Beslutningsprotokol

tirsdag den 8. maj 2018 kl. 09:00

Mødested: Aktivitetsrum 2+3, Borgerhuset, Tinglev
Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalg
Medlemmer: Kirsten Nørgård Christensen, Eivind Underbjerg Hansen, Erik Uldall Hansen, Jane Thorgeirsson, Jens Bundgaard Nielsen, Povl Kylling Petersen, Rasmus Elkjær Larsen
Bemærkninger: Mødet sluttede kl. 12.30
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/5090, Sagsinitialer: bhh

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 08-05-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/44, Sagsinitialer: bhh

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 08-05-2018

  -

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/44211, Sagsinitialer: khl

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om igangværende og kommende byggeprojekter på skole- og daginstitutionsområdet.

  Kongehøjskolen

  De økonomiske opgørelser, der skal udarbejdes i forbindelse med det indgåede forlig, foreligger endnu ikke.

  Lyreskovskolen

  Der er stadig enkelte forhold omkring udearealerne, herunder legepladserne, der mangler opfølgning.

  Projektets anlægsregnskab afsluttes efterfølgende.

  Hærvejsskolen

  Projekteringen af byggeriet er i fuld gang hos totalentreprenørens rådgivere.

  På byggepladsen er det første spadestik planlagt at skulle finde sted den 18. maj 2018, og byggeriet vil herefter fortsætte efter en detaljeret tidsplan for udførelsen.

  Daginstitution i Rødekro

  Da byggeriet Hærvejsskolen og den nye daginstitution i Rødekro er blevet udbudt som ét projekt, svarer orienteringen om dette byggeri til orienteringen om byggeriet til Hærvejsskolen.

  Fjordskolen, om- og tilbygning på Åbjerg 8b i Kruså

  Byggeriet fortsætter i henhold til tidsplanen, dog med en mindre forsinkelse grundet vintervejrliget i vinters.

  Afleveringen af det færdige byggeri til Aabenraa Kommune vil efter denne tidsplan finde sted mandag den 22. oktober 2018.

  Terapibad på Åbjerg 8 B, Kruså

  Byggeriet fortsætter i henhold til tidsplanen, dog med en mindre forsinkelse grundet vintervejrliget i vinters.

  Daginstitution i Aabenraa Syd

  Børn og Skole viderefører processen omkring belysning af yderligere placeringsmuligheder for en ny integreret daginstitution i Aabenraa Syd.

  Daginstitution ved Lyreskovskolen

  De bemærkninger og ændringsforslag, der er fremkommet på dialogmøderne med bestyrelser og ledelse på Lyreskovskolen, Vestermarkens Børnehus og Børnehuset Kruså er nu indarbejdet i et endeligt dialogoplæg til placeringen af den nye institution.

  Erstatningsbyggeri for pavillonen på Varnæs Skole

  Fagentrepriserne er nu budt ud og licitationen på dem afholdes den 9. maj 2018.

  Byggeriet startes herefter op i henhold til udbudstidsplanen

  umiddelbart efter pinse.

  Det forventes at være afsluttet ultimo 2018.

  Ventilationsanlæg på Løjt Kirkeby Skole

  Arbejdet er under udførelse og tidsplanen for projektet følges fortsat, således at test og aflevering af anlægget vil finde sted i juni 2018.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 08-05-2018

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/13154, Sagsinitialer: sbro

  Sagsfremstilling

  I henhold til kommunens økonomiske strategi/årshjul udarbejdes den første detaljerede bevillingskontrol i 2018 pr. 31. marts.

  Der er foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 31. marts 2018 i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne.

  Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af evt. tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.

  Jf. Økonomiudvalgets beslutning den 17. januar 2012 opdeles budgetkontrolsagerne i 4 sager:

  1. Omplaceringer indenfor eget udvalg (netto 0)

  2. Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan finde finansiering

  3. Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg
  (netto 0)

  4. Tillægsbevillinger anlæg.

  Denne sag vedrører omplaceringer indenfor eget udvalg, hvilket udvalget selv er bemyndiget til at foretage. I sagens bilag er der en samlet oversigt over bevillingskontrollen, samt opfølgning på afviklingsplaner.

  Økonomi og afledt drift

  I bevillingskontrollen er der en udfordring på skoleområdet til Fjordskolen, som følge af udsat flytning på 0,5 mio. kr. samt regional specialundervisning på 0,7 mio. kr.

  Der foreslås overført midler fra Børn og Familie 1,2 mio. kr. til dækning af denne udfordring, idet der er mindreudgifter til produktionsskoleelever.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,
  at en omplacering fra Børn og Familie til Skole og Undervisning på 1,2 mio. kr. i 2018 godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 08-05-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/13154, Sagsinitialer: sbro

  Sagsfremstilling

  Denne sag vedrører tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke selv kan finde finansiering.

  Økonomi og afledt drift

  I denne bevillingskontrol pr. 31. marts 2018 er der ikke ansøgning om tillægsbevilling med påvirkning af kassebeholdningen.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orientering om tillægsbevilling med finansiering af kassebeholdningen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 08-05-2018

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/13154, Sagsinitialer: sbro

  Sagsfremstilling

  Denne sag vedrører tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg.

  Som bilag er vedhæftet oversigt over udvalgets ansøgte tillægsbevillinger, finansieret af andre udvalg, som netto giver 0, samt de hertil hørende noter.

  Økonomi og afledt drift

  Bevillingskontrollen pr. 31. marts 2018 udviser følgende ønsker om tillægsbevillinger og rammekorrektioner finansieret af andre udvalg/bevillingsområder
  (beløb i 1.000 kr.):

  Ønsker/finansierende udvalg

  2018

  Ønsker:

  Teknisk korrektion, efterskoler

  Teknisk korrektion, privatskoler

  Overdragelse Visherredsvej 3

  Psykologisk rådgivning

  203

  1.272

  -240

  700

  Børne- og Uddannelsesudvalget i alt

  1.935

  Finansierende udvalg:

  Økonomiudvalget

  Arbejdsmarkedsudvalget

  -1.235

  -700

  De enkelte punkter er uddybet nærmere i det vedhæftede bilag.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ansøgningerne om tillægsbevillinger i 2018 (netto 0), samt finansieret af andre udvalg, jf. ovenstående og vedhæftede bilag, godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 08-05-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/13154, Sagsinitialer: sbro

  Sagsfremstilling

  Nærværende sag vedrører tillægsbevillinger anlæg.

  Som bilag er vedhæftet oversigt over udvalgets ansøgte tillægsbevillinger på anlæg, samt de hertil hørende noter om de igangværende anlæg.

  Økonomi og afledt drift

  Samlet søges der ikke om tillægsbevillinger på igangværende anlæg indenfor udvalgets område.

  Vedr. anlægsprojekt Lyreskovskolen vil der som følge af forventet mindreforbrug på projektet, henføres der 1,0 mio. kr. til anlægspuljen, hvilket behandles i en samlet enkeltsag til Økonomiudvalget.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orientering om tillægsbevillinger anlæg tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 08-05-2018

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/13162, Sagsinitialer: sbro

  Sagsfremstilling

  DRIFT

  På baggrund af Økonomiudvalgets rammeudmelding den 10. april 2018 skal Børne- og Uddannelsesudvalget fremsende budgetbidrag.

  Samlet har udvalget en ramme på 987,932 mio. kr. i serviceudgifter og 8,92 mio. kr. i overførselsindkomster.

  Budgetbidraget, der skal afleveres den 8. juni, skal have et basisbudget i balance og forslag til omprioriteringskataloget på 9,783 mio. kr. i reduktioner.

  Der er udarbejdet forslag til omprioriteringskatalog, som er vedhæftet sagen.

  Derudover er vedhæftet specielle bemærkninger, der viser udvalgets basisbudget. Heraf fremgår bl.a. at der under dagtilbud i strukturpuljen er indbygget besparelseskrav på 0,7 mio. kr. i 2019 og 3 mio. kr. for årene herefter, samt at forventede mindreudgifter som følge af etablering af Aabenraa-modellen under Børn og Familie er indregnet for årene 2019 til 2020.

  ANLÆG

  Til anlægsprioritering skal følgende udarbejdes og prioriteres:

  • Kvalificering af udgiftsfordelingen mellem årene 2019-2022 på de anlægsprojekter der fremgår af investeringsplanen
  • Eventuelle akutte anlægsønsker (påbud, eller udfordringer i eksisterende anlægsprojekter)

  Der igangsættes ikke nogen proces omkring anlægsønsker, men til udvalgets orientering kan det oplyses, at der er ønske fra :

  - Stubbæk Børnehus om et produktionskøkken

  - Svalen har ønske om en tilbygning

  - Løjt Børnehus har ønske om fremrykning i forhold til investeringsoversigten.

  Oversigt anlæg optaget på investeringsoversigten er vedlagt som bilag til sagen.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at omprioriteringsbidrag drøftes og udpeges indenfor en ramme på 9,783 mio. kr. for reduktioner, og

  at anlæg 2019-22 kvalificeres.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 08-05-2018

  1. at drøftet, forslag 8 og 15 udgår af omprioriteringskataloget, og omprioriteringskataloget tages op igen på næste møde.

  2. at drøftet og tages op igen på næste møde.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/38985, Sagsinitialer: hwj
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/6740, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Det fremgår af konstitueringsaftalen, at der under Børne- og Uddannelsesudvalget skal nedsættes et § 17, stk. 4 udvalg vedrørende Ung i Aabenraa.

  Et § 17, stk. 4 udvalg er et særligt udvalg, der kan nedsættes af byrådet til varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for byrådet, Økonomiudvalget eller et stående udvalg. Byrådet bestemmer det særlige udvalgs sammensætning og fastsætter regler for dets virksomhed.

  § 17, stk. 4 udvalget vedrørende Ung i Aabenraa refererer til Børne- og Uddannelsesudvalget og er således rådgivende i forhold til dette udvalg.

  Nedsættelse af § 17, stk. 4 udvalget ændrer ikke ved Børne- og Uddannelsesudvalgets kompetencer.

  Ifølge konstitueringsaftalen er § 17, stk. 4 udvalget vedrørende Ung i Aabenraa midlertidigt.

  Udvalgets opgaver og virksomhed

  Af vedlagte kommissorium fremgår, at udvalgets opgave er:

  Udvalgets arbejde omhandler bedre forhold for unge i Aabenraa Kommune i målgruppen 15 – 25 år.

  For at opnå så bredt et perspektiv som muligt på det at være ung i Aabenraa Kommune, blev der forud for arbejdet med kommissoriet afholdt et brainstormmøde, hvor der kom idéer til temaer, som §17, stk. 4 udvalget kan arbejde med.

  I brainstormmødet deltog repræsentanter fra Det Fælles Elevråd, Campusrådet samt ungdomsmedlemmer fra de politiske partier.

  Med baggrund i bl.a. det afholdte brainstormmøde er følgende temaer omdrejningspunkt for udvalgets arbejde:

  • Transport/trafik
  • Studieboliger
  • Ungdomsstrategi
  • Nattelivet
  • Større samarbejde mellem uddannelsesstederne
  • Udvikling af Campusrådet
  • Tiltrækning af uddannede aktive og nyskabende unge
  • Kultur-, sports- og fritidstilbud
  • Grænseoverskridende samarbejde
  • Rådgivning for unge (økonomi, psykologisk og studie)
  • Lokaler/væresteder til f.eks. lektiecafé, klubber og foreninger.

  Ultimo 2019 skal der foreligge et inspirationskatalog med råd og anbefalinger indenfor de ovennævnte temaer, udvalget har valgt at arbejde med.

  Inspirationskataloget forelægges Børne- og Uddannelsesudvalget og evt. andre relevante udvalg og fora.

  Udvalget kan også fungere som høringspart i konkrete og relevante sager vedr. unge.

  Udvalget udøver sin virksomhed i møder og i dialog og samskabelse med frivillige foreninger, eksterne aktører og ressourcepersoner i kommunen og nationalt.

  Udvalgets sammensætning

  Udvalget består af 7–11 medlemmer heraf mindst 1 medlem af byrådet. Øvrige medlemmer udpeges blandt borgere og eksterne ressourcepersoner med særlig interesse for eller indsigt indenfor unge/ungdomsmiljø. Der lægges vægt på at udvalgets medlemmer repræsenterer en bred vifte af interesser og en geografisk spredning i kommunen.

  Ifølge Byrådets konstitueringsaftale tildeles formandsposten byrådsmedlem Jonas Haase (A)

  Udvalget kan endvidere ad hoc indbyde eksterne eller kommunale ressourcepersoner/fagpersoner indenfor udvalgets opgaver.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at der under Børne- og Uddannelsesudvalget nedsættes et § 17, stk. 4 udvalg vedrørende Ung i Aabenraa,

  at forslag til kommissorium godkendes,

  at byrådet godkender byrådsmedlem Jonas N. Haase (Socialdemokratiet) som formand for udvalget,

  at formanden vederlægges med 7% af borgmesterens vederlag, og

  at kompetencen til at udpege de eksterne medlemmer delegeres til formanden for Børne- og Uddannelsesudvalget  og formanden for § 17, stk. 4 udvalget.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 08-05-2018

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/8737, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til, om Hjordkær Skoles ansøgning om afkortning af undervisningstiden for følgende af skolens klasser i skoleåret 2018-2019, skal godkendes:

  • 4a
  • 5a, 5b
  • 6a
  • 7a, 7b
  • 8a, 8b

  Folkeskolelovens § 16 b giver den enkelte skoleleder - efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen - mulighed for at søge kommunalbestyrelsen om at afkorte undervisningstiden.

  Afkortning af undervisningstiden kan anvendes generelt for klasser i indskolingen, hvis det er hensigtsmæssigt i forhold til en eller flere problemstillinger i klassen. I særlige tilfælde kan det anvendes for elever på 4.-9. klassetrin. Godkendelse kan kun gives for et år ad gangen.

  I foråret 2017 har en arbejdsgruppe i Aabenraa Kommune evalueret den hidtidige praksis omkring afkortning af undervisningstiden på skolerne i Aabenraa Kommune. Sagen blev behandlet på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde 6. juni 2017. Af arbejdsgruppens anbefalinger fremgår det blandet andet, at ansøgninger om at afkorte undervisningstiden skal være begrundet i et ønske om at styrke skolens læringsmiljø. Det er først og fremmest elevernes trivsel, der skal styrkes. En afkortning af undervisningstiden forventes at kunne styrke denne.

  Desuden anbefales en eller flere evalueringsmetoder anvendt for at måle om afkortning af undervisningstiden har haft effekt: undersøgelse blandt elever og forældre, elevsamtale, fald i antal forældrehenvendelser om trivsel, forældremøder eller trivselsmåling blandt eleverne.

  Hjordkær Skole har i skoleåret 2017/18 haft reduceret undervisningstiden for 4. – 9. klasse.

  Evalueringen af dette viser entydigt en positiv oplevelse af afkortning af undervisningstiden blandt elever, lærere og forældre.

  Hjordkær Skole ønsker at reducere timetallet med 2 lektioner ugentligt i de nævnte klasser, så der kan arbejdes med tolærerordning. Der er ikke udpeget bestemte fag, da det er trivslen, der er i fokus.

  Effekten af afkortningen af undervisningstiden evalueres gennem en skriftlig evaluering blandt klasselærerne, og en mundtlig evaluering i klasserne, foretaget af klasselærerne. Forældrene er på Intra ligeledes blevet bedt om at kommentere ordningen og deres oplevelse evt. forandring.

  Lovgrundlag

  Folkeskoleloven §16, b.

  Økonomi og afledt drift

  Omlægningen er udgiftsneutral.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ansøgningen om afkortning af undervisningstiden jf. ovenstående godkendes for skoleåret 2018-19.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 08-05-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/8737, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til, om Varnæs Skoles ansøgning om afkortning af undervisningstiden for skolens 4., 5. og 6. klasser i skoleåret 2018-2019 skal godkendes.


  Folkeskolelovens § 16 b giver den enkelte skoleleder - efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen - mulighed for at søge kommunalbestyrelsen om at afkorte undervisningstiden.

  Afkortning af undervisningstiden kan anvendes generelt for klasser i indskolingen, hvis det er hensigtsmæssigt i forhold til en eller flere problemstillinger i klassen. I særlige tilfælde kan det anvendes for elever på 4.-9. klassetrin. Godkendelse kan kun gives for et år ad gangen.

  I foråret 2017 har en arbejdsgruppe i Aabenraa Kommune evalueret den hidtidige praksis omkring afkortning af undervisningstiden på skolerne i Aabenraa Kommune. Sagen blev behandlet på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 6. juni 2017. Af arbejdsgruppens anbefalinger fremgår det blandet andet, at ansøgninger om at afkorte undervisningstiden skal være begrundet i et ønske om at styrke skolens læringsmiljø. Det er først og fremmest elevernes trivsel, der skal styrkes. En afkortning af undervisningstiden forventes at kunne styrke denne.

  Desuden anbefales en eller flere evalueringsmetoder anvendt for at måle om afkortning af undervisningstiden har haft effekt: Undersøgelse blandt elever og forældre, elevsamtale, fald i antal forældrehenvendelser om trivsel, forældremøder eller trivselsmåling blandt eleverne.

  Varnæs Skole har i skoleåret 2017/18 haft reduceret undervisningstiden for 4.– 6. klasse.

  Evalueringen af afkortningen af undervisningstiden viser:

  4.a fremgang i den frivillige test fra skoleåret 15-16 til 17-18 ved elever med gode resultater i dansk:

  Fra 37% til 47%

  5.a fremgang i den frivillige test fra skoleåret 16-17 til 17-18 ved elever med gode resultater i dansk:

  Fra 58% til 78%

  6.a fremgang i den frivillige test fra skoleåret 15-16 til 17-18 ved elever med gode resultater i dansk:

  Fra 60% til 78%

  6.a fremgang i den frivillige test fra skoleåret 14-15 til 17-18 ved elever med gode resultater i matematik:

  Fra 52% til 73%.

  I trivselstesten kan vi se, at omkring den faglige trivsel føler mange af vore elever, at de lykkes.

  Varnæs Skole ønsker at reducere timetallet med 2 lektioner ugentligt, så der kan arbejdes med tolærerordning, og fokus vil være på at trivslen blandt eleverne øges.

  Effekten af afkortningen evalueres via den årlige trivselsundersøgelse, samt de nationale test for at kunne dokumentere faglige udvikling.

  Lovgrundlag

  Folkeskoleloven §16b.

  Økonomi og afledt drift

  Omlægning af timerne er ressourceneutral.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ansøgningen om afkortning af undervisningstiden, jf. ovenstående, godkendes for skoleåret 2018-19.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 08-05-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/8737, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til, om Hærvejsskolens ansøgning om afkortning af undervisningstiden for følgende af skolens klasser i skoleåret 2018-2019, skal godkendes:

  • 7a, 7b, 7c
  • 8a, 8b, 8c
  • 9a, 9b, 9c
  • specialklasserne 8z, 8y

  Folkeskolelovens § 16 b giver den enkelte skoleleder - efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen - mulighed for at søge kommunalbestyrelsen om at afkorte undervisningstiden.

  Afkortning af undervisningstiden kan anvendes generelt for klasser i indskolingen, hvis det er hensigtsmæssigt i forhold til en eller flere problemstillinger i klassen. I særlige tilfælde kan det anvendes for elever på 4.-9. klassetrin. Godkendelse kan kun gives for et år ad gangen.

  I foråret 2017 har en arbejdsgruppe i Aabenraa Kommune evalueret den hidtidige praksis omkring afkortning af undervisningstiden på skolerne i Aabenraa Kommune. Sagen blev behandlet på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde 6. juni 2017. Af arbejdsgruppens anbefalinger fremgår det blandet andet, at ansøgninger om at afkorte undervisningstiden skal være begrundet i et ønske om at styrke skolens læringsmiljø. Det er først og fremmest elevernes trivsel, der skal styrkes. En afkortning af undervisningstiden forventes at kunne styrke denne.

  Desuden anbefales en eller flere evalueringsmetoder anvendt for at måle om afkortning af undervisningstiden har haft effekt: undersøgelse blandt elever og forældre, elevsamtale, fald i antal forældrehenvendelser om trivsel, forældremøder eller trivselsmåling blandt eleverne.

  Hærvejsskolen har både i skoleåret  2016/17 og 2017/18 haft reduceret undervisningstiden for 4.–9. klasse, samt specialklasser.

  Evalueringen viser, at eleverne er meget glade for den forkortede skoletid af flere grunde:

  - En kortere skoledag giver større trivsel i skoletiden og dermed større grundlag for udvikling og læring. Eleverne får mere overskud til at beskæftige sig med andre interesser efter skoletid.

  - Den frivillige lektiehjælp giver mulighed for, at det er de elever, der har brug for lektiehjælpen, der bruger den. De elever, der selv klarer deres forberedelse hjemme, har mulighed for at slappe lidt af efter skoletid, inden de går i gang med deres lektier.

  Hærvejsskolen ønsker at reducere timetallet med 1 lektion ugentligt i de nævnte klasser, bortset fra specialklasserne hvor der ønskes en reduktion af timetallet med 6 lektioner ugentligt, så der kan arbejdes med primærtid hvor der arbejdes med trivsel, vitalisering og livsduelighed, samt frivillig lektietid. Der er ikke udpeget bestemte fag, da det er trivslen, der er i fokus.

  Effekten af afkortningen af undervisningstiden evalueres gennem et opfølgning på nationale test og gruppesamtaler i primærgrupperne. I forhold til den frivillige lektietid giver afgangsprøverne et overordnet evalueringsresultat.

  Lovgrundlag

  Folkeskoleloven §16,b.

  Økonomi og afledt drift

  Omlægningen er ressourceneutral.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ansøgningen om afkortning af undervisningstiden, jf. ovenstående, godkendes for skoleåret 2018-19.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 08-05-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/8737, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til, om Løjt Kirkeby Skoles ansøgning om afkortning af undervisningstiden for følgende af skolens klasser i skoleåret 2018-2019, skal godkendes:

  • 4a, 4b
  • 5a, 5b
  • 6a, 6b
  • 7x, 7y
  • 8x, 8y, 8z
  • 9x, 9y

  Folkeskolelovens § 16 b giver den enkelte skoleleder - efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen - mulighed for at søge kommunalbestyrelsen om at afkorte undervisningstiden.

  Afkortning af undervisningstiden kan anvendes generelt for klasser i indskolingen, hvis det er hensigtsmæssigt i forhold til en eller flere problemstillinger i klassen. I særlige tilfælde kan det anvendes for elever på 4.-9. klassetrin. Godkendelse kan kun gives for et år ad gangen.

  I foråret 2017 har en arbejdsgruppe i Aabenraa Kommune evalueret den hidtidige praksis omkring afkortning af undervisningstiden på skolerne i Aabenraa Kommune. Sagen blev behandlet på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde 6. juni 2017. Af arbejdsgruppens anbefalinger fremgår det blandet andet, at ansøgninger om at afkorte undervisningstiden skal være begrundet i et ønske om at styrke skolens læringsmiljø. Det er først og fremmest elevernes trivsel, der skal styrkes. En afkortning af undervisningstiden forventes at kunne styrke denne.

  Desuden anbefales en eller flere evalueringsmetoder anvendt for at måle om afkortning af undervisningstiden har haft effekt: undersøgelse blandt elever og forældre, elevsamtale, fald i antal forældrehenvendelser om trivsel, forældremøder eller trivselsmåling blandt eleverne.

  Løjt Skole har i skoleåret 2016/17 haft reduceret undervisningstiden for 4.– 6. klasserne, og i 2017/18 for 4.–9. klasserne.

  Evalueringen af dette viser for alle eleverne at den afkortede skoledag har givet dem bedre trivsel.

  For mellemtrinseleverne har vi set, at der fra før til efter har været langt færre konflikter og børn, der ikke længere er så trætte.

  For udskolingseleverne har vi opnået den effekt vi forudså, at eleverne oplever at de kan deltage i fritidsaktiviteter, fritidsjob etc. og de på den måde får andet i deres liv end skole.

  Dette har en positivt afsmittende effekt på deres trivsel og forhold til skolen.

  Løjt Skole ønsker at reducere timetallet med 2 lektioner ugentligt i 4., 5. og 6. klasserne, og 1 lektion i 7., 8. og 9. klasseren, så der kan arbejdes med tolærerordning. Der er ikke udpeget bestemte fag, da det er trivslen, der er i fokus.

  De enkelte lærerteams evaluerer effekten af afkortningen af undervisningstiden ved at se på om fagligheden er højnet og om trivslen er øget.

  Lovgrundlag

  Folkeskoleloven §16b.

  Økonomi og afledt drift

  Omlægning af timerne er ressourceneutral.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ansøgningen om afkortning af undervisningstiden, jf. ovenstående, godkendes for skoleåret 2018-19.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 08-05-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/8737, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til, om Stubbæk Skoles ansøgning om afkortning af undervisningstiden for følgende af skolens klasser i skoleåret 2018-2019, skal godkendes:

  · 7a, 7b

  · 8a, 8b

  · 9a

  Folkeskolelovens § 16 b giver den enkelte skoleleder - efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen - mulighed for at søge kommunalbestyrelsen om at afkorte undervisningstiden.

  Afkortning af undervisningstiden kan anvendes generelt for klasser i indskolingen, hvis det er hensigtsmæssigt i forhold til en eller flere problemstillinger i klassen. I særlige tilfælde kan det anvendes for elever på 4.-9. klassetrin. Godkendelse kan kun gives for et år ad gangen.

  I foråret 2017 har en arbejdsgruppe i Aabenraa Kommune evalueret den hidtidige praksis omkring afkortning af undervisningstiden på skolerne i Aabenraa Kommune. Sagen blev behandlet på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde 6. juni 2017. Af arbejdsgruppens anbefalinger fremgår det blandet andet, at ansøgninger om at afkorte undervisningstiden skal være begrundet i et ønske om at styrke skolens læringsmiljø. Det er først og fremmest elevernes trivsel, der skal styrkes. En afkortning af undervisningstiden forventes at kunne styrke denne.

  Desuden anbefales en eller flere evalueringsmetoder anvendt for at måle om afkortning af undervisningstiden har haft effekt: undersøgelse blandt elever og forældre, elevsamtale, fald i antal forældrehenvendelser om trivsel, forældremøder eller trivselsmåling blandt eleverne.

  Stubbæk Skole har i skoleåret 2016/17 og 2017/18 haft reduceret undervisningstiden for 7.–9. klasse.

  Erfaringer og evalueringer viser:

  - Øget tilfredshed og trivsel blandt eleverne

  - Eleverne oplever tid til at kunne deltage i f.eks. sport og andre fritidsaktiviteter efter skoletid.

  - Transporttiden kan tilpasses aktiviteter efter skoletid.

  - Elever med lang transporttid kan være hjemme senest kl. 17.

  - Elever med særlige behov oplever skoledagens som mere ”spiselig” dvs., der er ikke så mange der skal have særlig tilrettelagt skoledag.

  - Koncentrationen kan lettere bevares dagen igennem

  - Større tilfredshed blandt forældrene (skolen har meget få henvendelser om skoledagens længde i modsætning til tidligere)

  Stubbæk Skole ønsker at reducere timetallet med 2 lektioner ugentligt for 7.-9.klasserne, så der kan arbejdes med tolærerordning. Der er ikke udpeget bestemte fag, da det er trivslen, der er i fokus.

  Effekten af afkortningen af undervisningstiden evalueres på personalemøder, elevrådsmøder, forældremøder og skolebestyrelsesmøder.

  Lovgrundlag

  Folkeskolelovens §16b.

  Økonomi og afledt drift

  Omlægning af timerne er ressourceneutral.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ansøgningen om afkortning af undervisningstiden, jf. ovenstående, godkendes for skoleåret 2018-19.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 08-05-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/8737, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til, om Fjordskolens ansøgning om afkortning af undervisningstiden for elever på mellemtrinnet og i overbygningen skal godkendes.

  Folkeskolelovens § 16 b giver den enkelte skoleleder - efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen - mulighed for at søge kommunalbestyrelsen om at afkorte undervisningstiden.

  Afkortning af undervisningstiden kan anvendes generelt for klasser i indskolingen, hvis det er hensigtsmæssigt i forhold til en eller flere problemstillinger i klassen. I særlige tilfælde kan det anvendes for elever på 4.-9. klassetrin. Godkendelse kan kun gives for et år ad gangen.

  Fjordskolen er bekendt med, at der skal søges pr. klasse, men argumenterer i ansøgningen om hvorfor dette ikke er muligt på en specialskole.

  I foråret 2017 har en arbejdsgruppe i Aabenraa Kommune evalueret den hidtidige praksis omkring afkortning af undervisningstiden på skolerne i Aabenraa Kommune. Sagen blev behandlet på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 6. juni 2017. Af arbejdsgruppens anbefalinger fremgår det blandet andet, at ansøgninger om at afkorte undervisningstiden skal være begrundet i et ønske om at styrke skolens læringsmiljø. Det er først og fremmest elevernes trivsel, der skal styrkes. En afkortning af undervisningstiden forventes at kunne styrke denne.

  Desuden anbefales en eller flere evalueringsmetoder anvendt for at måle om afkortning af undervisningstiden har haft effekt: Undersøgelse blandt elever og forældre, elevsamtale, fald i antal forældrehenvendelser om trivsel, forældremøder eller trivselsmåling blandt eleverne.

  Fjordskolen har både i skoleåret 2016/17 og 2017/18 haft reduceret undervisningstiden.

  Fjordskolen har lavet en evaluering (spørgeskemaundersøgelse) blandt forældre og medarbejdere, både sidste skoleår og i indeværende skoleår.

  Begge viser med tydelighed at den afkortede skoledag har haft positiv effekt på alle parametre. Evalueringen i indeværende skoleår er ydermere gået frem på alle parametre.

  · 75% af medarbejderne oplever at eleverne føler sig mindre pressede i dagligdagen. Dette er en stigning på 6% i forhold til evaluering sidste skoleår.

  · 71% af forældrene oplever at eleverne føler sig mindre pressede i dagligdagen. Dette er en stigning på 2% i forhold til sidste skoleår.

  ·  58% af medarbejderne oplever, at der er færre konflikter eleverne imellem i skolen. Dette er en stigning på 6% i forhold til evaluering sidste skoleår.

  · 60% af forældrene oplever færre konflikter derhjemme p.g.a. at en kortere skoledag giver et mindre stress niveau. Dette er en nedgang på 1% i forhold til evaluering sidste skoleår.

  · 70% af medarbejderne oplever at eleverne er mere motiverede for at lære. Dette er en stigning på 6% i forhold til evaluering sidste skoleår.

  · 52% af forældrene oplever at eleverne er mere motiverede for at lære. Dette er en stigning på 4% i forhold til evaluering sidste skoleår.

  · 40% af medarbejderne oplever at der er færre konflikter i Taxabus. Dette er en stigning på 14% i forhold til evaluering

  · 25% af forældrene oplever at der er færre konflikter i Taxabus. Dette er status quo i forhold til evaluering sidste skoleår.

  Fjordskolen ønsker at reducere timetallet med 1 ugentlig lektion for elever på mellemtrinnet og 2 lektioner for elever i overbygningen. Der er ikke udpeget bestemte fag, da det er trivslen, der er i fokus.

  På Fjordskolen er der som udgangspunkt minimum 2 voksne på i alle undervisnings- og understøttende timer. De ekstra ressourcer vil derfor blive brugt til at understøtte eleverne på den måde det giver mest mening, f.eks. ekstra ressourcer fra andre faggrupper end lærere eller individuelle speciallærertimer.

  Effekten af afkortningen af undervisningstiden evalueres gennem et spørgeskema til elever, samt individueller elevsamtaler.

  Lovgrundlag

  Folkeskoleloven §16b.

  Økonomi og afledt drift

  Omlægning af timerne er ressourceneutral.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ansøgningen om afkortning af undervisningstiden, jf. ovenstående, godkendes for skoleåret 2018-19.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 08-05-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/12177, Sagsinitialer: kmen

  Sagsfremstilling

  Børne- og Uddannelsesudvalget skal i denne sag tage stilling til, om dialogoplægget med placeringsmuligheder for en ny daginstitution ved Lyreskovsskolen skal sendes i offentlig høring.

  Med baggrund i Byrådets beslutning om ny struktur på dagtilbudsområdet (juni 2015) og Børne- og Uddannelsesudvalgets efterfølgende drøftelser med bestyrelser og personale i området, er der planlagt opførelse af en ny integreret daginstitution som erstatning for Børnehuset Kruså og Vestermarkens Børnehus (incl. matriklen ”Kornblomsten”).

  I forbindelse med behandlingen af høringsoplægget til en ny dagtilbudsstruktur fremkom forslag til en nybygget daginstitution i tilknytning til Lyreskovskolen.

  Daginstitutionen skulle dække hele Lyreskovskolens distrikt med undtagelse af Holbøl-området, ligesom det blev forudsat, at der skulle opretholdes et institutionstilbud i Padborg by.

  Planlægningen af den nye institution tager udgangspunkt i, at den foruden medarbejdere skal huse 150 børn i alderen 0–5 år.

  Kultur, Miljø og Erhverv har i perioden januar 2018 - april 2018 i samarbejde med Børn og Skole, Vestermarkens Børnehus, Kruså Børnehave, Lyreskovskolen samt bestyrelserne for skolen og de to daginstitutioner udarbejdet et dialogoplæg, der belyser en række placeringsmuligheder for en ny daginstitution ved Lyreskovskolen.

  Der er bl.a. undersøgt følgende 4 placeringsmuligheder:

  • A. Ved Lyreskovskolen
  • B. I Bov nær Kornblomsten
  • C. I Kruså nær Børnehuset Kruså
  • D. Nær Smedager

  Der er ikke arbejdet videre med placeringerne C og D, da disse ikke vurderes til at være optimale, bl.a. i forhold til trafikale adgangsforhold, afstande, antal børn inden for en given afstand og mulighed for synergieffekt med Lyreskovskolen.

  Placering A peger i dialogoplægget på 3 placeringsmuligheder – alle på skolens matrikel:

  • A1, nord for skolebygningen
  • A2, vest for skolebygningen
  • A3, øst for skolebygningen

  Repræsentanterne for daginstitutionerne og skolen peger på placering A3, som vurderes til bedst at opfylde ønskerne til placering af den nye integrerede daginstitution ved Lyreskovskolen.

  Det foreslås, at Børne- og Uddannelsesudvalget via opslag på kommunens hjemmeside og via annoncering i lokalaviser inviterer alle interesserede parter til et orienteringsmøde om placeringen.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at dialogoplægget sendes i offentlig høring,

  at der fastsættes en dato for et orienteringsmøde, og

  at fristen for indsendelse af høringssvar fastsættes til 4 uger efter orienteringsmødet.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 08-05-2018

  1. at godkendt.

  2. at den 29. maj 2018, kl. 19.00 på Lyreskovskolen

  3. at godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/10775, Sagsinitialer: kmen

  Sagsfremstilling

  Nygade Børnehave har sendt en ansøgning med ønske om at oprette 12 pladser til 0-2 års børn fra sommeren 2018.

  Børne- og Uddannelsesudvalget har den 12. januar 2016 (pkt. 7) i ”Principper for oprettelse af 0-2 års pladser” besluttet, at Forvaltningen kan godkende ansøgninger om oprettelse af 0-2 årspladser.

  Nygade Børnehave fremsendte i 2016 en ansøgning om oprettelse af 0-2 års pladser, som blev behandlet i byrådet den 25. maj 2016 (pkt. 77). Ansøgningen blev dengang ikke imødekommet da byrådet vurderede at oprettelse af 0-2 års pladser i Nygade ikke var forenelig med byrådets dagtilbudsstruktur i Aabenraa by, med begrundelse om, at det skulle afvente udmøntningen af dagtilbudsstukturen i Aabenraa Syd.

  Nygade Børnehave oplyser i deres nye ansøgning, at de bygningsmæssige ændringer er godkendt og foretaget af bygningsejeren – Günderoth Skolestiftelse og ibrugtagningstilladelsen er modtaget.

  Forvaltningen har udarbejdet nedenstående opgørelse over indskrevne 0-2 årige børns bopæl

  Opgørelse over indmeldte 0 - 2 årige børns bopælsdistrikt

  pr. 1. maj 2018

  Skoledistrikt

  Kongehøj

  Stubbæk

  Rødekro

  Høje Kolstrup

  Hjord-kær

  Løjt

  Genner

  I alt

  Bakkebo

  16

  1

  1

  18

  0

  0

  0

  36

  Dagpleje B

  30

  0

  2

  11

  1

  1

  0

  45

  Dagpleje R

  28

  0

  0

  1

  0

  0

  0

  29

  Fjordløkke

  26

  2

  3

  7

  0

  0

  1

  39

  Kernehuset

  39

  2

  3

  10

  0

  0

  0

  54

  I alt

  139

  5

  9

  47

  1

  1

  1

  203

  Dagplejen oplyser, at det er svært at imødekomme efterspørgslen efter pladser i såvel Aabenraa by som på Høje Kolstrup, da det ikke har været muligt at rekruttere et tilstrækkeligt antal nye dagplejere.

  Der er pt. enkelte ledige vuggestuepladser i den sydlige del af Aabenraa by.

  Af ovenstående opgørelse fremgår, at 47 ud af 203 indskrevne børn i Kongehøjskolens distrikt har bopæl i Høje Kolstrup skoledistrikt, hvilket bør indgå i overvejelserne om etablering af yderligere 0 – 2 års pladser i Aabenraa by.

  Økonomi og afledt drift

  Der søges om dækning af etableringsudgifter hos Aabenraa Kommune på 65.488 kr.

  Beløbet kan finansieres af beløbet til etablering af småbørnspladser i 2018. Der er et samlet budget på kontoen på 0,212 mio. kr.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ansøgningen drøftes

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 08-05-2018

  Oprettelse af 12 småbørnspladser i Nygade Børnehave anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/13582, Sagsinitialer: asel

  Sagsfremstilling

  Udvalget bliver i denne sag orienteret om elevernes fravær i 1. kvartal 2018.

  Orienteringen gives med baggrund i:

  • ”Bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen” (BEK. nr. 696 af 23/06/2014).
  • Retningslinjer for håndtering af elevers fravær i Aabenraa Kommunes skoler
  • Skolerne indberetning i TEA, elevadministrationssystemet

  Orienteringen omfatter fravær, der er indberettet i følgende tre kategorier:

  • Sygdom, hvor forældrene har givet skolen besked om at fraværet skyldes sygdom
  • Ulovligt fravær, hvor skolen ikke har modtaget besked om årsagen til fraværet.
  • Ekstraordinær frihed, dvs. en af skolelederen imødekommet anmodning fra forældrene om tilladelse til at eleven holder ekstraordinært fri fra skole.

  I 0.–6. årgang indberettes fraværet på dagsniveau.

  I 7.–10. årgang indberettes fraværet på timeniveau.

  Opgørelsen viser indberetninger af fraværet på samtlige skoler. Skoleforvaltningen opgør kvartalsvis fraværet på skoleniveau.

  De enkelte skoler har mulighed for at trække tilsvarende oplysninger for egen skole både på elev- og klasseniveau.

  Skolelederne er gennem Folkeskoleloven forpligtet til, at sørge for at alle elever, der er optaget i skolen deltager i undervisningen. Desuden fremgår det af ”Bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen”, at skolens leder og det undervisende personale, der er tilknyttet eleverne, fører dagligt kontrol med, at eleverne er til stede under undervisningen og registrerer fraværet elektronisk i de elevadministrative systemer. Det er således skolelederens ansvar, at der sker en opfølgning på elevernes fravær.

  Opgørelse over fraværet i folkeskolerne i Aabenraa Kommune i 1. kvartal 2018 fremgår af vedlagte bilag.

  Gennemsnitstallene fremgår af nedenstående tabeller(dagsniveau), skolerne indgår med lige vægtning i beregningen at tallene.

  Sygefravær, fravær delt med elevdage

  Årgang

  1. kvartal

  2.kvartal

  3. kvartal

  4. kvartal

  1. kvartal

  2017

  2017

  2017

  2017

  2018

  0. – 6.

  3,70%

  1,96%

  1,65%

  2,36%

  4,04%

  7. – 9.

  4,50%

  2,41%

  2,19%

  3,10%

  4,32%

  10.

  5,36%

  2,45%

  6,01%

  6,50%

  6,54%

  Det gennemsnitlige sygefravær er steget i forhold til 4. kvartal 2017 for samtlige årgange. Sammenlignes der med samme periode i 2017, er der ligeledes en stigning på alle årgange undtagen 7.-9. klasse.

  Ulovligt fravær, fraværsdage delt med elevdage

  Årgang

  1. kvartal

  2.kvartal

  3. kvartal

  4. kvartal

  1. kvartal

  2017

  2017

  2017

  2017

  2018

  0. – 6.

  0,43%

  0,38%

  0,28%

  0,35%

  0,38%

  7. – 9.

  1,24%

  0,77%

  0,49%

  0,83%

  1,17%

  10.

  0,40%

  0,35%

  0,65%

  1,50%

  1,06

  Det gennemsnitlige ulovlige fravær er steget i forhold til 4. kvartal 2017 for alle årgange undtagen 10.klasse. Sammenlignes der med samme periode i 2017, er der sket et fald for 0.-6. klasse og 7.-9. klasse, mens der er sket en stigning på den ældste årgang.

  Ekstraordinær frihed

  Årgang

  1. kvartal

  2.kvartal

  3. kvartal

  4. kvartal

  1. kvartal

  2017

  2017

  2017

  2017

  2018

  0. – 6.

  0,07%

  0,06%

  0,07%

  0,08%

  0,11%

  7. – 9.

  0,23%

  0,08%

  0,18%

  0,16%

  0,22%

  10.

  0,37%

  0,00%

  0,00%

  0,00%

  0,00%

  Den gennemsnitlige ekstraordinære frihed er i forhold til 4. kvartal steget for de 0.-6. klasse og for 7.-9. klasse. For 10. klasse har der ikke været ekstraordinær frihed i de sidste kvartaler.

  Sammenlignes der med samme periode i 2017, er der sket et fald på alle årgange undtagen 0.-6. klasse.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 08-05-2018

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/18300, Sagsinitialer: kmen

  Sagsfremstilling

  Lovforslaget, der udmønter store dele af dagtilbudsaftalen ’Stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet’, forventes vedtaget inden sommerferien.

  Hovedparten af lovændringerne, herunder en styrket pædagogisk læreplan, forventes at træde i kraft 1. juli 2018.

  Som en del af loven træder bestemmelsen angående to puljer på dagtilbudsområdet i kraft den 1. juni 2018.

  Deadline for ansøgning var den 16. april og forvaltningen har søgt om midler fra begge puljer.

  Det drejer sig om følgende:

  Puljen til ansættelse af flere uddannede pædagoger til 100 daginstitutioner med mange børn i udsatte positioner.

  Forvaltningen har søgt på vegne af daginstitutioner, der lever op til kravet om minimum 25 pct. børn, hvis forældre får:

  a) mindst 80 pct. økonomisk fripladstilskud og/eller

  b) en andel af socialpædagogisk fripladstilskud.

  Hvis flere end 100 ansøgende daginstitutioner lever op til ansøgningskravene forhøjes kravet om minimum 25 % børn.

  Team Dagtilbud i Socialstyrelsen skal vejlede de udvalgte daginstitutioner og dokumentere deres indsats.

  Midlerne anvendes i perioden 2018 til og med august 2021.

  Puljen til kompetenceløft af dagplejere, faglige fyrtårne i daginstitutioner og ledelsen i dagtilbud.

  Aabenraa Kommune har haft mulighed for at søge om 1,489 mio. kr. og det er et krav, at

  · ca. 30 pct. af kommunens puljeandel bruges på dagplejere. Midlerne skal fortrinsvis

  anvendes til efteruddannelse af dagplejere på den pædagogiske assistentuddannelse, men kan i visse tilfælde også anvendes til kortere kurser til dagplejere,

  · ca. 70 pct. af kommunens puljeandel skal bruges på kursusudgifter til faglige fyrtårne i daginstitutioner og ledelsen,

  · kommunen forpligter sig på at sikre, at der både sker kompetenceløft i private, selvejende og kommunale dagtilbud og

  · kommunen afsætter en del af puljemidlerne til vikardækning for det pædagogisk personale ved fravær til kompetenceudvikling.

  Midlerne anvendes i perioden august 2018 til august 2022.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 08-05-2018

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/11323, Sagsinitialer: amp

  Sagsfremstilling

  Dagtilbud har tidligere (senest den 9. maj 2017, pkt. 76) orienteret Udvalget om afgørelser, der er afgjort i Ankestyrelsen. Orienteringen sker én gang årligt.

  Inden for dagtilbudsområdet kan der indgives klager på følgende områder:

  · Friplads – både hel og delvis.

  · Socialpædagogisk friplads.

  · Privat pasningsordning efter §§80-85 i Dagtilbudsloven.

  · Sprogstimulering.

  · Sprogvurdering.

  Dagtilbud har i 2017 ikke haft afgørelser, der er afgjort i Ankestyrelsen.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 08-05-2018

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/8307, Sagsinitialer: PKLIS

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres udvalget om en konkret ansøgning om støtte fra Socialstyrelsens pulje til omlægning til en tidlig og forebyggende indsats på området for udsatte børn og unge.

  Målet med ansøgningspuljen er, at flere udsatte børn og unge får en tidligere forebyggende indsats, og at indsatsen er kvalificeret og skaber progression for det enkelte barn eller den enkelte unge.

  I Aabenraa Kommune arbejder Børn og Familie med omlægningen af indsatsen under overskriften ”Aabenraa-modellen”. Midler fra puljen vil kunne supplere den investeringsstrategi på området, som byrådet vedtog i 2016.

  Kommunerne har kunnet ansøge om midler til investeringer, som kan bidrage til en helhedsorienteret omlægning på tværs af sagsbehandlingen, den kommunale tilbudsvifte og i koblingen til almenområdet.

  Aabenraa Kommune har i ansøgningen beskrevet et projekt med titlen Tidligt forebyggende indsats i skolen i Aabenraa Kommune. Projektet har fokus på skolen som beskyttelsesfaktor for udsatte og sårbare børn og unge.

  Aabenraa Kommune har ansøgt om 1,941 mio. kr. til projektet. Kommunen skal medfinansiere minimum 50% af de samlede udgifter. Medfinansieringen består af medarbejdertimer.

  Projektperioden løber fra 1. juli 2018 til 30. juni 2021. Socialstyrelsen forventer at kunne give svar på ansøgningen medio juni 2018.

  Ansøgningen, inkl. budget for det ansøgte beløb, er vedlagt som bilag.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til understøttelse af omlægning til en tidlig og forebyggende indsats på området for udsatte børn og unge af 2. februar 2017

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 08-05-2018

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/13475, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres udvalget om Børn og Families interessetilkendegivelse til at deltage i et 3-årigt forskningsprojekt: ”Flygtningebørn og –familier i centrum”, hvor fokusområdet er helhedsorienterede familieindsatser, der øger børns trivsel.

  Projektet er et partnerskab mellem fire kommuner (Lolland, Guldborgsund, Aalborg og Aabenraa), Nationalt Videncenter om Udsatte Børn og Unge (NUBU), fire professionshøjskoler samt interesseorganisationerne DIGNITY og Center for Udsatte Flygtninge (Dansk Flygtningehjælp).

  NUBU bliver den projektansvarlige organisation, som forener kommuner, interesseorganisationer, praksisfelt og professionshøjskoler.

  Projektet vil i perioden 2019-2021 undersøge de eksisterende sociale indsatser i boligområderne i kommunerne ved at følge udvalgte familiers møder med indsatserne, afholdelse af familie- og børneseminarer, og udvikling af helhedsorienterede og familieinddragende metoder.

  Projektet vil medvirke til at kvalificere de eksisterende indsatser og udvikle nye.

  Aabenraa Kommune er blandt andet interessant for projektet, fordi Tidlig Forebyggelse og Den Fremskudte Indsats på Høje Kolstrup har gjort sig gode erfaringer med at afholde MindSpring-kurser som en del af Landsbyggefondens boligsociale indsats på Høje Kolstrup.

  MindSpring er et konceptuelt psykosocialt gruppeforløb for flygtninge og indvandrere. Konceptet bygger på en peer to peer tilgang og afholdes efter en manual på deltagernes modersmål. Det er udviklet i Holland og udbredes i Danmark gennem Røde Kors.

  Aabenraa Kommunes deltagelse er betinget af, at projektet vil blive finansieret gennem midler fra Velux Fonden

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 08-05-2018

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/419, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Børne- og Socialministeriet offentliggjorde den 17. april 2018 et kort over hvor mange klagesager, der er fejl i når borgerne klager over kommunernes afgørelse på socialområdet generelt og på børnehandicapområdet specifikt.

  Kortene (vedlagt som bilag) viser hvad omgørelsesprocenten er i de forskellige kommuner.

  Der anvendes tre begreber, når Ankestyrelsen udregner omgørelsesprocenter:

  • Stadfæstelse: Styrelsen er enig i afgørelsen. Der sker ingen ændringer for den, der har klaget.
  • Hjemvisning: Hvis der for eksempel mangler væsentlige oplysninger i en sag, og styrelsen ikke selv kan indhente dem, sender styrelsen sagen tilbage til myndigheden. Det hedder at hjemvise en sag og betyder, at myndigheden skal genoptage sagen og afgøre den på ny.
  • Ændring: Styrelsen er helt eller delvist uenig i afgørelsen og ændrer den.

  Når en afgørelse hjemvises eller ændres kaldes det, at kommunens afgørelse bliver omgjort. Det hedder det, selvom en hjemvisning ikke nødvendigvis betyder, at afgørelsen bliver ændret. Omgørelsesprocenten er derfor andelen af sager, der bliver omgjort (hjemvist eller ændret) ud af alle sager hvor der er truffet en afgørelse.

  Omgørelsesprocent på socialområdet i 2017

  Heri indgår alle bestemmelser i serviceloven, hvor der er klageadgang, dvs. både på børneområdet og voksenområdet.

  Kortet viser:

  2017

  2016

  Afgørelser truffet

  79

  56

  Omgørelsesprocent

  23%

  27%

  Heraf – ændringer

           - hjemvisninger

  4%

  20%

  3%

  23%

  Ses der kun på børneområdet i Aabenraa Kommune viser forvaltningens opgørelser:

  2017

  2016

  Afgørelser truffet

  17

  22

  Omgørelsesprocent

  24%

  14%

  Heraf – ændringer

           - hjemvisninger

  6%

  18%

  5%

  9%

  Disse tal kan sammenholdes med, at Børn og Familie i samme periode har truffet 1.315 afgørelser under serviceloven inkl. børnehandicap. Dette svarer til, at borgerne i Aabenraa Kommune klager over trufne afgørelser i 1,1% af sagerne.

  Den gennemsnitlige omgørelsesprocent i 2017 på landsplan ligger på 38% på socialområdet generelt, i 2016 var det 37%.

  Omgørelsesprocent på børnehandicapområdet

  Heri indgår bestemmelser i serviceloven vedr. børnehandicap, hvor der er klageadgang.

  Kortet viser:

  2017

  2016

  Afgørelser truffet

  11

  7

  Omgørelsesprocent

  36%

  14%

  Heraf – ændringer

           - hjemvisninger

  0%

  36%

  14%

  0%

  Disse tal kan sammenholdes med at Børn og Familie i samme periode, har truffet 296 afgørelser på børnehandicapområdet.

  Dette svarer til, at borgerne i Aabenraa Kommune klager over trufne afgørelser i 3,7% af sagerne indenfor børnehandicap.

  Den gennemsnitlige omgørelsesprocent i 2017 på landsplan ligger på 52% på børnehandicapområdet, heraf 68% hjemsendte og 32% ændrede.

  I 2016 var den gennemsnitlige omgørelsesprocent 46%.

  Danmarkskortet fremgår af vedlagte bilag, og Børne- og Socialministeriets hjemmeside

  http://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/apr/der-er-stadig-alt-for-mange-fejl-i-kommunernes-sagsbehandling-paa-socialomraadet-det-viser-de-nye-danmarkskort/

  Indstilling

  Børn og skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 08-05-2018

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/12411, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Børne- og Uddannelsesudvalget orienteres i denne sag om regnskab 2017 for produktionsskolen Meritten.

  Af den fremsendte årsrapport for Produktionsskolen Meritten fremgår følgende:

  (mio. kr.)

  2017

  2016

  Indtægter

  16,105

  15,862

  Årets resultat

  -2,162

  -5,082

  Egenkapital

  -2,353

  -191

  (antal)

  2017

  2016

  Antal årselever

  80,1

  79,5

  Årselever pr. lærerårsværk

  3,1

  3,9

  I 2017 var der budgetteret med 120 årselever, og det faktiske antal blev 80 elever, hvilket svarer til elevtallet i 2016.

  Merittens bestyrelse har godkendt regnskabet den 16. april 2018.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 08-05-2018

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/419, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Siden 2012 har Kultur- og Fritidsudvalget via Kultur- og Fritidspolitikken tilbudt støtte til udsatte familier igennem fritidspasordningen. Ordningen indebærer, at familier kan søge om op til 0,001 mio. kr. pr. barn. pr. år til kontingentstøtte til en fritidsaktivitet. Familien søger selv igennem et elektronisk ansøgningsskema. Visitationen varetages af en medarbejder i Børn og Skole, der sender et svar til familien og foreningen. Når barnet møder op til aktiviteten, må udbyderen sende fakturaen til Kultur, Plan & Fritid. Behandlingen og administrationen af fritidspasordningen er en meget resursekrævende proces i forhold til afsatte beløb.

  Socialstyrelsen har i flere omgange konkluderet, at koblingen mellem personlig kontakt og økonomisk støtte er det mest effektive i forhold til fastholdelse og opfølgning.

  Dette tydeliggør, at der i Aabenraa Kommunes ordning er uklarhed om hvorvidt det er den mest hensigtsmæssige målgruppe som visiteres til fritidspasordningen.

  En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og Ung Aabenraa samt Kultur, Plan & Fritid har udarbejdet en model der sikrer, at det er kvalificeret personale i Børn og Skole der foretager en hensigtsmæssig visitering og at administrationen smidiggøres.

  Det foreslås, at ansvaret for visiteringen og fordelingen af Fritidspas overdrages til Børn og Skole pr. 1. august 2018. Den økonomiske ramme forbliver på 0,100 mio. kr. som budgetomplaceres til Børn og Skole i perioden 2019-2020. Det foreslås, at ordningen administreres af de enkelte skoler, som ud fra en fordelingsnøgle baseret på socioøkonomiske faktorer får fordelt midlerne. Skolerne betaler direkte til udbyderen efter individuel aftale. Midlerne målrettes til udsatte børn og unge til deltagelse i kultur- og fritidsaktiviteter, og fordeles efter skolelederens vurdering til elever under hensyntagen til andre støtteforanstaltninger (§ 50 mv.). Der opsættes ingen aldersmålgruppe.

  Besluttes denne model lukkes der for den nuværende ansøgning af fritidspas pr. 1. juli 2018. Den forventede store mængde af henvendelser om støtte til fritidsaktiviteter efter sommerferien, vil blive håndteret efter den nye administrationspraksis. Det resterende beløb i 2018 fordeles til skolerne ud fra ovenstående beskrevet fordelingsnøgle. Skolerne modtager en liste over børn der i forvejen har modtaget fritidspas i 2018, for på den måde at kunne tage hensyn til dette i sin fordelingspraksis.

  Forud for overdragelsen af ansvaret for visiteringen sendes en mail ud til samtlige fritidspasmodtagere i 2016, 2017 og 2018, som orienteres om den nye ordning. Derudover orienteres kommunens foreningsliv, musikskole og billedskole via nyhed på Conventus samt en direkte mail.

  Ordningen evalueres i 4. kvartal 2020, for på den måde at give et overblik over hvor mange børn, der har modtaget fritidspas i årene 2019 og 2020, og om samarbejdet mellem skoler, forvaltninger og fritidstilbuddene fungerer optimalt.

  Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen den 2. maj 2018, hvor det blev besluttet at budgettet til fritidspas overføres til Børne- og Uddannelsesudvalget.

  Bevillingsændringen behandles i forbindelse med bevillingskontrollen pr. 30. september 2018.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 08-05-2018

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/23972, Sagsinitialer: mnj

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om det tidligere § 17, stk. 4-udvalgs inspirationskatalog med forslag og anbefalinger vedrørende forebyggelse og sundhed for udsatte unge. Det foregående Social- og Sundhedsudvalg besluttede den 5. december 2017 at fremsende kataloget til det nuværende udvalg.

  Der blev i forrige byrådsperiode nedsat et § 17, stk. 4-udvalg, der havde til opgave at udarbejde et inspirationskatalog med forslag og anbefalinger vedrørende forebyggelse og sundhed for udsatte unge med særligt fokus på indsatsområderne: mental sundhed, sundhedsfremme, trivsel, angst, depression, rusmidler, selvskadende adfærd og spiseforstyrrelser, samt KRAM risikofaktorer.

  Inspirationskataloget indgår i det administrative arbejde med Sundhedsplanen 2018-19 samt inddrages i arbejdet i det kommende § 17, stk. 4-udvalgs arbejde med både opfølgning på sundhedsplanen og udarbejdelse af ny sundhedspolitik.

  § 17, stk. 4-udvalget arbejdede med evaluering og kvalificering af eksisterende tilbud og indsatser i dialog med eksterne ressourcepersoner med særlig indsigt på området. Udvalget undersøgte endvidere mulige indsatsområder med henblik på igangsættelse af nye initiativer.

  Inspirationskataloget er en sammenfatning på de drøftelser der er pågået i § 17, stk. 4-udvalget.

  Følgende emner indgår i inspirationskataloget:

  1.       Spiseforstyrrelser og selvskade

  2.       Angst, stress og depression

  3.       Rusmidler – Beredskab

  4.       Rusmidler – Tidlig opsporing

  5.       Overvægt

  6.       LIVA

  7.       Rygning

  8.       Bevægelse på erhvervsskolerne

  9.       Frivillighed

  Det tidligere Social- og Sundhedsudvalg besluttede, at Inspirationskataloget fremsendes til Børne- og Uddannelsesudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Ungeindsatsen.

  Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 7. februar 2018, at der arbejdes videre med en kvalificering af initiativer i kataloget, herunder i forbindelse med Sundhedsplan 2018-2019.

  Indstilling

  Børn og Skole og Jobcenter og Borgerservice indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 07-05-2018

  Godkendt.

  Afbud: Bent Sørensen og Carina Underbjerg Hansen.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 08-05-2018

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/45, Sagsinitialer: bhh

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 08-05-2018

  -