Beslutningsprotokol

tirsdag den 30. januar 2018 kl. 15:30

Mødested: Aktivitetsrum 2+3, Borgerhuset, Tinglev
Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalg
Medlemmer: Kirsten Nørgård Christensen, Eivind Underbjerg Hansen, Poul Kylling Petersen, Erik Uldall Hansen, Jane Thorgeirsson, Rasmus Elkjær Larsen, Jens Bundgaard Nielsen
Bemærkninger: Mødet sluttede kl. 19.15
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/44, Sagsinitialer: bhh

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 30-01-2018

  -

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/44211, Sagsinitialer: khl

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om igangværende og kommende byggeprojekter på skole- og daginstitutionsområdet.

  Kongehøjskolen

  Det endelige regnskab for anlægsprojektet afventer stadig aftalemæssige afklaringer med totalrådgiveren.

  Der er berammet møde i voldgiftsretten i marts 2018, og før kan det ikke forventes, at der vil være nyt i sagen.

  Lyreskovskolen

  De sidste udbedringer af mangler ved de udvendige arbejder i terræn, herunder dræning af idrætsarealet, er under færdiggørelse.

  Projektets anlægsregnskab afsluttes efterfølgende.

  Hærvejsskolen

  Efter en nøjere teknisk gennemgang er de 4 indkomne totalentreprisetilbud fundet ikke-konditionsmæssige, hvilket vil sige, at de alle på nogle væsentlige punkter ikke har overholdt betingelserne i udbudsmaterialet. Udbuddet blev derfor annulleret.

  Alle 4 bydende blev herefter, i henhold til gældende udbudsregler, inviteret til at deltage i en ny udbudsrunde med forhandling.

  Hermed fik de mulighed for at udarbejde nye eller tilrettede tilbud/forslag, i hvilke der blandt andet skulle tages højde for de forhold, der i det første tilbud ikke viste sig at være konditionsmæssige.

  Fristen for at aflevere nye (reviderede) tilbud/forslag var fredag den 12. januar 2018, kl. 14.00.

  Efter udsendelse af bedømmelsesrapport og en stand-still-periode på 10 dage vil det være muligt at indgå en kontrakt med den valgte totalentreprenør.

  Daginstitution i Rødekro

  Da byggeriet til Hærvejsskolen og til den nye daginstitution i Rødekro er blevet udbudt som ét projekt, svarer orienteringen om dette byggeri til orienteringen om byggeriet til Hærvejsskolen.

  Fjordskolen, om- og tilbygning på Åbjerg 8b i Kruså

  Der er nu indgået kontrakt med fagentreprenørerne på byggeriet, og der er afholdt et opstartsmøde vedrørende selve byggeriet den 16. januar 2018.

  Tidsplanen, der er en del af kontraktgrundlaget, forudsætter en aflevering af byggeriet til Aabenraa Kommune den 12. oktober 2018.

  I mellemtiden vil Fjordskolen i samarbejde med Kultur-, Miljø- og Erhvervsforvaltningen samt Børn- og Skoleforvaltningen planlægge den bedst mulige flytning til Kruså.

  Terapibad på Åbjerg 8 B, Kruså

  Der er nu udstedt byggetilladelse og byggeriet er i fuld gang, da vejrliget indtil videre ikke har medført hindringer og/eller forsinkelser.

  Daginstitution i Aabenraa Syd

  Projektet er indtil videre sat i bero.

  Daginstitution ved Lyreskovskolen

  Mulighederne for placering af en ny, integreret daginstitution ved Lyreskovskolen vil blive fremlagt på et dialogmøde med deltagelse af daginstitutionerne, Lyreskovskolen og andre interessenter fra lokalområdet. Mødet forventes afholdt  i løbet af februar 2018.

  Erstatningsbyggeri for pavillon på Varnæs Skole

  Efter udbuddet af rådgiverydelserne er der indgået kontrakt med en totalrådgiver/arkitekt.

  Det første møde i det nedsatte byggeudvalg er blevet afholdt den 16. januar 2018, og der arbejdes nu hen imod udarbejdelse af et arkitektforslag og i den forbindelse inddragelse af brugerne.

  I løbet af denne proces udarbejdes en detaljeret tidsplan for projektet. Indtil videre er udgangspunktet, at det nye byggeri skal kunne tages i brug i slutningen af 2018.

  Ventilationsanlæg på Løjt Kirkeby Skole

  Projekteringen af det nye ventilationsanlæg er i gang, og entreprenørudbuddet vil finde sted primo marts 2018.

  Test og aflevering af anlægget foregår i juni 2018.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 30-01-2018

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/1389, Sagsinitialer: sbro

  Sagsfremstilling

  Iflg. dialogbaseret aftalestyring må merforbrug på over 4% ikke finde sted. Sker det alligevel overføres merforbruget fuldt ud, og der skal udarbejdes en afviklingsplan med afvikling af hele merforbruget over maksimalt 3 år (det stående udvalg kan godkende afviklingsplaner med en afviklingsperiode på op til 3 år – ellers skal afviklingsplaner forelægges Økonomiudvalget). Herudover vil der blive beregnet et rentetillæg af hele overførselsbeløbet.

  Ved afslutning af regnskab 2017 er der merforbrug på mere end 4% for Lyreskovskolen, Kongehøjskolen, Løjt Skole, Kollund Skole og Hjordkær Skole samt

  Børnehaven Nygade og Hjordkær Børnehus.

  Børnehaven Nygade har i forbindelse med regnskabet for 2015 fået godkendt en afviklingsplan over 3 år, som forventes overholdt, selvom der i 2017 er afviklet 0,032 mio. kr. mindre i 2017 end planen forudsatte. Hjordkær Børnehus har en afviklingsplan fra 2015 over 3 år. I 2017 er der ikke afviklet på det oparbejdede merforbrug, idet søgning til institutionen er mindre end forventet.

  For de omtalte skoler er der udarbejdet afviklingsplaner med følgende forløb:

  (1.000 kr.)

  Merforbrug 2017

  % /1.000 kr.

  2018 afvikling

  2019 afvikling

  2020 afvikling

  Lyreskovskolen

  4,89

  1.900

  200

  700

  1.000

  Kongehøjskolen

  6,47

  3.645

  800

  1.500

  1.345

  Løjt skole

  7,27

  2.049

  500

  700

  849

  Kollund skole

  5,00

  388

  100

  140

  148

  Hjordkær skole

  8,73

  1.608

  536

  536

  536

  Til orientering er oversigten over mer-/mindreforbrug på de aftalestyrede områder indenfor udvalgets område vedlagt.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at afviklingsplaner for Lyreskovskolen, Kongehøjskolen, Løjt skole, Kollund skole og Hjordkær skole godkendes, og

  at orientering tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 30-01-2018

  1. at godkendt

  2. at taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/419, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Børne- og Uddannelsesudvalget gives en overordnet introduktion til udvalgsområdet, jf. Styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommune.

  Der orienteres bl.a. om:

  • Kerneopgaver og fagområder
  • Sund Opvækst
  • Økonomi

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at introduktionen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 09-01-2018

  Taget til efterretning.

  Introduktion til Skole og Undervisningsområdet sker på næste møde.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 30-01-2018

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2353, Sagsinitialer: acha

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommunes sammenhængende børne-, familie- og ungepolitik ”Sund Opvækst” blev godkendt af Byrådet på mødet den 29. august 2012 (sag nr. 183).

  Politikken er resultatet af en omfattende og bred proces. Den er baseret på:

  • Input til temaer fra det daværende Børne- og Familieudvalg, Skole- og Dagtilbudsudvalg, Sundhedsudvalg, Arbejdsmarkedsudvalg, Socialudvalg og Kultur- og Fritidsudvalg
  • Bidrag fra en projektgruppe bestående af nøglemedarbejdere fra hele Børn og Skoleforvaltningen og fra de daværende forvaltninger Sundhed & Omsorg, Arbejdsmarked & Social og Kultur & Fritid samt en konsulent fra Udviklingsafdelingen

  Sund Opvækst er gældende til udgangen af 2017.  Derfor skal der nu ske en opdatering med henblik på at justere den i forhold til den udvikling, der er sket i de mellemliggende år.

  Udgangspunktet er de overordnede mål og temaer i den nuværende udgave af Sund Opvækst - herunder fokus på børne- og ungefællesskaber, forebyggelse/tidlig indsats og samskabelse/aktivt medborgerskab.

  Relevant i forbindelse med opdateringen er bl.a.:

  • Opdateringen af Aabenraa Kommunes vækststrategi ”Sund Vækst”
  • Omlægningen af indsatsen for udsatte børn og unge i form af Aabenraa-modellen
  • Den kommende nye dagtilbudslov
  • Folkeskolereformen
  • De nye opgaver og rammer for en sammenhængende kommunal ungeindsats, som er udstukket i reformen af det forberedende område

  Forslag til plan for opdatering

  1. kvartal 2018

  Forvaltningen udarbejder udkast til opdateret udgave af Sund Opvækst

  8. maj 2018

  Behandling i BUD-udvalget

  Maj-juni 2018 (uge 20-23)

  Høring

  Juni-juli 2018

  Behandling af høringssvar i forvaltningen

  7. august 2018

  Behandling i BUD-udvalget

  29. august 2018

  Behandling i Byrådet

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at opdateringen af Sund Opvækst sættes i gang som beskrevet i tidsplanen.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 30-01-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/38985, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Udbud på kørsel af elever til Fjordskolen var i udbud i 2012 med ikrafttrædelse pr. 1. august 2013. Kontrakten er blevet forlænget, og kan ikke forlænges yderligere.

  Der skal derfor gennemføres et nyt udbud af befordringsopgaven af elever til/fra Fjordskolen pr. 1. august 2018.

  Kørsel til/fra

  Lovgivning: Jf. Lov om Folkeskolen (Jf. lovbek. nr. 1510 af 14. december 2017) skal kommunen sørge for transport af elever mellem skolen og hjemmet, herunder transport af syge og invaliderede elever.

  Af Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen (nr. 688 af 20. juni 2014) fremgår det at pligten til at sørge for befordring gælder i forhold til det hjem, hvor barnet har folkeregisteradresse.

  Jf. §1, kan forældre med fælles forældremyndighed og hver sin bopæl i de tilfælde, hvor et barn opholder sig lige meget hos begge forældre, og begge forældre bor i skoledistriktet, vælge, til hvilket af de to hjem befordringen skal ske. Hvis kun den ene af forældrene bor i skoledistriktet, gælder kommunens befordringsforpligtelse til dette hjem.

  Nyt udbud: Da Fjordskolens elever er bosat i hele kommunen og ikke er tilknyttet et skoledistrikt, forslås det, at i de tilfælde hvor en elev bor lige meget hos begge forældre, der har fælles forældremyndighed og bor hver for sig i Aabenraa Kommune tilbydes kørsel til begge adresser.

  Endvidere foreslås det, at kommunen tilbyder befordring til børn, der skal i planlagt aflastning i et aflastningstilbud indenfor kommunen.

  Befordringstilbud

  Lovgivning: Ifølge Bekendtgørelsens § 6, kan kommunens befordringsforpligtelse for syge og invaliderede elever, jf. folkeskolelovens § 26, stk. 2, opfyldes ved, at eleven, i det omfang eleven er i stand dertil, henvises til at benytte en for skolens øvrige elever etableret befordringsordning eller offentlig transport. Det er en betingelse, at eleven ikke derved får længere ventetid end sammenlagt 60 minutter dagligt. Om nødvendigt må der indrettes særskilt befordring mellem hjemmet og/eller skolen og nærmeste offentlige transport.

  Stk. 2. I det omfang eleven er i stand til at befordre sig til og fra skole ved egen hjælp, hvis der stilles en sygecykel, en kørestol eller lignende hjælpemiddel til elevens rådighed, kan kommunalbestyrelsen opfylde sin befordringsforpligtelse ved at afholde udgiften til anskaffelse og vedligeholdelse af det pågældende hjælpemiddel.

  Stk. 3. Hvis det er nødvendigt, at eleven følges til og fra skole, afholder kommunalbestyrelsen en eventuel udgift til ledsagerens befordring.

  Nyt udbud: Udgangspunktet er at eleven benytter offentlig transport til/fra Fjordskolen.

  Befordring ud over offentlig transport skal bevilges særskilt til den enkelte elev.

  Transporttid

  Lovgivning/praksis i dag: Der er i lovgivningen ikke fastsat regler for den maksimale transporttid af elever.

  Det nuværende  serviceniveau er fastsat til at transporttiden for elever til Fjordskolen maksimalt må være 75 minutter pr. vej.

  Nyt udbud: Det foreslås, at den maksimale transporttid på 75 minutter pr. vej fastholdes for elever i Aabenraa Kommune.

  SFO

  Lovgivning: Jf. Bekendtgørelsens §1, stk. 2. har kommunen alene pligt til at sørge for befordring af børn mellem skolefritidsordning og hjem hvis det kan ske uden etablering af særskilt befordring og dermed uden merudgift for kommunen.

  Nyt udbud: Befordring mellem SFO og hjem etableres, hvis det kan ske uden særskilt befordring og merudgift for kommunen.

  Høring

  Ifølge bekendtgørelsens generelle regler, § 4, skal kommunalbestyrelsen før den træffer beslutning om, hvorledes den vil opfylde sin befordringsforpligtelse, indhente udtalelse om ordningens nærmere tilrettelæggelse, herunder om ruter, opsamlingssteder, afgangstider og ventetider fra de berørte skolebestyrelser.

  I forbindelse med udbud af befordring af elever på Fjordskolen er der ikke tale om generel befordring af elever, men individuel kørsel af elever, hvor ruter, afgangstider m.m. tilpasses de aktuelle elever.

  Udbudsmaterialet skal derfor ikke i høring i skolebestyrelsen.

  Lovgivning

  Ifølge Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen (nr. 688 af 20. juni 2014) §8, stk. 1: kan kommunen træffe beslutning om at yde befordring i videre omfang end det, der er fastsat i denne bekendtgørelse.

  §8, Stk. 2: Stk. 1 kan ikke anvendes til at begunstige enkelte elever på baggrund af deres behov, med mindre det kan ske uden etablering af særskilt befordring og dermed uden merudgift for kommunen.

  Tidsplan

  30. januar 2018

  Børne- og Uddannelsesudvalget træffer beslutning om indhold til kvalitetsstandarden

  1. februar - 18. marts 2018

  Udarbejdelse af kravsspecifikation og øvrigt udbudsmateriale

  19. marts 2018

  Annoncering af udbuddet

  30. april 2018

  Frist for afgivelse af tilbud

  2. – 7. maj 2018

  Gennemgang og evaluering af indkomne tilbud

  29. maj – 7. juni 2018

  Stand Still-periode

  Uge 24

  Underskrivning af kontrakt

  1. august 2018

  Kontraktstart

  Økonomi og afledt drift

  Udgifter til befordring af elever, med folkeregisteradresse i Aabenraa Kommune, til/fra Fjordskolen.

  År.

  2014

  2015

  2016

  2017

  Elevtal

  193

  193

  176

  158

  Udgifter

  (mio. kr.)

  6,3

  6,5

  7,4

  6,7

  (Løbende priser)

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at befordring af elever til/fra Fjordskolen sendes i udbud, jf. ovenstående tidsplan,

  at der tilbydes befordring fra/til folkeregisteradressen, og planlagt aflastningen i et aflastningstilbud i Aabenraa Kommune. Derudover tilbydes befordring i, de tilfælde hvor en elev bor lige meget hos begge forældre, der har fælles forældremyndighed og bor hver for sig i Aabenraa Kommune,

  at den maksimale transporttid på 75 minutter pr. vej fastholdes for elever i Aabenraa Kommune, og

  at der tilbydes befordring fra SFO’en, hvis dette kan ske uden særskilt befordring og dermed uden merudgift for kommunen.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 30-01-2018

  1. at godkendt med bemærkning om at kravsspecifikationen og den maksimale transporttid sendes i høring i Fjordskolens bestyrelse hurtigst muligt, efter at kravsspecifikationen er udarbejdet og med forventning om en relativ kort høringsfrist, da tidsplanen generelt skal overholdes.

  2. at godkendt,

  3. at der laves et udbud med maksimal transporttid på 75 minutter pr. vej og 60 minutter pr. vej for elever bosat i Aabenraa Kommune, og

  4. at godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2414, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag sende den udarbejdede kvalitetsrapport på skoleområdet for skoleårene 2015/2016 og 2016/2017 i høring hos skolebestyrelserne.

  Efter endt høringsperiode vil Børne- og Uddannelsesudvalget behandle kvalitetsrapporten inkl. høringssvar på udvalgets møde den 27. februar 2018 og efterfølgende Byrådet den 21. marts 2018.

  Kvalitetsrapporten er udarbejdet jf. bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen, nr. 698 af 23. juni 2014, § 9, stk. 2, og indeholder afsnit om kommunalt fastsatte mål og nationale resultatmål.

  Kvalitetsrapportens formål er at give en status for de seneste to skoleår for Aabenraa Kommunes folkeskoler, og den indeholder således en del data og oplysninger, der undervejs i de to skoleår allerede har været forelagt udvalget. Denne kvalitetsrapport indeholder dog også nye data for 2017 og løfteevne i de Nationale Test, som er offentliggjort i november og december 2017.

  Sammenfatning af kvalitetsrapporten.

  Kompetencedækning.

  90,3 % af alle timer læses af undervisere med undervisningskompetence. Det betyder, at Aabenraa Kommune har indfriet det nationale mål for 2018, hvor kompetencedækningen skal være minimum 90 procent i 2018.

  Inklusionsgrad

  I Aabenraa Kommune har vi en målsætning om, at alle børn har adgang til og er ligeværdige deltagere i det sociale og læringsmæssige fællesskab. For skoleåret 2016/2017 har Aabenraa Kommune en inklusionsgrad på 93,6%.

  Elevtrivsel

  Eleverne trives i Aabenraa Kommunes folkeskoler og sammenlignes dette års trivselsmåling med de foregående år er resultaterne på samme niveau - og på niveau med landsgennemsnittet.

  Overgang til ungdomsuddannelser

  Der er sket en lille fremgang i andelen af unge, der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter endt 9. klasse. Her er tallet for Aabenraa Kommune på 86%.

  Faglighed

  Sammenholdes karaktergennemsnittet i de bundne prøvefag korrigeret for socioøkonomi har kommunens folkeskoleelever samlet set klaret afgangsprøven bedre end elever på landsplan med tilsvarende socioøkonomi. Eleverne på 7 af skolerne præsterer bedre end det forventes ud fra en socioøkonomisk betragtning, og generelt set er niveauet for folkeskoleeleverne i Aabenraa Kommune meget tilfredsstillende.

  I de Nationale Test er der sket en faglig fremgang i både dansk og matematik i forhold til 2015. Udviklingen i indskolingen og udskolingen i Aabenraa er steget, mens tendensen på mellemtrinnet er på samme niveau som i 2015.

  For hhv. dansk på 2. og 8. klassetrin og matematik på 3. klassetrin kan det endvidere noteres, at Aabenraa Kommunes folkeskoler for skoleåret 2016/2017 indfrier målsætningen om 80% gode til dansk og matematik. Til gengæld er der en tilbagegang på 6. klassetrin for både dansk og matematik.

  Høring/udtalelse

  Høringsperioden er fastsat til 1. – 9. februar 2018.

  Den korte høringsfrist skyldes at de seneste tal fra ministeriet først er blevet tilgængelige i december 2017, og ifølge Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen (Nr. 698 af 23. juni 2014) §9, er fristen for vedtagelse af kvalitetsrapporten er den 31. marts 2018.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at kvalitetsrapporten for folkeskolen  sendes i høring hos skolebestyrelserne i perioden 1.–9. februar 2018.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 30-01-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/15979, Sagsinitialer: cpaa

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til gennemførelse af høring vedr. en justering af reglerne i visitationsøkonomien for folkeskoleområdet.

  I Strategi for læring og trivsel på Folkeskoleområdet er reglerne i visitationsøkonomien på folkeskoleområdet beskrevet. Strategien fremgår af bilag.

  Tænkningen i modellen hviler på følgende tre søjler, beskrevet på s. 8 i Strategien:

  1. Udlægning af økonomien og betaling af visitationstakst på kr. 150.000/år ved visitation.
  2. Ressourcen følger opgaven.
  3. Økonomisk forbundne kar mellem almenområdet og specialområdet.

  Praksis og modellen har udviklet sig siden 2012, og der har tidligere været gennemført en række høringer med henblik på justering af modellen. Dette har været gjort senest i 2016.

  Der har i 2017 været et merforbrug på den centrale visitationsressource svarende til 4,7 mio. kr.

  I skoleledergruppen har der i november 2017 været afviklet et temamøde omkring visitationsøkonomien. Der blev i forlængelse heraf nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra skoleledergruppen og forvaltningen. Arbejdsgruppen fik i opdrag på baggrund af temamødets drøftelser at fremkomme med oplæg til elementer, der kunne indgå i en høring mhb. på en justering af visitationsøkonomimodellen med henblik på fremadrettet at kunne overholde budgettet.

  Høringen gennemføres blandt skolebestyrelser og skolernes MED-udvalg.

  Følgende elementer indgår i høringen:

  Tilslutning til den overordnede tilgang i modellen

  Her afdækkes det, om der grundlæggende fortsat er tilslutning til tænkningen i modellen som det fremgår af Strategi for læring og trivsel på foleskoleområdet.

  Antallet af årlige visitationsmøder

  Forskellige muligheder herfor undersøges.

  Nyt visitationsskema

  Stillingtagen udarbejdelse af nyt skema.

  Startstøtte

  Forslag om tidsbegrænsning af startstøttemuligheden.

  Massive støtteindsatser i almenområdet

  Stillingtagen til at begrænse  muligheden for at ansøge om støttetimer over 9 t/12lektioner til enkelte elever eller læringsmiljøer.

  Sænkning timepristaksterne

  Stillingtagen til alternative lavere timepristakster ved visiterede støttetimer.

  Ikrafttrædelses-

  tidspunkt

  Her undersøges alternative tidspunkter for ikrafttrædelse.

  Det samlede høringsoplæg fremgår  af vedhæftede skabelon for høringssvar .

  Økonomi og afledt drift

  Baggrunden for at gennemføre en høring med henblik på en justering af modellen er et merforbrug på området i 2017 svarende til 4,7 mio. kr.

  Høring/udtalelse

  Tidsplan for gennemførelse af høring:

  30. januar 2018

  Behandling i Børne- og Uddannelsesudvalget.

  30. januar-9. marts 2018

  Høringsperiode i skolebestyrelser og skolernes MED-udvalg.

  3. april 2018

  Behandling af høringssvar i Børne- og Uddannelsesudvalget.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at justering af visitationsøkonomimodellen på folkeskoleområdet sendes i høring i perioden 30. januar-9. marts 2018.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 30-01-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/35670, Sagsinitialer: mjth

  Sagsfremstilling

  Ifølge Folkeskoleloven oprettes der ved hver skole en skolebestyrelse. Kommunalbestyrelsen fastsætter efter godkendelse af de berørte skolebestyrelser regler om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen. Ifølge bekendtgørelsen om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen skal reglerne for valg til skolebestyrelsen fremgå af bilaget til vedtægten for styrelsen af kommunens skolevæsen.

  Jf. Børne og Uddannelsesudvalgets beslutning af 11. marts 2014 er ansvaret for valg til skolebestyrelserne i folkeskolerne i Aabenraa Kommune delegeret til de siddende skolebestyrelser. Regler for valg til skolebestyrelser i Aabenraa Kommunes folkeskoler fremgår af kommunes bilag til styrelsesvedtægten for skoleområdet.

  Regler for valg til skolebestyrelser

  Reglerne for valg til skolebestyrelserne omfatter blandt andet:

  1. hvem der har ansvaret for gennemførelsen af valget,
  2. valgtidspunkt,
  3. afstemning herunder muligheden for elektronisk afstemning,
  4. muligheden for fredsvalg,
  5. opgørelse af valget,
  6. klager over valget,
  7. skolebestyrelsens konstituering og tiltræden,
  8. suppleringsvalg og
  9. bekendtgørelsen af valgets resultater.

  Valg til skolebestyrelserne i foråret 2018

  På baggrund af ovenstående har Børn og Skole udarbejdet bilaget ”Forslag til procedure for gennemførelse af skolebestyrelsesvalg i Aabenraa Kommune forår 2018 - ”hvem gør hvad og hvornår”  (se bilag). Bilaget blev godkendt på skoleledermødet 10. januar 2018 som et rammeforslag til en køreplan for valg til skolebestyrelserne i foråret 2018. Det er forsat de enkelte skolebestyrelsers ansvar at gennemføre valget på den enkelte skole.

  Efter Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 30. januar 2018 vil valg til skolebestyrelserne i Aabenraa Kommune blive annonceret generelt i den lokale presse. Specifik information om valget på de enkelte skoler annonceres på skolernes hjemmesider.

  På skoleledermødet den 25. oktober 2017 blev det besluttet, at valgene gennemføres elektronisk. Dette er allerede muligt i Aabenraa Kommune.

  Nye skolebestyrelser tiltræder 1. august 2018.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse af lov om folkeskolen (LBK nr. 1510 af 14/12/2017), §42 og §43

  Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen (BEK nr. 1074 af 14/09/2017)

  Bilag til styrelsesvedtægten for skoleområdet i Aabenraa Kommune og styrelsesvedtægten for skoler, der er oprettet efter Folkeskolelovens §24.A, gældende fra januar 2017, §5.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 30-01-2018

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/419, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Bestyrelsen på Hærvejsskolen har fremsendt en ansøgning om at forskyde valget af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen med begyndelse fra næstkommende valg i 2018. Skolebestyrelsen ansøger om at forskyde 3 af 7 forældrerepræsentanter.

  Jf. Undervisningsministeriets lovbekendtgørelse nr. 989 ”bekendtgørelse om valg af forældre til skolebestyrelse i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen” § 4, stk. 2 skal forskydningen indføres således, at 3 af forældrerepræsentanterne vælges for en 2-årig periode til kommende bestyrelsesvalg og resten i 4 år.

  Skolebestyrelsen begrunder deres ansøgning med at de gerne vil sikre, at der ikke sker en meget stor eller fuldstændig udskiftning af de forældrevalgte i bestyrelsen hvert 4. år.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ansøgningen godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 30-01-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/419, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Bestyrelsen på Genner Univers har fremsendt en ansøgning om at forskyde valget af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen med begyndelse fra næstkommende valg i 2018.

  Bestyrelsen for Genner Univers vælges med 4 forældrerepræsentanter (valgt for 4 år, hvert fjerde år) for skoledelen og 3 repræsentanter (valgt for 2 år, hvert andet år) for dagtilbudsdelen. (Styrelsesvedtægt for skoler og dagtilbud oprettet efter Folkeskolens §24a i Aabenraa Kommune fra 2015).

  Bestyrelsen ønsker forskudt valg af forældrerepræsentanterne for skoledelen, således at der hvert anden år vælges 2 repræsentanter for en 4 årig periode. Der vil således ved skolebestyrelsesvalget i foråret 2018 skulle vælges 2 forældrerepræsentanter for 2 år og 2 forældrerepræsentanter for 4 år.

  Jf. Undervisningsministeriets lovbekendtgørelse nr. 989 ”bekendtgørelse om valg af forældre til skolebestyrelse i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen” § 4, stk. 2.

  Begrundelsen for ansøgningen er, at bestyrelsen ønsker sammenhæng og flow i arbejdet, hvilket kan styrkes ved, at der ikke er for stor eller fuldstændig udskiftning af medlemmer til bestyrelsen.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ansøgningen godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 30-01-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2465, Sagsinitialer: amp

  Sagsfremstilling

  Ifølge de politiske godkendte retningslinjer i ”Rammer for tilsyn med dagtilbud i Aabenraa Kommune” foretager udvalget mindst et anmeldt dialogmøde pr. institution på dagtilbudsområdet pr. valgperiode. Herudover har det været praksis, at Børne- og Uddannelsesudvalget også har et dialogmøde på skole- og børne- og familieområdet i hver valgperiode.

  Dialogmødet skal synliggøre de enkelte institutioner og give et indblik i de enkelte institutioners forhold og eventuelle problematikker.

  Besøget tilrettelægges på baggrund af aktuelle behov, problematikker og lokalområder.

  Udvalgets dialogmøde skal ses som et supplement til de forvaltningsmæssige tilsyn.

  Forvaltningen foreslår, at der fastsættes 3 årlige dage til dialogmøderne.

  Lovgrundlag

  Lov om dag-, fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge (Dagtilbudsloven) § 5.

  Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med indholdet af tilbuddene efter denne lov og den måde, hvorpå opgaverne udføres, herunder at de mål og rammer, der er fastsat efter § 3, efterleves.

  Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og offentliggøre rammerne for tilsynet.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at der afsættes 3 årlige dage til dialogmøder i 2018,

  at første dialogmøde bliver torsdag den 17. maj 2018,

  at andet dialogmøde bliver torsdag den 28. juni 2018,

  at tredje dialogmøde bliver torsdag den 20. september 2018.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 30-01-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/431, Sagsinitialer: acha

  Sagsfremstilling

  Status på overordnede opgaver og målsætninger  2017 fremlægges til orientering.

  Overordnede opgaver og målsætninger 2017 var Børn og Skoles fokuspunkter for året 2017.

  Udgangspunktet for de overordnede opgaver og målsætninger er bl.a. Sund Opvækst (Aabenraa Kommunes sammenhængende børne-, familie- og ungepolitik).

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 30-01-2018

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/1785, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Udvalget bliver i denne sag orienteret om elevernes fravær i 4. kvartal 2017.

  Orienteringen gives med baggrund i:

  • ”Bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen” (BEK. nr. 696 af 23/06/2014).
  • Retningslinjer for håndtering af elevers fravær i Aabenraa Kommunes skoler
  • Skolerne indberetning i TEA, elevadministrationssystemet

  Orienteringen omfatter fravær, der er indberettet i følgende tre kategorier:

  • Sygdom, hvor forældrene har givet skolen besked om at fraværet skyldes sygdom
  • Ulovligt fravær, hvor skolen ikke har modtaget besked om årsagen til fraværet.
  • Ekstraordinær frihed, dvs. en af skolelederen imødekommet anmodning fra forældrene om tilladelse til at eleven holder ekstraordinært fri fra skole.

  I 0.–6. årgang indberettes fraværet på dagsniveau.

  I 7.–10. årgang indberettes fraværet på timeniveau.

  Opgørelsen viser indberetninger af fraværet på samtlige skoler. Skoleforvaltningen opgør kvartalsvis fraværet på skoleniveau.

  De enkelte skoler har mulighed for at trække tilsvarende oplysninger for egen skole både på elev- og klasseniveau.

  Skolelederne er gennem Folkeskoleloven forpligtet til, at sørge for at alle elever, der er optaget i skolen deltager i undervisningen. Desuden fremgår det af ”Bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen”, at skolens leder og det undervisende personale, der er tilknyttet eleverne, fører dagligt kontrol med, at eleverne er til stede under undervisningen og registrerer fraværet elektronisk i de elevadministrative systemer. Det er således skolelederens ansvar, at der sker en opfølgning på elevernes fravær.

  Opgørelse over fraværet i folkeskolerne i Aabenraa Kommune i 4. kvartal 2017 fremgår af vedlagte bilag.

  Gennemsnitstallene fremgår af nedenstående tabeller(dagsniveau), skolerne indgår med lige vægtning i beregningen at tallene.

  Sygefravær, fravær delt med elevdage

  Årgang

  4. kvartal

  1.kvartal

  2. kvartal

  3. kvartal

  4. kvartal

  2016

  2017

  2017

  2017

  2017

  0. – 6.

  2,78%

  3,70%

  1,96%

  1,65%

  2,36%

  7. – 9.

  3,49%

  4,50%

  2,41%

  2,19%

  3,10%

  10.

  4,89%

  5,36%

  2,45%

  6,01%

  6,50%

  Det gennemsnitlige sygefravær er steget i forhold til 3. kvartal for samtlige årgange. Sammenlignes der med samme periode i 2016, er der sket et fald på alle årgange undtagen 10.klasse.

  Ulovligt fravær, fraværsdage delt med elevdage

  Årgang

  4. kvartal

  1.kvartal

  2. kvartal

  3. kvartal

  4. kvartal

  2016

  2017

  2017

  2017

  2017

  0. – 6.

  0,45%

  0,43%

  0,38%

  0,28%

  0,35%

  7. – 9.

  0,80%

  1,24%

  0,77%

  0,49%

  0,83%

  10.

  0,51%

  0,40%

  0,35%

  0,65%

  1,50%

  Det gennemsnitlige ulovlige fravær er steget i forhold til 3. kvartal for samtlige årgange. Sammenlignes der med samme periode i 2016, er der sket et fald for 0.-6. klasse, mens der er sket en stigning på de ældste årgange.

  Ekstraordinær frihed

  Årgang

  4. kvartal

  1.kvartal

  2. kvartal

  3. kvartal

  4. kvartal

  2016

  2017

  2017

  2017

  2017

  0. – 6.

  0,20%

  0,07%

  0,06%

  0,07%

  0,08%

  7. – 9.

  0,28%

  0,23%

  0,08%

  0,18%

  0,16%

  10.

  0,20%

  0,37%

  0,00%

  0,00%

  0,00%

  Den gennemsnitlige ekstraordinære frihed er i forhold til 3. kvartal steget for de 0.-6. klasse, men faldet for de 7.-9. klasse. For 10. klasse har der ikke været ekstraordinær frihed i 3. og 4. kvartal 2017.

  Sammenlignes der med samme periode i 2016, er der sket et fald på alle årgange.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 30-01-2018

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/45746, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  KursKultur er et paraplyprojekt for Region Sønderjylland-Schleswig, der arbejder med at fremme effektfulde projekter med det formål at fremme det grænseoverskridende samarbejde og mellemfolkelige møde i regionen.

  Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig ønsker medfinansiering af et nyt Interreg-projekt, der skal afløse det nuværende Interreg-projekt KursKultur. Projektet vil fokusere på tre hovedområder:

  • En række mindre grænseoverskridende projekter med fokus på kultur, sprog, børn, unge og fritid
  • Videnscenter for dansk og tysk som nabosprog: herunder udvikling af en nabosprogsdidaktik, læringsmaterialer og undervisningsforløb og etablering af skolepartnerskaber
  • Samarbejde mellem skoler og kulturinstitutioner om læringsforløb og formidling

  Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig har siden dets oprettelse været politisk styregruppe for 4 Interreg-projekter og har alene siden november 2015 støttet borgernære mikroprojekter med over 5 millioner kroner og muliggjort, at over 3000 børn og unge har mødtes på tværs af grænsen.

  Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig ønsker med et nyt fælles Interreg-projekt under Interreg 5A-programmet at fortsætte det gode samarbejde til gavn for borgerne.

  Det forventes, at der kan indsendes en ansøgning om Interreg-midler i løbet af forsommeren 2018, og at den kommunale medfinansiering vil udløse et Interreg-tilskud på 75 %.

  Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig besluttede på sit møde den 28.9.2017 at indstille til partnernes respektive udvalg, at de skal bidrage med kommunal medfinansiering til et nyt Interreg-projekt med en løbetid fra 2019-2023.

  Skoleområdet bidrager med 10.000 kr. pr år i årene 2019-23, samt at der stilles årligt 65 arbejdstimer til rådighed for at formidle og tilpasse projektets aktiviteter til skoler og ungdomsuddannelser.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 30-01-2018

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2087, Sagsinitialer: amp

  Sagsfremstilling

  Udvalget har anmodet om en årlig orientering om antallet af dispensationer fra 26 ugers reglen i dagtilbud.

  Ifølge Dagtilbudslovens § 23 skal alle børn over 26 uger og indtil skolestart have adgang til at blive optaget i et dagtilbud.

  I Aabenraa Kommune er det besluttet, at forældre med børn under 26 uger kan søge dispensation i særlige tilfælde, så barnet kan starte tidligere.

  Forvaltningen har i 2017 ikke modtaget nogle ansøgninger om dispensation.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 30-01-2018

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/34156, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Som en del af etableringen af fremtidens familiepleje lægges der nu op til en ny måde at aflønne plejefamilierne på.

  Plejefamilier er Aabenraa Kommunes fortrukne anbringelsesforanstaltning. Det er den anbringelsesform, der har de bedste resultater og er tættest på de helt almindelige børnefællesskaber i tråd med Sund Opvækst.

  I dag lønforhandler vi med plejefamilierne en gang årligt med udgangspunkt i barnets funktionsniveau. Det skaber stor usikkerhed i plejefamilierne i forhold til deres økonomi, og kan risikere at skabe et incitament for udelukkende at fokusere på børnenes udfordringer af frygt for at blive sat ned i løn, hvis barnets fremskridt beskrives. Derfor ønsker vi en model, der kan skabe tryghed for plejefamilierne og fokus på børnenes progression uden det får økonomiske konsekvenser for plejefamilierne.

  Flere kommuner har i de seneste år arbejdet med forskellige modeller for en ny måde at honorere plejefamilier på.

  Med inspiration fra Hjørring Kommune, som indførte en gennemsnitsmodel pr. 1. januar 2016 og KL’s vejledning på området, har Aabenraa Kommune udarbejdet en ny gennemsnitsmodel til døgnanbringelsesområdet.

  Princippet for den nye gennemsnitsmodel er:

  · At der er tale om en gennemsnitsmodel, som baserer vederlagets størrelse på den gennemsnitlige plejeopgave fordelt over tid.

  · At vederlaget kun forhandles en gang i plejeforløbet som hovedregel ved etableringen af plejeforholdet

  · At der er færre aflønningstrin.

  Processen

  Aabenraa Kommune har haft et tæt og konstruktivt samarbejde med repræsentanter for plejefamilierne, PLF (plejefamiliernes landsorganisation) SL (socialpædagogernes landsorganisation) i processen for at få input til at kvalificere vores beslutningsgrundlag.

  Der har været afholdt 2 møder hvor Aabenraa Kommunes forslag til gennemsnitsmodel er blevet drøftet, og der var en stor opbakning til modellen.

  Det videre forløb vil være flg.:

  - 1. kvartal 2018 genforhandles samtlige døgnplejekontrakter med henblik på fremtidig indplacering efter gennemsnitsmodellen.

  Økonomi og afledt drift

  Den nye vederlagsmodel for aflønning af plejefamilier med børn i døgnpleje fra Aabenraa Kommune er udgiftsneutral.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen om den nye vederlagsmodel for plejefamilier tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 30-01-2018

  Taget til efterretning med bemærkning om at udvalget informeres hurtigst muligt, når de konkrete forhandlinger er færdige.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/45, Sagsinitialer: bhh

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 30-01-2018

  -