Beslutningsprotokol

tirsdag den 19. juni 2018 kl. 13:30

Mødested: Lokale 123, Skelbækvej 2, Aabenraa
Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalg
Medlemmer: Kirsten Nørgård Christensen, Eivind Underbjerg Hansen, Erik Uldall Hansen, Jane Thorgeirsson, Jens Bundgaard Nielsen, Povl Kylling Petersen, Rasmus Elkjær Larsen
Bemærkninger: Ekstraordinært møde
Mødet sluttede kl. 15.30
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/5090, Sagsinitialer: bhh

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 19-06-2018

  Der var afstemning om sag 127 skulle være lukket.


  For stemte 3, Kirsten N. Christensen (V), Eivind Underbjerg Hansen (V) og Rasmus E. Larsen (C). Imod stemte Povl K. Petersen (A), Erik U. Hansen (A), Jens B. Nielsen (Ø) og Jane Thorgeirsson (O).

  Punktet åbnes.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/44, Sagsinitialer: bhh

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 19-06-2018

  -

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/15581, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Børne- og Uddannelsesudvalget tage stilling til, om der skal igangsættes en proces med omvisitering af op til flere elever fra Fjordskolens afdeling E til kommunens tre specialcentre.

  I Aabenraa Kommunes sammenhængende børne- familie- og ungepolitik, Sund Opvækst, er det udgangspunktet, at børn i Aabenraa Kommune i deres forskellige arenaer (dagtilbud – skole – familie) skal være så tæt på det almene miljø som muligt.

  Det lægger en særlig retning og faglig ambition ind over hele området. Det betyder bl.a.:

  • At de professionelle kontinuerligt og i videst muligt omfang skal arbejde på børnenes bevægelse fra noget mere indgribende til noget mindre indgribende.
  • At de professionelle målrettet skal arbejde på, at børn i kortest muligt tid er i en meget indgribende foranstaltning.
  • At børn skal frekventere et skoletilbud, der bringer dem tættest muligt på en almen ungdomsuddannelse og dermed selvforsørgelse.

  Den 4. december 2012 godkendte Skole- og Dagtilbudsudvalget ”Ny retning i visitationen i grundskolen” , hvor et af de nye visitationstiltag var, at der skulle udvikles specialcentre på Hærvejsskolen, Kongehøjskolen og Lyreskovskolen, så der fremover kunne visiteres elever med socio-emotionelle vanskeligheder hertil. Her står bl.a.: ”På Hærvejsskolen, Kongehøjskolen samt på Lyreskovskolen skal der fremover kunne visiteres til: Specialtilbud til normalt begavede elever i adfærdsvanskeligheder (0.-9. årgang) med baggrund i: Opmærksomheds-, relations- og tilknytningsvanskeligheder.” Derudover står der, at: ”Fjordskolen skal være skolevæsenets skole for elever med et vidtgående undervisningsbehov.”

  Der er løbende arbejdet med at implementere ”Ny retning i visitationen”, og i et notat vedrørende målgrupper i specialforanstaltningerne fra april 2014 konkluderes det, at: ”Fjordskolen – med deres afdelinger, hvor afd. E vil typemæssigt ligne de elever, der fremadrettet vil være i de tre centre”.

  I 2018 er praksis, at der både er visiteret til Fjordskolens afdeling E og de tre specialcentre, så fælles for afdeling E og specialcentrene er, at de arbejder med elever med socio-emotionelle udfordringer som f.eks. ADHD.

  Specialcentrene er nu etableret, fungerer og specielt Lyreskovskolens Trivsels- og Læringscenter har kapacitet til at modtage en større gruppe elever fra afdeling E på Fjordskolen.

  Efter en dialog med lederne af de tre specialcentre er det forvaltningens vurdering, at en omvisitering på nuværende tidspunkt vil være hensigtsmæssig.

  Skolelederne fra de tre specialcentre Jon Sønderby, Vibeke Domar Fischer og Flemming Christoffersen er inviteret med, så de kan svare på evt. spørgsmål og fortælle om specialundervisningstilbuddet.

  Der er på nuværende tidspunkt 46 elever i Fjordskolen afdeling E.

  En omvisitering vil tage udgangspunkt i hver enkelt elev ud fra en faglig og pædagogisk betragtning og med inddragelse af PPR, forældre og afgivende- og modtagende skole. Det betyder, at der vil være elever, der bliver omvisteret til specialcentrene, men også elever der har flere udfordringer end de socio-emotionelle og derfor fortsat skal være på Fjordskolen.

  Børne- og Uddannelsesudvalget skal tage stilling til, om der skal igangsættes en proces, hvor der skal ske en omvisitering af elever fra den mere indgribende foranstaltning i Fjordskolens afdeling E, til den mindre indgribende foranstaltning i et af de tre specialcentre.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at Børne- og Uddannelsesudvalget godkender, at der igangsættes en proces med omvisitering af eleverne i Fjordskolens afdeling E.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 29-05-2018

  Udsat til næste møde.

  Afbud: Povl Kylling Petersen

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 19-06-2018

  Ditte E. Fjord-Larsen, skoleleder, Fjordskolen, var inviteret med til at fortælle om Fjordskolens afdeling E og svare på spørgsmål.

  Godkendt med bemærkning om, at udvalget orienteres løbende om udviklingen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/37070, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  På Børne- og Uddannelsesudvalgets temamøde den 30. april 2018 deltog lederen af Fjordskolen.

  I den forbindelse blev der af lederen redegjort for en estimeret flytteomkostning samt  de ønsker til optimering, der ud fra skolens perspektiv fortsat er for pavillonen og udearealet i Kruså.

  Følgende tre punkter blev nævnt:

  • Adgang til Fjordskolens Fritidsordning (FFO) Ådalen fra skolens afdeling A
  • Disponering af pavillon, hvor der bl.a. peges på manglende lydisolering og toiletter.
  • Flytteomkostninger

  Adgang til Fjordskolens Fritidsordning (FFO) Ådalen fra skolens afdeling A

  Forvaltningen har undersøgt mulighederne for en sti. Der kan etableres en løsning med en stiadgang fra afd. A´s opholdsarealer ud for parterreetagen og ned til Ådalen.

  Samlet vil der blive tale om ca. 125 meter lang sti. Stien vil blive afd. A’s egen og ugenerte sti til FFO’en i Ådalen, direkte fra egen dør.

  Disponering af pavillon

  Pavillonen er disponeret, så der er 2 depoter, et musiklokale, et yogarum og 2 lokaler til billedkunst.

  Projektgruppen (medarbejdere, ledelse, forvaltning og rådgiver) har ved flere lejligheder drøftet anvendelsen og disponeringen af pavillonen, og af referatet fra den 14. juni

  2017 fremgår det, at det netop af projektgruppen peges på musik og yoga. I referatet under overskriften ”Pavillon (fastholdelse eller nedrivning)” står:

  ”Ved en evt. nedrivning af pavillon reduceres undervisningsarealet på Åbjerg 8 med ca. 240m2. Det er projektgruppens vurdering, at denne reducering ikke er realistisk.

  Pavillon skal således fastholdes. Fjordskolen ønsker ikke, at pavillonen anvendes til basislokaler. Kommunale Ejendomme anbefaler, at pavillonens regulære rum anvendes til funktioner, der ikke kræver større ombygninger. Der peges på eksempelvis musik, yoga eller lignende funktioner.”

  Hvordan lokalerne i praksis skal anvendes er op til Fjordskolens ledelse at beslutte. Disponeringen af lokalerne i såvel pavillonen som resten af skolen er en ledelsesbeslutning, og hvis det i praksis viser sig, at musik med fordel kunne være et andet sted, så er det op til skolen at bestemme.

  Flytteomkostninger

  Fjordskolen har gjort opmærksom på at der vil være ekstraordinære omkostninger til flytning af skolen.

  Når tidspunktet for flytning af Fjordskolen er besluttet vil de forventede omkostninger kunne vurderes nærmere.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at der arbejdes videre med etablering af sti mellem Fjordskolens afdeling A og FFO Ådalen. Udgiften til etablering af stien afholdes af Fjordskolen,

  at beslutning om disponering af lokalerne i skolen, herunder pavillonen, overlades til skolens ledelse, og

  at finansiering af ekstraordinære omkostninger i forbindelse med flytning af Fjordskolen tages op når flyttetidspunktet kendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 29-05-2018

  Udsat til næste møde.

  Afbud: Povl Kylling Petersen

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 19-06-2018

  Forvaltningen undersøger de konkrete udgifter til etablering af sti mellem Fjordskolen afdeling A og FFO Ådalen, brug af pavillon og ekstra flytteomkostninger til udvalgsmøde i august.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/18783, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Skolebestyrelsen for Varnæs Skole har henvendt sig til Børne- og Uddannelsesudvalget vedr. anlægsprojektet på Varnæs Skole.

  I forbindelse med godkendelse af budget 2018-21 blev der afsat 4 mio. kr. til erstatning af pavillon på Varnæs skole.

  Der er gennemført licitation og resultatet heraf er et bud på 4,344 mio. kr., hvilket er 0,344 mio. kr. over anlægsrammen.

  Projektet er herefter gennemgået og der er foretaget en prioritering, således at anlægsbudgettet kan overholdes.

  For at undgå dele af denne prioritering har Varnæs Skoles bestyrelse fremsendt en ansøgning om en tillægsbevilling på 0,153 mio. kr.

  Varnæs Skole afholder selv udgifter svarende til 0,100 mio. kr. til etablering af legeplads og AV-udstyr.

  Ifølge kommunens retningslinjer skal der, når laveste bud ved en licitation ligger over anlægsrammen, foretages en prioritering således at projektet holdes indenfor rammen.

  Ifølge kommunens kasse- og regnskabsregulativ er det Byrådet der kan give tillægsbevillinger til anlægsbevillinger.

  Anlægsmidlerne for 2018 blev disponeret i forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober 2017, hvor anlægsprojekter som udgangspunkt prioriteres.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ansøgningen fra Varnæs Skoles bestyrelse ikke imødekommes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 19-06-2018

  Det anbefales, at anlægget vedr. Varnæs Skole tilføjes de ekstra 0,156 mio. kr. fra anlægspuljen under Økonomiudvalget.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/15368, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Børne- og Uddannelsesudvalget om centrale projekter i Børn og Skole med eksterne samarbejdspartnere.

  Opgørelsen viser følgende:

  Aktuelle ansøgninger

  • Puljen til ansættelse af flere uddannede pædagoger til 100 daginstitutioner med mange børn i udsatte positioner.
  • Puljen til kompetenceløft af dagplejere, faglige fyrtårne i daginstitutioner og ledelsen i dagtilbud.
  • Støtte til omlægning til en tidlig og forebyggende indsats for udsatte børn og unge

  Igangværende projekter

  • Rådgivningsforløb om en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats
  • Rådgivnings- og Vejledningsforløb med Socialstyrelsens praksiskonsulenter
  • Tidlig Tysk i Aabenraa og Tønder Kommune.
  • Den Gode Skole
  • Sund Skole
  • Inddragende netværksmetoder
  • Vi lærer sprog i vuggestue og dagpleje
  • KL’s partnerskabsaftale med dagtilbud
  • Universitetsskoleprojekt

  Nærmere beskrivelse fremgår af vedlagte bilag

  Herudover gennemføres der projekter på de decentrale enheder.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 29-05-2018

  Udsat til næste møde.

  Afbud: Povl Kylling Petersen

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 19-06-2018

  Udsat til næste møde.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/25463, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  På udvalgsmøderne i april 2017 blev Social- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Uddannelsesudvalget orienteret om, at forvaltningerne satte en proces i gang for at se på mulighederne for at videreudvikle STU-tilbuddet.

  Målet var at afdække, om der er behov for at tilrette driften af Aabenraa Kommunes STU-tilbud.

  Forvaltningerne skulle udarbejde et forslag til:

  • et lokalt, fagligt og økonomisk bæredygtigt STU-tilbud, der gør brug af den faglige viden Aabenraa Kommune besidder, og
  • at tilbuddet gør de unge livsduelige, og skaber en sammenhæng til voksenlivet.

  Det fremgik af sagen at udvalgene efterfølgende skulle orienteres om arbejdet.

  Der har været nedsat en arbejdsgruppe på tværs af forvaltningerne der har arbejdet med forslag til udvikling af STU-tilbuddet i Aabenraa Kommune.

  Overordnet anbefales det at den nuværende struktur i Aabenraa-modellen vedr. STU fastholdes med en mangfoldig vifte af tilbud, som tilgodeser den individuelle udvikling for den enkelte elev.

  Der er udarbejdet fire forslag til hvordan STU-tilbuddet kan  udbygges, således at elevernes livsduelighed og selvstændighed på den lange bane forbedres.

  Botilbud til STU-elever

  Tilbuddet skal primært henvende sig til den bedst fungerende gruppe af STU-elever, som efter endt STU formodes at kunne bo i egen lejlighed med eller uden § 85 støtte (støtte-/kontaktperson).

  Der vil ikke være behov for døgndækning eller konstant tilstedeværelse af personale, men ved at samle støtten fysisk, vil der være mulighed for større tilgængelighed.

  Der skal etableres et meget tæt specialpædagogisk samarbejde mellem botilbuddet og uddannelsestilbuddet. Eleverne kan arbejde med nogle af målene i deres uddannelsesplan i egen lejlighed og andre af målene på uddannelsesstedet.

  Der vil være etableringsomkostninger i forbindelse med oprettelsen af et botilbud med karakter af opgangsfællesskab til den fælles lejlighed, samt huslejeudgift på fælles lejligheden.

  Udgiften forventes at kunne finansieres indenfor det eksisterende budget.

  Samarbejde mellem Ungeindsatsen og STU-Aabenraa

  Når elever, som er anbragt uden for kommunen, anmoder om STU og før de indstilles af UU til visitationsudvalget for STU, sker der en afklaring af elevens fremtidige tilbud. Ungeindsatsen og STU-Aabenraa drøfter om eleven fortsat skal opholde sig uden for kommunen eller være bosiddende i kommunen under sit STU-forløb.

  Dette er blot en udvidelse af det nuværende velfungerende samarbejde, som kan holdes inden for eksisterende rammer i STU-Aabenraa, UU, Børn og Familie og Visitation og Rehabilitering.

  Øget samarbejde mellem botilbud og uddannelsessted

  Elever, der bor i bofællesskaber og andre botilbud med forskelligt niveau af støtte i hverdagen, får ofte deres uddannelse i CJU, Autismecenter Syd, Hjernecenter Syd eller andre selvejende institutioner i kommunen. Der etableres et formaliseret samarbejde mellem bosted og uddannelsessted med STU-Aabenraa som koordinator. Eleverne vil fx ”gå på STU” 1-2 dage på deres bosted og 3-4 dage på deres uddannelsessted.

  Eleverne arbejder med målene i uddannelsesplanen både på bo-institutionen og på uddannelsesstedet.

  Dette tiltag kan iværksættes inden for den eksisterende ramme gennem en ny aftalestruktur for igangsætning af STU-forløb. Afdelingsleder for STU i Aabenraa Kommune varetager koordinering, aftaler og opfølgning.

  Kvalitetsløft af STU-steder i Aabenraa Kommune

  Der etableres et udvidet samarbejde under STU-Aabenraa hvor alle uddannelsessteder inden for kommunen – både kommunale og selvejende – samarbejder, opkvalificerer uddannelsen og medarbejderne, trækker på hinandens ressourcer og kompetencer.

  I praksis kan der afholdes fællesmøder jævnligt for hhv. ledelser og pædagogisk personale. Der kan afholdes fælles kurser og der kan etableres fælles forløb med konsulentbistand inden for forskellige emner. Der kan opstå fællesskaber mellem elevgrupper på forskellige uddannelsessteder.

  Dette tiltag kan etableres inden for den eksisterende ramme med afdelingsleder for STU i Aabenraa Kommune som koordinator. De enkelte uddannelsessteder skal afsætte ressourcer til mødevirksomhed og anden faglig opkvalificering i deres nuværende budget.

  På baggrund af arbejdsgruppen anbefalinger vil Social & Sundhed, samt Børn og Skole igangsætte de fire forslag. De to første forslag vil gøre det muligt at en større andel af  STU-eleverne kan forblive i egen kommune. De to sidste forslag vil skabe et kvalitetsløft i forhold til de eksisterende tilbud.

  Økonomi og afledt drift

  Iværksættelse af de af arbejdsgruppen fire forslag kan holdes indenfor det eksisterende budget.

  Indstilling

  Børn og Skole og Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen om resultatet af arbejdsgruppens arbejde, samt forvaltningerne iværksættelse af de fire forslag tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 29-05-2018

  Udsat til næste møde.

  Afbud: Povl Kylling Petersen

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-06-2018

  Taget til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 19-06-2018

  Udsat til næste møde.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/34156, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Som en del af etableringen af Fremtidens Familiepleje blev Børne- og Uddannelsesudvalget på udvalgsmødet den 30. januar 2018 orienteret om en ny måde at aflønne plejefamilier på.

  En aflønningsmodel som tager udgangspunkt i flg. principper:

  • At der er tale om en gennemsnitsmodel, som baserer vederlagets størrelse på den gennemsnitslige plejeopgave over tid
  • At vederlaget kun forhandles en gang i plejeforløbet som hovedregel ved etablering af plejeforholdet
  • At der er færre aflønningstrin.

  Denne mere gennemskuelige og enkle vederlagsmodel vil for både plejeforældre, familiekonsulenter og myndighedspersoner skabe et fælles grundlag for at fokusere endnu mere på kerneopgaven – barnets positive udvikling og trivsel.

  Udvalget tog orienteringen til efterretning med en bemærkning om, at udvalget informeres hurtigst muligt, når de konkrete forhandlinger er færdige.

  Forhandlingsforløbet indtil nu.

  Som opstart på processen med indførelse af en ny vederlagsmodel blev der afholdt 2 møder i oktober og november 2017 med repræsentanter for plejefamilierne samt repræsentanter fra Plejefamiliernes Landsforening og Socialpædagogernes Landsforbund. Formålet med disse møder var at få input til forvaltningens tanker og forslag til en fremtidig aflønningsmodel og dermed et mere kvalificeret beslutningsgrundlag.

  Efterfølgende har der i februar 2018 været afholdt et informationsmøde med plejefamilierne, hvor 76 plejeforældre deltog. Her blev den fremtidige aflønningsmodel og den videre proces præsenteret.

  Der var en god dialog og opbakning til de overordnede tanker bag vederlagsmodellen generelt og til den videre proces, om end der selvfølgelig var en vis usikkerhed hos den enkelte plejefamilie omkring, hvad det helt konkret kom til at betyde for dem. 

  Fastsættelse af vederlag efter gennemsnitsmodellen.

  Det nedsatte vederlagsudvalg bestående af de socialfaglige konsulenter fra myndighedsafdelingerne, afdelingsleder for familieplejeområdet, fast familieplejekonsulent i udvalget, proceskonsulent samt familieplejekonsulenten for den enkelte sag har nu gennemgået og vurderet 104 døgnplejesager i forhold til gennemsnitsmodellen.

  Sagerne er blevet vurderet på baggrund af omfattende journalmateriale så som børnefaglig undersøgelse, handleplan, statusbeskrivelser fra plejefamilierne samt relevante undersøgelser og udredninger.

  Gennemgangen har vist et behov for at justere i vederlagsmodellens trin således at trin 1 ændres fra 3 vederlag til 4 vederlag, idet det kunne konstateres, at der igennem flere år ikke er blevet anbragt børn/unge, hvis problematikker kunne rummes indenfor 3 x vederlag.

  En justering som plejefamilierne og organisationerne også havde opfordret til undervejs i processen.

  Plejefamiliernes fremtidige indplacering efter gennemsnitsmodellen med 4 trin er vist i nedenstående tabel, ligesom den nuværende indplacering fremgår.

  Nuværende aflønning

  Fremtidig aflønning
  Gennemsnitsmodellen

  Antal vederlag

  sager

  Trin

  sager

  9

  0

  4 (9 vederlag)

  4

  8

  3

  7

  28

  3 (7 vederlag)

  35

  6

  24

  5

  36

  2 (5 vederlag)

  43

  4

  7

  1 (4 vederlag)

  22

  3

  6

  Gennemsnits
  vederlag

  5,67

  5,62

  Fordelt på plejefamilier er konsekvensen at 16 familier går op i plejevederlag, 21 familier går ned i plejevederlag og 32 plejefamilier får uændret vederlag.

  Ændringerne i vederlaget skyldes først og fremmest de færre aflønningstrin, som bevirker at de enkelte trin skal rumme en bredere målgruppe end ved den tidligere model med flere trin.

  Det skal dog bemærkes, at flere af ændringer formentlig alligevel ville være sket i den tidligere årlige vederlagsforhandling.

  Ser man således på de årlige udsving i vederlagsfastsættelsen de sidste tre år ses at:

  I 2015 blev 13 plejefamiliers vederlag ændret - 7 blev sat op og 6 blev sat ned

  I 2016 blev 26 plejefamiliers vederlag ændret – 3 blev sat op og 24 sat ned (en er både sat op og ned)

  I 2017 blev 20 plejefamiliers vederlag ændret – 10 blev sat op og 11 sat ned (en er både sat op og ned)

  Samtlige plejefamilier får besked senest 25. maj 2018 om deres fremtidige indplacering efter gennemsnitsmodellen, som vil få virkning fra 1. august 2018.

  Der vil for alle plejefamilier blive indgået en ny kontrakt efter gennemsnitsmodellen, da plejevederlaget fremover ikke skal genforhandles.

  Plejefamilierne vil få 14 dages høring i forhold til vederlagsudvalgets beslutning, ligesom vederlagsudvalget er indstillet på at drøfte beslutningen med plejefamilierne efter

  behov.

  Det forventes, at processen vil være afsluttet medio juni 2018.

  Der vil efterfølgende blive udarbejdet et nyhedsbrev til alle plejefamilier, hvor der orienteres omkring den samlede proces herunder det samlede resultatet/billede i forhold til vederlagsændringer og fordeling af vederlagstrin mv.

  Økonomi og afledt drift

  Indførelsen af en ny vederlagsmodel for aflønning af plejefamilier med børn i døgnpleje fra Aabenraa Kommune er udgiftsneutral.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen om status på indførelse af en ny vederlagsmodel for plejefamilier tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 29-05-2018

  Udsat til næste møde.

  Afbud: Povl Kylling Petersen

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 19-06-2018

  Udsat til næste møde.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/11022, Sagsinitialer: asel

  Sagsfremstilling

  Denne orientering omhandler første halvårlige gennemgang af anbringelsessager i år 2018. Der er lavet opsamling på anbringelser i marts måned, der har til formål at give overblik over kvaliteten i sagsbehandlingen i indeværende sager samt de økonomiske konsekvenser. Udgifterne for denne måned er anvendt til at beregne årsudgifterne.  

  Tabel 1 Udgifter og antal anbringelsessager

  Optællingstidspunkt

  Sept. 2016

  April

  2017

  Sept. 2017

  Marts 2018

  Antal anbringelsessager

  177

  175

  168

  164

  Årsudgifter i mio.

  76,3

  80,3

  77,1

  72,3

  Sagsgennemgangen vedrører anbringelsessager, hvor Aabenraa Kommune optræder som både handle- og betalingskommune. Iblandt disse omhandler 4 sager uledsagede flygtningebørn, i disse sager modtager kommunen fuld refusion fra staten. Herudover betaler Aabenraa Kommune udgifter i en række mellemkommunale sager, der ikke er medtaget i følgende analyser.

  Ved gennemgang af årsagerne til anbringelserne er det i hovedparten af anbringelser forhold ved forældrene som misbrug, psykiske lidelser og anden omsorgssvigt, der giver grundlag for anbringelsen.

  De mest omkostningstunge anbringelser er de anbringelser, der indebærer institutionsanbringelse. Her er årsagen ofte domsanbringelse eller at barnet/den unge har vidtgående fysisk eller psykisk handicap.

  Hovedparten af de anbragte børn er i aldersgruppen 4-14 år og herefter 15-17 år (se bilag). Det er tilsvarende i disse grupper, at udgifterne pr. anbringelse er højest.

  Tabel 2 Gennemsnitspris pr. anbringelse i tusinde kr.

  Sept. 2016

  April

  2017

  Sept. 2017

  Marts 2018

  0-3-årige

  335,1

  354,8

  350,3

  345,6

  4-14-årige

  433,2

  455,4

  454,3

  474,1

  15-17-årige

  479,4

  539,5

  498,9

  437,6

  Efterværn 18-23-årige

  304,3

  352,3

  359,4

  308,6

  Kvalitet i sagsbehandlingen

  Der er sket en mindre tilbagegang i forhold til andel gennemførte opfølgninger, personrelateret tilsyn samt opdatering af handleplan (se bilag, tabel 8). Dette skyldes bl.a. medarbejderfratrædelse under perioden for anbringelsesgennemgangen. Stillingerne er nu besat, og det forventes derfor at manglende opfølgninger mv. gennemføres. 

  Økonomi

  Gennemgangen viser, at der forventes fald i udgifter på 0,6 mio. kr. frem til september 2018 og yderligere 4,6 mio. kr. fra september 2018 til april 2019. Denne analyse tager ikke højde for eventuelle nye anbringelser der løbende kommer, og dermed vil reducere faldet i udgifterne på anbringelsesområdet.

  Metode

  Analyserne vedrører udelukkende anbragte børn/unge, hvor Aabenraa Kommune både er handle- og betalingskommune. Det betyder, at mellemkommunale sager ikke er medtaget, altså sager, hvor Aabenraa Kommune betaler udgifterne men ikke ”handler” på vegne af barnet. Udgifterne for anbringelserne er beregnet ved at gange beløbene for marts måned med tolv. På den måde tegnes der et cirka billede af årsudgifternes omfang.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 29-05-2018

  Udsat til næste møde.

  Afbud: Povl Kylling Petersen

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 19-06-2018

  Udsat til næste møde.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/45, Sagsinitialer: bhh

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 19-06-2018

  -