Beslutningsprotokol

tirsdag den 29. maj 2018 kl. 15:30

Mødested: Lokale 51.01, Lyreskovskolen
Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalg
Medlemmer: Kirsten Nørgård Christensen, Eivind Underbjerg Hansen, Erik Uldall Hansen, Jane Thorgeirsson, Jens Bundgaard Nielsen, Povl Kylling Petersen, Rasmus Elkjær Larsen
Bemærkninger: Afbud: Povl Kylling Petersen

Mødet sluttede kl. 18.45
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/5090, Sagsinitialer: bhh

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 29-05-2018

  Godkendt – der var indsigelse fra Jens Bundgaard Nielsen (Ø) mod, at dagsordens pkt. 107 var et lukket punkt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/44, Sagsinitialer: bhh

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 29-05-2018

  -

  Afbud: Povl Kylling Petersen

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/15581, Sagsinitialer: hwj
 • Udskriv
  Sagsid.: 11/44211, Sagsinitialer: khl

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om igangværende og kommende byggeprojekter på skole- og daginstitutionsområdet.

  Kongehøjskolen

  De økonomiske opgørelser, der skal udarbejdes i forbindelse med det indgåede forlig, foreligger endnu ikke.

  Lyreskovskolen

  Der er stadig enkelte forhold omkring udearealerne, herunder legepladserne, der mangler opfølgning. Sammen med en dræning af blandt andet arealet til idrætsanlæg og anlæg af idrætsbanerne vil dette nu blive foretaget.

  Hærvejsskolen

  Efter det første spadestik den 18. maj 2018 startes arbejdet med planlægning og etablering af byggepladsen op.

  Daginstitution i Rødekro

  Da byggeriet Hærvejsskolen og den nye daginstitution i Rødekro er blevet udbudt som ét projekt, svarer orienteringen om dette byggeri til orienteringen om byggeriet til Hærvejsskolen.

  Fjordskolen, om- og tilbygning på Åbjerg 8b i Kruså

  Byggeriet fortsætter i henhold til tidsplanen, således at det kan afleveres til Aabenraa Kommune den 22. oktober 2018.

  Terapibad på Åbjerg 8 B, Kruså

  Byggeriet fortsætter i henhold til tidsplanen, dog med en mindre forsinkelse grundet vintervejrliget i vinters.

  Forsinkelsen medfører at terapibadet vil blive afleveret til Aabenraa Kommune den 31. august 2018.

  Daginstitution i Aabenraa Syd

  Børn og Skole viderefører processen omkring belysning af yderligere placeringsmuligheder for en ny integreret daginstitution i Aabenraa Syd.

  Daginstitution ved Lyreskovskolen

  Der afholdes den 29. maj 2018, kl. 19.00 et åbent orienteringsmøde med baggrund i dialogoplægget for en række placeringsmuligheder.

  Efterfølgende vil der være en offentlig høringsperiode på 4 uger.

  Dialogoplægget er tilgængeligt på Aabenraa Kommunes hjemmeside under ”Aktuelle høringer”.

  Erstatningsbyggeri for pavillonen på Varnæs Skole

  De indkomne, billigste tilbud ved licitationen den 9. maj 2018 medførte at det samlede anlægsbudget vil blive overskredet.

  Derfor arbejdes der nu videre med at finde besparelsesmuligheder i projektet.

  Denne proces vil kunne medføre forsinkelse af byggeriets færdiggørelse.

  Ventilationsanlæg på Løjt Kirkeby Skole

  Tidsplanen for arbejdet følges, således at test og aflevering af ventilationsanlægget vil kunne finde sted i juni 2018.

  Der er dog opstået en forsinkelse på 2 uger på leveringen af ventilationsanlægget.

  Det tilstræbes i arbejdet videre frem, at forsinkelsen bliver indhentet.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 29-05-2018

  Taget til efterretning.

  Afbud: Povl Kylling Petersen

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/5082, Sagsinitialer: khl

  Sagsfremstilling

  Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede den 27. februar 2018 (pkt. 37), at igangsætte en proces, der skal danne grundlag for en ansøgning om en anlægsbevilling til Kongehøjens Børnehave.

  Beslutningen skyldes, at der i forbindelse med ibrugtagning af de ekstra lokaler (tidl. fritidshjemslokaler) blev dispenseret fra det nugældende krav til automatisk brandalarmering direkte til Brand og Redning (ABA-anlæg) frem til 31. august 2018.

  Der er på baggrund af Børne- og Uddannelsesudvalgets beslutning udarbejdet en redegørelse over de forventede udgifter til en permanent lovliggørelse af de anvendte lokaler, da der ikke kan forventes en forlængelse af den midlertidige dispensation.

  Opgørelsen, som Rambøll har udarbejdet, viser at der forventes udgifter på i alt 2,8 mio. kr. til etablering af ABA-anlæg og ændringer i bl.a. ventilation m.v.

  Nedenstående opstilles 2 handlemuligheder:

  MODEL A – Lovliggørelse jfr. Rambøll-notat

  Årsagen til, at der er behov for bygningsmæssige ændringer er, at Kongehøjens Børnehave har inddraget nogle af det tidligere fritidshjems lokaler, hvilket betyder, at der er tale om en anvendelsesændring (ændring af aldersgruppe).

  En anvendelsesændring udløser, at hele børnehavens areal – også de tidligere godkendte, skal opfylde de nye krav.

  Konsekvens:

  Der skal foretages bygningsmæssige ændringer, som er opgjort til i alt 2,8 mio. kr.

  Der vil være en årlig afledt driftsudgift til service og kontrol af det automatiske brandalarmeringslæg. Denne afholdes af institutionen.

  MODEL B – Ophøre med at anvende de tidligere fritidshjems lokaler ved udløbet af dispensationsperioden (31. august 2018)

  Da det er anvendelsesændringen (fra fritidshjem til børnehave), som udløser kravet om ABA-anlæg/ventilation m.v. – vil en udfasning af lokalerne i forbindelse med udløbet af dispensationen betyde, at der ikke længere er krav om disse bygningsmæssige ændringer. Kongehøjens Børnehave vil herefter kun kunne anvende de lokaler, som oprindelig er godkendt til børnehave (tilbageførelse af tilstanden til før dispensationen).

  Konsekvens:

  Kongehøjens Børnehave kan maksimalt optage 77 børn, uden det ekstra ”fritidshjemslokale” – hvis flere ønsker optagelse, vil disse børn blive tilbudt plads i en anden institution.

  Oversigt over børnehavekapacitet i Kongehøjskolens distrikt pr. 1.6.2018

  Institution

  Indskrevne børn

  Institutions m2 til børn

  Anvendte m2 til børn

  Rest. antal m2 til børn*

  0-2 år

  3-6 år

  Børnehuset Bakkebo

  38

  48

  297

  210

  87

  Kongehøjens Børnehave**

  0

  78

  155

  156

  -1**

  Nygade Børnehave

  0

  43

  216

  86

  130

  Aabenraa Børnehus

  0

  54

  159

  108

  51

  *Bygningsreglementets min. krav til antal m2 pr. barn = 3 m2 pr. 0-2 års barn / 2 m2 pr. 3-6 års barn – bemærk, at der kan være lokale forhold, som skal vurderes inden fuld udnyttelse.

  ** Det ekstra ”fritidshjemslokale” (43 m2) er IKKE indregnet i m2.

  Oversigt over børnehavekapacitet i Kongehøjskolens distrikt pr. 1.8.2018

  Institution

  Forventede indskrevne børn

  Institutions m2 til børn

  Anvendte m2 til børn

  Rest. antal m2 til børn*

  Alder

  0-2 år

  3-6 år

  Børnehuset Bakkebo

  37

  34

  297

  179

  118

  Kongehøjens Børnehave

  0

  51

  155

  102

  53

  Nygade Børnehave**

  0

  28

  216

  56

  160

  Aabenraa Børnehus

  0

  38

  159

  76

  83

  *Bygningsreglementets min. krav til antal m2 pr. barn = 3 m2 pr. 0-2 års barn / 2 m2 pr. 3-6 års barn – bemærk, at der kan være lokale forhold, som skal vurderes inden fuld udnyttelse.

  **Nygade Børnehave har ansøgt om oprettelse af 12 stk. 0-2 års pladser pr. 1. august 2018.

  Med det aktuelle børnetal pr. 1. juni 2018 på 78 børn vil der uden de tidligere fritidshjemslokaler være et barn for meget i forhold til bygningsreglementets krav. Der er dog plads til flere børn i de andre daginstitutioner i Kongehøjens distrikt.

  Med det forventede børnetal pr. 1. august 2018 vil der være plads til alle børn i Kongehøjens Børnehave uden de tidligere fritidshjemslokaler.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at Børne- og Uddannelsesudvalget tager stilling til, hvilken model forvaltningen skal arbejde videre med.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 29-05-2018

  Der skal arbejdes videre med Model B.

  Afbud: Povl Kylling Petersen

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/5659, Sagsinitialer: sbro

  Sagsfremstilling

  Taktisk ledelsesinformation pr. 30. april 2018 vedlægges til udvalgets orientering.

  Det vurderes på nuværende tidspunkt at budgettet for 2018 vil blive overholdt.

  Indstilling

  Børn og skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 29-05-2018

  Taget til efterretning.

  Afbud: Povl Kylling Petersen

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/13162, Sagsinitialer: sbro

  Sagsfremstilling

  DRIFT

  På baggrund af Økonomiudvalgets rammeudmelding den 10. april 2018 skal Børne- og Uddannelsesudvalget fremsende budgetbidrag.

  Samlet har udvalget en ramme på 987,932 mio. kr. i serviceudgifter og 8,92 mio. kr. i overførselsindkomster.

  Budgetbidraget, der skal afleveres den 8. juni, skal have et basisbudget i balance og forslag til omprioriteringskataloget på 9,783 mio. kr. i reduktioner.

  Der er udarbejdet forslag til omprioriteringskatalog med 15 forslag, som er vedhæftet sagen.

  Derudover er vedhæftet specielle bemærkninger, der viser udvalgets basisbudget. Heraf fremgår bl.a. at der under dagtilbud i strukturpuljen er indbygget besparelseskrav på 0,7 mio. kr. i 2019 og 3 mio. kr. for årene herefter, samt at forventede mindreudgifter som følge af etablering af Aabenraa-modellen under Børn og Familie er indregnet for årene 2019 til 2020.

  ANLÆG

  Til anlægsprioritering skal følgende udarbejdes og prioriteres:

  • Kvalificering af udgiftsfordelingen mellem årene 2019-2022 på de anlægsprojekter der fremgår af investeringsplanen
  • Eventuelle akutte anlægsønsker (påbud, eller udfordringer i eksisterende anlægsprojekter)

  Der igangsættes ikke nogen proces omkring anlægsønsker, men til udvalgets orientering kan det oplyses, at der er ønske fra :

  - Stubbæk Børnehus om et produktionskøkken

  - Svalen har ønske om en tilbygning

  - Løjt Børnehus har ønske om fremrykning i forhold til investeringsoversigten.

  Oversigt anlæg optaget på investeringsoversigten er vedlagt som bilag til sagen.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at omprioriteringsbidrag drøftes og udpeges indenfor en ramme på 9,783 mio. kr. for reduktioner,

  at akutte anlægsønsker drøftes, og

  at anlæg 2019-22 kvalificeres.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 29-05-2018

  1. at drøftet og følgende reduktioner blev prioriteret til udvalgets omprioriteringsbidrag:


  1. Forslag 15 – Udsigten - weekend (0,280 mio. kr. i 2019)
  2. Forslag 4 – Klub 3 ungdomsklub (0,338 mio. kr. i 2019)
  3.Forslag 5 – Fritidstilbud 7. klasse + (1,723 mio. kr. i 2019)
  4. Forslag 11 – 1 % aftalestyrede Dagtilbud (1,279 mio. kr. i    2019)
  5. Forslag 10 – Distriktsvejledere (2,000 mio. kr. i 2019)
  6. Forslag 14 – 1% aftalestyrede Børn og Familie (0,506          mio. kr. i 2019)
  7. Forslag 1 – 1% aftalestyrede Skole og Undervisning   (3,654 mio. kr. i 2019)


  I alt reduktioner 9,780 mio. kr. i 2019.


  Jens Bundgaard Nielsen (Ø) og Erik Uldall Hansen (A) stemte imod.

  2. at drøftet

  3. at godkendt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/13346, Sagsinitialer: sbro

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med at Rønshoved Skolehjem ikke længere har en skoledel, har det givet anledning til en gennemgang af takstgrundlaget for Rønshoved, men også døgninstitutionerne under et. Denne gennemgang giver anledning til at takstgrundlaget for 2018 ændres, og dermed også taksterne.

  På Rønshoved er det konstateret, at ledelses- og administrationsudgift ikke fordeles på de forskellige tilbud, som Rønshoved står for, men alene blev beregnet på bo-delen, og at grundlag for takstregulering ikke er i overensstemmelse med den indgåede virksomhedsaftale.

  På Posekær er det konstateret, at lederudgift ikke blev fordelt korrekt til Lille Kolstrup, og at den faktiske fordeling på plejeindsats er anderledes end forudsat.

  På Lille Kolstrup er det konstateret, at en del af lederlønnen manglede fra Posekær og at entreprenørydelser ikke indgik korrekt i takstgrundlaget.

  De ovenfor nævnte forhold giver anledning til, at takster for 2018 bør revideres, således at der er overensstemmelse mellem faktiske brugere og betalere – alternativet ville være at afvente efterregulering for 2018 til budget 2020-taksten.

  Forhold omkring takster til andre kommuner er reguleret i rammeaftalen for 2018, hvoraf det fremgår at regulering fra årets start kan foretages, når der konstateres tekniske fejl i takstgrundlaget.

  Regulering af de mellemkommunale takster kan godkendes af udvalget, da det er indenfor udvalgets budget.

  Økonomi og afledt drift

  Nedenfor fremgår den regulering, som gennemgangen har givet anledning til på de enkelte tilbud.

  Mellemkommunale takster 2018

  2018 Godkendt takst

  2018 genberegning

  Institution

  Takst pr. år

  Takst pr.
  dag/døgn

  Takst pr. år

  Takst pr.
  dag/døgn

  Rønshoved

  Bodel

  1.162.160

  3.184

  1.016.525

  2.785

  Udsigten, aflastning

  1.366.560

  3.744

  1.429.340

  3.916

  Ungdomshybler

  305.870

  838

  374.855

  1.027

  Bjerggade 5-8

  198.560

  544

  210.970

  578

  Misbrugsbehandling*

  19.648

  24.700

  Barndomshjem

  1.127.120

  3.088

  1.183.330

  3.242

  Børnehandicapområdet

  Børnehuset Lille Kolstrup, aflastning

  1.053.755

  2.887

  1.082.590

  2.966

   Ydelsespakke 3: op til 21 timer/uge

  985.500

  2.700

  1.016.525

  2.785

   Ydelsespakke 4: op til 28 timer/uge

  1.212.165

  3.321

  1.243.190

  3.406

   Ydelsespakke 5: op til 35 timer/uge

  1.439.195

  3.943

  1.469.855

  4.027

  Børnehuset Lille Kolstrup, børnehave

  429.240

  1.176

  422.670

  1.158

  Børneinstitutionen Posekær

   Ydelsespakke 3: op til 21 timer/uge

  1.267.280

  3.472

  1.201.945

  3.293

   Ydelsespakke 4: op til 28 timer/uge

  1.537.745

  4.213

  1.449.050

  3.970

   Ydelsespakke 5: op til 35 timer/uge

  1.807.845

  4.953

  1.695.790

  4.646

  *Taksten forbundet med misbrugsbehandling er angivet pr. forløb.

  Indstilling

  Børn og skole indstiller,

  at regulering af takster i 2018 fra 1. januar 2018 godkendes, og at betalingskommuner orienteres herom.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 29-05-2018

  Godkendt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/15943, Sagsinitialer: sbro

  Sagsfremstilling

  Med baggrund i en henvendelse fra Landsforeningen Danske Daginstitutioner er der foretaget en gennemgang af grundlag for beregning af tilskud til de private danske daginstitutioner for årene 2014-17

  Gennemgangen har vist, at der i 2014 og 2015 har været dele af fællesudgifter, som ikke er indgået korrekt i tilskudsgrundlaget.

  I 2014 er det forhold omkring pulje til tillidsmand, pulje omkring udvidet åbningstid og strukturpuljen, som ikke er indgået i grundlaget for 2014.

  I 2015 er det pulje til tillidsmand, som ikke har været medtaget korrekt.

  I 2016 og 2017 er grundlaget korrekt.

  Herudover er det konstateret, at beregning af administrationstilskud til de private institutioner ikke er foretaget i overensstemmelse med gældende regler.

  Beregning af administrationstilskud er sket med baggrund i private institutioners drifts- og ejendomstilskud, hvor det i vejledning til dagtilbudsområdet fremgår, at tilskud skal beregnes med udgangspunkt i kommunens selvejende institutioners bruttodriftsudgiftsgrundlag. Denne fejl har været gældende i årene 2014 og frem.

  Økonomi og afledt drift

  Fejl i håndtering af fællesudgifter i 2014 og 2015 medfører, at der er udbetalt 1.075 kr. for lidt pr. barn i 2014 og 274 kr. for lidt i 2015. I forhold til antallet af børn i 2014 og 2015 medfører det, at der samlet er udbetalt 0,302 mio. kr. for lidt i 2014 og 0,089 mio. kr. for lidt i 2015.

  Administrationsbidraget er genberegnet for årene 2014-2017 med udgangspunkt i tal for de selvejende institutioner i kommuner. Nedenfor er konsekvensen for de enkelte år gengivet:

  alders-gruppe

  Anvendt administrationsbidrag pr. barn

  Genberegnet administrationsbidrag pr. barn

  2014

  0-2

  1.704

  2.451

  3-5

  960

  1.297

  2015

  0-2

  1.776

  2.472

  3-5

  1.068

  1.382

  2016

  0-2

  1.848

  2.558

  3-5

  1.104

  1.433

  2017

  0-2

  1.860

  2.629

  3-5

  1.104

  1.476

  For 2018 er effekten at administrationsbidrag skal ændres således:

  0-2 års børn ændres administrationsbidrag fra 162 kr./md. til 191 kr./md. pr. barn

  3-5 års børn ændres administrationsbidrag fra 98 kr./md. til 140 kr./md. pr. barn.

  Efterregulering for årene 2014-2017 er samlet beregnet til 0,520 mio. kr. ud fra børnetal i perioden. Regulering af administrationsbidrag i 2018 medfører en merudgift på 0,152 mio. kr. i forhold til budgetforudsætningerne.

  Den samlede økonomiske virkning indgår i forbindelse med bevillingskontrollen pr 30.9.2018.

  Indstilling

  Børn og skole indstiller,

  at der foretages efterregulering af driftsbidrag til de private institutioner for 2014 og 2015 som beskrevet,

  at der foretages efterregulering af administrationsbidrag til de private institutioner for årene 2014-2017 som beskrevet,

  at administrationsbidrag til de private institutioner i 2018 reguleres som beskrevet, og

  at den økonomiske effekt af reguleringer medtages ved bevillingskontrol pr. 30.9.2018.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 29-05-2018

  Godkendt.

  Eivind Underbjerg Hansen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2353, Sagsinitialer: acha

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal udvalget tage stilling til at sende udkast til en opdateret udgave af Sund Opvækst i høring.

  Baggrund

  Udvalget besluttede på mødet den 30. januar 2018 (sag nr. 10), at Sund Opvækst 2012-17 skal opdateres for at justere den i forhold til den udvikling, der er sket i de mellemliggende år.

  Udgangspunktet er de overordnede mål og temaer i den nuværende udgave af Sund Opvækst (se https://www.aabenraa.dk/media/704377/Sund-opvaekst.pdf) - herunder fokus på børne- og ungefællesskaber, forebyggelse/tidlig indsats og samskabelse/aktivt medborgerskab.

  Relevant i forbindelse med opdateringen er bl.a.:

  • Opdateringen af Aabenraa Kommunes vækststrategi ”Sund Vækst”
  • Omlægningen af indsatsen for udsatte børn og unge i form af Aabenraa-modellen
  • Den kommende nye dagtilbudslov
  • Folkeskolereformen
  • De nye opgaver og rammer for en sammenhængende kommunal ungeindsats, som er udstukket i reformen af det forberedende område

  Udkast til opdatering

  Børn og Skole har udarbejdet et udkast til en opdateret tekst til Sund Opvækst 2018.

  Der er ikke noget forord med i udkastet. Det udarbejdes, når der foreligger en endelig tekst.

  Vigtigste ændringer i forhold til den nuværende udgave:

  • Der er foretaget en generel opdatering af begreber og formuleringer, herunder omskrivning af temaet om ”Tidlig forebyggende indsats”
  • Der er sket en fokusering af teksten – der er mindre tekst og færre gentagelser (på baggrund af input fra lederne i Børn og Skole)
  • Mål, der havde karakter af hensigtsformuleringer som ”vi vil arbejde for…”, er blevet skærpet
  • Der er 6 mod tidligere 7 temaer – ”Sammenhæng og kontinuitet” er lagt ind under de andre temaer (på baggrund af input fra lederne i Børn og Skole)
  • Nye målformuleringer om ”alle børn skal blive så dygtige, som de kan” og om opfølgning på effekt af indsatser
  • Nogle af målene er flyttet rundt til andre steder i teksten
  • Baggrundsafsnittet er taget ud
  • ”Børne-, familie- og ungepolitik” er ændret til ”børne-, unge- og familiepolitik”

  Plan for den videre proces

  • 29. maj 2018: Børne- og Uddannelsesudvalget sender den opdaterede Sund Opvækst i høring hos:
   • Bestyrelserne i institutioner på Børn og Skoles område
   • Handicaprådet
   • Fælleselevrådet
   • Ungdomsuddannelserne (EUC Syd, IBC, Social- og Sundhedsskolen, Aabenraa Statsskole, VUC Syd, Deutsches Gymnasium) og produktionsskolen
   • MED-udvalg på Børn og Skoles område
  • 4. juni – 31. august 2018: Høringsperiode

  • 18. september: Børne- og Uddannelsesudvalget behandler de modtagne høringssvar, og godkender Sund Opvækst 2018
  • 2. oktober 2018: Økonomiudvalget godkender Sund Opvækst 2018

  • 9. oktober: Byrådet godkender Sund Opvækst 2018

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at forslag til opdateret udgave af Sund Opvækst sendes i høring.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 29-05-2018

  Godkendt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/8737, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Børne- og Uddannelsesudvalget godkendte på mødet den 8. maj 2018 afkortning af undervisningstiden for Hærvejsskolen udskolingsklasser.

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til, om Hærvejsskolens ansøgning om afkortning af undervisningstiden for følgende af skolens klasser i skoleåret 2018-2019, skal godkendes:

   • 4a, 4b, 4c
   • 5a, 5b, 5c

  Folkeskolelovens § 16 b giver den enkelte skoleleder - efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen - mulighed for at søge kommunalbestyrelsen om at afkorte undervisningstiden.

  Afkortning af undervisningstiden kan anvendes generelt for klasser i indskolingen, hvis det er hensigtsmæssigt i forhold til en eller flere problemstillinger i klassen. I særlige tilfælde kan det anvendes for elever på 4.-9. klassetrin. Godkendelse kan kun gives for et år ad gangen.

  I foråret 2017 har en arbejdsgruppe i Aabenraa Kommune evalueret den hidtidige praksis omkring afkortning af undervisningstiden på skolerne i Aabenraa Kommune. Sagen blev behandlet på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 6. juni 2017. Af arbejdsgruppens anbefalinger fremgår det blandt andet, at ansøgninger om at afkorte undervisningstiden skal være begrundet i et ønske om at styrke skolens læringsmiljø. Det er først og fremmest elevernes trivsel, der skal styrkes. En afkortning af undervisningstiden forventes at kunne styrke denne.

  Desuden anbefales en eller flere evalueringsmetoder anvendt for at måle om afkortning af undervisningstiden har haft effekt: undersøgelse blandt elever og forældre, elevsamtale, fald i antal forældrehenvendelser om trivsel, forældremøder eller trivselsmåling blandt eleverne.

  Hærvejsskolen har både i skoleåret 2016/17 og 2017/18 haft reduceret undervisningstiden for 4.–9. klasse, samt specialklasser.

  Evalueringen viser, at eleverne er meget glade for den forkortede skoletid. En kortere skoledag giver større trivsel i skoletiden og dermed større grundlag for udvikling og læring. Eleverne får mere overskud til at beskæftige sig med andre interesser efter skoletid.

  Hærvejsskolen ønsker at reducere timetallet med 2 lektioner ugentligt i de nævnte klasser, så der kan arbejdes med 2-lærerlektioner og holddeling.

  Effekten af afkortningen af undervisningstiden evalueres gennem et opfølgning via de frivillige og obligatoriske test. Forældrenes evalueringer vil indgå i forbindelse med årlige skole-/hjemsamtaler, hvor skolen har hentet inspiration i vitaliseringsmodellen.

  Lovgrundlag

  Folkeskoleloven §16,b.

  Økonomi og afledt drift

  Omlægningen er ressourceneutral

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ansøgningen om afkortning af undervisningstiden, jf. ovenstående, godkendes for skoleåret 2018-19.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 29-05-2018

  Godkendt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/25435, Sagsinitialer: mjth

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til, om den reviderede udgave af IT OG DIGITALISERING I FOLKESKOLEN, der udgør oplægget til en ny it- og digitaliseringsstrategi for skolevæsnet i Aabenraa Kommune, kan godkendes.

  Baggrund

  Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede den 3. april 2018 at sende IT og DIGITALISERING I FOLKESKOLEN i høring blandt skolernes bestyrelser, MED-udvalg og Fælleselevrådet. Strategien samt bilaget Veje ind i digitaliseringen har derfor været i høring fra 4. april til 4. maj 2018. Målet var at høre, om der var bemærkninger til oplægget.

  Strategien skulle vise ”hvorhen” og ”hvorfor”, mens Veje ind i digitaliseringen skulle vise, ”hvordan” startegien evt. kan realiseres.

  En styregruppe med repræsentanter fra forvaltningen, skolelederne, DLF og Staben samt fire arbejdsgrupper bestående af skoleledere, afdelingsledere, it-folk fra skolerne, it i Staben samt forvaltningen har leveret fundamentet til strategien samt Veje ind i digitaliseringen. Grupperne har arbejdet med emnerne:

  • Fremtidens kompetencekrav
  • Hardware, software og support
  • Sikkerhed
  • Indkøb

  Resultat af høringen

  Forvaltningen har modtaget høringssvar fra 19 bestyrelser, 20 MED-udvalg og fra Fælleselevrådet. Der er ikke kommet høringssvar fra bestyrelsen ved Ung Aabenraa, derunder 10. Aabenraa. Høringssvarene viser følgende:

  Bemærkninger til strategien (hvorhen og hvorfor)

  19 bestyrelser og 20 MED-udvalg bakker op om eller tilslutter sig strategien IT OG DIGITALISERING i FOLKESKOLEN. I fem høringssvar er tilslutningen til strategien knyttet op på forventninger om tildeling af ekstra ressourcer, for at kunne realisere strategien. Fælleselevrådet har ikke angivet, om de tilslutter sig, men høringssvaret er positivt og indeholder konstruktive forslag til det videre arbejde. F.eks. vil de gerne komme med input til handleplaner, når strategien skal implementeres.

  Høringen har givet anledning til, at elevernes sundhed og forældres rolle i forhold til digitaliseringen er blevet skrevet ind.

  Andre bemærkninger (hvordan)

  Der er mange andre bemærkninger til høringsmaterialet, som primært knytter sig til ”hvordan” strategien kan realiseres og implementeres. Herunder er de væsentligste emner, som påpeges i flere høringssvar på forskellig vis angivet under emneoverskrifter.

  Økonomi

  I 19 høringssvar udtrykkes bekymring for økonomien, og det påpeges på forskellig vis, at strategien ikke kan implementeres indenfor de nuværende økonomiske rammer. Heraf påpeges det i 14 høringssvar med forskellige ord, at en øget it og digitalisering, f.eks. med udskiftning af udstyr hvert fjerde år, vil medføre stigende driftsudgifter til kompetenceudvikling og udstyr. I et af hø­rings­svarene foreslås det, at midler til realisering af strategien tildeles på baggrund af elevtal.

  Kompetenceløft

  I 17 høringssvar påpeges et behov for kompetenceløft blandt personalet.

  BYOD, 1-1 og indflydelse på valg af udstyr

  I 12 høringssvar, hvoraf det ene er fra Fælleselevrådet, er der med forskellige ord en forholden sig til BYOD (Bring Your Own Device). I ti af disse svar peges der med forskellige ord på risikoen for at fremme sociale forskelle med BYOD.

  I fire høringssvar forventes eller anbefales en 1-1 løsning til eleverne.

  I seks af høringssvarene fremgår det, at skolerne selv ønsker at have indflydelse på valg af såvel hardware som software.

  Organisering af support

  Af høringssvarene fremgår det, at ti skoler er åbne for en central organisering af support. Heraf ønsker syv skoler, at supporten placeres enten i Skole og Undervisning eller så tæt på skolerne som muligt. To skoler siger dog direkte nej tak til en central løsning. Blandt andet pga. bekymring for tilgængelighed. Fire skoler har peget på behovet for en lokal superbrugerfunktion.

  Ændringer i strategien på baggrund af høringen

  På baggrund af høringen er følgende tilrettet i strategien:

  • Sundhed og bevægelse som emne er indskrevet i afsnittene Forord, Det skal vi lykkes med og Læring om it og digitalisering.
  • Forældrenes rolle er indskrevet under afsnittene Udfordringer og Det skal vi lykkes med.
  • Under afsnittet Det skal vi lykkes med er der indskrevet et lokalt, nationalt og globalt perspektiv, f.eks. i forhold til arbejdet med digital dannelse og medborgerskab.
  • Teksten under afsnittet Veje ind i digitaliseringen er beskåret, så der kun står det nødvendige, at centrale og decentrale handleplaner skal realisere strategien.
  • Strategien er omdøbt til IT OG DIGITALISERING I FOLKESKOLEN.

  Den videre proces

  Under forudsætning af politisk godkendelse af strategien vil arbejdet med ”hvordan” strategien skal implementeres blive placeret i Børn og Skole forvaltningen.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at strategien IT OG DIGITALISERING I FOLKESKOLEN godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 29-05-2018

  Godkendt, idet der er udarbejdet ny selvstændig sag til Økonomiudvalg og Byråd.

  Afbud: Povl Kylling Petersen

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/8580, Sagsinitialer: PKLIS

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag beslutte en ny model for organisering af basisundervisning i dansk som andetsprog efter endt høring hos skolebestyrelserne og skolernes MED-udvalg.

  Baggrund

  Skolerne er forpligtet til at give tosprogede elever med behov for sprogstøtte undervisning i dansk som andetsprog i et omfang og med en varighed, der modsvarer den enkelte elevs forudsætninger og sprogstøttebehov, jf. Bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog. Dansk som andetsprog gives enten som supplerende undervisning eller basisundervisning. Supplerende undervisning gives som udgangspunkt til elever, hvis sproglige forudsætninger gør dem i stand til at deltage i den almindelige undervisning. Basisundervisning gives som udgangspunkt til elever, hvis sprogstøttebehov betyder, at de ikke kan deltage i den almindelige undervisning med et tilstrækkeligt udbytte.

  Den 8. november 2016 besluttede udvalget en ny model for basisundervisning i dansk som andetsprog med virkning fra 1. august 2017.

  Overgangen til den nye model skete efter ændringen af bekendtgørelsen for undervisning i dansk som andetsprog, der trådte i kraft pr. 1. august 2016 og gav mulighed for at organisere undervisningen i dansk som andetsprog inden for folkeskolelovens rammer for holddannelse.

  Modellen indebar lukning af de daværende modtageklasserækker på hhv. Høje Kolstrup Skole og Tinglev Skole. I stedet undervises eleverne på deres distriktsskole eller en anden skole i den klynge, som distriktsskolen indgår i.

  Nuværende model

  Undervisningen i dansk som andetsprog er et visiteret tilbud, og alle elever indskrives i deres distriktsskole.

  Basisundervisning i dansk som andetsprog løses i 4 geografisk sammenhængende klynger:

  • Tinglev Skole, Bylderup Skole, Bolderslev Skole, Ravsted Børneunivers.
  • Høje Kolstrup Skole, Løjt Kirkeby Skole, Kongehøjskolen, Stubbæk Skole, Genner Univers
  • Lyreskovskolen, Kollund Skole og Børnehus, Felsted Skole, Varnæs Skole, Kliplev Skole.
  • Hjordkær Skole, Hovslund Børneunivers, Hellevad Børneunivers, Hærvejsskolen

  I selve klyngen er det skolelederne, der aftaler den nærmere placering.

  Skolerne modtager følgende tildelinger pr. elev: almen 35.000 kr., udvidet 60.000 kr., behandling 85.000 kr. Skolerne skal søge om at modtage udvidet eller behandlingstakst for de enkelte elever. Taksten suppleres af en grundtakst på 20.000 kr. Hvis elever er indskrevet på skolen pr. 5. september, modtager skolen også den generelle tildeling pr. elev.

  Sent ankomne elever modtager, jf. Bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog, undervisning i en udvidet modtageklasse (U2), hvor undervisningen varetages af UngAabenraa Ungdomsskole. I U2 undervises elever i alderen 15 til 19 år i dansk som andetsprog. Nogle elever overgår dog til sprogskole, når de fylder 18 år.

  Forslag til ny model

  Den nuværende model blev blandt andet indført for at skulle kunne imødekomme behovet for at kunne undervise et stigende antal elever i dansk som andetsprog. Tendensen har dog siden 2016 været et betydeligt fald i antallet af nytilkomne elever og dermed også det samlede elevtal. Det faldende elevtal medfører, at der på flere skoler er modtagelseshold med meget få elever, hvilket betyder, at den tildelte økonomi ikke står mål med opgaven.

  Som løsning foreslår forvaltningen en af nedenstående to modeller med virkning fra 1. august 2018:

  Model 1

  Afvikling af klyngemodel og etablering af modtageklasserækker for elever på 0.-9. årgang på en eller to endnu ikke udvalgte skoler, således at eleverne indskrives på en af disse skoler i stedet for distriktsskolen. Skolerne vil blive tildelt den generelle tildeling for elever, der er indskrevet på skolen pr. 5. september, samt midler pr. modtageklasse.

  U2 bevares for de sent ankomne elever.

  Model 2

  Afvikling af klyngemodel. Elever på 0.-6. årgang indskrives direkte i en almenklasse på distriktsskolen. Udgangspunktet er, at eleverne i videst muligt omfang deltager i den almindelige undervisning i klassen, de er indskrevet i. Eleverne vil derudover modtage basisundervisning i dansk som andetsprog i det omfang, der modsvarer den enkelte elevs sprogstøttebehov. Dette vil enten være i form af støtte i den almindelige undervisning eller som undervisning på hold/enkeltmandsundervisning uden for den almindelige undervisning i de dele af undervisningen, hvor eleverne ikke vil få et tilstrækkeligt udbytte på grund af deres sprogstøttebehov. Der etableres modtageklasserækker for elever på 7.-9. årgang på en endnu ikke udvalgt skole.

  For elever på 0.-6. årgang vil skolerne blive tildelt den generelle tildeling for elever, der er indskrevet på skolen pr. 5. september, samt midler til støtte ud fra en faglig vurdering. Skolen, hvor der etableres modtageklasserækker, vil blive tildelt den generelle tildeling for elever, der er indskrevet på skolen pr. 5. september, samt midler pr. modtageklasse.

  U2 bevares for de sent ankomne elever.

  Der vil i forbindelse med placeringen af modtageklasserækker blive taget højde for, hvor de nuværende elever er bosiddende i kommunen.

  Forvaltningen arbejder videre med valg af placering.

  Lovgrundlag

  Folkeskolelovens § 5, stk. 6-7.

  Bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog.

  Økonomi og afledt drift

  Begge modeller vurderes på baggrund af det aktuelle elevtal at kunne finansieres inden for den nuværende ramme.

  Høring/udtalelse

  De to forslag til en ny model har været i høring hos skolebestyrelserne og skolernes MED-udvalg fra d. 4. april til d. 9. maj 2018.

  Høringssvarene samt resumé fremgår af bilag.

  17 folkeskolers skolebestyrelser og MED-udvalg har afgivet høringssvar.

  Af høringen fremgår det, at der er størst opbakning til model 1.

  På 11 skoler tilslutter både skolebestyrelse og MED-udvalg sig model 1. Derudover tilslutter skolebestyrelsen på 1 anden skole sig også denne model. På 2 skoler tilslutter både skolebestyrelse og MED-udvalg sig model 2. Derudover tilslutter MED-udvalget på 1 anden skole sig også denne model.

  Forvaltningen indstiller på baggrund af høringssvarene, at model 1 anvendes som fremtidig model for basisundervisning i dansk som andetsprog.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at model 1 anvendes som ny model for basisundervisning i dansk som andetsprog

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 29-05-2018

  Godkendt.

  Afbud: Povl Kylling Petersen

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/37070, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Byggeriet af Fjordskolen er igangsat, og ifølge tidsplanen overdrages det færdige byggeri til Aabenraa Kommune den 22. oktober 2018.

  Fjordskolens ledelse har udarbejdet to scenarier for flyttetidspunkt, som blev fremlagt på temamødet for Børne- og Uddannelsesudvalget den 30. april 2018.

  De to scenarier beskriver fordele og ulemper ved en flytning til hhv. efterår 2018/vinter 2019 og sommerferien 2019.

  Ifølge Fjordskolens ledelse er fordelen ved en flytning til sommeren 2019, at sommeren er en naturlig afslutning for skolens elever, og det er en lang ferie, der giver tid til at få tingene på plads inden eleverne starter.

  Til gengæld angives det, at det for nogle af eleverne og medarbejdere vil være en fordel at flytte hurtigst muligt, så flytningen og ventetid fylder mindre, og de skal bekymre sig i kortere tid om forandringen.

  Samtidig vil medarbejderne hurtigere blive samlet på en matrikel, så de kan komme i gang med at arbejde på tværs af afdelinger.

  Disse ulemper undgås, hvis flyttetidspunktet vælges i forbindelse med juleferie. Til gengæld er mange af eleverne i juletiden påvirkede af de ændrede rutiner i forbindelse med fejring af julen.

  Ifølge Aabenraa Kommunes Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er der hos eleverne et forhøjet stressniveau i december og januar. Der er dog ikke ud fra en psykologisk betragtning fagligt belæg for at konkludere, at det ene tidspunkt for en flytning er bedre end det andet. Det må forventes, at eleverne reagerer i varierende grad, men det er ikke muligt at forudsige den enkelte elevs reaktion. For eleverne på Posekærvej, hvilket er elever med diagnoser indenfor autisme-spektrumsforstyrrelser og elever, som har behov for forudsigelige og visuelle pædagogik, vurderes det dog af PPR, at flytning over en sommerferie vil være det mest optimale. Mange af eleverne på afdelingen har et indarbejdet mindset for, hvordan et skoleår ser ud med tilhørende rutiner.

  Fjordskolens ledelse ønsker en flytning til sommeren 2019 bl.a. ud fra en betragtning om, at en flytning kræver meget tid og forberedelse fra bygningen står færdig til indflytningen. At flytte “to store skoler” ned til én i løbet af en uge anser skolens ledelse ikke som realistisk.

  Uanset flyttetidspunkt er det af stor betydning, at Fjordskolen i Kruså står helt færdig inkl. udearealer, og at der er mulighed for at forberede eleverne på flytningen inden. På byrådsmødet den 22. februar 2017 blev der bevilliget 1,94 mio. til flytning af Fjordskolen. Nogle af de midler var tiltænkt besøg i Kruså forud for selve flytningen, så eleverne kan se de kommende lokaler, tage fotos som kan bearbejdes i undervisningen, se hvilke indgange, de skal benytte, m.v.

  Med et flyttetidspunkt i forbindelse med juleferien vil Fjordskolen have to måneder fra bygningerne i Kruså står færdige til flyttetidspunktet, mens et flyttetidspunkt til sommerferien vil betyde, at bygningerne i Kruså vil stå tomme i ni måneder, inden der flytter elever ind.

  Et tredje scenarie kan være at flytte i etaper. I notatet fra Fjordskolens ledelse til temadagen vedr. scenarier for flytning er det nævnt, og for at undgå at “to store skoler” skal flytte i løbet af en uge, er der den mulighed, at der startes med at flytte fra den ene af de nuværende matrikler i forbindelse med juleferien, og fra den anden matrikel f.eks. i forbindelse med sommerferien.

  Det kan ikke objektivt konkluderes, om det i forhold til eleverne er et tidspunkter at flytte på, som er bedre end det andet, og der vil være fordele og ulemper ved både vinter- og sommerscenariet.

  Med baggrund i ovenstående fordele og ulemper indstiller forvaltningen en flytning i to etaper, så flyttetidspunktet for Skolevængets elever sker i forbindelse med juleferien, og elever fra Posekærvej flytter i forbindelse med sommerferien 2019 eller hvis muligt tidligere.

  Økonomi og afledt drift

  Fra november 2018 vil det budget Fjordskolen har til drift af bygninger dække udgifterne i Kruså.

  Der vil derfor være en merudgift til drift af bygningerne i Aabenraa indtil bygningerne er fraflyttet.

  Denne merudgift er afhængig af fraflytningstidspunktet.

  Det skal også bemærkes, at 3 pavilloner stående på Fjordskolens matrikel på Skolevænget 33 i Aabenraa er midlertidige, og at tilladelsen udløber til august i år. En tilsynsrapport fra BYG/Brand og Redning påpeger forhold, som skal bringes i orden, og forvaltningen/Fjordskolen vurderer, at det vil beløbe sig til ca. 115.000 kr. at få udbedret.

  (1.000 kr.)

  Fjordskolen flytter julen 2018

  Skolevænget flytter julen 2018, og Posekærvej sommeren 2019

  Posekærvej flytter julen 2018, og Skolevænget sommeren 2019

  Fjordskolen flytter sommeren 2019

  Pedel

  10

  10

  10

  50

  Leje af pavilloner

  124

  124

  408

  408

  Bygningsdrift Skolevænget

  160

  160

  724

  724

  Bygningsdrift Posekærvej

  74

  335

  74

  335

  Ialt

  368

  629

  1.216

  1.517

  Heraf i 2018

  368

  368

  368

  368

  I forbindelse med bevillingskontrollen pr. 31. marts 2018 fik Skole- og Undervisning tilført 0,5 mio. kr. med henvisning til den udsatte flytning af Fjordskolen.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at flytning fra Skolevænget 33 sker i forbindelse med juleferien 2018, og

  at flytning fra Posekærvej 8 sker i forbindelse med sommerferien 2019 eller tidligere.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 29-05-2018

  Imod stemte Rasmus Elkjær Larsen (C), Jens Bundgaard Nielsen (Ø), Erik Uldall Hansen (A) og Jane Thorgeirsson (O).

  Følgende forslag blev stillet:

  At flytning af Fjordskolen sker samlet til sommeren 2019.

  Ændringsforslag blev godkendt, idet 4 stemte for og 2 stemte imod.

  Imod stemte Kirsten Nørgård Christensen (V) og Eivind Underbjerg Hansen (V) med følgende bemærkning: Finansiering af ekstra udgifter er uafklaret og vil komme til at gå ud over serviceniveauet på andre områder. For eleverne på Skolevænget 33 er der ifølge PPR, ikke ud fra en psykologisk betragtning, noget der siger, at der ikke kan ske en flytning i forbindelse med juleferien. Og det er for tidligt at afvise, at nogle elever ikke kan flytte i forbindelse med juleferien.

  Afbud: Povl Kylling Petersen

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/37070, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  På Børne- og Uddannelsesudvalgets temamøde den 30. april 2018 deltog lederen af Fjordskolen.

  I den forbindelse blev der af lederen redegjort for en estimeret flytteomkostning samt  de ønsker til optimering, der ud fra skolens perspektiv fortsat er for pavillonen og udearealet i Kruså.

  Følgende tre punkter blev nævnt:

  • Adgang til Fjordskolens Fritidsordning (FFO) Ådalen fra skolens afdeling A
  • Disponering af pavillon, hvor der bl.a. peges på manglende lydisolering og toiletter.
  • Flytteomkostninger

  Adgang til Fjordskolens Fritidsordning (FFO) Ådalen fra skolens afdeling A

  Forvaltningen har undersøgt mulighederne for en sti. Der kan etableres en løsning med en stiadgang fra afd. A´s opholdsarealer ud for parterreetagen og ned til Ådalen.

  Samlet vil der blive tale om ca. 125 meter lang sti. Stien vil blive afd. A’s egen og ugenerte sti til FFO’en i Ådalen, direkte fra egen dør.

  Disponering af pavillon

  Pavillonen er disponeret, så der er 2 depoter, et musiklokale, et yogarum og 2 lokaler til billedkunst.

  Projektgruppen (medarbejdere, ledelse, forvaltning og rådgiver) har ved flere lejligheder drøftet anvendelsen og disponeringen af pavillonen, og af referatet fra den 14. juni

  2017 fremgår det, at det netop af projektgruppen peges på musik og yoga. I referatet under overskriften ”Pavillon (fastholdelse eller nedrivning)” står:

  ”Ved en evt. nedrivning af pavillon reduceres undervisningsarealet på Åbjerg 8 med ca. 240m2. Det er projektgruppens vurdering, at denne reducering ikke er realistisk.

  Pavillon skal således fastholdes. Fjordskolen ønsker ikke, at pavillonen anvendes til basislokaler. Kommunale Ejendomme anbefaler, at pavillonens regulære rum anvendes til funktioner, der ikke kræver større ombygninger. Der peges på eksempelvis musik, yoga eller lignende funktioner.”

  Hvordan lokalerne i praksis skal anvendes er op til Fjordskolens ledelse at beslutte. Disponeringen af lokalerne i såvel pavillonen som resten af skolen er en ledelsesbeslutning, og hvis det i praksis viser sig, at musik med fordel kunne være et andet sted, så er det op til skolen at bestemme.

  Flytteomkostninger

  Fjordskolen har gjort opmærksom på at der vil være ekstraordinære omkostninger til flytning af skolen.

  Når tidspunktet for flytning af Fjordskolen er besluttet vil de forventede omkostninger kunne vurderes nærmere.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at der arbejdes videre med etablering af sti mellem Fjordskolens afdeling A og FFO Ådalen. Udgiften til etablering af stien afholdes af Fjordskolen,

  at beslutning om disponering af lokalerne i skolen, herunder pavillonen, overlades til skolens ledelse, og

  at finansiering af ekstraordinære omkostninger i forbindelse med flytning af Fjordskolen tages op når flyttetidspunktet kendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 29-05-2018

  Udsat til næste møde.

  Afbud: Povl Kylling Petersen

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/15368, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Børne- og Uddannelsesudvalget om centrale projekter i Børn og Skole med eksterne samarbejdspartnere.

  Opgørelsen viser følgende:

  Aktuelle ansøgninger

  • Puljen til ansættelse af flere uddannede pædagoger til 100 daginstitutioner med mange børn i udsatte positioner.
  • Puljen til kompetenceløft af dagplejere, faglige fyrtårne i daginstitutioner og ledelsen i dagtilbud.
  • Støtte til omlægning til en tidlig og forebyggende indsats for udsatte børn og unge

  Igangværende projekter

  • Rådgivningsforløb om en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats
  • Rådgivnings- og Vejledningsforløb med Socialstyrelsens praksiskonsulenter
  • Tidlig Tysk i Aabenraa og Tønder Kommune.
  • Den Gode Skole
  • Sund Skole
  • Inddragende netværksmetoder
  • Vi lærer sprog i vuggestue og dagpleje
  • KL’s partnerskabsaftale med dagtilbud
  • Universitetsskoleprojekt

  Nærmere beskrivelse fremgår af vedlagte bilag

  Herudover gennemføres der projekter på de decentrale enheder.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 29-05-2018

  Udsat til næste møde.

  Afbud: Povl Kylling Petersen

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/25463, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  På udvalgsmøderne i april 2017 blev Social- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Uddannelsesudvalget orienteret om, at forvaltningerne satte en proces i gang for at se på mulighederne for at videreudvikle STU-tilbuddet.

  Målet var at afdække, om der er behov for at tilrette driften af Aabenraa Kommunes STU-tilbud.

  Forvaltningerne skulle udarbejde et forslag til:

  • et lokalt, fagligt og økonomisk bæredygtigt STU-tilbud, der gør brug af den faglige viden Aabenraa Kommune besidder, og
  • at tilbuddet gør de unge livsduelige, og skaber en sammenhæng til voksenlivet.

  Det fremgik af sagen at udvalgene efterfølgende skulle orienteres om arbejdet.

  Der har været nedsat en arbejdsgruppe på tværs af forvaltningerne der har arbejdet med forslag til udvikling af STU-tilbuddet i Aabenraa Kommune.

  Overordnet anbefales det at den nuværende struktur i Aabenraa-modellen vedr. STU fastholdes med en mangfoldig vifte af tilbud, som tilgodeser den individuelle udvikling for den enkelte elev.

  Der er udarbejdet fire forslag til hvordan STU-tilbuddet kan  udbygges, således at elevernes livsduelighed og selvstændighed på den lange bane forbedres.

  Botilbud til STU-elever

  Tilbuddet skal primært henvende sig til den bedst fungerende gruppe af STU-elever, som efter endt STU formodes at kunne bo i egen lejlighed med eller uden § 85 støtte (støtte-/kontaktperson).

  Der vil ikke være behov for døgndækning eller konstant tilstedeværelse af personale, men ved at samle støtten fysisk, vil der være mulighed for større tilgængelighed.

  Der skal etableres et meget tæt specialpædagogisk samarbejde mellem botilbuddet og uddannelsestilbuddet. Eleverne kan arbejde med nogle af målene i deres uddannelsesplan i egen lejlighed og andre af målene på uddannelsesstedet.

  Der vil være etableringsomkostninger i forbindelse med oprettelsen af et botilbud med karakter af opgangsfællesskab til den fælles lejlighed, samt huslejeudgift på fælles lejligheden.

  Udgiften forventes at kunne finansieres indenfor det eksisterende budget.

  Samarbejde mellem Ungeindsatsen og STU-Aabenraa

  Når elever, som er anbragt uden for kommunen, anmoder om STU og før de indstilles af UU til visitationsudvalget for STU, sker der en afklaring af elevens fremtidige tilbud. Ungeindsatsen og STU-Aabenraa drøfter om eleven fortsat skal opholde sig uden for kommunen eller være bosiddende i kommunen under sit STU-forløb.

  Dette er blot en udvidelse af det nuværende velfungerende samarbejde, som kan holdes inden for eksisterende rammer i STU-Aabenraa, UU, Børn og Familie og Visitation og Rehabilitering.

  Øget samarbejde mellem botilbud og uddannelsessted

  Elever, der bor i bofællesskaber og andre botilbud med forskelligt niveau af støtte i hverdagen, får ofte deres uddannelse i CJU, Autismecenter Syd, Hjernecenter Syd eller andre selvejende institutioner i kommunen. Der etableres et formaliseret samarbejde mellem bosted og uddannelsessted med STU-Aabenraa som koordinator. Eleverne vil fx ”gå på STU” 1-2 dage på deres bosted og 3-4 dage på deres uddannelsessted.

  Eleverne arbejder med målene i uddannelsesplanen både på bo-institutionen og på uddannelsesstedet.

  Dette tiltag kan iværksættes inden for den eksisterende ramme gennem en ny aftalestruktur for igangsætning af STU-forløb. Afdelingsleder for STU i Aabenraa Kommune varetager koordinering, aftaler og opfølgning.

  Kvalitetsløft af STU-steder i Aabenraa Kommune

  Der etableres et udvidet samarbejde under STU-Aabenraa hvor alle uddannelsessteder inden for kommunen – både kommunale og selvejende – samarbejder, opkvalificerer uddannelsen og medarbejderne, trækker på hinandens ressourcer og kompetencer.

  I praksis kan der afholdes fællesmøder jævnligt for hhv. ledelser og pædagogisk personale. Der kan afholdes fælles kurser og der kan etableres fælles forløb med konsulentbistand inden for forskellige emner. Der kan opstå fællesskaber mellem elevgrupper på forskellige uddannelsessteder.

  Dette tiltag kan etableres inden for den eksisterende ramme med afdelingsleder for STU i Aabenraa Kommune som koordinator. De enkelte uddannelsessteder skal afsætte ressourcer til mødevirksomhed og anden faglig opkvalificering i deres nuværende budget.

  På baggrund af arbejdsgruppen anbefalinger vil Social & Sundhed, samt Børn og Skole igangsætte de fire forslag. De to første forslag vil gøre det muligt at en større andel af  STU-eleverne kan forblive i egen kommune. De to sidste forslag vil skabe et kvalitetsløft i forhold til de eksisterende tilbud.

  Økonomi og afledt drift

  Iværksættelse af de af arbejdsgruppen fire forslag kan holdes indenfor det eksisterende budget.

  Indstilling

  Børn og Skole og Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen om resultatet af arbejdsgruppens arbejde, samt forvaltningerne iværksættelse af de fire forslag tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 29-05-2018

  Udsat til næste møde.

  Afbud: Povl Kylling Petersen

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-06-2018

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/34156, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Som en del af etableringen af Fremtidens Familiepleje blev Børne- og Uddannelsesudvalget på udvalgsmødet den 30. januar 2018 orienteret om en ny måde at aflønne plejefamilier på.

  En aflønningsmodel som tager udgangspunkt i flg. principper:

  • At der er tale om en gennemsnitsmodel, som baserer vederlagets størrelse på den gennemsnitslige plejeopgave over tid
  • At vederlaget kun forhandles en gang i plejeforløbet som hovedregel ved etablering af plejeforholdet
  • At der er færre aflønningstrin.

  Denne mere gennemskuelige og enkle vederlagsmodel vil for både plejeforældre, familiekonsulenter og myndighedspersoner skabe et fælles grundlag for at fokusere endnu mere på kerneopgaven – barnets positive udvikling og trivsel.

  Udvalget tog orienteringen til efterretning med en bemærkning om, at udvalget informeres hurtigst muligt, når de konkrete forhandlinger er færdige.

  Forhandlingsforløbet indtil nu.

  Som opstart på processen med indførelse af en ny vederlagsmodel blev der afholdt 2 møder i oktober og november 2017 med repræsentanter for plejefamilierne samt repræsentanter fra Plejefamiliernes Landsforening og Socialpædagogernes Landsforbund. Formålet med disse møder var at få input til forvaltningens tanker og forslag til en fremtidig aflønningsmodel og dermed et mere kvalificeret beslutningsgrundlag.

  Efterfølgende har der i februar 2018 været afholdt et informationsmøde med plejefamilierne, hvor 76 plejeforældre deltog. Her blev den fremtidige aflønningsmodel og den videre proces præsenteret.

  Der var en god dialog og opbakning til de overordnede tanker bag vederlagsmodellen generelt og til den videre proces, om end der selvfølgelig var en vis usikkerhed hos den enkelte plejefamilie omkring, hvad det helt konkret kom til at betyde for dem. 

  Fastsættelse af vederlag efter gennemsnitsmodellen.

  Det nedsatte vederlagsudvalg bestående af de socialfaglige konsulenter fra myndighedsafdelingerne, afdelingsleder for familieplejeområdet, fast familieplejekonsulent i udvalget, proceskonsulent samt familieplejekonsulenten for den enkelte sag har nu gennemgået og vurderet 104 døgnplejesager i forhold til gennemsnitsmodellen.

  Sagerne er blevet vurderet på baggrund af omfattende journalmateriale så som børnefaglig undersøgelse, handleplan, statusbeskrivelser fra plejefamilierne samt relevante undersøgelser og udredninger.

  Gennemgangen har vist et behov for at justere i vederlagsmodellens trin således at trin 1 ændres fra 3 vederlag til 4 vederlag, idet det kunne konstateres, at der igennem flere år ikke er blevet anbragt børn/unge, hvis problematikker kunne rummes indenfor 3 x vederlag.

  En justering som plejefamilierne og organisationerne også havde opfordret til undervejs i processen.

  Plejefamiliernes fremtidige indplacering efter gennemsnitsmodellen med 4 trin er vist i nedenstående tabel, ligesom den nuværende indplacering fremgår.

  Nuværende aflønning

  Fremtidig aflønning
  Gennemsnitsmodellen

  Antal vederlag

  sager

  Trin

  sager

  9

  0

  4 (9 vederlag)

  4

  8

  3

  7

  28

  3 (7 vederlag)

  35

  6

  24

  5

  36

  2 (5 vederlag)

  43

  4

  7

  1 (4 vederlag)

  22

  3

  6

  Gennemsnits
  vederlag

  5,67

  5,62

  Fordelt på plejefamilier er konsekvensen at 16 familier går op i plejevederlag, 21 familier går ned i plejevederlag og 32 plejefamilier får uændret vederlag.

  Ændringerne i vederlaget skyldes først og fremmest de færre aflønningstrin, som bevirker at de enkelte trin skal rumme en bredere målgruppe end ved den tidligere model med flere trin.

  Det skal dog bemærkes, at flere af ændringer formentlig alligevel ville være sket i den tidligere årlige vederlagsforhandling.

  Ser man således på de årlige udsving i vederlagsfastsættelsen de sidste tre år ses at:

  I 2015 blev 13 plejefamiliers vederlag ændret - 7 blev sat op og 6 blev sat ned

  I 2016 blev 26 plejefamiliers vederlag ændret – 3 blev sat op og 24 sat ned (en er både sat op og ned)

  I 2017 blev 20 plejefamiliers vederlag ændret – 10 blev sat op og 11 sat ned (en er både sat op og ned)

  Samtlige plejefamilier får besked senest 25. maj 2018 om deres fremtidige indplacering efter gennemsnitsmodellen, som vil få virkning fra 1. august 2018.

  Der vil for alle plejefamilier blive indgået en ny kontrakt efter gennemsnitsmodellen, da plejevederlaget fremover ikke skal genforhandles.

  Plejefamilierne vil få 14 dages høring i forhold til vederlagsudvalgets beslutning, ligesom vederlagsudvalget er indstillet på at drøfte beslutningen med plejefamilierne efter

  behov.

  Det forventes, at processen vil være afsluttet medio juni 2018.

  Der vil efterfølgende blive udarbejdet et nyhedsbrev til alle plejefamilier, hvor der orienteres omkring den samlede proces herunder det samlede resultatet/billede i forhold til vederlagsændringer og fordeling af vederlagstrin mv.

  Økonomi og afledt drift

  Indførelsen af en ny vederlagsmodel for aflønning af plejefamilier med børn i døgnpleje fra Aabenraa Kommune er udgiftsneutral.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen om status på indførelse af en ny vederlagsmodel for plejefamilier tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 29-05-2018

  Udsat til næste møde.

  Afbud: Povl Kylling Petersen

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/11022, Sagsinitialer: asel

  Sagsfremstilling

  Denne orientering omhandler første halvårlige gennemgang af anbringelsessager i år 2018. Der er lavet opsamling på anbringelser i marts måned, der har til formål at give overblik over kvaliteten i sagsbehandlingen i indeværende sager samt de økonomiske konsekvenser. Udgifterne for denne måned er anvendt til at beregne årsudgifterne.  

  Tabel 1 Udgifter og antal anbringelsessager

  Optællingstidspunkt

  Sept. 2016

  April

  2017

  Sept. 2017

  Marts 2018

  Antal anbringelsessager

  177

  175

  168

  164

  Årsudgifter i mio.

  76,3

  80,3

  77,1

  72,3

  Sagsgennemgangen vedrører anbringelsessager, hvor Aabenraa Kommune optræder som både handle- og betalingskommune. Iblandt disse omhandler 4 sager uledsagede flygtningebørn, i disse sager modtager kommunen fuld refusion fra staten. Herudover betaler Aabenraa Kommune udgifter i en række mellemkommunale sager, der ikke er medtaget i følgende analyser.

  Ved gennemgang af årsagerne til anbringelserne er det i hovedparten af anbringelser forhold ved forældrene som misbrug, psykiske lidelser og anden omsorgssvigt, der giver grundlag for anbringelsen.

  De mest omkostningstunge anbringelser er de anbringelser, der indebærer institutionsanbringelse. Her er årsagen ofte domsanbringelse eller at barnet/den unge har vidtgående fysisk eller psykisk handicap.

  Hovedparten af de anbragte børn er i aldersgruppen 4-14 år og herefter 15-17 år (se bilag). Det er tilsvarende i disse grupper, at udgifterne pr. anbringelse er højest.

  Tabel 2 Gennemsnitspris pr. anbringelse i tusinde kr.

  Sept. 2016

  April

  2017

  Sept. 2017

  Marts 2018

  0-3-årige

  335,1

  354,8

  350,3

  345,6

  4-14-årige

  433,2

  455,4

  454,3

  474,1

  15-17-årige

  479,4

  539,5

  498,9

  437,6

  Efterværn 18-23-årige

  304,3

  352,3

  359,4

  308,6

  Kvalitet i sagsbehandlingen

  Der er sket en mindre tilbagegang i forhold til andel gennemførte opfølgninger, personrelateret tilsyn samt opdatering af handleplan (se bilag, tabel 8). Dette skyldes bl.a. medarbejderfratrædelse under perioden for anbringelsesgennemgangen. Stillingerne er nu besat, og det forventes derfor at manglende opfølgninger mv. gennemføres. 

  Økonomi

  Gennemgangen viser, at der forventes fald i udgifter på 0,6 mio. kr. frem til september 2018 og yderligere 4,6 mio. kr. fra september 2018 til april 2019. Denne analyse tager ikke højde for eventuelle nye anbringelser der løbende kommer, og dermed vil reducere faldet i udgifterne på anbringelsesområdet.

  Metode

  Analyserne vedrører udelukkende anbragte børn/unge, hvor Aabenraa Kommune både er handle- og betalingskommune. Det betyder, at mellemkommunale sager ikke er medtaget, altså sager, hvor Aabenraa Kommune betaler udgifterne men ikke ”handler” på vegne af barnet. Udgifterne for anbringelserne er beregnet ved at gange beløbene for marts måned med tolv. På den måde tegnes der et cirka billede af årsudgifternes omfang.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 29-05-2018

  Udsat til næste møde.

  Afbud: Povl Kylling Petersen

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/45, Sagsinitialer: bhh

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 29-05-2018

  -

  Afbud: Poul Kylling Petrsen