Beslutningsprotokol

tirsdag den 5. december 2017 kl. 15:30

Mødested: Aktivitetsrum 2+3, Borgerhuset, Tinglev
Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalg
Medlemmer: Kirsten Nørgård Christensen, Dorte Ballhorn Soll, Eivind Underbjerg Hansen, Gert Nordklitgaard, Kåre Solhøj Dahle, Kurt Andresen, Rasmus Lyngbak Bøgen
Bemærkninger: Dorte Ballhorn Soll deltog ikke i pkt. 163-167, 169-172 og 174.
Gert Nordklitgaard deltog ikke i pkt. 175-180.

Mødet sluttede kl. 16.40
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/69, Sagsinitialer: bhh

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 05-12-2017

  -

  Afbud: Dorte Ballhorn Soll

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/44211, Sagsinitialer: khl

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om igangværende og kommende byggeprojekter på skole- og daginstitutionsområdet.

  Kongehøjskolen

  Det endelige regnskab for anlægsprojektet afventer stadig aftalemæssige afklaringer med totalrådgiveren.

  Der er berammet møde i voldgiftsretten i marts 2018, og før kan det ikke forventes, at der vil være nyt i sagen.

  Lyreskovskolen

  De sidste udbedringer af mangler ved de udvendige arbejder i terræn er under færdiggørelse.

  Projektets anlægsregnskab afsluttes efterfølgende.

  Hærvejsskolen

  På bedømmelsesmødet den 9. november 2017 blev der valgt en totalentreprenør til at gennemføre opgaven og herefter følger nu en såkaldt standstill-periode, som udløber den 4. december 2017, herefter vil der kunne kontraheres med den valgte totalentreprenør. Forinden vil der dog skulle foretages mindre, ikke for projektet principielle, tilpasninger i samarbejde med brugerne.

  Den valgte totalentreprenør består af følgende team:

  Konsortiet Chr. Johannesen A/S og Ommen & Møller A/S (totalentreprenør), Arkitekterne Blaavand & Hansson A/S, arkitektfirmaet Mangor & Nagel A/S og Balslev Rådgivende Ingeniører A/S.

  Daginstitution i Rødekro

  Da byggeriet til Hærvejsskolen og til den nye daginstitution i Rødekro er blevet udbudt som ét projekt, svarer orienteringen om dette byggeri til orienteringen om byggeriet til Hærvejsskolen.

  Fjordskolen, om- og tilbygning på Åbjerg 8b i Kruså

  Udbuddet af om- og tilbygningsarbejderne på Åbjerg 8 B i Kruså i forbindelse med Fjordskolens flytning til Kruså er blevet foretaget som et begrænset udbud i fagentreprise.

  De samlede indkomne og billigste priser ved licitationen viste sig dog ikke at kunne holdes inden for det kalkulerede beløb afsat til håndværkerudgifterne.

  Terapibad på Åbjerg 8 B, Kruså

  Totalentreprenøren er kommet så langt med projekteringen, at der nu indsendes en byggeansøgning.

  Når byggetilladelsen foreligger, startes byggeriet konkret op, således at det vil være klar til ibrugtagning i august 2018.

  Daginstitution i Aabenraa Syd

  Projektet er indtil videre sat i bero.

  Daginstitution ved Lyreskovskolen

  Mulighederne for placering af en ny, integreret daginstitution ved Lyreskovskolen vil blive fremlagt på et dialogmøde Børn og Skole afholder i løbet af januar 2018.

  Erstatningsbyggeri for pavillon på Varnæs Skole

  Der er afholdt et indledende opstartsmøde med skolen den 11. oktober 2017, og der nedsættes snarest en byggestyregruppe.

  Rådgiverydelserne sendes ud i begrænset udbud i begyndelsen af december 2017, og der forventes afholdt licitation i begyndelsen af januar 2018.

  Den valgte rådgiver vil herefter i samarbejde med Aabenraa Kommune udarbejde en tidsplan for projekteringen og udførelsen af arbejdet.

  Ventilationsanlæg på Løjt Kirkeby Skole

  Det første indledende møde med skolen afholdes i uge 49 2017. På mødet vil der blive fastlagt en overordnet proces- og overordnet for gennemførelsen af projektet.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 05-12-2017

  Taget til efterretning.

  Afbud: Dorte Ballhorn Soll

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/7697, Sagsinitialer: sbro

  Sagsfremstilling

  Der er udarbejdet budgetopfølgning på Børne- og Uddannelsesudvalgets område pr. 31. oktober 2017.

  Økonomi og afledt drift

  Der henvises til vedlagte bilag.

  Samlet set forventes der balance i forhold til det korrigerede budget på udvalgets område.

  Baggrunden for forventningen  er bl.a. at antallet af foranstaltninger på børne- og familieområdet i forhold til slutningen af 2016 virker stabilt.

  På nuværende tidspunkt forventes det, at institutionernes regnskaber under ét bliver et merforbrug på ca. 10 mio. kr. jf. institutionernes tilbagemeldinger om forventet regnskab til bevillingskontrollen pr. 30.9.2017. Institutioner har mulighed for at overføre op til +/- 4 % af budget. Dagplejen kan overføre op til +/- 2 %.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 05-12-2017

  Taget til efterretning.

  Afbud: Dorte Ballhorn Soll

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/13346, Sagsinitialer: sbro

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med godkendelse af budget for 2018 er der beregnet mellemkommunale takster for pladser på Posekær.

  Ved beregning af takster er der forudsat en belægning på 95 %, hvor der rettelig burde have været en belægning på 98 % i stedet – dette skal bl.a. ses i lyset af, at antallet af pladser reduceres fra 24 til 22 pladser.

  Med baggrund i ovenstående er foretaget en genberegning af Posekærs mellemkommunale takster for 2018, som giver følgende ændrede takster:

  Godkendte takster

  Ny beregning

  Ændring

  Ydelsespakke 3 pr. døgn

  3.672

  3.472

  -200

  Ydelsespakke 4 pr. døgn

  4.435

  4.213

  -222

  Ydelsespakke 5 pr. døgn

  5.198

  4.953

  -245

  Ydelsespakkerne afspejler pleje-indsats i forhold til den enkelte beboer.

  Økonomi og afledt drift

  Såfremt der ikke foretages ændring af de mellemkommunale takster vil afledt effekt være, at der skal imødeses en regulering i taksterne for budget 2020, som følge af forventet overdækning i 2018 med for høje takster.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ændring af de mellemkommunale takster for Posekær for 2018 tages til orientering.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 05-12-2017

  Taget til efterretning.

  Afbud: Dorte Ballhorn Soll

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/13346, Sagsinitialer: sbro

  Sagsfremstilling

  Der ønskes indført en ny taksmodel på Lille Kolstrup.

  På Posekær er der fra 2017 indført en ændret takstmodel for beboere på Posekær. Den mellemkommunale betaling afspejler den enkelte beboers brug af institutionen. Samme model foreslås indført på aflastningsdelen på Lille Kolstrup fra 2018.

  Børne- og ungeinstitutionen Lille Kolstrup er et aflastningstilbud for børn og unge i aldersgruppen 0-18 år med svære fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser (Serviceloven §66, stk. 6).

  Der er i alt 10 aflastningspladser på Lille Kolstrup, som benyttes af børn og unge med meget forskellige behov. Det gælder i forhold til personlig hjælp, fysiske forhold og hjælpemidler. Det er derfor nødvendigt med et tilbud, der kan imødekomme disse behov, så sikkerhed, læring, udvikling og trivsel sikres det enkelte barn eller den unge.

  På nuværende tidspunkt er der ingen differentiering af taksterne på institutionen, alle betaler samme takst uanset ressourceforbrug.

  Der er nu udarbejdet en ny takstmodel, der skaber en mere tydelig sammenhæng mellem den faglige indsats barnet/den unge modtager og prisen for den enkeltes tilbud. Taksmodellen sikrer en gennemsigtighed i forhold til indholdet af tilbuddet og den mellemkommunale takst man opkræver.

  Den nye takstmodel er samlet set udgiftsneutral i forhold til den nuværende model.

  I den nye model betaler alle en basistakst, samt en af tre mulige ydelsespakker afhængig af barnets/den unges behov for socialpædagogisk og sundhedsfaglig indsats.

  Der vil løbende ske en faglig vurdering af, hvilken indsats barnet/den unge har behov for, så indsatsen kan sammenholdes med den ydelsespakke barnet/den unge får.

  Formålet med indsatsen i forhold til barnet/den unge er, at alle opnår og vedligeholder den bedst mulige funktionsevne med henblik på et selvstændigt og meningsfuldt liv.

  Den differentierede takststruktur understøtter, at køber og institution har mulighed for at drøfte, hvordan effekten af indsatserne bidrager til at højne barnets funktionsniveau og reducere ressourcetrækket og dermed taksten.

  Økonomi og afledt drift

  Den nye takstmodel er samlet set udgiftsneutral i forhold til den nuværende model.

  De nye takster bliver :

  Ydelsespakke 3     2.700 kr./døgn

  Ydelsespakke 4     3.321 kr./døgn

  Ydelsespakke 5     3.943 kr./døgn

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ny takstmodel for aflastning på Lille Kolstrup godkendes fra 2018.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 05-12-2017

  Godkendt.

  Afbud: Dorte Ballhorn Soll

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/37070, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med Fjordskolens flytning til Åbjerg 8, Kruså er der foretaget et udbud af om- og tilbygningsarbejderne i form af et begrænset udbud i fagentreprise.

  De samlede indkomne og billigste priser ved licitationen viste sig at være 12 mio. kr. højere end det kalkulerede beløb afsat til håndværkerudgifterne.

  Efter forhandling med entreprenøren har det ikke været muligt at reducere i licitationsresultatet.

  Det har været nødvendigt at indarbejde yderligere myndighedskrav til brandsikring, således at byggeriets omfang er øget, hvilket vil afspejle sig i pris og tidsplan for byggeriet.

  Dette betyder at der vil være behov for en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 12 mio. kr.

  Overskridelsen skyldes, at håndværkerydelserne i forbindelse med opfyldelsen af de skærpede myndighedskrav har vist sig at være dyrere end først antaget, samt at de konjunkturbestemte faktorer ved prisdannelsen også har været større end beregnet.

  Overskridelsen af det kalkulerede beløb afsat til håndværkerudgifterne medfører, at kontraheringen med de lavestbydende må udskydes, og dermed også opstarten af byggeriet. Alt i alt vil disse omstændigheder betyde at tidsplanen for byggeriet må ændres. Så snart det eksakte tidspunkt for opstarten af byggeriet kendes, kan der udarbejdes en detaljeret tidsplan for byggeprocessen.

  Økonomi og afledt drift

  Der er på nuværende tidspunkt givet en anlægsbevilling på i alt 42,25 mio. kr. til om- og tilbygning af Åbjerg8 i Kruså, Fjordskolen.

  Indregnet licitationsresultatet udgør det samlede projekt 54,25 mio. kr.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at rådighedsbeløbet til projekt Fjordskolen forhøjes med 12,0 mio. kr. i 2017 finansieret af kassebeholdningen,

  at der meddeles et tillæg til anlægsbevilling til projekt Fjordskolen på i alt 12 mio. kr., således at den samlede anlægsbevilling udgør 54,25 mio. kr., 

  at rådighedsbeløbet på 12,0 mio. kr. i 2017 frigives.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 05-12-2017

  Anbefales godkendt.


  Imod stemte Gert Nordklitgaard (Ø) med følgende begrundelse: Det er en tåbelig beslutning at flytte skolen, både pædagogisk og økonomisk set. Man kender fortsat ikke den samlede økonomi for udvendige og indvendige indretninger og istandsættelser af bygningerne i Kruså.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37211, Sagsinitialer: mjth

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til, om Felsted Centralskoles to ansøgninger om afkortning af undervisningstiden for skolens 4., 5. og 6. klasse samt klasserne 7a, 7b, 7c, 8a, 8b, 8c, 9d og 9e i sidste halvår af skoleåret 2017-2018 skal godkendes.

  Folkeskolelovens § 16 b giver den enkelte skoleleder - efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen - mulighed for at søge kommunalbestyrelsen om at afkorte undervisningstiden.

  Afkortning af undervisningstiden kan anvendes generelt for klasser i indskolingen, hvis det er hensigtsmæssigt i forhold til en eller flere problemstillinger i klassen. I særlige tilfælde kan det anvendes for elever på 4.-9. klassetrin. Godkendelse kan kun gives for et år ad gangen.

  I foråret 2017 har en arbejdsgruppe i Aabenraa Kommune evalueret den hidtidige praksis omkring afkortning af undervisningstiden på skolerne i Aabenraa Kommune. Sagen blev behandlet på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde 6. juni 2017. Af arbejdsgruppens anbefalinger fremgår det blandet andet, at ansøgninger om at afkorte undervisningstiden skal være begrundet i et ønske om at styrke skolens læringsmiljø. Det er først og fremmest elevernes trivsel, der skal styrkes. En afkortning af undervisningstiden forventes at kunne styrke denne. Desuden anbefales en eller flere evalueringsmetoder anvendt for at måle om afkortning af undervisningstiden har haft effekt: undersøgelse blandt elever og forældre, elevsamtale, fald i antal forældrehenvendelser om trivsel, forældremøder eller trivselsmåling blandt eleverne.

  Af hensyn til øget trivsel ønsker Felsted Centralskole at omlægge en ugentlig time i henholdsvis 4. og 6. klasse, så der kan arbejdes med delehold og tolærerordning samt med tolærerordning i 5. klasse. Primært i forhold til dansk og matematik.

  Effekten af afkortningen af undervisningstiden evalueres ved anvendelse af en vurdering fra lærerne i maj måned samt på forældremøder, hvor det evalueres om fagligheden og trivslen er højnet.

  Af hensyn til øget trivsel ønsker Felsted Centralskole endvidere at omlægge to ugentlige timer i klasserne 7a, 7b, 7c, 8a, 8b, 8c, 9d og 9e til tolærerordning. Primært i forhold til dansk og matematik.

  Effekten af afkortningen af undervisningstiden evalueres ved anvendelse af en vurdering fra lærerteamsene i maj måned samt gennem elevsamtaler før og efter afkortning af undervisningen, hvor det vurderes om trivslen er højnet.

  Lovgrundlag

  Folkeskolelovens § 16 b.

  Økonomi og afledt drift

  Omlægning af timerne er ressourceneutral.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ansøgningen om afkortningen af undervisningstiden for 4.–6. årgang godkendes for den resterende del af skoleåret 2017-2018, og

  at ansøgningen om afkortningen af undervisningstiden for 7.–9. årgang godkendes for den resterende del af skoleåret 2017-2018.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 05-12-2017

  Godkendt.

  Afbud: Dorte Ballhorn Soll

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37313, Sagsinitialer: mjth

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til, om Lyreskovskolens ansøgning om afkortning af undervisningstiden for skolens klasser 4a, 4b og 4c i sidste halvår af skoleåret 2017-2018 skal godkendes.

  Folkeskolelovens § 16 b giver den enkelte skoleleder - efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen - mulighed for at søge kommunalbestyrelsen om at afkorte undervisningstiden.

  Afkortning af undervisningstiden kan anvendes generelt for klasser i indskolingen, hvis det er hensigtsmæssigt i forhold til en eller flere problemstillinger i klassen. I særlige tilfælde kan det anvendes for elever på 4.-9. klassetrin. Godkendelse kan kun gives for et år ad gangen.

  I foråret 2017 har en arbejdsgruppe i Aabenraa Kommune evalueret den hidtidige praksis omkring afkortning af undervisningstiden på skolerne i Aabenraa Kommune. Sagen blev behandlet på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde 6. juni 2017. Af arbejdsgruppens anbefalinger fremgår det blandet andet, at ansøgninger om at afkorte undervisningstiden skal være begrundet i et ønske om at styrke skolens læringsmiljø. Det er først og fremmest elevernes trivsel, der skal styrkes. En afkortning af undervisningstiden forventes at kunne styrke denne. Desuden anbefales en eller flere evalueringsmetoder anvendt for at måle om afkortning af undervisningstiden har haft effekt: undersøgelse blandt elever og forældre, elevsamtale, fald i antal forældrehenvendelser om trivsel, forældremøder eller trivselsmåling blandt eleverne.

  Lyreskovskolen ønsker at omlægge tre lektioner ugentligt i henholdsvis 4a, 4b og 4c, så der kan arbejdes med holddeling og tolærerordning. Der er ikke udpeget bestemte fag, da det er trivslen, der er i fokus.

  Effekten af afkortningen af undervisningstiden evalueres gennem løbende trivselsmålinger, gennem elevsamtaler forud for forårets skolehjemsamtaler og på forældremøder.

  Lovgrundlag

  Folkeskolelovens § 16 b.

  Økonomi og afledt drift

  Omlægning af timerne er ressourceneutral.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ansøgningen om afkortning af undervisningstiden for 4. årgang godkendes for den resterende del af skoleåret 2017-2018.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 05-12-2017

  Godkendt.

  Afbud: Dorte Ballhorn Soll

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/45746, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Bestyrelsen på Lyreskovskolen har fremsendt en ansøgning om at indføre valg i en 2-årig periode for forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen med begyndelse fra næstkommende valg i 2018. Skolebestyrelsen ansøger om at 3 af 7 pladser til forældrerepræsentanter vælges fra Lyreskovskolens afdeling for 7.-9. klasse i en 2-årig periode.

  Jf. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (lov nr. 1640 af 26. december 2013) fremgår det af ændring nr. 86, at:

  ”kommunalbestyrelsen kan beslutte, at valgperioden er 2 år for forældrerepræsentanter ved skoler og afdelinger af skoler, der alene har 7. klasse og højere klassetrin”

  Kommunalbestyrelsen kan i henhold til ovenstående beslutte at indføre en 2-årig valgperiode for forældrerepræsentanter med elever i denne afdeling.

  Jf. bilag 1 begrunder skolebestyrelsen deres ansøgning med, at de vil sikre, at forældre fra Kollund Skole har mulighed for valg til skolebestyrelsen, da Lyreskovskolen modtager elever fra Kollund Skole ved 7. Klassetrin.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ansøgningen om at indføre 2-årig valg til 3 pladser i bestyrelsen på Lyreskovskole godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 05-12-2017

  Godkendt.

  Afbud: Dorte Ballhorn Soll

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/45746, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Bestyrelsen på Kliplev Skole har fremsendt en ansøgning om at forskyde valget af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen med begyndelse fra næstkommende valg i 2018. Skolebestyrelsen ansøger om at forskyde 4 af 7 forældrerepræsentanter.

  Jf. Undervisningsministeriets lovbekendtgørelse nr. 989 ”bekendtgørelse om valg af forældre til skolebestyrelse i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen” § 4, stk. 2 skal forskydningen indføres således, at 4 af forældrerepræsentanterne vælges for en 2-årig periode til kommende bestyrelsesvalg og resten i 4 år.

  Skolebestyrelsen begrunder deres ansøgning med, at de ønsker at forbedre sammenhæng og flow i skolebestyrelsen ved at undgå muligheden for fuldstændig udskiftning af forældrerepræsentanterne med 4 års mellemrum.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ansøgningen godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 05-12-2017

  Godkendt.

  Afbud: Dorte Ballhorn Soll

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/40929, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Produktionsskolen Meritten har den 23. november 2017 fremsendt en ansøgning om:

  • Ekstraordinært tilskud på 750.000 kr.
  • Huslejefritagelse for lokalerne i Bov, der er opsagt med virkning fra udgangen af 2018.

  Ansøgningen er begrundet i Merittens økonomiske situation efter at Meritten købte Produktionsskolen EFA-Syds aktiver pr. 1. januar 2017.

  Derudover har Meritten oplevet et faldende elevtal i 2017.

  Ifølge ansøgningen forventer Produktionsskolen Meritten på grund af sammenlægningsomkostningerne et betydeligt underskud i 2017. Skolen vurderer dog, at der er foretaget tilpasninger således at driften nu er stabiliseret, på trods af det lave elevtal.

  På grund af Merittens økonomiske situation har det ikke været muligt for skolen at opnå en kassekredit ved et pengeinstitut, hvilket udfordrer likviditeten.

  Skolen vurderer at de ansøgte midler er afgørende for om skolen kan opretholde driften i 2018.

  Loven om produktionsskoler giver kommunalbestyrelsen hjemmel til at yde tilskud til en produktionsskole ud over grundtilskuddet. 

  Byrådet har tidligere, den 28. juni 2017, besluttet at give produktionsskolen Meritten et ekstraordinært driftstilskud på 0,478 mio. kr. i 2017, svarende til grundtilskuddet til produktionsskoler til delvis dækning af fusionsomkostninger.

  Regeringen har indgået en aftale om etablering af en ny uddannelse, Den Forberedende Grunduddannelse (FGU),  pr. 1. august 2019.  Uddannelsen skal erstatte en række af de nuværende forberedende tilbud, herunder produktionsskoletilbud. 

  Ifølge tidsplanen for implementering af FGU vil de nye institutioner blive oprettet pr. 1. september 2018, og medarbejdere der skal overdrages til de nye institutioner vil bliver udpeget.

  Det foreslås at produktionsskolen Meritten får et ekstraordinært tilskud i 2018, svarende til grundtilskuddet for perioden indtil de nye FGU institutioner oprettes.

  Grundtilskuddet i 2018 udgør 0,491 mio. kr., hvilket svarer til 0,327 mio. kr. for 8 måneder.

  Produktionsskolen Meritten har endvidere ansøgt om huslejefritagelse for lokalerne Visherredsvej 3, Bov. Det anbefales at denne ansøgning imødekommes, og Børne- og Uddannelsesudvalget overdrager  ejendommen til Økonomiudvalget.

  Huslejen i 2018 for Visherredsvej 3, Bov udgør  0,313 mio. kr.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at Produktionsskolen Meritten tildeles et ekstraordinært tilskud i 2018 på 0,327 mio. kr., finansieret af kassebeholdningen.

  at Produktionsskolen Merittens ansøgning om huslejefritagelse i 2018 på 0,313 mio. kr. godkendes finansieret af kassebeholdningen, og

  at ejendommen Visherredsvej 3, Bov overdrages til Økonomiudvalget.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 05-12-2017

  Procedurespørgsmål vedr. inhabilitet:
  Eivind Underbjerg Hansen (V) og Gert Nordklitgaard (Ø) blev erklæret inhabile i sagen.

  1.–2. at anbefales godkendt.
  Imod stemte Kaare Solhøj Dahle (UP) med følgende begrundelse: Han har sympati for udfordringerne med faldende elevtal og sikringen af medarbejderne, men har ikke tillid til at projektet er levedygtigt.

  3. at anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/6626, Sagsinitialer: TRH

  Sagsfremstilling

  Udvalget bliver i denne sag orienteret om elevernes fravær i 3. kvartal 2017.

  Orienteringen gives med baggrund i:

  • ”Bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen” (BEK. nr. 696 af 23/06/2014).
  • Retningslinjer for håndtering af elevers fravær i Aabenraa Kommunes skoler
  • Skolerne indberetning i TEA, elevadministrationssystemet

  Orienteringen omfatter fravær, der er indberettet i følgende tre kategorier:

   • Sygdom, hvor forældrene har givet skolen besked om at fraværet skyldes sygdom
   • Ulovligt fravær, hvor skolen ikke har modtaget besked om årsagen til fraværet.
   • Ekstraordinær frihed, dvs. en af skolelederen imødekommet anmodning fra forældrene om tilladelse til at eleven holder ekstraordinært fri fra skole.

  I 0.–6. årgang indberettes fraværet på dagsniveau.

  I 7.–10. årgang indberettes fraværet på timeniveau.

  Opgørelsen viser indberetninger af fraværet på samtlige skoler. Skoleforvaltningen opgør kvartalsvis fraværet på skoleniveau.

  De enkelte skoler har mulighed for at trække tilsvarende oplysninger for egen skole både på elev- og klasseniveau.

  Skolelederne er gennem Folkeskoleloven forpligtet til, at sørge for at alle elever, der er optaget i skolen deltager i undervisningen. Desuden fremgår det af ”Bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen”, at skolens leder og det undervisende personale, der er tilknyttet eleverne, fører dagligt kontrol med, at eleverne er til stede under undervisningen og registrerer fraværet elektronisk i de elevadministrative systemer. Det er således skolelederens ansvar, at der sker en opfølgning på elevernes fravær.

  Opgørelse over fraværet i folkeskolerne i Aabenraa Kommune i 3. kvartal 2017 fremgår af vedlagte bilag.

  I forhold til 2. kvartal 2017:

  Det procentvise sygefravær er faldet på alle årgange med gennemsnitligt 1,76%. Det er ikke muligt, at registrere årsagen til sygefraværet, forvaltningen har derfor ikke en forklaring på faldet.

  Det procentvise ulovlige fravær er ligesom ekstraordinær frihed faldet på samtlige årgange. Ulovligt fravær med op til 0,32% og ekstraordinær frihed med gennemsnitligt 0,03%.

  Gennemsnitstallene fremgår af nedenstående tabeller(dagsniveau), skolerne indgår med lige vægtning i beregningen at tallene.

  Sygefravær, fravær delt med elevdage

  Årgang

  1. kvartal 2017

  2. kvartal 2017

  3. kvartal

  2017

  0. – 6.

  3,70%

  1,96%

  1,65%

  7. – 9.

  4,50%

  2,41%

  2,19%

  10.

  5,36%

  2,45%

  6,01%

  Ulovligt fravær, fraværsdage delt med elevdage

  Årgang

  1. kvartal 2017

  2. kvartal 2017

  3. kvartal

  2017

  0. – 6.

  0,43%

  0,38%

  0,28%

  7. – 9.

  1,24%

  0,77%

  0,49%

  10.

  0,40%

  0,35%

  0,65%

  Ekstraordinær frihed

  Årgang

  1. kvartal 2017

  2. kvartal

  2017

  3. kvartal 2017

  0. – 6.

  0,07%

  0,06%

  0,07%

  7. – 9.

  0,23%

  0,08%

  0,18%

  10.

  0,37%

  0,00%

  0,00%

  Indstilling

  Børn og skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 05-12-2017

  Taget til efterretning.

  Afbud: Dorte Ballhorn Soll

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/36696, Sagsinitialer: lam

  Sagsfremstilling

  Et af de overordnede mål i Sund Opvækst - Aabenraa Kommunes sammenhængende børne-, familie- og ungepolitik, er at skabe de bedst mulige betingelser for at alle børn kan vokse op i trygge, sunde og udviklende rammer og føle sig som en del af et fællesskab.

  De første overgange i 0-6 års området er vigtige overgange i barnets liv, og kan være med til at forme, hvorledes barnet fremadrettet vil klare kommende overgange.

  ”Sammenhænge og overgange i dagtilbud” beskriver det tværfaglige samarbejde mellem de fagprofessionelle, der arbejder med børns trivsel, læring og udvikling. Den er et supplement til det eksisterende samarbejde omkring sammenhænge og overgange i Børn og Skole

  Formålet er:

  · At bygge bro mellem børnefællesskaberne på 0-6 års området.

  · At sikre en tidlig indsats for gode overgange i livet for børn og forældre i Aabenraa kommune.

  · At skabe sammenhæng mellem viden og erfaringer på 0-6 års området i forhold til børnenes udvikling.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 05-12-2017

  Taget til efterretning.

  Afbud: Gert Nordklitgaard

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/31712, Sagsinitialer: asel

  Sagsfremstilling

  Denne sagsfremstilling er anden årlige gennemgang af anbringelsessager i år 2017. Der er lavet en opsamling på anbringelser i september måned 2017, der har til formål at danne overblik over indhold og de økonomiske konsekvenser heraf.

  Tabel 1 Udgifter og antal sager

  Optællingstidspunkt

  April, 2016

  Sept., 2016

  April, 2017

  Sept., 2017

  Antal sager

  182

  177

  175

  168

  Årsudgifter i mio.

  82,9

  76,3

  80,3

  77,1

  Sagsgennemgangen vedrører anbringelsessager, hvor Aabenraa Kommune optræder som både handle- og betalingskommune. Iblandt disse omhandler 4 sager uledsagede flygtningebørn, i disse sager modtager kommunen fuld refusion fra staten. Herudover betaler Aabenraa Kommune udgifter i en række mellemkommunale sager, der ikke er medtaget i følgende analyser.

  Ved gennemgang af årsagerne til anbringelserne er det fortsat overvejende forhold ved forældrene som misbrug, psykiske lidelser og anden omsorgssvigt, der giver grundlag for anbringelsen.

  De mest omkostningstunge anbringelser, er de anbringelser, der indebærer institutionsanbringelse. Her er årsagen ofte domsanbringelse eller at barnet/den unge har vidtgående fysisk eller psykisk handicap.

  Hovedparten af de anbragte børn er i aldersgruppen 4-14 år og herefter 15-17 år (se bilag). Det er tilsvarende i disse grupper, at udgifterne pr. anbringelse er højest.

  Tabel 2 Gennemsnitspris pr anbringelse

  Gennemsnitspris pr. anbringelse i tusinde kr.

  April, 2016

  Sept., 2016

  April, 2017

  Sept., 2017

  0-3 årige

  291,1

  335,1

  354,8

  350,3          

  4-14 årige

  444,5

  433,2

  455,4

  454,3           

  15-17-årige

  555,5

  479,4

  539,5

  498,9          

  Efterværn 18-23 årige

  277,8

  304,3

  352,3

  359,4          

  Der er højere grad af målopfyldelse, hvad angår opdatering af handleplan, børnefaglig undersøgelse og opfølgning. Der ses også fremgang i forhold til lovmedholdelighed og kvalitet i sagsbehandlingen, hvilket fremgår af bilaget.

  Økonomi

  Gennemgangen viser, at der forventes fald i udgifter på 7,6 mio. kr. frem til april 2018 og yderligere 2,6 mio. kr. fra april 2018 til oktober 2018. Denne analyse tager ikke højde for de eventuelle nyanbringelser der løbende kommer, og dermed vil reducere faldet i udgifterne på anbringelsesområdet.

  Metode

  Analyserne vedrører udelukkende anbragte børn/unge, hvor Aabenraa Kommune både er handle- og betalingskommune. Det betyder, at mellemkommunale sager ikke er medtaget, altså sager, hvor Aabenraa Kommune betaler udgifterne men ikke ”handler” på vegne af barnet. Udgifterne for anbringelserne er beregnet ved at gange beløbene for september måned med tolv. På den måde tegnes der et cirka billede af årsudgifternes omfang.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 05-12-2017

  Taget til efterretning.

  Afbud: Gert Nordklitgaard

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37245, Sagsinitialer: asel

  Sagsfremstilling

  Denne sagsfremstilling orienterer udvalget om de kvartalvise ledelsestilsyn på Børn og Familieområdet. Ledelsestilsynet er en gennemgang af alle aktive sager med henblik på at undersøge kvalitet og lovmedholdelighed. Formålet er at fastholde og forbedre kvalitet i sagsbehandlingen.

  Ledelsestilsynet gennemføres af rådgiverne i samråd med en socialfaglig konsulent. Ved sagsgennemgangen sikres at den enkeltes sager er lovmedholdelige eller, at der lægges en plan for hvordan og hvornår de bliver lovmedholdelige igen. På den måde sikres den nødvendige udvikling i sagsarbejdet. Herudover giver ledelsestilsynet rådgiverne individuel relevant ledelsesmæssig sparring og støtte. På den vis tilgodeses også rådgivernes faglige udvikling og den fælles refleksion.

  Der er indtil videre foretaget 4 ledelsestilsyn. Siden 1. juni 2017 har alle teams været omfattet, hvilket naturligvis har forøget sagstallene. Fra og med september 2017 er et nyt skema taget i brug i forhold til vurdering af sagerne. Heriblandt er der medtaget et tema omkring Aabenraa Modellen. 

  I henhold hertil placeres sagerne på en indsatstrappe bestående af 6 trin, hvor trin 1 er den tungeste foranstaltning: døgninstitution. Nedenstående tabel viser, hvorledes de 939 sager (optalt 1. september 2017) fordeler sig på de forskellige trin. Hver sag er placeret på det trin, hvor barnets tungeste foranstaltning optræder og tæller kun med én gang.

  Tabel 1

  Sager fordelt på Indsatstrappen

  1 Døgninstitution

  4,3%

  2 Familiepleje

  13,0%

  3 Anbringelse i slægt eller netværk

  1,8%

  4 Hjemmebaseret indsatser

  37,2%

  5 Forebyggelse

  25,7%

  6 Tidlig forebyggelse og Sundhed

  16,2%

  Ikke placeret pt.

  1,9%

  Der foretages for hver sag en samlet vurdering, sagerne kategoriseres efter farverne grøn, gul og rød. I de sager hvor givne kvalitetsstandarder er overholdt, og sager dermed er lovmedholdelige, kategoriseres de grønne. Gule sager er enten lukkesager eller sager, hvor risikoen for overskridelse af deadline presser på (inden for 3 uger). Røde sager er ikke-lovmedholdelige, hvilket kan skyldes en eller flere mangler. Disse skal rettes op, hvilket altid aftales mellem den enkelte rådgiver og socialfaglig konsulent.

  Tabel 2

  Antal grønne, gule og røde sager ved ledelsestilsynene

  1.12.16

  1.03.17

  1.06.17

  1.09.17

  Antal sager i alt

  649

  580

  1011

  939

  Grønne sager

  290

  429

  843

  782

  Gule sager

  55

  32

  48

  66

  Røde sager

  264

  111

  120

  91

  *De første 2 gennemgange omfatter 3 teams, mens de seneste 2 gennemgange omfatter 5 teams.

  Fra første gennemgang 1.12.16 til seneste 1.09.17, ses en større del grønne sager samt færre røde sager. Der har været nogle mangler i tallene fra december og marts, således at nogle sager er forsvundet fra farvekategoriseringen, det overordnede billede er dog stadigt, at flere sager i dag er grønne og dermed lovmedholdelige. Dette vidner om, at den øgede opmærksomhed på området har en positiv indvirkning.

  Følgende tabel angiver den procentvise andel af henholdsvis grønne, gule og røde sager fra de seneste 2 tilsyn, da de begge omhandler samme antal teams og dermed er sammenlignelige.

  Tabel 3

  Andel grønne, gule og røde sager

  1.06.17

  1.09.17

  Antal sager

  1011

  939

  Grønne sager

  83,4%

  83,3%

  Gule sager

  4,7%

  7,0%

  Røde sager

  11,9%

  9,7%

  Hvorfor bliver sager røde?

  · Manglende opdatering af handleplan

  · Manglende opfølgningsmøde

  · Manglende afgørelser

  · Frist for børnefaglig undersøgelse overskredet

  Det er fortsat hensigten at ledelsestilsynene skal foregå 4 gange årligt. Næste gang bliver i foråret 2017, hvor der fortsat vil blive fulgt op på sagerne med henblik på opfyldelse af kvalitetsstandarder og lovmedholdelighed.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 05-12-2017

  Taget til efterretning.

  Afbud: Gert Nordklitgaard

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/45746, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Den 1. januar 2017 trådte lov om voksenansvar for anbragte børn og unge i kraft.

  Loven viderefører en række bestemmelser fra Serviceloven, men indeholder også nye bestemmelser, bl.a. om at forældrenes ansvar for at varetage den daglige omsorg overgår fra forældrene til personalet på anbringelsesstederne samt bestemmelser om rusmiddeltestning med samtykke fra forældremyndighedsindehaver(e) og børn, der er fyldt 12 år.

  Magtanvendelser, der finder sted på Aabenraa Kommunes anbringelsessteder, skal indberettes til Socialtilsyn Syd og til den anbringende kommune.

  Børn og Familie modtager på kommunalbestyrelsens vegne indberetningerne og vurderer disse i forhold til, om magtanvendelserne anses for omfattet af voksenansvarsloven samt i forhold til, om antal og forhold giver anledning til bekymring i forhold til den måde anbringelsesstederne arbejder pædagogisk for at minimere antallet af magtanvendelser.

  Såfremt det viser sig at være alvorlige tilfælde af ulovlige magtanvendelser har Børn og Familie på vegne af kommunalbestyrelsen pligt til at underrette Socialtilsyn Syd om forholdene, således at de har mulighed for via tilsyn at tage stilling til den foreliggende godkendelse.

  Der er ikke indberettet tilfælde af magtanvendelser, hvor der fra institutionslederens side har været begrundet mistanke om, at der er foretaget en magtanvendelse, der er undergivet påtale fra tilsynet, herunder et eventuelt strafansvar.

  Fra 1. januar 2017 til udgangen af november er indberettet 44 magtanvendelser fordelt på 2 døgninstitutioner samt 2 aflastningssteder.

  Det vurderes, at der ikke er indberettet magtanvendelser, der giver forvaltningen Børn og Familie anledning til bekymring i forhold til den måde de enkelte institutioner drives på. Særligt for Posekær er der tale om børn og unge, som har en så væsentlig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, at det må anses for nødvendigt i særlige tilfælde kortvarigt at fastholde et barn eller en ung i forbindelse med udførelse af de daglige omsorgsopgaver, som personalet under anbringelsen har overtaget fra forældrene.

  Forvaltningen vil løbende have fokus på, om der på institutionerne kan gøres en særlig indsats i forhold til generelle arbejdsmetoder for at minimere brugen af magt, men også i forhold til det enkelte barn.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 05-12-2017

  Taget til efterretning.

  Afbud: Gert Nordklitgaard

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/36902, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Socialtilsyn Syd fører tilsyn med sociale tilbud til børn og unge ud fra en samlet vurdering af tilbuddets kvalitet.

  Rønshoved Skolehjem

  På Rønshoved er der 5 steder, der har haft tilsyn på i 2017.

  Rønshoved døgn/familieafdeling, Hyblerne i Rødekro/Akutlejligheden, Aflastning i Udsigten og Barndomshjemmet på Bjerggade 5 og Misbrugsbehandling (Står som Hus til Unge).

  Hus til Unge er ny-godkendt og Rønshoved døgn/familieafdeling er re-godkendt, da Familieafdelingen gik ind i døgngodkendelsen.

  Derudover har der været et ekstra tilsyn i forbindelse med videoovervågning på Hyblerne.

  Institutionen har også i år ansøgt om EN samlet godkendelse for Rønshoved Skolehjem, hvilket netop er veloverstået, men har dog ikke modtaget den endelige samlede godkendelse.

  Samlet set scorer områderne minimum 4 ud af 5 i samtlige kategorier, og i Misbrugsbehandlingen (som er ny-godkendt og en del af Metodeprojektet) kan vi ikke score højere.

  Der er 2 enkeltområder, hvor der scores 3 af 5. Her drejer det sig om, at de økonomiske nøgletal var for sent registrerede (hvilket ikke kunne være anderledes pga. kommunens årshjul) og et sted omkring medarbejderkompetencer i den nye Familieafdeling. Det var dog også lidt svært, da medarbejderne på godkendelsestidspunktet ikke var ansat.

  Hvis der skal nævnes områder, hvor der til stadighed er ekstra opmærksomhed fra tilsynets side, og hvor institutionen har fokus, er det proceduren omkring magtanvendelser og forebyggelse/behandling af overgreb. Rønshoved Skolehjem har med rigtig sårbare børn/unge at gøre, som har oplevet alt for meget, og det skal institutionen kunne håndtere internt, men også kunne hjælpe børnene med, på en sådan måde, at de kan komme ud og leve et almindeligt liv.

  Børnehandicapområdet

  Antal tilsynsbesøg: 2 anmeldte og 1 uanmeldt på Posekær, 2 anmeldte aflastningen Lille Kolstrup.

  Børnehaven får tilsynsbesøg af Aabenraa Kommune, dette besøg er planlagt den 18/12-2017.

  Samlet set er den gennemsnitlige score steget fra 4,2-4,8, hvor 5 er højeste score.

  Udviklingspunkter:

  Socialtilsyn Syd anbefaler at Aflastningen fortsat har fokus på, hvorledes det er mulig at indrette værelserne, så de fremstår mere hyggelige. Udfordringen er, at værelserne ikke afspejler børnenes hjem, hvilket hænger sammen med at der er ti værelser som ca. 40 børn og unge bruger afhængig af antal aflastningsdøgn.

  Vedr. Posekær bemærker tilsynet i forbindelse med tilsyn af de fysiske rammer, at det flere steder er nedslidt.

  Tilbuddene har fokus på handleplaner, mål/delmål og dokumentation af resultater.

  Styrker:

  Det er tilsynets vurdering, at tilbuddene arbejder bevidst og målrettet med at udvikle borgernes selvstændighed og sociale kompetencer. Ligeledes er der fokus på, at børnene, i det omfang det giver mening, indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund, herunder fritidsaktiviteter og venskaber.

  Socialtilsynet vurderer, at tilbuddene i meget høj grad understøtter borgerne i kontakt til pårørende og andet netværk. Indsatsen dokumenteres og der kommer positive resultater ud af indsatsen.

  De pædagogiske bestræbelser tager udgangspunkt i en anerkendende relationistisk referenceramme med fokus på kommunikation, neuropædagogik , KRAP og Autisme Navigator metoder.

  Tilbuddene holder sig opdateret på relevante nye metoder og teknologisk udvikling inden for målgruppens område og sikrer at medarbejderne, modtager relevant efteruddannelse.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 05-12-2017

  Taget til efterretning.

  Afbud: Gert Nordklitgaard

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/70, Sagsinitialer: bhh

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 05-12-2017

  Taget til efterretning.

  Afbud: Gert Nordklitgaard

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/34156, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Som en del af etableringen af fremtidens familiepleje lægges der nu op til en ny måde at aflønne plejefamilierne på.

  Plejefamilier er Aabenraa Kommunes fortrukne anbringelsesforanstaltning. Det er den anbringelsesform der har de bedste resultater og er tættest på de helt almindelige børnefællesskaber i tråd med Sund Opvækst.

  I dag lønforhandler vi med plejefamilierne en gang årligt med udgangspunkt i barnets funktionsniveau. Det skaber stor usikkerhed i plejefamilierne i forhold til deres økonomi, og kan risikere at skabe et incitament for udelukkende at fokusere på børnenes udfordringer af frygt for at blive sat ned i løn, hvis barnets fremskridt beskrives. Derfor ønsker vi en model, der kan skabe tryghed for plejefamilierne og fokus på børnenes progression uden det får økonomiske konsekvenser for plejefamilierne.

  Flere kommuner har i de seneste år arbejdet med forskellige modeller for en ny måde at honorere plejefamilier på.

  Med inspiration fra Hjørring Kommune, som indførte en gennemsnitsmodel pr. 1. januar 2016 og KL’s vejledning på området, har Aabenraa Kommune udarbejdet en ny gennemsnitsmodel til døgnanbringelsesområdet.

  Princippet for den nye gennemsnitsmodel er:

  • At der er tale om en gennemsnitsmodel, som baserer vederlagets størrelse på den gennemsnitlige plejeopgave fordelt over tid.
  • At vederlaget kun forhandles en gang i plejeforløbet som hovedregel ved etableringen af plejeforholdet
  • At der er færre aflønningstrin.

  Processen

  Aabenraa Kommune har haft et tæt og konstruktivt  samarbejde  med repræsentanter for plejefamilierne, PLF  (plejefamiliernes landsorganisation) SL (socialpædagogernes landsorganisation) i processen for at få input til at kvalificere vores beslutningsgrundlag.

  Der har været afholdt 2 møder hvor Aabenraa Kommunes forslag til gennemsnitsmodel er blevet drøftet, og der var en stor opbakning til modellen.

  Det videre forløb vil være flg.:

  - Torsdag den 14.12.17 afholdes informationsaften for samtlige Aabenraa Kommunes plejefamilier om gennemsnitsmodellen.

  - 1. kvartal 2018 genforhandles samtlige døgnplejekontrakter med henblik på fremtidig indplacering efter gennemsnitsmodellen.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen om den nye vederlagsmodel for plejefamilier tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 05-12-2017

  Udgår.