Beslutningsprotokol

tirsdag den 3. april 2018 kl. 15:30

Mødested: Aktivitetsrum 2+3, Borgerhuset, Tinglev
Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalg
Medlemmer: Kirsten Nørgård Christensen, Eivind Underbjerg Hansen, Erik Uldall Hansen, Jane Thorgeirsson, Jens Bundgaard Nielsen, Povl Kylling Petersen, Rasmus Elkjær Larsen
Bemærkninger: Mødet sluttede kl. 18.30

Afbud: Jane Thorgeirsson
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/5090, Sagsinitialer: bhh

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 03-04-2018

  Godkendt.

  Afbud: Jane Thorgeirsson

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/419, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Danske Skoleelever (DSE) er en partipolitisk uafhængig interesseorganisation for skoleelever i Danmark. Organisationens formål er at skabe "Det gode skoleliv" gennem en organisation "Af og for elever". DSE varetager elevernes interesser overfor politikere, presse og interessenter på skoleområdet.

  Danske Skoleelever kommer på besøg og vil gerne fortælle om organisationen og deres arbejde.

  Præsentationen vil tage udgangspunkt i vedhæftede oplæg ”Lyst til læring”.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at mødet mellemDanske Skoleelever og udvalget gennemføres.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 03-04-2018

  Gennemført.

  Afbud: Jane Thorgeirsson

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/44, Sagsinitialer: bhh

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 03-04-2018

  -

  Afbud: Jane Thorgeirsson

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/44211, Sagsinitialer: khl

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om igangværende og kommende byggeprojekter på skole- og daginstitutionsområdet.

  Kongehøjskolen

  Der er nu indgået et forlig med totalrådgiveren, og opgørelserne i forbindelse med dette er ved at blive udarbejdet ved Voldgiftsnævnet.

  Lyreskovskolen

  De sidste udbedringer af mangler ved de udvendige arbejder i terræn, herunder dræning af idrætsarealet, er under færdiggørelse. Dræningen vil dog først kunne foretages, når vejrlig og terrænforhold gør det muligt.

  Projektets anlægsregnskab afsluttes efterfølgende.

  Hærvejsskolen

  Der er nu indgået en kontrakt med den valgte totalentreprenør, som har udarbejdet en mere detaljeret tidsplan, der også vil blive en del af kontraktgrundlaget.

  Ifølge denne tidsplan vil det med forbehold for den nødvendige myndighedsgodkendelse være muligt at afvikle det første spadestik medio maj 2018.

  Sammen med Børn og Skole vurderer Børnehuset Fladhøj, at det vil være en stor logistisk fordel at nybyggeriet færdiggøres og ibrugtages først, hvorefter de eksisterende bygninger ombygges og efterfølgende ibrugtages. Ved Hærvejsskolen vil der være et overlap mellem nybyggeri og ombygninger og kun en mindre forskydning i ibrugtagningen.

  Dette medfører dog, sammen med den opståede forsinkelse grundet den 2. udbudsrunde og lang leveringstid på betonelementer, at det samlede projekt vil være færdiggjort

  fuldstændigt og klar til indflytning til oktober/november 2019.

  Disse betingelser er indarbejdet i den kontraktmæssige tidsplan.

  Daginstitution i Rødekro

  Da byggeriet Hærvejsskolen og den nye daginstitution i Rødekro er blevet udbudt som ét projekt, svarer orienteringen om dette byggeri til orienteringen om byggeriet til Hærvejsskolen.

  Fjordskolen, om- og tilbygning på Åbjerg 8b i Kruså

  Byggeriet fortsætter efter tidsplanen.

  Terapibad på Åbjerg 8 B, Kruså

  På grund af vintervejret har der været enkelte spilddage i byggeriet, primært i uge 8/9. Spilddagene indarbejdes i en revideret tidsplan.

  Daginstitution i Aabenraa Syd

  Børn og Skole har genoptaget processen omkring belysning af placeringsmulighederne for en ny integreret daginstitution i Aabenraa Syd.

  Daginstitution ved Lyreskovskolen

  Det første dialogmøde vedrørende mulighederne for placering af en ny, integreret daginstitution ved Lyreskovskolen har været afholdt med deltagelse af repræsentanter for skolens og daginstitutionernes ledelser og bestyrelser, Kultur-, Miljø- og Erhvervsforvaltningen samt Børn- og Skoleforvaltningen.

  Næste dialogmøde afholdes torsdag den 22. marts 2018.

  I mellemtiden har deltagerne og deres organisationer og bestyrelser haft mulighed for at sætte sig grundigt ind i udkastet til placeringsmuligheder udleveret på det første møde.

  Bemærkninger og ændringsforslag til vil blive behandlet på det andet dialogmøde, hvorefter en endelig version udarbejdes af Kultur-, Miljø- og Erhvervsforvaltningen i samarbejde med Børn- og Skoleforvaltningen.

  Erstatningsbyggeri for pavillonen på Varnæs Skole

  Arkitektens forslag er nu endeligt godkendt af byggeudvalget og processen fortsætter med projektering, myndighedsbehandling, udbud og byggestart, der forventes at finde sted i begyndelsen af maj 2018 med nedrivningen af den eksisterende pavillon.

  Byggeriet forventes fortsat at være afsluttet ultimo 2018.

  Ventilationsanlæg på Løjt Kirkeby Skole

  Tidsplanen for projektet følges fortsat, således at test og aflevering af anlægget vil finde sted i juni 2018.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 03-04-2018

  Taget til efterretning.

  Afbud: Jane Thorgeirsson

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/5659, Sagsinitialer: sbro

  Sagsfremstilling

  Taktisk ledelsesinformation pr. 28. februar 2018 vedlægges til udvalgets orientering.

  Det aktuelle forbrug svarer til forventet forbrug.

  Indstilling

  Børn og skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 03-04-2018

  Taget til efterretning.

  Afbud: Jane Thorgeirsson

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/15979, Sagsinitialer: cpaa

  Sagsfremstilling

  Der har været gennemført høring i skolernes bestyrelser og MED-udvalg vedrørende visitationsøkonomien på skoleområdet. Der skal i denne sag orienteres om høringsresultaterne samt tages stilling til mulige justeringer i den økonomiske model.

  I 2017 var budgettet til skole og undervisning på 583 mio. kr., heraf udgjorde specialområdet 118 mio. kr.

  Baggrunden for den gennemførte høring og justering har været et merforbrug på specialområdet på 4,7 mio. kr. i 2017.

  Udgifterne i 2017 pr. elev i folkeskolen i Aabenraa Kommune var 65.462 kr., og eksklusionsprocenten for elever i 0.-9. klasse udgjorde 6,5 %.

  De elementer, der har været inddraget i høringen er fremkommet efter en forudgående proces i skoleledergruppen i Aabenraa Kommune.

  Følgende elementer har været i høring:

  • Tilslutning til den overordnede tilgang i modellen
  • Justering i antallet af årlige visitationsmøder
  • Stillingtagen til udarbejdelse af nyt visitationsskema
  • Stillingtagen til en begrænsning af startstøttemuligheden.
  • Stillingtagen til en begrænsning af muligheden for massive indsatser i almenområdet.
  • Stillingtagen til en mulig sænkning af taksterne for støttetimer.
  • Stillingtagen til ikrafttrædelse af mulige justeringer af modellen.

  Generelt er der i høringssvarene givet udtryk for at der er for få ressourcer til almen- og specialområdet.

  Høringssvarene er et materiale, der er behandlet på tre niveauer i bilagene 1, 2 og 3. Strategien for Trivsel og Læring fremgår af bilag 4.

  Bilag 1:

  Indeholder samtlige høringssvar og skolernes medsendte bilag. Alle bestyrelser og MED-udvalg har fremsendt  bemærkninger.

  Bilag 2:

  Indeholder en sammentælling og sammenskrivning i en lettere komprimeret udgave af de fremsendte høringssvar.

  Bilag 3:

  Indeholder en sammentælling og en sammenskrivning af høringssvarene.  Dette bilag danner baggrund for de foreslåede justeringer i modellen, som de fremgår nedenfor.

  Tema:

  Justeret forslag med bemærkninger:

  Tilslutning til den overordnede tilgang i modellen:

  Her afdækkes det, om der grundlæggende fortsat er tilslutning til tænkningen i modellen som det fremgår af Strategi for læring og trivsel på foleskoleområdet.

  Tænkningen i modellen hviler på følgende tre søjler, beskrevet på s. 8 i Strategien:

  1. Udlægning af økonomien og betaling af visitationstakst på kr. 150.000/år ved visitation.

  2. Ressourcen følger opgaven.

  3. Økonomisk forbundne kar mellem almenområdet og specialområdet.

  Der er generelt tilslutning til den grundlæggende tænkning i modellen. Den justeres på en række parametre, som fremgår af nedenstående forslag.

  Der er i høringen sat spørgsmålstegn ved tildelingsmodellen til de tre kommunale specialklasserækker. Det foreslås, at der udarbejdes et kommissorium for en arbejdsgruppe, der får til opgave at udarbejde en ny tildelingsmodel til specialklasserne, således at økonomien består af en basisøkonomi suppleret med en elevtalsafhængig økonomi. Arbejdet  forelægges til politisk godkendelse. Målet er at stabilisere det økonomiske grundlag med henblik på at fastholde kvalificerede medarbejdere i området.

  Antallet af årlige visitations-møder:

  Forskellige muligheder herfor undersøges

  Der er et ønske fra flertallet af skolerne om fortsættelse af nuværende antal visitationer, men forvaltningen foreslår, at der fremadrettet er 6 visitationsmøder med 3 i efteråret og 3 i foråret. Dette suppleres dog med mulighed for akutvisitation, hvis behovet herfor opstår.

  Herved understreges det, at der inden en visitation afprøves og arbejdes med muligheder i almenområdet.

  Ordningen evalueres i skoleledergruppen ved udgangen af skoleåret 2018/19.

  Nyt visitations-skema:

  Stillingtagen udarbejdelse af nyt skema.

  PPR anmodes om at udarbejde udkast til nyt visitationsskema. Dette drøftes i visitationsudvalget med henblik på endelig godkendelse i skoleledergruppen.

  Startstøtte:

  Forslag om tidsbegræns-ning af startstøttemu-ligheden.

  Der er forholdsvis bred opbakning til, at startstøttemuligheden skal begrænses. Startstøtte har været en mulighed for at etablere et støttende læringsmiljø i en periode i indskolingen.

  Der fremsættes forslag om, at startstøtte kan gives i 0., 1. og 2. årgang samt på 4. årgang mhb. på overgangen fra indskolingen til mellemtrinnet.

  Massive støtteind-satser i almenom-rådet:

  Stillingtagen til at begrænse  muligheden for at ansøge om støttetimer over 9 t/12 lektioner til enkelte elever eller læringsmiljøer.

  Der er forholdsvis stor tilslutning til at denne mulighed ikke skal begrænses.

  Der fremsættes forslag om en begrænsning på følgende måde:

  - Skolen dækker altid de første 9 t/12 lek..

  - Mål og handleplan for indsatsen i forhold til eleven eller til klassemiljøet medsendes.

  - Indsatsen kan maksimalt gives i ét skoleår.

  Baggrunden herfor er, at hvis elever over mere end ét skoleår har behov for en massiv indsats i almenområdet, så skal det individuelt vurderes, om eleven tilhører almen- eller specialområdet.

  Sænkning timepris-taksterne:

  Stillingtagen til alternative lavere timepristakster ved visiterede støttetimer.

  Næsten halvdelen af de adspurgte bestyrelser og MED-udvalg tilslutter sig model 1 som svarer til gennemsnitslønninger for området. (Lærerløn: 492.000 kr., pædagogløn: 405.000 kr. og medhjælperløn: 300.000 kr..)

  De nuværende takster er tilsvarende 740.000 kr/år, 592.000 kr/år og 444.000 kr/år.

  Da der skal findes reduktioner i indeværende budgetår foreslås en reduktion fra nuværende takster til model 1. Ressourcerne tildeles som en fleksibel ramme, således skolerne lokalt kan planlægge ud fra rammen. Det betyder, at skolerne kan støtte læringsmiljøet eller enkelte elever, således at der også planlægges med den nødvendige tid til forberedelse, efterbehandling, møder og dokumentation.

  Som det tidligere er sket, vil mulige resterende ressourcer blive fordelt med 50 % efter elevtal og 50 % efter socioøkonomi ved regnskabsafslutning.

  Ikrafttrædelses-

  tidspunkt:

  Her undersøges alternative tidspunkter for ikrafttrædelse.

  Da der skal findes reduktioner i indeværende budgetår foreslås en ikrafttrædelse pr. 1. august 2018.

  Der vil på nuværende tidspunkt kunne tages højde for dette i forbindelse med planlægning af kommende skoleår.

  Høring/udtalelse

  Ovenstående forslag til beslutning er fremkommet på baggrund af en gennemført høring skolebestyrelser og MED-udvalg i perioden 30. januar - 9. marts 2018.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at den nuværende model for visitationsøkonomi til skoleområdet fortsætter,

  at der ud fra den skitserede retning udarbejdes et forslag til en ny model for tildeling af ressourcer til de tre kommunale specialklasserækker på Hærvejsskolen, Kongehøjskolen og Lyreskovskolen til ikrafttrædelse pr. 1. januar 2019,

  at antallet af visitationsmøder i et forsøgsskoleår 2018/19 fastsættes til 6 årlige visitationsmøder,

  at PPR udarbejder nyt visitationsskema mhb. på godkendelse i skoleledergruppen,

  at der i skoleåret 2018/19 og fremefter maksimalt kan bevilliges startstøtte til et læringsmiljø eller en elev i 0., 1., 2. og 4. årgang,

  at massive indsatser i almenområdet i skoleåret 2018/19 højest kan bevilliges i et år. Det betyder, at eksisterende ordninger skal revisiteres ved udgangen af skoleåret 2017/18,

  at taksterne til støtte ændres fra nuværende takster til taksterne i den skitserede model 1,

  at ovenstående ændringer træder i kraft i skoleåret 2018/19,

  at alle justeringer i modellen søges gennemført, således at eventuelle resterende ressourcer fra området ved regnskabsafslutning tilgår skolerne efter elevtal og socioøkonomi.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 03-04-2018

  1.-2. at godkendt

  3. at godkendt med tilføjelse af, at der er mulighed for at supplere med akutvisitation, hvis behovet herfor opstår.

  4.-9. at godkendt.

  Herudover ønsker udvalget at forvaltningen udarbejder forslag til en solidarisk model for tilflyttere og elever fra fri-, efter- og privatskoler.

  Afbud: Jane Thorgeirsson

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/8580, Sagsinitialer: PKLIS

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag beslutte, om forvaltningens forslag til ny model for håndtering af basisundervisning i dansk som andetsprog sendes i høring hos skolebestyrelserne.

  Baggrund

  Skolerne er forpligtet til at give tosprogede elever med behov for sprogstøtte undervisning i dansk som andetsprog i et omfang og med en varighed, der modsvarer den enkelte elevs forudsætninger og sprogstøttebehov, jf. Bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog. Dansk som andetsprog gives enten som supplerende undervisning eller basisundervisning. Supplerende undervisning gives som udgangspunkt til elever, hvis sproglige forudsætninger gør dem i stand til at deltage i den almindelige undervisning. Basisundervisning gives som udgangspunkt til elever, hvis sprogstøttebehov betyder, at de ikke kan deltage i den almindelige undervisning med et tilstrækkeligt udbytte.

  Den 8. november 2016 besluttede udvalget en ny model for basisundervisning i dansk som andetsprog med virkning fra 1. august 2017.

  Overgangen til den nye model skete efter ændringen af bekendtgørelsen for undervisning i dansk som andetsprog, der trådte i kraft pr. 1. august 2016 og gav mulighed for at organisere undervisningen i dansk som andetsprog inden for folkeskolelovens rammer for holddannelse.

  Modellen indebar lukning af de daværende modtageklasserækker på hhv. Høje Kolstrup Skole og Tinglev Skole. I stedet undervises eleverne på deres distriktsskole eller en anden skole i den klynge, som distriktsskolen indgår i.

  Nuværende model

  Undervisningen i dansk som andetsprog er et visiteret tilbud, og alle elever indskrives i deres distriktsskole.

  Basisundervisning i dansk som andetsprog løses i 4 geografisk sammenhængende klynger:

  • Tinglev Skole, Bylderup Skole, Bolderslev Skole, Ravsted Børneunivers.
  • Høje Kolstrup Skole, Løjt Kirkeby Skole, Kongehøjskolen, Stubbæk Skole, Genner Univers
  • Lyreskovskolen, Kollund Skole og Børnehus, Felsted Skole, Varnæs Skole, Kliplev Skole.
  • Hjordkær Skole, Hovslund Børneunivers, Hellevad Børneunivers, Hærvejsskolen

  I selve klyngen er det skolelederne, der aftaler den nærmere placering. En beskrivelse for dette laves i den enkelte klynge i dialog med forvaltningen. Lederne i den enkelte klynge har også mulighed for at lade forvaltningen alene placere.

  Skolerne modtager følgende tildelinger pr. elev: almen 35.000 kr., udvidet 60.000 kr., behandling 85.000 kr. Skolerne skal søge om at modtage udvidet eller behandlingstakst for de enkelte elever. Taksten suppleres af en grundtakst på 20.000 kr. Hvis elever er indskrevet på skolen pr. 5. september, modtager skolen også den generelle tildeling pr. elev.

  Sent ankomne elever modtager, jf. Bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog, undervisning i en udvidet modtageklasse (U2), hvor undervisningen varetages af UngAabenraa Ungdomsskole. I U2 undervises elever i alderen 15 til 19 år i dansk som andetsprog. Nogle elever overgår dog til sprogskole, når de fylder 18 år.

  Forslag til ny model

  Den nuværende model blev blandt andet indført for at skulle kunne imødekomme behovet for at kunne undervise et stigende antal elever i dansk som andetsprog. Tendensen har dog siden 2016 været et betydeligt fald i antallet af nytilkomne elever og dermed også det samlede elevtal. Pr. 26. februar 2018 var der indskrevet 59 modtageelever på skolerne. Til sammenligning blev det forventede fremtidige kapacitetsbehov vurderet til ca. 110 elever i foråret 2016.

  Det faldende elevtal medfører, at der på flere skoler er modtagelseshold med meget få elever, hvilket betyder, at den tildelte økonomi ikke står mål med opgaven.

  Som løsning foreslår forvaltningen en af nedenstående to modeller med virkning fra 1. august 2018:

  Model 1

  Afvikling af klyngemodel og etablering af modtageklasserækker for elever på 0.-9. årgang på en eller to endnu ikke udvalgte skoler, således at eleverne indskrives på en af disse skoler i stedet for distriktsskolen. Skolerne vil blive tildelt den generelle tildeling for elever, der er indskrevet på skolen pr. 5. september, samt midler pr. modtageklasse.
  U2 bevares for de sent ankomne elever.

  Model 2

  Afvikling af klyngemodel. Elever på 0.-6. årgang indskrives direkte i en almenklasse på distriktsskolen. Udgangspunktet er, at eleverne i videst muligt omfang deltager i den almindelige undervisning i klassen, de er indskrevet i. Eleverne vil derudover modtage basisundervisning i dansk som andetsprog i det omfang, der modsvarer den enkelte elevs sprogstøttebehov. Dette vil enten være i form af støtte i den almindelige undervisning eller som undervisning på hold/enkeltmandsundervisning uden for den almindelige undervisning i de dele af undervisningen, hvor eleverne ikke vil få et tilstrækkeligt udbytte på grund af deres sprogstøttebehov. Der etableres modtageklasserækker for elever på 7.-9. årgang på en endnu ikke udvalgt skole.
  For elever på 0.-6. årgang vil skolerne blive tildelt den generelle tildeling for elever, der er indskrevet på skolen pr. 5. september, samt midler til støtte ud fra en faglig vurdering. Skolen, hvor der etableres modtageklasserækker, vil blive tildelt den generelle tildeling for elever, der er indskrevet på skolen pr. 5. september, samt midler pr. modtageklasse.
  U2 bevares for de sent ankomne elever.

  Der vil i forbindelse med placeringen af modtageklasserækker blive taget højde for, hvor de nuværende elever er bosiddende i kommunen.

  Tidsplan

  • 21. marts 2018: Forslag til ny model for håndtering af basisundervisning i dansk som andetsprog drøftes og kvalificeres på skoleledermøde.
  • 3. april 2018: Udvalget beslutter, om forslag til ny model sendes i høring hos skolebestyrelserne.
  • 4. april – 9. maj 2018: Høringsperiode.
  • 11. maj – 17. maj 2018: Behandling af høringssvar.
  • 29. maj: Udvalget orienteres om resultatet af høringen på udvalgsmøde, hvor udvalget træffer endelig beslutning om model.

  Lovgrundlag

  Folkeskolelovens § 5, stk. 6-7.

  Bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog.

  Økonomi og afledt drift

  Begge modeller vurderes på baggrund af det aktuelle elevtal at kunne finansieres inden for den nuværende ramme.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at de to forslag til en ny model for organisering af basisundervisning i dansk som andetsprog sendes i høring i skolebestyrelserne.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 03-04-2018

  Godkendt med bemærkning om at MED-udvalg også høres.

  Afbud: Jane Thorgeirsson

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/25435, Sagsinitialer: mjth

  Sagsfremstilling

  I denne sag bedes udvalget tage stilling til at sende IT OG DIGITALISERING, der udgør oplægget til en ny IT- og digitaliseringsstrategi for skolevæsnet i Aabenraa Kommune, i høring blandt skolernes bestyrelser, MED udvalg og Fælleselevråd.

  Baggrund

  Den 26. september 2017 blev Børne- og Uddannelsesudvalget orienteret om kommissoriet og planen for udarbejdelse af en ny IT- og digitaliseringsstrategi for skolevæsnet i Aabenraa Kommune. Baggrunden for at sætte opgaven i gang var, at folkeskolen i disse år står overfor forventninger om en styrket indsats indenfor IT. Fra nationalt, regionalt og kommunalt hold.

  I forbindelse med arbejdet blev der nedsat en styregruppe med repræsentanter fra forvaltningen, skolelederne, DLF og Staben. Desuden blev der nedsat fire arbejdsgrupper bestående af skoleledere, afdelingsledere, IT-folk fra skolerne, IT i Staben samt forvaltningen.

  Fundamentet for strategien

  De fire arbejdsgrupper har gennem research og afrapportering til forvaltningen leveret fundamentet til strategien ud fra arbejdstitlerne:

  • Fremtidens kompetencekrav
  • Hardware, software og support
  • Sikkerhed
  • Indkøb.

  Arbejdsgrupperne og forvaltningen har søgt inspiration til arbejdet i Folkeskoleloven og i Fælles mål samt hos bl.a. Aarhus Universitet, UC Syd, UCL, UCC, BETT i London, Danmarks Læringsfestival og Vejle, Rødovre og Herning Kommuner.

  Strategien viser, ”hvorhen” og ”hvorfor”

  ”Sund Vækst” udgør Aabenraa Kommunes vækststrategi. Strategien lægger vægt på det gode liv. ”Sund Opvækst” udgør Aabenraa Kommunes sammenhængende børne-, familie- og ungepolitik. Politikken fokuserer på at skabe de bedst mulige rammer for, at børn og unge kan lære, trives og udvikle sig. IT OG DIGITALISERING skal derfor understøtte Aabenraa Kommunes ambitioner om at skabe rammerne for børns læring, trivsel og udvikling og for skabelsen af det gode liv. IT OG DIGITALISERING skal derfor også sætte retningen for arbejdet med IT og digitalisering i skolerne i de kommende år. Strategien skal vise, hvor arbejdet med IT og digitalisering skal føre hen samt hvorfor.

  Det Aabenraa Kommune skal lykkes med gennem IT OG DIGITALISERING er, at give eleverne en teknologiforståelse, der skal forberede dem til fremtidens digitalt betonede kompetencekrav. Det indebærer blandt andet, at eleverne:

  • opnår kompetencer og færdigheder indenfor IT, medier og digitalisering
  • bliver selvstændige og ansvarlige navigatører i en verden med digitale teknologier
  • bliver analytiske og kritiske tænkere i forhold til brug af IT, medier og teknologier
  • kan kommunikere og samarbejde med bevidst brug af de digitale muligheder
  • bliver innovative, kreative og eksperimenterende skabere med brug af IT, medier og digitale løsninger
  • bliver problemløsere i en foranderlig verden
  • bliver nysgerrige, aktive og skabende brugere af IT, medier og digitale universer
  • får styrket deres teknologiforståelse og dermed kan forholde sig kritisk til teknologien og være med til at forme den frem for blot bruge den
  • får en forståelse af IT, medier og digitalisering som midler til at løse komplekse problemer
  • forstår og forholder sig til værdien af digital dannelse og medborgerskab

  Tre strategiske spor skal realisere visionen. Sporene er:

  1. Læring i IT og digitalisering
   Det vil sige, at eleverne skal undervises i anvendelsen af it og digitalisering.
  1. Læring med IT og digitalisering
   Det vil sige, at eleverne skal lære med it og digitalisering, så de bliver kritiske, analytiske, kommunikerende, samarbejdende, innovative, eksperimenterende og kreative.
  1. Læring om IT og digitalisering
   Det vil sige, at eleverne skal lære om teknologiens betydning for mennesket, så de bliver i stand til at begå sig i den moderne digitaliserede verden.

  Veje ind i digitaliseringen

  Arbejdsgruppernes analyser har vist, at der er stor forskel på digitaliseringsgraden på de forskellige skoler. F.eks. varierer skolernes megabit pr. elev fra 0,3 til 3 megabit. Nogle skoler har 0,5 device pr. elev, mens andre har 1 device pr. elev. 10 skoler har en afskrivningstid på udstyr på 5 år eller mere, mens resten af skolevæsnet afskriver udstyr på mellem 0 og 4 år. Nogle skoler kan selv supportere alt udstyr, mens andre køber support udefra.

  På baggrund af arbejdsgruppernes analyser og anbefalinger er der udarbejdet et notat, der viser ”hvordan” strategien kan realiseres. Da strategien og retningen, eller populært sagt ”hvorhen” og ”hvorfor”, endnu ikke er politisk vedtaget, må notatets fokus på ”hvordan” på nuværende tidspunkt kun betragtes som inspiration til det efterfølgende arbejde, med at realisere strategien. Blandt andet vil økonomi blive en central faktor i forhold til, ”hvordan” startegien kan realiseres. Derfor er der flere veje ind i digitaliseringen.

  Som det fundamentale bør netværk, sikkerhed og support dog være i orden på alle skoler. Dernæst kan kompetenceudvikling blandt ledere og medarbejdere tænkes i flere scenarier. Og endelig kan der opstilles flere scenarier for devices til elever. Det kunne f.eks. være en:

  • Bring your own device (BYOD) i indskoling, mellemtrin og udskoling
  • 1-1 device i indskoling og mellemtrin og BYOD i udskolingen
  • 1-1 i indskoling, mellemtrin og udskoling
  • Eleverne på skolerne fra indskoling til og med udskoling har adgang til Ipads, bærbare computere, multimediemaskiner, gamer computere og robotter – men ikke adgang på samme tid. Det vil sige en delemodel.

  Den videre proces

  Tidsplan for den videre proces fremgår herunder:

  • 3. april: BUD-møde
  • 6. april – 4. maj: Høring blandt skolernes bestyrelser, MED-udvalg og Fælleselevråd
  • 16. maj: Styregruppemøde
  • 29. maj: BUD-møde
  • 27. juni: Byrådsmøde.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at strategien IT OG DIGITALISERING sendes i høring hos skolernes bestyrelser, MED udvalg og Fælleselevrådet.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 03-04-2018

  Godkendt.

  Afbud: Jane Thorgeirsson

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/8737, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til, om Felsted Skoles ansøgning om afkortning af undervisningstiden for følgende af skolens klasser i skoleåret 2018-2019, skal godkendes:

  • 4. klasse
  • 5. klasse
  • 6. klasse
  • 7a, 7b, 7c
  • 8a, 8b, 8c
  • 9d, 9e

  Folkeskolelovens § 16 b giver den enkelte skoleleder - efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen - mulighed for at søge kommunalbestyrelsen om at afkorte undervisningstiden.

  Afkortning af undervisningstiden kan anvendes generelt for klasser i indskolingen, hvis det er hensigtsmæssigt i forhold til en eller flere problemstillinger i klassen. I særlige tilfælde kan det anvendes for elever på 4.-9. klassetrin. Godkendelse kan kun gives for et år ad gangen.

  I foråret 2017 har en arbejdsgruppe i Aabenraa Kommune evalueret den hidtidige praksis omkring afkortning af undervisningstiden på skolerne i Aabenraa Kommune. Sagen blev behandlet på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde 6. juni 2017. Af arbejdsgruppens anbefalinger fremgår det blandet andet, at ansøgninger om at afkorte undervisningstiden skal være begrundet i et ønske om at styrke skolens læringsmiljø. Det er først og fremmest elevernes trivsel, der skal styrkes. En afkortning af undervisningstiden forventes at kunne styrke denne.

  Desuden anbefales en eller flere evalueringsmetoder anvendt for at måle om afkortning af undervisningstiden har haft effekt: undersøgelse blandt elever og forældre, elevsamtale, fald i antal forældrehenvendelser om trivsel, forældremøder eller trivselsmåling blandt eleverne.

  Felsted Skole ønsker at reducere timetallet med 1 lektion ugentligt for 4.-6.klasserne, og 2 lektioner for 7.-9. klasserne ugentligt, så der kan arbejdes med tolærerordning. Der er ikke udpeget bestemte fag, da det er trivslen, der er i fokus.

  Effekten af afkortningen af undervisningstiden evalueres af de enkelte teams omkring klasserne, og det tages derefter op på et forældremøde, hvordan forældrene oplever elevernes trivsel før og efter.

  Lovgrundlag

  Folkeskoleloven §16b.

  Økonomi og afledt drift

  Omlægning af timerne er ressourceneutral.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ansøgningen om afkortning af undervisningstiden, jf. ovenstående, godkendes for skoleåret 2018-19.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 03-04-2018

  Godkendt.

  Afbud: Jane Thorgeirsson

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/8737, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til, om Lyreskovskolens ansøgning om afkortning af undervisningstiden for følgende af skolens klasser i skoleåret 2018-2019, skal godkendes:

  • 4a, 4b
  • 5a, 5b, 5c
  • 6a, 6b
  • 7a, 7b, 7c
  • 8a, 8b, 8c
  • specialklasserne C2, C3

  Folkeskolelovens § 16 b giver den enkelte skoleleder - efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen - mulighed for at søge kommunalbestyrelsen om at afkorte undervisningstiden.

  Afkortning af undervisningstiden kan anvendes generelt for klasser i indskolingen, hvis det er hensigtsmæssigt i forhold til en eller flere problemstillinger i klassen. I særlige tilfælde kan det anvendes for elever på 4.-9. klassetrin. Godkendelse kan kun gives for et år ad gangen.

  I foråret 2017 har en arbejdsgruppe i Aabenraa Kommune evalueret den hidtidige praksis omkring afkortning af undervisningstiden på skolerne i Aabenraa Kommune. Sagen blev behandlet på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde 6. juni 2017. Af arbejdsgruppens anbefalinger fremgår det blandet andet, at ansøgninger om at afkorte undervisningstiden skal være begrundet i et ønske om at styrke skolens læringsmiljø. Det er først og fremmest elevernes trivsel, der skal styrkes. En afkortning af undervisningstiden forventes at kunne styrke denne.

  Desuden anbefales en eller flere evalueringsmetoder anvendt for at måle om afkortning af undervisningstiden har haft effekt: undersøgelse blandt elever og forældre, elevsamtale, fald i antal forældrehenvendelser om trivsel, forældremøder eller trivselsmåling blandt eleverne.

  Lyreskovskolen ønsker at reducere timetallet med 3 lektioner ugentligt i de nævnte klasser, bortset fra specialklassen C3 hvor der ønskes en reduktion af timetallet med 6 lektioner ugentligt, så der kan arbejdes med tolærerordning. Der er ikke udpeget bestemte fag, da det er trivslen, der er i fokus.

  Effekten af afkortningen af undervisningstiden evalueres gennem et spørgeskema til elever, elevsamtaler forud for årets skolehjemsamtaler, samt forældremøder med fokus på elevernes trivsel.

  Lovgrundlag

  Folkeskoleloven §16b.

  Økonomi og afledt drift

  Omlægning af timerne er ressourceneutral.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ansøgningen om afkortning af undervisningstiden, jf. ovenstående, godkendes for skoleåret 2018-19.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 03-04-2018

  Godkendt.

  Afbud: Jane Thorgeirsson

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/8737, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til, om Kongehøjskolens  ansøgning om afkortning af undervisningstiden for følgende af skolens klasser i skoleåret 2018-2019, skal godkendes:

  • 4a, 4b, 4c
  • 5a, 5b, 5c
  • 6a, 6b, 6c, 6d
  • 7a, 7b, 7c
  • 8a, 8b, 8c, 8d
  • 9. klasse
  • specialklasserne

  Folkeskolelovens § 16 b giver den enkelte skoleleder - efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen - mulighed for at søge kommunalbestyrelsen om at afkorte undervisningstiden.

  Afkortning af undervisningstiden kan anvendes generelt for klasser i indskolingen, hvis det er hensigtsmæssigt i forhold til en eller flere problemstillinger i klassen. I særlige tilfælde kan det anvendes for elever på 4.-9. klassetrin. Godkendelse kan kun gives for et år ad gangen.

  I foråret 2017 har en arbejdsgruppe i Aabenraa Kommune evalueret den hidtidige praksis omkring afkortning af undervisningstiden på skolerne i Aabenraa Kommune. Sagen blev behandlet på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde 6. juni 2017. Af arbejdsgruppens anbefalinger fremgår det blandet andet, at ansøgninger om at afkorte undervisningstiden skal være begrundet i et ønske om at styrke skolens læringsmiljø. Det er først og fremmest elevernes trivsel, der skal styrkes. En afkortning af undervisningstiden forventes at kunne styrke denne.

  Desuden anbefales en eller flere evalueringsmetoder anvendt for at måle om afkortning af undervisningstiden har haft effekt: undersøgelse blandt elever og forældre, elevsamtale, fald i antal forældrehenvendelser om trivsel, forældremøder eller trivselsmåling blandt eleverne.

  Kongehøjskolen ønsker at reducere timetallet med følgende antal lektioner ugentligt, så der kan arbejdes med tolærerordning:

  • 4.- 6. klasse – 4 lektioner
  • 7. klasse – 5 lektioner
  • 8.- 9. klasse – 6 lektioner
  • Specialcentret

  - 4. – 6. klasse – 4 lektioner

  - 7. – 9. klasse – 6 lektioner

  Der er ikke udpeget bestemte fag, da det er trivslen, der er i fokus.

  Effekten af afkortningen af undervisningstiden evalueres via evalueringsværktøjet ”klassetrin.dk”.

  Lovgrundlag

  Folkeskoleloven §16b.

  Økonomi og afledt drift

  Omlægning af timerne er ressourceneutral.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ansøgningen om afkortning af undervisningstiden, jf. ovenstående, godkendes for skoleåret 2018-19.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 03-04-2018

  Godkendt.

  Afbud: Jane Thorgeirsson

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/7274, Sagsinitialer: lam

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres der om status på Aabenraa Kommunes deltagelse i forskningsprojektet ”Vi lærer sprog- i vuggestue og dagpleje”. Forskningsprojektet er igangsat i foråret 2016, og forventes afsluttet i dagtilbuddene foråret 2018. Resultatet vil blive offentliggjort af professor Dorte Bleses, den 30. oktober2018, kl.17.15.-18.45 i byrådssalen.

  Samtlige kommunale og selvejende dagtilbud, med børn i alderen 0-2 år, deltager i forskningsprojektet.

  Indsatsområdet er iværksat som følge af resultatet af Aabenraa Kommunes deltagelse i forskningsprojektet Fart på sproget. Resultatet viste, at det var muligt at styrke alle børns sprogudvikling ved at arbejde systematisk ud fra fastsatte læringsmål.

  Vi lærer sprog - i vuggestue og dagpleje gennemføres af Trygfondens Børneforskningscenter ved Aarhus Universitet i samarbejde med Rambøll Management Consulting og førende internationale forskere i børnesprog.

  Formålet med projektet er at styrke børnenes tidlige sprogudvikling gennem en øget sprogindsats i dagtilbuddet. Derigennem kan vi opkvalificere sprogindsatsen over for de yngste børn.

  Indsatsen består af pædagogiske aktivitetsforløb, som har bestemte læringsmål og temaer. Pædagoger og dagplejere vælger selv aktivitetsforløbene, og tilpasser dem til barnets leg og hverdag.

  Følgende tiltag er påbegyndt og planlagt for 2017/18:

  · I august og september 2017 gennemgik medarbejderne et kompetenceudviklingsforløb, der kvalificerede dem til at kunne indgå i henholdsvis den igangværende basis og en særlig forældreindsats, bestående af en generel og en udvidet indsats.

  · I august/september 2017 blev der foretaget nye sprogmålinger af de deltagendes børns sprog.

  · I oktober 2017 startede den 20 ugers indsats i alle dagtilbud.

  · I januar 2018 blev den udvidede forældreindsats afsluttet.

  · I januar 2018 gennemgik alle dagtilbudsledere og sprogansvarlige et undervisningsforløb, der havde fokus på betydningen af forskningsprojektets implementeringsproces.

  · Til maj 2018 afsluttes forløbet med sprogeftermålinger af alle børn.

  · Den 30. oktober 2018 offentliggøres resultatet af kommunens deltagelse i forskningsprojektet. Dette finder sted i byrådssalen fra kl.17.15-18.45, og vil blive præsenteret af hovedforskeren og professoren bag projektet, Dorte Bleses.

  · Der sendes løbende nyhedsbreve ud med information eller inspiration til projektet.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 03-04-2018

  Taget til efterretning.

  Afbud: Jane Thorgeirsson

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/36570, Sagsinitialer: lam

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres der om status på Aabenraa Kommunes indsatsområde ”Implementering af en målrettet sprogpraksis i alle dagtilbud med baggrund i erfaringerne fra forskningsprojektet Fart på sproget”. Indsatsområdet er igangsat i 2016/2017. Dagtilbuddene arbejder videre med implementeringen frem til 2020.

  Samtlige daginstitutioner, med børn i alderen 3-6 år, er omfattet af indsatsområdet.

  Indsatsområdet er iværksat som følge af resultatet på Aabenraa Kommunes deltagelse i forskningsprojektet Fart på sproget. Resultatet viste, at det var muligt at styrke alle børns sprogudvikling ved at arbejde systematisk ud fra fastsatte læringsmål.

  Følgende tiltag er påbegyndt, og planlagt for efteråret 2017 og året 2018:

  · I virksomhedsaftalerne for 2017/18 har institutionerne udarbejdet virksomhedsaftaler, indeholdende bl.a. mål og indsatser i forhold til en målrettet sprogpraksis. I 2018 er der fokus på forældreinddragelse i forhold til børns sproglige udvikling.

  · I oktober 2017 blev der afholdt en workshop for alle deltagende institutioner. Her kunne de inspirere og sparre med hinanden på tværs af dagtilbud, bl.a. gennem viden, brug af materialer og aktiviteter til at arbejde med en målrettet og systematiseret sprogindsats.

  · I januar åbnede kommunen op for tilgangen til den reviderede sprogvurdering 3-6, udgivet af ministeriet.

  · I januar og marts 2018 blev der afholdt et sprogvurderingskursus, i den nye sprogvurdering.

  · I februar blev der afholdt opfølgningskursus med tolkning af de svar, sprogvurderingen giver samt indblik i de tekniske muligheder, den nye sprogvurdering rummer.

  · I maj 2018 undervises sprogansvarlige og dagtilbudsledere i forskningsbaseret viden, der understøtter arbejdet med implementering af målrettet sprogpraksis, set i forhold til at inddrage forældrenes kompetencer.

  · I efteråret 2018 planlægges et fælles arrangement med evt. oplægsholder omkring forældresamarbejde i forhold til børns sprog og udvikling.

  · Udviklingskonsulenten aflægger løbende institutionerne besøg, for at give sparring og evt. justering af praksis. Derudover gives der løbende sparring/vejledning på telefon eller ved arrangerede møder.

  · Der sendes løbende nyhedsbreve ud samt slides med undervisningsmateriale.

  · Alle private institutioner er blevet tilbudt at deltage i 2018 i ovenstående forløb på samme vilkår som de kommunale og selvejende institutioner mod betaling af deres andel af udgifterne.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 03-04-2018

  Taget til efterretning.

  Afbud: Jane Thorgeirsson

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/8307, Sagsinitialer: acha

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres udvalget om en kommende ansøgning om støtte fra Socialstyrelsens pulje til omlægning til en tidlig og forebyggende indsats på området for udsatte børn og unge.

  Målet med ansøgningspuljen er, at flere udsatte børn og unge får en tidligere forebyggende indsats, og at indsatsen er kvalificeret og skaber progression for det enkelte barn eller den enkelte unge.

  I Aabenraa Kommune arbejder Børn og Familie med omlægningen af indsatsen under overskriften ”Aabenraa-modellen”. Midler fra puljen vil kunne supplere den investeringsstrategi på området, som byrådet vedtog i 2016.

  Kommunerne kan ansøge om midler til investeringer, som kan bidrage til en helhedsorienteret omlægning på tværs af sagsbehandlingen, den kommunale tilbudsvifte og i koblingen til almenområdet.

  Aabenraa Kommune søger særligt til arbejdet med skolen som beskyttelsesfaktor.

  Projektperioden går fra 1. juli 2018 til 30. juni 2021. Socialstyrelsen forventer ikke at kunne uddele enkeltbeløb, der ligger væsentligt over 1,9 mio. kr. per kommune. Kommunen skal medfinansiere min. 50 pct. af de samlede udgifter til projektet.

  I forbindelse med ansøgningen skal der fremsendes dokumentation for politisk opbakning til det konkrete projekt og den kommunale medfinansiering. Den færdige ansøgning forventes derfor at komme til behandling på udvalgsmødet den 8. maj 2018.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 03-04-2018

  Taget til efterretning.

  Afbud: Jane Thorgeirsson

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/419, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Ved godkendelsen af budget 2017-2021, blev der i forbindelse med indførelsen af Aabenraa-Modellen på Børn og Familieområdet godkendt en investeringsstrategi.

  Investeringsstrategien betyder en bevægelse fra mere indgribende foranstaltninger (anbringelse på institution eller familiepleje) til mindre indgribende foranstaltninger (forebyggende hjemmebaserede indsatser). Det første år er nu gået og der foretages en opfølgning i forhold til strategiens forudsætninger.

  Pr. 30. april 2016 blev der lavet en baseline der viste den aktuelle status, som investeringsstrategiens udvikling skal ses i forhold til. Opgørelsen af den lukkede gruppe viser hvordan udviklingen har været for disse sager. Opgørelsen af den åbne gruppe viser status for alle sager, altså både sager der har været en del af den lukkede gruppe plus de sager der er kommet til efterfølgende.

  Nedenstående opgørelse viser status på investeringsstrategien opgjort på antal sager

  1.4 2016

  31.12. 2016

  31.12. 2017

  31.12.2018

  31.12. 2019

  31.12. 2020

   (antal sager)

  Baseline

  Lukket gruppe

  Åben gruppe

  mål

  Lukket gruppe

  Åben gruppe

  mål

  mål

  mål

  Trin 1

  52

  31

  38

  54

  17

  36

  54

  53

  52

  Trin 2

  128

  121

  131

  138

  108

  124

  134

  131

  129

  Trin 3

  8

  8

  10

  17

  4

  6

  19

  18

  17

  Trin 4

  468

  350

  405

  336

  242

  382

  318

  303

  290

  Trin 5

  144

  60

  171

  214

  22

  208

  216

  217

  214

  I alt

  800

  570

  755

  759

  393

  756

  741

  722

  702

  Mål for antallet af sager er nået både for den lukkede og den åbne gruppe. Ses der på de enkelte trin fremgår det, at der på de dyre og mere indgribende trin 1, 2 og 3 er nedgang i antallet af sager. På trin 4 og 5 ses der på den lukkede gruppe ligeledes en nedgang, men på den åbne gruppe fastholdes niveauet, på trin 4 endda en stigning. Dette lever op til målene i Aabenraa-Modellen og Investeringsstrategien, da der netop ønskes en bevægelse fra mere indgribende indsatser til mindre indgribende.

  Nedenstående viser tilsvarende status opgjort økonomisk ud fra de gennemsnitlige takster pr. 1. april 2016.

  30.4 2016

  31.12. 2016

  31.12. 2017

  31.12.2018

  31.12. 2019

  31.12. 2020

  (mio. kr.)

  Baseline

  Lukket gruppe

  Åben gruppe

  mål

  Lukket gruppe

  Åben gruppe

  mål

  mål

  mål

  Trin 1

  41,7

  24,8

  30,4

  43,3

  13,6

  28,8

  43,3

  42,5

  41,7

  Trin 2

  49,7

  46,9

  50,8

  53,5

  41,9

  48,1

  52,0

  50,8

  50,1

  Trin 3

  1,5

  1,5

  1,9

  3,2

  0,8

  1,1

  3,6

  3,4

  3,2

  Trin 4

  37,4

  28,0

  32,4

  26,9

  19,4

  30,6

  25,4

  24,2

  23,2

  Trin 5

  6,9

  2,9

  8,2

  10,3

  1,1

  10,0

  10,4

  10,4

  10,3

  Løn

  0,0

  0,0

  0,0

  4,2

  4,2

  4,2

  3,6

  3,2

  2,8

  137,2

  104,2

  123,8

  141,4

  80,9

  122,8

  138,3

  134,6

  131,2

  Økonomisk var målsætningen for den lukkede gruppe det første år en forventet merudgift på 4,65 mio. kr., som følge af flere sagsbehandlere samt øget udgift til forebyggende foranstaltninger. Opgørelsen viser en nedgang i udgifter på 60,5 mio. kr. og i forhold til den åbne gruppe på 18,6 mio. kr.

  Samlet set viser opgørelsen at investeringsstrategien har givet et resultat langt over målene for den lukkede gruppe, men også i forhold til den åbne gruppe er resultaterne bedre end forudsat.

  Fagligt har Børn og Familie fået skabt et fællesprojekt omkring det forebyggende mindset, som sætter sig igennem i de indsatser, vi tilbyder børnene, de unge og deres familier. Vi har styrket vores tidligt forbyggende indsats med etableringen af en institution, som arbejder målrettet med at skabe tilbud sammen med almenområdet. Fokus er tidlig opsporing og let adgang til indsatser når mistrivslen opstår.

  Af sagen på Børne- og Uddannelsesudvalgets (sag nr. 84)  møde den 10. maj 2016 fremgår det at der skal ske en evaluering af Aabenraa Modellen efter 2 år. Det betyder at der er planlagt en evaluering ultimo 2018.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orientering tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 03-04-2018

  Taget til efterretning.

  Afbud: Jane Thorgeirsson

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/8763, Sagsinitialer: asel

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres udvalget om de kvartalvise ledelsestilsyn på Børn og Familieområdet. Ledelsestilsynet er en gennemgang af alle aktive sager med henblik på at undersøge kvalitet og lovmedholdelighed. Formålet er at fastholde og forbedre kvalitet i sagsbehandlingen.

  Ved sagsgennemgangen sikres at den enkelte rådgivers sager er lovmedholdelige eller, at der lægges en plan for hvordan og hvornår de bliver lovmedholdelige igen. På den måde sikres den nødvendige udvikling i sagsarbejdet.

  I den forbindelse er der 1. marts 2018 optalt 1.001 aktive sager i Børn og Familie. Der har således været en tilgang på 55 sager i forhold til sidste gennemgang i december 2017.

  Tidspunkt for gennemgang

  Juni 2017

  September 2017

  December 2017

  Marts 2018

  Antal aktive sager

  1.011

  938

  946

  1.001

  Underretninger:

  Ved denne gennemgang har der været underretninger i 216 af sagerne.

  Nedenstående oversigt, angiver antal sager, hvor der er modtaget underretninger indenfor de sidste 3 måneder før tidspunktet for gennemgangen. Der er modtaget underretninger i flere sager ved denne gennemgang.

  Tidspunkt for gennemgang

  Juni 2017

  September 2017

  December 2017

  Marts 2018

  Antal sager

  Ikke registreret

  181

  174

  216

  Børnefaglig undersøgelse:

  Der skal gennemføres en børnefaglig undersøgelse (BFU) af et barns forhold, såfremt det vurderes at barnet har brug for særlig støtte. Når der er truffet afgørelse om BFU har rådgiveren 4 måneder til at lave denne. Undersøgelsen skal omfatte en helhedsbetragtning af barnet eller den unges:

  • Udvikling og adfærd
  • Familieforhold
  • Skoleforhold
  • Sundhedsforhold
  • Fritidsforhold og venskaber
  • Andre relevante forhold

  I de sager hvor det er relevant, er det spurgt ind til:

  Andel "Ja"

  Er der vurderet behov for udarbejdelse af BFU

  93%

  Er der på sagen en igangværende BFU hvor 4 måneders fristen er overskredet

  8%

  Er der afholdt børnesamtale som led i undersøgelsen?

  92%

  Er der afholdt dialogmøder?

  69%

  Aabenraa-Modellen:

  · Der er udarbejdet netværkskort i 62 % af sager, hvor det er vurderet relevant.

  · Der er afholdt opfølgningsmøder i 92 % af sager, hvor det er vurderet relevant.

  Nedenstående tabel viser, hvorledes de 1.001 sager fordeler sig på de forskellige trin på indsatstrappen. Hver sag er placeret på det trin, hvor barnets tungeste foranstaltning optræder og tæller kun med én gang.

  Indsatstrappen:

  Trin 1 Døgninstitution

  4%

  Trin 2 Familiepleje

  11,9%

  Trin 3 Anbringelse i slægt eller netværk

  1%

  Trin 4 Hjemmebaseret indsatser

  34%

  Trin 5 Forebyggelse

  30,7%

  Trin 6 Tidlig forebyggelse og sundhedsfremme

  17,7%

  *Herudover er der 8 børn, hvis indsats endnu ikke placeret, da sagerne stadig er ”nye”.

  0,8%

  Vurdering af sager:

  Der foretages for hver sag en samlet vurdering, sagerne kategoriseres efter farverne grøn, gul og rød. I de sager hvor givne kvalitetsstandarder er overholdt, og sager dermed er lovmedholdelige, kategoriseres de grønne. Gule sager er enten lukkesager eller sager, hvor risikoen for overskridelse af deadline presser på (inden for 3 uger). Sager kategoriseres som værende røde, hvis de ikke overholder Aabenraa-Modellen eller ikke er lovmedholdelige, hvilket kan skyldes en eller flere mangler. Der lægges en plan for overholdelse i tilfældet. Røde sager kan godt være lovmedholdelige, men fordi de ikke overholder Aabenraa-Modellens krav om hyppigere opfølgning, bliver de røde.

  Der er sket en stigning i antallet af røde sager siden sidste gennemgang i december 2017. Andelen af røde sager er gået fra 10 til 12% (se bilag). Dette skyldes sygemeldinger blandt rådgiverne i Børn og Familie, der kan have vanskelliggjort opfyldelse af kvalitetsstandarderne i Aabenraa-Modellen, der kræver hyppigere opfølgning, sagerne kan som nævnt godt være lovmedholdelige.

  Røde sager

  Gule sager

  Grønne sager

  12%

  4%

  84%

  Det er fortsat hensigten at ledelsestilsynene skal foregå 4 gange årligt. Næste gang bliver i juni 2018, hvor der fortsat vil blive fulgt op på sagerne med henblik på opfyldelse af kvalitetsstandarder og lovmedholdelighed.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 03-04-2018

  Taget til efterretning.

  Afbud: Jane Thorgeirsson

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/5401, Sagsinitialer: hks

  Sagsfremstilling

  Som en del af budgetforliget for 2018 er der truffet beslutning om, at disponere 1 mio. kr. af budgetrammen vedr. indsatser i KIK projektet på Arbejdsmarkedsudvalgets område i 2018 og 2019 til anonym psykologisk rådgivning til unge op til og med 25 år. Målgruppen er alle unge, som henvender sig om psykologbistand - ikke kun ledige.

  Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og uddannelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget skal i denne sag behandle de tre forvaltningers fælles anbefaling om, at tilbuddet fremadrettet forankres og evalueres i Ungeindsatsen og organisatorisk bliver placeret under PPR - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.

  PPR arbejder med børn og unge fra fødslen til og med afslutning af folkeskolen. Det nye tilbud betyder, at der kan ansættes, hvad der svarer til èn yderligere fuldtids-psykologstilling i PPR, og derved kan rumme den udvidede målgruppe.

  Opstart forventes at kunne ske senest den 1. maj 2018.

  Indhold i tilbuddet

  Den indledende kontakt foretages via en vagttelefon, der betjenes af en psykolog i tidsrummet kl. 11.00-18.00 mandag til fredag, idet erfaringer fra samarbejdet med Headspace i Aabenraa viser, at det er i dette tidsrum, de unge henvender sig. Via kontakten med psykologen, der betjener vagttelefonen, kan der laves konkret aftale om personlige samtaler til den unge. Den fysiske placering af samtalen aftales ligeledes med den unge, da de kan have forskellige præferencer. Der ydes dog ikke samtaleforløb i private hjem.

  Omfanget af forløbene er berammet til at vare 1-5 samtaler. Lovgivningsmæssigt foretages forløbene under reglerne for anonym rådgivning, der er organiseret af offentlige myndigheder og vil således ikke være omfattet af journalpligt. jf. Bekendtgørelse om autoriserede psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser § 1 stk. 4.

  Det forventes, at funktionen fordeles på op til fire psykologer i PPR med henblik på at sikre robustheden i tilbuddet.

  I opstarten af tilbuddet må det forventes, at der skal gøres et stort arbejde for at synliggøre det nye tilbud i de kontekster, som de unge færdes i. Der vil således blive etableret samarbejde med allerede eksisterende interessenter, der arbejder med målgruppen.

  Da tilbuddet her omhandler åben anonym psykologrådgivning, vil de borgere, hvor det måtte vise sig nødvendigt med en behandlingsindsats, skulle henvises til og behandles i det ordinære behandlingssystem.

  Evaluering

  Tilbuddet om anonym psykologisk rådgivning evalueres ved udgangen af 2018, og evalueringen forelægges Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget primo 2019.

  Der vil i forløbet blive registreret, hvor mange henvendelser der modtages, hvor mange forløb der iværksættes samt længden på de enkelte forløb. I PPR vil der blive set på muligheden for at udvikle en app-baseret løsning til dette formål.

  Økonomi og afledt drift

  Det forventes, at der ansættes én autoriseret psykolog i PPR som konsekvens af tilbuddets forankring i PPR.

  Den samlede årlige omkostning til løn og drift inkl. applikation er ca. 0,700 mio. kr.

  Beløbet finansieres af den 1,000 mio. kr., der er afsat til formålet på Arbejdsmarkedsudvalgets område i hhv. 2018 og 2019 og indarbejdes i bevillingskontrollen pr. 31. marts 2018.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice, Børn & Skole og Social & Sundhed indstiller,

  at tilbuddet, om anonym psykologisk rådgivning til unge op til og med 25 år forankres i Ungeindsatsen med organisatorisk placering under PPR, godkendes, og

  at de bevillingsmæssige konsekvenser indarbejdes i bevillingskontrollen pr. 31. marts 2018.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 05-03-2018

  Godkendt.

  Afbud: Jens Bundgaard Nielsen

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 03-04-2018

  Godkendt med bemærkning om, at det overskydende beløb på 0,3 mio. kr. anvendes til lignende formål.

  Afbud: Jane Thorgeirsson

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/4478, Sagsinitialer: TGS

  Sagsfremstilling

  Det fremgår af konstitueringsaftalen, at der under Social- & Sundhedsudvalget skal nedsættes et § 17, stk. 4 udvalg vedrørende sundhedspolitik.

  Et § 17, stk. 4 udvalg er et særligt udvalg, der kan nedsættes af Byrådet til varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for Byrådet, Økonomiudvalget eller et stående udvalg. Byrådet bestemmer det særlige udvalgs sammensætning og fastsætter regler for dets virksomhed.

  § 17, stk. 4 udvalget vedrørende sundhedspolitik refererer til Social- & Sundhedsudvalget og er således rådgivende i forhold til dette udvalg. Nedsættelse af § 17, stk. 4 udvalget ændrer ikke ved Social- & Sundhedsudvalgets kompetencer.

  Ifølge konstitueringsaftalen er § 17, stk. 4 udvalget vedrørende sundhedspolitik midlertidigt. Af bilagte kommissorium fremgår, at udvalgets opgave er at udarbejde oplæg til en ny tværgående sundhedspolitik inden udgangen af 2019, med anbefaling til Social- og Sundhedsudvalget.

  Sundhedspolitikken skal understøtte borgerens gode liv, herunder læring og uddannelse, selvforsørgelse og tilknytning til arbejdsmarkedet, sundhed og mestring af eget liv og mulighed for at indgå i sociale fællesskaber.

  Det er ønsket, at den nye sundhedspolitik bliver til i levende dialog og samskabelse med borgere i alle aldre, de frivillige foreninger og kommunens mange andre aktører og interessenter på sundhedsområdet. Sundhedspolitikken skal således være en katalysator for fremtidens fællesskaber i Aabenraa Kommune.

  Udarbejdelse af oplæg til en ny tværgående sundhedspolitik forventes at danne afsæt for Sundhedsplan 2020-2021, der bl.a. forventes at have fokus på styrkelse af kommunens populationsansvar og forebyggende indsatser; samt målrettede indsatser som led i kommunens opgavevaretagelse i Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

  Den nye tværgående Sundhedspolitik skal således danne grundlag for forankringen af kommunens sundhedsindsats på tværs af fagudvalgene og i samspil med kommunens mange aktører og interessenter på sundhedsområdet.

  Udvalget består af 7 – 11 medlemmer. Udvalgsformand samt 4 medlemmer udpeget af Byrådet, der sikrer repræsentation fra Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. Ifølge konstitueringsaftalen tildeles formandsposten byrådsmedlem Jane Thorgeirsson.

  Udvalget sammensættes yderligere med eksterne ressourcepersoner med viden og indsigt indenfor sundhed og følgende fokusområder / målgrupper:

  • Børn og unges sunde livsstil

  • Borgere i risiko for / med livsstilsrelaterede sygdomme

  • Borgere i risiko for / med psykisk sygdom

  • Borgere i risiko for / med kronisk sygdom

  • Borgere med ønske om sund aldring og sociale fællesskaber

  Udvalget kan endvidere ad hoc indbyde eksterne eller kommunale ressourcepersoner/fagpersoner indenfor udvalgets opgaver.

  Udvalget udøver sin virksomhed i møder samt i dialog og samskabelse med frivillige foreninger, patientforeninger, eksterne aktører og ressourcepersoner i kommunen og nationalt.

  Sekretariatsbetjeningen af § 17, stk. 4 udvalget varetages af Social- & Sundhedsforvaltningen.

  Forvaltningen har udarbejdet et udkast til kommissorium med henblik på høring i berørte fagudvalg forud for byrådets behandling af sagen.

  Indstilling

  Social & Sundhed, Børn og Skole, Jobcenter og Borgerservice og Kultur og Miljø & Erhverv indstiller,

  at sagen høres i Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- & Uddannelsesudvalget, Kultur- & Fritidsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget med henblik på eventuelle bemærkninger til kommissoriet,

  at der nedsættes et § 17, stk. 4 udvalg vedrørende sundhedspolitik med reference til Social- & Sundhedsudvalget,

  at kommissorium for § 17, stk. 4 udvalget godkendes.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 07-03-2018

  1. – 3. at: Anbefales godkendt.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 03-04-2018

  1.-3. at anbefales godkendt.

  Afbud: Jane Thorgeirsson

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/7711, Sagsinitialer: hrw

  Sagsfremstilling

  Det fremgår af konstitueringsaftalen, at der under Arbejdsmarkedsudvalget skal nedsættes et § 17, stk. 4 udvalg vedrørende integration. Et § 17, stk. 4 udvalg er et særligt udvalg, der kan nedsættes af byrådet til varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for byrådet, Økonomiudvalget eller et stående udvalg. Byrådet bestemmer det særlige udvalgs sammensætning og fastsætter regler for dets virksomhed.

  § 17, stk. 4 udvalget vedrørende integration refererer til Arbejdsmarkedsudvalget og er således rådgivende i forhold til dette udvalg. Nedsættelse af § 17, stk. 4 udvalget ændrer ikke ved Arbejdsmarkedsudvalgets kompetencer.

  Ifølge konstitueringsaftalen er § 17, stk. 4 udvalget vedrørende integration midlertidigt. Af bilagte kommissorium fremgår, at udvalgets opgave er at udarbejde oplæg til en ny tværgående integrationspolitik, inden udgangen af 2019, med anbefaling til Arbejdsmarkedsudvalget.

  Integrationspolitikken skal understøtte flygtninge og indvandreres integration til det danske samfund, herunder læring og uddannelse, selvforsørgelse og tilknytning til arbejdsmarkedet, sundhed og mestring af eget liv og mulighed for at indgå i sociale fællesskaber.

  Det er ønsket, at den nye Integrationspolitik bliver til i levende dialog og samskabelse med borgere i alle aldre, de frivillige foreninger og kommunens mange andre aktører og

  interessenter på integrationsområdet og på arbejdsmarkedet. Integrationspolitikken skal således bidrage til fremtidens fællesskaber i Aabenraa Kommune.

  Udarbejdelse af oplæg til en integrationspolitik forventes at danne afsæt for det fremtidige integrationsarbejde, der bl.a. forventes at have fokus på styrkelse af kommunens samarbejde med arbejdsmarkedet, frivillige organisationer, skoler, boligforeninger, sundhedsvæsenet og andre interessenter.

  Integrationspolitikken skal således danne grundlag for forankringen af kommunens integrationsindsats på tværs af fagudvalgene og i samspil med kommunens mange aktører og interessenter på Integrationsområdet.

  Udvalget består af 7 – 11 medlemmer.

  Udvalgsformand samt 4 medlemmer udpeget af

  byrådet, der sikrer repræsentation fra Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og

  Uddannelsesudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget. Ifølge konstitueringsaftalen tildeles formandsposten byrådsmedlem Erik Uldall Hansen.

  Udvalget sammensættes yderligere med eksterne ressourcepersoner med viden og indsigt

  indenfor integration og skal:

  · Være med til at skabe grundlag for aktive lokalpolitiske processer, hvor relevante aktører involveret tidligt i politiske drøftelser

  · Sikre, at alle interessenter arbejder sammen om at skabe lokalt forankrede processer og strategier

  · Komme med input til, hvordan borgere kan inddrages i beslutningsprocesser og i udvikling af konkrete løsninger.

  · Sikre en åben dialog mellem parterne

  · Inddrage relevant viden for udvalgets arbejde

  · Holde fokus på de gode eksempler

  Udvalget kan ad hoc indbyde eksterne eller kommunale ressourcepersoner/fagpersoner indenfor udvalgets opgaver. Udvalget udøver sin virksomhed i møder samt i dialog og samskabelse med frivillige foreninger, eksterne aktører og ressourcepersoner i kommunen og nationalt.

  Sekretariatsbetjeningen af § 17, stk. 4 udvalget varetages af Jobcenter og Borgerservice.

  Forvaltningen har udarbejdet et udkast til kommissorium med henblik på høring i berørte fagudvalg forud for byrådets behandling af sagen.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice, Social & Sundhed, Børn & Skole samt Kultur og Miljø & Erhverv indstiller,

  at sagen høres i Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, Kultur- og

  Fritidsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget med henblik på eventuelle bemærkninger til

  kommissoriet,

  at der nedsættes et § 17, stk. 4 udvalg vedrørende integration med reference til Arbejdsmarkedsudvalget, og

  at kommissorium for § 17, stk. 4 udvalget godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 03-04-2018

  1.-3. at anbefales godkendt.

  Afbud: Jane Thorgeirsson

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/45, Sagsinitialer: bhh

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 03-04-2018

  -

  Afbud: Jane Thorgeirsson