Beslutningsprotokol

tirsdag den 18. september 2018 kl. 15:30

Mødested: Aktivitetsrum 2+3, Borgerhuset, Tinglev
Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalg
Medlemmer: Kirsten Nørgård Christensen, Eivind Underbjerg Hansen, Erik Uldall Hansen, Jane Thorgeirsson, Jens Bundgaard Nielsen, Povl Kylling Petersen, Rasmus Elkjær Larsen
Bemærkninger: Afbud: Eivind Underbjerg Hansen

Mødet sluttede kl. 18.50
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/44, Sagsinitialer: bhh

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 18-09-2018

  -

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/5090, Sagsinitialer: bhh

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 18-09-2018

  Godkendt.

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/23514, Sagsinitialer: khl

  Sagsfremstilling

  Udvalget orienteres i denne sag om igangværende og kommende byggeprojekter på skole- og daginstitutionsområdet.

  Kongehøjskolen

  Det endelige byggeregnskab forventes afsluttet med udgangen af 2018.

  Lyreskovskolen

  Der er nu indgået kontrakt med en anlægsentreprenør om at udføre dræning og om etablering af idrætsbaner til skolen på arealerne mod Padborgvej.

  Arbejdet udføres fra primo september til medio oktober, således at græsarealer med mere er klar til brug i foråret 2019.

  Hærvejsskolen

  Byggeriet fortsætter i henhold til den gældende tidsplan.

  Funderings- og bundopbygningsarbejder for de nye bygninger er langt fremme og støbning af fundamenter er startet op, i første omgang ved byggeriet til daginstitutionen.

  Daginstitution i Rødekro

  Da byggeriet til Hærvejsskolen og den nye daginstitution i Rødekro er blevet udbudt som ét projekt, svarer orienteringen om dette byggeri til orienteringen om byggeriet til Hærvejsskolen.

  Fjordskolen, om- og tilbygning på Åbjerg 8b

  Byggeriet fortsætter i henhold til den gældende tidsplan, hvilket betyder at byggeriet kan afleveres til Aabenraa Kommune i slutningen af november 2018.

  Terapibad på Åbjerg 8 B, Kruså

  Håndværkerne er nu ved at foretage udbedring af fejl og mangler, samtidig med at de tekniske anlæg testes og koordineres med installationer på selve skolen.

  Daginstitution i Aabenraa Syd

  Børn og Skole er ved at udarbejde en sagsfremstilling til behandling på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 13. november 2018.

  Daginstitution ved Lyreskovskolen

  Børn og Skole har i samarbejde med Kultur- , Miljø og Erhvervsforvaltningen igangsat processen omkring brugerinddragelse, programmering af byggeriet samt lokalplanlægning.

  En proces- og tidsplan vil være udarbejdet i løbet september.

  Erstatningsbyggeri for pavillonen på Varnæs Skole

  Byggeriet er i gang, og tidsplanen forventes at kunne overholdes.

  De fleste og væsentligste af de besparelsestiltag, der var nødvendige for at anlægsrammen kunne overholdes, er det nu blevet muligt at tilbagekøbe, blandt andet med baggrund i en ekstrabevilling på 0,156 mio. kr. godkendt på byrådsmødet den 29. august 2018.

  Rejsegilde planlægges afholdt fredag den 5. oktober 2018.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 18-09-2018

  Taget til efterretning.

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/5659, Sagsinitialer: sbro

  Sagsfremstilling

  Taktisk ledelsesinformation pr. 31. august 2018 vedlægges til udvalgets orientering.

  Forbrugsprocenten pr. 31.8.2018 for udvalgets område ligger på 69,8 %.

  Forbrugsprocenten har baggrund i, at der dels er foretaget en regulering som følge af ændrede pris- og lønskøn for 2018, dels er der i juni foretaget betaling for bidrag til private skoler og efterskoler for hele 2018. Herudover mangler der regulering for flere børn end forventet i dagtilbud – dette bliver der korrigeret for i forbindelse med 2. bevillingskontrol pr. 30. september 2018.

  Herudover fremgår sygefravær for udvalgets område nu af ledelsesinformationen. For de første 8 måneder udgør det samlede sygefravær i alt 4,7%.

  Det vurderes på nuværende tidspunkt, at udvalgets budget for 2018 vil blive overholdt.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 18-09-2018

  Taget til efterretning.

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2353, Sagsinitialer: acha

  Sagsfremstilling

  På mødet den 29. maj 2018 besluttede Børne- og Uddannelsesudvalget at sende udkast til en opdateret udgave af Sund Opvækst i høring.

  I denne sag skal udvalget behandle høringssvarene.

  Baggrund

  Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede på mødet den 30. januar 2018 (sag nr. 10), at opdatere Sund Opvækst for at justere den i forhold til den udvikling, der er sket siden vedtagelsen i byrådet i 2012.

  Udgangspunktet skulle være de overordnede mål og temaer i den eksisterende udgave af Sund Opvækst (se https://www.aabenraa.dk/media/704377/Sund-opvaekst.pdf) - herunder fokus på børne- og ungefællesskaber, forebyggelse/tidlig indsats og samskabelse/aktivt medborgerskab.

  Relevant i forbindelse med opdateringen er bl.a.:

  • Opdateringen af Aabenraa Kommunes vækststrategi ”Sund Vækst”
  • Omlægningen af indsatsen for udsatte børn og unge i form af Aabenraa-modellen
  • Den kommende nye dagtilbudslov
  • Folkeskolereformen
  • De nye opgaver og rammer for en sammenhængende kommunal ungeindsats, som er udstukket i reformen af det forberedende område

  Udkast i høring

  Børn og Skole har udarbejdet et udkast til en opdateret tekst til Sund Opvækst 2018. Det er dette udkast, der har været sendt i høring hos

  • Bestyrelserne i institutioner på Børn og Skoles område
  • Handicaprådet
  • Fælleselevrådet
  • Ungdomsuddannelserne (EUC Syd, IBC, Social- og Sundhedsskolen, Aabenraa Statsskole, VUC Syd, Deutsches Gymnasium) og produktionsskolen
  • MED-udvalg på Børn og Skoles område

  Vigtigste ændringer i forhold til den tidligere udgave:

  • Der er foretaget en generel opdatering af begreber og formuleringer, herunder omskrivning af temaet om ”Tidlig forebyggende indsats”
  • Der er sket en fokusering af teksten – der er mindre tekst og færre gentagelser (på baggrund af input fra lederne i Børn og Skole)
  • Mål, der havde karakter af hensigtsformuleringer som ”vi vil arbejde for…”, er blevet skærpet
  • Der er 6 mod tidligere 7 temaer – ”Sammenhæng og kontinuitet” er lagt ind under de andre temaer (på baggrund af input fra lederne i Børn og Skole)
  • Nye målformuleringer om ”alle børn skal blive så dygtige, som de kan” og om opfølgning på effekt af indsatser
  • Nogle af målene er flyttet rundt til andre steder i teksten
  • Baggrundsafsnittet er taget ud
  • ”Børne-, familie- og ungepolitik” er ændret til ”børne-, unge- og familiepolitik”

  Resultatet af høringen
  Der er indkommet i alt 39 høringssvar. En detaljeret oversigt findes i bilaget ”Oversigt over høringssvar med bemærkninger”.

  Generelt forholder høringssvarene sig positivt til de tanker, intentioner og målsætninger, der ligger i udkastet. Flere udtrykker tilfredshed med opdateringen af begreber og med, at teksten fremtræder overskuelig og læsevenlig.

  I 9 af høringssvarene udtrykkes på forskellig vis bekymring for, om de økonomiske ressourcer bliver tilstrækkelige til, at de gode intentioner og ambitiøse mål kan føres ud i livet.

  27 af høringssvarene bakker op om teksten, som den er, og indeholder hverken forslag til ændringer eller tilføjelser.

  12 af høringssvarene indeholder ønsker til tilføjelser og/eller ændringer i teksten:

  • Forældrebestyrelsen i Børnehaven Vestermarken/Kornblomsten bakker op om den nye udgave, men foreslår, at ”nyeste viden” erstattes af ”forskningsbaseret viden.”
  • Forældrebestyrelsen og MED-udvalget i Børnehaven Søndermosen opfatter begrebet ”livsduelighed” som negativt og ønsker mere vægt på vigtigheden af udvikling og trivsel for børns læring. Mener i øvrigt, at teksten er godt struktureret.
  • Kontaktrådet for Børnehandicapområdet bakker generelt op om teksten, men har et ønske om, at overgangen fra hjem til dagtilbud nævnes specifikt, og at det også sker med sundhedsfremme i hjem/familie.
  • Specialpædagogkorpset bakker op om den nye udgave, men ønsker, at begrebet ”sårbare børn” ændres til ”børn og unge i sårbare positioner.”
  • Lokal-MED på børnehandicapområdet anfører, at teksten under ”Det betyder at” pkt. 2,3 og 4 i temaet ”Børn” kan læses, som om at børn med indgribende handicaps ikke er tænkt ind. Høringssvaret indeholder også et ønske om, at visitationsprocedurerne indgår i politikken.
  • Ungdommens Uddannelsesvejledning er positive overfor den opdaterede udgave, men ønsker en tydeliggørelse af fokus på én indgang til kommunen for de unge.
  • Handicaprådets høringssvar indeholder en række forslag til ændringer af formuleringer og indhold/målsætninger. Bl.a. peges på udfordringer med at nævne en særlig gruppe børn (børn og unge med fysiske og psykiske handicap) i indledningen.
   Der henvises til bilaget ”Høringssvar samlet” med det fulde høringssvar.
  • Fjordskolens høringssvar indeholder også en lang række forslag til ændringer i tekst og indhold/målsætninger. Blandt andet foreslås det at erstatte begrebet ”almenområdet” med ”nærmiljøet” og at ændre titlen på politikken til ”Det gode liv – Aabenraa Kommunes børne-, unge- og familiepolitik”.
   En del af ændringsforslagene er sammenfaldende med forslagene fra Handicaprådet. Der henvises i øvrigt til bilaget ”Høringssvar samlet” med det fulde høringssvar.
  • MED-udvalget i Vuggestuen Kernehuset ønsker praktiske/nærværende eksempler tilføjet under ”Det betyder at..”.
  • MED-udvalget for Kollund Skole og Børnehus bakker op om den opdaterede udgave, men foreslår, at der angives en slutdato og et tidspunkt for evaluering af politikken.
  • Kongehøjskolens skolebestyrelse og MED-udvalg foreslår, at politikken kunne indeholde et overblik over de igangværende indsatser. Der udtrykkes bekymring for, om der skabes urealistisk høje forventninger hos borgerne. I høringssvaret understreges også, at det er vigtigt med opmærksomhed på implementeringstid.
  • Lyreskovskolens skolebestyrelse og MED-udvalg savner en konkretisering af, hvad politikken betyder for borgerne.

  Forvaltningen har forholdt sig til de enkelte forslag til ændringer og tilføjelser og udarbejdet en revideret udgave af teksten.

  Det er sket med udgangspunkt i, at de ændringer, der er indarbejdet:

  1. ikke ændrer afgørende på meningen/indholdet i teksten
  2. kan rummes indenfor rammerne af en overordnet politik

  Se i øvrigt bilag ”Oversigt over høringssvar med bemærkninger”.

  Ændringer i forhold til det oprindelige udkast er markeret med rødt. Der er desuden tilføjet et forord.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at Sund Opvækst godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 18-09-2018

  Anbefalet godkendt – sagen tilrettes til fremsendelsen til Byrådet.

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/28197, Sagsinitialer: acha

  Sagsfremstilling

  Udvalget blev på mødet den 8. maj 2018 orienteret om det tidligere §17, stk. 4-udvalgs inspirationskatalog vedr. forebyggelse og sundhed for udsatte unge (sag nr. 103).

  Inspirationskataloget indeholder en række forslag og anbefalinger samlet under 9 temaemner, hvoraf 5 involverer Børn og Skole. Det drejer sig om:

  Temaemne 1: Spiseforstyrrelser og selvskade

  Temaemne 2: Angst, stress og depression

  Temaemne 3: Rusmidler – Beredskab

  Temaemne 4: Rusmidler – Tidlig opsporing

  Temaemne 7: Rygning

  Forvaltningen har lavet en opgørelse over hvilke tilbud og indsatser, der er i værksat i Børn og Skole inden for de 5 temaemner.

  Temaemne 1: Spiseforstyrrelser og selvskade

  Den eksisterende Ungeindsats opfylder anbefalingen om en sammenhængende, koordineret og helhedsorienteret indsats på tværs af unge- og voksenområdet.

  Temaemne 2: Angst, stress og depression

  Det er et væsentligt element i Ungeindsatsen, at den  fungerer som én indgang til kommunen for den unge, uanset hvad den unge har brug for hjælp til. Forslaget i inspirationskataloget om en separat indgang for unge med angst, stress og depression vil bryde med dette og øge kompleksiteten i kontakten til kommunen.

  Børn og Skole-forvaltningen vurderer derfor ikke, at det er hensigtsmæssigt at etablere en særlig indgang for denne gruppe.

  For børn i dagtilbud og skole går indgangen til hjælp gennem PPR, som tilbyder først og fremmest rådgivning, men også angstbehandling.

  Ungeindsatsen danner allerede ramme for den koordinering af indsatsen med alle relevante parter, som foreslås i inspirationskataloget. Desuden har Aabenraa Kommune indgået aftale med børne- og ungepsykiatrien om et projekt, der skal udvide samarbejdet om den tidlige indsats.

  Der er i øvrigt fra 1. juni 2018 oprettet et tilbud om gratis psykologsamtaler til unge til og med 25 år, så den eksisterende indsats er ikke blot bevaret (som anbefalet i inspirationskataloget), men udvidet.

  Temaemne 3: Rusmidler – Beredskab

  På ungdomsuddannelsesområdet er der allerede etableret det beredskab, som foreslås i inspirationskataloget.

  I folkeskolen er indsatsen derimod mere koncentreret om forebyggelse og udsættelse af alkoholdebut. Arbejdet understøttes med tilbud om foredrag og undervisningsforløb fra SSP og gennem kommunens samarbejde med Center for Undervisningsmidler (CFU).

  Temaemne 4: Rusmidler – Tidlig opsporing

  Forankret i Tidlig Forebyggelse i Børn og Familie er der allerede opsøgende medarbejdere, der kommer på ungdomsuddannelserne, og anbefalingen under tema er dermed opfyldt.

  Temaemne 7: Rygning

  De forebyggende tilbud fra CFU på rygeområdet bruges endnu ikke på alle skoler, som det anbefales i inspirationskataloget. Brugen er dog stigende, og CFU reklamerer jævnligt for tilbuddet.

  De nye sundheds-og bevægelseskoordinatorer, som uddannes som led i Sund Skole, vil kunne være med til at bringe tilbuddene ud til alle skoler.

  Der er totalt rygeforbud på alle Aabenraa Kommunes skoler.

  CFU tilbyder rygestopkurser for unge sammen med Ung Aabenraa.

  Ift. ønsket om, at CFU får adgang til undervisningsrummet på ungdomsuddannelserne, er der foreløbig indgået et samarbejde med EUC Syd.

  På baggrund af ovenstående vurderer forvaltningen ikke, at der er behov for at igangsætte yderligere tiltag på nuværende tidspunkt.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at inspirationskataloget drøftes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 18-09-2018

  Drøftet, og den regionale sundhedsprofil bliver fremadrettet forelagt udvalget når den udkommer.

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/31366, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  På Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 3. april 2018 blev sagen vedr. visitationsøkonomi på skoleområdet behandlet efter endt høring. Det blev her besluttet, at der skal udarbejdes en solidarisk model for tilflyttere og elever fra fri-, efter- og privatskoler, der er visiteret til et specialtilbud.

  Den 2. december 2014 blev en revideret fordelingsmodel på folkeskoleområdet godkendt. Af denne model fremgår, at skolerne skal betale en eksklusionstakst på 150.000 kr., når de ekskluderer en elev til et specialtilbud.

  Skolerne skal betale eksklusionstakst for:

  • Elever der både bor og går i skole i distriktet. Skoledistriktets folkeskole finansierer elevens eksklusionstakst.
  • Elever som er indskrevet i et andet skoledistrikt, da de har valgt en anden folkeskole i Aabenraa Kommune. Bopælsdistriktets skole finansierer elevens eksklusionstakst.
  • Tilflyttede elever der starter direkte i et specialtilbud. Bopælsdistriktets skole finansierer elevens eksklusionstakst.

  Det er således princippet om, at der skal betales eksklusionstakst til sidstnævnte gruppe, tilflyttede elever, der ønskes ændret.

  Tilflyttede elever kan både være elever der ekskluderes fra efter-, fri- og privatskoler, dvs. elever som bopælsdistriktets skole ikke har mødt, og derfor ikke haft mulighed for at inkludere. Det samme gælder elever, der er ekskluderet til et specialtilbud, og hvor familien flytter til et nyt skoledistrikt, og derved får den nye distriktsskole en udgift.

  En solidarisk model, der tager højde for dette, betyder, at der skal tilbageholdes et beløb centralt til dækning af eksklusionstaksten for disse elever. Til gengæld skal skolerne ikke fremadrettet betale eksklusionstakst for tilflyttede elever.

  Der er derfor udarbejdet en model som Børne- og Uddannelsesudvalget kan sende i høring blandt skolerne.

  Ny solidarisk model for tilflyttere

  Elever, der betales
  eksklusions-takst for

  Tilfllyttede elever,

  Difference
  eksklusions-beløb

  Difference
  inklusions-budget

  Samlet betydning
  ved indførelse
  af ny model

  Bolderslev Skole

  1,6

  0,0

  0

  -83.402

  -83.402

  Bylderup Skole

  5,0

  3,0

  450.000

  -204.006

  245.994

  Felsted Centralskole

  5,0

  1,0

  150.000

  -179.065

  -29.065

  Genner Skole

  0,6

  0,0

  0

  -40.753

  -40.753

  Hellevad Børnehus

  0,0

  0,0

  0

  -59.330

  -59.330

  Hjordkær Skole

  8,7

  1,0

  150.000

  -180.211

  -30.211

  Hovslund Børneunivers

  0,0

  0,0

  0

  -72.772

  -72.772

  Hærvejsskolen

  22,2

  3,6

  537.123

  -416.593

  120.530

  Høje Kolstrup Skole

  7,6

  0,6

  87.123

  -345.049

  -257.926

  Kliplev Skole

  2,0

  0,0

  0

  -104.547

  -104.547

  Kollund Skole

  0,0

  0,0

  0

  -73.986

  -73.986

  Kongehøjskolen

  24,6

  5,0

  750.000

  -594.006

  155.994

  Lyreskovskolen

  17,3

  4,7

  711.753

  -471.703

  240.050

  Løjt Kirkeby Skole

  8,6

  2,0

  300.000

  -234.647

  65.353

  Ravsted Skole

  1,0

  0,0

  0

  -52.609

  -52.609

  Stubbæk Skole

  5,0

  0,0

  0

  -163.819

  -163.819

  Tinglev Skole

  8,6

  3,0

  450.000

  -241.912

  208.088

  Varnæs Skole

  1,6

  0,0

  0

  -67.589

  -67.589

  I alt

  119

  24

  3.586.000

  -3.586.000

  0

  Beregningerne af elevtallene er lavet ud fra budgettildeling af inklusionsmidler pr. 1. januar 2018.

  Antallet af ekskluderede elever udgør forventet elevtal pr. 1. januar 2019.

  Tallene er et øjebliksbillede og ikke de tal skolerne faktisk vil få tildelt til budget 2019. Disse tal vil først foreligge efter budgetvedtagelsen.

  Tabellen viser, at der er ekskluderet 119 elever som skolerne betaler eksklusionstakst for. Heraf er 24 elever tilflyttede elever fra enten andet skoledistrikt eller efter-, fri- eller privatskoler. Fratrækkes disse elever skal skolerne med den nye model betale eksklusionstakst for 95 elever, svarende til en ændring på 3,586 mio. kr.

  Når inklusionsbudgettet herefter fordeles til skolerne tilbageholdes 3,586 mio. kr. i de centrale inklusionsmidler.

  Det reducerede budget fordeles herefter til skolerne jf. fordelingsmodellens principper (50% socioøkonomi, 50% elevtal), og konsekvensen for de enkelte skoler fremgår af den nye yderste kolonne.

  Hvorvidt den solidariske model for tilflyttere og elever fra fri-, efter- og privatskoler, der er ekskluderet til et specialtilbud ønskes indført, sendes i høring i skolernes bestyrelse og MED-udvalg.

  Høring/udtalelse

  Tidsplan for gennemførelse af høring:

  18. september 2018

  Børne- og Uddannelsesudvalget sender model i høring

  19. september – 29.oktober 2018

  Høringsperiode i skolebestyrelser og MED-udvalg

  13. november 2018

  Behandling af høringssvar i Børne- og Uddannelsesudvalget

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at modellen sendes i høring i perioden 19. september–29. oktober 2018.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 18-09-2018

  Godkendt.

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/28039, Sagsinitialer: kmen

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til indsatsområder for dagtilbud i 2019/2020.

  Aabenraa Kommune indgår virksomhedsaftaler med alle decentrale institutioner. Virksomhedsaftalen er kernen for dialogen og samarbejdet mellem forvaltningen og institutionerne. Aftalen indeholder opgaver, mål, økonomi, aktiviteter, institutionens øvrige rammer samt dialogen og opfølgningsprocessen.

  Til virksomhedsaftalerne kan Børne- og Uddannelsesudvalget udpege politiske indsatsområder, der skal have et særligt fokus.

  Børne- og Uddannelsesudvalget har udpeget indsatsområdet ”Implementering af en målrettet sprogpraksis i alle dagtilbud med baggrund i erfaringerne fra forskningsprojektet ”Fart på Sproget”. Indsatsområdet fortsætter indtil udgangen af 2020.

  Med den nye dagtilbudslov er der sat en ny lovgivningsmæssig ramme for den pædagogiske læreplan. Loven trådte i kraft 1. juli 2018 og skal være implementeret i dagtilbuddene senest 1. juli 2020. I 2019 og 2020 vil der derfor fortsat foregå et målrettet arbejde i dagtilbuddene for at opfylde loven og intensionerne med den styrkede pædagogiske læreplan. Den styrkede pædagogiske læreplan lægger op til, at dagtilbud skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er det grundlæggende og hvor der tages udgangspunkt i et børneperspektiv.

  Af ”Aabenraa Kommunes sammenhængende børne-, unge- og familiepolitik - Sund Opvækst” fra 2018, fremgår bl.a., at vi forbereder børn til deltagelse i en digital verden.

  Den digitale læring fremhæves også i Aabenraa Kommunes vækststrategi- ”Sund Vækst 2018-2030”, der har fire spor, hvoraf digitalisering og teknologi danner det ene. Tilgangen til digitalisering og teknologi i Sund Vækst er, at det handler om mennesker, og at borgere i Aabenraa Kommune kan få en livslang digital læring.

  Forvaltningen foreslår derfor, at der for dagtilbud yderligere udpeges følgende indsatsområde i 2019/2020:

  • dagtilbud udvikler viden om og praksis i forhold til meningsfuld integration af teknologi i læringsmiljøerne, der understøtter kerneopgaven.
  • der udformes en digitaliseringsstrategi for dagtilbudsområdet, som retningslinje og ramme for den digitale udvikling i dagtilbud.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at udvalget udpeger de foreslåede indsatsområder for dagtilbud i 2019/2020.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 18-09-2018

  Udsat.

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/40929, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Produktionshøjskolen Meritten har i august 2018 fremsendt følgende to ansøgninger:

  • Ekstraordinært tilskud på 164,037 kr. svarende til grundtilskuddet for september–december 2018.

  Ansøgningen er begrundet i Merittens økonomiske situation som følge af det lave antal elever til produktionsskolen. Ifølge ansøgning er det nuværende elevtal 17 elever lavere end i 2017.

  • Tilskud på 1,5 mio. kr. til renovering af skolens lokaler på Østergade 58, Rødekro.

  Ifølge ansøgningen har Meritten på grund af det lave elevtal ikke økonomisk mulighed for at sætte en tiltrængt renovering i gang.

  I 2016 er der udarbejdet en tilstandsrapport for bygningerne, hvoraf det fremgik, at bygningen trængte til renovering. Meritten har ikke haft økonomi til renovering, så bygningen fremstår på nuværende tidspunkt endnu mere misvedligeholdt. Skolen ser det som en udfordring at opretholde en bygningsværdi svarende til panten i ejendommen.

  Den 27. december 2016 besluttede Byrådet at tilbagekalde vedtægterne for produktionsskolen EFA Syd, og opfordrede de to produktionsskoler EFA syd og Meritten til at gennemføre en juridisk sammenlægning af de to skoler.

  Der blev efterfølgende indgået en aftale, hvor Meritten overtog EFA syds aktiver bl.a. bygninger. Dette gav en række omkostninger, der har betydet at Meritten siden har været økonomisk udfordret.

  Byrådet har tidligere, den 28. juni 2017, besluttet at give produktionshøjskolen Meritten et ekstraordinært driftstilskud på 0,478 mio. kr. i 2017, svarende til grundtilskuddet i 2017 til produktionsskoler til delvis dækning af fusionsomkostninger.

  I november 2017 fremsendte Meritten en ansøgning til Aabenraa Kommune om et ekstraordinært tilskud på 750.000 kr.

  Den 20. december 2017 besluttede Byrådet at give Meritten et ekstraordinært tilskud på 0,327 mio. kr., svarende til grundtilskuddet for januar-august 2018, svarende til perioden indtil de nye FGU institutioner oprettes.

  I oktober 2017 indgik Regeringen og en bred kreds af Folketingets partier aftalen om ”Bedre veje til uddannelse og job”. Den forberedende grunduddannelse (FGU) skal henvende sig til unge under 25 år uden en ungdomsuddannelse, der har behov for afklaring af deres fremtidige uddannelses- og beskæftigelsesvej. Uddannelsen skal erstatte en række af de nuværende forberedende tilbud, herunder produktionsskoletilbud.

  Undervisningsministeren har den 22. juni 2018 offentliggjort sin beslutning om FGU-dækningsområder samt institutions- og skoleplaceringer, herunder en institution der dækker Tønder, Aabenraa, Haderslev og Sønderborg Kommune.

  FGU institutionen, der er en selvejende statslig institution, placeres i Sønderborg Kommune med skoler i hver af de 4 kommuner.

  De nye FGU institutioner er oprettet pr. 1. september 2018, og dermed har Aabenraa Kommune med den tidligere bevilling, givet ekstra tilskud til Meritten i perioden indtil de nye FGU institutioner er oprettet.

  Økonomi og afledt drift

  Kommunernes udgifter til produktionshøjskoler er et kommunalt grundtilskud ( 0,492 mio. kr. – 2018tal) der betales direkte til skolen, samt en takst pr. elev der betales til staten.

  FGU finansieres 35% af staten i form af grundtilskud til moderinstitution og satellitter samt et taxameter pr. årselev.

  Kommunerne bidrager med 65 % af finansieringen – herunder skoleydelsen.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at ansøgningen fra produktionsskolen Meritten ikke imødekommes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 18-09-2018

  Udsat.

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/30641, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Den 28. maj 2018 indgik Regeringen sammen med Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti aftalen - Ét Danmark uden parallelsamfund. Ingen ghettoer i 2030. En strategi med særlige regler for særlige områder i Danmark.

  Aftalens overordnede mål er at mindske antallet af udsatte boligområder og ghettoområder.

  Listen over udsatte boligområder udarbejdes på baggrund af faktorer som bl.a. uddannelsesniveau, tilknytning til arbejdsmarkedet, kriminalitetsniveau og andel borgere med ikke vestlig baggrund.

  Ghettoområderne er den delmængde af de udsatte områder, der har en særlig høj koncentration af beboere med ikke-vestlig oprindelse eller er belastet med højt antal dømte eller mange uden tilknytning til arbejdsmarkedet.

  Antallet af udsatte boligområder i Danmark er 57, heraf er 25 ghetto-områder.

  Almene boligafdelinger på Høje Kolstrup er med denne definition et udsat boligområde.

  Strategien indeholder 4 hovedtemaer:

  1. Fysisk nedrivning og omdannelse af udsatte boligområder
  2. Mere håndfast styring af hvem der kan bo i udsatte boligområder
  3. Styrket politiindsats og højere straffe skal bekæmpe kriminalitet og skabe mere tryghed
  4. En god start på livet for alle børn og unge

  En række af initiativerne under tema 4 berører Børn og Skoles område.

  Bedre fordeling af børn i daginstitutioner

  Der skal maksimalt kunne nyoptages 30% børn fra udsatte boligområder i hver daginstitution. Børn, der ikke er bosat i udsatte boligområder, skal ikke anvises pladser i daginstitutioner, der ligger i tilknytning til udsatte boligområder.

  Hvis kommunen som led i opfyldelse af pladsgarantien ønsker at tilbyde børn, som ikke har bopæl i udsatte boligområder, en plads i en daginstitution i et udsat boligområde, skal kommunerne også tilbyde en plads i en daginstitution uden for et udsat boligområde. Det er forældrene, der beslutter, hvilken af de tilbudte pladser de vil tage imod.

  Der afsættes en låne- og ansøgningspulje, som kommunerne kan søge.

  Lovændringen gælder for kommunale, selvejende og private daginstitutioner og forventes at træde i kraft 1. januar 2020.

  Obligatorisk læringstilbud til 1-årige fra udsatte boligområder

  Der indføres krav om obligatorisk dagtilbud i minimum 30 timer om ugen for børn med bopæl i et udsat boligområde fra barnet fylder 1 år, hvis barnet ikke allerede er optaget i et dagtilbud

  Hvis forældrene ikke lader barnet indskrive, eller barnet ikke anvender dagtilbuddet i tilstrækkeligt omfang, skal kommunen træffe afgørelse om standsning af børneydelsen.

  Der iværksættes, for de pågældende børn og deres forældre, et målrettet og intensivt forløb i dagtilbuddet, der vil have særligt fokus på at understøtte børnenes dansksproglige udvikling og generelle læringsparathed.

  Lovændringen forventes at træde i kraft 1. juli 2019.

  Målrettede sprogprøver i 0. klasse

  Der skal indføres sprogprøver i 0. klasse på grundskoler med mere end 30 pct. børn, der bor i et udsat boligområde.

  Forældrene mødes med et krav om at barnet har et funktionelt sprog inden de møder i skolen.

  Lovændringen gælder for folkeskoler og frie grundskoler og forventes at træde i kraft fra skoleåret 2019/2020.

  Sanktioner overfor dårligt præsterende folkeskoler

  For folkeskoler der vedvarende leverer dårlige faglige resultater, fastsættes der krav om minimumsresultater.

  Der kommer nye statslige sanktionsmuligheder i form af:

  • Tilbud om vejledningsforløb
  • Statsligt pålæg til kommunen
  • Lukning af skolen.

  Lovændringen gælder for alle folkeskoler, og forventes at træde i kraft fra skoleåret 2019/2020.

  Styrket forældreansvar for forældre til elever i folkeskolen gennem mulighed for bortfald af børnecheck

  Forældreansvaret skal styrkes ved at indføre en central pligt for forældre i forhold til børnenes skolegang i folkeskolen. Hvis en elev har mere end 15 pct. ulovligt fravær i løbet af et kvartal standses børneydelsen. Det samme gælder hvis eleverne ikke møder op til test og afsluttende prøver.

  Lovændringen gælder for alle folkeskoler, og forventes at træde i kraft fra skoleåret 2019/2020.

  Tidlig opsporing af udsatte børn

  Mulighed for tidlig dataunderstøttet opsporing af udsatte børn ved at kommunerne får mulighed for at samkøre oplysninger. Målet er tidligt at identificere udsatte børn, der er i risiko for at opleve vold og mistrivsel i hjemmet.

  Skærpet straf for brud på den særligt udvidede underretningspligt

  Straf med bøde eller fængsel indtil 4 måneder for manglende overholdelse af fagpersoners særlige underretningspligt.

  Straffen skal under særligt skærpende omstændigheder kunne stige til fængsel indtil 1 år, f.eks. hvis man som leder ikke har overholdt sin underretningspligt.

  Når aftalerne er indarbejdet i loven, og forvaltningen har haft mulighed for at undersøge de nærmere konsekvenser af lovændringen for Børn og Skole, vil Børne-og Uddannelsesudvalget blive orienteret.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 18-09-2018

  Taget til efterretning.

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/25435, Sagsinitialer: mjth

  Sagsfremstilling

  Den 27. juni 2018 godkendte Byrådet strategien IT OG DIGITALISERING I FOLKESKOLEN og Sund Vækst – Vækststrategi 2018-30. I Sund Vækst er der tilføjet et nyt spor om digitalisering. Sund Vækst skal bidrage til at skabe rammerne for, at borgerne opnår digitale kompetencer, og at virksomheder får del i den digitale vækst. Børn og unge skal derfor også møde aktive og sunde læringsmiljøer med digitale udviklingsmuligheder.

  Sammen med Sund Vækst og Sund Opvækst, Aabenraa Kommunes sammenhængende børne-, unge- og familiepolitik understøtter IT OG DIGITALISERING I FOLKESKOLEN Aabenraa Kommunes ambitioner om at skabe trygge, sunde og udviklende rammer for børns læring, trivsel og udvikling og for skabelsen af det gode liv. IT OG DIGITALISERING I FOLKESKOLEN sætter retningen og viser, hvor arbejdet med it og digitalisering skal føre hen samt hvorfor. Strategien er et eksempel på, at Aabenraa Kommune har ambitioner indenfor digitalisering. På Økonomiudvalgets møde den 22. maj 2018 blev rådighedsbeløbet til digitalisering i folkeskolen prioriteret. I 2018 er der afsat 1,8 mio. kr., i 2019 3,3 mio. kr. og i 2020 10 mio. kr. svarende til i alt 15,1 mio. kr.

  Tre strategiske spor skal realisere IT OG DIGITALISERING I FOLKESKOLEN.

  1. Læring i IT og digitalisering
   Eleverne undervises i anvendelsen af it og digitalisering.
  1. Læring med IT og digitalisering
   Eleverne lærer med it og digitalisering, så de bliver kritiske, analytiske, kommunikerende, samarbejdende, innovative, eksperimenterende og kreative.
  1. Læring om IT og digitalisering
   Eleverne lærer om teknologiens betydning for mennesket, så de bliver i stand til at begå sig i den moderne digitaliserede verden.

  Bevillingen på 15,1 mio. kr. giver ekstra muligheder for at realisere strategien. Blandt andet i forhold til kompetenceudvikling af ledere, vejledere og medarbejdere og i forhold til opgradering af skolernes netværk og it sikkerhed.

  Igangværende tiltag på implementering af IT OG DIGITALISERING I FOLKESKOLEN

  Skole og Undervisning arbejder pt. med følgende aktiviteter, som led i implementering af IT OG DIGITALISERING I FOLKESKOLEN:

  Kompetenceudvikling og ansøgning til A. P. Møller Fonden

  At undervise børn ”i”, ”med” og ”om” it og digitalisering kræver kompetenceudvikling af folkeskolens ledere, vejledere og medarbejdere. Skole og Undervisning arbejder derfor sammen med UC Syd, Kolding Kommune og Esbjerg Kommune om en fondsansøgning til A. P. Møller fonden om Universitetsskoleprojektet. Hver af de tre deltagende kommuner får mulighed for at tone projektet i egen retning. Ved en evt. bevilling vil Aabenraa Kommune anvende midler fra projektet til kompetenceudvikling indenfor it og digitalisering. Efter behandling på skoleledermødet den 26. september vil Børne- og Uddannelsesudvalget få ansøgningen til behandling på mødet den 9. oktober 2018. Der er ansøgningsfrist hos A. P. Møller fonden den 11. oktober 2018.

  Oplæg til fælles drift og support af skolernes it systemer samt opgradering af it sikkerhed

  Som en del af forarbejdet til formulering af strategien, blev der udarbejdet en analyse, der blandt andet viste, at kapaciteten på netværk og adgang til support er forskellig fra skole til skole. Desuden er it sikkerheden en udfordring. Efter ønske fra Skole og Undervisning har Staben, IT derfor udarbejdet et forslag til en aftale om drift og support af skolernes it systemer og derunder opgradering af sikkerhed. Udgangspunktet er fælles drift og support. Efter skoleledermødet den 26. september 2018 tages der stilling til en ansøgning om midler til en engangsinvestering indenfor området.

  Information om strategi

  Skolernes medarbejdere og forældre skal have kendskab til IT OG DIGITALISERING I FOLKESKOLEN. Skolerne vil derfor modtage informations- og kommunikationsmateriale om strategien hen over efteråret 2018.

  Aula – fremtidens kommunikationskanal mellem skoler og forældre

  Fra sommerferien 2019 erstatter Aula folkeskolernes brug af SkoleIntra. Aula bliver fremtidens kommunikationskanal mellem skoler og forældre. I Aabenraa Kommune er forberedelser og implementering i gang.

  Treårigt forsøg med Undervisningsministeriet om Teknologiforståelse

  Den 7. august 2018 godkendte Børne- og Uddannelsesudvalget Bylderup Skoles og Feldsted Centralskoles ansøgning om deltagelse i et treårigt forsøg med teknologiforståelse. Ansøgningsfrist ved Undervisningsministeriet var den 24. august 2018. Aabenraa Kommune afventer svar på ansøgningerne.

  Ultra:bit – forsøg med kodning og computational thinking i folkeskolens 4. klasse

  At træne børns evne til at blive analytiske, kritiske, løse komplekse problemer og blive skabende i forhold til it og digitalisering kan opøves gennem kodning. Aabenraa Kommune er derfor tilmeldt DR´s treårige projekt Ultra:Bit, hvor elever i 4. klasse får små robotter udleveret. Robotterne er gratis for eleverne. Med robotterne kan der laves øvelser med programmering. F.eks. programmering af et grammatikspil til danskfaget. I Aabenraa Kommune går forsøget i gang efter efterårsferien 2018.

  IT og digitale læremidler anvendt kompenserende

  Nogle elever er ordblinde eller har andre udfordringer. I det omfang det er muligt, ønsker Aabenraa Kommune derfor at anvende IT og digitale læremidler, som kan kompensere for elevers vanskeligheder.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 18-09-2018

  Taget til efterretning.

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/31176, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Børne- og Uddannelsesudvalgets økonomiske ramme reguleres hvert år på baggrund af elevtallet i skolerne pr. 5. september.

  Efterfølgende fordeles budgettet til de enkelte skoler efter samme elevtal, jf. den godkendte fordelingsmodel på

  folkeskoleområdet.

  I alt er der 5.765 Aabenraa elever indskrevet i folkeskolerne pr. 5. september 2018. Dertil kommer 20 elever på 10. Aabenraa og 40 elever på Fjordskolen der kommer fra andre kommuner.

  Ses der på Aabenraa Kommunes egne elever er der sket et fald i antallet af elever på almenområdet med 123 elever, men en stigning i antallet af elever i specialtilbud på 23 elever. Antallet af elever i modtageklasser/basis er faldet med 50 elever.

  Samlet set er antallet af elever fra Aabenraa Kommune i folkeskolerne faldet med 150 elever fra 2017 til 2018, hvilket svarer til et fald på 2,5 %. Herudover er der 16 færre elever fra andre kommuner på 10. klasse og Fjordskolen.

  Det største procentvise fald i elevtallet er på Bolderslev Skole, hvor elevtallet er faldet med 13,6% svarende til 15 elever.

  Skole

  2018

  2017

  2016

  2015

  Ændring fra 2017 til 2018

  Ændring i %
  2017 - 2018

  Bolderslev Skole

  95

  110

  110

  104

  -15

  -13,6%

  Bylderup Skole

  241

  234

  240

  244

  7

  3,0%

  Felsted Centralskole

  296

  316

  319

  318

  -20

  -6,3%

  Genner Skole

  55

  52

  72

  88

  3

  5,8%

  Hellevad Børnehus

  93

  86

  93

  91

  7

  8,1%

  Hjordkær Skole

  281

  286

  273

  281

  -5

  -1,7%

  Hovslund Børneunivers

  90

  94

  94

  103

  -3

  -3,2%

  Hærvejsskolen

  657

  686

  693

  739

  -29

  -4,2%

  Høje Kolstrup Skole

  404

  415

  396

  383

  -11

  -2,7%

  Kliplev Skole

  159

  162

  165

  163

  -3

  -1,9%

  Kollund Skole

  106

  119

  124

  131

  -13

  -10,9%

  Kongehøjskolen

  791

  790

  797

  841

  1

  0,1%

  Lyreskovskolen

  547

  562

  583

  639

  -15

  -2,7%

  Løjt Kirkeby Skole

  459

  468

  481

  499

  -9

  -1,9%

  Ravsted Børneunivers

  78

  82

  87

  87

  -4

  -4,9%

  Stubbæk Skole

  331

  328

  324

  339

  3

  0,9%

  Tinglev Skole

  352

  347

  368

  383

  5

  1,4%

  Varnæs Skole

  124

  132

  128

  135

  -8

  -6,1%

  10. klasse Aabenraa (Aabenraa)

  185

  198

  226

  207

  -13

  -6,6%

  Almen i alt

  5344

  5467

  5573

  5775

  -122

  -2,2%

  Fjordskolen (Aabenraa)

  197

  189

  185

  185

  8

  4,2%

  Specialklasser

  198

  183

  164

  157

  15

  8,2%

  Specialtilbud

  395

  372

  349

  342

  23

  6,2%

  Basis/modtageklasser

  26

  76

  101

  62

  -50

  -65,8%

  I alt

  5765

  5915

  6023

  6179

  -150

  -2,5%

  Elever fra andre kommuner

  Fjordskolen

  40

  46

  62

  65

  -6

  -13,0%

  10. klasse

  20

  30

  40

  46

  -10

  -33,3%

  Elevtal inkl. elever fra andre kommuner

  5825

  5991

  6125

  6290

  -166

  -2,8%

  Lovgrundlag

  Folkeskoleloven

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 18-09-2018

  Taget til efterretning.

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/13582, Sagsinitialer: asel

  Sagsfremstilling

  Udvalget bliver i denne sag orienteret om elevernes fravær i 2. kvartal 2018.

  Orienteringen gives med baggrund i:

  • ”Bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen” (BEK. nr. 696 af 23/06/2014).
  • Retningslinjer for håndtering af elevers fravær i Aabenraa Kommunes skoler.
  • Skolerne indberetning i TEA, elevadministrationssystemet.

  Orienteringen omfatter fravær, der er indberettet i følgende tre kategorier:

  • Sygdom, hvor forældrene har givet skolen besked om at fraværet skyldes sygdom.
  • Ulovligt fravær, hvor skolen ikke har modtaget besked om årsagen til fraværet.
  • Ekstraordinær frihed, dvs. en af skolelederen imødekommet anmodning fra forældrene om tilladelse til at eleven holder ekstraordinært fri fra skole.

  I 0.–6. årgang indberettes fraværet på dagsniveau.

  I 7.–10. årgang indberettes fraværet på timeniveau.

  Opgørelsen viser indberetninger af fraværet på samtlige skoler. Skoleforvaltningen opgør kvartalsvis fraværet på skoleniveau.

  De enkelte skoler har mulighed for at trække tilsvarende oplysninger for egen skole både på elev- og klasseniveau.

  Skolelederne er gennem Folkeskoleloven forpligtet til, at sørge for at alle elever, der er optaget i skolen deltager i undervisningen. Desuden fremgår det af ”Bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen”, at skolens leder og det undervisende personale, der er tilknyttet eleverne, fører dagligt kontrol med, at eleverne er til stede under undervisningen og registrerer fraværet elektronisk i de elevadministrative systemer. Det er således skolelederens ansvar, at der sker en opfølgning på elevernes fravær.

  Opgørelse over fraværet i folkeskolerne i Aabenraa Kommune i 2. kvartal 2018 fremgår af vedlagte bilag.

  Gennemsnitstallene fremgår af nedenstående tabeller(dagsniveau), skolerne indgår med lige vægtning i beregningen at tallene.

  Sygefravær, fravær delt med elevdage

  Årgang

  2.kvartal

  3. kvartal

  4. kvartal

  1. kvartal

  2. kvartal

  2017

  2017

  2017

  2018

  2018

  0. – 6.

  1,96%

  1,65%

  2,36%

  4,04%

  1,85%

  7. – 9.

  2,41%

  2,19%

  3,10%

  4,32%

  2,38%

  10.

  2,45%

  6,01%

  6,50%

  6,54%

  2,87%

  Det gennemsnitlige sygefravær er faldet i forhold til 1. kvartal 2018 for samtlige årgange. Sammenlignes der med samme periode i 2017, er der ligeledes et fald på alle årgange undtagen 10. klasse.

  Ulovligt fravær, fraværsdage delt med elevdage

  Årgang

  2. kvartal

  3. kvartal

  4. kvartal

  1. kvartal

  2. kvartal

  2017

  2017

  2017

  2018

  2018

  0. – 6.

  0,38%

  0,28%

  0,35%

  0,38%

  0,46%

  7. – 9.

  0,77%

  0,49%

  0,83%

  1,17%

  1,33%

  10.

  0,35%

  0,65%

  1,50%

  1,06%

  0,73%

  Det gennemsnitlige ulovlige fravær er steget i forhold til 1. kvartal 2018 for alle årgange undtagen 10. klasse. Sammenlignes der med samme periode i 2017, er der dog sket en stigning for alle årgange.

  Ekstraordinær frihed

  Årgang

  2. kvartal

  3. kvartal

  4. kvartal

  1. kvartal

  2. kvartal

  2017

  2017

  2017

  2018

  2018

  0. – 6.

  0,06%

  0,07%

  0,08%

  0,11%

  0,16%

  7. – 9.

  0,08%

  0,18%

  0,16%

  0,22%

  0,22%

  10.

  0,00%

  0,00%

  0,00%

  0,00%

  0,00%

  Den gennemsnitlige ekstraordinære frihed er i forhold til 1. kvartal steget for 0.-6. klasse og er uændret for 7.-9. klasse. For 10. klasse har der ikke været ekstraordinær frihed i de sidste kvartaler. Sammenlignes der med samme periode i 2017, er der sket en stigning for 0.-6. klasse og 7.-9. klasse.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 18-09-2018

  Taget til efterretning – fremadrettet orienteres udvalget halvårligt.

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/31168, Sagsinitialer: cpaa

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres der om tidsplan for omvisitationssproces  af elever fra afd. E på Fjordskolen.

  På Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 19. juni 2018 blev det besluttet, at der skal gennemføres en omvisitationsproces i forhold til en gruppe af eleverne på afd. E på Fjordskolen. Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede ligeledes, at de gerne ville følge udviklingen.

  Der er nu udarbejdet en procesplan for forløbet af de mulige omvisitationer.

  Processen forløber i 4 faser:

  Fase 1

  Uge 36-41

  Orientering om processen i de relevante og berørte fora:

  Med-udvalg, bestyrelser og de faglige organisationer.

  Fase 2

  Uge 39-44

  Afdækning og vurdering i forhold til de enkelte elever

  Fase 3

  Uge 45-48

  Møder med de relevante forældre

  Fase 4

  Uge 1-26

  Forflyttelsesarbejde vedr. de enkelte elever og medarbejdere

  Planlægningen af processen er sket under hensyntagen til bl.a. følgende faktorer:

  • Inddragelse af de medarbejdere, der kender eleverne
  • Der er ikke planlagt med aktiviteter i december måned.
  • De elever der ender med at blive omvisiteret skal senest være flyttet til sommerferien (udgangen af uge 26).

  I selve om visitationsprocessen tages følgende hensyn:

  •        Ønsker fra den enkelte elev og dennes forældre

  •        De faglige anbefalinger

  •        Den kontekst som eleven kan omvisiteres til

  Lovgrundlag

  BEK nr 693 af 20/06/2014

  Èn gang årligt skal elevers behov for specialpædagogisk bistand revurderes jf. § 7 stk. 1 og 3 i ”Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.

  § 7. Skolens leder følger udviklingen hos elever, der modtager specialpædagogisk bistand. Der skal mindst én gang om året tages stilling til, om den specialpædagogiske bistand til den pågældende elev skal fortsætte, ændres eller ophøre.

  Stk. 3. Beslutningerne efter stk. 1 og 2 træffes på grundlag af en pædagogisk-psykologisk vurdering og efter samråd med eleven og forældrene. Elevens synspunkter skal tillægges passende vægt under hensyntagen til elevens alder og modenhed.

  Høring/udtalelse

  Procesplanen har været drøftet med berørte ledelser og PPRs ledelse.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 18-09-2018

  Taget til efterretning.

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/27281, Sagsinitialer: acha

  Sagsfremstilling

  Børne- og Uddannelsesudvalget blev den 14. november 2017 orienteret om planen for udvikling af Ungeindsatsen (sag nr. 159). I denne sag orienteres udvalget om resultatet af udviklingsprocessen.

  Baggrund

  Ungeindsatsen blev etableret i oktober 2009 på baggrund af en byrådsbeslutning.

  Formålet med Ungeindsatsen er at sikre sammenhæng, kontinuitet og helhedsperspektiv på arbejdet med og for de unge på tværs af lovgivning og administrative strukturer.

  Ungeindsatsen har fra starten bestået af vejledere fra Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), socialrådgivere fra Børn og Familie og beskæftigelsesvejledere fra Jobcentret. Desuden er voksenområdet i form af Visitation og Rehabilitering blevet tæt knyttet til Ungeindsatsen, og medarbejdere herfra deltager i husmøder og temadage.

  Medarbejderne er forankret i forskellige afdelinger og forvaltninger, men er placeret under samme tag på Kallemosen 20.

  Byrådet har dog truffet beslutning om, at Ungeindsatsen skal flytte til nye lokaler på Dr. Margrethes Vej 13.

  Udviklingsprocessen

  Udviklingsprocessen har afsæt i et ønske om at undersøge, om vores model for Ungeindsatsen stadig er udtryk for den mest relevante og effektive organisering her knap 9 år efter etableringen. Det sker ikke mindst i lyset af ”Aftale om bedre veje til uddannelse og job” fra oktober 2017, som sætter nye overordnede rammer for en sammenhængende og koordineret ungeindsats i kommunerne.

  Relevante ledere og medarbejdere har været involveret i udviklingsprocessen.

  Udvalget blev orienteret om status på udviklingsprocessen den 27. februar 2018 (sag nr. 50).

  Det overordnede mål for processen har været at beskrive en model for en justeret Ungeindsats 2.0.

  Model for Ungeindsatsen 2.0

  Den udviklede model for en ny justeret udgave af Ungeindsatsen tager udgangspunkt i det, der har vist sig værdifuldt i den oprindelige Ungeindsats. Den nye model er beskrevet i vedhæftede bilag ”Ungeindsatsen 2.0. – afsluttende rapport”

  Hovedpunkter i modellen er:

  • Ungeindsatsen forbliver politisk forankret i Børne- og Uddannelsesudvalget.
  • Som noget nyt er der formuleret en fælles overordnet mission og vision for Ungeindsatsen 2.0.
  • Målgruppen er justeret, så den følger den aldersmæssige afgrænsning op til 25 år, som den nye lov om sammenhængende kommunal ungeindsats sætter.
  • Organiseringen bygger på en samarbejdsmodel, hvor alle fire parter (UU, Børn og Familie, Jobcentret og Visitation og Rehabilitering) indgår på lige fod. Visitation og Rehabilitering vil fremover være fysisk til stede i Ungeindsatsen på fastlagte tidspunkter.
   Medarbejderne bevarer deres forankring i eksisterende forvaltninger og afdelinger.
  • Der sker en forenkling af ledelsen i forhold til den oprindelige model.
  • Oplevelsen af en sammenhængende ungeindsats tydeliggøres for de unge, forældrene og samarbejdspartnere. Det sker bl.a. gennem én indgang, uanset om man henvender sig fysisk, digitalt eller telefonisk.
  • Der etableres et nyt samarbejdsforum, hvor komplicerede sager kan tages op med deltagelse af alle relevante parter i og udenfor Ungeindsatsen.
  • Dokumentation af Ungeindsatsens resultater sker fremover med udgangspunkt i de nye nationale mål på ungeområdet.

  Implementeringen af modellen påbegyndes med det samme.

  Frem mod foråret 2019 udarbejdes procedurer for håndtering af de nye opgaver, som følger med reformen af det forberedende område:

  • Målgruppevurdering ift. FGU
  • Kontaktpersonordning

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 18-09-2018

  Taget til efterretning.

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/8763, Sagsinitialer: asel

  Sagsfremstilling

  I denne sagsfremstilling orienteres udvalget om de kvartalvise ledelsestilsyn på Børn og Familieområdet. Ledelsestilsynet er en gennemgang af alle aktive sager med henblik på at undersøge kvalitet og lovmedholdelighed. Formålet er at fastholde og forbedre kvalitet i sagsbehandlingen.

  Ved sagsgennemgangen sikres altså at den enkelte rådgivers sager er lovmedholdelige eller, at der lægges en plan for hvordan og hvornår de bliver lovmedholdelige igen. På den måde sikres den nødvendige udvikling i sagsarbejdet.

  I den forbindelse er der 1. juni 2018 optalt 987 aktive sager i Børn og Familie. Der har således været en afgang på 14 sager i forhold til sidste gennemgang i marts 2018.

  Tidspunkt for gennemgang

  September 2017

  December 2017

  Marts 2018

  Juni 2018

  Antal aktive sager

  938

  946

  1001

  987

  Underretninger

  Ved denne gennemgang har der været underretninger i 164 af sagerne.

  Nedenstående oversigt, angiver antal sager, hvor der er modtaget underretninger indenfor de sidste 3 måneder før tidspunktet for gennemgangen.

  Tidspunkt for gennemgang

  September 2017

  December 2017

  Marts 2018

  Juni 2018

  Antal sager med modtagne underretninger

  181

  174

  216

  164

  Børnefaglig undersøgelse

  Der skal gennemføres en børnefaglig undersøgelse (BFU) af et barns forhold, såfremt det vurderes at barnet trænger til særlig støtte. Når der er truffet afgørelse om BFU har rådgiveren 4 måneder til at lave denne. Undersøgelsen skal omfatte en helhedsbetragtning af barnet eller den unges:

  • Udvikling og adfærd
  • Familieforhold
  • Skoleforhold
  • Sundhedsforhold
  • Fritidsforhold og venskaber
  • Andre relevante forhold

  Børnefaglige undersøgelse (BFU)

  I de sager hvor det er relevant, er det spurgt ind til:

  Andel ”ja”

  Er der vurderet behov for udarbejdelse af BFU?

  94%

  Er der indhentet samtykke fra forældremyndighedsindehavere og den unge?

  94%

  Er der truffet en skriftlig afgørelse om bfu?

  93%

  Er der afholdt dialogmøde?

  74%

  Er der på sagen en igangværende BFU hvor 4 måneders fristen er overskredet?

  11%

  Er der afholdt børnesamtale som led i undersøgelsen?

  94%

  Aabenraa Modellen

  · Der er udarbejdet netværkskort i 71% af sager, hvor det er vurderet relevant.

  · Der er afholdt opfølgningsmøder i 93% af sager, hvor det er vurderet relevant.

  Der er nu udarbejdet flere netværkskort og der afholdes flere opfølgningsmøder i henhold til Aabenraa Modellen i forhold til tidligere.

  Nedenstående tabel viser, hvorledes de 987 sager fordeler sig på de forskellige trin på indsatstrappen. Hver sag er placeret på det trin, hvor barnets tungeste foranstaltning optræder og tæller kun med én gang.

  Indsatstrappen

  Sager fordelt på indsatstrappen

  Trin 1 Døgninstitution

  4%

  Trin 2 Familiepleje

  12%

  Trin 3 Anbringelse i slægt eller netværk

  1%

  Trin 4 Hjemmebaseret indsatser

  34%

  Trin 5 Forebyggelse

  33%

  Trin 6 Tidlig forebyggelse og sundhedsfremme

  16%

  Vurdering af sager

  Der foretages for hver sag en samlet vurdering, sagerne kategoriseres efter farverne grøn, gul og rød. I de sager hvor givne kvalitetsstandarder er overholdt, og sager dermed er lovmedholdelige, kategoriseres de grønne. Gule sager er enten lukkesager eller sager, hvor risikoen for overskridelse af deadline presser på (inden for 3 uger). Sager kategoriseres som værende røde, hvis de ikke overholder Aabenraa Modellen eller ikke er lovmedholdelige, hvilket kan skyldes en eller flere mangler. Der lægges en plan for overholdelse i tilfældet. Røde sager kan godt være lovmedholdelige, men fordi de ikke overholder Aabenraa Modellens krav om hyppigere opfølgning mv. bliver de røde.

  Andelen af røde sager er steget. De overvejende årsager hertil er overskredne BFUér, journalnotater der mangler at blive skrevet ind samt manglende opfølgningsmøder i henhold til Aabenraa Modellen. Samlet set er omkring 6% af alle sagerne røde på grund af manglende overholdelse af lovgivning. Der er i de enkelte tilfælde udarbejdet planer for overholdelse.   

  Røde sager

  Gule sager

  Grønne sager

  14%

  4%

  81%

  Næste ledelsestilsyn bliver i oktober 2018, hvor der fortsat vil blive fulgt op på sagerne med henblik på opfyldelse af kvalitetsstandarder og lovmedholdelighed.

  Indstilling

  Børn og Skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 18-09-2018

  Taget til efterretning.

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/29590, Sagsinitialer: hwj

  Sagsfremstilling

  Der er på satspuljeaftalen for 2018-2021 afsat midler til en fremskudt funktion i børne- og ungdomspsykiatrien med henblik på at styrke en tidlig indsats til børn og unge med mistrivsel og tegn på en psykisk lidelse, såsom lette tilfælde af spiseforstyrrelser, angst, depression og selvskadende adfærd mv.

  Et af de projekter, der er givet midler til, er ”Afprøvning af fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien” med Regionen som projektansvarlig. Sundhedsfagligt personale på de børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger i Region Syddanmark skal frem til 2021 arbejde tæt sammen med kommunerne om børn og unge, der havner i mistrivsel. Projektet er støttet med 46,6 mio. kroner fra 2018 og frem til udgangen af 2021.

  Med afprøvningen af en fremskudt regional funktion skal psykisk sårbare børn og unge og deres familier opleve, at de får hurtig hjælp i nærmiljøet, at samarbejdet mellem psykiatrien, kommunerne og de frivillige organisationer fungerer og at der er fokus på, hvad det enkelte barn har brug for, for at kunne bevare tilknytningen til hverdagslivet.

  På lang sigt er formålet med projektet, at den tidligere og mere sammenhængende indsats for børn og unge vil forebygge at mistrivsel og lettere psykiske problemstillinger udvikler sig til svære og komplicerede psykiske lidelser, der kræver behandling i psykiatrien.

  Målgruppe for dette projekt er børn og unge med mistrivsel og/eller lettere psykiske problemstillinger, som ikke har behov for en indsats i børne- og ungdomspsykiatrien, men samtidig har behov for en intensiv indsats i nærmiljøet. Der er i projektet lagt vægt på, at børn og unge med mange forskellige diagnoser og problemstillinger skal kunne deltage. For at kunne rumme denne bredde, er projektet begrænset til aldersgruppen 6-18 år. Målgruppen er også pårørende til børn og unge i målgruppen og skal både være forældre, bedsteforældre og plejeforældre. Derudover er målgruppen fagpersoner fra både regionen og kommunerne, som er i kontakt med børn og unge i målgruppen, herunder psykologer, psykiatere, plejepersonale, lærere, pædagoger, sundhedsplejersker, PPR-psykologer og praktiserende læger.

  Projektet rummer en stribe forskellige tiltag herunder undervisning af forældre og pårørende, samarbejde med frivilligorganisationer og ikke mindst let adgang til psykiatriens ekspertviden for kommunale medarbejdere i konkrete sager.

  Projektet omfatter tre overordnede indsatsområder:

  • Udvikling af en generisk samarbejdsmodel, der kan rumme forskellige målgrupper inden for satspuljens rammer og tage højde for de variationer, der er i de 22 kommuners organisering og kapacitet inden for børne- og ungeområdet
  • Kompetenceudvikling for frontpersonale og pårørende
  • Direkte indsatser i nærmiljøet i et samarbejde mellem psykiatri og kommune.

  Aabenraa Kommune har underskrevet samarbejdsaftalen på projektet.

  Indstilling

  Børn og skole indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 18-09-2018

  Taget til efterretning.

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/29151, Sagsinitialer: hhm

  Sagsfremstilling

  Byrådet skal i denne sag godkende Den Sociale Rammeaftale 2019-2020.

  KKR Syddanmark godkendte den 19. juni 2018 Rammeaftalen for 2019-2020 og sender den til endelig godkendelse hos kommuner og Region.


  Rammeaftalen

  Kommunerne bærer ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. I forbindelse med dette arbejde udarbejdes der en rammeaftale, der skal godkendes af kommunalbestyrelserne og Regionsrådet.

  Rammeaftalen er kommunalbestyrelsernes og Regionsrådets redskab til på tværs at styre den faglige udvikling, kapacitet og økonomi på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Rammeaftalen består af en Udviklingsstrategi og en Styringsaftale. Nærværende rammeaftale gælder for 2019 – 2020. Rammeaftalen beskriver bl.a. hvordan køb og salg af pladser skal afregnes imellem kommunerne, og imellem kommunerne og regionen, samt hvordan takster udregnes. Det er også i Rammeaftalen, at regler for nedlukning af tilbud reguleres.

  Indsatser i Rammeaftalen 2019 – 2020

  Rammeaftale for 2018 havde fokus på tre områder:

  · Øget fokus på effekt

  · Fokus på hvordan kommunerne kan understøtte, at borgerne er en aktiv del af samfundet.

  · Øget fokus på koordinerende socialpsykiatriske indsatser og sektorovergange.

  Disse indsatser var udpeget på baggrund af politisk input som fremkom på temadag om Rammeaftalen i 2017.

  Indsatserne vil fortsat være i fokus i 2019-2020, og i forhold til Aabenraa Kommune gøres opmærksom på, at de 3 politiske temaer i rammeaftalen flugter med kommunens fokus på effekt, borgerdeltagelse og øget fokus på socialpsykiatri og sektorovergange

  Der er i Syddanmark stor fokus på psykiatri og sektorovergange. Der er i løbet af 2018 igangsat følgende projekter på psykiatriområdet:

  · Sammen om psykiatri – et projekt i samarbejde mellem Region Syddanmark og de 22 kommuner i Syddanmark. Aabenraa Kommune, ved Social og Sundhed,  deltager sammen med 2 andre kommuner i fase 1. Aabenraa, Haderslev og Odense kommuner deltager i fase 1 i projektet.

  Projektets overordnede formål er at skabe bedre sammenhæng i indsatserne for borgerne. Den bedre sammenhæng skal bl.a. medvirke til færre indlæggelser, øget ambulant behandling og mere progression for borgerne. Dette skal opnås ved, at kendskabet sektorerne imellem øges, at samarbejdet, samtidigheden og tværfagligheden i indsatserne styrkes og der udvikles bedre samarbejdsformer mellem behandlingspsykiatrien og kommuner.

  · SATSpuljeprojekt ”Vi bygger bro” – fælles undervisning for medarbejdere i behandlingspsykiatrien og kommunerne med fokus på borgere med psykisk sygdom og samtidigt misbrug.

  · SATSpuljeprojekt ”Afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatri”. Aabenraa Kommune, ved Børn og Skole, har i august 2018 indgået en samarbejdsaftale med Regionen om dette projekt, som vil blive implementeret i 2019-2021

  · Kommunerne i Syddanmark har siden 2015 deltaget i projektet Sammen om Velfærd – en proces som startede allerede i 2012. Sammen om Velfærd er et tværsektorielt, tværfagligt og tværorganisatorisk samarbejde mellem de 22 kommuner i Syddanmark, Region Syddanmark, SDU, UCL, UC Syd og de 4 SOSU skoler. Projektet dækker social- og sundhedsområdet og projektets fokus er:

  o Udvikling af grunduddannelserne

  o Udvikling af efter/videreuddannelsestilbud

  o Udvikling i egen organisation

  Ud over de allerede igangsatte projekter vil der i 2019 – 2020 være fokus på sektorovergange, og på hvordan vi samarbejder bedst med borgerne i fokus.

  Styring af udgifterne på det specialiserede området

  Der vil i 2019 og 2020 være fokus på, at de samlede udgifter på det specialiserede socialområde i Syddanmark skal falde, minimum fastholdes i forhold til året forinden i alle kommuner og regionen. Der tages dog højde for pris- og lønfremskrivning, hvilket i praksis betyder, at udgifterne fra 2018 til 2019 maximalt må stige med KL´s pris og lønfremskrivning. Tilsvarende må udgifterne fra 2019 til 2020 ligeledes maximalt stige med KL’s pris og lønfremstigning. Dette skal ske ved at fastholde fokus og øget effektivisering på de tilbud, der eksisterer samt via fokus på udvikling af nye og effektfulde tilbud.

  Med henblik på at følge og styre udgifterne på det specialiserede socialområde udarbejdes følgende:

  • En beskrivelse af udviklingen af udgifter på det specialiserede socialområde i Syddanmark. Der skal som en del af analysen ses på mulige årsager til udgiftsudviklingen
  • En beskrivelse af udviklingen af antal sager og antal særligt dyre sager. Beskrivelsen skal blandt andet anvendes som forklaringsvariabel i forhold til udviklingen af udgifterne på det specialiserede socialområde i Syddanmark

  Udover indsatserne ovenfor er der i Rammeaftalen 2019 -2020 aftalt følgende indsatser:

  • Tendenser og behov
  • Opfølgning på belægningen på tilbud på det specialiserede socialområde i Syddanmark
  • Belægnings- og driftsmøder med Region Syddanmark
  • Sikring af effektiv drift
  • Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger

  Indstilling

  Social & Sundhed og Børn og Skole indstiller,

  at Rammeaftale 2019-2020 godkendes.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 18-09-2018

  Anbefalet godkendt.

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/30098, Sagsinitialer: hks

  Sagsfremstilling

  I perioden 15. maj 2018-14. august 2018 har jobcentret foretaget en tilfredshedsundersøgelse af borgerens møde med kommunens rehabiliteringsteam.

  Efter mødets afslutning har borgeren fået udleveret et spørgeskema, som de efterfølgende kunne udfylde og aflevere til deres respektive beskæftigelsessagsbehandlere.

  Fokus i spørgeskemaerne har været borgerens oplevelse af mødet i Rehabiliteringsteamet for ressourceforløb, fleksjob og førtidspension. Besvarelserne viser, at borgerne generelt er meget tilfreds med dialogen og mødet i Rehabiliteringsteamet.

  Det er beskæftigelsessagsbehandlerne, som står for hele forberedelsesprocessen af borgerens møde med Rehabiliteringsteamet, og tilfredshedsundersøgelsen viser, at dialogen op til – og under mødet – fungerer rigtig godt.

  100 borgere har fået udleveret spørgeskemaet, og jobcentret har fået 92 besvarelser retur. Resultatet af undersøgelsen fremgår af bilaget.

  Indstilling

  Jobcenter og Borgerservice, Børn og Skole og Social & Sundhed indstiller,

  at sagen tages til orientering.

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 18-09-2018

  Taget til efterretning.

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/45, Sagsinitialer: bhh

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 18-09-2018

  -