Beslutningsprotokol

tirsdag den 14. november 2017 kl. 15:30

Mødested: Aktivitetsrum 2+3, Borgerhuset, Tinglev
Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalg
Medlemmer: Kirsten Nørgård Christensen, Dorte Ballhorn Soll, Eivind Underbjerg Hansen, Gert Nordklitgaard, Kåre Solhøj Dahle, Kurt Andresen, Rasmus Lyngbak Bøgen
Bemærkninger: Afbud: Kåre S. Dahle

Procedureafstemning om godkendelse af dagsorden: 6 stemte for. Imod stemte 1 (Ø) Gert Nordklitgaard

Mødet sluttede kl. 17.45
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/69, Sagsinitialer: bhh

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 14-11-2017

  -

  Afbud: Kåre S. Dahle

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/44211, Sagsinitialer: khl

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om igangværende og kommende byggeprojekter på skole- og daginstitutionsområdet.

  Kongehøjskolen

  Det endelige regnskab for anlægsprojektet afventer stadig aftalemæssige afklaringer med totalrådgiveren.

  Der er berammet møde i voldgiftsretten i marts 2018.

  Lyreskovskolen

  De sidste udbedringer af mangler ved de udvendige arbejder i terræn er under færdiggørelse.

  Projektets anlægsregnskab afsluttes efterfølgende.

  Hærvejsskolen

  Der er blev afgivet tilbud fra 4 af de prækvalificerede totalentreprenører.

  Tilbuddene med tilhørende arkitekt/ingeniørforslag bliver bedømt på bedømmelsesmøderne den 2. november 2017 og den 9. november 2017. På mødet den 9. november 2017 forventes det, at der kan udpeges en vinder.

  Kontrakten med den vindende totalentreprenør vil herefter blive indgået den 23. november 2017, og det nye byggeri er planlagt til at kunne tages i brug i april 2019.

  Daginstitution i Rødekro

  Da byggeriet til Hærvejsskolen og til den nye daginstitution i Rødekro udbydes som ét projekt, svarer orienteringen om dette byggeri til orienteringen om byggeriet til Hærvejsskolen.

  Fjordskolen, om- og tilbygning på Åbjerg 8b i Kruså

  Der er afholdt licitation på fagentrepriseudbuddet den 6. november 2017.

  De indkomne tilbud er for øjeblikket ved at blive gennemgået.

  Efter kontraheringen med håndværksfirmaerne opstartes byggeprocessen, konkret fysisk med etablering af byggepladsen i midten af december 2017.

  Byggeriet forventes herefter, sammen med det nye terapibad, at kunne tages i brug i august 2018.

  Daginstitution i Aabenraa Syd

  Projektet er indtil videre sat i bero.

  Daginstitution ved Lyreskovskolen

  De plan- og programmeringsmæssige forudsætninger for placeringen af en ny integreret daginstitution ved Lyreskovskolen er ved at blive beskrevet af Børn og Skole/Kultur, Miljø og Erhverv.

  Erstatningsbyggeri for pavillon på Varnæs Skole

  De plan- og programmeringsmæssige forudsætninger for byggeriet af en erstatning for en nedslidt og uhensigtsmæssig pavillon på Varnæs Skole er ved at blive beskrevet af Børn og Skole/Kultur, Miljø og Erhverv.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 14-11-2017

  Taget til efterretning.

  Afbud: Kåre S. Dahle

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/34318, Sagsinitialer: sbro

  Sagsfremstilling

  I henhold til kommunens økonomiske strategi/årshjul udarbejdes den anden detaljerede bevillingskontrol i 2017 pr. 30. september.

  Der er foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 30. september 2017 i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne.

  Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af evt. tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.

  Jf. Økonomiudvalgets beslutning den 17. januar 2012 opdeles budgetkontrolsagerne i 4 sager:

  1. Omplaceringer indenfor eget udvalg (netto 0)

  2. Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan finde finansiering

  3. Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg
  (netto 0)

  4. Tillægsbevillinger anlæg.

  Denne sag vedrører omplaceringer indenfor eget udvalg, hvilket udvalget selv er bemyndiget til at foretage. I sagens bilag er der en samlet oversigt over bevillingskontrollen, samt opfølgning på afviklingsplaner.

  Økonomi og afledt drift

  Budgetopfølgning pr. 30.9.2017 indgår i materialet til dette punkt i stedet for at være et særskilt punkt.

  I bevillingskontrollen er der en udfordring på skoleområdet til befordring 0,78 mio. kr. samt specialundervisning på 1,88 mio. kr. Der foreslås overført midler fra Børn og Familie 2,66 mio. kr. til dækning af denne udfordring, idet der forventes mindreudgifter til anbringelser.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,
  at en omplacering mellem Børn og Familie, samt Skole og Undervisning på 2,66 mio. kr. i 2017 godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 14-11-2017

  Godkendt.

  Afbud: Kåre S. Dahle

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/34318, Sagsinitialer: sbro

  Sagsfremstilling

  Denne sag vedrører tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke selv kan finde finansiering.

  Oversigt over udvalgets tillægsbevillingsansøgning samt de hertil hørende noter er vedhæftet som bilag.

  Økonomi og afledt drift

  I denne bevillingskontrol pr. 30. september 2017 ansøges om tillægsbevilling på 0,3 mio. kr. til ventilationsanlæg på Løjt skole, jf. det godkendte budget for 2018-21 med påvirkning af kassebeholdningen.

  Indstilling

  Børn og skole indstiller,

  at der netto søges om 0,3 mio. kr. i tillægsbevilling med finansiering af kassebeholdningen.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 14-11-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Kåre S. Dahle

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/34318, Sagsinitialer: sbro

  Sagsfremstilling

  Denne sag vedrører tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg.

  Som bilag er vedhæftet oversigt over udvalgets ansøgte tillægsbevillinger, finansieret af andre udvalg, som netto giver 0, samt de hertil hørende noter.

  Økonomi og afledt drift

  Bevillingskontrollen pr. 30. september 2017 udviser følgende ønsker om tillægsbevillinger og rammekorrektioner finansieret af andre udvalg/bevillingsområder
  (beløb i 1.000 kr.):

  Ønsker/finansierende udvalg

  2017

  Ønsker:

  P/L-regulering - serviceudgifter

  Teknisk korrektion, SFO belægning

  Teknisk korrektion, Dagtilbud belægning

  Teknisk korrektion, privatskoler

  DUT -sager fra 2017

  Teknisk korrektion, Produktionsskoler belægning

  Børn- og familie

  -1.665

  144

  4.992

  -349

  257

  618

  -840

  P/L-regulering- overførselsudgifter

  EGU

  -3

  840

  Børne- og Uddannelsesudvalget i alt

  3.994

  Finansierende udvalg:

  Økonomiudvalget

  -3.994

  De enkelte punkter er uddybet nærmere i det vedhæftede bilag.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ansøgningerne om tillægsbevillinger i 2017 (netto 0), samt finansieret af andre udvalg, jf. ovenstående og vedhæftede bilag, godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 14-11-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Kåre S. Dahle

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/34318, Sagsinitialer: sbro

  Sagsfremstilling

  Nærværende sag vedrører tillægsbevillinger anlæg.

  Som bilag er vedhæftet oversigt over udvalgets ansøgte tillægsbevillinger på anlæg, samt de hertil hørende noter om de igangværende anlæg.

  I henhold til det godkendte budget for 2018-21 søges der tillægsbevilling på 4 mio. kr. til udskiftning af pavillon ved Varnæs Skole.

  Økonomi og afledt drift

  Samlet søges der ikke om tillægsbevillinger på igangværende anlæg indenfor udvalgets område.

  Derimod søges der om midler til udskiftning af pavillon ved Varnæs skole.

  Endvidere foretages flytning af anlægsmidler fra dagtilbudsstruktur Aabenraa Syd til ny institution i Bov/Padborg området.

  I vedlagte noter er der redegjort for de enkelte anlæg.

  I forhold til det forventede regnskab søges uforbrugte anlægsmidler overført til 2018.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at der til 2018 samlet søges overført 54,133 mio. kr. med henvisning til forventet mindreforbrug på igangværende anlæg.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 14-11-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Kåre S. Dahle

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/13346, Sagsinitialer: sbro

  Sagsfremstilling

  I budget 2018 er der på dagtilbudsområdet indarbejdet et rammeløft, som brutto udgør 3,1 mio. kr. / netto 2,5 mio. kr.

  I budgetforliget for 2018 er der anført følgende:

  ”Daginstitutionsområdet er et tredje velfærdsområde, der får et løft i dette budgetforlig. Dagtilbudsområdet løftes med 2,5 mio. kr. årligt og de struktur sparepuljer, der var forudsat i 2018 og 2019, reduceres med hhv. 1 og 1,3 mio. kr., som følge af forsinkelser i omlægninger af dagtilbudsstrukturen”

  Budgettet er foreløbigt placeret som en pulje under Dagtilbud, hvorfra der skal ske konkret udmøntning. Denne udmøntning har en afledt virkning på taksterne for 2018.

  Med udgangspunkt i forligsteksten / budgettet foreslås det, at rammeløftet alene sker til daginstitutionerne. Dette medfører at tildeling pr. barn hæves med 2.726 kr./år for 0-2 års barn og 1.393 kr./år for 3-5 årsbarn.

  De afledte takster på dagtilbudsområdet fremgår af sag nr. 145 på Børne- og Uddannelsesudvalgets dagsorden.

  Økonomi og afledt drift

  I budget 2018-21 tilføres dagtilbud 2,5 mio. kr. netto.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at udmøntningen af rammeløftet på 2,5 mio. kr. til daginstitutionerne godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 14-11-2017

  Godkendt.

  Afbud: Kåre S. Dahle

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/13346, Sagsinitialer: sbro

  Sagsfremstilling

  På baggrund af Børne- og Uddannelsesudvalgets beslutning i pkt. 144, ”Budget 2018 – Dagtilbud- Udmøntning af rammeløft på 2,5 mio. kr.” skal der fastsættes nye takster for 2018.

  De beregnede takster for 2018 fremgår af nedenstående tabel.

  2017

  2018

  Forældrebetaling

  (11 mdr., juli betalingsfri)

  Dagpleje

  48 timer

     2.759

     2.805

  0-2 år uden mad

  49 timer

     3.000

     3.148

  Børnehave

  49 timer

     1.759

     1.835

  SFO med morgenåbning

     1.570

     1.605

  SFO eftermiddagsplads

     1.363

     1.365

  SFO 2

  Maxtakst

     1.068

     1.070

  Tilskud til privat børnepasning

  (12 mdr.)

  Max. Tilskud for aldersgruppen 0 - 2 år:

     5.340

     5.457

  Max. Tilskud for aldersgruppen 3 - 5 år:

     3.525

     3.693

  Danske Privatinstitutioner

  (12 mdr)

  Driftstilskud 0 - 2 år

     7.409

     7.714

  Administrationsbidrag

        155

        162

  Bygningstilskud

          49

          47

  Driftstilskud 3 - 5 år

     4.370

     4.659

  Administrationsbidrag

          92

          98

  Bygningstilskud

        117

        117

  DSSV Institutioner

  (12 mdr.)

  Tilskud til inst. under det tyske mindretal

  0-2 årige

     8.972

     8.991

  3-5 årige

     4.466

     4.475

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at taksterne for 2018 godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 14-11-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Kåre S. Dahle

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/45172, Sagsinitialer: sbro

  Sagsfremstilling

  Som en del af det godkendte budget for 2018-21 indgår, at der skal tilføres midler til etablering af en ny daginstitution ved Lyreskovskolen. I forbindelse med bevillingskontrollen pr. 30.9.2017 tilføres 14 mio. kr. fra dagtilbudsstruktur Aabenraa Syd udover de midler, som allerede optræder på investeringsoversigten for de kommende år, således at der samlet nu er afsat 25 mio. kr. til etablering af denne institution.

  Projektet omfatter planlægning og opførelse af en daginstitution ved Lyreskovskolen. Institutionen er en del af dagtilbudsstrukturen. Vestermarkens Børnehus og Børnehuset Kruså samles til den ny institution.

  Med henblik på at få igangsat planlægningsarbejdet, søges der derfor om frigivelse af anlægsbevilling på 25 mio. kr.

  Økonomi og afledt drift

  Sammen med bevillingskontrollen pr. 30.9.2017 er der afsat følgende rådighedsbeløb til etablering:

            2017:  14 mio. kr.

            2018:             6 mio. kr.

            2019:             5 mio. kr.

  Ved bevillingskontrollen overføres tilført rådighedsbeløb på 14 mio. kr. fra 2017 til 2018.

  I forbindelse med godkendelse af budgettet for 2018-21 er der i 2018 frigivet rådighedsbeløb på 0,26 mio. kr., som kan anvendes til igangsætning af projektet.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at der til etablering af ny daginstitution ved Lyreskovskolen gives en anlægsbevilling på 25 mio. kr. finansieret af de afsatte rådighedsbeløb.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 14-11-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Kåre S. Dahle

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/45172, Sagsinitialer: sbro

  Sagsfremstilling

  Som en del af det godkendte budget for 2018-21 indgår, at der skal tilføres midler til udskiftning af pavillon ved Varnæs Skole. I forbindelse med bevillingskontrollen pr. 30.9.2017 søges der derfor tilført 4 mio. kr. til udskiftning af pavillonen, idet denne er nedslidt og fremstår i dårlig stand.

  Med henblik på at få igangsat planlægningsarbejdet, søges der om frigivelse af anlægsbevilling på 4 mio. kr. samt frigivelse af rådighedsbeløb til planlægning og udarbejdelse af projekt til udbud.

  Ved bevillingskontrollen overføres rådighedsbeløb på 4 mio. kr. fra 2017 til 2018.

  Økonomi og afledt drift

  Der søges frigivelse af 4 mio. kr. til såvel anlægsbevilling som rådighedsbeløb med henvisning til de i bevillingskontrollen tilførte 4 mio. kr.

  Der er tale om et nyt anlægsprojekt, hvorfor der ikke er frigivet noget til dette formål endnu.

  Indstilling

  Børn og skole indstiller,

  at der til udskiftning af pavillon ved Varnæs Skole gives en anlægsbevilling på 4 mio. kr., og

  at der frigives rådighedsbeløb på 4 mio. kr. med henvisning til tilført rådighedsbeløb fra bevillingskontrollen.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 14-11-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Kåre S. Dahle

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/45746, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Bestyrelsen på Hjordkær Skole har fremsendt en ansøgning om at forskyde valget af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen med begyndelse fra næstkommende valg i 2018. Skolebestyrelsen ansøger om at forskyde 4 af 7 forældrerepræsentanter.

  Jf. Undervisningsministeriets lovbekendtgørelse nr. 989 ”bekendtgørelse om valg af forældre til skolebestyrelse i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen” § 4, stk. 2 skal forskydningen indføres således, at en andel af forældrerepræsentanterne vælges for en 2-årig periode til kommende bestyrelsesvalg, og resten i 4 år.

  Jf. bilag 1 begrunder skolebestyrelsen deres ansøgning med, at de ønsker at forbedre sammenhæng og flow i skolebestyrelsen ved at undgå muligheden for fuldstændig udskiftning af forældrerepræsentanterne med 4 års mellemrum.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ansøgningen om forskudt valg til bestyrelsen på Hjordkær Skole godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 14-11-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Kåre S. Dahle

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/34156, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Den 25. oktober 2017 behandlede Byrådet sagen vedr. ansøgning om overførsel af opsparede midler over 4% til 2018, jf. reglerne for dialogbaseret aftalestyring.

  Familie- og Ungecentret havde søgt om overførsel af 1,5 mio. kr. udover 4 % med henvisning til, at der skal ske en oprustning af det tidligt forebyggende arbejde, jf. §11 i Serviceloven.

  Ansøgning blev ikke imødekommet.

  Sagen rejses derfor nu som en enkeltsag.

  Børne- og Uddannelsesudvalget blev den 29. august 2017 orienteret om, at Børn og Familie for at understøtte målene i investeringsstrategien og udvikle tilbudssiden, som en del af Aabenraa-modellen, har igangsat en styrkelse af det tidligt forebyggende arbejde i Aabenraa Kommune.

  Der er nu udarbejdet en plan for Børn og Families organisationsjustering, som skal være gældende fra 1. januar 2018.

  Det tidligt forebyggende arbejde, § 11–området.

  I forhold til at realisere investeringsstrategiens mål på børne- og familieområdet, er det nødvendigt at styrke de tidligt forebyggende indsatser tæt på almen området. Vi har brug for at etablere flere forebyggende målgruppespecifikke tilbud, som eksempelvis skilsmissegrupper ude i almenområdet, så vi har relevante tilbud når trivselsproblemerne opstår.

  Børn og Familie vil derfor etablere en selvstændig enhed, hvis hovedopgave bliver at samle vores forebyggende indsatser og videreudvikle tilbuddene i tæt samarbejde med skole, dagtilbud og PPR. Denne organisering sker med de medarbejdere, der arbejder med §11 området i Børn og Familie i dag. De er pt. organisatorisk spredt over hele Børn og Familie.

  Økonomi

  På Familie- og Ungecentret, der arbejder med forebyggende foranstaltninger, forventes der i 2017 et mindreforbrug på 2,5 mio. kr.

  Jf. reglerne for dialogbaseret aftalestyring kan institutionerne overføre et mindreforbrug på 4% til det efterfølgende år. Dette svarer for Familie- og Ungecentret til 0,986 mio. kr.

  Der er således ud over de 4% et forventet mindreforbrug på 1,5 mio. kr. som søges overført til 2018 til finansiering af udgifterne til flytning og etablering på §11-området og familieplejeområdet.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at dergives en negativ tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. i 2017, der tilføres kassen, og at der gives en tillægsbevilling i 2018 på 1,5 mio. kr. finansieret af kassen.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 14-11-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Kåre S. Dahle

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/32671, Sagsinitialer: ekc

  Sagsfremstilling

  Regeringen har med Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, SF og Radikale Venstre indgået en aftale om etablering af en ny uddannelse med navnet Forberedende Grunduddannelse (FGU). Aftalen indeholder en sammenhængende kommunal ungeindsats, hvor kommunerne får det fulde ansvar for at gøre alle unge under 25 år parat til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.

  Kommunerne får dermed ansvaret for den unges uddannelsesplan og uddannelsespålæg. Samtidig fjernes kravet om, at kommunernes uddannelsesvejledning skal ske i Ungdommens Uddannelsesvejledning.

  Visitering og håndtering af uddannelsesplan og uddannelsespålæg skal samordnes i den sammenhængende kommunale ungeindsats. Endvidere skal ungeindsatsen koordinere en opsøgende funktion i forhold til at tilvejebringe virksomhedspraktikker og erhvervstræning i samarbejde med FGU skolerne og med jobcentrene.

  Den nye uddannelse FGU udspringer af en enighed om, at ”der etableres en ny forberedende uddannelse til unge under 25 år….”. Formålet er, at ”..give de unge kundskaber, færdigheder, afklaring og motivation til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller opnå ufaglært beskæftigelse”. FGU skal hovedsagelig forberede de unge til en erhvervsuddannelse, men skal også give mulighed for undervisning, der kvalificere til gymnasiale uddannelser, eksempelvis til hf.

  Uddannelsen opbygges i 3 spor:

  1) Almen grunduddannelse

  2) Produktionsgrunduddannelse 

  3) Erhvervsgrunduddannelse

  Ad 1) Undervisning i almene fag tilrettelagt på en praksisrettet måde. Kvalificerer til erhvervsuddannelse eller hf.

  Ad 2) Værkstedsundervisning, som det kendes det fra produktionsskoler. Målet er at kvalificere til erhvervsuddannelse eller ufaglært beskæftigelse.

  Ad 3) Primært som det EGU det kendes i dag.

  Hvert spor indeholder et basisniveau og dertil 2 til 3 niveauer.

  Uddannelsesforløbet skal være fleksibelt og kan indledes med et afsøgningsforløb på op til 2 uger. Hele FGU forløbets varighed er 2 år med mulighed for forlængelse.

  Indholdet i  spor 2 og spor 3 bygges op inden for faglige temaer, der afspejler den lokale erhvervsstruktur, og hvor der er gode beskæftigelsesmuligheder.

  Der skal ske løbende optagelse på basisniveauerne.

  Aftalen om FGU forholder sig også til det indholdsmæssige i undervisningen. Eksempelvis skal der være mulighed for ordblindeundervisning og andre elementer, som fjerner barrierer for gennemførelse af undervisningen. Der skal også kunne etableres virksomhedspraktik og erhvervstræning. Her beholder eleven sin skoleydelse. Endvidere skal forløb der svarer til det nuværende produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse (PBE) også kunne videreføres i FGU sammenhængen.

  Der etableres en ny type ydelse for FGU elever uanset spor. Ydelsen hedder skoleydelse og gøres afhængig af alder, om man er udeboende eller ej, og om man har forsørgerforpligtigelser. Der bliver mulighed for at lave ydelsestræk ved manglende fremmøde, sådan som det kendes ved produktionsskolerne i dag.

  Der oprettes i omegnen af 90 skoler, som organiseres i de selvejende institutioner, der antalsmæssigt udgør op imod en tredjedel af det samlede antal skoler.  Disse drives som selvejende institutioner og udpeges endeligt af Undervisningsministeriet, efter kommunerne gennem KKR (kommunekontaktråd) har gennemført en lokal proces, hvor igennem der udarbejdes anbefalinger til Undervisningsministeriet vedr. placering, bygning, etc. Aftaleparterne bemærker, at de lokale forslag skal tage udgangspunkt i de eksisterende bygninger fra produktions-skoler, VUC, m.fl. Der udpeges en opmand, som kan bidrage med undersøgelser m.v. under den lokale proces.

  Den samlede proces sigter i mod, at hele den ny organisation er på plads således, at elever kan starte på FGU i august 2019. Indtil da vil der være en del overgangsudfordringer, hvor nogle eksisterende institutioner vil skulle tilpasse aktivitetsniveauet. FGU institutionerne vil blive forpligtet til at overtage medarbejdere fra de specifikke berørte uddannelsesinstitutioner, og der vil være puljer mv., der bliver rettet imod at afbøde de udfordringer, der viser sig.

  Udover ovenstående indeholder aftalen oplæg til:

  · en samlet målsætning for FGU og ungeindsatsen

  · kompetence krav og – løft af FGU personalet og ledernes kvalifikationer/kompetencer, samt til vejlederne på området ved kommunerne

  · bedre vilkår for unge og voksne med ordblindhed og funktionsnedsættelse

  · en forenkling af rådsstrukturen på ungdomsuddannelsesområdet

  Allerede i december 2017 forventes det, at processen omkring formulering af forslag til Undervisningsministeren om FGU-skolens placering startes op. Aftalen forventes omsat til lovforslag, der vedtages i foråret 2018. I efteråret 2018 træffer Undervisningsministeren afgørelse om placering af skolerne, og i januar 2019 oprettes institutionerne. Herefter er der opstart med optag af elever på FGU til august 2019.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice og Børn og Skole indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-11-2017

  Godkendt.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 14-11-2017

  Taget til efterretning.

  Afbud: Kåre S. Dahle

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/34594, Sagsinitialer: cpaa

  Sagsfremstilling

  Ifølge den godkendte fordelingsmodel for folkeskoleområdet er placering af elever i specialskoler og specialklasser en tilkøbsordning for skolerne, delvist finansieret af skolerne og delvist af en central pulje.
  Såfremt visitationsudvalget imødekommer indstillingen, bliver skolen opkrævet en eksklusionstakst, mens den centrale pulje finansierer restudgiften til specialskolen/specialklassen/specialforanstaltningen.

  Som en del af den centrale pulje bliver en støttepulje tilbageholdt til startstøtte, prøveordninger og individuelle støtteforanstaltninger.

  Forbruget på støttepuljen har i 2016 og 2017 (1.-3. kvartal) fordelt sig således:

  1.000 kr.

  2016

  2017

  1.-3.kvartal.

  Startstøtte

  3.813

  4.214

  Prøveordninger*

  4.010

  6.297

  Individuel/praktisk støtte

  7.796

  10.096

  Kompetenceudvikling

  1.409

  -

  Andet

  1.044

  837

  Regulering fra skolerne

  -1.046

  -1.489

  I alt

  17.025

  19.955

  *: Elever i en visiteret prøveordning er efter den nuværende model gratist ved en eventuel senere visitation.

  Startstøtte og prøveordninger er støttede forløb omkring enkelte elever eller grupper af elever i indskolingen.

  Individuel/praktisk støtte er støtte til elever med behov for praktisk assistance gennem skoledagen, på lejrskole mv.. Hertil kommer supplerende støtte til elever med behov for specialundervisning i mere end 12 lektioner/9 timer om ugen. Skolerne har selv finansieret de første 12 lektioner/9 timer.

  Fordelingen af den centrale støttepulje opdateres én gang pr. måned efter hvert visitationsmøde. Ressourcerne fordeles efter en faglig vurdering i visitationsudvalget, og der er gennemsigtighed i ressourcefordelingen skolerne imellem. 

  Der har været et øget forbrug gennem de seneste år på trods af, at der har været flere ressourcer til fordeling.

  I forbindelse med visitationen forud for skoleåret 2017/18 blev der foretaget en gennemgang og ekstra vurdering af alle henviste børn. På trods heraf forventes et merforbrug i 2017 på ca. 1,9 mio. kr.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 14-11-2017

  Taget til efterretning.

  Afbud: Kåre S. Dahle

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/34493, Sagsinitialer: cpaa

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der orienteres om ”Strategi for læring og trivsel” på skoleområdet samt tidsplan for en eventuel kommende høring.

  Strategien giver en samlet status på inklusionsområdet som reglerne, økonomien og praksis har udviklet sig i perioden fra 2012-2017. Udviklingen har været kendetegnet ved, at ”Vi har asfalteret, mens vi har kørt”. Det betyder, at praksis løbende har etableret og udviklet sig.

  Strategien fremgår af bilag: ”Strategi for læring og trivsel på folkeskoleområdet”.

  I Børne-, Familie- og Ungepolitikken: ”Sund Opvækst” skal løsninger for de enkelte børn og deres familier etableres så tæt på det almene miljø som muligt. Denne tænkning er sammenskrevet til en praksis i ”Strategi for læring og trivsel for folkeskoleområdet”.

  Strategien er bygget op over følgende fire hovedområder:

  1. Almenområdet i Aabenraa Kommune
  2. Forebyggelse i almenområdet
  3. Specialiserede indsatser i almenområdet
  4. Visiterede skoletilbud

  Ad. 1: Almenområdet i Aabenraa Kommune

  Her beskrives Strategien for implementering af Folkeskolereformen med de tilknyttede 6 mål for skolernes almenområder.

  Ad. 2: Forebyggelse i almenområdet

  Her beskrives de fire indsatstyper i almenområdet:

  · Professionelle Læringsfællesskaber på leder- og vejlederniveau (PLF).

  Dette arbejde foregår i læringsfællesskaber på tværs i skolevæsenet på hhv. leder- og vejlederniveau.

  · Specialpædagogisk team/ressourceteam:

  Dette arbejde er på skoleniveau omkring enkelte elever eller grupper af elever. Der er her tale om det forebyggende arbejde, der sker på samtlige skoler i et tæt samarbejde med og under vejledning af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).

  Formen herfor er mangfoldig, og beskrivelse heraf vil være at finde i de enkelte skolers strategier for området.

  · Tværfagligt samarbejde i almenområdet:

  Dette arbejde foregår på tværs i Børn og Skole. Her arbejdes der med de børn og familier, der har behov for en koordineret indsats, der involverer flere fagpersoner i Børn og Skole.

  · Basisundervisning:

  Dette er indsatsen overfor elever med et ikke uvæsentligt behov for sprogstøtte (modtagelever). Basisundervisningen foregår med udgangspunkt i fire geografisk sammenhængende klynger af skoler. Økonomien håndters via skoleområdets visitationsudvalg.

  Ad. 3: Specialiserede indsatser i almenområdet:

  Her beskrives indsatser i almenområdet fra Fjordskolens Videns- og Kompetencecenter (FVKC) som målretter sig de professionelle i skolen. Ligeledes beskrives prøve- og startstøtteordningerne, som er visiterede støttende foranstaltninger omkring enkelte børn eller børnegrupper ind i almenområdet.

  Ad. 4: Visiterede skoletilbud

  Her beskrives de visiterede indsatser, hvor elever ikke længere er tilknyttet deres almene klasse. Der er her tale om:

  · Specialklasserækkerne på de tre største skoler: Hærvejsskolen (nord)

  Kongehøjskolen (midt)

  Lyreskovskolen (syd)

  · Heltidsundervisningen i Ungdomsskolen

  · Fjordskolen

  I sammenhæng med de segregerede skoletilbud er den tilknyttede visitationsøkonomi beskrevet. I Aabenraa er incitamentsmodellen funderet på følgende tre hovedelementer:

  • Udlægning af økonomien efter elevtal og socioøkonomi.
  • Praksis hvor ”ressourcen følger opgaven” i en fleksibel og målrettet form.
  • Økonomisk forbundne kar mellem almenområdet og specialområdet. I tilknytning hertil er eksistensen af den centrale visitationsressource, der økonomisk giver mulighed for specialiserede indsatser i almenområdet i form af prøve og startstøtte ordninger og Fjordskolens Videns- og Kompetencecenter.

  Pt. pågår et forberedende arbejde på skolelederniveau med henblik på en eventuel justering af modellen og praksis.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 14-11-2017

  Taget til efterretning.

  Afbud: Kåre S. Dahle

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/34745, Sagsinitialer: asel

  Sagsfremstilling

  I denne sagsfremstilling præsenteres elevtallene i fri- og privatskoler pr. 5. september 2017.

  Der er indskrevet 1.127 elever med bopæl i Aabenraa Kommune i fri- og privatskoler. Dette svarer til 17 % af alle elever i kommunen.

  Af de elever, der er indskrevet i en fri- eller privatskole, er 48 % indskrevet på en tysk skole.

  Nedenstående tabel viser andelen af elever i årgang 0.-10. årgang med bopæl i Aabenraa Kommune, der er indskrevet i en fri- eller privatskole pr. 5. september 2017.

  Andel af elever i fri- og privatskoler

  Aabenraa Kommune i %

  Hele landet i %*

  2012

  13,9

  15

  2013

  14,7

  16

  2014

  15,5

  16

  2015

  15,5

  17

  2016

  16,1

  17

  2017

  17,0

  Pt. Ikke tilgængeligt

  *Kilde: Elever i grundskolen 2016/17, notat fra STIL

  Der var pr. 5. september 2017 indskrevet 481 elever på efterskoler, hvilket svarer til 29,3 % af elever i 8.–10. årgang. De tilsvarende tal for år 2016 var 484 elever på efterskoler, svarende til 29% af eleverne i 8.-10. årgang.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 14-11-2017

  Taget til efterretning.

  Afbud: Kåre S. Dahle

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/31157, Sagsinitialer: asel

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres udvalget om Aabenraa Kommunes elever i de enkelte skoledistrikter. Der er i alt 7.153 elever med bopæl i Aabenraa Kommune i 0.- 9. årgang, som har bopæl i et af kommunens 18 skoledistrikter.

  Elevtal for 0. - 9. årgang inkl. specialklasser og basisundervisning

  Distrikt

   Elever distrikt Justeret

  Distrikts-skole %

  Privat- og Friskole

  Efter-skole

  Special-skole

  Andre folke-skoler

  Elever fra andre distrikter

  Lyreskov

         851

  67%

  23%

  4%

  2%

  4%

  3%

  Felsted

         429

  66%

  16%

  7%

  3%

  7%

  9%

  Ravsted

           90

  73%

  13%

  *

  6%

  8%

  20%

  Kollund

         148

  70%

  21%

  *

  0%

  9%

  12%

  Kliplev

         219

  71%

  19%

  *

  2%

  8%

  4%

  Kongehøj

      1.065

  68%

  14%

  4%

  4%

  10%

  17%

  Varnæs

         154

  80%

  7%

  *

  1%

  11%

  5%

  Løjt

         556

  79%

  8%

  5%

  3%

  5%

  7%

  Stubbæk

         360

  78%

  6%

  3%

  3%

  10%

  14%

  Genner

           79

  58%

  9%

  *

  4%

  28%

  12%

  Hellevad

         118

  66%

  8%

  *

  3%

  22%

  9%

  Hjordkær

         351

  71%

  10%

  4%

  4%

  11%

  13%

  Hovslund

         101

  75%

  13%

  *

  2%

  9%

  16%

  Hærvejsskolen

         852

  76%

  14%

  4%

  2%

  4%

  15%

  Tinglev

         506

  59%

  19%

  10%

  3%

  9%

  14%

  Høje Kolstrup

         687

  57%

  22%

  3%

  2%

  17%

  14%

  Bolderslev

         197

  53%

  10%

  *

  5%

  31%

  6%

  Bylderup

         390

  56%

  25%

  5%

  3%

  10%

  7%

  I alt/
  gennemsnit

     7.153

  68%

  16%

  4%

  3%

  9%

  11%

  • - Skole med 0.-6. årgang og dermed ikke elever i efterskoler

  Tallene er udtrukket fra TEA, oktober 2017.

  Oversigten viser skoledistrikterne i Aabenraa Kommune og hvilket skoletilbud skoledistriktets elever modtager. Procenttallene viser andelen af elever i forhold til skoledistriktets elever.

  For skoler med 0. – 6. årgang er antallet af elever i distriktet justeret, således at eleverne fra distriktet tæller med i det skoledistrikt hvor eleven går i 7. – 9. årgang.

  F.eks. er eleverne i Ravsted på 7. – 9. årgang ikke talt med i elevtallet for Ravsted, men i elevtallet for Bylderup.

  Specialklasseelever tæller med som enten distriktsskoleelever eller elever fra andre distrikter.

  ”Elever fra andre distrikter” er en opgørelse af hvor stor en andel af skolens elever der ikke har bopæl i skoledistriktet, men har valgt denne skole.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 14-11-2017

  Taget til efterretning.

  Afbud: Kåre S. Dahle

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/22054, Sagsinitialer: mjth

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Børne- og Uddannelsesudvalget om status på arbejdet med Den Gode Skole. Den seneste orientering om kvalitetsudviklingsprocessen fandt sted den 6. juni 2017. Den Gode Skole er udviklet i fællesskab mellem medarbejdere, ledere, forvaltning, DLF og Aabenraa provsti. Efter opstartskonferencen 18. januar 2017 er fælleselevrådet samt BUPL endvidere trådt ind i styregruppen omkring Den Gode Skole.

  Afsæt i Folkeskolens formålsparagraf

  Formålet med Den Gode Skole er med udgangspunkt i folkeskolens formålsparagraf at initiere og fastholde en kvalitetsudviklingsproces for skolerne i Aabenraa Kommune med henblik på at styrke skolernes brede dannelse- og uddannelsesopdrag. Det skal

  · styrke medarbejdernes og ledernes refleksioner omkring skolens formål

  · skabe en fælles forståelse for skolens dannelsesopdrag

  · påvirke og udvikle den offentlige skolepolitiske og almene pædagogiske diskurs i Aabenraa kommune

  · udvikle netværk og stimulere samtalen mellem medarbejdere, ledere og skoler.

  Lokale projekter og workshops under afvikling

  Hen over foråret 2017 har skolerne formuleret egne projektbeskrivelser om, hvordan de ønsker at arbejde med Den Gode Skole. Projekter om værdier, fællesskab, livsduelighed, digital dannelse, kommunikation, historie og fortælling, demokrati etc. Projekterne afvikles nu hen over efteråret og ind i det nye år. Aabenraa Provsti og DLF har desuden udviklet syv workshops om emner af mere eksistentiel karakter, som f.eks. fortælling, eksistens og ophav. Ifølge provstiet har der været god søgning til disse workshops fra både lærere og skoleklasser.

  Status på tværgående aktiviteter

  Økonomiudvalget bevilligede 18. april 2017 1 mio. kr. til Den Gode Skole til ”et ekstra løft udover de lokale projekter […] til større aktiviteter, som primært kunne arrangeres på tværs af alle skoler”.

  Den 25. september 2017 blev der afholdt styregruppemøde om Den Gode Skole. Hovedparten af mødet var afsat til at behandle seks ansøgninger til tværgående aktiviteter i skolevæsnet i Aabenraa Kommune. Aktiviteterne og bevillinger fremgår herunder:

  · Fælles arrangement for skolernes personaler 18. april 2018 i Grænsehallerne i Kruså
  Under arrangementet skal skolerne vise, hvad de har arbejdet med i det forgangne år.
  Kr. 300.000 bevilliget.

  · Digital dannelse (Felsted, Stubbæk, Bolderslev, Fjordskolen, Hovslund)
  Kr. 85.000 kr. bevilliget under forudsætning af, at de nævnte skoler inddrages i udarbejdelse af materialet om digital dannelse.

  · Fællesskab (Løjt, Stubbæk, Kliplev, Hjordkær, Genner)
  Kr. 35.000 kr. bevilliget med mulighed for at udvide rammen op til kr. 70.000 kr.

  · Motivation og engagement (Fælleselevrådet)
  Kr. 100.000 kr. bevilliget under forudsætning af, at Den Gode Skole samt demokrati og dannelse tænkes mere ind i ansøgningen.

  · Skolen dengang, i dag og i morgen for forældrebestyrelser
  Kr. 300.000 kr. bevilliget. Projektet er tænkt som en fælles aktivitet på alle skoler. Men det skal kvalificeres yderligere. Derfor nedsættes en arbejdsgruppe med skoleledere, bestyrelsesfolk og skolechef, som går i gang med den videre planlægning.

  · Demokrati (Ung Aabenraa, dvs. 10. Aabenraa og Ungdomsskolen)
  Ansøgning afvist, da ansøgningen ikke involverer samarbejde med andre skoler.

  I alt bevilligede styregruppen kr. 820.000 til de ovenstående tværgående projekter. Der var i alt ansøgt om kr. 1.063.502.

  Planlægningen af de ovenstående arrangementer er nu i gang.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 14-11-2017

  Taget til efterretning.

  Afbud: Kåre S. Dahle

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/45746, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  På udvalgsmøderne i december 2015 godkendte Børne- og Uddannelsesudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget projektprogrammet SundSkole 2020 og projektprogrammets økonomi.

  På udvalgsmødet i august 2016 godkendte Kultur- og Fritidsudvalget, at Kultur- og Fritidsudvalgets andel af projektet finansieres inden for politikområdet kultur & fritid.

  Programmet for SundSkole 2020 blev igangsat i august 2016. Indholdet i programmet er 6 delprojekter; Sundheds- og bevægelsesråd, Idræts- og bevægelsescertificering, Dynamoen, Take Action, Grejbanken og Aabenraa i Bevægelse. Formålet med projektprogrammet er:

  At øge læring blandt og med 6.300 folkeskoleelever gennem fokus på trivsel, sundhed og bevægelse med blik for forankring i de lokale miljøer.

  Gennem 6 delprojekter skal SundSkole 2020 dels være med til at indfri skolereformens målsætninger i forhold til sundhed, trivsel, bevægelse og den åbne skole. Dels være med til at understøtte Vækstplan 2018 samt målsætninger i de gældende politikker på de tre forvaltningsområder.

  Projektprogrammet følger tidsplanen. Foreløbig er 22 ud af 40 længerevarende forløb igangsat for det pædagogiske personale. 15 af de 20 skoler er i gang med forløbene. I løbet af programmet skal hele det pædagogiske personale på alle folkeskoler efteruddannes indenfor idræt og bevægelse i skoledagen. 9 skoler etablerer i efteråret 2017 sundheds- og bevægelsesråd og efteruddanner samtidig koordinatorer hertil. Dynamoen har opdyrket samarbejdsaftaler med mere end 40 private, offentlige og frivillige aktører, som tilbyder mere end 70 åbent skoleforløb for eleverne og understøttende læringsmateriale til underviserne. Grejbanken er i september 2017 etableret som en låneordning af udstyr for skoler, institutioner og foreninger. Projektprogrammet varetages af et medarbejderteam, der i tæt samarbejde med skolerne udvikler indsatser og samarbejder med det lokale foreningsliv.

  Projektprogrammet løber fra 2016 til udgangen af 2020. Programmet er støttet af A.P. Møller Fonden.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 14-11-2017

  Taget til efterretning.

  Afbud: Kåre S. Dahle

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/630, Sagsinitialer: chd

  Sagsfremstilling

  Udvalget bliver i denne sag orienteret om ændringerne i styringen af naturskolerne, som følge af Byrådets beslutning den 31. maj 2017 om, at der med virkning fra 1. januar 2018 ikke længere vil være udpeget byrådsmedlemmer til fællesbestyrelsen for naturskolerne.

  Ifølge den gældende styrelsesvedtægt for naturskolerne § 1, stk. 2 er fællesbestyrelsen den øverst ansvarlige myndighed for naturskolerne.

  Naturskolernes undervisningstilbud vil fra den 1. januar 2018 være et pædagogisk tilbud til folkeskolerne inden for rammerne af folkeskolelovens bestemmelser om samarbejder, der kan bidrage til opfyldelsen af folkeskolens formål – åben skole.

  Derfor er der ikke længere behov for, at der fortsat skal være en bestyrelse for naturskolerne. Bestyrelsen nedlægges med virkning fra den 1. januar 2018.

  Naturskolerne finansieres fortsat af folkeskolerne og Aabenraa Kommune har indgået en samarbejdsaftale med Naturstyrelsen om leje af bygninger og indleje af naturskoleledere, der varetager drift og ledelse af naturskolerne.
  Opfølgningen på samarbejdsaftalen sker gennem årlige møder mellem forvaltningen og Naturstyrelsen eller efter behov.

  Der nedsættes et brugerråd, som fastlægger de overordnede retningslinjer for naturskolernes pædagogiske virksomhed.

  Rådet består af en repræsentant for skolelederne, Kreds 92, Naturstyrelsen og forvaltningen.

  Skolelederrepræsentanten varetager brugerrådets formandskab, forvaltningens repræsentant er rådets sekretær.

  Lovgrundlag

  Folkeskolelovens § 3 stk. 4 og 5.

  Planmæssige forhold

  Driftsaftale vedrørende leje af bygninger fortsætter.

  Økonomi og afledt drift

  Ændringen får ingen økonomisk virkning.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 14-11-2017

  Taget til efterretning.

  Afbud: Kåre S. Dahle

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/8917, Sagsinitialer: amp

  Sagsfremstilling

  Dagtilbud har udarbejdet en oversigt over antallet af indskrevne børn pr. 30. september 2017 fordelt på kommunens skoledistrikter.

  Oversigten omfatter børn i:

  • Kommunal dagpleje
  • Vuggestuer
  • 0-2 års pladser
  • Børnehaver
  • Private institutioner – 0-2 års pladser
  • Private institutioner – børnehavepladser
  • Private børnepassere

  Oversigten viser endvidere de tilsvarende pr. 30. september 2016 – anført i ().

  Oversigten viser, at det samlede børnetal er steget med 1 barn i forhold til samme tidspunkt sidste år. Det samlede børnetal udgør nu 2.747 børn.

  Der er dog nogle større forskydninger indenfor de forskellige pasningsordninger: Antallet af børn i den kommunale dagpleje stiger med 39 børn, vuggestuerne stiger med 3 børn og 0-2 års pladserne stiger med 19 børn. I de kommunale og selvejende institutioner falder antallet af børnehavebørn med 57 børn. I de private daginstitutioner falder antallet af 0-2 års pladser med 21 børn, mens antallet af børnehavebørn stiger med 25 børn. Antallet af børn hos de private børnepassere falder med 7 børn.

  Oversigten over fødsler viser, at der ved udgangen af oktober er født 502 børn. På samme tidspunkt sidste år var fødselstallet 453 børn.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 14-11-2017

  Taget til efterretning.

  Afbud: Kåre S. Dahle

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/27281, Sagsinitialer: acha

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres udvalget om proces for udvikling af Ungeindsatsen.

  Baggrund

  Ungeindsatsen blev etableret i oktober 2009 på baggrund af en byrådsbeslutning fra april samme år.

  Formålet med Ungeindsatsen er at sikre sammenhæng, kontinuitet og helhedsperspektiv på arbejdet med og for de unge på tværs af lovgivning og administrative strukturer. Ungeindsatsen skal koordinere rådgivning og sagsbehandling i forhold til de unge, samt udvikling af tilbuddene til de unge i kommunalt regi og med eksterne samarbejdsparter.

  Afsættet for udvikling af Ungeindsatsen

  Ungeindsatsen er organiseret stort set, som den var fra starten, men verden ændret sig. Visitation og Rehabilitering er blevet tættere knyttet til Ungeindsatsen og deltager i husmøder og temadage.

  Der er sket en udskiftning i ledelsen og blandt medarbejderne, der har skabt behov at identificere og tydeliggøre de værdifulde elementer i den eksisterende Ungeindsats og skabe afsæt for en videreudvikling af vores model, så den vedbliver med at være en relevant og effektiv organisering.

  Endelig betyder den nye ”Aftale om bedre veje til uddannelse og job” fra oktober 2017 nye overordnede rammer for en sammenhængende kommunal ungeindsats.

  Proces for revitalisering af Ungeindsatsen

  Der er udarbejdet en projektplan for udvikling af Ungeindsatsen, som er godkendt i Direktionen den 21. september 2017.

  Formålet er at revitalisere Ungeindsatsen med afsæt i de eksisterende erfaringer og relancere den i en ny og optimeret udgave. Den nye Ungeindsats skal samle mangfoldigheden af både kommunale, regionale og private aktører i en fælles bestræbelse på at skabe betingelser for, at alle unge kan lykkes med at etablere et meningsfuldt ungdomsliv med uddannelse og/eller arbejde.

  Projektets mål er at beskrive en (eller flere) model(ler) for en ny Ungeindsats 2.0. - til præsentation i sommeren 2018.

  Modellen/modellerne skal komme med bud på:

  • Vision for Ungeindsatsen 2.0
  • Målgruppen for Ungeindsatsen 2.0
  • Organisering, herunder bl.a.:
    • Hvilke funktioner/medarbejdere indgår i Ungeindsatsen 2.0, og hvem er samarbejdspartnere i og udenfor kommunen
    • Fremtidig ledelse
    • Sammenhæng og snitflader til den øvrige organisation og til samarbejdspartnere udenfor organisationen
  • Rammebetingelser, der understøtter Ungeindsatsen 2.0
  • Dokumentation af Ungeindsatsens  resultater

  Relevante ledere og medarbejdere fra de tre forvaltninger Børn og Skole, Sundhed & Omsorg og Jobcenter og Borgerservice er involveret i udviklingsarbejdet.

  Indstilling

  Børn og Skole, Social & Sundhed og Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 14-11-2017

  Taget til efterretning.

  Afbud: Kåre S. Dahle

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/45746, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres udvalget om ansøgning og tildeling af deltagelse i mentor-og forældrecoachuddannelse for at forebygge ekstremisme og radikalisering.

  Uddannelsen

  Mentor-og forældrecoachuddannelse for at forebygge ekstremisme og radikalisering er målrettet kommuner, som ønsker at arbejde med mentor og forældrecoaching som redskab til at forebygge ekstremisme og radikalisering. Uddannelsen udbydes af Styrelsen for international rekruttering og integration, og består af 3 moduler. Uddannelsen der er delt i 3 dele er gratis for kommunen at deltage i.

  • En mentoruddannelse målrettet de medarbejdere, der skal arbejde med de unge, der er i risiko for ekstremisme og radikalisering.
  • En forældrecoachuddannelse for medarbejdere, der skal arbejde med pårørende til personer i risikozone.
  • En koordinatoruddannelse for den medarbejder, der skal koordinere de lokale mentorer/forældrecoaches.

  Baggrund for ansøgning

  Baggrunden for Aabenraa Kommunes ansøgning er en generel bekymring og øget bevågenhed på boligområdet Høje Kolstrup. Her opleves der fra kommunens og andre sociale instansers side store problemer med blandt andet social kontrol. Ligesom der opleves unge, der føler sig stigmatiserede og har en modstand mod samfundet. Med uddannelsen vil vi derfor sætte mere fokus på at støtte de personer, som vurderes i risiko for radikalisering eller at have tilknytning til ekstremistiske miljøer. Vi ønsker at målrette indsatser til at tage højde for og kunne intervenere mod disse former for risikoadfærd. De uddannede medarbejdere vil også bidrage til, at forældre og pårørende til disse unge opnår kompetencer til at tage ansvar for, og støtte de unge til at holde sig ude af ekstremismen og anden risikoadfærd.

  Indsatsen

  Aabenraa kommune har søgt om og fået tildelt i alt 4 pladser på uddannelserne, 2 på forældrecoachuddannelsen og 2 til mentoruddannelsen, hvoraf den ene vil varetage koordinatorrollen. De 4 pladser på uddannelsen vil blive besat af medarbejdere fra forskellige forebyggende indsatser i Børn og Familie, og vil fremover være forankret i paragraf 11 området – tidlig forebyggende. Indsatsen vil ske i samspil med den boligsociale indsats på Høje Kolstrup, boligorganisationerne i boligområdet og landsbyggefonden. Derudover vil der, som følge af uddannelsen være mulighed for sparring i et landsdækkende netværk af mentorer og forældrecoaches.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 14-11-2017

  Taget til efterretning.

  Afbud: Kåre S. Dahle

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/45172, Sagsinitialer: sbro

  Sagsfremstilling

  Investeringsstrategien er, som en del af Aabenraa-modellen på børne- og familieområdet, igangsat med baggrund i beslutning fra budgetlægningen for 2017-2020. I tilknytning hertil foretages nu opfølgning på sagsudvikling i forhold til modellens forudsætninger og den økonomi udviklingen genererer.

  Med henblik på at kunne følge effekten af Aabenraa-modellen, er der i investeringsstrategien foretaget en kortlægning af den gruppe personer, som ligger til grund for baseline. Der følges op på den samlede gruppe i forhold til baseline.

  Baseline er defineret som 30.4.2016, idet det var tidspunktet, hvor modellen blev formuleret og fremsat som forslag.

  Investeringsstrategien, som løber over 4 år, indeholder ikke forventning til mindre udgifter i det første år, men ud fra sagsudviklingen i 2017 kan der i forhold til baseline opgøres en foreløbig mindreudgift på ca. 5,8 mio. kr.

  Aabenraa-modellens investeringsstrategi er bygget op på et antal trin, hvor trin 1 er mest indgribende i forhold til familien, og trin 5 er mindst indgribende. Tænkningen er, at via indsatser fra Børn og Familie skal familierne over tid kunne flyttes til trin med mindre indgribende foranstaltninger eller helt afsluttes.

  Udviklingen i sagsantallet i forhold til baseline fremgår af nedenstående tabel:

  Baseline

  Samlet gruppe

  Trin

  30.4.2016

  31.12.2016

  30.9.2017

  1 – døgninstitution

  52

  38

  33

  2 - plejefamilie

  128

  131

  131

  3 - netværkspleje

  8

  10

  7

  4 - hjemmebaserede indsatser

  319

  316

  343

  5 - forebyggelse

  143

  162

  173

  Ialt

  650

  657

  687

  Fra 2017 er der en ændring af registreringspraksis på en række af de forebyggende indsatser (trin 4 +5), for at opfylde krav fra Danmarks Statistik, som medfører, at der nu sker en registrering af ydelser på børns cpr-nr. i stedet for forældrenes. Dette medfører et databrud pr. 1.1.2017, idet en sag i den oprindelige definition nu kan omfatte flere cpr-nr. 

  Tabellen viser for den samlede gruppe i forhold til baseline, at der er en stigning i sagstallet på 37 sager, fordelt med 19 færre døgninstitutionsanbringelser, 2 flere i plejefamilie og netværkspleje, 24 flere omfattet af hjemmebaserede indsatser samt 30 flere under forebyggelse (de to sidste er en konsekvens af ændret registreringspraksis fra 2017). I indeværende år er der en samlet nedgang på 6 sager fordelt med 4 færre på døgninstitution, 19 færre i hjemmebaserede indsatser samt 17 flere under forebyggelse.

  Økonomi og afledt drift

  Med baggrund i Aabenraa-modellens forudsætninger om udgiftsniveau på de enkelte trin, kan effekten af Aabenraa-modellen i årets 9 første måneder opgøres til ca. 5,8 mio. kr. i mindre udgift. I Aabenraa-modellen er der ikke forudsat nogen besparelse på ydelser det første år.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 14-11-2017

  Taget til efterretning.

  Afbud: Kåre S. Dahle

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/70, Sagsinitialer: bhh

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 14-11-2017

  -

  Afbud: Kåre S. Dahle