Beslutningsprotokol

tirsdag den 27. februar 2018 kl. 15:30

Mødested: Aktivitetsrum 2+3, Borgerhuset, Tinglev
Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalg
Medlemmer: Kirsten Nørgård Christensen, Eivind Underbjerg Hansen, Erik Uldall Hansen, Jane Thorgeirsson, Jens Bundgaard Nielsen, Povl Kylling Petersen, Rasmus Elkjær Larsen
Bemærkninger: Afbud:Jens Bundgaard Nielsen (Ø)

Mødet sluttede kl. 18.15.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/5090, Sagsinitialer: bhh

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 27-02-2018

  Godkendt.

  Afbud: Jens Bundgaard Nielsen (Ø)

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/44, Sagsinitialer: bhh

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 27-02-2018

  -

  Afbud: Jens Bundgaard Nielsen (Ø)

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/44211, Sagsinitialer: khl

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om igangværende og kommende byggeprojekter på skole- og daginstitutionsområdet.

  Kongehøjskolen

  Der er nu indgået et forlig med totalrådgiveren, og opgørelserne i forbindelse med dette er ved at blive udarbejdet ved Voldgiftsnævnet.

  Lyreskovskolen

  De sidste udbedringer af mangler ved de udvendige arbejder i terræn, herunder dræning af idrætsarealet, er under færdiggørelse. Dræningen vil dog først kunne foretages, når vejrlig og terrænforhold gør det muligt.

  Projektets anlægsregnskab afsluttes efterfølgende.

  Hærvejsskolen

  Mindre tilretninger i den valgte totalentreprenørs tilbudte projekt er nu ved at blive foretaget i samarbejde med Hærvejsskolen og daginstitutionerne.

  Herefter indgås kontrakt med den valgte totalentreprenør.

  Med forbehold for blandt andet totalentreprenørens detaljerede udførelsestidsplan, myndighedsbehandling m.m. forventer Børn og Skole, at det første spadestik til byggeriet vil kunne tages i slutningen af april 2018.

  Daginstitution i Rødekro

  Da byggeriet til Hærvejsskolen og til den nye daginstitution i Rødekro er blevet udbudt som ét projekt, svarer orienteringen om dette byggeri til orienteringen om byggeriet til Hærvejsskolen.

  Fjordskolen, om- og tilbygning på Åbjerg 8b i Kruså

  De forberedende arbejder, gravearbejdet til nybygningen m.m. er nu i gang i henhold til tidsplanen for udførelsen af byggeriet.

  Entreprenørerne, Aabenraa Kommune har indgået kontrakt med på byggeriet, er de følgende:

  Chr. Johannsen A/S, Rødekro. Råhusentreprisen.

  Drøhse Tømrer/Snedker ApS, Løgumkloster. Tømrerentreprisen.

  Niels A. Nielsen & Søn A/S, Aabenraa. Malerentreprisen.

  Jürgensen VVS ApS, Tønder. VVS-entreprisen.

  Bravida Danmark A/S, Esbjerg. Ventilationsentreprisen.

  AG Electric A/S, Aabenraa. El-entreprisen.

  Terapibad på Åbjerg 8 B, Kruså

  Det forberedende arbejde, gravearbejdet m.m. er afsluttet og fundamenterne til bygningen er støbt.

  Tidsplanen for byggeriet følges.

  Daginstitution i Aabenraa Syd

  Projektet er indtil videre sat i bero.

  Daginstitution ved Lyreskovskolen

  Mulighederne for placering af en ny, integreret daginstitution ved Lyreskovskolen vil Børn og Skole sammen med Kultur-, Miljø- og Erhvervsforvaltningen fremlægge i form af et dialogoplæg på et møde med deltagelse af daginstitutionerne, Lyreskovskolen og andre interessenter fra lokalområdet m.fl. Mødet forventes på nuværende tidspunkt afholdt i løbet af marts 2018.

  Forinden vil Lyreskovskolens, Vestermarkens Børnehus´ og Børnehuset Krusås bestyrelser og ledelser få mulighed for at komme med bemærkninger til oplægget, der herefter i givet fald tilrettes.

  Erstatningsbyggeri for pavillonen på Varnæs Skole

  Totalrådgiveren er nu ved at udarbejde et skitseforslag, der forventes forelagt for Byggeudvalget (repræsentanter for skolebestyrelsen, skolens ledelse, medarbejderne, herunder arbejdsmiljørepræsentanten) i uge 9.

  Når dette skitseforslag er blevet godkendt af Byggeudvalget, vil det danne grundlag for udarbejdelsen af myndighedsprojekt, udbudsmateriale m.m.

  Ventilationsanlæg på Løjt Kirkeby Skole

  Tidsplanen følges fortsat, således at selve byggearbejderne i forbindelse med ventilationsanlægget kan udføres i løbet af april og maj 2018.

  Test og aflevering af anlægget vil herefter finde sted i juni 2018.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 27-02-2018

  Taget til efterretning.

  Afbud: Jens Bundgaard Nielsen (Ø)

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/1389, Sagsinitialer: sbro

  Sagsfremstilling

  Sektorbeskrivelse for drift samt oversigter vedr. overførsel af drifts- og anlægsbevillinger for 2017 til 2018 forelægges til orientering.

  Sektorbeskrivelsen og overførsler skal ikke politisk godkendes i de enkelte udvalg, men behandles direkte i Økonomiudvalg og Byråd.

  Sektorbeskrivelsen for Børne- og Uddannelsesudvalget vil blive indarbejdet i Aabenraa Kommunes årsberetning for 2017.

  Overførsler vedr. drift kan opdeles i 3 kategorier. Vedlagte bilag vedrører overførsel af mer-/mindreforbrug på

  · aftalestyrede enheders garantioverførsler (kategori 1)

  · puljer og projekter (kategori 2)

  · øvrige overførsler (kategori 3).

  Der vedlægges tillige orientering om ansøgte overførsler vedr. anlæg fra 2017 til 2018.

  Økonomi og afledt drift

  Drift

  I forhold til Børne- og Uddannelsesudvalgets korrigerede budget på i alt 999,2 mio. kr. viser regnskabet et mindreforbrug på 11,9 mio. Heraf søges et merforbrug på 3,2 mio. kr. fra de aftalestyrede enheder overført til 2018 , og 15,2 mio. kr. tilføres kommunens likvide midler.

  Vedrørende Kategori 2 (puljer og projekter) søges i alt 1,4 mio. kr. overført og for kategori 3 (øvrige overførsler) søges i alt 1,9 mio.kr. overført. Herudover er der et mindreforbrug, som kan relateres til dagtilbud på 3,9 mio. kr. som følge af mindreforbrug på fripladser og søskenderabat samt Børn og Familie med mindreforbrug på 7,8 mio. kr. med mindre udgifter til anbringelser.

  Anlæg

  I forbindelse med regnskabet for 2017 afsluttes anlægsregnskab omkring 0-2 års pladser for årene 2014-15 med et samlet regnskab på 0,661 mio. kr. Da dette anlægsregnskab udgør mindre end 2 mio. kr., aflægges det som en del af samlede regnskab for 2017.

  Endvidere henvises til særskilt sag omkring anlægsregnskaber over 2 mio. kr.

  Ved regnskabsafslutningen søges der samlet set om overførsel af uforbrugte anlægsmidler på 51 mio. kr.

  Yderligere specifikation fremgår af vedlagte bilag.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at sektorbeskrivelsen for Børne- og Uddannelsesudvalget for 2017 tages til efterretning, og
  at orienteringen vedr. drifts- og anlægsoverførsler fra 2017til 2018 tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 27-02-2018

  Taget til efterretning.

  Afbud: Jens Bundgaard Nielsen (Ø)

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/1389, Sagsinitialer: sbro

  Sagsfremstilling

  Opgørelser over afsluttede anlægsprojekter i 2017 over 2 mio. kr. forelægges til godkendelse.

  Aflæggelsen skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af regnskabet for det år, hvori de pågældende anlægsarbejder er afsluttet.

  Økonomi og afledt drift

  Følgende anlægsprojekt over 2 mio. kr. på det skattefinansierede område er afsluttet:

  Anlægsprojekt    (i 1.000 kr.)

  Bevilling

  Regnskab

  Afvigelse

  Stubbæk Børnehus

  7.500

  7.500

  0

  Der henvises til vedlagte bilag, hvor der en beskrivelse af det udførte arbejde.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at opgørelse over afsluttet anlægsregnskab for Stubbæk Børnehus godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 27-02-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jens Bundgaard Nielsen (Ø)

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/5659, Sagsinitialer: sbro

  Sagsfremstilling

  Børne- og Uddannelsesudvalget har en forpligtigelse til løbende opfølgning af deres budget samt en initiativforpligtigelse overfor Økonomiudvalget og Byrådet, når det gælder om at informere om eventuelle merudgifter, og herunder at anvise finansieringsmuligheder.

  Af Aabenraa Kommunes Kasse- og regnskabsregulativ fremgår af punkt 4.4:

  ”De stående udvalg foretager gennem økonomiudvalget indstilling til byrådet, hvis yderligere bevillinger er ønskelige eller nødvendige jf. styrelseslovens § 21. stk. 1. Ansøgningen skal indeholde oplysning om bevillingens finansiering, såfremt denne kan finansieres helt eller delvis ved besparelser på andre bevillinger. Hvis ikke dette er muligt, skal konsekvenser for serviceniveauet beskrives”

  Børne- og Uddannelsesudvalget skal beslutte rapportering og hyppighed i forhold til at kunne opretholde ovenstående forpligtigelse.

  Rapportering

  Budget og forbrug behandles i udvalget som følgende;

  Februar/marts:

  • Afsluttet Anlæg over 2 mio. kr. behandles til regnskab.
  • Der gives en orientering om regnskabets resultat samt overførsler til nyt regnskabsår.

  Maj/november:

  Første og anden bevillingskontrol sikrer, at der er bevillingsmæssig dækning for aktiviteterne og får de bevillingsmæssige beslutninger på plads. Bevillingskontrollen bruges endvidere til at få en status på drift og anlæg. I bevillingskontrollen indgår en detaljeret gennemgang af udvalgets områder efter 3 og 9 måneders regnskab.

  Løbende:

  Der vil kvartalsmæssigt i særskilt sag blive orienteret om udviklingen i investeringsstrategien på Børne- og familieområdet.

  Potentielle budgetoverskridelser, der ikke afklares i en bevillingskontrol, og som har en sådan karakter at det kræver handling, forelægges som enkeltsager i udvalget.

  Endvidere har udvalgets medlemmer mulighed for at følge koncernrapportering månedligt, hvor der via iPad er adgang til månedlig opfølgning på driften samt anlæg. Rapportering er opdateret senest den 10. kalenderdag i den efterfølgende måned. Dog er data ikke 100 % valid i supplementsperioden, hvor der udarbejdes årsregnskab.

  Vedlagt er taktisk ledelsesinformation pr. 31.1.2018, som udvalgets medlemmer får ved siden af den ovenfor beskrevne rapportering.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at beskrevet rapportering og budgetopfølgning godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 27-02-2018

  Godkendt.

  Afbud: Jens Bundgaard Nielsen (Ø)

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/21321, Sagsinitialer: sbro

  Sagsfremstilling

  Børne- og Uddannelsesudvalget godkendte den 5. februar 2015 (punkt 21) at Aabenraa Kommune skulle søge midler fra ovennævnte pulje, og at midlerne skulle anvendes til at styrke det kvalitative samspil og relationen med børnene i både daginstitutioner og dagpleje.

  Ansøgningen om støtte fra puljen blev imødekommet af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold, som ved brev af 1. marts  2016 gav tilsagn om tilskud i 2016 på 2.389.794 kr.

  Tilsagnet blev fulgt af en række krav og betingelser, herunder krav til regnskabsaflæggelse.

  På baggrund af indhentede oplysninger fra samtlige daginstitutioner har forvaltningen udarbejdet regnskab for 2016, som med revisionspåtegning blev fremsendt til Ministeriet den 29. juni 2017.

  Regnskabet viste blandt andet, at puljen har medført en udvidelse med 12,3 årsværk (fuldtidsstillinger) i daginstitutioner og dagpleje i 2016.

  Puljen har givet en afledt effekt på friplads og søskendetilskud, tilskud til privatinstitutioner og privat pasning, samt på udgifter til revision.

  Det samlede regnskab viser, at der i alt er brugt 1.400.521 kr. mere end der er modtaget fra puljen – beløb, som er afholdt af daginstitutionerne og dagplejen indenfor deres respektive budgetrammer.

  Ved mail af 12. februar 2018 meddelte Ministeriet, at regnskabet for 2016 er godkendt og projektet betragtes som formelt afsluttet.

  Fra 2017 indgår puljen som en del af kommunens generelle tilskud.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orientering tages til efterretning

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 27-02-2018

  Taget til efterretning.

  Afbud: Jens Bundgaard Nielsen (Ø)

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/45875, Sagsinitialer: sbro

  Sagsfremstilling

  Børne- og Socialministeriet har fremsendt decisionsskrivelse om revisionen af ydelser på ministeriets område.

  Ministeriet har gennemgået den indsendte revisionsberetning om regnskabet for 2016, og gennemgangen har ikke givet ministeriet anledning til bemærkninger. Der henvises til vedlagte bilag. Revisionsberetningen er således godkendt af ministeriet.

  I henhold til kasse- og regnskabsregulativets bilag 1.5.1 skal decisionsskrivelser uden bemærkninger forelægges til behandling for fagudvalg og orientering for Økonomiudvalget.

  På den baggrund forelægges decisionsskrivelsen til godkendelse i udvalget og til orientering for Økonomiudvalget.

  Indstilling

  Børn og skole indstiller,

  at decisionsskrivelse fra Børne- og Socialministeriet for regnskabsåret 2016 godkendes og

  at decisionsskrivelsen videresendes til Økonomiudvalget til orientering.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 27-02-2018

  Godkendt.

  Afbud: Jens Bundgaard Nielsen (Ø)

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/5084, Sagsinitialer: khl

  Sagsfremstilling

  Børne- og Uddannelsesudvalget skal i denne sag godkende høringssvar til partshøring i forbindelse med en dispensationsansøgning til en tilbygning til Ensted Idrætsanlæg.

  Ensted Idrætsanlæg (Enstedhallen) ønsker at opføre en tilbygning, der overskrider byggefeltet i Lokalplan S 13 med ca. 4 meter.

  Denne overskridelse medfører at planmyndigheden vurderer, at der skal foretages en partshøring hos ejerne af ejendomme beliggende nær ved.

  Inden for Børn og Skoles forvaltningsområde drejer dette sig om Stubbæk Skole og Stubbæk Børnehus.

  Børn og Skole har gennemgået partshøringsmaterialet og vurderer ikke, at der måtte være bemærkninger til det ansøgte, primært fordi

  • antallet af offentlige parkeringspladser i området reduceres ikke, selvom tilbygningen medfører, at der skal nedlægges 10 pladser. Tværtimod vil der blive anlagt nye således at det samlede antal bliver højere end det er nu,
  • tilbygningen medfører ikke skygge-, indbliks-, støjgener eller andre gener for hverken skolen eller daginstitutionen.

  Stubbæk Skole og Stubbæk Børnehus har modtaget partshøringsmaterialet og har ingen bemærkninger til det.

  Økonomi og afledt drift

  Projektet medfører ingen øgede driftsudgifter for hverken Stubbæk Skole eller Stubbæk Børnehus.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at det meddeles planmyndigheden, at der ingen bemærkninger er til det fremsendte høringsmateriale.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 27-02-2018

  Godkendt.

  Afbud: Jens Bundgaard Nielsen (Ø)

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/6229, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  På Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 30. januar 2018 blev det aftalt at udvalgets medlemmer kunne komme med forslag til temamøder i Børne- og Uddannelsesudvalget, samt datoer.

  Følgende emner er foreslået:

  Skole og Undervisning:

  1. Vi skal ikke nødvendigvis starte en ny skolestrukturdebat. Men hvad er den ideelle skolestørrelse, kan skoler fagligt set blive for store og for små.

  2. Hvordan sikrer vi de små skolers fremtid

  3. Hvad er erfaringerne med skoledagens længde og indhold efter skolereformen.

  4. Hvordan opnår vi optimalt udbytte af den afsatte anlægsinvestering til ny teknologi.

  5. Hvordan fungerer fritidsforanstaltningerne (SFO og klubber), gennemføres der brugerundersøgelser e.lign.

  6. Fjordskolen - hvordan sikrer vi den gode skole (skimmel), den gode flytning (tidshorisont og dato), den gode dialog / samarbejde med forældre og skole bestyrelse ( medinddragelse )

  7. Børn/unges medinddragelse og indflydelse på vejen frem i uddannelsessystemet.

  Dagtilbud:

  1. Vi skal heller ikke nødvendigvis starte en ny dagtilbudsstrukturdebat. Men hvad er den ideelle størrelse på en 0-6 års institution, måske især i en kommune, hvor der i mange skoledistrikter er et privat alternativ.

  2. En ny dagtilbudslov er på vej, hvor der på ny sættes fokus på ”legen”. Det fremgår direkte af lovforslaget, at ”Legen er grundlæggende”. Hvordan kan vi styrke ”legen”.

  3. Den nye dagtilbudslov understreger samtidig betydningen af arbejdet med pædagogiske læreplaner. Er der behov for politisk at understøtte dette.

  Børn og Familie

  1. Herunder sagsbehandlingsdelen fra den første henvendelse eller bekymringsskrivelse, til der sættes ind med tiltag.

  2. Vi benytter os i kommunen i stor udstrækning af familieplejeforanstaltninger, fordi det skulle give de bedste resultater. Gør det også det?

  3. I Aabenraa by har en eller flere grupper af unge hærget i nattelivet, bla. på parkeringstaget ved Løvbjerg. Hvorledes sætter vi ind i forhold til dette.

  4. Kan vi gøre mere/andet for at styrke det forebyggende arbejde.

  5. Børn/unge med angst

  Tværgående:

  1. Inddragelse af børnenes og de unges vigtige viden om egen virkelighed

  2. Tværgående faglig videns opsamling og -formidling på børne- og ungeområdet

  3. Hvorledes sikres den optimale sagsbehandling mellem forvaltninger og udvalg. Vi har for nylig et eksempel med nedsættelse af et byggeudvalg ved skole og daginstitution, hvor idrætten ikke involveres.

  4. Er der samarbejdsflader, som med fordel kan formaliseres.

  5. Med afsæt i det kommende §17,4-udvalg om integration ønskes en drøftelse af den sproglige og kulturelle indlæring, herunder opgavefordelingen mellem skoler, institutioner og civilsamfund.

  6. Hvordan styrker vi integrationen?

  7. Bør der være overgrænser for antallet af ikke-etniske danskere i skoler og dagtilbud.

  8. Hvordan står det til med børnenes tandstatus efter at besøg og transport er blevet et totalt forældreansvar grundet nedlæggelse af tandklinikker og/børnetandbussen.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at forslagene til temamøder drøftes og prioriteres.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 27-02-2018

  Drøftet – der afholdes 3 heldags temamøder:

  - Temamøde 1: omhandlende Integration og temaerne under Dagtilbud,

  - Temamøde 2: omhandlende Fjordskolens gode flytning m.m. og temaerne(1,2,3,5 og 7) under Skole og Undervisning, og

  - Temamøde 3: omhandlende temaerne under Børn og Familie og temaerne (2+4) under tværgående.

  Forvaltningen udsender forslag til mødedatoer – udgangspunktet er: Temamøde 1 afholdes i april, Temamøde 2 afholdes i maj og Temamøde 3 afholdes i september.

  Afbud: Jens Bundgaard Nielsen (Ø)

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2414, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Der er udarbejdet kvalitetsrapport for folkeskolerne i Aabenraa Kommune for skoleårene 2015/2016 og 2016/2017.

  Børne- og Uddannelsesudvalget sendte den 30. januar 2018 kvalitetsrapporten til høring hos skolerne, og 9 skoler har valgt at indsende et høringssvar.

  Kvalitetsrapportens formål er at give en status for de seneste to skoleår for Aabenraa Kommunes folkeskoler, og den indeholder således en del data og oplysninger, der undervejs i de to skoleår allerede har været forelagt udvalget. Denne kvalitetsrapport indeholder dog også nye data for 2017 og løfteevne i de Nationale Test, som er offentliggjort i november og december 2017.

  Sammenfatning af kvalitetsrapporten

  Kompetencedækning

  90,3 % af alle timer læses af undervisere med undervisningskompetence. Det betyder, at Aabenraa Kommune har indfriet det nationale mål for 2018, hvor kompetencedækningen skal være minimum 90 procent i 2018.

  Inklusionsgrad

  I Aabenraa Kommune har vi en målsætning om, at alle børn har adgang til og er ligeværdige deltagere i det sociale og læringsmæssige fællesskab. For skoleåret 2016/2017 har Aabenraa Kommune en inklusionsgrad på 93,6%.

  Elevtrivsel

  Eleverne trives i Aabenraa Kommunes folkeskoler, og sammenlignes dette års trivselsmåling med de foregående år, er resultaterne på samme niveau - og på niveau med landsgennemsnittet.

  Overgang til ungdomsuddannelser

  Der er sket en lille fremgang i andelen af unge, der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter endt 9. klasse. Her er tallet for Aabenraa Kommune på 86%.

  Faglighed

  Sammenholdes karaktergennemsnittet i de bundne prøvefag korrigeret for socioøkonomi, har kommunens folkeskoleelever samlet set klaret afgangsprøven bedre end elever på landsplan med tilsvarende socioøkonomi. Eleverne på 7 af skolerne præsterer bedre end det forventes ud fra en socioøkonomisk betragtning, og generelt set er niveauet for folkeskoleeleverne i Aabenraa Kommune meget tilfredsstillende.

  I de Nationale Test er der sket en markant faglig fremgang i både dansk og matematik i forhold til 2015. Udviklingen for indskolingen og udskolingen i Aabenraa er stigende, mens tendensen på mellemtrinnet er på samme niveau som i 2015.

  For hhv. dansk på 2. og 8. klassetrin og matematik på 3. klassetrin kan det endvidere noteres, at Aabenraa Kommunes folkeskoler for skoleåret 2016/2017 indfrier målsætningen om 80% gode til dansk og matematik. Til gengæld er der en tilbagegang på 6. klassetrin for både dansk og matematik.

  Sammenholdes de nationale test korrigeret for socioøkonomi (løfteevne), har kommunens folkeskoleelever samlet set klaret de nationale test bedre end elever på landsplan med tilsvarende socioøkonomi. Løfteevnen i de nationale test for Aabenraa Kommune er gået fra -1,8 i 2015 til +3,5 i 2017, hvilket gør Aabenraa Kommune til en af de kommuner, der bedst løfter elevernes faglighed.

  Skolerne bidrager til kommunens kvalitetsrapport med deres virksomhedsaftaler, som indeholder beskrivelser af skolens fokuserede arbejde med de 6 strategiske mål. Virksomhedsaftaler skal her ses som skolens plan for, hvordan netop de indfrier strategiens mål for 2020.

  Virksomhedsaftalerne ligger på Medarbejderportalen.

  Høringssvar

  Skolebestyrelserne har haft mulighed for at afgive høringssvar til kvalitetsrapporten. Det har i alt 9 skolebestyrelser valgt at gøre. Skolebestyrelsernes fælles pointer er:

  • At høringsfristen har været for kort til at bestyrelserne har kunnet lave et gennemarbejdet høringssvar, men at bestyrelserne har forståelse for baggrunden for den korte høringsfrist

  • At skolerne tager kvalitetsrapporten til efterretning.

  Derudover har nogle af skolerne yderligere kommentarer:

  • Hovslund Børneunivers skriver, at de ønsker sig, at deres indskrivningstal er for året som helhed og ikke kun for de elever, der starter i august.

  • Ravsted Børneunivers udtrykker stor tilfredshed med deres høje inklusionsprocent.

  • Lyreskovskolen udtrykker et ønske om at kvalitetsrapporten i endnu højere grad bruges til at beskrive alle kommunens igangværende projekter og hvordan skolen arbejder med at realisere disse.

  • Fjordskolen skriver, at de ikke endnu er begyndt på Sundskole 2020, og at det skyldes den forestående flytning fra Aabenraa til Kruså.

  Høringssvarene er vedlagt som bilag.

  Lovgrundlag

  Kvalitetsrapporten er udarbejdet jf. bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen, nr. 698 af 23. juni 2014, § 9, stk. 2, og indeholder afsnit om kommunalt fastsatte mål og nationale resultatmål.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at kvalitetsrapporten for folkeskolen i Aabenraa Kommune for skoleårene 2015/16 og 2016/17 godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 27-02-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jens Bundgaard Nielsen (Ø)

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/419, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til, om Høje Kolstrup Skoles ansøgning om afkortning af undervisningstiden for skolens klasser 4a, 4b, 5a, 5b, 6a og 6b i skoleåret 2018-2019 skal godkendes.

  Folkeskolelovens § 16 b giver den enkelte skoleleder - efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen - mulighed for at søge kommunalbestyrelsen om at afkorte undervisningstiden.

  Afkortning af undervisningstiden kan anvendes generelt for klasser i indskolingen, hvis det er hensigtsmæssigt i forhold til en eller flere problemstillinger i klassen. I særlige tilfælde kan det anvendes for elever på 4.-9. klassetrin. Godkendelse kan kun gives for et år ad gangen.

  I foråret 2017 har en arbejdsgruppe i Aabenraa Kommune evalueret den hidtidige praksis omkring afkortning af undervisningstiden på skolerne i Aabenraa Kommune. Sagen blev behandlet på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde 6. juni 2017. Af arbejdsgruppens anbefalinger fremgår det blandet andet, at ansøgninger om at afkorte undervisningstiden skal være begrundet i et ønske om at styrke skolens læringsmiljø. Det er først og fremmest elevernes trivsel, der skal styrkes. En afkortning af undervisningstiden forventes at kunne styrke denne.

  Desuden anbefales en eller flere evalueringsmetoder anvendt for at måle om afkortning af undervisningstiden har haft effekt: undersøgelse blandt elever og forældre, elevsamtale, fald i antal forældrehenvendelser om trivsel, forældremøder eller trivselsmåling blandt eleverne.

  Høje Kolstrup Skole ønsker at reducere timetallet med 2 lektioner ugentligt, så der kan arbejdes med tolærerordning. Der er ikke udpeget bestemte fag, da det er trivslen, der er i fokus.

  Effekten af afkortningen af undervisningstiden evalueres gennem et spørgeskema til elever og lærere, den nationale trivselsmåling og brug af karaktergennemsnit til vurdering af et fagligt løft.

  Lovgrundlag

  Folkeskoleloven §16b

  Økonomi og afledt drift

  Omlægning af timerne er ressourceneutral.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ansøgningen om afkortning af undervisningstiden, jf. ovenstående, godkendes for skoleåret 2018-19.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 27-02-2018

  Godkendt.

  Afbud: Jens Bundgaard Nielsen (Ø)

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/419, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til, om Høje Kolstrup Skoles ansøgning om afkortning af undervisningstiden for skolens klasser 7a, 7b, 8a, 8b og 9a i skoleåret 2018-2019 skal godkendes.

  Folkeskolelovens § 16 b giver den enkelte skoleleder - efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen - mulighed for at søge kommunalbestyrelsen om at afkorte undervisningstiden.

  Afkortning af undervisningstiden kan anvendes generelt for klasser i indskolingen, hvis det er hensigtsmæssigt i forhold til en eller flere problemstillinger i klassen. I særlige tilfælde kan det anvendes for elever på 4.-9. klassetrin. Godkendelse kan kun gives for et år ad gangen.

  I foråret 2017 har en arbejdsgruppe i Aabenraa Kommune evalueret den hidtidige praksis omkring afkortning af undervisningstiden på skolerne i Aabenraa Kommune. Sagen blev behandlet på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde 6. juni 2017. Af arbejdsgruppens anbefalinger fremgår det blandet andet, at ansøgninger om at afkorte undervisningstiden skal være begrundet i et ønske om at styrke skolens læringsmiljø. Det er først og fremmest elevernes trivsel, der skal styrkes. En afkortning af undervisningstiden forventes at kunne styrke denne.

  Desuden anbefales en eller flere evalueringsmetoder anvendt for at måle om afkortning af undervisningstiden har haft effekt: undersøgelse blandt elever og forældre, elevsamtale, fald i antal forældrehenvendelser om trivsel, forældremøder eller trivselsmåling blandt eleverne.

  Høje Kolstrup Skole ønsker at reducere timetallet med 2 lektioner ugentligt i 7. klasserne, og med 1 lektion i 8.–9. klasserne, så der kan arbejdes med tolærerordning. Der er ikke udpeget bestemte fag, da det er trivslen, der er i fokus.

  Effekten af afkortningen af undervisningstiden evalueres gennem et spørgeskema til elever og lærere, den nationale trivselsmåling og brug af karaktergennemsnit til vurdering af et fagligt løft.

  Lovgrundlag

  Folkeskoleloven §16b.

  Økonomi og afledt drift

  Omlægning af timerne er ressourceneutral.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ansøgningen om afkortning af undervisningstiden, jf. ovenstående, godkendes for skoleåret 2018-19.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 27-02-2018

  Godkendt.

  Afbud: Jens Bundgaard Nielsen (Ø)

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/5082, Sagsinitialer: khl

  Sagsfremstilling

  Børne- og Uddannelsesudvalget skal i denne sag beslutte, hvorvidt Børn og Skole skal igangsætte en proces, der kan danne grundlag for ansøgning om en anlægsbevilling til Kongehøjens Børnehave.

  En del af ejendommen Sandved 45 i Aabenraa har i dag en lovlig anvendelse til fritidshjem. Den øvrige del har en lovlig anvendelse til daginstitution og er den del, Kongehøjens Børnehave benytter.

  I februar 2015 fik Kongehøjens Børnehave en midlertidig tilladelse til at anvende en del af fritidshjemsafsnittet til daginstitution.

  I den sammenhæng blev der dispenseret fra det nugældende krav til automatisk brandalarmering direkte til Brand og Redning (ABA-anlæg), og den midlertidige tilladelse blev på dét grundlag givet indtil den 31. august 2018.

  Kongehøjens Børnehave har efter den 31. august 2018 stadig brug for at anvende de pågældende lokaler, men dette vil medføre, at der skal indgives en ny byggeansøgning.

  Grundlaget for denne ansøgning skal blandt andet være, at der etableres et ABA-anlæg og i den forbindelse skal der udarbejdes et projekt, der giver mulighed for en eksakt prissætning.

  Bygningsmyndighedens krav til anlægget skal i denne forbindelse også klarlægges.

  Økonomi og afledt drift

  Afhængig af de myndighedsmæssige og tekniske forudsætninger og krav vurderes den samlede anlægsudgift at være 150.000-300.000 kr.

  Der vil være en årlig afledt driftsudgift til service og kontrol af ABA-anlægget, som afholdes af institutionen.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at der igangsættes en proces, der skal danne grundlag for ansøgningen om en anlægsbevilling til Kongehøjens Børnehave.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 27-02-2018

  Godkendt.

  Afbud: Jens Bundgaard Nielsen (Ø)

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/6349, Sagsinitialer: kmen

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Børne- og Uddannelsesudvalget tage stilling til genoptagelse af processen om etablering af ny daginstitution i Aabenraa Syd.

  Status på processen om etablering af en nybygget daginstitution i Aabenraa syd er, at Byrådet den 24. juni 2015 har godkendt en ny dagtilbudsstruktur, som er under implementering.

  For Aabenraa syd indebærer den godkendte dagtilbudsstruktur etablering af en nybygget integreret daginstitution 0-6 år i den sydlige del af Aabenraa by, centralt placeret i forhold til Kongehøjskolen – som erstatning for Kongehøjens Børnehave og Vuggestuen Fjordløkke.

  Siden frigivelsen af anlægsbevillingen i januar 2016 har Børne- og Uddannelsesudvalget arbejdet med at finde den bedste placering til den nybyggede daginstitution.

  Børne- og Uddannelsesudvalget har i den forbindelse behandlet flere oplæg med mulige placeriger.

  Senest har Børne- og Uddannelsesudvalget den 31. januar 2017 besluttet, at der arbejdes videre med scenarie 6 (syd for Hjelmallé, mellem Arena Aabenraa og Vestvejen).

  Børne- og Uddannelsesudvalget har den 29. maj 2017 afholdt informationsmøde vedrørende denne placering for Kultur- og Fritidsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Vækst- og Udviklingsudvalget, Kongehøjens Børnehave, Vuggestuen Fjordløkke, Arena Aabenraa, AaBK, naboer m.fl.

  Børne- og Uddannelsesudvalget tog den 9. august 2017

  5 bemærkninger afledt af informationsmødet den 29. maj 2017 til efterretning.

  Den 29. august 2017 har der været afholdt dialogmøde mellem bestyrelserne for Kongehøjens Børnehave og Vuggestuen Fjordløkke samt Børne- og Uddannelsesudvalget om placeringen af den nye daginstitution.

  I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2018–2021 blev der foretaget en række periodiseringer af de flerårige anlægsprojekter i erkendelse af, at planlægningen på nogle områder er forsinket. Det medførte bl.a., at den ændrede struktur på dagtilbudsområdet prioriteres i Rødekro og Padborg og udskydes 1 år i forhold til Aabenraa.

  Økonomi og afledt drift

  Den økonomiske status på etablering af en nybygget daginstitution i Aabenraa syd er p.t., at der i 2016 og 2017 er brugt 0,374 mio. kr. til undersøgelser m.v. I 2018 er der afsat 1,626 mio. kr., i 2019 9, 0 mio. kr. og 14,0 mio. kr. i 2020 = i alt 25 mio. kr.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at Børne- og Uddannelsesudvalget genoptager processen om etablering af en ny daginstitution i Aabenraa syd.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 27-02-2018

  Drøftet – forvaltningen undersøger alternative placeringsmuligheder.

  Afbud: Jens Bundgaard Nielsen (Ø)

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/13131, Sagsinitialer: kmen

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal udvalget udpege to repræsentanter til KL’s Partnerskab.

  Børne- og Uddannelsesudvalget har den 9. maj 2017 besluttet at indgå et toårigt partnerskab med KL om udvikling af kvalitet i dagtilbud. Partnerskabet bygger på en politisk aftale mellem de deltagende kommuners kommunalbestyrelser og KL’s bestyrelse.

  Partnerskabet består af kommunale netværk med op til fem deltagere fra hver kommune. Aabenraa Kommune er repræsenteret med en netværksgruppe på to dagtilbudsledere og tre medarbejdere fra forvaltningen i netværk med syv andre kommuner.

  Den 20. september 2017 var der et fælles opstartsseminar, hvor to politikere fra hver partnerskabskommune og direktører med ansvar for dagtilbudsområdet var inviteret med.

  Formålet med opstartsseminaret var at få et fælles afsæt for arbejdet i partnerskabet og styrke koblingen mellem viden fra praksis og de politiske prioriteringer på dagtilbudsområdet.

  I den toårige periode vil der blive afholdt yderligere to tværgående seminarer, hvor to politikere fra hver kommune samt direktøren for dagtilbudsområdet inviteres med.

  Den 12. april 2018 bliver der afholdt et politisk møde i København. KL melder nu ud, at de er i gang med at planlægge to tilsvarende møder vest for Storebælt den 4. og den 6. april 2018. Kommunerne kan frit vælge, hvilket møde de ønsker at deltage i.

  Ud over dagtilbud, vil der på mødet også være et mere bredt fokus på sammenhæng, styring og ledelse på børne- og ungeområdet. Der lægges op til, at der kan deltage to medlemmer fra de politiske udvalg samt en direktør.

  KL håber snarrest at kunne sende program ud for møderne samt oplyse, hvor de afholdes.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning og

  at udvalget udpeger to repræsentanter til at deltage i KL’s Partnerskab.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 27-02-2018

  1. at taget til efterretning,

  2. at Formand og Næstformand deltager.

  Afbud: Jens Bundgaard Nielsen (Ø)

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/90, Sagsinitialer: acha

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om, hvilke overordnede opgaver og målsætninger Børn og Skole forventer at arbejde med i 2018.

  De overordnede opgaver og målsætninger 2018 for Børn og Skole suppleres i de enkelte afdelinger bl.a. af virksomhedsaftaler.

  Børn og Skoles overordnede opgaver og målsætninger 2018 fremlægges i Børne- og Uddannelsesudvalget samt i Børn og Skoles SektorMED og LokalMED i 1. kvartal 2018.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 27-02-2018

  Taget til efterretning

  Afbud: Jens Bundgaard Nielsen (Ø)

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/8917, Sagsinitialer: amp

  Sagsfremstilling

  Dagtilbud har udarbejdet en oversigt over antallet af indskrevne børn pr. 31. december 2017 fordelt på kommunens skoledistrikter.

  Oversigten omfatter børn i:

  • Kommunal dagpleje
  • Vuggestuer
  • 0-2 års pladser
  • Børnehaver
  • Private institutioner – 0-2 års pladser
  • Private institutioner – børnehavepladser
  • Private børnepassere.

  Oversigten viser endvidere de tilsvarende tal pr. 31. december 2016 – anført i ( ).

  Oversigten viser, at det samlede børnetal er steget med 37 børn i forhold til samme tidspunkt sidste år. Det samlede børnetal udgør nu 2.875 børn.

  Der er dog nogle større forskydninger indenfor de forskellige pasningsordninger:

  • Antallet af børn i den kommunale dagpleje stiger med 35 børn.
  • Vuggestuerne stiger med 7 børn og 0-2 års pladserne stiger med 27 børn.
  • I de kommunale/selvejende daginstitutioner falder antallet af børnehavebørn med 49 børn.
  • I de private daginstitutioner falder antallet af 0-2 års pladser med 11 børn, mens antallet af børnehavebørn stiger med 16 børn.
  • Antallet af børn hos de private børnepassere stiger med 12 børn.

  Oversigten over fødsler viser, at der ved udgangen af december er født 569 børn. På samme tidspunkt sidste år var fødselstallet 548  børn.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 27-02-2018

  Taget til efterretning

  Afbud: Jens Bundgaard Nielsen (Ø)

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2001, Sagsinitialer: amp

  Sagsfremstilling

  Børne- og Uddannelsesudvalget godkendte den 12. januar 2016 (pkt. 7) ”Principper for oprettelse af 0-2 års pladser”.

  En af de væsentligste ændringer i forhold til de tidligere principper er, at bemyndigelsen til at oprette nye pladser overgik fra Børne- og Uddannelsesudvalget til forvaltningen.

  Udvalget besluttede i samme forbindelse, at det ønskede at få en opfølgning og status efter 1 år.

  Forvaltningen kan oplyse, at der i året 2017 er oprettet 38 nye 0-2 års pladser, så det samlede antal 0-2 års pladser i Aabenraa Kommune nu udgør 245 pladser.

  I forbindelse med etablering af de nye pladser er der i 2017 bevilget i alt 277.994 kr. til bygningsmæssige ændringer, samt til anskaffelse af inventar mv. Herudover har institutionerne selv finansieret 7.276 kr.

  Ved årets udgang er der 212.404 kr. tilbage i puljen.

  Oversigt over nye 0-2 års pladser i 2017

  Institution

  Oprettet dato

  Nye pladser

  Pladser i alt

  Bevilliget udgift

  Børnehaven Søndermosen

  1/3-17

  6

  6

  48.497

  Nørrevang Børnehave

  1/3-17

  6

  6

  70.000

  Børnehaven Klippigården

  1/3-17

  4

  4

  0

  Nørrevang Børnehave

  1/5-17

  6

  12

  40.000

  Børnehuset Kollund

  1/8-17

  3

  23

  13.000

  Nørrevang Børnehave

  1/10-17

  6

  18

  50.000

  Svalen

  20/10-17

  4

  24

  30.000

  Børnehaven Søndermosen

  30/10-17

  3

  9

  26.497

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 27-02-2018

  Taget til efterretning

  Afbud: Jens Bundgaard Nielsen (Ø)

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/1459, Sagsinitialer: amp

  Sagsfremstilling

  Privatinstitutionen Noas Ark, Bylderup ved Tina Hansen har i skrivelse af 2. januar 2018 meddelt, at hun med baggrund i en nedgang i børnetallet lukker institutionen fra og med den 15. august 2018.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 27-02-2018

  Taget til efterretning

  Afbud: Jens Bundgaard Nielsen (Ø)

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/10195, Sagsinitialer: amp

  Sagsfremstilling

  Alle institutioner under Dagtilbud skal have foretaget en legepladsinspektion én gang årligt. Legepladsinspektionen skal foretages af en uddannet legepladsinspektør.

  Forvaltningen har udarbejdet en oversigt over indberetninger vedr. legepladsinspektion/legepladssikkerhed for 2017. Det fremgår heraf, at alle institutioner under Dagtilbud har fået foretaget legepladsinspektion i 2017 – dog har 2 institutioner fået foretaget inspektionen primo januar 2018.

  Institutionslederne oplyser, at eventuelle fejl og/eller mangler er udbedret. Alternativet er legeredskabet taget ud af drift.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 27-02-2018

  Taget til efterretning

  Afbud: Jens Bundgaard Nielsen (Ø)

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2624, Sagsinitialer: kmen

  Sagsfremstilling

  Dagtilbuds visitationsudvalg har søgt Socialstyrelsen om at deltage i et etårigt rådgivnings- og vejledningsforløb ved Socialstyrelsens praksiskonsulenter og ansøgningen fra Aabenraa Kommune er imødekommet. 4 andre kommuner har ligeledes fået tilsagn. Forløbet starter i januar 2018.

  Socialstyrelsens sagsbehandling har taget udgangspunkt i de opstillede tildelingskriterier, der er som følger:

  • at kommunen kan dokumentere, at den har dagtilbud, der har behov for at udvikle og målrette deres arbejde med det pædagogiske læringsmiljø, så det fremmer deltagelse for børn i udsatte positioner.
  • at kommunen har dagtilbud med en høj andel af børn og familier, som er i en udsat position eller i risiko for at komme i en udsat position, eksempelvis grundet deres socioøkonomiske baggrund.
  • at motivationen for at deltage i et etårigt rådgivnings- og vejledningsforløb er relevant og fyldestgørende beskrevet.
  • at der er ledelsesmæssig opbakning, herunder at der afsættes ressourcer til deltagelsen.

  Daginstitutionerne Spiretoppen, Børnehuset Bakkebo og Kongehøjens Børnehave har ønsket at deltage i det etårige rådgivnings- og vejledningsforløb med praksiskonsulenterne. 

  Der har været afholdt opstartsmøde med praksiskonsulenterne, de involverede daginstitutioner og relevante fagpersoner den 24. januar 2018.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 27-02-2018

  Taget til efterretning

  Afbud: Jens Bundgaard Nielsen (Ø)

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/18300, Sagsinitialer: kmen

  Sagsfremstilling

  Flere af indlæggene på Børn og Unge Topmødet 2018 i Aalborg omhandlede den kommende lovgivning på baggrund af regeringsaftalen ”Stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet”.

  Regeringen indgik dagtilbudsaftalen med Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Radikale Venstre i juni 2017. Aftalen omfatter 22 konkrete initiativer og indebærer, at der afsættes 580 millioner kroner i 2017-2020 til at styrke dagtilbudsområdet. Herudover har regeringen prioriteret 120 millioner kroner årligt fra 2021 og frem.

  Initiativerne kan inddeles i tre overordnede indsatsområder:

  1. Øget fleksibilitet og frit valg for børnefamilier

  2. Bedre læring og trivsel for alle børn og et sammenhængende børneliv

  3. Høj kvalitet gennem faglighed og tydelig ledelse

  Aftaleparterne vil blive inviteret til drøftelse af den konkrete udmøntning af lovforslaget som følge af aftalen, herunder til en drøftelse af implementering af aftalen.

  Aftalens betydning for Aabenraa Kommune kendes først herefter.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 27-02-2018

  Taget til efterretning

  Afbud: Jens Bundgaard Nielsen (Ø)

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/27207, Sagsinitialer: khe

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres om opsamlingen på virksomhedsaftaler i dagtilbud, A2 afrapporteringen (Årsberetningen).

  I forbindelse med indgåelsen af virksomhedsaftaler for 2018 har samtlige institutioner beskrevet og gjort status på arbejdet med de to politisk besluttede indsatsområder:

  1. Styrke børnenes motoriske og sansemotoriske udvikling og medarbejdernes kompetencer indenfor området.

  2. Implementering af en målrettet sprogpraksis i alle dagtilbud med baggrund i erfaringerne fra forskningsprojektet Fart på sproget.

  Virksomhedsaftalerne og institutionernes arbejde med indsatsområderne er efterfølgende drøftet til dialogsamtaler mellem forvaltning og dagtilbudsledere. Her er særligt drøftet, hvilke drivkræfter og barrierer, lederen ser for at nå målene og hvordan delmålene fremover kan fremstå tydeligere i overensstemmelse med kriterierne for SMARTE-mål (Specifikke, Målbare, Accepterede, Realistiske, Tidsafgrænsede og Evaluerbare).

  Der er ligeledes lavet en vurdering af den enkelte institutions brug af digitale medier i pædagogisk øjemed.

  Dialogsamtalerne er evalueret og det er aftalt, at der nedsættes en arbejdsgruppe i foråret 2018. Arbejdsgruppen skal kvalificere arbejdet med virksomhedsaftalerne, heriblandt brugen af SMARTE-mål.

  Ad. 1 Styrke børnenes motoriske og sansemotoriske udvikling og medarbejdernes kompetencer indenfor området
  Institutionerne vælger forskellige veje for at nå i mål med dette indsatsområde.
  Dagplejen har gennemført et fælles forløb, der hedder Rend og hop med Ida.
  Medarbejdere fra flere institutioner har deltaget i

  - et diplom-modul i ”Motorisk udvikling og kropslig læring” 

  - ”Leg med motorikken”, et aktionslæringsforløb for 3-6 års-området.

  Andre institutioner har valgt at investere i redskaber eller kurser, fx ”Sansemotorik og rytmik”, ”Hoppeline” og ”Kosmos”.

  Dette understøttes fortsat i 2018 ved at

  · UC Syd tilbyder et nyt motorik-modul

  · ”Leg med motorikken” udbydes for 0-2 års-området

  · Bevægelsesmentoruddannelsen forsøges etableret med afvikling i Aabenraa.

  Ad. 2 Implementering af en målrettet sprogpraksis i alle dagtilbud med baggrund i erfaringerne fra forskningsprojektet Fart på sproget
  Der er iværksat projekter, der understøtter dette indsatsområde bl.a. gennem undervisning og besøg i praksis.

  0-2 år: Alle institutioner, bortset fra 2, deltager i forskningsprojektet eller undervisningen i forbindelse med forskningsprojektet og arbejder med Vi lærer sprog. Forvaltningen har været i dialog med de 2 institutioner, der i løbet af 2017 har etableret småbørnsgrupper og ikke har deltaget i undervisningen, for at også de kan tilegne sig de grundlæggende kompetencer og arbejde ud fra en målrettet sprogpraksis.

  3-6 år: Alle institutioner følger tidsplanen og gennemfører sprogvurderinger på børn i 3 års alderen og igen inden skolestart.

  Alle institutioner, bortset fra 1, har deltaget i undervisningen i en målrettet sprogpraksis. Denne ene institution deltager i Vi lærer sprog og har tidligere deltaget i Fart på Sproget og arbejder på at overføre viden til 3-6-års området.

  Virksomhedsaftalerne er tilgængelige på medarbejderportalen.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 27-02-2018

  Taget til efterretning

  Afbud: Jens Bundgaard Nielsen (Ø)

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/5076, Sagsinitialer: khe

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres udvalget om de pædagogiske tilsyn på dagtilbudsområdet i 2017. Ifølge Dagtilbudslovens § 5 skal kommunen føre tilsyn med alle dagtilbud i kommunen. Tilsynet skal både omfatte indholdet af tilbuddene, og den måde hvorpå opgaven udføres, herunder at lovgivningen og de mål og rammer, der er fastsat af byrådet efterleves.

  Den pædagogiske konsulent har i perioden ført anmeldte tilsyn med samtlige institutioner ud fra en fastlagt dagsorden (41 institutioner, fordelt på 53 fysiske enheder).

  I såvel kommunale, selvejende og private institutioner er der herudover ført:

  - Uanmeldte tilsyn

  - Anmeldte tilsyn i form af formelle møder omkring konkrete sager.

  Der er ført et skærpet tilsyn med 2 daginstitutioner på baggrund af henvendelser til forvaltningen.

  De anmeldte tilsyn er gennemført med lederen. Fra samtlige institutioner har medarbejdere og forældrerepræsentanter bidraget skriftligt med deres syn på og oplevelse af institutionen forud for tilsynet. Nogle institutioner har prioriteret at have medarbejder- og/eller forældrerepræsentanter med til hele eller dele af tilsynet.

  Tilsynet følger en fast dagsorden. Alle institutioner har forud for tilsynet udpeget lokale fokuspunkter til drøftelse.

  Det er meget forskelligt, hvad institutionerne har ønsket at drøfte. Dog er følgende punkter drøftet i overvejende grad:

  - Arbejdet med indsatsområderne motorik og sprog

  - Understøttelse af børn med særlige behov

  - Pædagogik generelt

  - Forældresamarbejde

  Den pædagogiske konsulent udarbejder en rapport med en opsamling på eventuelle aftaler, anbefalinger og fokusområder.

  Det er tilsynets vurdering, at der pågår et solidt pædagogisk arbejde med at sikre børns trivsel, læring og udvikling. Når der er udfordringer, holder lederne fokus på disse og handler herpå.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 27-02-2018

  Taget til efterretning

  Afbud: Jens Bundgaard Nielsen (Ø)

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/4815, Sagsinitialer: kmen

  Sagsfremstilling

  Forskningens Døgn er en landsdækkende videnskabsfestival, der hvert år finder sted i uge 17.

  Uddannelses- og Forskningsministeriet er initiativtager. Forskningens Døgn skal

  • Være et mødested for forskere og befolkningen
  • Sætte fokus på, hvordan forskning og innovation er med til at løse samfundets udfordringer
  • Hylde forskningens helt grundlæggende element af ”nysgerrighed”
  • Inddrage borgerne i forskning og skabe relationer mellem samfund og forskere.

  Aabenraa Kommune har siden 2011 været arrangør for Forskningens Døgn og direktionen har besluttet, at temaet for 2018 i Aabenraa Kommune tager udgangspunkt i ”Vi skaber sundhed og læring i dagtilbud” (fra Sund Vækst).

  Formålet med dette års Forskningens Døgn i Aabenraa Kommune er at

  • Pirre børnenes nysgerrighed og lysten til at undersøge naturvidenskabelige hver-dagsfænomener gennem krop og sanser
  • Skabe synlighed om kvaliteten af den læring, der foregår i dagtilbud
  • Inspirere forældrene til at understøtte deres børns læring.

  Under  titlen Minihjerner og forskerstjerner afvikles Forskningens Døgn den 24. april 2018 som Aabenraa Miniby i Arenaen i Aabenraa for børn, forældre og medarbejdere i dagtilbud.

  I Arenaen vil der være events og pædagogstuderende og pædagogisk assistentelever får ansvaret for at opbygge forskellige forskerstationer, hvor børnene kan eksperimentere, opleve, sanse, røre, gøre og lege.

  I ugerne op til Forskningens Døgn sætter alle dagtilbud fokus på arbejdet med de styrkede læreplaner, særligt temaerne ”Natur, udeliv og science” samt ”Krop sanser og bevægelse”.

  Den 23. april er der en inspirationsaften med Thorleif Frøkjær, for medarbejdere, ledere, studerende og pædagogisk assistentelever.

  Thorleif Frøkjær, er medforfatter til bogen ”Science i dagtilbud”.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 27-02-2018

  Taget til efterretning

  Afbud: Jens Bundgaard Nielsen (Ø)

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/27281, Sagsinitialer: acha

  Sagsfremstilling

  Børne- og Uddannelsesudvalget blev den 14. november 2017  orienteret om planen for udvikling af Ungeindsatsen (sag nr. 159).  I denne sag orienteres udvalget om status på udviklingsprocessen.

  Baggrund

  Ungeindsatsen blev etableret i oktober 2009 på baggrund af en byrådsbeslutning.

  Formålet med Ungeindsatsen er at sikre sammenhæng, kontinuitet og helhedsperspektiv på arbejdet med og for de unge på tværs af lovgivning og administrative strukturer.

  Ungeindsatsen består af vejledere fra Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), socialrådgivere fra Børn og Familie og beskæftigelsessagsbehandlere fra Jobcentret. Desuden er voksenområdet i form af Visitation og Rehabilitering tæt knyttet til Ungeindsatsen, og medarbejdere herfra deltager i husmøder og temadage.

  Medarbejderne i Ungeindsatsen er forankret i forskellige afdelinger og forvaltninger, men er placeret under samme tag på Kallemosen 20.

  Organisering af Ungeindsatsen

  Den daglige ledelse varetages af en ledergruppe bestående af lederen af UU, lederen af ungeteamet i Børn og Familie, lederen af Job og Fastholdelse i Jobcentret og en teamleder fra Visitation og Rehabilitering.

  Til Ungeindsatsen er også  tilknyttet et Lederforum, som – udover den daglige ledergruppe – omfatter de relevante chefer og kommunale aktører på ungeområdet, herunder PPR og Ung Aabenraa.

  Desuden er der nedsat en styregruppe bestående af direktørerne for Børn og Skole, Stab & Arbejdsmarked samt Social & Sundhed. Styregruppen efterspørger og følger op på de overordnede målsætninger for Ungeindsatsen.

  Chefen for Børn og Familie er formand for Ungeindsatsen og varetager en koordinerende funktion mellem den daglige ledelse og chef-niveauet og repræsenterer Lederforum i Styregruppen.

  Ungeindsatsen er administrativt forankret  i Børn og Skole-forvaltningen og serviceres af Børn og Skoles sekretariat.

  Politisk er Ungeindsatsen forankret i Børne- og Uddannelsesudvalget.

  Afsæt for udviklingsprocessen

  Ungeindsatsen er i dag organiseret stort set, som den var fra starten, og her godt  8 år senere er der behov for at se på, om vores model stadig er udtryk for den mest relevante og effektive organisering. Det sker ikke mindst i lyset af den nye politiske ”Aftale om bedre veje til uddannelse og job” fra oktober 2017, som sætter nye overordnede rammer for en sammenhængende kommunal ungeindsats. Derfor er der igangsat en udviklingsproces for Ungeindsatsen. Relevante ledere og medarbejdere fra Ungeindsatsen er involveret i udviklingsarbejdet.

  Mål for udviklingsprocessen

  Den nye justerede Ungeindsats skal samle mangfoldigheden af både kommunale, regionale og private aktører i en fælles bestræbelse på at skabe de bedste betingelser for, at alle unge kan lykkes med at etablere et meningsfuldt ungdomsliv med uddannelse og/eller arbejde.

  Udviklingsprocessen skal lede frem til en eller flere mulige modeller for en Ungeindsats 2.0, som kan præsenteres for udvalget i september 2018.

  Status på udviklingsprocessen

  Udviklingsprocessen følger den fastlagte tidplan. Der har været afholdt en inspirationsdag, hvor Esbjerg, Fredericia og Tønder Kommune bidrog med oplæg om deres model for samarbejde omkring de unge.

  For at få de unges stemme med i udviklingsarbejdet er der gennemført interviews med tre unge.

  Endelig er der afholdt en temadag, hvor de første skitser til mulige scenarier er tegnet.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 27-02-2018

  Taget til efterretning

  Afbud: Jens Bundgaard Nielsen (Ø)

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/28584, Sagsinitialer: acha

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres udvalget om, at Børn og Familie har fået tildelt et rådgivningsforløb hos Socialstyrelsen.

  Rådgivningsforløbet skal understøtte den omlægning af indsatsen for udsatte børn og unge i retning af en tidligere forebyggende og mere effektfuld indsats, som allerede er i gang i Børn og Familie i form af Investeringsstrategien – Aabenraa-modellen.

  Rådgivningsforløbet vil strække sig over 6-12 måneder med forventet start i efteråret 2018.

  Aftalen om forløbet indebærer ikke økonomisk støtte. Børn og Familie vil skulle afsætte tid til samarbejdet med Socialstyrelsen, men får til gengæld kvalificeret arbejdet med omlægningen af indsatsen.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 27-02-2018

  Taget til efterretning

  Afbud: Jens Bundgaard Nielsen (Ø)

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/45, Sagsinitialer: bhh

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 27-02-2018

  -

  Afbud: Jens Bundgaard Nielsen (Ø)