Beslutningsprotokol

tirsdag den 7. august 2018 kl. 15:30

Mødested: Aktivitetsrum 2+3, Borgerhuset, Tinglev
Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalg
Medlemmer: Kirsten Nørgård Christensen, Eivind Underbjerg Hansen, Erik Uldall Hansen, Jane Thorgeirsson, Jens Bundgaard Nielsen, Povl Kylling Petersen, Rasmus Elkjær Larsen
Bemærkninger: Afbud: Erik Uldall Hansen

Rasmus E. Larsen deltog ikke i sag nr. 161-164
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/5090, Sagsinitialer: bhh

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 07-08-2018

  Godkendt.

  Afbud: Erik Uldall Hansen

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/44, Sagsinitialer: bhh

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 07-08-2018

  -

  Afbud: Erik Uldall Hansen

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/26482, Sagsinitialer: pste

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag behandle Sundhedsplan 2018-2020 og tilhørende Indsatskatalog 2018. Sundhedsplanen tager udgangspunkt i den nye sundhedsprofil, der viser en negativ udvikling på flere parametre og dermed en forværring af sundhedstilstanden for borgerne i kommunen. Sundhedsplanen sætter således mål for en forstærket indsats mod udfordringerne i sundhedsprofilen.

  Formålet med sundhedsplanens udarbejdelse er at sikre overordnet koordination og fremdrift i implementeringen af kommunens sundhedspolitik 2012-2020 på tværs af fagudvalg.

  Sundhedsplanen er efter direktionens anbefaling justeret til en 3-årig plan med udløb i 2020 sideløbende med sundhedspolitikken, idet målsætningerne fastsættes til 2021.

  Sundhedsplan 2018-2020 har fokus på områderne:

  · Borgere med ønske om sund livstil og sund aldring.

  · Børn og unges livsstil.

  · Borgere i risiko for eller med psykiske lidelser.

  · Borgere i risiko for eller med kronisk sygdom.

  Dette fokus udmøntes gennem årlige indsatskataloger. I udarbejdelsen af indsatskataloget for 2018 har der været forskellige tilgange i forvaltningerne. Indsatskatalog 2018 er derfor opdelt i to dele:

  I del 1 fremgår udvalgte allerede igangsatte indsatser, som synliggør en del af det igangværende arbejde i de enkelte forvaltninger på sundhedsområdet. Her er fokus særligt på:

  · Bevægelse i alle aldersgrupper.

  · Borgernes opnåelse af uddannelse og job.

  · Trivsel i skolen og på job.

  I del 2 fremgår udvalgte nye indsatser eller videreudvikling af eksisterende indsatser med behov for finansiering. Hvis alle indsatser igangsættes vil det betyde en styrket indsats for særligt:

  · Bevægelse og sundhed gennem aktive fællesskaber.

  · Borgere med livstilsudfordringer.

  · Overvægt og mistrivsel hos børn.

  · Unge i psykisk mistrivsel.

  Indsatserne er beskrevet i indsatskataloget og fremgår af vedlagte oversigt. Indsatserne i del 1 afspejler forvaltningernes tilbagemeldinger i forhold til igangværende og ønsker om igangsætning af nye tiltag. Indsatserne i del 1 vil fremadrettet skulle relateres til de 4 fokusområders mål i 2021.

  Social & Sundhed arbejder i forvejen med de 4 fokusområder/målgrupper og har således ønsket at bruge Sundhedsplanen som en mulighed for at prioritere nye indsatser, der kan forstærke indsatsen i forhold til den nye sundhedsprofils udfordringer. Forslag til nye indsatser fremgår af indsatskatalogets del 2.

  Der forventes sideløbende behandling af sundhedsplan og indsatskatalog i de enkelte fagudvalg i løbet af august måned. Opsamling på input fra fagudvalgsbehandlingerne og godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget forventes til september med efterfølgende endelig godkendelse i Byrådet til september.

  Afdelingschef Michael Metzsch vil på mødet orientere om sundhedsprofil 2017 og sundhedsplanens overordnede tilgang om målsætninger.

  Indstilling

  Social & Sundhed, Børn og Skole, Jobcenter og Borgerservice og Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orientering om sundhedsprofil og sundhedsplan tages til efterretning, og

  at sundhedsplanens målsætninger, målgrupper og indsatser indenfor fagudvalgets ansvarsområde drøftes med henblik på evt. bemærkninger til brug for sundhedsplanens endelige godkendelse.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-08-2018

  Godkendt.

  Afbud: Jonas Haase (A) og Signe Bekker Dhiman(A).

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 07-08-2018

  1. at taget til efterretning,

  2. at drøftet – ingen yderligere bemærkninger.

  Afbud: Erik Uldall Hansen

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/23514, Sagsinitialer: khl

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om igangværende og kommende byggeprojekter på skole- og daginstitutionsområdet.

  Kongehøjskolen

  Det endelige byggeregnskab forventes afsluttet med udgangen af 2018.

  Lyreskovskolen

  I august-september 2018 vil der blive foretaget en dræning af dét areal, hvor Lyreskovskolen ønsker anlagt idrætsbaner. Efterfølgende vil idrætsbanerne blive anlagt og være klar til brug senest i foråret 2019.

  Hærvejsskolen

  Byggeriet er startet op med etablering af byggeplads, gravearbejder m.m.

  Daginstitution i Rødekro

  Da byggeriet Hærvejsskolen og den nye daginstitution i Rødekro er blevet udbudt som ét projekt, svarer orienteringen om dette byggeri til orienteringen om byggeriet til Hærvejsskolen.

  Fjordskolen, om- og tilbygning på Åbjerg 8b i Kruså

  Entreprenørerne på byggeriet har bedt Aabenraa Kommune om en tidsfristforlængelse på 2 x 14 dage, hvilket medfører, at byggeriet først kan afleveres senest den 16. november 2018.

  Begrundelsen er vejrliget i vinters, som medførte, at grave- og fundamentsarbejdet ved den nye bygning til afdeling B kom senere i gang end forventet, og det har ikke senere vist sig muligt at indhente denne forsinkelse. Samtidig betyder de omfattende brandkrav, der er kommet ind i forbindelse med myndighedsbehandlingen, at denne del af arbejdet på de eksisterende bygninger tager væsentligt længere tid end beregnet i den oprindelige tidsplan for byggeriet.

  Forudsætningen for en eventuel udsættelse er, at det for Aabenraa Kommune ikke medfører ekstraomkostninger.

  Terapibad på Åbjerg 8 B, Kruså

  Byggeriet fortsætter i henhold til tidsplanen, således at terapibadet kan afleveres til Aabenraa Kommune den 31. august 2018.

  Daginstitution i Aabenraa Syd

  Den eksterne rådgiver COWI har udarbejdet et scenarie 7 til en placering på adressen Sandved 45, Aabenraa, hvor Kongehøjens Børnehave for øjeblikket er beliggende.

  Scenariet er udarbejdet med de samme overordnede forudsætninger som de tidligere udarbejdede scenarier for en placering af en ny daginstitution i Aabenraa Syd.

  Daginstitution ved Lyreskovskolen

  Der er i høringsperioden efter offentliggørelsen af dialogoplægget til placeringsmuligheder for en ny institution indkommet 1 høringssvar. Det er et fællessvar fra bestyrelserne for de selvejende institutioner Vestermarkens Børnehus og Børnehuset Kruså.

  Erstatningsbyggeri for pavillonen på Varnæs Skole

  Skolebestyrelsen har besluttet, at byggeriet igangsættes, herunder med de besparelsestiltag, der var nødvendige for at anlægsrammen kunne overholdes.

  Byggeriet er i gang, og tidsplanen forventes at kunne overholdes.

  Ventilationsanlæg på Løjt Kirkeby Skole

  Arbejdet med det nye ventilationsanlæg er afsluttet.

  Der orienteres ikke umiddelbart yderligere om denne anlægssag.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 07-08-2018

  Taget til efterretning.

  Afbud: Erik Uldall Hansen

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/5659, Sagsinitialer: sbro

  Sagsfremstilling

  Taktisk ledelsesinformation pr. 30. juni 2018 vedlægges til udvalgets orientering.

  Forbrugsprocenten pr. 30.6.2018 ligger på 54,1 %.

  Forbrugsprocenten har baggrund i, at der dels er foretaget en regulering som følge af ændrede pris- og lønskøn for 2018, dels er der i juni foretaget betaling for bidrag til private skoler og efterskoler for hele 2018, hvor betaling i 2017 var opdelt på 1. og 2. halvår. Herudover mangler der regulering for flere børn end forventet i dagtilbud – dette bliver der korrigeret for i forbindelse med 2. bevillingskontrol pr. 30. september 2018.

  Tages der højde for den samlede betaling for private skoler og efterskoler, samt forventet efterregulering for børn i dagtilbud kan det aktuelle forbrug opgøres til ca. 50,6 %.

  Det vurderes på nuværende tidspunkt, at budgettet for 2018 vil blive overholdt.

  Indstilling

  Børn og skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 07-08-2018

  Taget til efterretning.

  Afbud: Erik Uldall Hansen

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/13346, Sagsinitialer: sbro

  Sagsfremstilling

  I økonomiaftalen mellem Regeringen og KL for budget 2019 indgår, at forventning til pris- og lønregulering i 2018 sænkes med 0,3 %. Denne reduktion udmøntes i det igangværende 2018-budget og dermed også på dagtilbud.

  En konsekvens af ændret pris- og lønfremskrivning i 2018 på dagtilbudsområdet er, at grundlaget for forældrebetaling i dagtilbud og tilskud til privat pasning bliver ændret, og dermed påvirkes taksten for 2018.

  Med baggrund i ændret pris- og lønfremskrivning er der foretaget en genberegning af forældrebetalingstaksten og tilskud til privat pasning.

  Genberegning medfører, at forældrebetaling og tilskud bliver mindre som følge af, at fremskrivningen reduceres med 0,3 %.

  Ændring af forældrebetaling og tilskud til privat pasning kan tidligst ske med 3 måneders varsel i henhold til gældende bestemmelser. I praksis vil ændringen kunne få betydning fra 1. december 2018, og den samlede ændring bliver således fordelt på årets sidste måned.

  Økonomi og afledt drift

  Ændringen i budgettet betyder at taksterne ændres, jf. nedenstående pr. 1. december 2018.

  Takst pr. md (11 mdr.)

  Godkendt takst 2018

  Ny takst pr 1.12.2018

  Ændring

  Dagpleje

  Daginstitution

  0-2 år

  3-5 år

  2.805

  3.148

  1.835

  2.717

  3.038

  1.780

  -88

  -110

  -55

  Tilskud privat børnepasning (12 mdr.)

  0-2 år

  3-5 år

  5.457

  3.693

  5.253

  3.564

  -204

  -129

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ovenstående takster godkendes, og

  at forvaltningen efter byrådets godkendelse af takster varsler forældre om takstændringen med 3 måneders varsel.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 07-08-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Erik Uldall Hansen

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/13346, Sagsinitialer: sbro

  Sagsfremstilling

  I økonomiaftalen mellem Regeringen og KL for budget 2019 indgår, at forventning til pris- og lønregulering i 2018 sænkes med 0,3 %. Denne reduktion udmøntes i det igangværende 2018-budget, og dermed også på dagtilbud.

  En konsekvens heraf er, at grundlaget for tilskud til private institutioner bliver ændret, og dermed påvirkes tilskud for 2018.

  Med baggrund i ændret pris- og lønfremskrivning er der foretaget en genberegning af driftstilskud, og det medfører at tilskud bliver ændret, som følge af at fremskrivningen reduceres med 0,3 %

  Ændring af tilskud kan tidligst ske med 3 måneders varsel iht. gældende bestemmelser. I praksis vil ændringen kunne få betydning fra 1. december 2018, og den samlede ændring bliver således fordelt på årets sidste måned.

  Økonomi og afledt drift

  Ændringen i budgettet betyder at tilskud ændres, jf. nedenstående pr. 1. december 2018.

  Tilskud pr. md (12 mdr.)

  Godkendt takst 2018

  Ny takst pr 1.12.2018

  Ændring

  Danske privatinstitutioner

  0-2 år

  3-5 år

  7.952

  4.916

  7.656

  4.750

  -296

  -166

  DSSV-institutioner

  0-2 år

  3-5 år

  8.991

  4.475

  9.055

  4.524

  +64

  +49

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ovenstående takster godkendes, og at forvaltningen varsler om takstændringen.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 07-08-2018

  Godkendt.


  Povl Kylling Petersen (A) stemte imod med begrundelse om, at ændringer i pris og lønfremskrivningen ikke bør medføre en takststigning for DSSV-institutioner.


  Jens Bundgaard Nielsen (Ø) undlod at stemme.

  Afbud: Erik Uldall Hansen

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/1605, Sagsinitialer: sj

  Sagsfremstilling

  I denne sag tages stilling til overførsel af bevillingen til Fritidspas til Børne- og Uddannelsesudvalget i perioden 1. august 2018 – 31. december 2020.

  Kultur og Fritidsudvalget godkendte på mødet en 2. maj 2018, at bevillingen på 0,100 mio. kr. vedrørende Fritidspas overføres til Børn og Uddannelsesudvalget for perioden august 2018 – december 2020. Beslutningen betyder, at visitationen af Fritidspas varetages ude på skolerne, og at Kultur, Miljø & Erhverv initierer en evaluering af ordningen i 2020, så den eventuelt kan gøres permanent.

  Børne- og Uddannelsesudvalget havde sagen til orientering på deres møde den 8. maj 2018 og ønskede en tydeliggørelse af, at Fritidspasset omfatter alle skoledistriktets børn. Dette er i overensstemmelse med den hidtil gældende praksis.

  Herudover skal der aktivt tages stilling til overførsel af bevillingen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv og Børn og Skole indstiller,

  at ansvaret for visiteringen af Fritidspas overgår til Børn og Skole pr. 1. august 2018,

  at fordelingen finder sted under hensyntagen til alle skoledistriktets børn,

  at der i 2018 anbefales, at der gives en negativ tillægsbevilling på 0,044 mio. kr. til Kultur- og Fritidsudvalget, som tilgår Børne- og Uddannelsesudvalget,

  at der i 2019-2020 gives en negativ rammekorrektion på 0,100 mio. kr. til Kultur- og Fritidsudvalget, som tilgår Børne- og Uddannelsesudvalget, og

  at Kultur, Miljø & Erhverv tager initiativ til at evaluere anvendelsen af resurserne og samarbejdet mellem skoler, foreninger og forvaltning i 4. kvartal 2020.    

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 07-08-2018

  Godkendt.

  Afbud: Jonas Haase (A) og Signe Bekker Dhiman(A).

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 07-08-2018

  1.-2. at godkendt,

  3.-4. at anbefales godkendt, og

  5. at godkendt med bemærkning om, at evalueringen bør ske i 2. kvartal 2020, således at den kan indgå i budget 2021.

  Afbud: Erik Uldall Hansen

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/37070, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede den 29. maj 2018, at flytning af Fjordskolen sker samlet til sommeren 2019.

  Ifølge tidsplanen for byggeriet af Fjordskolen overdrages det færdige byggeri til Aabenraa Kommune den 22. oktober 2018. Det vil derfor betyde at de nye lokaler vil stå tomme i ca. ni måneder inden de ibrugtages, hvilket har nogle afledte økonomiske konsekvenser.

  I forbindelse med bevillingskontrollen pr. 31. marts 2018 fik Skole- og Undervisning tilført 0,5 mio. kr. med henvisning til den udsatte flytning af Fjordskolen, finansieret af et forventet mindreforbrug på produktionsskoler.

  Dermed resterer der en økonomisk udfordring i 2019 der skal håndteres.

  Budgettet på Fjordskolen er tilrettet så budgettet fra november 2018 dækker driftsudgifterne i Kruså. Der vil derfor være en merudgift for skolen ved at benytte bygningerne i Aabenraa indtil sommeren 2019.

            (1.000 kr.)

  2018

  2019

  Pedel (opsyn Kruså bygninger)

  10

  40

  Leje af pavilloner, Skolevænget

  124

  284

  Bygningsdrift, Skolevænget

  160

  564

  Bygningsdrift, Posekærvej

  74

  261

  I alt drift

  368

  1.149

  Udbedring pavilloner, jf. tilsynsrapport BYG/Brand og Redning

  60

  I alt

  428

  1.149

  Til finansiering af merudgiften i 2019 er alternativerne, at Børne- og Uddannelsesudvalget anviser finansiering af merudgiften indenfor udvalgets ramme, eller at udvalget indstiller til Byrådet om finansiering via kassen.

  Sidstnævnte alternativ vil være et brud på den godkendte økonomiske politik (Byrådet 24. februar 2016), og der vil reelt være risiko for, at disse udgifter fortrænger andre serviceudgifter, da serviceloftet skal overholdes.

  Derudover vil en tillægsbevilling have en afledt effekt på skolens takser i forhold til andre kommuner.

  Ifølge den dialogbaserede aftalestyring kan skolerne overføre et merforbrug på op til 4% mellem årene. Dette svarer for Fjordskolen til 3,4 mio. kr. Skolen overførte fra 2017 til 2018 et mindreforbrug på 1,751 mio. kr.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at finansiering af merudgiften på 1,149 mio. kr. i 2019 afholdes af Fjordskolen.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 07-08-2018

  For stemte Kirsten Nørgård Christensen (V) og Eivind Underbjerg Hansen (V).

  Imod stemte Povl Kylling Petersen (A), Rasmus Elkjær Larsen (C), Jane Thorgeirsson (O) og Jens Bundgaard Nielsen (Ø) med bemærkning om, at det ikke er Fjordskolen, der skal afholde merudgiften i 2019.

  Udfordringen tages med på budgetseminaret den 3.-4. september 2018.

  Afbud: Erik Uldall Hansen

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/37070, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede på mødet den 29. maj 2018, at flytning af Fjordskolen sker samlet til sommeren 2019, hvilket betyder at lokalerne på Skolevænget 33 og Posekærvej 8, Aabenraa, fraflyttes på dette tidspunkt.

  Der skal derfor træffes beslutning om, hvorvidt der på Børne- og Uddannelsesudvalgets område er alternative anvendelsesmuligheder for bygningerne, eller om de skal overdrages til Økonomiudvalget.

  Børn og Skole har ikke forslag til alternative anvendelsesmuligheder for bygningerne på Børne- og Uddannelsesudvalgets område.

  Aabenraa Kommune har den 25. juni 2018 fået en henvendelse fra UC Syd, der for ca. et år siden tog deres nye campusområde i anvendelse. UC Syd konstaterer, at de på trods af, at de udvidede den oprindelige dimensionering af deres campus med ca. 500 m², nu er presset på pladsmangel. UC Syd har fundet løsninger for efterårssemesteret i 2018, men overvejer alternative løsninger for 2019. I den forbindelse er UC Syd interesseret i at anvende bygningerne på Skolevænget 33, da disse ligger tæt på UC Syds campus og er indrettede til undervisningsformål.

  UC Syd’s 1. prioritet i forhold til en anvendelse er fra 1. januar 2019, men UC Syd er også indstillet på, hvis det først er muligt at anvende bygningerne på et senere tidspunkt – f.eks. sommeren 2019 – er de også interesseret i det.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ejendommene Skolevænget 33, Aabenraa og Posekærvej 8, Aabenraa overdrages til Økonomiudvalget, når bygningerne fraflyttes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 07-08-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Erik Uldall Hansen

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/23072, Sagsinitialer: mjth

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal Børne- og Uddannelsesudvalget godkende Bylderup Skoles og Felsted Centralskoles ansøgninger om at deltage i Undervisningsministeriets treårige forsøg med afprøvning af teknologiforståelse.

  Baggrund og formål

  Den 22. maj 2018 offentliggjorde Undervisningsministeren ansøgningsproces og -materiale til skolers deltagelse i forsøg med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning. Forsøget er en del af "Aftale om initiativer for Danmarks digitale vækst" mellem Regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre og løber fra 2018-2021. Forsøget skal danne grundlag for, at teknologiforståelse kan indføres som fag eller faglighed i folkeskolens obligatoriske undervisning. Vigtigste forudsætning for deltagelse er, at motivationen for at arbejde med teknologiforståelse er til stede. Ministeriet vil endvidere kigge på den geografiske fordeling af skoler.

  Formålet med forsøget er, at eleverne skal klædes bedre på til at møde den digitale udvikling kritisk, analytisk og kreativt, så de er i stand til at tage stilling til og handle i en nutid og fremtid præget af hastig teknologisk udvikling.

  Forsøget gennemføres ved at afprøve forskellige modeller for, hvordan teknologiforståelse kan styrkes i folkeskolen samt klæde skolerne på til en styrket indsats. Skolerne støttes derfor fagligt i form af kapacitetsopbygning, praksisnære kompetenceudviklingsaktiviteter, undervisningsmateriale mv. med henblik på at kunne varetage undervisning i teknologiforståelse. Forsøget vil blive evalueret med henblik på stillingtagen til, hvordan teknologiforståelse kan gøres til en obligatorisk del af folkeskolen.

  Ministeriet ønsker at afprøve forsøget ud fra følgende tre modeller:

  1. Der oprettes et selvstændigt fag i teknologiforståelse fra 1. til 9. klasse
  2. Teknologiforståelse integreres i folkeskolens eksisterende fag fra 1. til 9. klasse
  3. Teknologiforståelse integreres i folkeskolens eksisterende fag i indskolingen. I mellemtrinnet integreres det i fagene eller gennemføres som selvstændigt fag, mens det i udskolingen udelukkende gennemføres som selvstændigt fag.

  Forsøget skal gennemføres på 45 folkeskoler i perioden 2018-2021. Kommunerne skal ansøge på vegne af interesserede skoler. Deltagelse i forsøget kræver politisk godkendelse i den enkelte kommune. I forbindelse med behandling af indkomne ansøgninger, der godkendes, vil ministeriet bede de relevante skoler om at indhente en udtalelse fra skolebestyrelserne.

  Efter drøftelser på skoleledermødet den 28. maj 2018 og efter drøftelser på Bylderup Skole og Felsted Centralskole ønsker begge skoler at deltage i den del af forsøget, hvor teknologiforståelse integreres i eksisterende fag.

  Under forudsætning af først Børne- og Uddannelsesudvalgets godkendelse af begge ansøgninger og efterfølgende Undervisningsministeriets godkendelse af enten begge eller den ene af ansøgningerne, så betyder det:

  • at teknologiforståelse på Bylderup Skole integreres i mellemtrinnet i 4., 5. og 6. klasse i fagene matematik, dansk, natur/teknologi og håndværk og design.
  • at teknologiforståelse på Felsted Centralskole integreres i indskolingen i 0., 1., 2. og 3. klasse i fagene matematik, dansk, natur/teknologi og billedkunst.
  • at Skole og Undervisning vil anvende forsøget til at trække viden om arbejdet med teknologiforståelse ind i Aabenraa Kommune til gavn for kommunens øvrige skoler.

  Forsøget ligger i tråd med Aabenraa Kommunes strategi for IT OG DIGITALISERING I FOLKESKOLEN

  Den 27. juni 2018 godkendte Byrådet strategien IT OG DIGITALISERING I FOLKESKOLEN. Med strategien ønsker Aabenraa Kommune at give eleverne en teknologiforståelse, der skal forberede dem til fremtidens digitalt betonede kompetencekrav. Undervisningsministeriets ønske om at klæde den enkelte elev bedre på til at møde den digitale udvikling kritisk, analytisk og kreativt ligger helt på linje med de ting Aabenraa Kommune skal lykkes med gennem strategien IT OG DIGITALISERING I FOLKESKOLEN.

  Aktiviteter

  Projektet igangsættes i august 2018 og afsluttes ultimo 2021. Perioden fra august til december 2018 er beregnet til, at Undervisningsministeriet via ekstern leverandør udvikler materialer, forbereder og planlægger forløbet mm. For de deltagende skoler vil aktiviteterne begynde ultimo 2018.

  • Ultimo 2018: Kick off for deltagende lærere og øvrigt pædagogisk personale
  • Januar 2019: Opstart af kompetenceudviklingsaktiviteter for lærere og øvrigt pædagogisk personale
  • Februar 2019: Opstart af undervisning i teknologiforståelse på hhv. 1., 4. eller 7. klassetrin, afhængig af hvilken indsats (trin) skolen deltager i.
  • Skoleåret 2019/2020: Undervisning på hhv. 1. og 2. eller 4. og 5. eller 7. og 8. klassetrin, afhængig af hvilken indsats (trin) skolen deltager i.
  • Skoleåret 2020/2021: Undervisning på samtlige klassetrin i hhv. indskoling, mellemtrin eller udskoling, afhængig af hvilken indsats (trin) skolen deltager i.

  Økonomi

  Midler til fordeling mellem de forventeligt 45 deltagende skoler udgør i alt 21,7 mio. kr.

  Skolerne får tilskud til afholdelse af udgifter forbundet med deltagelse i forsøgsprogrammet. Tilskuddet skal dække de tilmeldte læreres og øvrige pædagogiske personales medgåede tid til deltagelse i kompetenceudvikling, netværksdannelse og videndeling, praksisnær implementeringsstøtte, tid til dokumentation samt forplejning og kørselsgodtgørelse i forbindelse med kompetenceudviklingsaktiviteter. Der ydes ikke tilskud for medarbejderes transporttid. I tilfælde af at skolerne ønsker at deltage med flere personaler end der lægges op til i Undervisningsministeriets forsøg, skal skolen selv afholde udgifterne.

  Der ydes ikke tilskud til indkøb af hardware og software.

  Det maksimale tilskud for deltagende skoler over en treårig periode er i alt 418.000 kr.

  Ansøgningsfrist og afgørelse

  Ansøgningsfrist ved Undervisningsministeriet er den 24. august 2018 kl. 12.00.

  Styrelsen for Undervisning og Kvalitet sender henholdsvis godkendelses- og afslagsbreve til ansøgerne hurtigst muligt efter ansøgningsfristens udløb den 24. august 2018.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at der ansøges om deltagelse i treårigt forsøg med teknologiforståelse i folkeskolen.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 07-08-2018

  Godkendt.

  Afbud: Erik Uldall Hansen

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/12177, Sagsinitialer: kmen

  Sagsfremstilling

  Børne- og Uddannelsesudvalget skal i denne sag behandle de indkomne høringssvar til dialogoplægget vedrørende en ny daginstitution ved Lyreskovskolen, samt beslutte hvilken placering der skal arbejdes videre med.

  Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede på mødet den 8. maj 2018,

  · at sende dialogoplæg om placering af en ny daginstitution ved Lyreskovskolen i offentlig høring

  · at der blev afholdt et offentligt orienteringsmøde den 29. maj 2018 samt

  · at fristen for indsendelse af høringssvar skulle være 4 uger efter orienteringsmødets afholdelse.

  Der er inden fristens udløb indkommet ét høringssvar.

  Høringssvaret er et fælleshøringssvar indsendt af bestyrelserne for de selvejende institutioner Vestermarkens Børnehus og for Børnehuset Kruså.

  I svaret peger bestyrelserne på placering A3 (øst for Lyreskovskolens bygninger) i dialogoplægget og udtrykker ønske om at indgå i en dialog vedrørende en afhændelse af de bygninger, daginstitutionerne ejer.

  Økonomi og afledt drift

  Anlægsbevilling på 25 mio. kr. til etablering af nybygget daginstitution ved Lyreskovskolen i Bov er frigivet på byrådsmødet i november 2017.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at der arbejdes videre med placering A3 (øst for Lyreskovskolens bygninger) i dialogoplægget,

  at der påbegyndes en dialogproces omkring de selvejende institutioner Vestermarkens Børnehus og Børnehuset Krusås afhændelse af bygninger

  at sagen sendes til orientering i Vækstudvalget for Land og By.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 07-08-2018

  Godkendt.

  Afbud: Erik Uldall Hansen

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/6349, Sagsinitialer: kmen

  Sagsfremstilling

  Børne- og Uddannelsesudvalget skal i denne sag tage stilling til placering af en ny daginstitution i Aabenraa syd.

  Status på processen om etablering af en nybygget daginstitution i Aabenraa syd er, at Byrådet den 24. juni 2015 har godkendt en ny dagtilbudsstruktur, som er under implementering.

  For Aabenraa syd indebærer den godkendte dagtilbudsstruktur etablering af en nybygget integreret daginstitution 0-6 år i den sydlige del af Aabenraa by, centralt placeret i forhold til Kongehøjskolen – som erstatning for Kongehøjens Børnehave og Vuggestuen Fjordløkke.

  Siden frigivelsen af anlægsbevillingen i januar 2016 har Børne- og Uddannelsesudvalget arbejdet med at finde den bedste placering til den nybyggede daginstitution.

  Børne- og Uddannelsesudvalget har i den forbindelse behandlet flere oplæg med mulige placeringer.

  Børne- og Uddannelsesudvalget har den 31. januar 2017 besluttet, at der arbejdes videre med scenarie 6 (syd for Hjelmallé, mellem Arena Aabenraa og Vestvejen).

  Børne- og Uddannelsesudvalget har den 29. maj 2017 afholdt informationsmøde vedrørende denne placering for Kultur- og Fritidsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Vækst- og Udviklingsudvalget, Kongehøjens Børnehave, Vuggestuen Fjordløkke, Arena Aabenraa, AaBK, naboer m.fl.

  Børne- og Uddannelsesudvalget tog den 9. august 2017 5 bemærkninger afledt af informationsmødet den 29. maj 2017 til efterretning.

  Den 29. august 2017 har der været afholdt dialogmøde mellem bestyrelserne for Kongehøjens Børnehave og Vuggestuen Fjordløkke samt Børne- og Uddannelsesudvalget om placeringen af den nye daginstitution.

  I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2018–2021 blev der foretaget en række periodiseringer af de flerårige anlægsprojekter i erkendelse af, at planlægningen på nogle områder er forsinket. Det medførte bl.a., at den ændrede struktur på dagtilbudsområdet prioriteres i Rødekro og Padborg og udskydes 1 år i forhold til Aabenraa Syd.

  Med baggrund i Børne- og Uddannelsesudvalgets beslutning i mødet den 27. februar 2018 om at forvaltningen undersøger alternative placeringsmuligheder for en ny daginstitution i Aabenraa syd, er der foretaget en revidering / opdatering af det tidligere udarbejdede mulighedsstudie af Cowi A/S. Det reviderede / opdaterede fremgår hovedsageligt af afsnit ”Tillægsscenarie 7” og ”Konklusion”

  Mulighedsstudiet beskriver nu 8 placeringsmuligheder.

  Børne- og Uddannelsesudvalget besigtigede placeringsmulighederne i forbindelse med dialogmøderne den 28. juni 2018.

  Økonomi og afledt drift

  Den økonomiske status på etablering af en nybygget daginstitution i Aabenraa syd er p.t., at der i 2016 og 2017 er brugt 0,374 mio. kr. til undersøgelser m.v.

  I 2018 er der afsat 1,626 mio. kr., i 2019 9,0 mio. kr. og 14,0 mio. kr. i 2020 = i alt 25 mio. kr.

  Det kan oplyses,

  · at der ved budgetvedtagelsen for budget 2015 blev budgetteret med et besparelseskrav på 3 mio. kr. som følge af strukturgevinster ved implementering af dagtilbudsstrukturen

  · at der i budgettet for 2016 blev indarbejdet, at besparelseskravet på 3 mio. kr. som følge af den godkendte strukturplan, først skulle fuldt indfases i 2019 og at budgetreduktionen for 2016, 2017, 2018 og 2019 blev henholdsvis 0, 1, 2 og 3 mio. kr.

  · at forsinkelsen af implementeringen af dagtilbudsstrukturen budgetmæssigt  er kompenseret med henholdsvis 1 mio. kr. i 2018 og 1,3 mio. kr. i 2019

  · at en ny daginstitution i Aabenraa syd indgår i besparelseskravet med 615.000 kr. gældende fra 2018.

  Indstilling

  Børn- og Skole indstiller,

  at udvalget tager stilling til hvilken placeringsmulighed, der skal arbejdes videre med.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 07-08-2018

  Udsat.

  Afbud: Erik Uldall Hansen

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/21521, Sagsinitialer: kmen

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres udvalget om de væsentligste ændringer i dagtilbudsloven.

  Folketinget har den 24. maj 2018 godkendt ”Lov om ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen”. Baggrunden for loven er at udmønte den politiske aftale ”Stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet”, der blev indgået i juni 2017.

  Loven trådte i kraft den 1. juli 2018, enkelte af ændringerne har dog først virkning fra 1. januar 2019.

  Lovændringerne består overordnet set af to dele, hvor den ene del omhandler ændringer, der skal styrke kvaliteten i dagtilbud

  · Bedre sammenhæng i kommunens indsats for de 0-6 årige

  · En styrket pædagogisk læreplan

  · Evalueringskultur og egenanalyse ud fra det pædagogiske grundlag

  · Styrket forældreindflydelse i forældrebestyrelser

  · Krav om læringsfokus i SFO og fritidshjem indtil skolestart

  Den anden del vedrører ændringer, der skal øge fleksibiliteten for forældre med børn i dagtilbud

  · Bedre vilkår for private leverandører

  · Bedre kvalitet i private pasningsordninger

  · Kombinationstilbud til familier med skæve arbejdstider §85 a

  · Mere fleksibilitet i ordningen vedrørende tilskud til pasning af eget barn.

  · Ret til deltidspladser for forældre på barsels- eller forældreorlov

  · Styrket mulighed for forældre til at ønske og få konkret dagtilbud

  Af vedlagte bilag fremgår de væsentligste ændringer, opgaver og hvad der på sigt forventes behandlet i Børne- og Uddannelsesudvalget.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at udvalget tager orienteringen til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 07-08-2018

  Taget til efterretning.

  Afbud: Erik Uldall Hansen

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/21521, Sagsinitialer: kmen

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres udvalget om de ændringer af dagtilbudsloven, der omhandler formålsparagraffen og den pædagogiske læreplan.

  Ændring af dagtilbudsloven har til formål at udmønte den politiske aftale ”Stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet”. Med loven er der sat en ny lovgivningsmæssig ramme for den pædagogiske læreplan og formålsparagraffen er samtidig justeret, således at der er skabt sammenhæng til den nye ramme for den pædagogiske læreplan.

  Med justeringen af formålsparagraffen § 7 præciseres, at dagtilbuddene nu også skal fremme børns dannelse gennem trygge pædagogiske læringsmiljøer. Legen fremhæves som grundlæggende, der skal tages udgangspunkt i et børneperspektiv, og dagtilbud og forældre skal i samarbejde sikre børn en god overgang fra hjem til dagtilbud samt dagtilbuddene imellem.

  Ændringerne af den pædagogiske læreplan omfatter, at alle dagtilbud skal udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børnegruppen i alderen 0-2 år og børnegruppen i alderen 3 år og frem til skolestart. Den pædagogiske læreplan skal udarbejdes med udgangspunkt i et fælles pædagogisk grundlag, seks læreplanstemaer samt pædagogiske mål for sammenhængen mellem læringsmiljøet og børns læring. De nuværende seks læreplanstemaer er fastholdt, men titlerne er revideret og der er i bekendtgørelsen fastsat to retningsgivende pædagogiske læringsmål for hvert af læreplanstemaerne

  1. Alsidig personlig udvikling.

  2. Social udvikling.

  3. Kommunikation og sprog.

  4. Krop, sanser og bevægelse.

  5. Natur, udeliv og science.

  6. Kultur æstetik og fællesskab.

  Loven præciserer, at følgende skal fremgå af den pædagogiske læreplan

  · Hvordan det enkelte dagtilbud hele dagen etablerer et pædagogisk læringsmiljø, der med leg, planlagte vokseninitierede aktiviteter, spontane aktiviteter, børneinitierede aktiviteter samt daglige rutiner giver børnene mulighed for at trives, lære, udvikle sig og dannes.

  · Hvordan det pædagogiske læringsmiljø understøtter børns brede læring, herunder nysgerrighed, gå-på-mod, selvværd og bevægelse

  · Hvordan det pædagogiske læringsmiljø tager højde for børn i udsatte positioner

  · Hvordan dagtilbud samarbejder med forældrene om børns læring og hvordan der i børnenes sidste år i dagtilbuddet tilrettelægges et pædagogisk læringsmiljø, der skaber sammenhæng til børnehaveklassen.

  Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for at etablere en evalueringskultur i dagtilbuddet, som skal udvikle og kvalificere det pædagogiske læringsmiljø. Lederen er samtidig ansvarlig for, at arbejdet med den pædagogiske læreplan evalueres mindst hvert andet år med henblik på at udvikle arbejdet.

  Loven er trådt i kraft den 1. juli 2018 og den nye lovgivningsmæssige ramme for den pædagogiske læreplan skal være implementeret i dagtilbuddene senest om to år, idet læreplanen på dette tidspunkt skal evalueres lokalt første gang.

  Dagtilbuddene i Aabenraa Kommune er godt i gang med at arbejde med de nye elementer i den styrkede pædagogiske læreplan. Gennem de senere år har de arbejdet målrettet med sprogindsatsen både i forskningsprojekter og prioriterede indsatsområder. Indsatserne har været med til at styrke medarbejdernes kompetencer i forhold til at arbejde systematisk og målrettet med børns læring. Disse kompetencer har skabt et godt fundament for det fortsatte arbejde med de styrkede læreplaner.

  Med Forskningens Døgn 2018 satte dagtilbud i Aabenraa Kommune også fokus på nye elementer i den styrkede pædagogiske læreplan. Der blev skabt læringsmiljøer ud fra temaet science, hvor børn og voksne med en legende tilgang fik mulighed for at pirre nysgerrigheden, udforske og eksperimentere.

  Samtidig har dagtilbudslederne i Aabenraa Kommune det seneste år arbejdet med faglig ledelse. Arbejdet fortsætter og omfatter bl.a. drøftelser og tiltag ift. kompetenceudvikling, evalueringskultur, gensidig sparring, forældreinddragelse og samarbejde. Denne udvikling skal være med til at styrke kvaliteten og understøtte lederne med implementering af den styrkede pædagogiske læreplan og sikre, at den nye viden og de nye kompetencer omsættes til forandringer i alle dagtilbud.

  Lovgrundlag

  Dagtilbudsloven §§ 7-10.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 07-08-2018

  Taget til efterretning.

  Afbud: Erik Uldall Hansen

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/23066, Sagsinitialer: kmen

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres udvalget om ændringer i dagtilbudsloven for private pasningsordninger.

  I Aabenraa Kommune er der på nuværende tidspunkt 39 godkendte private pasningsordninger. Disse er godkendt og etableret efter den dagtilbudslov, der var gældende frem til den 30. juni 2018. Fra den 1. juli 2018 trådte ”Lov om ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen” i kraft, og med denne følger en lovændring, der har betydning for kommunens godkendelse og tilsynsforpligtigelse samt de private pasningsordningers etablering og virke.

  Kommunen skal efter vedtagne godkendelseskriterier og dagtilbudslovens bestemmelser godkende private pasningsordninger og føre tilsyn med disse. Endvidere skal kommunen godkende pasningsaftalen imellem forældrene og den private pasningsordning.

  De vedtagne ændringer i dagtilbudsloven om private pasningsordninger vedrører §§ 78-84, og omhandler bl.a.:

  · Betegnelsen ”privat pasningsordning” skal altid indgå i pasningsordningens navn. Ændringen er gældende fra 1. juli 2018 for nyetablerede private pasningsordninger efter 1. juli 2018. For private pasningsordninger etableret før 1. juli 2018 træder ændringen først i kraft fra 1. januar 2019.

  · Kommunens løbende tilsyn med ordningen skal stå mål med tilsynet i et alderssvarende tilbud i kommunen (dagplejen).

  · Kommunen skal inden godkendelse af en pasningsaftale informere forældrene om forskellen mellem privat pasning og dagtilbud samt påse, at betegnelsen ”privat pasningsordning” indgår i den private pasningsordnings navn i pasningsaftalen og i alle offentlige sammenhænge.

  · Kommunen kan tilbagekalde en godkendelse af en pasningsaftale, hvis kommunen gennem løbende tilsyn konstaterer, at den private pasningsordning ikke praktiseres i overensstemmelse med den indgåede pasningsaftale og kravene til ordningen.

  · Kommunen skal fastsætte og offentliggøre retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud, når tilskuddet til privat pasning ophører.

  · Kommunen skal tilbyde at sørge for forældrenes administration af ordningen mod en reduktion i tilskuddet svarende til kommunens udgifter til administrationen.

  · Den private pasningsordning skal tilrettelægges, så den fremmer børns læring gennem trygge læringsmiljøer. Arbejdet med læringsmiljøer skal indholdsmæssigt stå mål med kravene til læring og læringsmiljøer i dagtilbud, ligesom arbejdet med læringsmiljøer i den enkelte private pasningsordning skal tage udgangspunkt i børnegruppens sammensætning og børnenes forskellige forudsætninger.

  · Kommunen skal give dispensation fra kravet om, at den private pasningsordning skal fremme børns læring, hvis følgende tre forhold er opfyldt

  o Den private pasningsordning er en midlertidig ordning,

  o forældrene anmoder om det og

  o forældrene er arbejdsgiver for den private passer.

  · Den private pasningsordning skal endvidere tilrettelægges, så børn sikres medbestemmelse, medansvar og forståelse for dansk demokrati.

  · Den private pasningsordning skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund.

  · Hovedsproget i private pasningsordninger skal være dansk (private pasningsordninger oprettet af det tyske mindretal er dog ikke omfattet). Som led i godkendelsen af en pasningsaftale, skal det dokumenteres, at den private børnepasser har tilstrækkelige danskkundskaber til at udvikle barnets dansksproglige kompetencer. Dog kan kommunen i helt særlige tilfælde godkende, at hovedsproget kan være et andet end dansk, såfremt det vurderes ikke at have integrationsmæssige konsekvenser.

  De nye regler vedr. krav om at fremme børns læring via trygge læringsmiljøer samt et øget tilsyn med de private pasningsordninger træder i kraft den 1. juli 2018 for alle nye

  pasningsaftaler.

  Forvaltningen indarbejder konsekvenserne af lovgivningen i kommunens retningslinjer, ansøgningsskema, hjemmeside m.m.

  Pasningsaftaler mellem forældre og en privat pasningsordning, der er indgået før den 1. juli 2018, er ikke omfattet af de nye krav.

  Lovgrundlag

  Dagtilbudsloven §§ 78-84.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ændringerne i dagtilbudsloven for private pasningsordninger tages til orientering.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 07-08-2018

  Taget til efterretning.

  Afbud: Erik Uldall Hansen

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/23013, Sagsinitialer: kmen

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal udvalget godkende rammerne for kombinationstilbud i dagtilbud i Aabenraa Kommune.

  Til forældre med et dokumenteret arbejdsbetinget pasningsbehov, der ligger uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid, skal kommunen fremover tilbyde et kombinationstilbud i form af en deltidsplads i et dagtilbud og tilskud til fleksibel pasning.

  Kombinationstilbuddet må samlet set ikke overstige, hvad der tidsmæssigt svarer til en fuldtidsplads i et alderssvarende dagtilbud.  Heraf skal den fleksible pasning udgøre mindst 10 timer om ugen i gennemsnit, opgjort over en periode på mindst 4 uger.

  Kommunen skal godkende pasningsaftalen mellem forældrene og den fleksible passer og føre tilsyn med ordningen samt påse, at den fleksible pasningsordning ikke samtidig tilbyder andre former for dagtilbud.

  Som led i godkendelsen af en pasningsaftale, skal det dokumenteres, at den fleksible passer har tilstrækkelige danskkundskaber til at udvikle barnets dansksproglige kompetencer.

  I forhold til rammer, krav og beregning af tilskud til fleksible pasningsordninger anvendes de regler, der ligeledes gælder for tilskud til privat pasning. Fleksibel pasning, som indgår i kombinationstilbuddet er

   ikke omfattet af kravet om at fremme børns læring gennem trygge læringsmiljøer.

  De nye regler om kombinationstilbud gælder ikke for forældre med børn, som er optaget i et sprogstimuleringstilbud i form af et dagtilbud 30 timer om ugen.

  Forvaltningens forslag til rammerne for kombinationstilbuddet i Aabenraa Kommune:

  · Kombinationstilbuddet gælder fra barnet er 26 uger

  · Barnet skal være skrevet op til en fuldtidsplads i et dagtilbud

  · Indmeldelse i et kombinationstilbud kan tidligst ske fra ansøgningstidspunktet og når pasningsaftalen mellem forældrene og den fleksible passer er godkendt af Aabenraa Kommune

  · Kombinationstilbuddet tager udgangspunkt i en fuldtidsplads i et dagtilbud (hhv. 49 timer i en daginstitution og 48 timer i dagplejen)

  · Det tidsmæssige omfang af deltidspladsen i dagtilbuddet og den fleksible pasning opgøres over en periode på mindst 4 uger og ubrugte timer overføres ikke til efterfølgende måneder

  · Der sker ikke en reduktion i betalingen for eventuelle madordninger

  · Den fleksible pasningsordning er tilrettelagt, så barnet sikres medbestemmelse, medansvar og forståelse for og oplevelse med demokrati

  · Der skal indhentes børne- og straffeattest

  · Forældrene skal

  o Indsende dokumentation for et arbejdsbetinget behov ved at indsende kopi af vagtplan samt bekræftelse fra arbejdsgiver – for selvstændige erhvervsdrivende udfyldes en tro og loveerklæring

  o indsende dokumentation for at den private passer har gennemført 9. klasseprøven i dansk med mindst karakteren 2, bestået Prøve i Dansk 2 eller et tilsvarende niveau

  · Den fleksible passer skal være mindst 18 år

  · Den fleksible passer må max passe 2 børn, hvis forældrene selv ansætter og 5 børn i en privat pasningsordning

  · Opsigelse eller ændring af aftalen

  o Opsigelsesvarslet følger de almindelige opsigelsesfrister for dagtilbuddet

  o Forældrene er garanteret en fuldtidsplads i dagtilbuddet ved ordningens ophør

  Da ordningen er ny, må det forudsættes, at der kan komme justeringer fremover.

  Lovgrundlag

  Dagtilbudsloven § 85 a.

  Økonomi og afledt drift

  I henhold til Dagtilbudslovens § 83 stk. 2 og § 85a skal tilskud til fleksibel pasning beregnes som mindst 75 pct. af den billigste budgetterede nettodriftsudgift pr. plads eksklusive udgifter til støttepædagog.

  Med baggrund i budgettet for 2018 er tilskudstaksterne for fleksibel pasning

  0-2 år                    113 kr. månedligt for en ugentlig time

  3-5 år                    75 kr. månedligt for en ugentlig time

  Aabenraa Kommune kompenseres ifølge aftale mellem KL og regeringen i 2. halvår 2018 med 0,088 mio. kr. og i 2019 og frem med 0,174 mio. kr. årligt.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at rammerne for kombinationstilbud i dagtilbud i Aabenraa Kommune godkendes og forvaltningen indarbejder rammerne i kommunens retningslinjer, ansøgningsskema, hjemmeside m.v.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 07-08-2018

  Godkendt med bemærkning om, at udvalget får en årlig status.

  Afbud: Erik Uldall Hansen

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/20960, Sagsinitialer: kmen

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal udvalget tage stilling til et forslag om prioritering af midlerne til fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud.

  Med dagtilbudsaftalen "Stærke dagtilbud - alle børn skal med i fællesskabet" fra juni 2017 blev der afsat cirka 165 mio. kr. til en kommunal ansøgningspulje til kompetenceudvikling. Målgruppen for kompetenceløftet er dagplejere, pædagoger der fungerer som faglige fyrtårne i daginstitutioner og ledelsen i dagtilbud, herunder også ansatte i den kommunale forvaltning, der beskæftiger sig med den faglige udvikling i dagtilbud som fx dagplejepædagoger. Formålet er at understøtte, at alle er klædt på til arbejdet med den styrkede læreplan.

  Aabenraa Kommune har fået 1.523.275 kr. fra puljen. Midlerne skal anvendes i perioden august 2018 til august 2022.

  Det er et krav, at

  · 452.665 kr. heraf bruges på dagplejere. Midlerne skal fortrinsvis anvendes til efteruddannelse af dagplejere på den pædagogiske assistentuddannelse, men kan i visse tilfælde også anvendes til kortere kurser til dagplejere,

  · 1.070.610 kr. skal bruges på kursusudgifter til faglige fyrtårne i daginstitutioner og ledelsen i dagtilbud (ledere i daginstitutioner og dagpleje samt dagplejepædagoger),

  · kommunen forpligter sig på at sikre, at der både sker kompetenceløft i private, selvejende og kommunale dagtilbud og

  · kommunen afsætter en del af puljemidlerne til vikardækning for pædagogisk personale i dagtilbud, ved fravær til kompetenceudvikling.

  For at sikre en ensartethed i kommunerne er der udarbejdet en række kravsspecifikationer til de læringsdage og diplommoduler, som kommunerne kan benytte puljemidlerne til. De seks professionshøjskoler udbyder korte læringsforløb og diplommoduler i overensstemmelse med kravene. Kommunerne har også mulighed for selv at tilrettelægge kompetenceudviklingsforløbene.

  Dagtilbudslederne har drøftet prioritering af midlerne og vil forelå følgende:

  · Kompetenceudviklingen sker i samarbejde med UCSyd og ud fra de læringsforløb (1 og 3 dage) og diplommoduler som de udbyder.

  · Midlerne anvendes til

  o Læringsforløb (3 dage) for ca. 70 faglige fyrtårne, således at der fra alle daginstitutioner kan deltage mindst et og fra nogle daginstitutioner flere faglige fyrtårne.

  o Alle dagtilbudsledere deltager i et diplommodul eller ved særlige forhold et læringsforløb (3 dage)

  o Læringsforløb (1 dag) for relevante medarbejdere i forvaltningen.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at forslaget til prioritering af kompetenceudviklingsmidlerne godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 07-08-2018

  Godkendt.

  Afbud: Erik Uldall Hansen

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/23222, Sagsinitialer: kmen

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres udvalget om, at to daginstitutioner i Aabenraa Kommune har fået tilsagn om midler fra puljen til ”Flere pædagoger til 100 daginstitutioner med mange børn i udsatte positioner” fra Socialstyrelsen.

  Ansøgningspuljens formål er at mindske betydningen af negativ social arv ved at understøtte læring, trivsel og udvikling for børn i udsatte positioner gennem flere uddannede pædagoger, som kan arbejde systematisk og videns baseret med pædagogiske læringsmiljøer i daginstitutioner med mange børn i udsatte positioner.

  Det forventes, at kvaliteten af det pædagogiske læringsmiljø styrkes i de daginstitutioner, der modtager midler fra puljen.

  Kravene til ansøgning var, at daginstitutionen har minimum 25 % børn, hvis forældre får

  a) mindst 80 pct. økonomisk fripladstilskud efter dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 2 og/eller

  b) en andel af socialpædagogisk fripladstilskud efter dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 4.

  Hvis der på landsplan var flere end 100 ansøgende daginstitutioner, der levede op til ansøgningskravene blev kravet om minimum 25 % børn forhøjet.

  Forvaltningen har søgt om midler fra puljen på vegne af 15 daginstitutioner i Aabenraa Kommune, der alle levede op til kravene.

  Socialstyrelsen har modtaget 61 ansøgninger på vegne af 543 daginstitutioner og puljen var målrettet 100 institutioner.

  Aabenraa Kommune har nu fået tilsagn om midler til to daginstitutioner. Det drejer sig om Nygade Børnehave og Aabenraa Børnehus, der modtager hhv. 1.900.114 kr. og 2.409.901 kr. i perioden fra september 2018 til og med august 2021.

  De udvalgte institutioners indsats skal vejledes og dokumenteres af Team Dagtilbud i Socialstyrelsen.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 07-08-2018

  Taget til efterretning med bemærkning om, at udvalget får en status om 1 år.

  Afbud: Erik Uldall Hansen

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/25390, Sagsinitialer: kmen

  Sagsfremstilling

  Bestyrelsen for Børnehuset Kruså søger om udvidet eftermiddagsåbning (mandag-torsdag fra kl. 17.00-17.30 og fredag til kl. 16.30), efter samme model som udvidet morgenåbning.

  Bestyrelsen oplyser, at 2-3 forældrepar har ytret ønske om udvidelsen, da de arbejder længere væk fra bopæl og dagtilbud. Samtidig ønsker bestyrelsen, at Børnehuset Kruså kan være mere fleksibel og kunne tiltrække flere børnefamilier, der har et andet behov udover deres nuværende åbningstider og at matche private tilbud i området.

  Bestyrelsen skriver endvidere, at en udvidet eftermiddagsåbning evt. kan finansieres ved at Børnehuset Kruså frasiger sig muligheden for at benytte udvidet morgenåbning fra kl. 6.00-6.30.

  Det kan oplyses, 

  · at det er den enkelte forældrebestyrelse i daginstitutionerne, der fastlægger åbningstiden inden for de 49 timer ugentlig, som Aabenraa Kommune har fastsat. Det giver forældrebestyrelsen mulighed for at tilpasse den daglige åbningstid til forældrenes behov

  · at der siden harmoniseringen af dagtilbuddenes åbningstid i 2009 har været afsat en budgetpulje til at institutionerne individuelt kan søge om en udvidet morgenåbning, enten fra 0-2½ time ugentlig eller over 2½ time ugentlig

  · at forældrebetalingstaksterne for modulerne ved udvidet morgenåbning i 2018 er hhv. 185 kr. og 350 kr. pr. mdr. (fra 0-2½ timer og over 2½ time ugentlig). Der ydes søskende- og fripladstilskud efter gældende regler, ligesom puljen er indregnet i tilskuddet til privatinstitutionerne.

  Nedenfor er skitseret 2 beregningseksempler.

  Model A: Beregning efter samme princip som udvidet morgenåbning (åbning af en gruppe) i Børnehuset Kruså

  Der er taget udgangspunkt i den gældende tildelingsmodels afsnit vedr. udvidet morgenåbning.

  Den samlede udgift inkl. søskende- og fripladstilskud samt tilskud til privatinstitutioner er beregnet til 8.300 kr. årligt, såfremt 3 børn anvender ordningen.

  Model B: Beregning af en generel åbningstidsudvidelse på 2½ time ugentligt i Børnehuset Kruså

  Der er taget udgangspunkt i den gældende tildelingsmodels generelle afsnit vedr. budgettildeling.

  Den samlede udgift inkl. søskende- og fripladstilskud samt tilskud til privatinstitutioner er beregnet til 155.750 kr. årligt ved uændret børnetal i institutionen.

  Det skal bemærkes,

  · at forslaget om udvidet eftermiddagsåbning skal behandles i MED-udvalg og forhandles med de faglige organisationer inden endelig beslutning

  · at det må forventes, at der kommer ansøgninger fra andre institutioner med lignende ønske, hvis ansøgningen imødekommes

  · at forvaltningen ikke kan anbefale, at en udvidet eftermiddagsåbning finansieres ved at frasige sig muligheden for at benytte udvidet morgenåbning, således at Børnehuset Kruså bliver den eneste institution, hvor ordningen ikke tilbydes

  · at forældre med et dokumenteret arbejdsbetinget pasningsbehov, der ligger udenfor dagtilbuddenes almindelige åbningstid, har mulighed for at søge om et kombinationstilbud i form af en deltidsplads i et dagtilbud og et tilskud til fleksibel pasning. Den fleksible pasning skal udgøre mindst 10 timer om ugen i gennemsnit, beregnet over en periode på mindst 4 uger

  · at der i budget 2018 ikke er budgetteret med åbningstidsudvidelser udover udvidet morgenåbning.

  Økonomi og afledt drift

  I 2018 er der budgetteret med 0,989 mio. kr. til udvidet morgenåbning.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at der gives afslag på ansøgningen, da der ikke er budgetmæssig dækning for udvidelsen.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 07-08-2018

  Godkendt med bemærkning om, at emnet ”udvidet eftermiddagsåbning” tages med på budgetseminaret den 3.-4. september 2018.

  Afbud: Erik Uldall Hansen

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/13131, Sagsinitialer: kmen

  Sagsfremstilling

  I denne sag efterlyser KL (Kommunernes Landsforening) input og ønsker til KL’s midtvejsseminar den 14. november 2018.

  Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede i maj 2017 at indgå et toårigt partnerskab med KL om udvikling af kvalitet i dagtilbud. Partnerskabet bygger på en politisk aftale mellem de deltagende kommuners kommunalbestyrelser og KL’s bestyrelse.

  Partnerskabet består af kommunale netværk med op til fem deltagere fra hver kommune. Aabenraa Kommune er repræsenteret med en netværksgruppe på to dagtilbudsledere og tre medarbejdere fra forvaltningen i netværk med syv andre kommuner.

  I løbet af de to år afholdes der i partnerskabet bl.a. tre tværgående seminarer, hvor to politikere fra hver kommune samt direktøren for dagtilbudsområdet inviteres med. Foruden opstartsseminar i september 2017 og afslutningsseminaret den 18. september 2019 afholdes et midtvejsseminar den 14. november 2018 i Kolding.

  Børne- og Uddannelsesudvalget har den 27. februar 2018 udpeget formanden og næstformanden som repræsentanter til at deltage i KL’s Partnerskab.

  KL efterspørger ønsker til input på midtvejsseminaret den 14. november 2018 i Kolding.

  Som følge af lovændringerne skal Børne- og Uddannelsesudvalget nu mindst hvert andet år drøfte udviklingen på dagtilbudsområdet med udgangspunkt i, hvordan kommunens rammer for dagtilbud og eventuelle prioriterede indsatser for området bidrager til, at dagtilbuddene kan opfylde de krav, der følger af loven.

  På baggrund af drøftelserne skal udvalget beslutte, om der som følge af drøftelsen skal iværksættes tiltag såsom kompetenceudvikling, supervision m.v., som kan understøtte og kvalificere dagtilbuddenes arbejde med etablering af pædagogiske læringsmiljøer, der fremmer børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

  Forvaltningen foreslår, at midtvejsseminaret indeholder input og inspiration til konkrete politiske drøftelser og tiltag, der kan understøtte praksis og kvalificere dagtilbuddenes arbejde med at opfylde de krav, der følger med lovændringerne.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at udvalget godkender forvaltningens forslag.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 07-08-2018

  Godkendt.

  Afbud: Erik Uldall Hansen

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/17601, Sagsinitialer: kmen

  Sagsfremstilling

  Børnehuset Evigglad Bov, Hærvejen 11, 6330 Padborg er godkendt til oprettelse som privatinstitution pr. 1. august 2018.

  Privatinstitutionen er godkendt til 16 børn i alderen 0-2 år og 36 børn fra 3-5 år.

  Lovgrundlag

  Dagtilbudsloven §§ 19 stk. 5 og 20.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 07-08-2018

  Taget til efterretning.

  Afbud: Erik Uldall Hansen

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/13569, Sagsinitialer: asel

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres udvalget om underretninger indgivet om et barn eller en ung i år 2017. Disse ses i forhold til modtagne underretninger i år 2016.

  Der er i år 2017 indgivet 1.105 underretninger omhandlende 671 børn og unge. Dette antal dækker over underretninger modtaget i Aabenraa Kommune fra såvel professionelle, private personer samt underretninger modtaget som mellemkommunale underretninger fra andre kommuner.

  I år 2016 modtog Aabenraa Kommune 1.271 underretninger omhandlende 725 børn og unge. Underretningstallet for et givent år kan ændre sig bagudrettet som følge af at kommunen modtager sager fra andre kommuner, hvorefter eksisterende underretninger i disse sager, tæller med i Aabenraa Kommunes interne opgørelse. Ud af de 1.271 underretninger i år 2016 skønnes det at 45 underretninger er tilkommet kommunen som følge af sags overførsler. Når Danmark Statistik årligt opgør kommunernes underretningstal, opgøres dog kun underretninger der oprindeligt er modtaget og oprettet i de enkelte kommuner.  

  2017

  2016

  Antal unikke personer

  671

  725

  Antal underretninger

  1.105

  1.271

  - piger

  536

  666

  - drenge

  569

  605

  Det er fortsat i høj grad professionelle, der underretter. Der ses et fald i antallet af underretninger fra år 2016 til 2017. Igen kommer mange af underretninger fra skoler, politi, anonyme, psykiatri og sygehus. Der er flest underretninger om børn i skolealderen 7 år og opefter. I år 2017 er der flere underretninger omhandlende børn i aldersgruppen 0-3 år sammenlignet med år 2016.

  I aldersgrupperne 7-17 år var der i år 2016 modtaget 910 underretninger, i år 2017 var der tilsvarende 702 underretninger. Som nævnt kan underretningstallene dog stadig ændre sig som følge af tilførsel af mellemkommunale sager. Der er flere underretninger om drenge i år 2017.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 07-08-2018

  Taget til efterretning.

  Afbud: Erik Uldall Hansen

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/8307, Sagsinitialer: acha

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres udvalget om, at Aabenraa Kommune har fået tilsagn fra Socialstyrelsen om tilskud til omlægning til en tidlig og forebyggende indsats på området for udsatte børn og unge.

  Aabenraa Kommune indsendte i april 2018 en ansøgning til Socialstyrelsens pulje til omlægning til en tidlig og forebyggende indsats på området for udsatte børn og unge.

  Aabenraa Kommune har den 29. juni 2018 fået tilsagn fra Socialstyrelsen om de ansøgte 1,941 mio. kr. til et projekt med titlen Tidligt forebyggende indsats i skolen i Aabenraa Kommune. Projektet har fokus på skolen som beskyttelsesfaktor for udsatte og sårbare børn og unge.

  Kommunen skal medfinansiere minimum 50 % af de samlede udgifter. Medfinansieringen består af medarbejdertimer.

  I Aabenraa Kommune arbejder Børn og Familie med omlægningen af indsatsen under overskriften ”Aabenraa-modellen”. Projektet og tilskuddet hertil vil kunne supplere den investeringsstrategi på området, som byrådet vedtog i 2016.

  Projektperioden løber fra 1. juli 2018 til 30. juni 2021.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til understøttelse af omlægning til en tidlig og forebyggende indsats på området for udsatte børn og unge af 2. februar 2017

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 07-08-2018

  Taget til efterretning.

  Afbud: Erik Uldall Hansen

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/419, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommunes eksterne revision Ernst & Young har fremsendt revisionsberetning nr. 14 om revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion m.v. vedr. regnskabsåret 2017.

  Indenfor Børne- og Uddannelsesudvalgets område er der ikke bemærkninger eller kommentarer.

  Revisionen har givet anledning til tre revisionsbemærkninger på det sociale område. Der er alene tale om bemærkninger indenfor jobcentrets område. Revisionen har dels omfattet personsager og dels temarevision udmeldt af ministerierne og dels refusionsanmeldelse for 2017.

  Revisionsberetningen er behandlet og godkendt på byrådsmødet 27. juni 2018.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 07-08-2018

  Taget til efterretning.

  Afbud: Erik Uldall Hansen

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/15368, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres Børne- og Uddannelsesudvalget om centrale projekter i Børn og Skole med eksterne samarbejdspartnere.

  Opgørelsen viser følgende:

  Aktuelle ansøgninger

  • Puljen til ansættelse af flere uddannede pædagoger til 100 daginstitutioner med mange børn i udsatte positioner.
  • Puljen til kompetenceløft af dagplejere, faglige fyrtårne i daginstitutioner og ledelsen i dagtilbud.
  • Støtte til omlægning til en tidlig og forebyggende indsats for udsatte børn og unge

  Igangværende projekter

  • Rådgivningsforløb om en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats
  • Rådgivnings- og Vejledningsforløb med Socialstyrelsens praksiskonsulenter
  • Tidlig Tysk i Aabenraa og Tønder Kommune.
  • Den Gode Skole
  • Sund Skole
  • Inddragende netværksmetoder
  • Vi lærer sprog i vuggestue og dagpleje
  • KL’s partnerskabsaftale med dagtilbud
  • Universitetsskoleprojekt.

  Nærmere beskrivelse fremgår af vedlagte bilag

  Herudover gennemføres der projekter på de decentrale enheder.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 29-05-2018

  Udsat til næste møde.

  Afbud: Povl Kylling Petersen

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 19-06-2018

  Udsat til næste møde.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 07-08-2018

  Taget til efterretning.

  Afbud: Erik Uldall Hansen

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/25463, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  På udvalgsmøderne i april 2017 blev Social- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Uddannelsesudvalget orienteret om, at forvaltningerne satte en proces i gang for at se på mulighederne for at videreudvikle STU-tilbuddet.

  Målet var at afdække, om der er behov for at tilrette driften af Aabenraa Kommunes STU-tilbud.

  Forvaltningerne skulle udarbejde et forslag til:

  • et lokalt, fagligt og økonomisk bæredygtigt STU-tilbud, der gør brug af den faglige viden Aabenraa Kommune besidder, og
  • at tilbuddet gør de unge livsduelige, og skaber en sammenhæng til voksenlivet.

  Det fremgik af sagen at udvalgene efterfølgende skulle orienteres om arbejdet.

  Der har været nedsat en arbejdsgruppe på tværs af forvaltningerne der har arbejdet med forslag til udvikling af STU-tilbuddet i Aabenraa Kommune.

  Overordnet anbefales det at den nuværende struktur i Aabenraa-modellen vedr. STU fastholdes med en mangfoldig vifte af tilbud, som tilgodeser den individuelle udvikling for den enkelte elev.

  Der er udarbejdet fire forslag til hvordan STU-tilbuddet kan  udbygges, således at elevernes livsduelighed og selvstændighed på den lange bane forbedres.

  Botilbud til STU-elever

  Tilbuddet skal primært henvende sig til den bedst fungerende gruppe af STU-elever, som efter endt STU formodes at kunne bo i egen lejlighed med eller uden § 85 støtte (støtte-/kontaktperson).

  Der vil ikke være behov for døgndækning eller konstant tilstedeværelse af personale, men ved at samle støtten fysisk, vil der være mulighed for større tilgængelighed.

  Der skal etableres et meget tæt specialpædagogisk samarbejde mellem botilbuddet og uddannelsestilbuddet. Eleverne kan arbejde med nogle af målene i deres uddannelsesplan i egen lejlighed og andre af målene på uddannelsesstedet.

  Der vil være etableringsomkostninger i forbindelse med oprettelsen af et botilbud med karakter af opgangsfællesskab til den fælles lejlighed, samt huslejeudgift på fælles lejligheden.

  Udgiften forventes at kunne finansieres indenfor det eksisterende budget.

  Samarbejde mellem Ungeindsatsen og STU-Aabenraa

  Når elever, som er anbragt uden for kommunen, anmoder om STU og før de indstilles af UU til visitationsudvalget for STU, sker der en afklaring af elevens fremtidige tilbud. Ungeindsatsen og STU-Aabenraa drøfter om eleven fortsat skal opholde sig uden for kommunen eller være bosiddende i kommunen under sit STU-forløb.

  Dette er blot en udvidelse af det nuværende velfungerende samarbejde, som kan holdes inden for eksisterende rammer i STU-Aabenraa, UU, Børn og Familie og Visitation og Rehabilitering.

  Øget samarbejde mellem botilbud og uddannelsessted

  Elever, der bor i bofællesskaber og andre botilbud med forskelligt niveau af støtte i hverdagen, får ofte deres uddannelse i CJU, Autismecenter Syd, Hjernecenter Syd eller andre selvejende institutioner i kommunen. Der etableres et formaliseret samarbejde mellem bosted og uddannelsessted med STU-Aabenraa som koordinator. Eleverne vil fx ”gå på STU” 1-2 dage på deres bosted og 3-4 dage på deres uddannelsessted.

  Eleverne arbejder med målene i uddannelsesplanen både på bo-institutionen og på uddannelsesstedet.

  Dette tiltag kan iværksættes inden for den eksisterende ramme gennem en ny aftalestruktur for igangsætning af STU-forløb. Afdelingsleder for STU i Aabenraa Kommune varetager koordinering, aftaler og opfølgning.

  Kvalitetsløft af STU-steder i Aabenraa Kommune

  Der etableres et udvidet samarbejde under STU-Aabenraa hvor alle uddannelsessteder inden for kommunen – både kommunale og selvejende – samarbejder, opkvalificerer uddannelsen og medarbejderne, trækker på hinandens ressourcer og kompetencer.

  I praksis kan der afholdes fællesmøder jævnligt for hhv. ledelser og pædagogisk personale. Der kan afholdes fælles kurser og der kan etableres fælles forløb med konsulentbistand inden for forskellige emner. Der kan opstå fællesskaber mellem elevgrupper på forskellige uddannelsessteder.

  Dette tiltag kan etableres inden for den eksisterende ramme med afdelingsleder for STU i Aabenraa Kommune som koordinator. De enkelte uddannelsessteder skal afsætte ressourcer til mødevirksomhed og anden faglig opkvalificering i deres nuværende budget.

  På baggrund af arbejdsgruppen anbefalinger vil Social & Sundhed, samt Børn og Skole igangsætte de fire forslag. De to første forslag vil gøre det muligt at en større andel af  STU-eleverne kan forblive i egen kommune. De to sidste forslag vil skabe et kvalitetsløft i forhold til de eksisterende tilbud.

  Økonomi og afledt drift

  Iværksættelse af de af arbejdsgruppen fire forslag kan holdes indenfor det eksisterende budget.

  Indstilling

  Børn og Skole og Social & Sundhed indstiller,

  at orienteringen om resultatet af arbejdsgruppens arbejde, samt forvaltningerne iværksættelse af de fire forslag tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 29-05-2018

  Udsat til næste møde.

  Afbud: Povl Kylling Petersen

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 06-06-2018

  Taget til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 07-08-2018

  Taget til efterretning.

  Afbud: Erik Uldall Hansen, Rasmus E. Larsen

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 19-06-2018

  Udsat til næste møde.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/34156, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Som en del af etableringen af Fremtidens Familiepleje blev Børne- og Uddannelsesudvalget på udvalgsmødet den 30. januar 2018 orienteret om en ny måde at aflønne plejefamilier på.

  En aflønningsmodel som tager udgangspunkt i flg. principper:

  • At der er tale om en gennemsnitsmodel, som baserer vederlagets størrelse på den gennemsnitslige plejeopgave over tid
  • At vederlaget kun forhandles en gang i plejeforløbet som hovedregel ved etablering af plejeforholdet
  • At der er færre aflønningstrin.

  Denne mere gennemskuelige og enkle vederlagsmodel vil for både plejeforældre, familiekonsulenter og myndighedspersoner skabe et fælles grundlag for at fokusere endnu mere på kerneopgaven – barnets positive udvikling og trivsel.

  Udvalget tog orienteringen til efterretning med en bemærkning om, at udvalget informeres hurtigst muligt, når de konkrete forhandlinger er færdige.

  Forhandlingsforløbet indtil nu.

  Som opstart på processen med indførelse af en ny vederlagsmodel blev der afholdt 2 møder i oktober og november 2017 med repræsentanter for plejefamilierne samt repræsentanter fra Plejefamiliernes Landsforening og Socialpædagogernes Landsforbund. Formålet med disse møder var at få input til forvaltningens tanker og forslag til en fremtidig aflønningsmodel og dermed et mere kvalificeret beslutningsgrundlag.

  Efterfølgende har der i februar 2018 været afholdt et informationsmøde med plejefamilierne, hvor 76 plejeforældre deltog. Her blev den fremtidige aflønningsmodel og den videre proces præsenteret.

  Der var en god dialog og opbakning til de overordnede tanker bag vederlagsmodellen generelt og til den videre proces, om end der selvfølgelig var en vis usikkerhed hos den enkelte plejefamilie omkring, hvad det helt konkret kom til at betyde for dem. 

  Fastsættelse af vederlag efter gennemsnitsmodellen.

  Det nedsatte vederlagsudvalg bestående af de socialfaglige konsulenter fra myndighedsafdelingerne, afdelingsleder for familieplejeområdet, fast familieplejekonsulent i udvalget, proceskonsulent samt familieplejekonsulenten for den enkelte sag har nu gennemgået og vurderet 104 døgnplejesager i forhold til gennemsnitsmodellen.

  Sagerne er blevet vurderet på baggrund af omfattende journalmateriale så som børnefaglig undersøgelse, handleplan, statusbeskrivelser fra plejefamilierne samt relevante undersøgelser og udredninger.

  Gennemgangen har vist et behov for at justere i vederlagsmodellens trin således at trin 1 ændres fra 3 vederlag til 4 vederlag, idet det kunne konstateres, at der igennem flere år ikke er blevet anbragt børn/unge, hvis problematikker kunne rummes indenfor 3 x vederlag.

  En justering som plejefamilierne og organisationerne også havde opfordret til undervejs i processen.

  Plejefamiliernes fremtidige indplacering efter gennemsnitsmodellen med 4 trin er vist i nedenstående tabel, ligesom den nuværende indplacering fremgår.

  Nuværende aflønning

  Fremtidig aflønning
  Gennemsnitsmodellen

  Antal vederlag

  sager

  Trin

  sager

  9

  0

  4 (9 vederlag)

  4

  8

  3

  7

  28

  3 (7 vederlag)

  35

  6

  24

  5

  36

  2 (5 vederlag)

  43

  4

  7

  1 (4 vederlag)

  22

  3

  6

  Gennemsnits
  vederlag

  5,67

  5,62

  Fordelt på plejefamilier er konsekvensen at 16 familier går op i plejevederlag, 21 familier går ned i plejevederlag og 32 plejefamilier får uændret vederlag.

  Ændringerne i vederlaget skyldes først og fremmest de færre aflønningstrin, som bevirker at de enkelte trin skal rumme en bredere målgruppe end ved den tidligere model med flere trin.

  Det skal dog bemærkes, at flere af ændringer formentlig alligevel ville være sket i den tidligere årlige vederlagsforhandling.

  Ser man således på de årlige udsving i vederlagsfastsættelsen de sidste tre år ses at:

  I 2015 blev 13 plejefamiliers vederlag ændret - 7 blev sat op og 6 blev sat ned

  I 2016 blev 26 plejefamiliers vederlag ændret – 3 blev sat op og 24 sat ned (en er både sat op og ned)

  I 2017 blev 20 plejefamiliers vederlag ændret – 10 blev sat op og 11 sat ned (en er både sat op og ned)

  Samtlige plejefamilier får besked senest 25. maj 2018 om deres fremtidige indplacering efter gennemsnitsmodellen, som vil få virkning fra 1. august 2018.

  Der vil for alle plejefamilier blive indgået en ny kontrakt efter gennemsnitsmodellen, da plejevederlaget fremover ikke skal genforhandles.

  Plejefamilierne vil få 14 dages høring i forhold til vederlagsudvalgets beslutning, ligesom vederlagsudvalget er indstillet på at drøfte beslutningen med plejefamilierne efter

  behov.

  Det forventes, at processen vil være afsluttet medio juni 2018.

  Der vil efterfølgende blive udarbejdet et nyhedsbrev til alle plejefamilier, hvor der orienteres omkring den samlede proces herunder det samlede resultatet/billede i forhold til vederlagsændringer og fordeling af vederlagstrin mv.

  Økonomi og afledt drift

  Indførelsen af en ny vederlagsmodel for aflønning af plejefamilier med børn i døgnpleje fra Aabenraa Kommune er udgiftsneutral.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen om status på indførelse af en ny vederlagsmodel for plejefamilier tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 29-05-2018

  Udsat til næste møde.

  Afbud: Povl Kylling Petersen

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 19-06-2018

  Udsat til næste møde.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 07-08-2018

  Taget til efterretning.

  Afbud: Erik Uldall Hansen, Rasmus E. Larsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/11022, Sagsinitialer: asel

  Sagsfremstilling

  Denne orientering omhandler første halvårlige gennemgang af anbringelsessager i år 2018. Der er lavet opsamling på anbringelser i marts måned, der har til formål at give overblik over kvaliteten i sagsbehandlingen i indeværende sager samt de økonomiske konsekvenser. Udgifterne for denne måned er anvendt til at beregne årsudgifterne.  

  Tabel 1 Udgifter og antal anbringelsessager

  Optællingstidspunkt

  Sept. 2016

  April

  2017

  Sept. 2017

  Marts 2018

  Antal anbringelsessager

  177

  175

  168

  164

  Årsudgifter i mio.

  76,3

  80,3

  77,1

  72,3

  Sagsgennemgangen vedrører anbringelsessager, hvor Aabenraa Kommune optræder som både handle- og betalingskommune. Iblandt disse omhandler 4 sager uledsagede flygtningebørn, i disse sager modtager kommunen fuld refusion fra staten. Herudover betaler Aabenraa Kommune udgifter i en række mellemkommunale sager, der ikke er medtaget i følgende analyser.

  Ved gennemgang af årsagerne til anbringelserne er det i hovedparten af anbringelser forhold ved forældrene som misbrug, psykiske lidelser og anden omsorgssvigt, der giver grundlag for anbringelsen.

  De mest omkostningstunge anbringelser er de anbringelser, der indebærer institutionsanbringelse. Her er årsagen ofte domsanbringelse eller at barnet/den unge har vidtgående fysisk eller psykisk handicap.

  Hovedparten af de anbragte børn er i aldersgruppen 4-14 år og herefter 15-17 år (se bilag). Det er tilsvarende i disse grupper, at udgifterne pr. anbringelse er højest.

  Tabel 2 Gennemsnitspris pr. anbringelse i tusinde kr.

  Sept. 2016

  April

  2017

  Sept. 2017

  Marts 2018

  0-3-årige

  335,1

  354,8

  350,3

  345,6

  4-14-årige

  433,2

  455,4

  454,3

  474,1

  15-17-årige

  479,4

  539,5

  498,9

  437,6

  Efterværn 18-23-årige

  304,3

  352,3

  359,4

  308,6

  Kvalitet i sagsbehandlingen

  Der er sket en mindre tilbagegang i forhold til andel gennemførte opfølgninger, personrelateret tilsyn samt opdatering af handleplan (se bilag, tabel 8). Dette skyldes bl.a. medarbejderfratrædelse under perioden for anbringelsesgennemgangen. Stillingerne er nu besat, og det forventes derfor at manglende opfølgninger mv. gennemføres. 

  Økonomi

  Gennemgangen viser, at der forventes fald i udgifter på 0,6 mio. kr. frem til september 2018 og yderligere 4,6 mio. kr. fra september 2018 til april 2019. Denne analyse tager ikke højde for eventuelle nye anbringelser der løbende kommer, og dermed vil reducere faldet i udgifterne på anbringelsesområdet.

  Metode

  Analyserne vedrører udelukkende anbragte børn/unge, hvor Aabenraa Kommune både er handle- og betalingskommune. Det betyder, at mellemkommunale sager ikke er medtaget, altså sager, hvor Aabenraa Kommune betaler udgifterne men ikke ”handler” på vegne af barnet. Udgifterne for anbringelserne er beregnet ved at gange beløbene for marts måned med tolv. På den måde tegnes der et cirka billede af årsudgifternes omfang.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 29-05-2018

  Udsat til næste møde.

  Afbud: Povl Kylling Petersen

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 19-06-2018

  Udsat til næste møde.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 07-08-2018

  Taget til efterretning.

  Afbud: Erik Uldall Hansen, Rasmus E. Larsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/45, Sagsinitialer: bhh

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 07-08-2018

  -

  Afbud: Erik Uldall Hansen, Rasmus E. Larsen