleloven

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 26-09-2017

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/28242, Sagsinitialer: acha

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres udvalget om en kommende ansøgning om midler fra Ansøgningspuljen til investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR.

  Puljens formål er at nedbringe mistrivsel blandt sårbare børn og unge, så færre får behov for en specialiseret indsats og eventuel medicinering. Projektet skal styrke og udvikle PPRs tidlige indsats i dagtilbud og skole og sammenhængen til Børn og Familie-afdelingen, sundhedsplejen m.v.

  Midlerne fra puljen skal anvendes til

  • en investering i ekstra medarbejdere i PPR-funktionen i projektperioden
  • deltagelse i et partnerskab med Socialstyrelsen og de øvrige deltagende kommuner om gensidig erfaringsudveksling og inspiration på tværs.

  Hver kommune kan ansøge om et samlet beløb på 12,3 mio. kr. til hele projektperioden, som løber fra den 1. december 2017 til den 31. december 2020. Det forventes, at 10 kommuner får støtte.

  Puljen er en del af satspuljeaftalen 2017 og administreres af Socialstyrelsen.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 26-09-2017

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/28584, Sagsinitialer: acha

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres udvalget om en kommende ansøgning fra Børn og Familie om et rådgivningsforløb hos Socialstyrelsen.

  Rådgivningsforløbet skal understøtte den omlægning af indsatsen for udsatte børn og unge i retning af en tidligere forebyggende og mere effektfuld indsats, som allerede er i gang i Børn og Familie i form af Investeringsstrategien – Aabenraa-modellen.

  Hvis Aabenraa Kommune bliver en af de tre kommuner, der får tildelt et rådgivningsforløb, vil dette strække sig over 6-12 måneder med start primo 2018.

  Ansøgningen indebærer ikke økonomisk støtte. Børn og Familie skal bruge tid på samarbejdet med Socialstyrelsen, hvis de får rådgivningsforløbet, men får til gengæld kvalificeret deres arbejde.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 26-09-2017

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/70, Sagsinitialer: bhh

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 26-09-2017

  -